14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy"

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) autoryzacja udzielenie przez użytkownika EKD zgody na wykonanie Zlecenia/ Dyspozycji przed jego realizacją przez SK bank z wykorzystaniem zabezpieczeń, 2) autoryzacja wyrażenie zgody przez użytkownika transakcji Karty na wykonanie Transakcji w sposób określony w niniejszym Regulaminie, 3) autentykacja transakcji 4) agent rozliczeniowy procedurę wyrażania przez FDP i/lub SK bank zgody lub odmowy na dokonanie Transakcji, bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na zawieraniu z Akceptantami umowy o przyjmowanie płatności przy użyciu kart, 5) Akceptant przedsiębiorcę, który posiada możliwość przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 6) aktywacja Karty proces polegający na uwierzytelnieniu użytkownika Karty i włączeniu możliwości skutecznego posługiwania się Kartą, 7) bankomat urządzenie umożliwiające użytkownikowi Karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych operacji, 8) Całodobowa Obsługa Klienta dedykowaną do zastrzeżeń Kart linię telefoniczną uruchomioną w FDP pod numerem +48 (22) , czynną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 9) Płać kartą i wypłacaj usługę polegającą na możliwości wypłaty gotówki do określonej kwoty z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Kraju w punktach oznaczonych logo płać kartą i wypłacaj, 10) CVC2 trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty, używany do potwierdzenia autentyczności Karty podczas dokonywania transakcji internetowych, telefonicznych i pocztowych, 11) cykl prowizyjny okres od 1 dnia kalendarzowego miesiąca do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, 12) duplikat Karty nową Kartę o tym samym co poprzednia, numerze i terminie ważności, 13) Dyspozycja polecenie niepowodujące obciążenia lub uznania Rachunku, 14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy sobotę oraz dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, 16) EKD elektroniczne kanały dostępu wykorzystywane w SK banku, umożliwiające dostęp do usług i produktów bankowych za pośrednictwem: a) ekonto24 systemu bankowości internetowej SK banku umożliwiającego składanie Zleceń i Dyspozycji, b) SKbank24 systemu elektronicznych Wniosków SK banku, składanych za pośrednictwem strony internetowej, c) SMSbank automatycznego serwisu umożliwiającego użytkownikowi EKD otrzymywanie informacji poprzez wiadomości SMS o Rachunkach i produktach Posiadacza, d) infolinia SK banku zespół pracowników SK banku świadczących pomoc merytoryczną i techniczną na rzecz użytkowników korzystających z EKD lub innych produktów SK banku. Infolinia SK banku czynna jest w dniach i w godzinach oraz pod numerem telefonu podanym w komunikacie, 17) Elokacja rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie prowadzony w złotych polskich, 18) FDP firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję centrum autoryzacyjno rozliczeniowego dla SK banku, świadczącą usługi wydawnictwa i obsługi Kart oraz numerów PIN na rzecz SK banku, 19) hasło dynamiczne hasło jednorazowe przekazywane w postaci SMSa na telefon komórkowy użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji internetowej, 20) Karta kartę płatniczą MasterCard uprawniającą do wypłaty/wpłaty gotówki lub umożliwiającą transakcje za pośrednictwem Akceptanta lub agenta rozliczeniowego, zaakceptowana przez Akceptanta w celu otrzymania przez niego należytych środków, wydana do konta osobistego/konta Junior, 21) Karta wznowiona Kartę z nową datą ważności, która posiada taki sam numer i numer PIN, jak Karta dotychczas użytkowana, 22) Klient osobę fizyczną zawierającą Umowę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, 23) konto Junior rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy dla osób fizycznych w wieku od 13 do 18 lat posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, prowadzony w złotych polskich, 24) konto osobiste rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich,

2 25) komunikat komunikat SK banku dla Posiadaczy, wywieszany w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku 26) Kraj Rzeczpospolitą Polską (RP), 27) kredyt odnawialny 28) limit dzienny Karty 29) limit usługodawcy 30) limit transakcji off-line 31) limit Zleceń wykonywanych przez ekonto24 32) lokata terminowa limit kredytu odnawialnego w koncie osobistym prowadzonym w złotych polskich, w którym każda spłata części lub całości kredytu daje możliwość ponownego zadłużania się w ciężar limitu kredytu, wartościowe ograniczenie poszczególnych typów Transakcji wykonanych przy użyciu Karty w ciągu dnia, określone na Wniosek Posiadacza konta osobistego/konta Junior, (floor limit) ograniczenie kwoty Transakcji, do wysokości której Akceptant nie musi weryfikować dostępnych środków na koncie osobistym/koncie Junior, wysokość limitu jest określona przez MasterCard i uzależniona od branży, w której funkcjonuje dany Akceptant, ustalone przez SK bank ograniczenie ilościowe i wartościowe dla Transakcji dokonywanych bez konieczności weryfikacji wolnych środków, limit ten zapisany jest na mikroprocesorze i dla kwot powyżej 50 PLN wymagane jest potwierdzenie Transakcji numerem PIN, wartościowe ograniczenie pojedynczego Zlecenia lub sumy Zleceń wykonywanych w danym okresie za pośrednictwem ekonto24. Dla ekonta24 istnieje możliwość zdefiniowania: a) limitu jednorazowego Zlecenia, b) limitu dziennego, c) limitu miesięcznego, d) limitu zdefiniowanego szablonu Zlecenia, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, 33) MasterCard MasterCard Incorporated, międzynarodową organizację płatniczą, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem MasterCard, Maestro oraz Cirrus. 34) należności wymagalne 35) narzędzia autoryzacji należności SK banku powstałe w wyniku: a) wystąpienia salda debetowego niedopuszczalnego na koncie osobistym/ koncie Junior lub b) niespłacenia kredytu odnawialnego w terminie płatności określonym w umowie kredytu, bądź w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy kredytu, narzędzia stosowane w celu autoryzacji Zlecenia/Dyspozycji, na które składa się: a) hasło SMS jednorazowe hasło wykorzystywane w ramach ekonto24 przesyłane na żądanie 36) narzędzia identyfikacji użytkownika EKD na numer telefonu wskazany we Wniosku, b) lista haseł jednorazowych lista zawierająca numeryczne hasła jednorazowe, wykorzystywane w ramach ekonto24, c) Telekod unikalne 8 znakowe hasło numeryczne wskazane we Wniosku, umożliwiające identyfikację użytkownika EKD w SKbank24 oraz na infolinii SK banku, narzędzia stosowane w celu identyfikacji użytkownika EKD, na które składa się: a) hasło dostępu ciąg znaków identyfikujących znanych tylko użytkownikowi EKD zapewniający jemu wyłączność dostępu do ekonto24, b) identyfikator indywidualny dla każdego użytkownika ciąg alfanumerycznych lub numerycznych znaków służący do identyfikacji użytkownika EKD w ekonto24, c) SMSPIN podany przez użytkownika SMSbanku ciąg 4 cyfr, używany do identyfikacji Użytkownika EKD podczas korzystania z funkcji operacje na żądanie, 37) Nierezydent osobę fizyczną cudzoziemca lub osobę posiadającą obywatelstwo polskie niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Kraju, 38) numer PIN poufny indywidualny numer przypisany Karcie, umożliwiający identyfikację użytkownika Karty podczas akceptacji Transakcji, 39) odbiorca zdefiniowany 40) oferta SK banku odbiorca Zlecenia, którego dane zostały zapisane w ekonto24 przez użytkownika EKD przy wykorzystaniu narzędzi autoryzacji. Odbiorcy zdefiniowani dzielą się na: a) zaufanych wykonanie Zlecenia do nich wymaga podania hasła dostępu do ekonto24, b) niezaufanych wykonanie Zlecenia do nich wymaga potwierdzenia za pomocą narzędzia autoryzacji, obowiązującą w SK banku ofertę określającą rodzaje prowadzonych rachunków bankowych dla osób fizycznych, okresy umowne oraz warunki oprocentowania tych rachunków, podawaną do wiadomości w komunikacie, 41) okres umowny okres, na który otwarto lokatę terminową, 42) PayPass technologię zdalnej transmisji danych bliskiego zasięgu umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych za pomocą karty płatniczej wyposażonej w dedykowaną antenę radiową, oprogramowanie na mikroprocesorze i przystosowanym do takich transakcji terminalu POS, 43) plan taryfowy wybrany przez Posiadacza zestaw

3 44) placówka SK banku prowizji i opłat związanych z realizacją przez SK bank czynności bankowych w ramach konta osobistego/konta Junior, Jednostkę/komórkę organizacyjną SK banku (oddział, filię, ekspozyturę, punkt kasowy), 45) Posiadacz osobę fizyczną, która zawarła z SK bankiem Umowę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, a w przypadku rachunku wspólnego każdego ze współposiadaczy, 46) Prawo bankowe 47) Prawo dewizowe 48) przedstawiciel ustawowy ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.), przedstawiciela ustawowego Posiadacza, którym jest każdy z jego rodziców, o ile Posiadacz pozostaje pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator, 49) Rachunek każdy rodzaj rachunku bankowego dla osób fizycznych oferowanego przez SK bank, 50) rachunek płatny na każde żądanie 51) renta odsetkowa rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie prowadzony w złotych polskich lub w walucie obcej, odsetki naliczone i wypłacone przez SK bank, 52) Rezydent osobę fizyczną cudzoziemca lub osobę posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Kraju, 53) Saldo saldo księgowe środków pieniężnych na Rachunku, 54) saldo debetowe dopuszczalne 55) saldo debetowe niedopuszczalne dopuszczalne Saldo ujemne, pozwalające na wypłatę kwot nie przewyższających wolnych środków, niedopuszczalne Saldo ujemne, spowodowane wypłatą kwot przewyższających wolne środki, oprocentowanie salda debetowego niedopuszczalnego SK bank podaje do wiadomości w komunikacie, 56) Sieć Euronet sieć wpłatomatów, w tym wpłatomatów Euronet i wpłatomatów SK banku obsługiwanych przez Euronet, zlokalizowanych w Kraju, umożliwiających użytkownikom Kart dokonywanie wpłat gotówki na konto osobiste/konto Junior, 57) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 58) TAG Systems firmę TAG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się personalizacją Kart i ich wysyłką, 59) taryfa prowizji i opłat obowiązującą w SK banku Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 60) terminal POS urządzenie umożliwiające automatyczną rejestrację i autentykację transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w punktach handlowousługowych, 61) Transakcja płatność za towary i usługi w punktach 62) transakcja off-line 63) transakcja zbliżeniowa handlowych i usługowych, w tym w formie transakcji zbliżeniowych oraz transakcji off-line, wypłata gotówki w bankomatach, wypłata gotówki w terminalach POS, w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj oraz wpłata gotówki we wpłatomatach Sieci Euronet, transakcję autoryzowaną na podstawie parametrów mikroprocesora bez sprawdzania wolnych środków do wysokości limitów ustalonych przez SK bank, bezgotówkową transakcję dokonaną przy użyciu Karty, wydanej w technologii MasterCard PayPass w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, 64) tryb realizacji w zależności od aktualnej oferty SK banku w ekonto24 możliwe są trzy warianty realizacji zleceń zewnętrznych poprzez: Elixir, Sorbnet, lub BlueCash; 65) Umowa umowę o prowadzenie rachunków bankowych, na podstawie której SK bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe, umowę o Kartę oraz o korzystanie z EKD, 66) Usługa e MasterCard r SecureCode a i 67) użytkownik EKD 68) użytkownik Karty usługę umożliwiającą bezpieczne dokonywanie transakcji internetowej z zastosowaniem autoryzacji transakcji w postaci hasła dynamicznego przekazywanego bezpośrednio użytkownikowi Karty. Usługa będzie dostępna od dnia wprowadzenia jej przez SK bank do oferty, o czym użytkownik Karty zostanie poinformowany poprzez stronę internetową SK banku Posiadacza konta osobistego i/lub pełnomocnika posiadającego stałe pełnomocnictwo bez ograniczeń, korzystającego z ekonto24 i/lub SMSbank i/lub SKbank24 lub Posiadacza konta Junior posiadającego dostęp do ekonto24 i/lub SMSbank, Posiadacza lub osobę fizyczną, upoważnioną przez Posiadacza konta osobistego do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza konta osobistego Transakcji oraz innych czynności określonych w Regulaminie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty, 69) Wniosek wniosek do Rachunku o zakres/dodanie usług w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych, o Kartę oraz o korzystanie z EKD lub wniosek aktualizujący posiadane usługi w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych, o Kartę oraz o korzystanie z EKD, 70) wolne środki Saldo powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu udzielonego kredytu odnawialnego lub salda debetowego dopuszczalnego, z uwzględnieniem ewentualnych blokad, 71) Wpłata każde Zlecenie powodujące uznanie Rachunku,

4 72) wpłata gotówki wpłatę gotówki dokonaną we wpłatomacie powodującą zwiększenie wolnych środków na koncie osobistym/koncie Junior, do którego wydana jest Karta, 73) wpłatomat urządzenie służące do przyjmowania wpłat gotówki dokonanych przez użytkowników Kart, identyfikowanych poprzez użycie Karty, 74) Wypłata każde Zlecenie powodujące obciążenie Rachunku, 75) zabezpieczenie narzędzie udostępniane przez SK bank użytkownikowi EKD zapewniające zachowanie bezpieczeństwa korzystania z EKD i uniemożliwiające dostęp do EKD osobom nieupoważnionym, w postaci: narzędzi identyfikacji (identyfikator, hasło dostępu, kod dostępu) i narzędzi autoryzacji (listy haseł jednorazowych, hasła SMS, Telekod) lub kodu PIN, 76) zablokowanie Karty 77) zastrzeżenie Karty czynność polegającą na okresowym wstrzymaniu możliwości posługiwania się Kartą, operację polegającą na nieodwołalnym zablokowaniu możliwości posługiwania się Kartą, 78) Zlecenie każde zlecenie płatnicze powodujące obciążenie lub uznanie rachunku. Rozdział 2. Rachunki bankowe Rachunki otwierane są przez SK bank na podstawie zawartej Umowy dla Rezydentów lub Nierezydentów jako: 1) indywidualne na rzecz jednej osoby, albo 2) wspólne dla dwóch osób, 2. SK bank nie prowadzi: 1) Rachunków wspólnych dla: a) osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, b) Nierezydenta i Rezydenta, c) osób zawierających Umowę w trybie, o którym mowa w 6 ust. 6, 2) Rachunków dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących Nierezydentami. 4. Jedna osoba fizyczna może być Posiadaczem tylko jednego konta osobistego indywidualnego oraz współposiadaczem jednego konta osobistego wspólnego. Oddział 1. Otwarcie Rachunku W ramach Umowy SK bank może prowadzić Rachunki: 1) w złotych: a) oszczędnościowo rozliczeniowe konto osobiste i konto Junior, b) płatne na każde żądanie, c) terminowych lokat oszczędnościowych, d) oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja, 2) w walutach obcych: a) płatne na każde żądanie, b) terminowych lokat oszczędnościowych. 2. SK bank może prowadzić następujące rodzaje lokat terminowych: 1) standardowe, 2) rentierskie, 3) zakładane poprzez ekonto Okresy umowne, na które mogą być otwierane lokaty terminowe oraz waluty obce, w których mogą być prowadzone Rachunki, o których mowa w ust. 1 i 2, określa oferta SK banku Podstawą zawarcia Umowy i otwarcia Rachunku jest złożenie Wniosku: 1) w placówce SK banku, 2) za pośrednictwem SKbank24, jeżeli do danego Rachunku SK bank udostępnia taki sposób złożenia Wniosku. 2. SK bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowego ograniczenia możliwości złożenia wniosku o otwarcie Rachunku za pośrednictwem SKbank24. Informacje o możliwości złożenia wniosku SK bank udostępnia za pośrednictwem SKbank Wnioskujący o otwarcie Rachunku: 1) podaje m.in. określony w 5 w ust. 1 i 2 rodzaj Rachunku, 2) dokonuje wpłaty co najmniej minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia danego Rachunku, określonej przez SK bank i podawanej do wiadomości w komunikacie. 4. Osoba fizyczna przed zawarciem Umowy otrzymuje od SK banku wzorzec Umowy wraz z załącznikami, w tym aktualnie obowiązującą taryfą prowizji i opłat oraz stosowanymi do tej Umowy regulaminami, w celu zapoznania się z powyższymi dokumentami. Podczas składania wniosku o otwarcie Rachunku w trybie określonym w ust. 1 w pkt 2, SK bank udostępnia w wersji elektronicznej niespersonalizowany wzorzec Umowy wraz z załącznikami w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Przy zawieraniu Umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz dodatkowo na żądanie SK banku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 5. Warunkiem zawarcia Umowy przez wnioskującego, posługującego się danymi osobowymi, których prawidłowe przetwarzanie nie jest możliwe z wykorzystaniem wyłącznie alfabetu polskiego, jest złożenie przez tę osobę oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie przez SK bank jej danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska z wykorzystaniem wyłącznie polskiego alfabetu w sposób określony w tym oświadczeniu. Powyższe oświadczenie stanowi w takim przypadku integralną część umowy. 6. Oświadczenia woli związane z zawarciem Umowy mogą być złożone przez wnioskodawcę i SK bank w postaci elektronicznej. Warunkiem zawarcia Umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 jest dokonanie przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego wnioskodawcy prowadzonego w banku, którego siedziba znajduje się na terytorium Kraju, na Rachunek w wysokości, terminie oraz tytułem wskazanym przez SK bank. Rachunek z którego następuje przelew nie może być rachunkiem wspólnym prowadzonym jednocześnie na rzecz wnioskodawcy i osób trzecich oraz nie może być rachunkiem prowadzonym przez SK bank. Czynność może być dokonana po wprowadzeniu funkcjonalności przez SK bank. 7. Po zaksięgowaniu przelanych środków SK bank dokonuje weryfikacji zgodności danych zawartych w wykonanym przez wnioskodawcę przelewie, tj. danych nadawcy przelewu, numeru rachunku podanego we wniosku oraz informacji zawartych w tytule przelewu z informacją podaną wnioskodawcy przez SK bank.

5 8. W przypadku niezgodności danych wnioskodawcy z danymi rachunku bankowego, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych, środki te zostaną zwrócone przez SK bank na tenże rachunek bankowy i Umowa nie zostanie zawarta. 9. Po pozytywnej weryfikacji danych o której mowa w ust. 7, SK bank odsyła Posiadaczowi Rachunku zawartą Umowę na adres poczty elektronicznej wskazany w treści Wniosku. 10. W przypadku, gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej pisemne dyspozycje składane przez Posiadacza rachunku w placówce SK banku, wymagają uprzedniego złożenia jego wzoru podpisu Podpis złożony na Umowie/Karcie Pełnomocnika stanowi wzór podpisu Posiadacza/pełnomocnika. SK bank zobowiązany jest do wykonywania wyłącznie tych Dyspozycji/Zleceń, które są podpisane zgodnie ze złożonym wzorem podpisu, z zastrzeżeniem Dyspozycji/Zleceń składanych w ramach EKD lub operacji realizowanych przy użyciu Kart, które wykonywane są zgodnie z odrębnymi zasadami, określonymi w Regulaminie. 2. Podpis, o którym mowa w ust. 1, składany jest w obecności pracownika SK banku lub w obecności osoby wskazanej przez SK bank. 3. W imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy Przy zawieraniu Umowy Posiadacz otrzymuje pisemną informację o wysokości: 1) prowizji i opłat pobieranych przez SK bank za czynności związane z obsługą Rachunku oraz Kart zgodnych z wybranym przez niego planem taryfowym, 2) kwoty, powyżej której Posiadacz zobowiązany jest zgłosić planowaną Wypłatę gotówkową z Rachunku, z wyprzedzeniem określonym przez SK bank, nieprzekraczającym jednakże trzech dni roboczych, 3) minimalnej kwocie wpłaty na Rachunek o którym mowa w 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c oraz w 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b, 4) minimalnej kwoty na Rachunku, powyżej której SK bank nalicza oprocentowanie w przypadku Elokacji. 2. Posiadacz konta osobistego/konta Junior korzystający z ekonto24 otrzymuje informacje, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, SK bank przesyła je na internetową stronę Posiadacza, znajdującą się w ekonto24 dla użytkownika ekonto24, jeżeli SK bank udostępnia a Posiadacz zaakceptował taki sposób przekazywania informacji. 3. Zmiany informacji o których mowa w ust. 1 pkt od 2 do 4, SK bank podaje do wiadomości w komunikacie. Oddział 2. Rachunki wspólne W ramach Rachunku wspólnego każdy z Posiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, 2) wnioskować o aktualizację posiadanych przez siebie indywidualnych usług, 3) wnioskować o dodanie dla siebie usług lub rezygnację ze swoich indywidualnych usług, z wyłączeniem usług których dodanie wymaga podpisania aneksu do Umowy, 4) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Posiadacza. 2. SK bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania Dyspozycji/Zleceń złożonych przez Posiadaczy, będących wynikiem odmiennej decyzji każdego z nich. 3. SK bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego z Posiadaczy dotyczących niehonorowania Dyspozycji/Zleceń drugiego Posiadacza, chyba że zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu Wypłat z Rachunku wspólnego. 4. Posiadacze odpowiadają solidarnie wobec SK banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego z Posiadaczy w ramach Umowy Z Rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu jednego z Posiadaczy Rachunku. 2. W przypadku Rachunku wspólnego nie jest możliwe przyjęcie przez SK bank od Posiadaczy Rachunku Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Oddział 3. Rachunki osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych 11. Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie zawrzeć Umowy ani samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym Rachunkiem. Wszystkie czynności prawne w jej imieniu, związane z posiadanym Rachunkiem, wykonuje jej przedstawiciel ustawowy Wszystkie wnioski do konta Junior składa oraz wszelkich czynności, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 2 dokonuje w imieniu osoby małoletniej przedstawiciel ustawowy. 2. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy, 2) korzystać z ekonto24 i/lub SMSbanku i/lub Karty w ramach udostępnionych funkcjonalności w granicach zwykłego zarządu o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy, 3) zastrzec Kartę Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku osoby małoletniej mogą dysponować: 1) Posiadacz z uwzględnieniem postanowień 11 i 12, 2) rodzice małoletniego Posiadacza, o ile pozostaje on pod ich władzą rodzicielską w granicach zwykłego zarządu, 3) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy osoba małoletnia nie pozostaje pod władzą rodzicielską, 4) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy. 2. W granicach zwykłego zarządu rodzice małoletniego Posiadacza mogą w szczególności: 1) dokonywać Wypłat nie przekraczających w miesiącu równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

6 2) zlikwidować rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, gdy kwota Wypłaty nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt Wypłata środków pieniężnych z Rachunku osoby małoletniej na podstawie Zlecenia opiekuna lub kuratora, niezależnie od wysokości Wypłaty, wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku osoby małoletniej przez jej rodziców z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 5. Po osiągnięciu pełnoletniości, Posiadacz dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku samodzielnie. 6. Po osiągnięciu pełnoletniości przez Posiadacza konta Junior przekształcenie na konto osobiste następuje na Wniosek Posiadacza. Jeżeli Wniosek nie zostanie złożony w przeciągu 12 miesięcy od ukończenia 18 lat, SK bank może wypowiedzieć Umowę Postanowienia 11, 12 i 13 mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, z tym że przepisy dotyczące osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat stosowane są do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, a przepisy dotyczące małoletnich powyżej 13 lat odpowiednio do ubezwłasnowolnionych częściowo. 2. Postępowanie SK banku uzależnione jest od przedłożenia orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego jego zakres) lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. Oddział 4. Pełnomocnictwa Posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku osoby małoletniej nie może być udzielone pełnomocnictwo. 3. Pełnomocnictwo może być udzielone w placówce SK banku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, jako: 1) stałe: a) bez ograniczeń, w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz, z zastrzeżeniem postanowień 19, b) szczególne, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem i składania innych Dyspozycji wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza w treści pełnomocnictwa, 2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnictwo bez ograniczeń obejmuje swoim zakresem kolejne Rachunki otwierane w ramach tej samej Umowy. 5. Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane korespondencyjnie. W takim przypadku tożsamość Posiadacza i pełnomocnika oraz własnoręczność ich podpisów powinny być sporządzone w formie notarialnej (z notarialnie poświadczonymi podpisami lub w formie aktu notarialnego) Podpis Posiadacza na pełnomocnictwie składany jest w obecności pracownika placówki SK banku, z zastrzeżeniem postanowień 15 ust Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana. 3. Pełnomocnictwo stałe staje się skuteczne od momentu złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika na Karcie Pełnomocnika w obecności pracownika placówki SK banku, z zastrzeżeniem postanowień 15 ust. 5, kiedy o skuteczności pełnomocnictwa decyduje data doręczenia do SK banku. 4. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem wspólnym może nastąpić wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia Posiadaczy, do którego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. 17. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: 1) imię i nazwisko Posiadacza, 2) imię i nazwisko pełnomocnika, PESEL w przypadku Rezydenta, datę urodzenia w przypadku Nierezydenta oraz inne dane osobowe pozwalające na określenie jego tożsamości, np.: a) imię ojca, lub b) seria i numer dokumentu tożsamości, 3) wskazanie czynności, do których pełnomocnik został upoważniony, 4) podpis Posiadacza złożony w obecności pracownika placówki SK banku lub poświadczony w sposób wskazany przez SK bank Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem wspólnym może być odwołane na podstawie pisemnej Dyspozycji jednego z Posiadaczy. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, z których wynika odwołanie, bądź wygaśnięcie pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem wymagają formy pisemnej i są skuteczne od chwili doręczenia ich do SK banku. 19. Pełnomocnikowi w zakresie dysponowania Rachunkiem nie przysługuje prawo: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) składania Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 3) składania Wniosków o kredyt, 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza umowy o kredyt, 5) składania Wniosku o udostępnienie innych usług i produktów oferowanych przez SK bank, 6) modyfikację posiadanych usług, 7) zmiany planu taryfowego, 8) zamknięcia konta osobistego, 9) odbioru Karty wydanej na rzecz innego użytkownika Karty. 20. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci Posiadacza lub śmierci pełnomocnika, 2) rozwiązania Umowy, 3) upływu okresu, na który zostało udzielone, 4) odwołania pełnomocnictwa. 5) zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone Za skuteczne wobec SK banku uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez SK bank wiarygodnej informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

7 Oddział 5. Wypłaty po śmierci Posiadacza W razie śmierci Posiadacza SK bank dokonuje Wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku z tytułu: 1) pokrycia kosztów pogrzebu Posiadacza, z zastrzeżeniem 10 ust. 1, 2) dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, z zastrzeżeniem 10 ust. 2, 3) spadku, z uwzględnieniem postanowień Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie należą do spadku po zmarłym Posiadaczu. 3. W razie śmierci jednego z Posiadaczy w dyspozycji drugiego Posiadacza znajdują się środki zgromadzone na Rachunku w dniu przedłożenia w SK banku aktu zgonu. 4. W razie śmierci obu Posiadaczy Rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na Rachunku stawia się do dyspozycji spadkobierców każdego z Posiadaczy w częściach zgodnych z nabyciem spadku SK bank dokonuje Wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza do rąk osoby, która przedstawi akt zgonu Posiadacza oraz oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, SK bank pokrywa ze środków znajdujących się na Rachunku zmarłego Posiadacza, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. Oddział 6. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Rachunek płatny na każde żądanie prowadzony w złotych otwierany jest przez SK bank w dniu zawarcia Umowy. 2. SK bank nie przyjmuje na Rachunek, o którym mowa w ust. 1, Wpłat innych niż z tytułu Wpłat na otwarcie lokaty terminowej, odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie terminowej lub likwidacji lokaty terminowej Wpłaty oraz Wypłaty mogą być dokonywane w złotych lub innych walutach, w których SK bank prowadzi Rachunki. 2. W przypadku dokonywania Wpłat i Wypłat w walucie obcej innej niż waluta Rachunku SK bank dokonuje przeliczenia według kursów kupna/sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna/sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) z tabeli kursowej SK banku z dnia i godziny przyjęcia Zlecenia z zastrzeżeniem ust Kursy walut SK banku mogą ulegać zmianie w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w aktualnej Tabeli kursowej SK banku, dostępnej w placówkach SK banku i na stronie internetowej SK banku. 4. Jeżeli do Zlecenia została zawarta transakcja negocjowana, do rozliczenia kwoty Zlecenia stosuje się kurs negocjowany. 5. Realizacja transakcji negocjowanej odbywa się na podstawie złożonego zlecenia ustalania kursu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym regulaminie. 25. Rozliczenia przez SK bank dokonywane są wyłącznie na podstawie numeru rachunku bankowego wskazanego w otrzymanym Zleceniu Posiadacz może złożyć Dyspozycję dotyczącą odwołania/zmiany niewykonanego jeszcze przez SK bank Zlecenia do realizacji we wskazanym dniu lub Zlecenia stałego do realizacji we wskazanym terminie. 2. Odwołania/zmiany można dokonać w każdym terminie, jednak nie później niż jeden dzień roboczy przed dniem/terminem realizacji Posiadacz może polecić pisemnie SK bankowi dokonanie po swojej śmierci Wypłaty wskazanym przez siebie osobom, zgodnie z przepisami Prawa bankowego z zastrzeżeniem 10 ust Posiadacz wydaje Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci przez złożenie w placówce SK banku prowadzącej Rachunek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oświadczenia na obowiązującym w SK banku formularzu. 3. Odwołania lub zmiany Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz może dokonać wyłącznie na piśmie. 4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, jej zmiana lub odwołanie może być złożona korespondencyjnie. W takim przypadku tożsamość Posiadacza oraz własnoręczność jego podpisu wymaga poświadczenia notarialnego. 5. Po śmierci Posiadacza środki pieniężne zgromadzone na rachunku przysługują spadkobiercom z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz zapisów 21 ust SK bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Posiadaczu albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. SK bank może żądać okazania dokumentu tożsamości osoby dokonującej Wpłaty, w granicach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wypłaty mogą być realizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. Wypłaty w formie bezgotówkowej realizowane są na podstawie: 1) polecenia przelewu, 2) polecenia zapłaty, 3) obciążenia z tytułu operacji zrealizowanych przy użyciu Karty, 4) innych dokumentów obciążeniowych wystawianych przez SK bank. 3. Wypłaty o których mowa w ust. 2 pkt 1 mogą być realizowane jako Zlecenia: 1) jednorazowe, 2) stałe wykonywane okresowo, o stałej lub zmiennej kwocie i w podanych terminach. 4. SK bank realizuje Zlecenia w dniach i godzinach określonych w komunikacie SK banku. Zlecenia, dla których data realizacji przypada w dniu wolnym od pracy, bądź po godzinie granicznej określonej w komunikacie SK banku, realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie realizacji, z zastrzeżeniem 87 ust Wykonywanie Zleceń następuje w ramach Salda/wolnych środków. SK bank nie wykonuje Zlecenia i nie odpowiada za jego niewykonanie, jeżeli realizacja Zlecenia

8 spowodowałaby powstanie salda debetowego niedopuszczalnego. 6. O fakcie niezrealizowania Zlecenia w przypadku złożenia polecenia przelewu z datą przyszłą w placówce SK banku, SK bank nie zawiadamia Posiadacza. 7. Informacja o odrzuceniu Zlecenia w przypadku polecenia przelewu złożonego poprzez ekonto24 przekazywana jest niezwłocznie do użytkownika EKD za pośrednictwem ekonto Potwierdzeniem wykonania Zlecenia oraz pobranych opłat i prowizji są wyciągi bankowe z Rachunków Posiadacza, udostępniane w sposób i terminach wskazanych w Umowie dotyczącej danego Rachunku oraz zestawienia Zleceń udostępniane na bieżąco w ramach EKD. 9. Posiadacz i użytkownik EKD zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Zleceń przeglądając wyciągi bankowe z Rachunku Posiadacza oraz zestawienia Zleceń dostępne na bieżąco w ramach ekonto24 w tym listę Zleceń i historię Rachunków Posiadacz Rachunku będący płatnikiem w rozliczeniach może regulować swoje zobowiązania względem osób trzecich w formie polecenia zapłaty, na podstawie złożonej w SK banku zgody na obciążenie Rachunku przez wskazanego odbiorcę. 2. Polecenie zapłaty stanowi Dyspozycję jaką odbiorca udzielił SK bankowi, do obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego płatnika i uznanie tą kwotą odbiorcy, o ile strony biorące udział w poleceniu zapłaty posiadają rachunki w bankach, które zawarły stosowne porozumienie. 3. Posiadacz Rachunku będący płatnikiem w rozliczeniach może cofnąć zgodę na regulowanie swoich zobowiązań względem osób trzecich w formie polecenia zapłaty, na podstawie złożonej w SK banku Dyspozycji cofnięcia zgody na obciążenie Rachunku przez wskazanego odbiorcę. 4. Bank płatnika odmawia realizacji otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach: 1) płatnik nie udzielił bankowi płatnika zgody na realizację polecenia zapłaty w ciężar jego rachunku bankowego, 2) środki na rachunku bankowym płatnika są niewystarczające na pokrycie pełnej kwoty otrzymanego polecenia zapłaty, 3) rachunek bankowy płatnika został zamknięty, 4) płatnik cofnął wcześniej udzieloną zgodę, 5) płatnik złożył Dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty. 5. Kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie podlega ograniczeniu. 6. Bank płatnika rejestruje otrzymanie zgody/cofnięcie zgody niezwłocznie, jednak nie później niż trzy dni robocze po dniu jego otrzymania, pod warunkiem stwierdzenia poprawności danych. 7. Posiadacz Rachunku może wystąpić o zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku Przedstawiciel ustawowy może sprzeciwić się dysponowaniu przez małoletniego Posiadacza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, poprzez złożenie w dowolnym czasie, w placówce SK banku pisemnego oświadczenia w tym zakresie. 2. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć: 1) zakazu dokonywania Wypłat przez osobę małoletnią, 2) ograniczenia wysokości Wypłat dokonywanych przez osobę małoletnią. 3. W przypadku konta Junior, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi podstawę do zastrzeżenia Karty, unieważnienia narzędzia autoryzacji do ekonto24 oraz zastrzeżenia realizacji Zleceń Wypłat składanych przez Posiadacza. Jeżeli termin ważności oświadczenia upływa przed uzyskaniem pełnoletniości przez Posiadacza, przedstawiciel ustawowy może wystąpić z Wnioskiem o wydanie Posiadaczowi nowej Karty i udostępnienie nowych narzędzi autoryzacji do ekonto24, na co najmniej 14 dni przed upływem tego terminu. 4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, traci ważność z upływem terminu określonego przez przedstawiciela ustawowego lub z chwilą uzyskania pełnoletniości przez Posiadacza Bez Zlecenia Posiadacza realizowane są w ciężar Rachunku do wysokości Salda/wolnych środków płatności z tytułu: 1) należnych SK bankowi prowizji i opłat przewidzianych w taryfie prowizji i opłat, 2) potrącenia należności wymagalnych wobec SK banku, 3) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowego księgowania. 2. W przypadku braku środków na Elokacji, SK bank ma prawo pobrać prowizję z konta osobistego/konta Junior Posiadacza, zgodnie z taryfą prowizji i opłat. Oddział 7. Zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku oprocentowane są wg zmiennej lub stałej stopy procentowej w wysokości określanej przez Zarząd SK banku. 2. Wysokość obowiązującego oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości Posiadaczy w wyciągach z Rachunku, komunikatach SK banku lub na stronie internetowej pod adresem Środki pieniężne zgromadzone na: rachunku płatnym na każde żądanie prowadzonym w walucie obcej, Elokacji, koncie osobistym/koncie Junior są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa obowiązująca dla tych Rachunków może również wynosić 0%. 2. SK bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Elokacji, w zależności od wysokości zgromadzonych na tym Rachunku środków pieniężnych. 3. Rachunek płatny na każde żądanie prowadzony w złotych jest nieoprocentowany. 4. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej są oprocentowane według stóp procentowych stałych lub zmiennych określonych w ofercie SK banku W przypadku zmiennej stopy procentowej odsetki obliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na Rachunek do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek, a od dnia zmiany stawek oprocentowania według nowych stawek oprocentowania. 2. W przypadku stałej stopy procentowej wysokość oprocentowania, obowiązująca w chwili otwarcia lokaty terminowej, obowiązuje przez cały okres umowny.

9 W przypadku Rachunków o zmiennym oprocentowaniu, SK bank może dokonać zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania Umowy bez konieczności jej wypowiadania. 2. Zmiana wysokości oprocentowania, o którym mowa w ust. 1 oraz w 34 w ust. 1 i 4 dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od zmiany wysokości przynajmniej jednej spośród niżej podanych stóp o przynajmniej 0,20 punktu procentowego: 1) w przypadku Rachunków prowadzonych w złotych: a) jednej ze stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli) lub b) stawek WIBID 1M, WIBID 3M na krajowym rynku międzybankowym, 2) w przypadku Rachunków prowadzonych w walutach obcych: a) jednej ze stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli) lub b) stawek EURIBOR/LIBOR 1M, EURIBOR/LIBOR 3M na międzybankowym rynku walutowym. 3. Zakres zmian, o których mowa w ust. 2 nie może przekraczać wysokości zmiany stopy lub sumy zmian tej stopy. 4. SK bank zastrzega, że: 1) w przypadku obniżki stóp zakres obniżki wysokości oprocentowania może być niższy niż wynika to z postanowień ust. 3, jednakże zakres obniżki nie przekroczy wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3, 2) w przypadku podwyżki stóp zakres podwyżki wysokości oprocentowania może być wyższy niż wynika to z postanowień ust Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku Kwota środków pieniężnych wpłaconych na: 1) rachunek płatny na każde żądanie w walucie obcej, konto osobiste/konto Junior, Elokację oprocentowana jest od dnia powstania salda na Rachunku lub jego zmiany do dnia poprzedzającego zmianę lub likwidację salda, z uwzględnieniem daty faktycznej realizacji operacji/zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) lokatę terminową jest oprocentowana od dnia otwarcia do ostatniego dnia okresu umownego. 2. SK bank nie nalicza odsetek, jeśli stan środków pieniężnych zgromadzonych na Elokacji nie przekracza minimalnej kwoty, o której mowa w 8 ust. 1 pkt Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek i podjętych w tym samym dniu nie nalicza się odsetek. 39. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na: 1) rachunku płatnym na każde żądanie prowadzonym w walucie obcej, koncie osobistym/koncie Junior oraz na Elokacji są dopisywane: a) na koniec kwartału kalendarzowego, b) na dzień likwidacji Rachunku, 2) lokacie terminowej dopisywane są po zakończeniu okresu umownego z zastrzeżeniem 48. Oddział 8. Przekształcenie i przenoszenie Rachunku Posiadacz może złożyć Dyspozycję przekształcenia: 1) rachunku indywidualnego prowadzonego dla jednej osoby na wspólny, 2) konta Junior po ukończeniu przez Posiadacza 18 roku życia na konto osobiste, z zastrzeżeniem ust Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest złożenie Dyspozycji przekształcenia wraz z Dyspozycją odnośnie środków pieniężnych pozostających na przekształcanym Rachunku oraz podpisanie stosownej Umowy. 41. Posiadacz może złożyć Dyspozycję zmiany placówki SK banku prowadzącej Rachunek. Dyspozycja może być złożona w placówce SK banku prowadzącej dotychczas Rachunek albo w placówce SK banku przejmującej jego prowadzenie. Rozdział 3. Lokaty terminowe Oddział 1. Postanowienia wspólne 42. Lokata terminowa, po upływie okresu umownego ulega przedłużeniu na kolejny taki sam okres, na warunkach oferty SK banku obowiązującej w dniu przedłużenia, jeśli Posiadacz nie wyda innej Dyspozycji, najpóźniej w dniu upływu okresu umownego, z zastrzeżeniem postanowień 48 oraz 50 ust. 1 pkt Za początek pierwszego okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień wniesienia środków pieniężnych na tę lokatę, natomiast za koniec tego okresu; 1) w przypadku lokat terminowych zawieranych na okresy umowne wyrażone w pełnych miesiącach dzień poprzedzający datę odpowiadającą dniowi wniesienia środków pieniężnych po upływie okresu umownego, a jeżeli data ta po upływie okresu umownego nie występuje dzień poprzedzający ostatni dzień miesiąca (np. w przypadku wpłaty środków pieniężnych na otwarcie lokaty terminowej trzymiesięcznej w dniu 30 listopada, koniec pierwszego okresu umownego przypadnie w dniu 27 lutego lub 28 lutego w przypadku roku przestępnego), 2) w przypadku lokat terminowych nieoznaczonych w pełnych miesiącach dzień po upływie ostatniego dnia tego okresu. 2. Za początek kolejnego okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się: 1) w przypadku lokat terminowych zawieranych na okresy umowne wyrażone w pełnych miesiącach dzień odpowiadający dniowi wniesienia środków pieniężnych na lokatę, z wyjątkiem lokat, na które środki pieniężne wnoszone były w dniu, który nie występuje po upływie okresu umownego, kiedy to za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się ostatni dzień miesiąca (np. dla lokaty, o której mowa w przykładzie wskazanym w ust. 1 pkt 1, początkiem kolejnego okresu umownego będzie 28 lutego lub 29 lutego w przypadku roku przestępnego), 2) w przypadku lokat terminowych nieoznaczonych w pełnych miesiącach dzień następny po upływie poprzedniego okresu umownego. 44. W przypadku lokaty terminowej odnawialnej, dla której koniec okresu umownego przypada w dniu będącym dniem wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym ten dzień, lokata terminowa może być podjęta w pierwszym dniu roboczym po

10 tym dniu, z zachowaniem oprocentowania lokaty terminowej w wysokości właściwej dla danego okresu umownego. Odsetki nalicza się do dnia poprzedzającego początek kolejnego okresu umownego Naruszeniem warunków prowadzenia lokaty terminowej jest podjęcie części lub całości kwoty z lokaty terminowej w trakcie okresu umownego. 2. Nie stanowi naruszenia warunków prowadzenia lokaty terminowej: 1) przeniesienie całości środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie terminowej: a) prowadzonej dla jednej osoby na Rachunek wspólny, b) Rezydenta na własny Rachunek Nierezydenta, w przypadku zmiany statusu dewizowego Posiadacza, 2) przeniesienie wierzytelności wynikającej z lokaty terminowej na rzecz innej osoby. 3. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty terminowej powoduje brak naliczenia odsetek w całym okresie utrzymania lokaty. Oddział 2. Lokaty terminowe standardowe Otwarcie oraz obsługa lokat terminowych standardowych odbywa się w placówce SK banku. 2. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej standardowej w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennych lub stałych stóp procentowych. 3. Odsetki na lokacie terminowej standardowej naliczane są od wysokości Salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do Rachunku na koniec okresu umownego. 4. SK bank stawia odsetki do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 5. Po upływie okresu umownego dopisane odsetki za poprzedni okres umowny podlegają kapitalizacji i oprocentowaniu. 6. Posiadacz w następnym okresie umownym ma prawo jednorazowo podjąć w całości kwotę należnych odsetek za ostatni okres umowny. Oddział 3. Lokaty terminowe rentierskie 47. Otwarcie oraz obsługa lokat terminowych rentierskich odbywa się w placówkach SK banku Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej rentierskiej w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych. 2. SK bank nalicza rentę odsetkową na lokacie terminowej rentierskiej od wysokości Salda na koniec każdego dnia, a dopisuje co miesiąc licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego. 3. SK bank stawia rentę odsetkową do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego kolejnego miesiąca liczonego od początku okresu umownego. 4. Renta odsetkowa nie podlega dopisaniu oraz nie podlega oprocentowaniu i może być podjęta w dowolnym okresie. 5. Rentę odsetkową nie podjętą do końca pierwszego dnia kolejnego okresu umownego SK bank stawia do dyspozycji na rachunku płatnym na każde żądanie. 6. W przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty terminowej rentierskiej, o kwotę nadpłaconych odsetek pomniejsza się kapitał lokaty. Oddział 4. Lokaty terminowe zakładane poprzez ekonto Lokata terminowa otwierana i prowadzona jest na rzecz Posiadacza konta osobistego/konta Junior. 2. Lokaty terminowe otwierane są na warunkach określonych w komunikacie. 3. Wpłata na lokatę terminową może być dokonana jedynie w formie bezgotówkowej z konta osobistego/konta Junior udostępnionego do obsługi w ekonto Lokata terminowa z wyjątkiem lokaty sezonowej/okolicznościowej, może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. Po zakończeniu okresu umownego lokata terminowa jest przekazywana na Rachunek, z którego została założona, zgodnie z Dyspozycją użytkownika ekonta24, 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata terminowa jest automatycznie odnawiana na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego lub przekazywana na Rachunek, z którego została założona, zgodnie z Dyspozycją użytkownika ekonto Lokata terminowa sezonowa/okolicznościowa, ma charakter nieodnawialny Użytkownik ekonta24 składając Zlecenie otwarcia lokaty terminowej określa sposób zadysponowania lokatą terminową po okresie umownym, z zastrzeżeniem 50 ust. 1 pkt Użytkownik ekonta24 może w dniu otwarcia lokaty terminowej, z zastrzeżeniem 50 ust. 1 pkt 1 złożyć Dyspozycję, na podstawie której odsetki od lokaty terminowej po zakończeniu okresu umownego: 1) przekazywane są na konto osobiste/konto Junior, z którego było złożone Zlecenie otwarcia lokaty terminowej, 2) dopisywane są do lokaty terminowej przedłużonej na kolejny taki sam okres, na warunkach określonych w komunikacie, obowiązujących w dniu przedłużenia. 3. Użytkownik ekonta24 może zmienić wcześniej złożoną Dyspozycję, dotyczącą przedłużenia lokaty terminowej na kolejny taki sam okres lub dopisania odsetek po zakończeniu okresu umownego do lokaty terminowej przedłużonej na kolejny taki sam okres. 4. W przypadku lokaty terminowej sezonowej/ okolicznościowej odsetki na lokacie terminowej są naliczane od wysokości Salda: 1) na koniec każdego dnia i stawiane do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po dniu naliczenia na Rachunek, z którego było złożone Zlecenie otwarcia lokaty terminowej, 2) lub w innych terminach określonych w komunikacie, w zależności od oferty SK banku i stawiane do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po dniu naliczenia na konto osobiste/konto Junior z którego było złożone Zlecenie otwarcia lokaty terminowej. 5. W przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty terminowej, gdy w trakcie okresu umownego SK bank stawia odsetki do dyspozycji na konto osobiste/kontu Junior, z którego było złożone Zlecenie otwarcia lokaty,

11 wówczas o kwotę wypłaconych odsetek pomniejsza się kapitał lokaty. 6. W przypadku przerw w funkcjonowaniu ekonto24, powodujących brak możliwości założenia, przedłużenia lub zerwania lokaty terminowej, użytkownik ekonta24 może składać Zlecenia w formie papierowej w placówce SK banku. Prowizje i opłaty za te Zlecenia będą pobierane zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla Zleceń składanych za pośrednictwem ekonto24. Rozdział 4. Karty Oddział 1. Postanowienia ogólne Karta uprawnia użytkownika Karty do dokonywania w Kraju i za granicą: 1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard lub MasterCard Debit, 2) transakcji zbliżeniowych w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard PayPass, 3) wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo MasterCard lub MasterCard Debit, 4) Transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych, 5) wpłaty gotówki na konto osobiste/konto Junior, do którego wydana jest Karta we wpłatomatach Sieci Euronet. 2. Kartą można dokonywać wypłaty gotówki w kraju w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze i świadczących usługę Płać kartą i wypłacaj. 53. Karta nie może być używana do dokonywania Transakcji w punktach handlowych i usługowych wyposażonych w ręczny powielacz. Oddział 2. Wydawanie i wznawianie Kart Warunkiem otrzymania Karty jest posiadanie konta osobistego/konta Junior w SK banku oraz złożenie Wniosku w placówce SK banku lub za pośrednictwem SKbank O odmowie wydania Karty, SK bank powiadamia Posiadacza, wysyłając do niego pisemne powiadomienie (listem zwykłym), na ostatni podany przez niego adres korespondencyjny lub w inny uzgodniony we Wniosku sposób. 3. Parametry Karty, nieokreślone w Umowie i Regulaminie, takie jak: limit transakcji Płać kartą i wypłacaj, limity transakcji zbliżeniowych i transakcji off-line, maksymalne limity dzienne Karty, podawane są w komunikacie. 4. Pierwsza miesięczna opłata za użytkowanie Karty naliczana jest z dołu, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja Karty Karta wysyłana jest listem zwykłym na ostatni wskazany przez użytkownika Karty adres korespondencyjny na terytorium Kraju. 2. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej Kartę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku w SK banku, stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie SK bank. 3. Przesłana Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty może dokonać aktywacji Karty: 1) poprzez infolinię SK banku, warunkiem koniecznym do aktywacji Karty jest prawidłowa weryfikacja danych Karty i danych osobowych użytkownika Karty, 2) w placówce SK banku. Karta będzie aktywna natychmiast po dokonaniu aktywacji. 4. Numer PIN wysyłany jest po aktywacji Karty listem zwykłym na wskazany przez użytkownika Karty adres korespondencyjny na terytorium Kraju. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej numer PIN w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty aktywacji Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie SK bank za pośrednictwem infolinii SK banku, SKbank24 lub w placówce SK banku. 5. Numer PIN wydrukowany jest wewnątrz koperty PIN-owej. Otrzymaną kopertę zawierającą numer PIN należy otwierać zgodnie z oznaczeniami na kopercie. SK bank nie odpowiada za nieprawidłowe otwarcie koperty PINowej przez użytkownika Karty. 6. Użytkownik Karty jest zobowiązany do złożenia podpisu na pasku do podpisu na rewersie Karty Na Wniosek Posiadacza, Karta i/lub numer PIN mogą zostać wydane w trybie ekspresowym. Za wydanie Karty i numeru PIN w trybie ekspresowym SK bank pobiera opłatę zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 2. Karta wydana w trybie ekspresowym dostarczana jest przesyłką kurierską na terytorium Kraju na podany we Wniosku adres korespondencyjny użytkownika Karty, nie później niż dwa dni robocze po złożeniu Wniosku. 3. Karta wydana w trybie ekspresowym jest nieaktywna. Użytkownik Karty powinien dokonać jej aktywacji zgodnie z 55 ust Numer PIN wydawany w trybie ekspresowym dostarczany jest przesyłką kurierską na terytorium Kraju na podany we Wniosku adres korespondencyjny użytkownika Karty, nie później niż dwa dni robocze po: 1) aktywacji Karty, 2) złożeniu Dyspozycji wydania nowego numeru PIN, w przypadku zamówienia nowego numeru PIN. 5. W przypadku wysyłki Karty i numeru PIN w trybie ekspresowym użytkownik Karty jest zobowiązany podać we Wniosku numer telefonu, pod którym będzie mógł się z nim skontaktować kurier dostarczający przesyłkę Termin ważności Karty wynosi 2 lata. 2. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca roku, wydrukowanego na awersie Karty. 3. Zgubienie lub kradzież jednej z Kart wydanych do danego konta osobistego nie wyklucza możliwości posługiwania się pozostałymi Kartami, przy czym zgubiona lub skradziona Karta musi zostać zastrzeżona. 4. Dyspozycję wydania nowej Karty w miejsce Karty zastrzeżonej Posiadacz składa w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub SKbank Posiadacz może złożyć w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub przez SKbank24 Wniosek o wydanie nowego numeru PIN do użytkowanej Karty w przypadku: 1) zapomnienia numeru PIN, 2) uszkodzenia przez użytkownika Karty koperty z numerem PIN, 3) nieotrzymania numeru PIN, 4) otrzymania numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 5) otrzymania nieczytelnego numeru PIN.

12 6. W przypadkach, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 SK bank pobiera opłatę za wydanie nowego numeru PIN zgodną z taryfą prowizji i opłat Użytkownik Karty otrzymuje wznowioną Kartę na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 35 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty, Posiadacz lub użytkownik Karty nie złoży w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub przez SKbank24, Dyspozycji jej nie wznawiania. 2. Karta wznowiona posiada status karty nieaktywnej i zachowuje dotychczasowy numer PIN. 3. Aktywacja Karty wznowionej odbywa się podczas pierwszej Transakcji wykonanej wznowioną Kartą z użyciem dotychczasowego numeru PIN. 4. Posiadacz może wnioskować w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub przez SKbank24 o wcześniejsze wznowienie Karty, lecz nie wcześniej niż 180 dni kalendarzowych i nie później niż 35 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty obecnie używanej Uszkodzenie Karty lub zmiana danych osobowych użytkownika Karty zawartych na Karcie powoduje konieczność wydania duplikatu Karty. 2. Konsekwencje wynikające z posługiwania się Kartą zawierającą nieaktualne dane użytkownika Karty obciążają Posiadacza. 3. Dyspozycję wydania duplikatu Karty, Posiadacz składa w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub przez SKbank Posiadacz może wnioskować o wydanie duplikatu Karty w trybie ekspresowym, zgodnie z Duplikat Karty wydawany jest ze statusem Karty nieaktywnej. Aktywacja duplikatu Karty następuje poprzez dokonanie Transakcji z użyciem dotychczasowego numeru PIN, chyba że wraz z duplikatem Karty zamówiono nowy numer PIN. Wówczas aktywacja Karty powinna być przeprowadzona przez użytkownika Karty zgodnie z zapisami 55 ust Za wydanie duplikatu Karty z przyczyn leżących po stronie użytkownika Karty SK bank pobiera opłatę zgodnie z taryfą prowizji i opłat. Oddział 3. Używanie Karty Karta może być używana do końca okresu jej ważności wyłącznie przez użytkownika Karty, którego dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie. 2. Transakcje w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj są autoryzowane oraz autentykowane i mogą być zrealizowane: 1) tylko przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej zapłaty za towary lub usługi w terminalu POS, który oznakowany jest znakiem płać kartą i wypłacaj, 2) po zasygnalizowaniu osobie obsługującej terminal POS, że użytkownik Karty ma zamiar zrealizować wypłatę gotówki w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj przed rozpoczęciem płatności za zakupiony towar, 3) maksymalnie do kwoty wskazanej w komunikacie, w ramach przyznanego dziennego limitu Karty. 3. Autoryzacja transakcji, oznaczająca zgodę użytkownika Karty na jej wykonanie, następuje poprzez: 1) zbliżenie Karty oznaczonej symbolem PayPass do czytnika dedykowanego do realizacji transakcji zbliżeniowych w przypadku kwoty Transakcji do wysokości limitu podanego w komunikacie lub 2) wprowadzenie numeru PIN w przypadku realizacji Transakcji w bankomatach i punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji numeru PIN lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty przy Transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub 4) podanie numeru Karty, daty ważności Karty, opcjonalnie kodu CVC2 oraz hasła dynamicznego przy transakcjach realizowanych poprzez Internet w przypadku gdy punkt akceptuje Usługę MasterCard SecureCode lub 5) okazanie Karty i złożenie przez użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez Akceptanta lub 6) umieszczenie Karty we wpłatomacie w przypadku dokonania wpłaty gotówki. Przy Transakcji wpłaty gotówki we wpłatomacie nie jest wymagane podanie numeru PIN. 4. Warunkiem aktywowania możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych jest wykonanie Kartą Transakcji potwierdzonej numerem PIN. 5. Akceptacja transakcji zbliżeniowych, których kwota przekracza wysokość limitu podanego w komunikacie wymaga dodatkowej akceptacji użytkownika Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. 6. Transakcje off-line w tym transakcje zbliżeniowe mogą być dokonane w ramach wskazanych w komunikacie limitów off-line. Każda kolejna Transakcja, powyżej wskazanych limitów off-line będzie autentykowana w oparciu o limity dzienne Karty do wysokości wolnych środków. 7. Odświeżenie wartości dostępnych limitów off-line na Karcie następuje po wprowadzeniu Karty do terminala POS lub bankomatu i dokonaniu autentykacji transakcji oraz autoryzacji transakcji przez użytkownika Karty. 8. Częstotliwość odświeżania limitów off-line na Karcie ustalana jest indywidualnie przez SK bank, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. 9. Posiadacz ma możliwość wyłączenia funkcji transakcji offline poprzez złożenie stosowanej Dyspozycji w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii SK banku lub SKbank24. Realizacja Dyspozycji spowoduje, że przy wszystkich Transakcjach, w tym transakcjach zbliżeniowych, nastąpi blokada środków na koncie osobistym/koncie Junior, do którego wydana jest Karta. 10. Wyłączenie funkcji transakcji off-line nie powoduje zablokowania funkcji transakcji zbliżeniowych. 11. Transakcje realizowane na odległość poprzez Internet są dodatkowo zabezpieczone Usługą MasterCard SecureCode. Przy realizacji transakcji internetowej w przypadku gdy punkt, w którym realizowana jest transakcja internetowa akceptuje Usługę MasterCard SecureCode użytkownik Karty będzie musiał oprócz numeru Karty, daty ważności, kodu CVC2 podać hasło dynamiczne, które otrzyma na telefon komórkowy w trakcie realizacji transakcji internetowej. Transakcja staje się nieodwołalna w momencie autoryzacji transakcji. 12. W przypadku Transakcji, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, użytkownik Karty może udzielić akceptacji na ich realizowanie na uzgodnioną kwotę lub termin bez odrębnej akceptacji każdej pojedynczej Transakcji. Odwołanie akceptacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia u Akceptanta. 13. Autoryzacje transakcji i autentykacje transakcji dokonywane przy użyciu Karty zostaną odrzucone w poniższych przypadkach: 1) posługiwania się Kartą nieważną, zastrzeżoną, zablokowaną,

13 2) podania nieprawidłowych danych Karty lub kodu CVC2, 3) podania nieprawidłowego hasła dynamicznego przy realizacji transakcji internetowej z Usługą MasterCard SecureCode, 4) podania błędnego numeru PIN lub złożenia podpisu niezgodnego z podpisem widniejącym na pasku do podpisu na Karcie, 5) braku wolnych środków na koncie osobistym/koncie Junior lub przekroczenia limitów dziennych Karty, 6) niemożności uzyskania połączenia autoryzacyjnego terminala POS z przyczyn telekomunikacyjnych. 14. Karta może zostać zatrzymana przez Akceptanta lub bankomat podczas realizowania transakcji przy użyciu Karty, w następujących przypadkach: 1) zastrzeżenia Karty, 2) niezgodności podpisu, widniejącego na pasku do podpisu na Karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 3) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) po czterokrotnym błędnie podanym numerze PIN. 15. Do jednego konta osobistego może być wydanych wiele Kart, lecz nie więcej niż jedna Karta dla jednej osoby. 16. Do jednego konta Junior może być wydana tylko jedna Karta Limity dzienne Karty określane są indywidualnie na Wniosku przez Posiadacza, maksymalnie do wysokości limitów dziennych Karty określonych przez SK bank w komunikacie. 2. SK bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty. Zmiana wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 62. Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 1) Przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty lub zniszczenia Karty, 4) nieudostępniania Karty i numeru PIN osobom trzecim, 5) użytkowania Karty zgodnie z przeznaczeniem, 6) zwrotu lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty w przypadku rezygnacji z Karty, zastrzeżenia Karty, przy odbiorze Karty wznowionej, niezwłocznie po upływie okresu ważności dotychczas używanej Karty, w szczególności w przypadku jej niewznawiania Czwarte, kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN w danym dniu, powoduje: 1) zablokowanie Karty do końca dnia lub 2) zablokowanie Karty i zatrzymanie jej przez bankomat lub Akceptanta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 użytkownik Karty zobowiązany jest do natychmiastowego zastrzeżenia Karty i zgłoszenia Posiadaczowi konieczności wystąpienia o nową Kartę w miejsce zastrzeżonej. 3. Za zmianę numeru PIN lub zapytanie o wolne środki w bankomacie, SK bank pobiera opłatę za każdą operację, zgodnie z taryfą prowizji i opłat Akceptant, który realizuje Transakcje, może żądać od użytkownika Karty okazania dowodu tożsamości lub udzielenia dodatkowych informacji, w celu jego weryfikacji. Użytkownik Karty nie powinien ujawniać numeru PIN osobie obsługującej Transakcję. 2. SK bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. 3. W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem Karty, SK bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lub zastrzeżenia Karty. 4. Po dokonaniu Transakcji u Akceptanta oraz po dokonaniu wypłaty i/lub wpłaty gotówki, użytkownik Karty otrzymuje kopię dowodu Transakcji. Kopię należy zachować w celu porównania jej z wyciągiem i udokumentowania ewentualnych reklamacji. Oddział 4. Rozliczanie Transakcji Transakcje dokonywane przy użyciu Karty na terenie Kraju realizowane są i rozliczane w złotych polskich. 2. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na euro przez MasterCard według kursów i reguł stosowanych przez MasterCard. 3. Za Transakcje, o których mowa w ust. 2, konto osobiste/konto Junior obciążane jest kwotą w złotych polskich, ustaloną według ogłaszanego przez SK bank kursu sprzedaży pieniądza dla euro obowiązującego o godzinie w dniu otrzymania od MasterCard Transakcji do rozliczenia. 4. SK bank ma prawo dokonania zmiany wysokości kursów walutowych w przypadku zmiany średniego kursu NBP. Informacja o aktualnym kursie znajduje się na stronie internetowej SK banku: Wypłata gotówki wymaga każdorazowo autoryzacji transakcji oraz autentykacji transakcji. 2. Brak pozytywnej autoryzacji transakcji i/lub autentykacji transakcji powoduje odmowę realizacji Transakcji. 3. Transakcje realizowane do wysokości limitu usługodawcy nie pomniejszają wolnych środków 4. Transakcje zbliżeniowe do kwoty określonej w komunikacie realizowane w ramach limitów off-line nie pomniejszają wolnych środków. 5. Transakcje dokonywane przez użytkownika Karty bez jej fizycznego przedstawienia: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez Internet mogą nie pomniejszać wolnych środków. 6. Kwota każdej autoryzowanej i autentykowanej Transakcji, pomniejsza wolne środki na koncie osobistym/koncie Junior, do dnia otrzymania przez SK bank z FDP Zlecenia rozliczenia Transakcji lub w przypadku nieotrzymania Zlecenia rozliczenia Transakcji, maksymalnie na okres do 7 dni kalendarzowych. 7. SK bank obciąża konto osobiste/konto Junior kwotą Transakcji oraz należnych od niej opłat i prowizji z datą rozliczenia Transakcji. 8. W przypadku otrzymania Zlecenia rozliczenia Transakcji w dniu nie będącym dniem roboczym, uznaje się, że Zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

14 9. W przypadku Transakcji, opisanych w ust. 3-5 wolne środki pomniejszane są w chwili rozliczenia Transakcji przez SK bank na koncie osobistym/koncie Junior. 10. Posiadacz zobowiązany jest zapewnić na koncie osobistym/koncie Junior, do którego wydane są Karty środki na pokrycie: 1) kwot Transakcji w tym transakcji off-line, 2) wszelkich opłat i prowizji związanych z Kartą. 11. Użytkownik Karty może dokonać wpłaty gotówki we wpłatomacie wyłącznie w złotych polskich. 12. Wpłata gotówki dokonywana jest poprzez umieszczenie Karty we wpłatomacie, a następnie zdeponowanie w nim uprzednio przeliczonej gotówki. 13. Użytkownik Karty zobowiązany jest do sprawdzenia zaprezentowanej na ekranie wpłatomatu kwoty gotówki i w przypadku zgodności należy zatwierdzić Transakcję. 14. Wpłacona we wpłatomacie kwota gotówki zwiększa dostępne środki w ciągu jednej godziny od momentu dokonania Transakcji. 15. Za Transakcję wpłaty gotówki SK bank pobiera opłatę zgodną z taryfą prowizji i opłat. Oddział 5. Zastrzeganie/blokowanie Kart Zastrzeżenia Kart dokonywane są w następujących przypadkach: 1) utraty Karty przez użytkownika Karty, 2) odwołania pełnomocnictwa udzielonego użytkownikowi Karty przez Posiadacza, 3) rezygnacji z używania Karty przez użytkownika Karty, 4) nieprzyjęcia zmian warunków Umowy w terminie i na zasadach określonych przez SK bank, 5) śmierci Posiadacza lub użytkownika Karty, 6) zatrzymania Karty przez bankomat, wpłatomat lub Akceptanta, 7) nieodebrania Karty z placówki SK banku po upływie 90 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia Karty do placówki SK banku w przypadku, gdy wskazany przez użytkownika Karty adres korespondencyjny jest adresem placówki SK banku, 8) nieaktywowania otrzymanej Karty przez użytkownika Karty w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia Karty lub jej wznowienia, 9) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z Regulaminem, 10) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 11) podejrzenia, iż Kartą posługuje się osoba nieuprawniona lub Karta została skopiowana. 2. Prawo do zastrzeżenia Karty posiadają: 1) SK bank, 2) Posiadacz, 3) użytkownik Karty. 3. SK bank ma prawo do zastrzeżenia Karty bez Dyspozycji użytkownika Karty lub Posiadacza w przypadku: 1) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona do tego osoba lub Karta została skopiowana, 2) rozwiązania Umowy, 3) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 4) braku kontaktu z użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, 5) stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia danych Karty, 6) stwierdzenia lub podejrzenia fałszerstwa Karty, 7) otrzymania Karty przesłanej przez Akceptanta lub znalazcę, 8) zatrzymania Karty przez bankomat lub wpłatomat. 4. Zastrzeżenie Karty z powodów wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz 6-8 oraz 11 umożliwia Posiadaczowi wnioskowanie o wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 5. Zastrzeżenie Karty przez użytkownika Karty nie zwalnia Posiadacza od odpowiedzialności za Transakcje, w tym Transakcje off-line, dokonane przy jej użyciu przed dokonaniem zastrzeżenia Użytkownik Karty/Posiadacz ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty zgodnie z postanowieniami 70 w przypadku stwierdzenia Transakcji, która nie była dokonana przez użytkownika Karty, pomimo że Karta nie została skradziona lub zagubiona. 2. Użytkownik Karty z chwilą utraty Karty zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżenia Karty, zgodnie z postanowieniami W przypadku utraty Karty za granicą, użytkownik Karty może skorzystać z usługi GMCS (Global MasterCard Customer Service) i dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w banku honorującym karty MasterCard lub otrzymać Kartę zastępczą, ponosząc związane z tym opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 4. Użytkownik Karty po skorzystaniu poza granicami kraju z usługi GMCS, po powrocie do Kraju jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Posiadacza i zastrzeżenia Karty zastępczej SK bank ma prawo zablokować Kartę w przypadku: 1) Wniosku Posiadacza, 2) Wniosku użytkownika Karty, 3) nieprzestrzegania przez użytkownika Karty warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy, 4) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona osoba, 5) braku środków na koncie osobistym/koncie Junior na pokrycie obciążeń z tytułu Transakcji dokonanych przy użyciu Kart, 6) braku kontaktu z użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, 7) blokady konta osobistego na Wniosek uprawnionych organów. 2. SK bank niezwłocznie informuje użytkownika Karty o zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych ust. 1 oraz 67 ust. 3: 1) telefonicznie lub 2) pocztą elektroniczną lub 3) pocztą kierowaną na wskazany przez użytkownika Karty adres korespondencyjny Posiadacz/użytkownik Karty może dokonać zastrzeżenia Karty: 1) dzwoniąc na infolinię SK banku, 2) dzwoniąc bezpośrednio do Całodobowej Obsługi Klienta, 3) osobiście w placówce SK banku. 2. Telefoniczne zastrzeżenie Karty będzie możliwe pod warunkiem prawidłowej weryfikacji Posiadacza/ użytkownika Karty na podstawie jego danych osobowych.

15 3. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć. Karta odnaleziona, nie może być ponownie użyta. Oddział 1. Zakres usług EKD Rozdział 5. EKD Dostęp poprzez ekonto24 może zostać aktywowany dla wskazanych użytkowników EKD do wszystkich lub wybranych Rachunków Posiadacza prowadzonych na podstawie Umowy. 2. Posiadacz dla każdego użytkownika EKD do ekonto24 może ustalić: 1) dostęp aktywny umożliwiający użytkownikowi EKD uzyskiwanie informacji o Rachunkach Posiadacza prowadzonych przez SK bank i wykonywanie Zleceń na dowolne rachunki bankowe. Dostęp aktywny do ekonto24 jest możliwy z użyciem identyfikatora, hasła dostępu, listy haseł jednorazowych lub hasła SMS, 2) dostęp pasywny umożliwiający użytkownikowi EKD uzyskiwanie jedynie informacji o Rachunkach Posiadacza prowadzonych przez SK bank. Dostęp pasywny do ekonto24 jest możliwy z użyciem identyfikatora i hasła dostępu. 3. Posiadacz może zmienić ustalony dostęp, o którym mowa w ust. 1 składając Wniosek w placówce SK banku lub za pośrednictwem SKbank24. SK bank zmienia zakres, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia zgłoszenia zmiany. 4. Rachunki Posiadacza (istniejące w chwili zawierania Umowy, otwarte w trakcie jej trwania oraz otwarte na podstawie innych umów z SK bankiem) są widoczne w ekonto24. Wykonywanie Dyspozycji/Zleceń w ekonto24 możliwe jest dla rachunków wymienionych w komunikacie dotyczącym funkcjonalności. 5. Zmiana funkcjonalności, o których mowa w ust. 3 odbywa się poprzez aktualizację komunikatu Dostęp do SKbank24 możliwy jest po podaniu numeru PESEL lub nadanego przez SK bank ID Posiadacza i Telekodu. 2. Poprzez SKbank24 możliwe jest składanie Wniosku o otwarcie Rachunku, udostępnienie EKD oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w funkcjonujących już EKD. 3. SK bank zastrzega sobie prawo rozszerzania zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w EKD tylko z ważnych powodów, za które uznaje się: 1) wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmian w ofercie SK banku, 3) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w usługach EKD EKD są dostępne w dniach i godzinach wskazanych w komunikacie znajdującym się na stronie logowania do ekonto24 z zastrzeżeniem ust SK bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do EKD w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, a także z innych przyczyn niezależnych od SK banku, o czym użytkownik EKD będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do ekonto24. Oddział 2. Identyfikacja i aktywacja użytkownika EKD w ekonto Zawarcie Umowy oraz złożenie Wniosku przez Posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, upoważnia SK bank do przekazania użytkownikowi EKD indywidualnych zabezpieczeń do ekonto Identyfikator oraz startowe hasło dostępu są przekazywane każdemu użytkownikowi EKD w bezpiecznej kopercie w sposób określony we Wniosku. Dotyczy to także pierwszej listy haseł jednorazowych w przypadku wyboru przez użytkownika EKD tej metody autoryzacji. 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bezpiecznej koperty zawierającej zabezpieczenia do ekonto24 lub gdy zabezpieczenia są nieczytelne, użytkownik EKD powinien niezwłocznie skontaktować się z placówką SK banku lub infolinią SK banku w celu wydania nowych zabezpieczeń. 4. Przy pierwszym logowaniu do ekonta24 następuje wymuszenie zmiany posiadanego przez użytkownika EKD hasła startowego na indywidualne hasło dostępu, które musi spełniać ustalone przez zasady bezpieczeństwa. 5. W przypadku gdy użytkownik EKD we Wniosku jako narzędzie autoryzacji dla ekonta24 wskaże hasła SMS, istnieje możliwość przekazania na wskazany numer telefonu również startowego hasła dostępu oraz zmiany w tym trybie hasła dostępu w przypadku zablokowania możliwości zalogowania się do ekonta Wysłanie nowego hasła startowego w postaci SMS, celem zmiany hasła dostępu w przypadku zablokowania możliwości zalogowania się do ekonta24, odbywa się po złożeniu Dyspozycji za pośrednictwem infolinii SK banku. 7. Pierwsza lista haseł jednorazowych wydawana użytkownikowi EKD w placówce SK banku jest aktywna i nie wymaga telefonicznego potwierdzenia na infolinii SK banku. 8. Użytkownik EKD po listownym otrzymaniu pierwszej listy haseł jednorazowych aktywuje ją telefonicznie za pośrednictwem infolinii SK banku. 9. Listy haseł jednorazowych po wykorzystaniu pierwszej użytkownik EKD zamawia za pośrednictwem ekonto24, a po jej otrzymaniu aktywuje samodzielnie w ekonto24 przy wykorzystaniu dwóch haseł ostatniego z aktywnej listy haseł jednorazowych i pierwszego hasła z nowej (nieaktywnej) listy haseł jednorazowych. 10. Kolejne listy haseł jednorazowych są wysyłane do Klienta listem zwykłym na adres korespondencji. 11. Aktywacji listy haseł jednorazowych wydanej w miejsce utraconej można dokonać za pośrednictwem infolinii SK banku. 12. Użytkownik EKD na Wniosku określa Telekod według określonych przez SK bank zasad bezpieczeństwa, który wykorzystywany jest do identyfikacji Klienta podczas składania Dyspozycji/Zleceń na infolinii SK banku oraz podczas logowania do SKbank W przypadku gdy nadany przez Klienta Telekod nie spełnia określonych przez SK bank wymogów bezpieczeństwa logowanie do SKbank24 nie jest możliwe i konieczna jest aktualizacja Telekodu poprzez złożenie wniosku w placówce SK banku. Oddział 3. Zasady korzystania z usługi SMSbank Usługa SMSbank jest świadczona przez serwis automatyczny SK banku z numeru telefonu podanego w komunikacie w sposób: 1) pasywny poprzez wysyłanie w zdefiniowanych przez użytkownika EKD terminach i zdarzeniach SMS z informacjami,

16 2) na żądanie udzielając odpowiedzi na SMS kierowane do SK banku przez użytkownika EKD. 2. SK bank przekazuje wiadomości SMS zgodnie z wybranym zakresem usługi SMSbanku na numer telefonu komórkowego użytkownika EKD wskazanego przez Posiadacza lub przedstawiciela ustawowego we Wniosku. 3. SK bank wysyła wiadomości SMS informujące o Saldzie na początek dnia po dniu, w którym nastąpiła zmiana Salda. 4. Posiadacz konta osobistego lub przedstawiciel ustawowy może zmienić zakres usługi SMSbank, SMSPIN oraz numer telefonu komórkowego, na który wysyłane są komunikaty SMS, składając Wniosek w placówce SK banku lub za pośrednictwem SKbank Zmiany o których mowa w ust. 4 wprowadzane są przez SK bank, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia zgłoszenia zmiany. 6. SK bank wysyła wiadomości SMS na żądanie z oczekiwanymi informacjami w odpowiedzi na zapytania SMS wysłane przez użytkownika EKD. Zasady korzystania z funkcji na żądanie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oddział 4. Składanie, autoryzacja i realizacja Dyspozycji i Zleceń w EKD Autoryzacja Dyspozycji i Zleceń w EKD następuje przy prawidłowym wykorzystaniu narzędzi identyfikacji oraz autoryzacji. W przypadku Dyspozycji lub Zleceń składanych za pośrednictwem infolinii SK banku, SK bank zastrzega sobie prawo do odmowy ich wykonania w przypadku wątpliwości co do tożsamości Posiadacza lub użytkownika EKD. 2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Zleceń, Użytkownik EKD ma możliwość ustalenia trzech rodzajów limitów Zleceń wykonywanych przez ekonto24: 1) limitu jednorazowego Zlecenia, 2) limitu dziennego, 3) limitu miesięcznego. 3. Użytkownik EKD może samodzielnie ustalić dodatkowy limit dla każdego zdefiniowanego szablonu Zlecenia w ekonto Zmiany limitów jednorazowego Zlecenia, dziennego i miesięcznego można dokonać tylko na pisemny Wniosek w placówce SK banku. Zmiany limitu zdefiniowanego szablonu Zlecenia w ekonto24 użytkownik EKD dokonuje samodzielnie modyfikując zdefiniowany szablon Zlecenia przy wykorzystaniu używanego narzędzia autoryzacji. 5. Hasło SMS może być użyte do autoryzacji tylko danej Dyspozycji/Zlecenia, na potrzeby której zostało wygenerowane. 6. Autoryzując Dyspozycję/Zlecenie hasłem SMS, należy wprowadzić je niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wygaśnięcia ważności hasła SMS należy ponowić proces składania Dyspozycji/Zlecenia. 7. Autoryzując Dyspozycję/Zlecenie hasłem z listy haseł jednorazowych, w ramach ekonto24 użytkownik EKD wprowadza hasło o wskazanym przez ekonto24 numerze z aktywnej listy haseł jednorazowych. 8. Trzykrotne błędne podanie hasła z listy haseł jednorazowych lub hasła SMS podczas zatwierdzenia autoryzacji Dyspozycji/Zlecenia powoduje blokadę możliwości wykonywania kolejnych Zleceń/ Dyspozycji. 9. Odblokowania możliwości wykonywania Zleceń/ Dyspozycji, użytkownik EKD dokonuje za pośrednictwem infolinii SK banku lub przez złożenie pisemnej Dyspozycji w placówce SK banku Zlecenia lub Dyspozycje złożone za pośrednictwem EKD pociągają za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczenia woli i nie wymagają pisemnego potwierdzenia. 2. Użytkownik EKD powinien upewnić się, że wszystkie Dyspozycje/Zlecenia składane w EKD są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, w szczególności określają rachunki, które mają być obciążane i uznawane, właściciela tych rachunków bankowych oraz tytuł płatności. 3. Przyjęcie Dyspozycji złożonej poprzez EKD potwierdzane są przez SK bank w formie informacji udostępnianej w EKD. 4. Momentem otrzymania Dyspozycji/Zlecenia przez SK bank jest zmiana jego statusu w ekonto24 na oczekujące. 5. Podczas składania Zlecenia poprzez ekonto24 użytkownik EKD może wybrać tryb realizacji Zlecenia zgodnie z aktualną ofertą SK banku dostępną w ramach ekonto Zlecenie staje się nieodwołalne od momentu jego otrzymania przez SK bank, za wyjątkiem Zleceń złożonych z przyszłą datą realizacji. Użytkownik EKD może odwołać Zlecenie z przyszłą datą realizacji jednak nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wskazany przez użytkownika EKD w Zleceniu. 7. SK bank przyjmuje do realizacji Zlecenia w dniu ich otrzymania, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w komunikacie dla poszczególnych trybów realizacji Zleceń. Zlecenia przekazane po godzinach określonych w komunikacie traktowane są jak przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. 8. Każde zamówienie produktu lub usługi oferowanej przez SK bank, złożone przez użytkownika EKD za pośrednictwem EKD oznacza akceptację przez Posiadacza warunków korzystania z danego produktu bankowego lub usługi. 9. Wszystkie złożone Dyspozycje oraz Zlecenia są zabezpieczone przez SK bank w sposób trwały i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych Użytkownik EKD ma możliwość zdefiniowania szablonów Zleceń wykonywanych za pośrednictwem ekonto24 do odbiorców. 2. W ramach szablonów Zleceń użytkownik EKD ma możliwość definiowania odbiorców zaufanych lub niezaufanych. 3. Dodanie i modyfikacja zdefiniowanego odbiorcy w szablonie Zlecenia w ekonto24 każdorazowo wymaga potwierdzenia za pomocą używanego narzędzia autoryzacji. 4. Usunięcie zdefiniowanego odbiorcy z szablonu Zlecenia w ekonto24 wymaga podania hasła dostępu do ekonto Wykonywanie Zlecenia z szablonu zawierającego dane zaufanego zdefiniowanego odbiorcy wymaga potwierdzenia hasłem dostępu do ekonto Wykonanie Zlecenia z szablonu zawierającego dane niezaufanego odbiorcy zdefiniowanego wymaga potwierdzenia za pomocą używanego narzędzia autoryzacji Minimalne wymagania techniczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ekonto24 podane są na stronie logowania do ekonto24 skbank.pl/ w zakładce wymagania. 2. SK bank nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie ekonto24 wynikające z niezastosowanie

17 się przez użytkownika EKD do wymagań technicznych podanych na stronie logowania do ekonta SK bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji/Zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od SK banku, a także w przypadku: 1) nieprawidłowego użycia zabezpieczeń lub braku autoryzacji Zlecenia/Dyspozycji, 2) gdy podane parametry Zlecenia/Dyspozycji są błędne lub niepełne, 3) zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jej autoryzacji przez użytkownika EKD, 4) braku środków na jej realizację oraz na pokrycie należnych SK bankowi opłat lub możliwości przekroczenia określonych limitów, 5) sprzeczności Zlecenia/Dyspozycji z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Informacja o odrzuceniu Zlecenia/Dyspozycji przekazywana jest niezwłocznie do użytkownika EKD za pośrednictwem EKD. 3. SK bank zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do EKD bez Dyspozycji użytkownika EKD w przypadku: 1) uzasadnionego podejrzenia, iż z ekonto24/smsbanku korzysta nieuprawniona do tego osoba, 2) rozwiązania Umowy, 3) posługiwania się ekonto24/smsbankiem w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 4) braku kontaktu z użytkownikiem EKD w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Zlecenia, 5) gdy użytkownik EKD trzykrotnie wprowadzi niewłaściwe hasło dostępu do ekonta24, 6) pozyskania przez SK bank wiarygodnej informacji o śmierci użytkownika EKD, 7) zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Rachunek wykorzystywany jest w celach przestępczych, 8) prowadzenia przez SK bank prac administracyjnych. 4. Informację o blokadzie ekonto24 i/lub SMSbank i/lub SKbank24 SK bank przekazuje użytkownikowi EKD w miarę możliwości przed wprowadzeniem ograniczenia lub jeśli nie jest to możliwe niezwłocznie po założeniu blokady. 5. Informacja o zablokowaniu dostępu do ekonto24 w sytuacjach opisanych ust. 3 jest niezwłocznie przekazywana przez SK bank użytkownikowi EKD: 1) poprzez ekonto24 lub 2) telefonicznie lub 3) pocztą elektroniczną lub 4) pocztą kierowaną na wskazany przez użytkownika EKD adres korespondencyjny. 6. Potwierdzeniem wykonania Dyspozycji/Zlecenia oraz pobranych opłat i prowizji jest umieszczenie ich szczegółów na wyciągu lub zestawieniu Dyspozycji udostępnianych na bieżąco w ramach usług EKD. 7. Posiadacz lub użytkownik EKD zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SK banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Zleceniach/ Dyspozycjach. 8. W przypadku przerw w funkcjonowaniu ekonto24, użytkownik EKD może składać Dyspozycje/Zlecenia w formie papierowej w placówce SK banku. Prowizje i opłaty za te czynności będą pobierane zgodne ze stawkami obowiązującymi w taryfie prowizji i opłat dla Dyspozycji/Zleceń składanych za pośrednictwem ekonto24. Oddział 5. Bezpieczeństwo korzystania z EKD Użytkownik EKD zobowiązany jest stosować się do zaleceń SK banku w zakresie zasad bezpieczeństwa ekonto24. W szczególności użytkownik EKD zobowiązany jest do: 1) przechowywania zabezpieczeń z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania hasła dostępu razem z identyfikatorem, 3) nieudostępniania zabezpieczeń osobom trzecim, 4) ochrony numeru telefonu jeżeli jest on udostępniony SK bankowi w celu autoryzacji Dyspozycji/ Zleceń, 5) zwrócenie szczególnej uwagi czy adres strony ekonto24 jest wpisany w oknie przeglądarki prawidłowo oraz czy strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem. 2. W przypadku utraty lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną zabezpieczeń, użytkownik EKD zobowiązany jest do natychmiastowego, samodzielnego dokonania: 1) w przypadku listy haseł jednorazowych zmiany statusu ważności utraconej listy haseł jednorazowych poprzez ekonto24, 2) w przypadku hasła dostępu zmiany hasła dostępu lub zablokowania dostępu do ekonto24 wpisując trzykrotnie błędne hasło dostępu do ekonto24, lub niezwłocznego przekazania SK bankowi Dyspozycji zablokowania dostępu do odpowiedniej usługi EKD. 3. W przypadku utraty, zbycia, zmiany numeru telefonu, podejrzenia, że numer jest wykorzystywany przez osobę nieuprawnioną lub w innych uzasadnionych przypadkach użytkownik EKD ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do SK banku zablokowanie numeru telefonu komórkowego, jeżeli numer ten jest wykorzystywany w celu identyfikacji użytkownika EKD i/lub akceptacji jego Dyspozycji oraz Zleceń w EKD. 4. W celu złożenia Dyspozycji zablokowania lub odblokowania dostępu do EKD oraz numeru telefonu komórkowego, o którym mowa w ust. 3 użytkownik EKD kontaktuje się z infolinią SK banku lub składa Dyspozycję w placówce SK banku. 5. Dyspozycja zablokowania lub odblokowania dostępu do EKD oraz telefonu komórkowego jest dokonywana przez SK bank niezwłocznie. 6. Dyspozycja zablokowania dostępu do ekonto24 złożona przez użytkownika EKD skutkuje zablokowaniem dostępu do ekonto24 dla danego użytkownika EKD Użytkownik EKD zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez ekonto24 daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. 2. Posiadacz/użytkownik EKD powinien poinformować niezwłocznie SK bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usług EKD. Posiadacz/użytkownik EKD może dokonać takiego zgłoszenia w placówce SK banku lub poprzez infolinię SK banku SK bank zapewnia bezpieczeństwo Dyspozycji oraz Zleceń wykonywanych poprzez EKD z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Posiadacza obciążają Dyspozycje dokonane przez osoby, którym udostępnił zabezpieczenia.

18 Oddział 6. Postanowienia końcowe SK bank może zablokować lub ograniczyć dostęp do Rachunków za pośrednictwem EKD w przypadku: 1) stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, Umową, innymi uregulowaniami SK banku oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, 2) podejrzeniem nieuprawnionego użycia zabezpieczeń lub umyślnego doprowadzenia przez użytkownika EKD do nieautoryzowanego Zlecenia, 3) zajęcia Rachunku przez organ do tego uprawniony. 2. SK bank niezwłocznie informuje użytkownika EKD o zablokowaniu dostępu do EKD, w sytuacjach opisanych w ust. 1 powyżej: 1) telefonicznie, lub 2) pocztą elektroniczną, lub 3) pocztą kierowaną na wskazany przez posiadacza adres korespondencyjny. Rozdział 6. Kredyt odnawialny w koncie osobistym SK bank może przyznać Posiadaczowi Rachunku kredyt odnawialny w koncie osobistym. 2. Zasady przyznawania oraz warunki szczegółowe kredytu odnawialnego w koncie osobistym określone są w odrębnym regulaminie oraz umowie. Rozdział 7. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym 86. Zasady i tryb realizacji poleceń w obrocie dewizowym określone są w odrębnym regulaminie. Rozdział 8. Odpowiedzialność SK bank zobowiązuje się do realizacji Zleceń Posiadacza bez zbędnej zwłoki, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia ich otrzymania, termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy, w przypadku gdy SK bank otrzymał Zlecenie w postaci papierowej. 2. Za przekroczenie terminu realizacji zlecenia Posiadacza, SK bank wypłaca na jego żądanie za każdy dzień opóźnienia odsetki od kwoty Zlecenia: 1) obliczone według aktualnej stopy procentowej właściwej dla danego Rachunku w przypadku Zleceń realizowanych z lokat terminowych oraz Elokacji, 2) w wysokości 0,1 aktualnej stawki odsetek ustawowych w przypadku Zleceń realizowanych z rachunku płatnego na każde żądane lub konta osobistego/konta Junior. 3. Postanowienia ust. 2 nie ograniczają uprawnień Posiadacza w zakresie żądania od SK banku naprawienia w pełnym zakresie szkody, jeżeli jest ona następstwem przekroczenia przez SK bank terminu realizacji Zlecenia SK bank odpowiada za wykonanie Dyspozycji/Zleceń zgodnie z ich treścią. 2. Za nieprawidłowe wykonanie rozliczeń pieniężnych SK bank odpowiada do pełnej wysokości poniesionej przez Posiadacza Rachunku szkody. 3. SK bank ponosi odpowiedzialność za niewykonane, nienależycie wykonane lub nieautoryzowane Zlecenia/ Dyspozycje na zasadach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m.in. ustawie o usługach płatniczych. 4. SK bank ponosi odpowiedzialność za skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez użytkownika EKD/Posiadacza Dyspozycji blokady dostępu do usług EKD, począwszy od: 1) uzyskania pisemnego potwierdzenia przez SK bank w przypadku gdy Dyspozycje złożono w placówce SK banku, 2) uzyskania przez użytkownika EKD ustnego potwierdzenia ze strony konsultanta infolinii SK banku blokady dostępu do EKD w przypadku gdy Dyspozycję złożono za pośrednictwem infolinii SK banku, z zastrzeżeniem 90 niniejszego Regulaminu. 5. SK bank nie realizuje Dyspozycji/Zlecenia w przypadku: 1) zakazu dokonywania Wypłat, wydanego przez uprawniony organ, 2) braku okazania przez osobę uprawnioną do składania Dyspozycji/Zlecenia na żądanie pracownika SK banku dokumentu tożsamości, 3) niezgodności podpisu na Dyspozycji/Zleceniu ze wzorem podpisu, 4) braku pokrycia w Saldzie/wolnych środkach, 5) złożenia przez osoby uprawnione w tym samym czasie Dyspozycji/Zleceń, które są ze sobą sprzeczne, w szczególności gdy realizacja jednej/jednego z nich powodowałaby brak możliwości wykonania innej Dyspozycji/Zlecenia, otrzymanych równocześnie przez SK bank do realizacji, 6) wydania Dyspozycji/Zlecenia naruszającej/ego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. 6. SK bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) niewykonanie Dyspozycji/Zleceń w związku ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, 2) skutki dokonania przez osoby trzecie Zleceń oraz Dyspozycji za pośrednictwem EKD, powstałe w wyniku udostępnienia z winy umyślnej bądź na skutek rażącego niedbalstwa przez Posiadacza lub użytkownika EKD zabezpieczeń do usług EKD lub ich nienależytej ochrony, 3) nieprawidłowy numer telefonu użytkownika EKD podany we Wniosku, jeżeli numer ten jest udostępniony SK bankowi w celu identyfikacji użytkownika EKD i/lub autoryzacji jego Zleceń/Dyspozycji, 4) niezrealizowane Zlecenia/Dyspozycje w przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących numerów rachunków, kwoty oraz tytułu płatności, w związku z którym następuje przekaz lub rozliczenie, 5) skutki błędnie wydanej Dyspozycji oraz Zlecenia przez użytkownika EKD. 89. Posiadacz odpowiada za przelewy wykonane w usłudze ekonto24 na podstawie Zleceń użytkowników EKD do czasu zgłoszenia SK bankowi Dyspozycji zablokowania dostępu do tej usługi Posiadacz zawiadamia niezwłocznie SK bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Zleceniach/Dyspozycjach. 2. Jeżeli Posiadacz nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być

19 wykonana, roszczenia Posiadacza względem SK banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Zleceń/ Dyspozycji wygasają. 3. SK bank odpowiada za nieautoryzowane Zlecenia do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Zlecenia, jeżeli nieautoryzowane Zlecenie jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconym przez Posiadacza lub skradzionym Posiadaczowi zabezpieczeniami, 2) przywłaszczenia zabezpieczeń lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez użytkownika EKD obowiązku przechowywania zabezpieczeń z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym Posiadacz ponosi odpowiedzialność za powstanie salda debetowego niedopuszczalnego na koncie osobistym/ koncie Junior spowodowanego rozliczeniem w ciężar konta osobistego/konta Junior transakcji off-line dokonanych Kartą. 2. Posiadacz odpowiada za wszystkie Transakcje dokonane przez osoby, którym użytkownik Karty udostępnił Kartę i/lub którym ujawniony został przez użytkownika Karty numer PIN. 3. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za Transakcje autoryzowane dokonane przy użyciu wszystkich Kart wydanych do konta osobistego/konta Junior. 4. Posiadacza obciążają nieautoryzowane Transakcje dokonane z użyciem Karty do kwoty stanowiącej równowartość w walucie polskiej 150 euro, natomiast w przypadku Transakcji przeprowadzonych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej do kwoty stanowiącej równowartość w walucie polskiej 50 euro, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania Transakcji jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się Kartą utraconą lub skradzioną użytkownikowi Karty lub 2) przewłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez użytkownika Karty obowiązku, o którym mowa w art.42 ust. 2 Ustawy o usługach płatniczych. 5. Użytkownik Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego naruszenia co najmniej jednego z następujących obowiązków: 1) korzystania z Karty niezgodnie z Umową oraz Regulaminem, 2) zgłoszenia niezwłocznie SK bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, 6. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 70 Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że użytkownik Karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji. 7. Posiadacza obciążają Transakcje dokonane po zastrzeżeniu Karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej jego lub użytkownika Karty. 8. Posiadacza nie obciążają Transakcje dokonane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez SK bank lub Akceptanta. 9. Jeżeli SK bank nie zapewni użytkownikowi Karty możliwości dokonania zgłoszenia, o którym mowa w 70 użytkownik Karty nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że doprowadził umyślnie do takich Transakcji. 10. Posiadacz może żądać od SK banku zwrotu kwot autoryzowanej Transakcji zainicjowanych przez ich odbiorcę, na zasadach określonych w ustawie o usługach płatniczych. SK bank ma prawo odmówić zwrotu, w przypadku gdy: 1) użytkownik Karty udzielił zgody bezpośrednio SK bankowi na ich wykonanie, lub 2) informacja o przyszłej Transakcji została dostarczona do Posiadacza przez SK bank lub odbiorcę pisemnie lub w inny uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania Transakcji lub była udostępniana Posiadaczowi przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania Transakcji. 11. Posiadacz może wystąpić, o zwrot o którym mowa w ust. 10, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia konta osobistego/konta Junior. SK bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania żądania. SK bank nie odpowiada za: 92. 1) zastrzeżenie Karty przez Posiadacza, z przyczyn leżących po stronie użytkownika Karty, 2) pozostawienie Karty w bankomacie lub wpłatomacie, z przyczyn leżących po stronie użytkownika Karty, 3) udostępnienie Karty przez użytkownika Karty osobom trzecim lub umożliwienie im wejścia w posiadanie Karty i numeru PIN, a tym samym możliwość dokonania Transakcji przy użyciu Karty. Rozdział 9. Reklamacje Zasady rozpatrywania reklamacji opisane zostały w załączniku do Umowy. 2. Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji do SK banku w przypadku następujących niezgodności na wyciągu: 1) kwestionowanych Transakcji/Zleceń ujętych na wyciągu, 2) błędów i innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji/Zleceń, 3) braku rozliczenia Transakcji, jeśli od daty ich dokonania upłynął znaczny okres czasu. 3. Reklamacje dotyczące roszczeń finansowych wymagają złożenia w formie pisemnej SK bank powiadamia Posiadacza o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie zgłoszonej reklamacji oraz terminie zakończenia procedury reklamacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia reklamacji w SK banku, chyba że powyższy termin nie może zostać zachowany w związku z koniecznością wyjaśnienia przez SK bank szczególnych okoliczności danej sprawy. 2. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji SK bank uznaje lub obciąża Rachunek kwotą będącą przedmiotem reklamacji wraz z należnymi prowizjami i opłatami, które były pobrane przy obciążaniu lub uznaniu Rachunku reklamowaną Transakcją/Zleceniem. 3. W przypadku reklamacji Transakcji, która według użytkownika Karty nie była przez niego zrealizowana, Posiadacz zobowiązany jest do zgłoszenia na Policję faktu dokonania Transakcji Kartą przez osobę do tego

20 nieupoważnioną i dostarczenia do SK banku protokołu policyjnego. 4. Jeśli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz nie dostarczy do SK banku potwierdzenia zgłoszenia nieuprawnionego użycia Karty na Policję, SK bank wystąpi do Posiadacza z pisemnym wezwaniem dostarczenia protokołu policyjnego. 5. W przypadku, gdy dokument potwierdzający zgłoszenie na Policję zostanie dostarczony do SK banku, reklamacja będzie rozpatrzona na zasadach obowiązujących w MasterCard dla transakcji oszukańczych. Rozdział 10. Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunków W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza placówką SK banku Posiadacz ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy Umowa została zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, Posiadacz ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej Kart bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej Karty z zastrzeżeniem ust Warunkiem odstąpienia od Umowy, jeśli Posiadaczowi zostały wydane Karty, jest brak dokonania nimi Transakcji oraz zwrot wszystkich wydanych Kart do SK banku. W takim przypadku SK bank pobiera od Posiadacza jedynie koszty plastiku, personalizacji i przesłania wyprodukowanych Kart, w wysokości równej opłacie za wydanie duplikatu Karty wskazanej w taryfie prowizji i opłat. 5. Odstąpienie od Umowy, sporządzone w formie pisemnej, Posiadacz zobowiązany jest dostarczyć do placówki SK banku osobiście lub na adres korespondencyjny siedziby SK banku Zamknięcie Rachunku/rachunków następuje z chwilą rozwiązania Umowy lub złożenia Dyspozycji likwidacji Rachunku/Rachunków. 2. Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku: 1) wypowiedzenia Umowy przez SK bank lub Posiadacza, 2) zmiany statusu dewizowego jednego z Posiadaczy w przypadku Rachunku wspólnego. 3. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane przez którąkolwiek ze stron i następuje poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. W przypadku, gdy wypowiedzenia Umowy dokonuje: 1) Posiadacz rozwiązanie Umowy następuje z chwilą wpływu do SK banku oświadczenia o wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4, 2) SK bank rozwiązanie Umowy następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 miesiące. 4. W przypadku dokonania przez Posiadacza wypowiedzenia Umowy: 1) w całości gdy do Rachunku wydane były Karty, lub 2) w części dotyczącej Karty, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Posiadacz zobowiązany jest do: 1) zwrotu do SK banku Kart wydanych do konta osobistego/konta Junior, 2) uregulowania wszelkich należności z tytułu Transakcji dokonanych Kartą, 3) uiszczenia SK bankowi wszelkich należnych opłat i prowizji. 6. SK bank może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: 1) podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, 2) niespłacenie należności wymagalnych, 3) naruszenie przez Posiadacza warunków Umowy, 4) brak obrotów na koncie osobistym/koncie Junior, Elokacji utrzymującym się co najmniej przez okres sześciu miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek, z zastrzeżeniem ust. 7, 5) wydawanie przez Posiadacza Zleceń powodujących powstawanie salda debetowego niedopuszczalnego, 6) brak dokonania wpłaty na Elokację lub na konto osobiste/konto Junior w okresie 3 miesięcy od dnia otwarcia rachunku, 7) nieuiszczanie przez Posiadacza opłat i prowizji związanych z obsługą konta osobistego/konta Junior przez trzy kolejne cykle prowizyjne, 8) zamknięcie wszystkich otwartych w ramach Umowy Rachunków, z wyjątkiem rachunku płatnego na każde żądanie w złotych, jeśli przez okres sześciu miesięcy od zamknięcia ostatniego Rachunku nie nastąpiło otwarcie nowego Rachunku. 7. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej prowadzenia lokat terminowych na skutek wypowiedzenia SK banku następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z dniem upływu okresu umownego lokaty terminowej, której okres umowny upływa najpóźniej. 8. W okresie wypowiedzenia Umowy w całości lub w części dotyczącej prowadzenia lokat terminowych, SK bank nie otwiera nowych Rachunków i nie dokonuje odnowienia lokat terminowych na kolejne okresy umowne. 9. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej EKD i/lub Karty nie powoduje zamknięcia konta osobistego/konta Junior. 10. Wypowiedzenie Umowy przez jedną ze stron powoduje automatyczne zastrzeżenie Kart wydanych do konta osobistego/konta Junior oraz zablokowanie dostępu do EKD z ostatnim dniem obowiązywania Umowy. 11. SK bank dezaktywuje EKD w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia. 12. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej konta osobistego/konta Junior powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w części dotyczącej Kart oraz EKD. 13. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 10 jak również w części dotyczącej EKD, powoduje automatyczną likwidację lokat terminowych otwartych w ramach ekonto24 i wywołuje skutki takie jak dla lokat likwidowanych w trakcie okresu umownego. 14. Umowa nie ulega rozwiązaniu z chwilą śmierci Posiadacza. Z chwilą powzięcia przez SK bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza SK bank zastrzega Karty, blokuje dostęp do Rachunku za pośrednictwem EKD oraz zaprzestaje pobierania prowizji i opłat W przypadku wypowiedzenia Umowy Posiadacz najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

27) limit transakcji off-line

27) limit transakcji off-line Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty MasterCard Business

Regulamin Karty MasterCard Business Regulamin Karty MasterCard Business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart płatniczych MasterCard

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH STANDARDOWYCH I RENTIERSKICH OPROCENTOWANYCH WEDŁUG ZMIENNYCH STAWEK OPROCENTOWANIA OBSŁUGIWANYCH PRZEZ BANK PEKAO

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line Regulamin Karty MasterCard Business (wg stanu na dzień 25.11.2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo