Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu organizowanego przez firmę President Electronics Poland Sp. z o.o. pod nazwą CB pomocne na drodze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą CB pomocne na drodze przeprowadzony we wszystkich mediach elektronicznych, forach internetowych i mediach tradycyjnych na terenie kraju i za granicą, zwany dalej konkursem. 2 Organizatorem konkursu jest Firma President Electronics Poland Sp z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71. 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje prawo polskie Całkowita wartość puli nagród i wyróżnień, przeznaczonych przez organizatorów na wygrane wynosi około 3000 PLN. 2. Wskazana w ust. 1 powyżej całkowita wartość puli nagród i wyróżnień stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności organizatorów z tytułu niniejszego konkursu. II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 5 Uczestnikami konkursu są użytkownicy CB-radia. Strona 1 z (5

2 III. WARUNKI KONKURSU 6 1. Aby wygrać jedną z niżej wskazanych nagród, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania do dnia 31 maja 2011 r., pod adresem organizatora, z dopiskiem Konkus CB następujących materiałów: a Formularz zgłoszenia do konkursu (Formularz zgłoszenia jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych firmy President. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu. b Opis zawierający: tytuł, datę i dokładny opis sytuacji, w której używanie CB radio miało pozytywny wpływ na sytuację drogową. 2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli materiał zostanie przesłany drogą mailową lub pisemną wraz z formularzem zgłoszeniowym pod wyżej wskazany adres do dnia 31 maja r. lub wysłany mailem na adres O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Wszelkie zgłoszenia dokonane w formie pisemnej po dniu 31 maja 2011 r. nie będą rozpatrywane. 3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przekazania więcej niż jednego opisu. 4. Uczestnik konkursu składając swój podpis na Formularzu zgłoszenia: a oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do tekstu i przenosi je na firmę President Electronics Poland Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz President Electronics Poland Sp z o.o. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych President Electronics Poland Sp z o.o.. oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; b oświadcza, że opisy nie zostały uprzednio nigdzie publikowane; c wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania uczestnika. 5. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów. 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby współpracujące z organizatorami i/lub członkowie ich najbliższej rodziny. Strona 2 z (5

3 IV KRYTERIA OCENY Ocena prac zgłoszonych do konkursu dotyczyć będzie następujących kategorii: 1. Ocena waloru dydaktycznego przedstawionej sytuacji pod kątem jej upublicznienia; 2. Ocena merytoryczna opisu pod kątem jego prawdziwości; 3.Ocena formalna tekstu. 7 8 Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu prac nie spełniających wymogów, a także nie uwzględnić w konkursie prac posiadających wady. V NAGRODY 9 1. Spośród nadesłanych prac, jury składające się z osób wskazanych przez organizatorów (przedstawiciel policji, przedstawiciel mediów, przedstawiciel osób niepełnosprawnych, przedstawiciel każdego ze sponsorów, zwane w dalszej części regulaminu Jury, wybierze prace, którym zostaną przyznane nagrody. 2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, są: I nagroda CB radio Harry III ASC II nagroda CB radio Tommy ASC III nagroda CB radio Stabo e Dodatkowo Jury przyzna 15 wyróżnień, którymi są gadżety reklamowe i książki. 3. Jedna i ta sama praca nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody lub wyróżnienia. 4. W przypadku, gdy decyzją Jury jedynie część nadesłanych prac zasługiwać będzie na nagrody i wyróżnienia i/lub liczba nadesłanych prac będzie mniejsza niż ilość nagród i wyróżnień niezależnie od rodzaju nagrody i wyróżnienia Jury przysługiwało będzie prawo nie przyznania części nagród. 5. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatorów i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorom lub na mocy ich decyzji Jury, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych - Strona 3 z (5

4 domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Jury dokona wyboru prac oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie do dnia 18 maja 2011 r. 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia pisemnie do dnia 1 czerwca 2011 r. Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie organizatorów oraz umieszczona na witrynie internetowej (www.wsip.com.pl w dniu 1 czerwca 2011 r. 8. Rozdanie nagród wskazanych w ust. 2 powyżej nastąpi podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie firmy President Electronics Poland, które odbędzie się w dniach r. Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród otrzymają laureaci oraz osoby wyróżnione. W zaproszeniu zostanie określony dzień i godzina wręczenia nagród. 9. Wyróżnienia wskazane w ust. 2 powyżej będą wręczane przez Zarząd firmy President Electronics Poland oraz przedstawicieli Policji i innych organów współpracujących. 10. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień, określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne. 11. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 12. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania P.P.U.P. Poczty Polskiej. 14. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji prac. 10 W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas spotkania nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty. 11 Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu pod adresem organizatorów, wskazanym w 2 niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej (www.president.com.pl. Strona 4 z (5

5 III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jego uczestników, powinny być składane organizatorom na piśmie, pod adresem wskazanym w 6 ust. 1 powyżej, do dnia 30 czerwca 2011 r. 2. Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku. 3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. Strona 5 z (5

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo