Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie: Softkey.pl, którego jest właścicielem. ul. Obornicka 19A, Warszawa, tel fax Numer KRS Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP: Regon: Kapital zakladowy : zł. Konto Bankowe: Bank: PKO BP. Nr. Konta : Przedmiotowy regulamin określa zasady realizowania sprzedaży programów komputerowych, będących w ofercie sklepu internetowego Softkey.pl za pośrednictwem strony internetowej 2 Umowa sprzedaży zawierana jest między SOFTKEY POLAND Sp. z o.o (dalej Sprzedawcą), a Klientem. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i wysłanie Klientowi faktury VAT lub innego potwierdzenia zapłaty za zrealizowane Zamówienie. Wszelkie informacje o programach komputerowych umieszczone na stronie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 3 W sklepie internetowym Softkey.pl Klienci dokonują zakupu programów komputerowych tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową Oprogramowanie Sprzedawca sprzedaje w wersji elektronicznej i/lub wersji pudełkowej wysyłanej Klientowi na adres przez niego wskazany. W przypadku złożenia Zamówienia na program komputerowy w wersji elektronicznej Klient ma możliwość przetestowania produktu przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

2 4 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż programów komputerowych on-line na terenie RP Polski realizując zamówienia złożone przez Klienta, będącego pełnoletnią osobą fizyczną, mającą swój adres zamieszkania na terenie państwa RP Polski lub będącego osobą prawną, mającą siedzibę na terenie państwa RP Polski. 5 Zamówienia Klientów w Sklepie Internetowym przyjmowane są przez Internet, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, codziennie w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia Klientów złożone w dni robocze po godzinie oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym sklepu internetowego Softkey.pl. 6 Warunkiem przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji jest wypełnienie i wysłanie na adres sklepu internetowego Softkey.pl elektronicznego formularza Zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie: oraz podanie przez Klienta swojego adresu umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez sklep internetowy Softkey.pl w formie automatycznie wysyłanego przez sklep em na adres wskazany przez Kupującego listu elektronicznego zawierającego treść Zamówienia, dokładne oznaczenie (parametry) i cenę zamówionego programu komputerowego. 7 Jeżeli podane Sprzedawcy przez Klienta dane będą niepełne lub budzące wątpliwości co do ich poprawności. Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zamówienie, którego Sprzedawcy nie uda się potwierdzić u Klienta w ciągu 5 dni od jego złożenia nie będzie realizowane. 8 Warunkiem realizacji przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Klienta elektronicznego formularza Zamówienia na adres sklepu internetowego Softkey.pl oraz dostępność określonego programu komputerowego w ofercie sklepu. Czas realizacji złożonego Zamówienia jest podany w karcie programu i jest zależny od producenta. 9 Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną". 10 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania określonych programów komputerowych z oferty sklepu internetowego Softkey.pl w każdej chwili. 11 Ceny programów komputerowych znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Softkey.pl wyrażane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu Zamówienia Klienta w każdej chwili.

3 12 Formą płatności Klienta za Zamówienie jest płatność przedpłatą - przelewem bankowym lub pocztowym, kartą płatniczą. W przypadku płatności przez Klienta w formie karty płatniczej obowiązuje Regulamin Serwisu Płatniczego. 13 W przypadku płatności przez Klienta w formie przelewu bankowego zastosowanie ma następująca procedura: 1.firma SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. wystawia fakturę pro forma,( jest ona generowana automatycznie po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie podstawie której Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, znajdujący się na fakturze pro forma. 2.Klient zobowiązany jest na formularzu przelewu bankowego wskazać numer faktury pro forma lub numer Zamówienia. 14 Faktura pro forma jest ważna przez 10 / dziesięć / dni od daty jej wystawienia.w przypadku nie zaksięgowania w tym terminie zapłaty za Zamówiony przez Klienta program komputerowy uznaje się, że zarówno faktura pro forma, jak i złożone Zamówienie Klienta u Sprzedawcy nie obowiązuje, co skutkuje koniecznością powtórnego złożeniem formularza Zamówienia poprzez stronę internetową na program komputerowy. 15 W przypadku realizacji Zamówienia programu komputerowego na podstawie faktury VAT z terminem płatności (fakturę VAT z terminem płatności mogą uzyskać tylko jednostki GOV lub EDU) Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny programu komputerowego zgodnie z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym cena programu komputerowego została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy. Brak zaksięgowania należności pieniężnych za program komputerowy na rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy w terminie płatności wskazanym na fakturze VAT powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 0,5% ceny programu komputerowego za każdy dzień zwłoki. Do dnia zaksięgowania należności pieniężnych tytułem ceny za program komputerowy na rachunku bankowym Sprzedawcy program komputerowy, będący przedmiotem Zamówienia Klienta jest własnością Sprzedawcy. 16 Klient zgodnie z art. 7 Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania programu komputerowego. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu nieużywanego programu komputerowego, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z oryginalnym opakowaniem i kompletnym wyposażeniem oraz dokumentem potwierdzającym sprzedaż tego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Do odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej niezbędne jest przed upływem terminu 10/dziesięciu/dni od daty wydania towaru skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta pod nr telefonu (22) lub pod adresem oraz złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru zostanie pisemnie poświadczony przez Sprzedawcę (wiąże sie to z korektą wystawionej faktury VAT). W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4 Wyjątki od prawa odstąpienia Na podstawie art.10 ust 3 ustawy, prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje, w przypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych. 17 Na podstawie art 10. ust 3 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem 10 /dziesięciu/ dni od daty otrzymania towaru, po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania z nośnika, na którym znajduje się program komputerowy, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, jak np. generacja imiennej licencji świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległ zniszczeniu, np. zakup programu komputerowego w wersji elektronicznej uprzednio przetestowanej przez Klienta 18 Reklamacje Klienci mogą składać telefonicznie pod nr (22) lub drogą elektroniczną adres Gwarancja jakości na programy komputerowe obejmuje świadczenia gwarancyjne zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez producenta programu komputerowego na dokumencie gwarancyjnym. Sprzedawca jest jedynie dystrybutorem oprogramowania przedstawionego w ofercie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność zamówionego przez Klienta programu komputerowego. Wszystkie sprawy techniczne Sprzedawca konsultuje z producentem danego oprogramowania. Dlatego czas rozpatrzenia reklamacji Klienta zależy również od producenta, ale nie przekracza terminu ustawowego. 19 Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia. Podane dane osobowe użytkownika końcowego przekazywane do producenta oporgramowania i używane do rejestarcji licencji, przesyłanie ich odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nie stosujemy polityki przetwarzania danych w celach marketingowych. Na wniosek Klienta,usuwamy dane z bazy. W tym celu wystarczy przysłać zgłoszenie na adres i poinformować Sprzedawcę. 20 Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji do Klienta spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Softkey.pl, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności w wyniku: braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług, wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych zdarzeń.

5 21 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Softkey.pl. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. Wszelkie znaki towarowe, loga, obrazki oraz opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej są własnością Sprzedawcy chyba, że ustalono odmiennie w umowach szczególnych oraz są chronione prawem autorskim. Do umowy sprzedaży programów komputerowych w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego. Systemy płatnicze W naszym sklepie mogą Państwo opłacić zamówienie wykorzystując system płatniczy DotPay. Płatności w systemie DotPay można realizować przy użyciu tradycyjnych kart płatniczych (kredytowe, debetowe, charge) lub za pomocą kart wirtualnych. Serwis DotPay.pl dokonuje autoryzacji następujących systemów kart płatniczych: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Dinners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis) oraz Dinners Club. Wkrótce serwis DotPay.pl wprowadzi także autoryzację kart systemu AMERICAN EXPRESS. Płatności w systemie DotPay możesz dokonać przy użyciu kart tradycyjnych (wyżej wspomnianych - tych, którymi płacisz w sklepie) lub za pomocą kart wirtualnych (wydawanych przez banki tylko do transakcji internetowych). Autoryzacji transakcji za pośrednictwem kart płatniczych dokonuje renomowana firma Polcard S.A - największe centrum rozliczeniowe kart płatniczych w Polsce. Inną możliwością regulowania płatności w systemie DotPay.pl są szybkie i bezpieczne przelewy bankowe. DotPay.pl akceptuje płatności poprzez: mtransfer (BRE Bank mbank), usługę Płacę z Inteligo (bank PKO BP), MultiTransfer (BRE Bank MultiBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), ING Online (ING Bank) oraz wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od dnia 16.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 lub do wyczerpania zapasów magazynowych produktów Lotus Style.

Promocja trwa od dnia 16.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 lub do wyczerpania zapasów magazynowych produktów Lotus Style. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 9 Regulamin promocji " Rozdajemy biżuterię za 1 zł!" Promocja trwa od dnia 16.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 lub do wyczerpania zapasów magazynowych produktów

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Księgarnia internetowa www.pons.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Douglas.pl

Regulamin serwisu Douglas.pl Regulamin serwisu Douglas.pl Wersja z dnia 15.01.2013 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść 1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Douglas.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo