Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. Etap I: Budowa budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego 7. Instalacje (ogrzewanie i wentylacja) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osi Priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Nagawczyna, r. Nazwa i adres Zamawiającego: Olimp Laboratories Sp. z o.o. Nagawczyna 109 c Dębica NIP: REGON: Spółka Nutrifarm Sp. z o.o., Dębica, Nagawczyna 107 a, zaprasza do składania ofert postępowaniu na wybór Wykonawcy następujących robot: Instalacja wentylacji magazynu wysokiego składowania w ramach projektu Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osi Priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. 1. Informacje ogólne 1) Zamawiający: Zamawiającym jest : Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107 a, Dębica Telefon kontaktowy: /14/ Adres strony internetowej z postępowaniami przetargowymi: 2) Numer postępowania Strona 1 z 10

2 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Wykonawcy zamówienia we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb prowadzenia przetargu: a) Postępowanie będzie składało się z jednego etapu zakończonego wyborem najkorzystniejszej Oferty w oparciu o kryteria stosowane w Postępowaniu. b) Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia etapu w odniesieniu do Oferentów którzy złożyli oferty o jednakowej (zbliżonej liczbie punktów, w przypadku gdy różnica jest mniejsza niż jeden procent / punkt) najwyższej sumie punktów, tak aby wyłonić jednego oferenta o najwyższej sumie punktów. 4) Informacje uzupełniające a) Zadanie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka b) Zamówienie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. c) Zamówienie jest realizowane z zastosowaniem trybu przetargowego, zgodnie z art.70/1 i 70/3-70/5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) 2. Przedmiot zamówienia i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Instalacja Wentylacyjna magazynu wysokiego składowania w zakresie instalacji dystrybucyjnej. 2. Podstawowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: PRZEWODY WENTYLACYJNE Z WYPOSAŻENIEM, OSPRZĘTEM I UZBROJENIEM, PRZEPUSTNICE, DYSZE 2.1 Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji 2.2 W ramach zadania wymagana jest pełna dyspozycyjność ekip montażowych 24 godziny na dobę. Ekipa montażowa ma być na placu budowy nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia konieczności montażu. 2.3 W ramach zadania jest montaż kanałów do konstrukcji magazynowej, zwraca się uwagę na to że część kanałów prowadzona jest na wysokości około 30 metrów. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyszkolonym personelem aby zapewnić prace na tej wysokości. 2.4 Wykonawca musi osiągnąć pełną gotowość do montażu (dostępność materiałów i ekipy montażowej) nie później niż na dzień 05 listopada. 2.5 W ramach zadania jest wykonanie wymaganych konstrukcji wsporczych i innych elementów pomocniczych koniecznych dla realizacji zadania 2.6 W zakres zadania nie wchodzi dostawa central wentylacyjnych. 3. Dodatkowe informacje: 3.1 Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. Strona 2 z 10

3 3.2 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać, jako minimum: a. powykonawczy schemat technologiczny (P&ID), b. powykonawczą listę komponentów, c. powykonawczy rysunek trasy przebiegu instalacji, d. dtr-ki, badania typu, świadectwa i dopuszczenia, certyfikaty, 3.3 Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi ma być dostarczona w języku polskim. 3.4 Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem. Elementy instalacji mają mieć wymagane prawnie atesty certyfikaty i dopuszczenia. 3.5 Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższa niż 8 godzin (przy zgłoszeniu awarii w dni robocze, od godziny 7 do godziny 17). Na żądanie Zamawiającego Dostawca wydeleguje na miejsce montażu układu serwisanta. Serwisant musi przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia godzin (przy zgłoszeniu awarii w dni robocze, od godziny 7 do godziny 17). Całkowity czas usunięcia awarii nie może przekraczać 48 godzin dla awarii krytycznej i 7 dni dla awarii niekrytycznej. 3.6 Długość okresu gwarancji nie może być mniejsza niż 60 miesięcy. 4. Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną, i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. 3. Wymagany termin wykonania Zamówienia 1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 10 tygodni od daty wejścia na budowę 4. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria: (a) (b) (c) (d) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku; Posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wy konawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca Strona 3 z 10

4 przedstawi następujące dokumenty: (i) oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania; (ii) wykaże, że w ostatnim roku obrachunkowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych); Na etapie składania oferty wystarczające jest Oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Niezbędne dokumenty należy przedłożyć najpóźniej do dnia podpisania Umowy, pod rygorem odrzucenia oferty. (iii) Wykażą, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż ,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tys. zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; (e) Oferent musi przedłożyć następujące dokumenty: (i) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 5 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, (ii) aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 5 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, (iii) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 5 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych 5. Przesłanki wykluczenia z Postępowania. 1. Z Postępowania wyklucza się: (a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko Strona 4 z 10

5 środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także spółki jawne, których wspólnika skazano za takie przestępstwa, a także spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu skazano za takie przestępstwa, a także spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza skazano za takie przestępstwa, a także osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za takie przestępstwa; (b) (c) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania; (d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Forma dokumentów 1. Dokumenty w Postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem Oferty, która musi zostać złożone w oryginale. 2. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w Postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy doręczają osobiście lub przekazują za pośrednictwem poczty (pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru), faksem lub drogą elektroniczną (Zamawiający dopuszcza doręczanie drogą elektroniczną skanów podpisanych pism). W przypadku doręczeń faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Strona doręczająca pismo faksem lub drogą elektroniczną w najbliższym możliwym terminie doręcza również oryginał danego pisma. 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w sprawach: a) Dokumentacji technicznej : Piotr Geldner tel. (14) , Adam Sowiźrał tel. (14) (14) , b) Formalno-prawnych: Dorota Skrzypek, tel. (14) , Henryk Cieśla, tel.(14) , Strona 5 z 10

6 7. Zawartość Ofert 1. Oferta powinna zawierać: (a) wykaz prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; (b) w przypadku ofert podpisanych przez osoby pełnomocnik(ów), pełnomocnictwo wykazujące umocowanie osoby (osób) do podpisania oferty (c) (d) (e) kosztorys uproszczony zawierający stawkę robocizny i narzuty w oparciu o które sporządzono kosztorys. Kosztorys ponadto powinien zawierać: podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowych, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową i wartość. harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla całości Zamówienia. W harmonogramie powinny być ujęte ceny netto. kserokopie zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON 2. Wykonawca składa Ofertę Wstępną w zamkniętej kopercie. Koperta musi być opieczętowana pieczęcią firmową Wykonawcy i opatrzona nazwą oraz adresem Zamawiającego (i z dopisem do adresu Sekretariat- Pani D. Skrzypek) 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych urządzeń, materiałów i technologii w realizacji przedmiotu zamówienia. Równoważne Urządzenia, materiały tzn. o parametrach nie niższych niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Technologie równoważne tzn. technologie, dzięki którym zastosowaniu uzyskuje się produkt nie gorszej jakości. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 4. W każdym momencie przed upływem terminu składania Ofert każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie i doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 5. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania Ofert. 8. Sposób przygotowania Ofert 1. Oferta wraz ze stanowiącymi ich integralną część załącznikami muszą być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych Warunków Postępowania. 2. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu podpisanym przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, przy czym fakt umocowania osoby podpisującej Ofertę powinien wynikać z dokumentów załączonych do Oferty. 3. Wszystkie zapisane strony Oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oraz na Strona 6 z 10

7 każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące te dokumenty i opatrzone datami ich dokonania. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Ofert niezależnie od wyniku Postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, część Oferty jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, to powinien taką część Oferty, zawierającą te informacje umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa NIE UDOSTĘPNIAĆ. Wersje elektroniczną zastrzeżonej części Oferty należy także zapisać na oddzielnym nośniku i oznaczyć wskazanym wyżej napisem. 9. Miejsce oraz termin składania Ofert 1. Oferty należy składać w Sekretariacie dolnym Zamawiającego, Nagawczyna 109c, Dębica, do dnia r. do godz. 15: W przypadku, gdy Wykonawca złoży Ofertę korzystając z usług pocztowych lub kurierskich, za termin złożenia Oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert Wstępnych. 10. Wadium i zabezpieczenia 1. Wadium nie jest wymagane 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - na okres jej realizacji - najpóźniej w dniu jej podpisania w wysokości 10% ceny ofertowej w jednej z następujących form: pieniądzu lub gwarancji bankowej. a) Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP, nr rachunku: , z podaniem nazwy zadania: Wentylacja ICL Nutrifarm, b) Wykonawca nie dokonujący zabezpieczenia w pieniądzu, zobowiązany jest wnieść gwarancję bankową. Gwarancja taka ma być gwarancją co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, który oświadczy, że Wykonawca nie wypełnił swoich obowiązków wynikających w Umowy, c) W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca przedłoży nową, gwarancję, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do Umowy, lecz nie później niż przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia. Strona 7 z 10

8 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego po zakończeniu Robót, w tym z tytułu gwarancji, rękojmi oraz ewentualnych roszczeń w wysokości 5% ceny ofertowej (okres gwarancji wynosi 60 miesięcy) w jednej z następujących form: pieniądzu lub gwarancji bankowej. a) Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP, nr rachunku: ,, z podaniem nazwy Postępowania: Wentylacja ICL Nutrifarm, b) Wykonawca nie dokonujący zabezpieczenia w pieniądzu, zobowiązany jest wnieść gwarancję bankową. Gwarancja taka ma być gwarancją co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, który oświadczy, że Wykonawca nie wypełnił swoich obowiązków wynikających w Umowy w związku z odpowiedzialnością Wykonawcy za wady, ważną przez okres 5 lat. Wzór zaakceptowanej przez Zamawiającego treści gwarancji stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy c) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od daty Odbioru Końcowego. Brak dowodu wniesienia zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty Odbioru Końcowego umożliwia Zamawiającemu potrącenie z faktury końcowej kwoty 5% całego Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wniesienia zabezpieczenia. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na Roboty Instalacyjne oraz zainstalowane urządzenia. Okres Odpowiedzialności za Wady liczony będzie od daty Odbioru Końcowego lub od daty podpisania Pousterkowego Protokołu Odbioru, 11. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą. 12. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca określi w składanej ofercie cenę netto plus podatek VAT za wykonanie Zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego oraz zgodnie z postanowieniami Umowy). Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności: (a) (b) koszty wynikające wprost z Zakresu Zamówienia, jak również wszystkie inne bez których nie można wykonać Zamówienia, koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, jak np. Strona 8 z 10

9 koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp., ubezpieczenie, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających zarówno z dokumentacji, jak i przedmiaru robót). (c) koszty prowadzenie prac w uciążliwych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej dyspozycyjności 24h/dobę oraz prac na wysokości. 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie i niezależnie ocenić wymaganą ilość materiałów rozstrzygająca jest zawsze tylko Cena ofertowa o charakterze ryczałtowym. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie wszystkie wymagania i zobowiązania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysach szczegółowych obowiązywać będą przez okres ważności umowy. Cenę należy wyrazić w złotych polskich, wszelkie rozliczenia będą dokonywane w tylko tej walucie. 5. Wykonawca będzie Wykonawca będzie wystawiał faktury w taki sposób, aby zapewnić ich kwalifikowalność na potrzeby spełnienia przez Zamawiającego wymogów udzielenia dotacji w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osi Priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku 6. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego fakturowania: a) Urządzeń/wyposażenia zaliczanego do środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 3 500,00 zł. (dotyczy urządzeń nie związanych trwałe z budynkiem). b) Instalacji wewnętrznych (budynki) i zewnętrznych ( okablowanie w ziemi, słupy oświetleniowe). 13. Kryteria oceny oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione poniżej kryteria: Cena ofertowa 100% Oferty oceniane będą według wzoru: (Cn/Cb) x 100% = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert, Cb cena ofert rozpatrywanej, Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą całkowitą ilość punktów 14. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego Oferta Ostateczna Strona 9 z 10

10 odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Warunkach Postępowania i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 15. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający może unieważnić Postępowanie w każdym czasie bez podawania przyczyn. 2. W przypadku unieważnienia Postępowania bez względu na przyczynę, Wykonawcom, którzy złożyli Oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania Ofert. Załączniki: 1. Wzór oferty, 2. Wzór umowy, 3. Dokumentacja techniczna, 4. Wzór wniosku o udostępnienie adresu serwera FTP z Dokumentacją techniczną. Zatwierdzono dnia: r. Prezes Zarządu mgr inż. Stanisław Jedliński Strona 10 z 10

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo