Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych"

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH, MARKETINGOWYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCE W ZAKRESIE INNOWACJI W LATACH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WRZESIEŃ 2012

2 2 Spis treści PODSTAWOWE POJĘCIA... 5 UWAGI METODOLOGICZNE... 6 Struktura badanej zbiorowości Przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług aktywne innowacyjnie w zakresie innowacji procesowych lub produktowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Aktywnośd innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Struktura aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Przedsiębiorstwa z sektora usług Aktywnośd innowacyjna przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Struktura aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług według typów innowacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Innowacje produktowe Innowacyjnośd przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje procesowe Innowacyjnośd przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji procesowych według klas wielkości i sekcji PKD... 17

3 Innowacje organizacyjne Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji organizacyjnych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje marketingowe Innowacyjnośd przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji marketingowych według klas wielkości i sekcji PKD Przedsiębiorstwa z sektora usług Innowacje produktowe Innowacyjnośd przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje procesowe Innowacyjnośd przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje organizacyjne Innowacyjnośd przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje organizacyjne według klas wielkości i sekcji PKD Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji organizacyjnych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje marketingowe Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji marketingowych według klas wielkości i sekcji PKD Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług współpracujące w zakresie innowacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Struktura przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD... 33

4 Przedsiębiorstwa z sektora usług Współpraca przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Struktura przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD ANKES SPIS WYKRESÓW:... 39

5 5 PODSTAWOWE POJĘCIA Innowacja wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą byd nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą byd nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą byd opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą byd opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo- -rozwojowy, szkołę wyższą, itp.). Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakooczony sukcesem) lub nie został do kooca tego okresu ukooczony (tzn. jest kontynuowany). Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces). Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej różniącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w danym przedsiębiorstwie. Innowacje marketingowe obejmują znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product design), opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się do nich zmian sezonowych, regularnych i innych rutynowych zmian w zakresie metod marketingowych. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu przedsiębiorstwa na rynku w celu zwiększenia sprzedaży. Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarządzania wiedzą knowledge management), w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, która nie była dotychczas stosowana w danym przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne muszą byd wynikiem strategicznych decyzji podjętych przez kierownictwo. Nie zalicza się do nich fuzji i przejęd, nawet jeżeli dokonano ich po raz pierwszy. Innowacje organizacyjne nie tylko stanowią czynnik wspierający innowacje w obrębie produktów i procesów, ale same mogą także wywierad istotny wpływ na efektywnośd funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą przyczynid się do podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikowad wymianę informacji czy podnieśd zdolnośd firmy do uczenia się oraz wykorzystywania nowej wiedzy i nowych technologii. Sektor publiczny obejmuje własnośd paostwową (Skarbu Paostwa i paostwowych osób prawnych), własnośd samorządową oraz własnośd mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego. Sektor prywatny obejmuje własnośd prywatną krajową, własnośd zagraniczną oraz własnośd mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego.

6 6 Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej oznacza aktywny udział we wspólnych projektach z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami niekomercyjnymi. Współpraca taka może mied charakter perspektywiczny i długofalowy i nie musi pociągad za sobą bezpośrednich, wymiernych korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów. Nie należy uważad za współpracę w zakresie działalności innowacyjnej zamawiania prac u wykonawców zewnętrznych, bez aktywnego współudziału w ich realizacji. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto podział podmiotów gospodarki narodowej na trzy grupy wielkości: przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, przedsiębiorstwa średnie o liczbie pracujących od 50 do 249 osób, przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 249 osób. UWAGI METODOLOGICZNE W opracowaniu przeprowadzono analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w oparciu o dane statystyczne pochodzące z badao przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 roku. Źródłem informacji z zakresu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług są dane wynikowe obejmujące lata pochodzące z badao prowadzonych przez GUS na formularzach sprawozdawczych PNT-02 (badanie o innowacjach w przemyśle) oraz PNT-02/u (badanie o innowacjach w sektorze usług). Metodologia badao działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przyjęta przez GUS jest zgodna z międzynarodowymi zaleceniami metodologicznymi opracowanymi przez OECD oraz Eurostat i zamieszczonymi w serii podręczników Frascati Family Manuals. Badaniami tymi zostały objęte przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób, zaliczone do następujących sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): w przemyśle: Sekcja B Górnictwo i wydobywanie (działy: 05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), 06 górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, 07 górnictwo rud metali, 08 pozostałe górnictwo i wydobywanie, 09 działalnośd usługowa wspomagająca górnictwo); Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe (działy: 10 produkcja artykułów spożywczych, 11 produkcja napojów, 12 produkcja wyrobów tytoniowych, 13 produkcja wyrobów tekstylnych, 14 produkcja odzieży, 15 produkcja skór i wyrobów skórzanych, 16 produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, 17 produkcja papieru i wyrobów z papieru, 18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 19 produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 21 produkcja wyrobów farmaceutycznych, 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 24 produkcja metali, 25 produkcja wyrobów z metali, 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 27 produkcja urządzeo elektrycznych, 28 produkcja maszyn i urządzeo, 29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 31 produkcja mebli, 32 pozostała produkcja wyrobów, 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo);

7 7 Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (dział 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę); Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (działy: 36 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 38 gospodarka odpadami; odzysk surowców, 39 rekultywacja); w sektorze usług: Sekcja G Handel; naprawa pojazdów samochodowych (dział 46 handel hurtowy); Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa (działy: 49 transport lądowy i rurociągowy, 50 transport wodny, 51 transport lotniczy, 52 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport, 53 działalnośd pocztowa i kurierska); Sekcja J Informacja i komunikacja (działy: 58 działalnośd wydawnicza, 61 telekomunikacja, 62 działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwo w zakresie informatyki, 63 działalnośd usługowa w zakresie informacji); Sekcja K Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (działy: 64 finansowa działalnośd usługowa, 65 ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne, 66 działalnośd wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne); Sekcja M Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (dział 71 działalnośd w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne).

8 8 Struktura badanej zbiorowości W 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniami o innowacjach za lata objęte zostały 1753 przedsiębiorstwa przemysłowe oraz 994 przedsiębiorstwa z sektora usług. Struktura własnościowa przebadanych przedsiębiorstw w obydwu sektorach była zbliżona. Większośd, 98,0 w sektorze usług i 95,5 w przemyśle, stanowiły jednostki należące do sektora prywatnego. Wyk. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług według sektorów własności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. przedsiębiorstwa z sektora usług 2,0 98,0 przedsiębiorstwa przemysłowe 4,5 95, sektor publiczny sektor prywatny Zarówno w sektorze usług, jak i w przemyśle najliczniejszą grupę wśród przebadanych przedsiębiorstw stanowiły jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (odpowiednio: 82,2 i 69,4). Wyk. 2. Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. przedsiębiorstwa z sektora usług 82,2 15,7 2,1 przedsiębiorstwa przemysłowe 69,4 25,3 5, małe średnie duże Znacznie mniejszy był udział przedsiębiorstw średnich i dużych, przy czym wśród przedsiębiorstw przemysłowych udział badanych przedsiębiorstw średnich był o 9,6 p.proc. wyższy niż w sektorze usług.

9 przedsiębiorstwa 9 1. Przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług aktywne innowacyjnie w zakresie innowacji procesowych lub produktowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD W województwie kujawsko-pomorskim w latach działania w zakresie innowacji produktowych lub procesowych podjęło 18,8 ogółu badanych przedsiębiorstw przemysłowych. Najwyższą aktywnośd innowacyjną wykazały duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw tej grupy wyniósł 65,6. Znacznie niższą aktywnośd innowacyjną odnotowano w przypadku przedsiębiorstw średnich i małych. Działalnośd w zakresie innowacji produktowych lub procesowych zadeklarowało odpowiednio: 33,6 i 9,8 ogółu przedsiębiorstw przemysłowych w tych grupach wielkości przedsiębiorstw. Wyk. 3. Udział przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 65,6 średnie 33,6 małe 9, Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD zauważa się, że najwyższą aktywnośd innowacyjną wykazały przedsiębiorstwa z sekcji Górnictwo i wydobywanie (B), najniższą natomiast z sekcji Dostawa wody; gospodarowanie ściekami; (E). Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w tych sekcjach wyniósł odpowiednio: 23,1 i 9,3.

10 sekcje PKD 10 Wyk. 4. Udział przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 9,3 D 19,2 C 19,2 B 23, Aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa w pozostałych sekcjach: Przetwórstwo przemysłowe (C) i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) stanowiły po 19,2 przedsiębiorstw w każdej z tych sekcji Struktura aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD W grupie przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie dominowały przedsiębiorstwa średnie i małe. Stanowiły one odpowiednio: 45,3 i 36,2 ogółu aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw, natomiast jednostki duże 18,5. Wyk. 5. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 18,5 36,2 45,3 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Wśród aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C) 95,5.

11 przedsiębiorstwa 11 Wyk. 6. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 1,5 2,1 0,9 95,5 sekcje PKD: B C D E Udział przedsiębiorstw z pozostałych sekcji nie przekraczał 2,5 i wynosił w sekcjach: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) 2,1, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) 1,5 i Górnictwo i wydobywanie (B) 0, Przedsiębiorstwa z sektora usług Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD W województwie kujawsko-pomorskim w latach wśród przedsiębiorstw z sektora usług aktywnośd innowacyjną w zakresie innowacji produktowych lub procesowych wykazało 10,0 ogółu badanych jednostek. Aktywnych innowacyjnie było 8,1 przedsiębiorstw małych, 14,1 przedsiębiorstw średnich i najwięcej, bo 47,6 przedsiębiorstw dużych. Wyk. 7. Udział przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych innowacyjnie w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 47,6 średnie 14,1 małe 8,

12 sekcje PKD 12 Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD, największy odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw w sektorze usług odnotowano w sekcjach Informacja i komunikacja (J) 25,5 i Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) 24,7. Wyk. 8. Udział przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych innowacyjnie w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim M K J H G 6,7 6,3 8,0 24,7 25, W pozostałych badanych sekcjach nie przekroczył on 8,0 i wyniósł odpowiednio: w sekcji: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) 8,0, Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 6,7, Transport i gospodarka magazynowa (H) 6, Struktura aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych lub procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Wśród aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw z sektora usług największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa małe 67,7. Znacznie mniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa średnie i duże, które stanowiły odpowiednio: 22,2 i 10,1 aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw w omawianym sektorze. Wyk. 9. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych innowacyjnie w latach według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 10,1 22,2 67,7 przedsiębiorstwa: małe średnie duże

13 13 W grupie przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie z sektora usług ponad połowę stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G). Najmniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M), których udział w analizowanej grupie wyniósł 3,0. Wyk. 10. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych innowacyjnie w latach według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 20,2 3,0 13,1 50,6 13,1 sekcje PKD: G H J K M Odsetek przedsiębiorstw z pozostałych sekcji wynosił w przypadku sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) 20,2 oraz po 13,1 w przypadku sekcji Transport i gospodarka magazynowa (H)i Informacja i komunikacja (J).

14 przedsiębiorstwa Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług według typów innowacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Innowacje produktowe Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości i sekcji PKD W województwie kujawsko-pomorskim w latach innowacje produktowe wprowadziło 12,9 przedsiębiorstw przemysłowych. Z analizy struktury wielkości przedsiębiorstw wynika, że w badanym okresie innowacje produktowe wprowadziło blisko 50 przedsiębiorstw dużych, 22,7 średnich i tylko 6,6 małych. Wyk. 11. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje produktowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 49,5 średnie 22,7 małe 6, Analizując strukturę przedsiębiorstw przemysłowych pod względem sekcji PKD zauważa się, że najczęściej nowe lub ulepszone produkty wprowadzały jedynie przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C) i Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) dotyczyło to odpowiednio: 13,7 i 2,7 ogółu przebadanych przedsiębiorstw w tych sekcjach.

15 sekcje PKD 15 Wyk. 12. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje produktowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 2,7 D C 13,7 B Natomiast przedsiębiorstwa z sekcji Górnictwo i wydobywanie (B) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) nie wykazały działalności innowacyjnej w zakresie innowacji produktowych Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych według klas wielkości i sekcji PKD W grupie innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji produktowych większośd 44,5 stanowiły przedsiębiorstwa średnie. Spośród pozostałych jednostek, udział małych przedsiębiorstw wyniósł 35,2, a dużych 20,3. Wyk. 13. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 20,3 35,2 44,5 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Biorąc pod uwagę strukturę przedsiębiorstw według sekcji PKD dominowały przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C), które stanowiły 99,1 przedsiębiorstw przemysłowych, które w badanym okresie wprowadziły innowacje produktowe.

16 przedsiębiorstwa 16 Wyk. 14. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje produktowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 0,9 99,1 sekcje PKD: C E Przedsiębiorstwa przemysłowe z sekcji Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) stanowiły 0,9 innowacyjnych przedsiębiorstw. Natomiast przedsiębiorstwa z sekcji Górnictwo i wydobywanie (B) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) nie wykazały działalności innowacyjnej w zakresie innowacji produktowych Innowacje procesowe Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości i sekcji PKD W województwie kujawsko-pomorskim innowacje procesowe w latach wprowadziło 13,1 ogółu badanych przedsiębiorstw przemysłowych. Biorąc pod uwagę strukturę wielkości badanych przedsiębiorstw przemysłowych zauważa się, że ten typ innowacji częściej wdrażały przedsiębiorstwa duże (58,1) i średnie (23,2) niż małe (5,8). Wyk. 15. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje procesowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 58,1 średnie 23,2 małe 5,

17 sekcje PKD 17 Analizując udział przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji procesowych w ogólnej liczbie badanych przedsiębiorstw według sekcji PKD zauważa się, że najwyższy poziom innowacyjności był w sekcjach Górnictwo i wydobywanie (B) i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D). Przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły w nich odpowiednio: 23,1 i 19,2 ogółu przedsiębiorstw w tych sekcjach. Wyk. 16. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje procesowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 8,0 D 19,2 C 13,1 B 23, Znacznie niższy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw odnotowuje się w sekcjach: Przetwórstwo przemysłowe (C) i Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E), gdzie wynosił on odpowiednio: 13,1 i 8, Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji procesowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach największy udział miały przedsiębiorstwa średnie. Stanowiły one 45,4 omawianej grupy przedsiębiorstw. Mniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa małe i duże, które stanowiły odpowiednio: 31,0 i 23,6 innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji procesowych. Wyk. 17. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 23,6 31,0 45,4 przedsiębiorstwa: małe średnie duże

18 18 Biorąc pod uwagę strukturę według sekcji PKD, zauważa się, że wśród innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji procesowych dominującą grupą były przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C), które stanowiły aż 93,9 tej grupy przedsiębiorstw. Wyk. 18. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje procesowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 2,2 2,6 1,3 93,9 sekcje PKD: B C D E Udział przedsiębiorstw w każdej z pozostałych sekcji był znacznie niższy i nie przekraczał 3. Przedsiębiorstwa z sekcji: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D), Górnictwo i wydobywanie (B) stanowiły odpowiednio: 2,6, 2,2 i 1,3 innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie omawianego typu innowacji Innowacje organizacyjne Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje organizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim wprowadziło 12,4 ogółu badanych przedsiębiorstw przemysłowych. Innowacje te w latach wprowadziło 8,3 przedsiębiorstw małych, 16,2 przedsiębiorstw średnich i najwięcej, bo 48,4, przedsiębiorstw dużych.

19 sekcje PKD przedsiębiorstwa 19 Wyk. 19. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 48,4 średnie 16,2 małe 8, Analizując zjawisko w podziale na sekcje PKD, zauważa się, że innowacje organizacyjne najliczniej wprowadzano w przedsiębiorstwach z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C). Wykazało ją w analizowanym okresie 12,9 ogółu przedsiębiorstw prowadzących tę działalnośd w województwie kujawsko-pomorskim. Innowacje procesowe wprowadziło także 11,5 przedsiębiorstw z sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D). Natomiast w sekcjach Górnictwo i wydobywanie (B) i Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) omawiane zjawisko dotyczyło odpowiednio: 7,7 i 2,7 przedsiębiorstw w tych sekcjach. Wyk. 20. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 2,7 D 11,5 C 12,9 B 7, Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji organizacyjnych według klas wielkości i sekcji PKD W ogólnej liczbie innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji organizacyjnych dominowały przedsiębiorstwa małe. Stanowiły one 46,4 omawianej grupy przedsiębiorstwach, podczas gdy przedsiębiorstwa średnie 33,0, a duże 20,6.

20 20 Wyk. 21. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 20,6 46,4 33,0 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD w omawianej grupie przedsiębiorstw najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa z sekcji: Przetwórstwo przemysłowe (C) 97,2. Sekcje: Górnictwo i wydobywanie (B), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) i Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) reprezentowane były znacznie mniej licznie, stanowiły one bowiem odpowiednio: 0,5; 1,4; 0,9 przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych w zakresie innowacji organizacyjnych. Wyk. 22. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 1,4 0,9 0,5 97,2 sekcje PKD: B C D E

21 sekcje PKD przedsiębiorstwa Innowacje marketingowe Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe według klas wielkości i sekcji PKD W latach innowacje marketingowe wprowadziło 12,8 przebadanych przedsiębiorstw przemysłowych. Najwyższą innowacyjnością wykazywały się przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 osób w analizowanym okresie działania innowacyjne wykazała 1/3 przedsiębiorstw w tej grupie wielkościowej. Znacznie niższy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji marketingowych zanotowano wśród przedsiębiorstw średnich i małych, odpowiednio: 14,4 i 10,6. Wyk. 23. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 33,3 średnie małe 10,6 14, Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD, największy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji marketingowych odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (B) 23,1. W Przetwórstwie przemysłowym (sekcja C) takie działania wykazało 13,4 przebadanych przedsiębiorstw. W pozostałych sekcjach wdrażanie innowacji w analizowanym zakresie było podejmowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe rzadko (w sekcji Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) wykazało je 4,0 przedsiębiorstw) lub w ogóle (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D). Wyk. 24. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 4,0 D C 13,4 B 23,

22 Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji marketingowych według klas wielkości i sekcji PKD Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji marketingowych ponad połowę (57,8) stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające pracujących. O około połowę mniej liczna była grupa przedsiębiorstw średnich (28,4). Udział przedsiębiorstw dużych w omawianej zbiorowości stanowił 13,8. Wyk. 25. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 13,8 28,4 57,8 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Pod względem sekcji PKD w grupie innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji marketingowych zdecydowaną większośd, bo 97,4 stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C). Wśród pozostałych po 1,3 stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji Górnictwo i wydobywanie (B) oraz Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E). Wyk. 26. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 1,3 1,3 97,4 sekcje PKD: B C E

23 sekcje PKD przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa z sektora usług Innowacje produktowe Innowacyjność przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości i sekcji PKD W województwie kujawsko-pomorskim w latach innowacje produktowe wprowadziło 6,0 przedsiębiorstw z sektora usług. Z analizy struktury wielkości przedsiębiorstw z sektora usług wynika, że w badanym okresie częściej innowacje produktowe były wprowadzane w przedsiębiorstwach dużych (14,3) niż w przedsiębiorstwach średnich i małych (odpowiednio: 9,0 i 5,3). Wyk. 27. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje produktowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 14,3 średnie małe 9,0 5, Analizując innowacyjnośd przedsiębiorstw z sektora usług w województwie kujawsko-pomorskim pod względem sekcji PKD zauważa się, że najczęściej nowe lub ulepszone produkty wprowadzały przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) i Informacja i komunikacja (J) dotyczyło to odpowiednio: 18,5 i 15,7 ogółu przebadanych przedsiębiorstw w tych sekcjach. Wyk. 28. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje produktowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim M K J H G 3,4 4,4 6,7 15,7 18,

24 24 W pozostałych sekcjach udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe oscylował wokół 5, przy czym najrzadziej omawiany typ innowacji wprowadzały przedsiębiorstwa z sekcji Transport i gospodarka magazynowa (H) dotyczyło to tylko 3,4 przedsiębiorstw przebadanych w tej sekcji Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych według klas wielkości i sekcji PKD W grupie innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych większośd (71,7) stanowiły przedsiębiorstwa małe. Spośród pozostałych, udział średnich przedsiębiorstw wyniósł 23,3, a dużych 5,0. Wyk. 29. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje produktowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 23,3 5,0 71,7 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Biorąc pod uwagę strukturę według sekcji PKD, to zauważyd można, że dominowały przedsiębiorstwa z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G). Stanowiły one 45,0 ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych. Wyk. 30. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje produktowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 25,0 5,0 45,0 13,3 11,7 sekcje PKD: G H J K M

25 przedsiębiorstwa 25 W tak zdefiniowanej zbiorowości najmniej liczne były przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M). Stanowiły tylko 5,0 innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych. Natomiast przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) stanowiły 25,0 innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji produktowych, a z sekcji Informacja i komunikacja (J) i Transport i gospodarka magazynowa (H) stanowiły odpowiednio: 13,3 i 11, Innowacje procesowe Innowacyjność przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości i sekcji PKD W latach w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwa z sektora usług, które wprowadziły nowy lub istotnie ulepszony proces stanowiły 7,0 ogółu badanych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę strukturę wielkości badanych przedsiębiorstw zauważa się, że ten typ innowacji najczęściej wdrażały przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 pracujących (38,1). W tej grupie przedsiębiorstw częstotliwośd wdrażania omawianego typu innowacji była niemal 3 krotnie wyższa niż w przedsiębiorstwach średnich i niemal 8 razy wyższa niż w przedsiębiorstwach małych. Wyk. 31. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje procesowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 38,1 średnie 13,5 małe 4, Analizując udział przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji procesowych w ogólnej liczbie badanych przedsiębiorstw według sekcji PKD zauważa się, że najwyższy poziom innowacyjności był w sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) i sekcji Informacja i komunikacja (J). Przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły odpowiednio: 19,8 i 17,6 przebadanych przedsiębiorstw w tych sekcjach.

26 sekcje PKD 26 Wyk. 32. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje procesowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim M 4,4 K 19,8 J 17,6 H G 4,9 5, Pozostałe sekcje: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G), Transport i gospodarka magazynowa (H) i Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M), odznaczały się znacznie niższym poziomem innowacyjności. Przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły w tych sekcjach około 5 reprezentację Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji procesowych według klas wielkości i sekcji PKD Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji procesowych przeważały przedsiębiorstwa małe i średnie stanowiące odpowiednio: 58,6 i 30,0 ogółu przedsiębiorstw, które wprowadziły ten typ innowacji. Przedsiębiorstwa duże stanowiły zatem 11,4 tej zbiorowości przedsiębiorstw. Wyk. 33. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje procesowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 11,4 30,0 58,6 przedsiębiorstwa: małe średnie duże

27 27 W omawianej grupie przedsiębiorstw innowacyjnych największy udział miały przedsiębiorstwa z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) i Działalnośd ubezpieczeniowa i finansowa (K) odpowiednio: 47,0 i 22,9. Wyk. 34. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje procesowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 22,9 2,9 47,0 12,9 14,3 sekcje PKD: G H J K M Mniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa w sekcjach Transport i gospodarka magazynowa (H), Informacja i komunikacja (J) oraz Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) stanowiące odpowiednio: 14,3, 12,9 i 2,9 ogółu przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacyjność przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje organizacyjne według klas wielkości i sekcji PKD Innowacje organizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim wprowadziło 13,1 ogółu badanych przedsiębiorstw. Wyniki analizy wskazują, że innowacje te wprowadziło: 11,3 przebadanych przedsiębiorstw małych, 19,2 przedsiębiorstw średnich i najwięcej 38,1 przedsiębiorstw dużych.

28 sekcje PKD przedsiębiorstwa 28 Wyk. 35. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 38,1 średnie 19,2 małe 11, Analizując zjawisko w podziale na sekcje PKD, zauważa się, że innowacje organizacyjne najliczniej wprowadzano w przedsiębiorstwach z sekcji Informacja i komunikacja (J) wdrożyło je 17,6 przedsiębiorstw z tej sekcji, podczas gdy w pozostałych odpowiednio: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) 13,1, Transport i gospodarka magazynowa (H) 12,2, Działalnośd ubezpieczeniowa i finansowa (K) 14,8, Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 6,7. Wyk. 36. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim M 6,7 K 14,8 J 17,6 H G 12,2 13, Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji organizacyjnych według klas wielkości i sekcji PKD W ogólnej liczbie innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji organizacyjnych dominowały przedsiębiorstwa małe. Stanowiły one 70,7 omawianej grupy przedsiębiorstw, podczas gdy przedsiębiorstwa średnie 23,1, a duże 6,2.

29 29 Wyk. 37. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 23,1 6,2 70,7 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD w omawianej grupie przedsiębiorstw najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa z sekcji: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) (62,4) i Transport i gospodarka magazynowa (H) (19,2). Wyk. 38. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 6,9 9,2 2,3 19,2 62,4 sekcje PKD: G H J K M Liczebnośd przedsiębiorstw z pozostałych sekcji PKD nie przekraczała 10 udziału i wynosiła: Działalnośd ubezpieczeniowa i finansowa (K) 9,2, Informacja i komunikacja (J) 6,9 i Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 2,3.

30 sekcje PKD przedsiębiorstwa Innowacje marketingowe Innowacyjność przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje marketingowe według klas wielkości i sekcji PKD W sektorze usług innowacje marketingowe w latach wprowadziło 14,3 przebadanych przedsiębiorstw. Najwyższą innowacyjnością wykazywały się przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 osób w analizowanym okresie działania innowacyjne wykazało 38,1 przedsiębiorstw w tej grupie wielkościowej. Znacznie niższy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji marketingowych zanotowano wśród przedsiębiorstw średnich i małych, odpowiednio: 16,0 i 13,3. Wyk. 39. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 38,1 średnie małe 16,0 13, Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej według sekcji PKD, największy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze usług w zakresie innowacji marketingowych odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (J) 25,5; najniższy natomiast w sekcji Transport i gospodarka magazynowa (H) 5,4. Wyk. 40. Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim M K J H G 5,4 8,9 16,0 19,8 25, W pozostałych badanych sekcjach wynosił on odpowiednio: Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) 19,8, Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) 16,0 i Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 8,9.

31 Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji marketingowych według klas wielkości i sekcji PKD Przedsiębiorstwa małe i średnie stanowiły zdecydowaną większośd przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji marketingowych, bo łącznie 94,4 (w tym: 76,8 stanowiły przedsiębiorstwa małe, a 17,6 przedsiębiorstwa średnie). Udział przedsiębiorstw dużych w tak zdefiniowanej zbiorowości stanowił więc 5,6. Wyk. 41. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 17,6 5,6 76,8 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Pod względem sekcji PKD w grupie innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie innowacji marketingowych dominowały przedsiębiorstwa z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G). Stanowiły one 69,0 ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług w omawianym zakresie. Wyk. 42. Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług, które w latach wprowadziły innowacje marketingowe według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 9,2 11,3 2,8 7,7 69,0 sekcje PKD: G H J K M Znacznie mniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa innowacyjne z pozostałych sekcji, i tak: Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) 11,3 udziału, Informacja i komunikacja (J) 9,2, Transport i gospodarka magazynowa (H) 7,7 i Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 2,8.

32 przedsiębiorstwa Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług współpracujące w zakresie innowacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przedsiębiorstwa przemysłowe Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Spośród wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych objętych badaniem w latach ,6 ogółu podmiotów podejmowało współpracę w zakresie działalności innowacyjnej. Uwzględniając podział na sektory własności zauważa się, że przedsiębiorstwa sektora publicznego podejmowały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej częściej niż przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Wśród pierwszej grupy było to 11,4 przedsiębiorstw, a wśród drugiej 5,4 przedsiębiorstw. Niezależnie od formy własności najczęściej współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 pracowników. W latach taką działalnośd wykazało 39,8 podmiotów. Najrzadziej z innymi jednostkami w zakresie działalności innowacyjnej współpracowały przedsiębiorstwa małe badanie wykazało tylko 1,4 przedsiębiorstw w tej grupie wielkościowej. Spośród przedsiębiorstw średnich, wspólną działalnośd innowacyjną z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami podejmowało 10,1 przebadanych jednostek. Wyk. 43. Udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim duże 39,8 średnie 10,1 małe 1, Analizując zjawisko w podziale na sekcje PKD, zauważa się, że najczęściej występowało ono w przedsiębiorstwach z sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) 7,7 przedsiębiorstw prowadzących działalnośd w tym zakresie podejmowało działania innowacyjne z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami. Natomiast w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe (C) i Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) omawiane zjawisko dotyczyło odpowiednio: 5,8 i 2,7 przedsiębiorstw.

33 sekcje PKD 33 Wyk. 44. Udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim E 2,7 D 7,7 C 5,8 B Struktura przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Wśród przedsiębiorstw podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej najliczniej reprezentowane były jednostki średnie stanowiły one 45,4 przedsiębiorstw, w których notowano występowanie omawianego zjawiska. Najmniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa małe stanowiły one 17,2 przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej. Jednostki duże stanowiły zaś 37,4 tych przedsiębiorstw. Wyk. 45. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie innowacji w latach według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 37,4 17,2 45,4 przedsiębiorstwa: małe średnie duże Biorąc pod uwagę strukturę działalności według sekcji PKD przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie innowacji z innymi jednostkami najliczniejsze były przedsiębiorstwa z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C) 96,0.

34 34 Wyk. 46. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie innowacji w latach według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 2,0 2,0 96,0 sekcje PKD: C D E Sekcje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (D) i Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (E) reprezentowane były znacznie mniej licznie, stanowiły bowiem po: 2,0 przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej Przedsiębiorstwa z sektora usług Współpraca przedsiębiorstw z sektora usług w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Spośród wszystkich przedsiębiorstw z sektora usług objętych badaniem tylko 2,1 podejmowało w latach współpracę w zakresie działalności innowacyjnej. Uwzględniając podział na sektory własności zauważa się, że przedsiębiorstwa sektora publicznego podejmowały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej znacznie częściej niż przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Wśród pierwszych było to 10,0 przedsiębiorstw, wśród drugich 2,0. Najczęściej współpracowały z innymi przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 pracowników współpracę w zakresie innowacji deklarowało 19,0 spośród nich. Najrzadziej taką działalnośd wskazywały przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 do 49 osób). Badania wykazały, że tylko 1,5 spośród nich współpracowało w zakresie działalności innowacyjnej. Spośród przedsiębiorstw średnich, współpracę w zakresie innowacji z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami podejmowało 3,8 jednostek w tej grupie wielkościowej przedsiębiorstw.

35 sekcje PKD przedsiębiorstwa 35 Wyk. 47. Udział przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według klas wielkości w województwie kujawsko- -pomorskim duże 19,0 średnie 3,8 małe 1, Uwzględniając podział według sekcji PKD zauważa się, że w zakresie działalności innowacyjnej najliczniej współpracowały przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) zjawisko notowano wśród 9,9 tych przedsiębiorstw. Nieco mniej 7,8 zanotowano wśród przedsiębiorstw z sekcji Informacja i komunikacja (J). Wśród przedsiębiorstw z sekcji Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) było to 4,4, w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) 1,0, a 0,5 wśród przedsiębiorstw z sekcji Transport i gospodarka magazynowa (H). Wyk. 48. Udział przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według sekcji PKD w województwie kujawskopomorskim M 4,4 K 9,9 J 7,8 H G 0,5 1, Struktura przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej według klas wielkości i sekcji PKD Wśród przedsiębiorstw podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej najliczniej reprezentowane były jednostki małe stanowiły one 52,4 ogółu przedsiębiorstw współpracujących w omawianym zakresie. Najmniej licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa duże 19,0. Jednostki średnie stanowiły 28,6 tej grupy przedsiębiorstw.

36 36 Wyk. 49. Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie innowacji w latach według klas wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 19,0 28,6 52,4 przedsiębiorstwa: małe średnie duże W tak zdefiniowanej zbiorowości najmniej liczne były przedsiębiorstwa z sekcji Transport i gospodarka magazynowa (H), które stanowiły 4,8 przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie innowacji. Wśród pozostałych, przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (M) stanowiły 9,5, a z sekcji Informacja i komunikacja (J) 19,0. Przedsiębiorstwa z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) stanowiły 28,6 przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej. Wyk. 50. Struktura przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w zakresie innowacji w latach według sekcji PKD w województwie kujawsko-pomorskim 9,5 28,6 38,1 4,8 19,0 sekcje PKD: G H J K M Z badao wynika, że najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa z sekcji Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (K) stanowiły one 38,1 przedsiębiorstw współpracujących w latach w zakresie działalności innowacyjnej.

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w zakresie innowacji produktowych i/lub procesowych wprowadzonych w latach 2008 2010 PNT 02 PNT 02/u

przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w zakresie innowacji produktowych i/lub procesowych wprowadzonych w latach 2008 2010 PNT 02 PNT 02/u Niniejsze opracowanie koncentruje się na zagadnieniach innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w zakresie innowacji produktowych i/lub procesowych z terenu województwa kujawsko pomorskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Ewa Karczewicz Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz jedenasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 16:36:01 Numer KRS: 0000504047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2014 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 wraz opracowaniem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2010 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo