INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM"

Transkrypt

1 Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn jako jednostka organizacyjno-funkcjonalna jest nieod cznym elementem procesów logistycznych przedsi biorstwa generuj cym okre lone koszty. Czynnikami, które umo liwiaj ich redukcj jest taka struktura organizacyjna, która pozwala na sprawne zarz dzanie magazynem. Podstawowe zasoby podlegaj ce zarz dzaniu to: powierzchnia magazynowa, wyposa enie, potencja ludzki, materia y, podzespo y i wyroby gotowe znajduj ce si w magazynie. Aby dokona analizy przebiegu logistycznego procesu magazynowego nale y [1]: okre li charakterystyk techniczn wielko ci partii wyrobów przewidzianych do sk adowania (co, ile i w jakiej postaci jest przedmiotem magazynowania), okre li wymagane terminy dostaw, okre li ród a dostaw materia ów i czasy przechowywania dóbr, opracowa odpowiedni do zada system obiegu informacji, a tak e rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestruj cej przep yw dóbr materialnych, opracowa koncepcj przep ywu dóbr, opracowa projekt wst pny informatycznego systemu wspomagania przebiegu procesów logistycznych w magazynie i kosztorys jego wdro enia. Model systemu gospodarki magazynowej przedstawiono na rysunku 1. Na organizacj pracy i zarz dzania gospodark magazynow w przedsi biorstwie sk adaj si nast puj ce grupy zagadnie : struktura organizacyjna gospodarki magazynowej, zatrudnienie pracowników magazynowych i ich zakresy czynno ci, dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów, odpowiedzialno personelu magazynowego, kontrola gospodarki magazynowej, w tym inwentaryzacja zapasów.

2 158 Dawid Wo niak, S awomir K os Struktura organizacji gospodarki magazynowej jest podstaw, na której opiera si system zarz dzania. Tworzy si j w taki sposób, by u atwi sprawne zarz dzanie ca o ci gospodarki magazynowej. Do najbardziej typowych schematów organizacyjnych w przedsi biorstwach produkcyjnych nale takie, w których prac magazynów materia owych nadzoruj bezpo rednio dzia y zaopatrzenia lub gospodarki materia owej, a prac magazynów wyrobów gotowych dzia y zbytu lub sprzeda y. Istotnym aspektem, który wp ywa na efektywno ci funkcjonowania gospodarki magazynowej jest sposób rozmieszczenia zapasów magazynowych. Wyró nia si nast puj ce organizacyjne kryteria rozmieszczenia dóbr materialnych (zapasów) wed ug: asortymentów postaci asortymentów, dostawców, partii dostaw, odbiorców, przynale no ci do okre lonego wyrobu (kompletacja w magazynie), zastosowanych pomocniczych urz dze magazynowych, metody sta ych lub wolnych miejsc sk adowych. Produkcja Przychody materia ów Magazyn materia ów Gospodarka Magazynowa Wydania wyrobów gotowych NIE WIEM Czynno ci manipulacyjne Sk adowanie, magazynowanie Konserwacja, kompletowanie Rys. 1. G ówne fazy przep ywów materia owych (opracowanie w asne na podstawie [2]) 1.1. Dokumenty obrotu materia owego Obieg dokumentów obrotu magazynowego powinien by szczegó owo okre lony w instrukcji obiegu dokumentów, zatwierdzonej przez dyrekcj przedsi biorstwa. Dokumenty te lub ich kopie powinny by przekazane lub zatrzymywane w aktach bezpo rednio zainteresowanych komórek organizacyjnych przedsi biorstwa: w magazynie, w dziale finansowo-ksi gowym lub w komórce dysponuj cej zapasami. Instrukcja obiegu dokumentów jednoznacznie okre la, jakimi

3 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 159 dokumentami nale y pos ugiwa si w operacji przyj cia dobra do magazynu. Najcz ciej stosowane typowe dokumenty to [3]: PZ (przyj cie zewn trzne) podstawowy dokument potwierdzaj cy ilo ciowe i jako ciowe przyj cie wyrobu do ewidencji magazynowej i zaksi gowania dostawy, rozrachunku z dostawc. Jest on wystawiany w przedsi biorstwach produkcyjnych na wszystkie materia y zakupione z rodków obrotowych oraz na maszyny i urz dzenia inwestycyjne, a tak e na inne dostawy (np. materia- y z reklamacji), równie wystawiane w jednostkach obrotu towarowego (gdzie stanowi podstaw przyj cia towarów do magazynu z dostaw zewn trznych), MM (przesuni cie mi dzymagazynowe wewn trz przedsi biorstwa), na podstawie tego dokumentu mo na dokona przyj cia materia ów. Jest wystawiany w przedsi biorstwach produkcyjnych, które posiadaj magazyn centralny i magazyny wydzia owe. Mm pozwala na wydanie materia ów z jednego magazynu do drugiego (dla jednego magazynu jest dowodem wydania, a dla drugiego dowodem przyj cia), ZW (zwrot materia u) stosuje si przy zwrotach materia ów niewykorzystanych przez wydzia y pobieraj ce je z magazynu. Mo e on obejmowa materia y dotycz ce tylko jednego stanowiska kosztów, a wi c jednego zlecenia lub jednego miejsca pracy oddzielnie rozliczanego, PW (przyj cie wewn trzne) na podstawie tego dokumentu nast puje rejestracja przychodu z produkcji do magazynu wyrobu gotowego lub podzespo u, WZ (wydanie na zewn trz) podstawa wydania materia ów i wyrobów gotowych poza przedsi biorstwo, w przypadku sprzeda y, wydania do przerobu obcego lub zwrotów depozytów. Jeden dowód WZ powinien obejmowa materia y lub towary przeznaczone dla jednego odbiorcy. Powinien mie on tak e okre lony termin wa no ci, po up ywie którego nale y go zwróci do komórki wystawiaj cej w celu ewentualnego przed u enia, RW (rozchód wewn trzny) pozwala na wydanie materia ów do zu ycia na cele produkcyjne lub eksploatacyjne. Na podstawie jednego dowodu RW powinny by pobierane materia y przeznaczone do zu ycia tylko w jednym miejscu powstania kosztów, a wi c na jedno zlecenie produkcyjne, LM (karta limitowa rozchodu wewn trznego) na podstawie tego dokumentu wydawane s materia y o zasadniczym znaczeniu produkcyjnym, na które ustalono okresowe limity zu ycia. Na kartach ustalone s limity materia ów, które mog by pobrane z magazynu przez dany dzia produkcji w ci gu okre lonego czasu, ZP (zwrot do produkcji) dokument rozchodowy, przeznaczony do udokumentowania zwrotów pó fabrykatów lub wyrobów z magazynu zbytu lub wyrobów z magazynu do wydzia u produkcyjnego, w przypadku zauwa enia w magazynie niezgodnych z norm cech wyrobu lub reklamacji odbiorców.

4 160 Dawid Wo niak, S awomir K os Istotn elementem pojawiaj cym si w fazie dokumentowania obrotu materia- owego w magazynach jest nadawanie obowi zuj cego w przedsi biorstwie indeksu materia owego nadchodz cym materia om. Aktualizacja indeksów i nadawanie nowych zajmuj si komórki pozamagazynowe. Jednak ich wspó praca z magazynem ma wielkie znaczenie dla utrzymania porz dku w tym zakresie. Analizuj c proces magazynowy z organizacyjnego punktu widzenia, nale y odpowiedzie na pytanie charakteryzuj ce jego przebieg, tzn.: czy dobra zostaj zatrzymane jako bufor i b d sk adowane jako zapasy, czy zapasy krótko przebywaj w magazynie. Istnieje jeszcze rozwi zanie mieszane, gdy dla cz ci zapasów magazyn stanowi miejsce d u szego sk adowania, a cz zapasów szybko rotuje. Magazyn, który pe ni funkcje rozdzielcze organizacyjnie realizuje wszystkie fazy przebiegu procesu magazynowego (przyj cie, zasilanie, sk adowanie, kompletacja i wydanie). Oczywi cie czas trwania niektórych z nich jest ograniczany do minimum fazy zasilania i sk adowania. Proces wydania poprzedza kompletacja. Kompletacja z organizacyjnego punktu widzenia mo e odbywa si wed ug sposobu jednostopniowego (zlecenie po zleceniu) lub dwustopniowego (artyku po artykule), nast pnie wed ug kierunków dostawy i wed ug tras kolejno ci roz adunku [5]. Inwentaryzacja to zespó czynno ci maj cych na celu ustalenie stanu rzeczywistego wskazanych w ksi gach rachunkowych ilo ci i warto ci sk adników maj tkowych przedsi biorstwa na okre lon dat, w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty danych ewidencji ksi gowej oraz rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im sk adniki maj tkowe. Inwentaryzacja obejmuje: spis z natury sk adników maj tkowych, rozliczenie ró nic inwentaryzacyjnych i ich weryfikacj, uzgadnianie rozrachunków, tj. sald nale no ci i zobowi za z kontrahentami (banki, dostawcy, odbiorcy), polegaj ce przede wszystkim na wysy aniu kontrahentom wyci gów z kont oraz potwierdzeniu, weryfikacj sald sk adników aktywów i pasywów, których inwentaryzacja nast puje na podstawie spisu z natury; przeprowadzana jest przez personel dzia u ksi gowo ci, gdzie potwierdzany jest fakt weryfikacji, odpowiedniej adnotacji na odpowiednich kontach (tak e protokó opisuj cy weryfikowane salda i wynik tej weryfikacji). Spis natury jest podstawowym elementem kontroli prawid owo ci dzia ania gospodarki magazynowej, spe nia istotn rol w zapewnieniu w a ciwej pracy magazynów. Wynika to z nast puj cych (podstawowych) cech spisu: umo liwia rozliczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za gospodarowanie powierzonym mieniem, sygnalizuje o stanie i zmianach w ilo ci i jako ci zapasów,

5 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 161 pozwala na ocen przydatno ci zapasów oraz ujawnienie zapasów zb dnych i nadmiernych, urealnia stan zapasów ewidencyjnych, stanowi podstaw zatwierdzenia rocznego bilansu jednostki. Przeprowadzenie spisu z natury jest konieczne ze wzgl du na to, e nawet dok adne wykonanie czynno ci zwi zanych z nadzorem nad stanem i ruchem sk adników maj tkowych oraz dokumentowaniem i ewidencj obrotów nie gwarantuje, i stan rzeczywisty nie b dzie odbiega od ewidencyjnego. Ró nice te wynikaj tak e z pope nianych b dów przy przychodzie i rozchodzie, a tak e z powodu zmian ilo ciowych i jako ciowych sk adników maj tkowych, wynikaj cych z warunków i okresu sk adowania. Do g ównych dzia a, których wspomaganie poprzez zastosowanie technologii informatycznych prowadzi do wzrostu efektywno ci procesów logistycznych zachodz cych w obszarze gospodarki magazynowej nale : usprawnienie procesów obrotu materia owego przygotowanie wyda materia ów i kompletacja wysy ek, usprawnienie inwentaryzacji, automatyczna identyfikacja indeksów materia- owych poprzez u ycie kodów kreskowych, lokalizacja po o enia indeksów, analiza stanów magazynowych z uwzgl dnieniem warto ci materia ów niechodliwych. W kolejnym rozdziale zostanie przedstawione przyk adowe przedsi biorstwo produkcyjne oraz przeprowadzona zostanie opisowa analiza przebiegu procesów logistycznych zachodz cych w obszarze gospodarki magazynowej tego przedsi biorstwa. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki magazynowej na przyk adzie wybranego przedsi biorstwa Firma Alpo istnieje od 1991 roku w Niedoradzu pod Zielon Gór jako jednoosobowa w asno Aleksandra Pola skiego. W roku 1991 jako pierwsza firma w Polsce wprowadzi a na rynek profilowan metod postformingu laminowanych p yt wiórowych. Dzi oferta firmy jest bardzo bogata od blatów laminowanych, poprzez fronty i p yty meblowe oraz dekoracyjne do parapetów wewn trznych. Wszystkie z tych produktów oferowane s w wielu dekorach i profilach. W zak adzie, jak i we wszystkich sk adach magazynowych w Polsce, b d cych w asno ci firmy, zatrudnionych jest cznie 350 osób. Wszystkie produkty wprowadzane na polski rynek, sprzedawane s poprzez rozbudowan sie dealersk (obecnie 54 punkty sprzeda y, w tym wszystkie g ówne aglomeracje miejskie). Systematycznie wzrasta sprzeda eksportowa. Alpo ma swoje przed-

6 162 Dawid Wo niak, S awomir K os stawicielstwa w Niemczech, Czechach, S owacji, Ukrainie, Rosji i Litwie. Wspó pracuje równie z klientami indywidualnymi w Finlandii, Bo ni i Hercegowinie oraz w S owenii Procesy logistyczne zachodz ce w firmie Alpo Podstawowe procesy logistyczne wyst puj ce w przedsi biorstwie Alpo mo na podzieli na nast puj ce grupy: przyj cie z produkcji, przyj cie zewn trzne, zaopatrzenie produkcji w surowce i pó fabrykaty, przesuni cie mi dzymagazynowe, sk adowanie, realizacja zamówie klientów, wysy ka. Przyj cie z produkcji dotyczy przyj cia towaru z dwóch stref produkcyjnych, gdzie jest realizowana obróbka towaru. Wyró ni mo na dwa strumienie wej ciowe: linie p yt wiórowych, linia MDF. Ca a produkcja, b d dalsza obróbka jest realizowana na podstawie planów, które s przygotowywane przez G ównego Technologa. Uk ada je on wed ug zg oszonych zamówie z Dzia u Handlowego. Przyj cie zewn trzne obejmuje przyjmowanie nast puj cych materia y do magazynu surowców: p yty wiórowej, p yty MDF, laminatów, foli PCV, prowadnic metalowych, obrze y itp. Zaopatrzenie produkcji w surowce i pó fabrykaty dotyczy nast puj cych produktów: pó fabrykaty pochodz ce z obróbki, p yty wiórowe, p yty MDF, laminaty, folia PCV. Przesuni cie mi dzymagazynowe jest realizowane przez rodki transportu, które mog przemieszcza produkty z jednego sk adu magazynowego do drugiego. Firma stosuje takie przemieszczenia wtedy, gdy wyst puj nadwy ki w jednym ze sk adów magazynowych, a termin realizacji zlecenia jest krótki. Przebieg procesów logistycznych w Alpo przedstawiono na rysunku 2.

7 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 163 Rys. 2 Przebieg procesów magazynowania w firmie Alpo (opracowanie w asne)

8 164 Dawid Wo niak, S awomir K os W firmie Alpo mo na wyró ni trzy sposoby sk adowania: blokowe, które jest stosowane do sk adowania p yt wiórowych, p yt MDF oraz gotowych produktów, które s przyszykowane do wysy ki, w rega ach, do sk adowania laminatów i folii PCV oraz przy sk adowaniu mniejszych elementów nieprzygotowanych do wysy ki, na stela ach do sk adowania d ugich, lekkich elementów takich jak listwy itp. Zamówienia w firmie Alpo mo na podzieli na dwie grupy: zamówienia od klientów indywidualnych oraz zamówienia ze sk adów magazynowych. Zamówienia klientów indywidualnych oraz ze sk adów znajduj cych si poza granicami Polski s realizowane w formie tabelek (w plikach) przesy anych drog elektroniczn. W tabelach tych podawany jest profil towaru, laminat, warstwa po ysk/mat, wymiary, ilo sztuk. Towar przesy any do sk adów magazynowych stanowi w asno firmy Alpo (jest to materia powierzony). W firmie Alpo jest stosowany w asny transport samochodowy. Firma posiada 10 samochodów. Za adunek jest przeprowadzany po wcze niejszym przygotowaniu jednostki transportowej. Polega to na skompletowaniu (spakowaniu na euro palecie) wg odbiorców towaru zamówionego. Samochody ci arowe adowane s wed ug zaplanowanych tras, które cz ró ne sk ady magazynowe. Przy wysy ce do klienta indywidualnego lub sk adu zagranicznego transport jest organizowany przez stron odbieraj c. 3. Koncepcja informatycznego systemu obs ugi gospodarki magazynowej w firmie Alpo Z analizy struktury organizacyjnej oraz przebiegu procesów logistycznych firmy ALPO wynika, e g ównym problemem, jaki nale y rozwi za jest efektywna obs uga logistyczna sieci 54 punków sprzeda y rozlokowanych na terenie ca ej Polski oraz uwzgl dnienie indywidualnych zamówie klientów. Koncepcja informatycznego systemu obs ugi sieci dystrybucji opiera si na wykorzystaniu systemu e-sprzeda y dla potrzeb obs ugi zamówie od przedstawicieli i klientów indywidualnych. Zdefiniowano nast puj cy przebieg procesów biznesowych zwi zanych ze sposobem funkcjonowania takiego systemu: 1. Informatyczny system obs ugi gospodarki magazynowej (ISOGM) b dzie funkcjonowa w oparciu o trzy serwery umieszczone w firmie Alpo w Niedoradzu serwer bazy danych, serwer terminali oraz serwer internetowy. 2. Przedstawiciele w punktach sprzeda y, b d pracowali w tym systemie, loguj c si poprzez sesje terminalowe. 3. Ka dy punkt sprzeda y b dzie posiada swój odr bny magazyn w ISOGM. 4. Przedstawiciel handlowy (punkt sprzeda y), sk ada zapotrzebowanie na dostaw wyrobów gotowych poprzez sesj terminalow, bezpo rednio w firmie Alpo.

9 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark ISOGM sprawdza aktualn warto magazynu punktu sprzeda y, oraz warto przeterminowanych zobowi za wynikaj cych z wystawionych faktur, je eli limit i stan zad u enia nie s przekroczone zamówienie jest przyjmowane do realizacji. 6. Po utworzeniu zamówienia, ISOGM sprawdza czy zamawiane wyroby gotowe s dost pne w magazynie centralnym, w Alpo lub w innym punkcie sprzeda y na terenie Polski. 7. Je eli wyroby znajduj si w magazynie w Alpo w wystarczaj cej ilo ci, to nast puje ich rezerwacja i tworzona jest automatycznie tura transportowa z wyliczon dat wysy ki, która umo liwi dostarczenie wyrobów do punktu sprzeda y. Je li ilo wyrobów gotowych jest niewystarczaj ca, wówczas system rezerwuje ilo dost pn a na brakuj ce wyroby generuje zlecenie produkcyjne. 8. Je eli potrzebne wyroby znajduj si w magazynie innego sk adu sprzeda y na terenie Polski obliczany jest koszt transportu i przy zachowaniu okre lonego wska nika rentowno ci generowana jest dyspozycja przesuni cia mi dzymagazynowego do sk adu sprzeda y, który posiada potrzebne wyroby. Po akceptacji realizacji dyspozycji przedstawiciel sk adaj cy zamówienie otrzymuje potwierdzenie i ostateczny termin realizacji wysy ki. 9. Mo liwa jest kompletacja zamówienia sprzeda y w oparciu o wygenerowanie dyspozycji przesuni cia mi dzymagazynowego do kilku przedstawicieli handlowych, je eli wska nik rentowno ci sprzeda y po odliczeniu kosztów transportu posiada okre lon warto. 10. W przypadku konieczno ci wygenerowania zlecenia produkcyjnego (brak wyrobów gotowych w magazynach) nast puje automatyczne utworzenie specyfikacji potrzebnych materia ów oparciu o metod MRP. 11. Na podstawie analizy dost pno ci materia ów i zdolno ci produkcyjnych Alpo nast puje okre lenie terminu realizacji zamówienia i jego potwierdzenie u przedstawiciela handlowego. 12. Wytworzone wyroby gotowe przeznaczone do realizacji zamówie sprzeda y powi zane s z turami transportowymi. Parametrami, który steruje tur wysy kow, jest data wysy ki oraz numer zamówienia sprzeda y. 13. Za adunek samochodów odbywa si w odwrotnej kolejno ci w stosunku do ich wy adunku. Trasa rodka transportu obejmuje lokalizacje przedstawicieli handlowych, gdzie nast puje wy adunek okre lonych tur transportowych lub ich za adunek celu kompletacji zamówienia sprzeda y. 14. W momencie za adunku tury na rodek transportu w systemie ISOGM nast puje wygenerowanie dokumentu MM z magazynu, z którego wyroby s zdejmowane, a po wy adunku tury w magazynie docelowym (u przedstawiciela handlowego) nast puje wygenerowanie dokumentu MM+ (przyj cie wyrobów do magazynu przedstawiciela handlowego). Oba dokumenty

10 166 Dawid Wo niak, S awomir K os MM- i MM+ musz by powi zane i zsynchronizowane. W przypadku ró nic ilo ciowych mo e nast pi podejrzenie o kradzie y wyrobów ze rodka transportu. 4. Analiza efektywno ci zaproponowanego Dla potrzeb oceny efektywno ci zaproponowanego rozwi zania zaproponowano metody analizy wska nikowej. Jako miary ocen wzi to pod uwag : Wska nik Rotacji Zapasów = Koszty Wytworzenia Wyrobów Przeci tny Stan Zapasów Wska nik rotacji zapasów informuje przedsi biorców o tym, jak cz sto przedsi biorstwo odnawia swoje zapasy. Wzrost tego wska nika w okresie po wdro eniu ISOGM w stosunku do wcze niejszych okresów b dzie wiadczy o pozytywnym wp ywie zaproponowanego rozwi zania na zarz dzanie gospodark magazynow. Drugim wska nikiem oceny efektywno ci wdro enia systemu ISOGM jest wska nik cyklu zapasów: Wska nik Cyklu Zapasów = Przeci tny Stan Zapasów w okresie Okres Koszty Wytworzenia Wyrobów Analiza kosztów wdro enia systemu powinna obejmowa zarówno jednorazowe nak ady zwi zane z zakupem i wdro eniem oprogramowania, ale równie roczne koszty zwi zane z utrzymaniem systemu. Najwygodniejsz metod oceny kosztów wdro enia systemu jest metoda TCO ca kowitego kosztu utrzymania systemu. W tabeli 1 przedstawiono przyk adowe koszty zwi zane z zakupem licencji, sprz tu oraz wdro enia systemu w uk adzie nak adów jednorazowych oraz rocznych kosztów zwi zanych z utrzymaniem systemu [3], [4]. Jak wynika z tabeli 1 jednorazowe nak ady poniesione na wdro eniem informatycznego systemu wspomagaj cego zarz dzanie gospodark magazynow w przedsi biorstwie Alpo po oko o dwóch latach zrównaj si z kosztami jego eksploatacji. Zatem obok wska ników rotacji zapasów i cyklu zapasów s u cych do oceny efektywno ci wdro enia istotne by oby zastosowanie wska nika oceny, który umo liwi odniesienie si do kosztów implementacji zaproponowanego rozwi zania. Wydaje si, e stosunkowo obiektywnym wska nikiem mo e by wska nik produktywno ci ca kowitej systemu liczony jako: Wska nik Produktywno ci Systemu ISOGM = Warto Sprzedanych Wyrobów w Okresie Koszt Utrzymania ISOGM w Okresie

11 Informatyczne technologie wspomagaj ce zarz dzanie gospodark 167 Tabela 1. Koszty zakupu i wdro enia Nak ady Pozycje kosztów jednorazowe PLN Licencje Szkolenia pracowników Doradztwo Zmiany programowe na potrzeby klienta Koszty analizy wdro eniowej (mapowanie procesów) Koszty wprowadzania danych Koszty sprz tu, systemu operacyjnego, bazy danych Koszty adaptacji infrastruktury informatycznej Koszty roczne PLN Ca kowite nak ady jednorazowe Wynagrodzenia dzia u informatycznego Wsparcie techniczne Koszty aktualizacji oprogramowania Koszty aktualizacji bazy danych i systemu operacyjnego Wymiana sprz tu Roczny koszt utrzymania systemu Porównywanie rocznych warto ci powy szego wska nika pozwoli na ocen efektywno ci zrealizowanej inwestycji. Analiza rok do roku przedstawionych wska ników umo liwi permanentn ocen efektywno ci wdro enia systemu, oraz kontrol kosztów zwi zanych z jego implementacj I utrzymaniem. Bibliografia: 1. Dudzi ski Z., Kizyn M.: Vademecum gospodarki magazynowej, O rodek Doradztwa i Dosk. Kadr, Gda sk Fico K.: Procesy Logistyczne w przedsi biorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia K os S.: The method of effective reengineering of business processes in project-driven enterprise, Applied Computer Science, 2005, Vol K os S.: An ERP-oriented model of project driven, Automation 2006, Warszawa Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsi biorstwie, PWN Warszawa 2003.

12

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo