INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM"

Transkrypt

1 Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn jako jednostka organizacyjno-funkcjonalna jest nieod cznym elementem procesów logistycznych przedsi biorstwa generuj cym okre lone koszty. Czynnikami, które umo liwiaj ich redukcj jest taka struktura organizacyjna, która pozwala na sprawne zarz dzanie magazynem. Podstawowe zasoby podlegaj ce zarz dzaniu to: powierzchnia magazynowa, wyposa enie, potencja ludzki, materia y, podzespo y i wyroby gotowe znajduj ce si w magazynie. Aby dokona analizy przebiegu logistycznego procesu magazynowego nale y [1]: okre li charakterystyk techniczn wielko ci partii wyrobów przewidzianych do sk adowania (co, ile i w jakiej postaci jest przedmiotem magazynowania), okre li wymagane terminy dostaw, okre li ród a dostaw materia ów i czasy przechowywania dóbr, opracowa odpowiedni do zada system obiegu informacji, a tak e rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestruj cej przep yw dóbr materialnych, opracowa koncepcj przep ywu dóbr, opracowa projekt wst pny informatycznego systemu wspomagania przebiegu procesów logistycznych w magazynie i kosztorys jego wdro enia. Model systemu gospodarki magazynowej przedstawiono na rysunku 1. Na organizacj pracy i zarz dzania gospodark magazynow w przedsi biorstwie sk adaj si nast puj ce grupy zagadnie : struktura organizacyjna gospodarki magazynowej, zatrudnienie pracowników magazynowych i ich zakresy czynno ci, dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów, odpowiedzialno personelu magazynowego, kontrola gospodarki magazynowej, w tym inwentaryzacja zapasów.

2 158 Dawid Wo niak, S awomir K os Struktura organizacji gospodarki magazynowej jest podstaw, na której opiera si system zarz dzania. Tworzy si j w taki sposób, by u atwi sprawne zarz dzanie ca o ci gospodarki magazynowej. Do najbardziej typowych schematów organizacyjnych w przedsi biorstwach produkcyjnych nale takie, w których prac magazynów materia owych nadzoruj bezpo rednio dzia y zaopatrzenia lub gospodarki materia owej, a prac magazynów wyrobów gotowych dzia y zbytu lub sprzeda y. Istotnym aspektem, który wp ywa na efektywno ci funkcjonowania gospodarki magazynowej jest sposób rozmieszczenia zapasów magazynowych. Wyró nia si nast puj ce organizacyjne kryteria rozmieszczenia dóbr materialnych (zapasów) wed ug: asortymentów postaci asortymentów, dostawców, partii dostaw, odbiorców, przynale no ci do okre lonego wyrobu (kompletacja w magazynie), zastosowanych pomocniczych urz dze magazynowych, metody sta ych lub wolnych miejsc sk adowych. Produkcja Przychody materia ów Magazyn materia ów Gospodarka Magazynowa Wydania wyrobów gotowych NIE WIEM Czynno ci manipulacyjne Sk adowanie, magazynowanie Konserwacja, kompletowanie Rys. 1. G ówne fazy przep ywów materia owych (opracowanie w asne na podstawie [2]) 1.1. Dokumenty obrotu materia owego Obieg dokumentów obrotu magazynowego powinien by szczegó owo okre lony w instrukcji obiegu dokumentów, zatwierdzonej przez dyrekcj przedsi biorstwa. Dokumenty te lub ich kopie powinny by przekazane lub zatrzymywane w aktach bezpo rednio zainteresowanych komórek organizacyjnych przedsi biorstwa: w magazynie, w dziale finansowo-ksi gowym lub w komórce dysponuj cej zapasami. Instrukcja obiegu dokumentów jednoznacznie okre la, jakimi

3 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 159 dokumentami nale y pos ugiwa si w operacji przyj cia dobra do magazynu. Najcz ciej stosowane typowe dokumenty to [3]: PZ (przyj cie zewn trzne) podstawowy dokument potwierdzaj cy ilo ciowe i jako ciowe przyj cie wyrobu do ewidencji magazynowej i zaksi gowania dostawy, rozrachunku z dostawc. Jest on wystawiany w przedsi biorstwach produkcyjnych na wszystkie materia y zakupione z rodków obrotowych oraz na maszyny i urz dzenia inwestycyjne, a tak e na inne dostawy (np. materia- y z reklamacji), równie wystawiane w jednostkach obrotu towarowego (gdzie stanowi podstaw przyj cia towarów do magazynu z dostaw zewn trznych), MM (przesuni cie mi dzymagazynowe wewn trz przedsi biorstwa), na podstawie tego dokumentu mo na dokona przyj cia materia ów. Jest wystawiany w przedsi biorstwach produkcyjnych, które posiadaj magazyn centralny i magazyny wydzia owe. Mm pozwala na wydanie materia ów z jednego magazynu do drugiego (dla jednego magazynu jest dowodem wydania, a dla drugiego dowodem przyj cia), ZW (zwrot materia u) stosuje si przy zwrotach materia ów niewykorzystanych przez wydzia y pobieraj ce je z magazynu. Mo e on obejmowa materia y dotycz ce tylko jednego stanowiska kosztów, a wi c jednego zlecenia lub jednego miejsca pracy oddzielnie rozliczanego, PW (przyj cie wewn trzne) na podstawie tego dokumentu nast puje rejestracja przychodu z produkcji do magazynu wyrobu gotowego lub podzespo u, WZ (wydanie na zewn trz) podstawa wydania materia ów i wyrobów gotowych poza przedsi biorstwo, w przypadku sprzeda y, wydania do przerobu obcego lub zwrotów depozytów. Jeden dowód WZ powinien obejmowa materia y lub towary przeznaczone dla jednego odbiorcy. Powinien mie on tak e okre lony termin wa no ci, po up ywie którego nale y go zwróci do komórki wystawiaj cej w celu ewentualnego przed u enia, RW (rozchód wewn trzny) pozwala na wydanie materia ów do zu ycia na cele produkcyjne lub eksploatacyjne. Na podstawie jednego dowodu RW powinny by pobierane materia y przeznaczone do zu ycia tylko w jednym miejscu powstania kosztów, a wi c na jedno zlecenie produkcyjne, LM (karta limitowa rozchodu wewn trznego) na podstawie tego dokumentu wydawane s materia y o zasadniczym znaczeniu produkcyjnym, na które ustalono okresowe limity zu ycia. Na kartach ustalone s limity materia ów, które mog by pobrane z magazynu przez dany dzia produkcji w ci gu okre lonego czasu, ZP (zwrot do produkcji) dokument rozchodowy, przeznaczony do udokumentowania zwrotów pó fabrykatów lub wyrobów z magazynu zbytu lub wyrobów z magazynu do wydzia u produkcyjnego, w przypadku zauwa enia w magazynie niezgodnych z norm cech wyrobu lub reklamacji odbiorców.

4 160 Dawid Wo niak, S awomir K os Istotn elementem pojawiaj cym si w fazie dokumentowania obrotu materia- owego w magazynach jest nadawanie obowi zuj cego w przedsi biorstwie indeksu materia owego nadchodz cym materia om. Aktualizacja indeksów i nadawanie nowych zajmuj si komórki pozamagazynowe. Jednak ich wspó praca z magazynem ma wielkie znaczenie dla utrzymania porz dku w tym zakresie. Analizuj c proces magazynowy z organizacyjnego punktu widzenia, nale y odpowiedzie na pytanie charakteryzuj ce jego przebieg, tzn.: czy dobra zostaj zatrzymane jako bufor i b d sk adowane jako zapasy, czy zapasy krótko przebywaj w magazynie. Istnieje jeszcze rozwi zanie mieszane, gdy dla cz ci zapasów magazyn stanowi miejsce d u szego sk adowania, a cz zapasów szybko rotuje. Magazyn, który pe ni funkcje rozdzielcze organizacyjnie realizuje wszystkie fazy przebiegu procesu magazynowego (przyj cie, zasilanie, sk adowanie, kompletacja i wydanie). Oczywi cie czas trwania niektórych z nich jest ograniczany do minimum fazy zasilania i sk adowania. Proces wydania poprzedza kompletacja. Kompletacja z organizacyjnego punktu widzenia mo e odbywa si wed ug sposobu jednostopniowego (zlecenie po zleceniu) lub dwustopniowego (artyku po artykule), nast pnie wed ug kierunków dostawy i wed ug tras kolejno ci roz adunku [5]. Inwentaryzacja to zespó czynno ci maj cych na celu ustalenie stanu rzeczywistego wskazanych w ksi gach rachunkowych ilo ci i warto ci sk adników maj tkowych przedsi biorstwa na okre lon dat, w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty danych ewidencji ksi gowej oraz rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im sk adniki maj tkowe. Inwentaryzacja obejmuje: spis z natury sk adników maj tkowych, rozliczenie ró nic inwentaryzacyjnych i ich weryfikacj, uzgadnianie rozrachunków, tj. sald nale no ci i zobowi za z kontrahentami (banki, dostawcy, odbiorcy), polegaj ce przede wszystkim na wysy aniu kontrahentom wyci gów z kont oraz potwierdzeniu, weryfikacj sald sk adników aktywów i pasywów, których inwentaryzacja nast puje na podstawie spisu z natury; przeprowadzana jest przez personel dzia u ksi gowo ci, gdzie potwierdzany jest fakt weryfikacji, odpowiedniej adnotacji na odpowiednich kontach (tak e protokó opisuj cy weryfikowane salda i wynik tej weryfikacji). Spis natury jest podstawowym elementem kontroli prawid owo ci dzia ania gospodarki magazynowej, spe nia istotn rol w zapewnieniu w a ciwej pracy magazynów. Wynika to z nast puj cych (podstawowych) cech spisu: umo liwia rozliczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za gospodarowanie powierzonym mieniem, sygnalizuje o stanie i zmianach w ilo ci i jako ci zapasów,

5 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 161 pozwala na ocen przydatno ci zapasów oraz ujawnienie zapasów zb dnych i nadmiernych, urealnia stan zapasów ewidencyjnych, stanowi podstaw zatwierdzenia rocznego bilansu jednostki. Przeprowadzenie spisu z natury jest konieczne ze wzgl du na to, e nawet dok adne wykonanie czynno ci zwi zanych z nadzorem nad stanem i ruchem sk adników maj tkowych oraz dokumentowaniem i ewidencj obrotów nie gwarantuje, i stan rzeczywisty nie b dzie odbiega od ewidencyjnego. Ró nice te wynikaj tak e z pope nianych b dów przy przychodzie i rozchodzie, a tak e z powodu zmian ilo ciowych i jako ciowych sk adników maj tkowych, wynikaj cych z warunków i okresu sk adowania. Do g ównych dzia a, których wspomaganie poprzez zastosowanie technologii informatycznych prowadzi do wzrostu efektywno ci procesów logistycznych zachodz cych w obszarze gospodarki magazynowej nale : usprawnienie procesów obrotu materia owego przygotowanie wyda materia ów i kompletacja wysy ek, usprawnienie inwentaryzacji, automatyczna identyfikacja indeksów materia- owych poprzez u ycie kodów kreskowych, lokalizacja po o enia indeksów, analiza stanów magazynowych z uwzgl dnieniem warto ci materia ów niechodliwych. W kolejnym rozdziale zostanie przedstawione przyk adowe przedsi biorstwo produkcyjne oraz przeprowadzona zostanie opisowa analiza przebiegu procesów logistycznych zachodz cych w obszarze gospodarki magazynowej tego przedsi biorstwa. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki magazynowej na przyk adzie wybranego przedsi biorstwa Firma Alpo istnieje od 1991 roku w Niedoradzu pod Zielon Gór jako jednoosobowa w asno Aleksandra Pola skiego. W roku 1991 jako pierwsza firma w Polsce wprowadzi a na rynek profilowan metod postformingu laminowanych p yt wiórowych. Dzi oferta firmy jest bardzo bogata od blatów laminowanych, poprzez fronty i p yty meblowe oraz dekoracyjne do parapetów wewn trznych. Wszystkie z tych produktów oferowane s w wielu dekorach i profilach. W zak adzie, jak i we wszystkich sk adach magazynowych w Polsce, b d cych w asno ci firmy, zatrudnionych jest cznie 350 osób. Wszystkie produkty wprowadzane na polski rynek, sprzedawane s poprzez rozbudowan sie dealersk (obecnie 54 punkty sprzeda y, w tym wszystkie g ówne aglomeracje miejskie). Systematycznie wzrasta sprzeda eksportowa. Alpo ma swoje przed-

6 162 Dawid Wo niak, S awomir K os stawicielstwa w Niemczech, Czechach, S owacji, Ukrainie, Rosji i Litwie. Wspó pracuje równie z klientami indywidualnymi w Finlandii, Bo ni i Hercegowinie oraz w S owenii Procesy logistyczne zachodz ce w firmie Alpo Podstawowe procesy logistyczne wyst puj ce w przedsi biorstwie Alpo mo na podzieli na nast puj ce grupy: przyj cie z produkcji, przyj cie zewn trzne, zaopatrzenie produkcji w surowce i pó fabrykaty, przesuni cie mi dzymagazynowe, sk adowanie, realizacja zamówie klientów, wysy ka. Przyj cie z produkcji dotyczy przyj cia towaru z dwóch stref produkcyjnych, gdzie jest realizowana obróbka towaru. Wyró ni mo na dwa strumienie wej ciowe: linie p yt wiórowych, linia MDF. Ca a produkcja, b d dalsza obróbka jest realizowana na podstawie planów, które s przygotowywane przez G ównego Technologa. Uk ada je on wed ug zg oszonych zamówie z Dzia u Handlowego. Przyj cie zewn trzne obejmuje przyjmowanie nast puj cych materia y do magazynu surowców: p yty wiórowej, p yty MDF, laminatów, foli PCV, prowadnic metalowych, obrze y itp. Zaopatrzenie produkcji w surowce i pó fabrykaty dotyczy nast puj cych produktów: pó fabrykaty pochodz ce z obróbki, p yty wiórowe, p yty MDF, laminaty, folia PCV. Przesuni cie mi dzymagazynowe jest realizowane przez rodki transportu, które mog przemieszcza produkty z jednego sk adu magazynowego do drugiego. Firma stosuje takie przemieszczenia wtedy, gdy wyst puj nadwy ki w jednym ze sk adów magazynowych, a termin realizacji zlecenia jest krótki. Przebieg procesów logistycznych w Alpo przedstawiono na rysunku 2.

7 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 163 Rys. 2 Przebieg procesów magazynowania w firmie Alpo (opracowanie w asne)

8 164 Dawid Wo niak, S awomir K os W firmie Alpo mo na wyró ni trzy sposoby sk adowania: blokowe, które jest stosowane do sk adowania p yt wiórowych, p yt MDF oraz gotowych produktów, które s przyszykowane do wysy ki, w rega ach, do sk adowania laminatów i folii PCV oraz przy sk adowaniu mniejszych elementów nieprzygotowanych do wysy ki, na stela ach do sk adowania d ugich, lekkich elementów takich jak listwy itp. Zamówienia w firmie Alpo mo na podzieli na dwie grupy: zamówienia od klientów indywidualnych oraz zamówienia ze sk adów magazynowych. Zamówienia klientów indywidualnych oraz ze sk adów znajduj cych si poza granicami Polski s realizowane w formie tabelek (w plikach) przesy anych drog elektroniczn. W tabelach tych podawany jest profil towaru, laminat, warstwa po ysk/mat, wymiary, ilo sztuk. Towar przesy any do sk adów magazynowych stanowi w asno firmy Alpo (jest to materia powierzony). W firmie Alpo jest stosowany w asny transport samochodowy. Firma posiada 10 samochodów. Za adunek jest przeprowadzany po wcze niejszym przygotowaniu jednostki transportowej. Polega to na skompletowaniu (spakowaniu na euro palecie) wg odbiorców towaru zamówionego. Samochody ci arowe adowane s wed ug zaplanowanych tras, które cz ró ne sk ady magazynowe. Przy wysy ce do klienta indywidualnego lub sk adu zagranicznego transport jest organizowany przez stron odbieraj c. 3. Koncepcja informatycznego systemu obs ugi gospodarki magazynowej w firmie Alpo Z analizy struktury organizacyjnej oraz przebiegu procesów logistycznych firmy ALPO wynika, e g ównym problemem, jaki nale y rozwi za jest efektywna obs uga logistyczna sieci 54 punków sprzeda y rozlokowanych na terenie ca ej Polski oraz uwzgl dnienie indywidualnych zamówie klientów. Koncepcja informatycznego systemu obs ugi sieci dystrybucji opiera si na wykorzystaniu systemu e-sprzeda y dla potrzeb obs ugi zamówie od przedstawicieli i klientów indywidualnych. Zdefiniowano nast puj cy przebieg procesów biznesowych zwi zanych ze sposobem funkcjonowania takiego systemu: 1. Informatyczny system obs ugi gospodarki magazynowej (ISOGM) b dzie funkcjonowa w oparciu o trzy serwery umieszczone w firmie Alpo w Niedoradzu serwer bazy danych, serwer terminali oraz serwer internetowy. 2. Przedstawiciele w punktach sprzeda y, b d pracowali w tym systemie, loguj c si poprzez sesje terminalowe. 3. Ka dy punkt sprzeda y b dzie posiada swój odr bny magazyn w ISOGM. 4. Przedstawiciel handlowy (punkt sprzeda y), sk ada zapotrzebowanie na dostaw wyrobów gotowych poprzez sesj terminalow, bezpo rednio w firmie Alpo.

9 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark ISOGM sprawdza aktualn warto magazynu punktu sprzeda y, oraz warto przeterminowanych zobowi za wynikaj cych z wystawionych faktur, je eli limit i stan zad u enia nie s przekroczone zamówienie jest przyjmowane do realizacji. 6. Po utworzeniu zamówienia, ISOGM sprawdza czy zamawiane wyroby gotowe s dost pne w magazynie centralnym, w Alpo lub w innym punkcie sprzeda y na terenie Polski. 7. Je eli wyroby znajduj si w magazynie w Alpo w wystarczaj cej ilo ci, to nast puje ich rezerwacja i tworzona jest automatycznie tura transportowa z wyliczon dat wysy ki, która umo liwi dostarczenie wyrobów do punktu sprzeda y. Je li ilo wyrobów gotowych jest niewystarczaj ca, wówczas system rezerwuje ilo dost pn a na brakuj ce wyroby generuje zlecenie produkcyjne. 8. Je eli potrzebne wyroby znajduj si w magazynie innego sk adu sprzeda y na terenie Polski obliczany jest koszt transportu i przy zachowaniu okre lonego wska nika rentowno ci generowana jest dyspozycja przesuni cia mi dzymagazynowego do sk adu sprzeda y, który posiada potrzebne wyroby. Po akceptacji realizacji dyspozycji przedstawiciel sk adaj cy zamówienie otrzymuje potwierdzenie i ostateczny termin realizacji wysy ki. 9. Mo liwa jest kompletacja zamówienia sprzeda y w oparciu o wygenerowanie dyspozycji przesuni cia mi dzymagazynowego do kilku przedstawicieli handlowych, je eli wska nik rentowno ci sprzeda y po odliczeniu kosztów transportu posiada okre lon warto. 10. W przypadku konieczno ci wygenerowania zlecenia produkcyjnego (brak wyrobów gotowych w magazynach) nast puje automatyczne utworzenie specyfikacji potrzebnych materia ów oparciu o metod MRP. 11. Na podstawie analizy dost pno ci materia ów i zdolno ci produkcyjnych Alpo nast puje okre lenie terminu realizacji zamówienia i jego potwierdzenie u przedstawiciela handlowego. 12. Wytworzone wyroby gotowe przeznaczone do realizacji zamówie sprzeda y powi zane s z turami transportowymi. Parametrami, który steruje tur wysy kow, jest data wysy ki oraz numer zamówienia sprzeda y. 13. Za adunek samochodów odbywa si w odwrotnej kolejno ci w stosunku do ich wy adunku. Trasa rodka transportu obejmuje lokalizacje przedstawicieli handlowych, gdzie nast puje wy adunek okre lonych tur transportowych lub ich za adunek celu kompletacji zamówienia sprzeda y. 14. W momencie za adunku tury na rodek transportu w systemie ISOGM nast puje wygenerowanie dokumentu MM z magazynu, z którego wyroby s zdejmowane, a po wy adunku tury w magazynie docelowym (u przedstawiciela handlowego) nast puje wygenerowanie dokumentu MM+ (przyj cie wyrobów do magazynu przedstawiciela handlowego). Oba dokumenty

10 166 Dawid Wo niak, S awomir K os MM- i MM+ musz by powi zane i zsynchronizowane. W przypadku ró nic ilo ciowych mo e nast pi podejrzenie o kradzie y wyrobów ze rodka transportu. 4. Analiza efektywno ci zaproponowanego Dla potrzeb oceny efektywno ci zaproponowanego rozwi zania zaproponowano metody analizy wska nikowej. Jako miary ocen wzi to pod uwag : Wska nik Rotacji Zapasów = Koszty Wytworzenia Wyrobów Przeci tny Stan Zapasów Wska nik rotacji zapasów informuje przedsi biorców o tym, jak cz sto przedsi biorstwo odnawia swoje zapasy. Wzrost tego wska nika w okresie po wdro eniu ISOGM w stosunku do wcze niejszych okresów b dzie wiadczy o pozytywnym wp ywie zaproponowanego rozwi zania na zarz dzanie gospodark magazynow. Drugim wska nikiem oceny efektywno ci wdro enia systemu ISOGM jest wska nik cyklu zapasów: Wska nik Cyklu Zapasów = Przeci tny Stan Zapasów w okresie Okres Koszty Wytworzenia Wyrobów Analiza kosztów wdro enia systemu powinna obejmowa zarówno jednorazowe nak ady zwi zane z zakupem i wdro eniem oprogramowania, ale równie roczne koszty zwi zane z utrzymaniem systemu. Najwygodniejsz metod oceny kosztów wdro enia systemu jest metoda TCO ca kowitego kosztu utrzymania systemu. W tabeli 1 przedstawiono przyk adowe koszty zwi zane z zakupem licencji, sprz tu oraz wdro enia systemu w uk adzie nak adów jednorazowych oraz rocznych kosztów zwi zanych z utrzymaniem systemu [3], [4]. Jak wynika z tabeli 1 jednorazowe nak ady poniesione na wdro eniem informatycznego systemu wspomagaj cego zarz dzanie gospodark magazynow w przedsi biorstwie Alpo po oko o dwóch latach zrównaj si z kosztami jego eksploatacji. Zatem obok wska ników rotacji zapasów i cyklu zapasów s u cych do oceny efektywno ci wdro enia istotne by oby zastosowanie wska nika oceny, który umo liwi odniesienie si do kosztów implementacji zaproponowanego rozwi zania. Wydaje si, e stosunkowo obiektywnym wska nikiem mo e by wska nik produktywno ci ca kowitej systemu liczony jako: Wska nik Produktywno ci Systemu ISOGM = Warto Sprzedanych Wyrobów w Okresie Koszt Utrzymania ISOGM w Okresie

11 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 167 Tabela 1. Koszty zakupu i wdro enia Nak ady Pozycje kosztów jednorazowe PLN Licencje Szkolenia pracowników Doradztwo Zmiany programowe na potrzeby klienta Koszty analizy wdro eniowej (mapowanie procesów) Koszty wprowadzania danych Koszty sprz tu, systemu operacyjnego, bazy danych Koszty adaptacji infrastruktury informatycznej Koszty roczne PLN Ca kowite nak ady jednorazowe Wynagrodzenia dzia u informatycznego Wsparcie techniczne Koszty aktualizacji oprogramowania Koszty aktualizacji bazy danych i systemu operacyjnego Wymiana sprz tu Roczny koszt utrzymania systemu Porównywanie rocznych warto ci powy szego wska nika pozwoli na ocen efektywno ci zrealizowanej inwestycji. Analiza rok do roku przedstawionych wska ników umo liwi permanentn ocen efektywno ci wdro enia systemu, oraz kontrol kosztów zwi zanych z jego implementacj I utrzymaniem. Bibliografia: 1. Dudzi ski Z., Kizyn M.: Vademecum gospodarki magazynowej, O rodek Doradztwa i Dosk. Kadr, Gda sk Fico K.: Procesy Logistyczne w przedsi biorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia K os S.: The method of effective reengineering of business processes in project-driven enterprise, Applied Computer Science, 2005, Vol K os S.: An ERP-oriented model of project driven, Automation 2006, Warszawa Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsi biorstwie, PWN Warszawa 2003.

12

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 1. Raport kasowy jest dokumentem A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 2. Dowodem ksi gowym jest A. umowa o prac. B. oferta handlowa. C. wyci g bankowy. D. umowa kredytowa.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r. w sprawie wystawiania certyfikatów dostępu do systemów informatycznych funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-07-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo