Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r."

Transkrypt

1 Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.), a takŝe uchwały nr IX/41/60/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Rady Gminy w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Suszec uchwala 1 Uchwalić zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego uchwałą nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 roku składającą się z części tekstowej i graficznej. 2 Przedmiotem zmiany studium jest: 1) Uwzględnienie moŝliwości uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, 2) Uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju gminy, 3) Uwzględnienie wniosków zgłaszanych do studium, które są zgodne ze strategią rozwoju przestrzennego gminy. 3 Załącznikami do uchwały są: 1) Część tekstowa ujednolicony tekst Ustalenia studium wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń zmiany studium, 2) Część graficzna rysunek studium nr 1 Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej z pokazaniem terenów zmian w skali 1:10 000, 3) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Suszec. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5

2 Zespół autorski, który sporządził pierwszą edycję studium: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr Jerzy Wilczok mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Janusz Orzeł mgr inŝ. arch. Barbara Zimoch mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr inŝ. Piotr Trybuś przy współpracy: mgr Krystian Kmieć techn. bud. BoŜena Malcharczyk techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk techn. bud. Beata Grabowska Zmianę studium sporządził następujący zespół Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr Łukasz Pomykoł techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk

3 S P I S T R E Ś C I : - Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium... 1 Rozdział 1 - Cele rozwoju i strategia ich realizacji Cel główny Cele strategiczne Strategia realizacji celów rozwoju... 3 Rozdział 2 - Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów Uwarunkowania utrudniające realizację celów... 9 Rozdział 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Rozdział 4 - Polityka rozwoju przestrzennego Zadania polityki przestrzennej Strategiczne kierunki działań Instrumenty realizacji polityki przestrzennej Rozdział 5 - Obszary kluczowe w strategii rozwoju gminy Rozdział 6 - Inwestycje publiczne Rozdział 7 - Plany miejscowe Rozdział 8 - Regulacje przestrzenne i zasady zagospodarowania obszarów - ustalenia do rysunku studium nr Ustalenia ogólne Ustalenia dotyczące polityki lokalizacyjnej i zasad zagospodarowania obszarów określonych na rysunku studium nr Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania obszarów objętych strefami ochrony konserwatorskiej oraz przekształceń załoŝeń i obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską i wskazanych do ochrony Rozdział 9 - Uzasadnienie przyjętych rozwiązań synteza ustaleń zmiany studium... 45

4 Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy Suszec przyjęte zostało uchwałą Nr VII/76/99 Rady Gminy Suszec w dniu 20 grudnia 1999 roku. W dniu 23 maja 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/37/317/2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP. Przedmiotem zmiany było: - uwzględnienie zmiany wpływów eksploatacji górniczej kopalni Krupiński na powierzchnię gminy, - uwzględnienie wniosków właścicieli gruntów o umoŝliwienie ich zabudowy, - ustalenie wariantowego przebiegu drogi Pszczyna Racibórz. Zmiana studium przyjęta została uchwałą Rady Gminy Suszec Nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 r. W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/41/60/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Przedmiotem zmiany było: - sprawdzenie moŝliwości uwzględnienia uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, - analiza moŝliwości uwzględnienia wniosków mieszkańców gminy i inwestorów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem strategicznym i dotyczy gminy Suszec w jej jego aktualnych granicach administracyjnych. Ustalenia studium uchwalone przez Radę Gminy nie stanowią prawa miejscowego lecz są dokumentem o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego zobowiązującego władze samorządowe do określonej w studium polityki przestrzennej i rozwoju gminy w określonych kierunkach. Studium stanowi najwaŝniejszy dla gminy dokument formalny i merytoryczny określający jej długookresowe (najbliŝsze lat) zasady i kierunki rozwoju. Studium jest więc podstawą i zbiorem wytycznych do: - określenia budŝetowych zadań inwestycyjnych gminy - planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - programów przekształceń róŝnych systemów gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 1

5 Podstawę formalną prac nad studium stanowiły: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia do publicznego wglądu wyłoŝono ujednolicony projekt studium (tekst Ustalenia studium i rysunki studium) z wyróŝnieniem projektowanej zmiany. Przy sporządzeniu zmian studium uwzględniono uwarunkowania zawarte w następujących dokumentach: - Diagnoza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej gminy Suszec Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., - Ocena zagroŝenia powodziowego dla całego obszaru gminy Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych Sylur Sp. z o.o r. - Materiały przekazane przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA KWK Pniówek dotyczące złoŝa Pawłowice 1 określające wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię terenów w latach , ; i Przedmiotem Uchwały Rady Gminy są (ujednolicone po przeprowadzeniu zmiany) - składające się z niniejszego tekstu oraz następujących rysunków: - Rysunek studium nr 1 - Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej - 1: Rysunek studium nr 2 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona kulturowo-konserwatorska" - 1: Rysunek studium nr 3 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona środowiska przyrodniczego" - 1: Rysunek studium nr 4 - "Uwarunkowania rozwoju - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej" - 1: Na rysunkach studium Nr 1 i Nr 2 wprowadzono zmiany. Rysunki Nr 3 i Nr 4 nie podlegały zmianom. W/w rysunki są integralną częścią ustaleń studium i obowiązują łącznie. Oddzielną częścią opracowania jest dokumentacja prac planistycznych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 2

6 Rozdział 1 Cele rozwoju i strategia ich realizacji 1.1. Celem głównym rozwoju gminy Suszec jest: TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE USŁUGOWYM I WYTWÓRCZYM Z WYKORZYSTANIEM WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH GMINY ORAZ PRZY ZACHOWANIU JEJ TOśSAMOŚCI Cele strategiczne związane z osiąganiem celu głównego, to: C 1 C 2 C 3 C 4 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych. Utrzymanie działalności kopalni "Krupiński", przez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa na obszarze górniczym, umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów, oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych. Zachowanie wartości i charakteru obszaru jako gminy podmiejskiej z du- Ŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudowę jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw gminy Strategia realizacji celów rozwoju. Wymienione w celu głównym rozwoju gminy Suszec tworzenie nowych miejsc pracy musi być osiągane na zasadach rozwoju zrównowaŝonego. Stąd strategia realizacji celów rozwoju, określona poniŝej - jako realizacja konkretnych zadań i działań - weryfikowana była równieŝ wg kryterium ich wpływu na zachowanie równowagi ekologicznej obszaru gminy oraz jej wartości kulturowych. I tak: C 1 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym osiągane będą poprzez: Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 3

7 - w zakresie rozwoju funkcji usługowych: stworzenie warunków dla kompleksowego zagospodarowania obszarów wyznaczonych w studium dla wielkoprzestrzennych obiektów usługowych związanych z ruchem tranzytowym przez obszar gminy, w tym równieŝ w nawiązaniu do wariantowego przebiegu drogi nr 935 wzdłuŝ linii kolejowej, tworzenie warunków dla rozwoju usług publicznych i komercyjnych w centralnych rejonach poszczególnych sołectw. - w zakresie rozwoju funkcji rekreacyjnych: tworzenie warunków dla rozwoju obszaru rekreacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś" i obrzeŝy kompleksu leśnego Baraniok, wykorzystanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" dla organizacji róŝnych form rekreacji i promocji gminy, wykorzystanie wartości kulturowych obiektów zabytkowych oraz łagodnego ukształtowania obszaru gminy dla organizacji systemu rowerowych tras rekreacyjnych, dąŝenie do zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla rekreacji poprzez tworzenie warunków dla odtwarzania i zwiększenia ilości stawów oraz kształtowania alej wzdłuŝ ulic lokalnych i dróg polnych (wg propozycji studium), rekultywację nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym, promocja agroturystyki na obszarze gminy, ustanowienie prawnych form ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych występujących na obszarze gminy i ich promocja jako atrakcje turystyczne gminy. C 2 Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych - osiągany będzie poprzez: tworzenie warunków dla rozwoju specjalizacji produkcji rolnej na obszarze gminy w kierunkach produkcji warzyw i owoców oraz hodowli zwierząt i ryb, dąŝenie do koncentracji i rozwoju ośrodków produkcji rolniczej oraz zakładów przetwórstwa rolno-spoŝywczego w rejonach występujących juŝ obiektów i urządzeń produkcji i przetwórstwa rolno-spoŝywczego (Mizerów, Kryry, Rudziczka), Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 4

8 tworzenie warunków dla rozwoju hodowli ryb na bazie stawów zakładanych w dolinie Kanału Branickiego, wyłączenie podstawowej przestrzeni rolniczo-produkcyjnej gminy z moŝliwości zabudowy, tworzenie warunków dla powiększania areału gospodarstw rolnych, organizacja giełdy rolniczo-ogrodniczej o zasięgu ponadlokalnym. C 3 Utrzymanie działalności kopalni: "Krupiński", umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych - osiągane będzie poprzez: umoŝliwienie eksploatacji węgla kamiennego przez kopalnię Krupiński poprzez uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w ramach terenu górniczego Suszec III oraz poprzez składowanie materiałów skalnych jako odpadu bieŝącej z eksploatacji węgla kamiennego, przyjęcie polityki lokalizacyjnej w rejonie sołectwa Mizerów z uwzględnieniem moŝliwości eksploatacji górniczej złoŝa węgla kamiennego Pawłowice 1 wraz z moŝliwością budowy szybu peryferyjnego, ustanowienie terenu górniczego Pawłowice 1 z dopuszczeniem takich wpływów eksploatacji górniczej węgla kamiennego do roku 2051, które nie będą stwarzały zagroŝeń dla środowiska i zabudowy tej części gminy, tworzenie warunków dla lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych w Suszcu i Kobielicach przy preferencji branŝ: - produkcja materiałów i elementów budowlanych - zakłady mechaniczne, ślusarstwo - stolarstwo, meblarstwo, rękodzieło stymulowanie drobnej wytwórczości przez mieszkańców gminy C 4 Zachowanie wartości i charakteru obszaru, jako gminy podmiejskiej z duŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudową jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni, kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw - realizowane będzie poprzez: rozwój podstawowych funkcji gminy w formie uzupełniania istniejącej struktury terenów zabudowanych, ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych gminy przed degradującymi wpływami eksploatacji górniczej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 5

9 tworzenie warunków dla kształtowania przestrzeni publicznych w centralnych rejonach kaŝdego z sołectw podkreślających ich odrębność i lokalne tradycje, zachowanie rolniczo-osadniczego charakteru sołectwa Kryry i Mizerów, w polityce lokalizacyjnej dotyczącej obszarów wyznaczonych do intensywnej urbanizacji stosownie zasady "uzgadnianego inwestowania", której podstawowymi celami będą: - zachowanie charakteru krajobrazu gminy, - przeciwdziałanie kształtowaniu monofunkcyjnych obszarów, obcych w strukturze gminy, - przeciwdziałanie degradacji krajobrazu przez "obcą "dla tradycji miejscowych architekturę, tworzenie warunków do kompleksowego wyposaŝenia terenów zabudowanych i planowanych do zabudowy w infrastrukturę techniczną, ochronę wartości przyrodniczych jakimi są powierzchniowe wody publiczne poprzez zapewnienie dostępu do tych wód dla potrzeb wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem, zapewnienie dostępu do potoków i rzek poprzez ustalenie pasów ochronnych o szerokości min. 5 m w celu umoŝliwienia administratorom prowadzenia robót remontowych i konserwatorskich. Tereny te naleŝy wykluczyć z zabudowy oraz wprowadzić zakaz ogrodzeń betonowych lub innych ogrodzeń pełnych oraz ich grodzenia do powierzchni ziemi oraz terenów zielonych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 6

10 Rozdział 2 Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowaniami realizacji celów rozwoju gminy są cechy i zjawiska występujące w stanie istniejącym oraz prognozy przekształceń tego stanu. Tak jak rozwój gminy jest procesem ciągłym, tak uwarunkowania tego rozwoju są zmienne w czasie i wzajemnie od siebie współzaleŝne. KaŜde działanie w przestrzeni gminy napotykało będzie na uwarunkowania, które naleŝy spełnić lub wykorzystać, przy czym uwarunkowania te mogą dotyczyć całego obszaru gminy lub jej części, jak równieŝ przekształceń globalnych w skali gminy lub konkretnych indywidualnych zadań. Stąd wykaz uwarunkowań realizacji celów zestawiono w podziale na uwarunkowania sprzyjające realizacji celów, wynikające z mocnych stron gminy i jej moŝliwości oraz uwarunkowania utrudniające realizację celów, wynikające ze słabych stron gminy i występujących lub prognozowanych zagroŝeń. PoniŜszy wykaz uwarunkowań naleŝy brać kaŝdorazowo pod uwagę - jako płaszczyznę oceny trafności i realności podejmowanych w gminie przekształceń i zadań. Uwarunkowania zestawiono w podziale na kapitał demograficzny, społeczny i ekonomiczny - jako podstawowe czynniki na których opierał się będzie rozwój gminy oraz w podziale na środowisko kulturowe i przyrodnicze. Środowisko kulturowe rozumiane jest jako zbiór elementów zagospodarowania gminy, które stworzone zostały lub przekształcone przez człowieka, a środowisko przyrodnicze to zbiór naturalnych elementów zagospodarowania gminy i cech jej obszaru, nieprzekształconych lub przekształconych w małym stopniu. Graficznym wyrazem niektórych niŝej zestawionych uwarunkowań są rysunki studium nr Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów - Us Kapitał demograficzny: Us 1 Us 2 Us 3 Korzystna struktura wieku zasobów pracy Niska stopa i krótkotrwały charakter bezrobocia Stabilna sytuacja w ruchu migracyjnym w odniesieniu do stałych mieszkańców gminy i symptomy osiedlania się ludności z zewnątrz na obszarze gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 7

11 Kapitał społeczny: Us 4 Us 5 Bardzo dobre warunki mieszkaniowe pod względem wielkości mieszkań i moŝliwości poprawy warunków mieszkaniowych poprzez rozgęszczenia istniejącej bazy lokalowej, Wysoki standard obiektów szkolnych istniejących we wszystkich sołectwach z salami gimnastycznymi istniejąca hala widowiskowosportowa i istniejący ośrodek sportowo- rekreacyjny "Gwaruś". Kapitał ekonomiczny: Us 6 Us 7 Us 8 Us 9 Us 10 MoŜliwość kontynuacji działalności kopalni Krupiński oraz powstania w rejonie Mizerowa szybu kopalni Pniówek, Istniejące firmy branŝy przetwórstwa rolno-spoŝywczego, Występowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w Kryrach i Mizerowie oraz moŝliwość organizacji nowego kierunku gospodarki - hodowli ryb na bazie obszaru doliny Kanału Branickiego, Niezabudowane tereny na obrzeŝach dróg tranzytowych stanowiących waŝne arterie komunikacyjne na kierunku wschód - zachód w układzie województwa, Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach, istniejąca i planowana kanalizacja rozpoczęte prace przy kanalizacji sołectw Kryry i Mizerów oraz przebieg przez obszar gminy magistrali wodociągowej i gazociągu wysokopręŝnego - źródeł dostawy i odbioru mediów. Środowisko kulturowe: Us 11 Us 12 Us 13 Us 14 Występowanie szeregu zabytkowych zespołów i obiektów z moŝliwością wykorzystania dla innych funkcji i organizacji szlaków turystyczno-krajoznawczych, Zdefiniowany podział układu osadniczego gminy na 6 sołectw i odrębność kulturowa tych jednostek, MoŜliwość rozwoju terenów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś", Występowanie obszarów i rejonów o szczególnych wartościach krajobrazowych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 8

12 Środowisko przyrodnicze: Us 15 Us 16 Us 17 Us 18 Us 19 Us 20 Us 21 Ponad 89% udziału kompleksów leśnych i uŝytków rolnych w powierzchni ogólnej obszaru gminy, Występowanie bardzo duŝych zasobów czwartorzędowych wód podziemnych jako potencjalne źródło zaopatrzenia gminy w wodę, Dobrze rozwinięty układ wód płynących z licznymi stawami, których stan czystości wód uzaleŝniony jest wyłącznie od gospodarki na obszarze gminy, Występowanie duŝych areałów rolnych o sprzyjających warunkach agrotechnicznych, Ochrona prawna obszaru w granicach i otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz w granicach rezerwatu przyrody Babczyna Dolina, Korzystny na tle województwa klimat lokalny, Występowanie złóŝ węgla kamiennego i zasobów metanu jako kopaliny towarzyszącej oraz złóŝ piasku Uwarunkowania utrudniające realizację celów - Uu Kapitał demograficzny: Uu 1 Uu 2 Występowanie wahań w strukturze wieku ludności gminy, Niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Kapitał społeczny: Uu 3 Uu 4 Przeludnienie istniejących mieszkań i występowanie deficytu mieszkań, Brak mieszkań socjalnych oraz tanich mieszkań w budynkach wielorodzinnych i szeregowych, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 9

13 Uu 5 Uu 6 Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy oparta na górnictwie i rolnictwie, Brak miejsc pracy dla kobiet. Kapitał ekonomiczny: Uu 7 Uu 8 Uu 9 Uu 10 Uu 11 Uu 12 ZagroŜenia moŝliwości rozwoju kopalni Krupiński wynikające z przesłanek ekologicznych i ograniczonych moŝliwości składowania mas skalnych z przerabiania kopaliny, Brak większych przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność alternatywną dla górnictwa, Bardzo mały udział i skala działalności wykorzystującej przebieg drogi nr 935 przez centralny obszar gminy, Mały udział przedsiębiorstw i zakładów branŝy przetwórstwa rolniczego i spoŝywczego, Mały udział gruntów komunalnych na obszarach predysponowanych do urbanizacji, Brak systemów kanalizacji sanitarnej w sołectwach Radostowice, Kobielice, Kryry, Mizerów i znacznej części sołectwa Suszec. Środowisko kulturowe: Uu 13 Uu 14 Uu 15 Uu 16 Uu 17 Zły stan techniczny budynków o wartościach kulturowych i ich słabe wykorzystanie w promocji gminy, Brak zdefiniowanego centrum usługowego gminy i słabo wykształcone przestrzennie publiczne w poszczególnych sołectwach, Zbyt mała ilość obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną, Trwający proces rozpraszania się zabudowy w sołectwach Radostowice, Kobielice i Kryry, Brak zorganizowanych przestrzennie zespołów zabudowy jednorodzinnej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 10

14 Uu 18 Uu 19 Występowanie szkód górniczych oraz osiadań terenów degradujących zabudowę w północno-zachodniej części gminy oraz zagroŝenie występowania szkód górniczych i osiadań terenu w rejonie Mizerowa w związku z planowaną eksploatacją górniczą KWK Pniówek złoŝa Pawłowice 1, Brak części powiązań systemu komunikacji rowerowej. Środowisko przyrodnicze: Uu 20 Uu 21 Uu 22 Uu 23 Uu 24 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, SkaŜenia powietrza w okresach grzewczych w rejonach zurbanizowanych, Konieczność wyłączenia z uŝytkowania rolniczego znaczących obszarów gruntów rolnych przewidywanych do urbanizacji, Występujące zwałowisko odpadów skalnych oraz planowane powiększenie terenów zwałowisk odpadów skalnych zagraŝające kompleksom leśnym wchodzącym w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, ZagroŜenia północnych i południowo-wschodnich (rejon Mizerowa) rejonów gminy wpływami eksploatacji górniczej. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 11

15 Rozdział 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego Osiąganie celów rozwoju gminy moŝliwe będzie między innymi poprzez ukierunkowanie działań w sferze gospodarki przestrzennej. Prognozuje się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 (poniŝej 2000 m 2 ). Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu Działania i rozwój gminy w tych kierunkach powinny doprowadzić do zmian i przekształceń, których efektem będzie w szczególności: w zakresie K 1 - Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy 1. Uwzględnienie innych działalności gospodarczych na terenach przemysłowych KWK Krupiński oraz uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w terenie górniczym Suszec III, przy czym wpływy te dla istniejącej i planowanej w studium zabudowy nie mogą przekroczyć III kategorii szkód górniczych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 12

16 2. Zagospodarowanie mas skalnych z przerabiania kopaliny w formie budowli krajobrazowych rekultywowanych w kierunku terenów rekreacyjnych. 3. Rekultywacja zalewiska w obrębie Kanału Branickiego. 4. Wybór kierunków zagospodarowania terenów połoŝonych w utworzonym obszarze górniczym związanym z eksploatacją złoŝa węgla kamiennego Pawłowice z uwzględnieniem moŝliwości rozwoju sołectwa Mizerów oraz ochrony występujących wartości przyrodniczych i kulturowych. 5. Dopuszczenie moŝliwości budowy szybu peryferyjnego KWK Pniówek z moŝliwością zjazdu i wyjazdu górników oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w sołectwie Mizerów w rejonie jak najmniej kolizyjnym z zabudową sołectwa z dojazdem od ulicy Wodzisławskiej lub od ulicy Wyzwolenia. w zakresie - Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz wielkoprzestrzennych obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych. 1. Zagospodarowanie stref rozwojowych utworzonych w rejonach lokalizacji istniejących zakładów i obiektów produkcyjnych w Kobielicach, Suszcu i Rudziczce. 2. Realizacja obiektów i urządzeń produkcji rolnej i przetwórstwa rolnospoŝywczego na terenach wyznaczonych w Mizerowie i Kryrach. 3. Zagospodarowanie obszarów wskazanych dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 obiektów usługowych wzdłuŝ dróg tranzytowych - przy stosowaniu zasady uzgodnionego inwestowania, przeciwdziałającej przypadkowej chaotycznej urbanizacji tych obszarów. w zakresie K 2 K 3 - Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych. 1. Uporządkowanie przestrzenne i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej na terenach istniejącej juŝ ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. 2. Zagospodarowanie terenów zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych we wszystkich sołectwach gminy. 3. Ochrona centralnych rejonów poszczególnych sołectw przed inwestycjami nie związanymi z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 4. Stopniowe przejmowanie do mienia komunalnego terenów wyznaczonych Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 13

17 w studium dla działalności usługowych, w tym szczególnie przeznaczonych dla kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych. w zakresie - Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa. 1. Powstanie nowych obiektów produkcji rolniczej i przetwórstwa rolnospoŝywczego w Mizerowie i Kryrach. 2. Zwiększenie ilości wysokotowarowych gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 20 ha. 3. Zwiększenie ilości gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji sadzonek i drzew ozdobnych. 4. Jednoznaczne wydzielenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy - chronionej przed zabudową - tworzenie podziałów areałów rolnych Mizerowa i Kryr alejami śródpolnymi. 5. Zwiększenie znaczenia hodowli ryb w globalnej produkcji rolnej gminy. w zakresie K 4 K 5 - Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu. 1. Rozwój róŝnorodnych funkcji rekreacyjnych na obszarze przylegającym od wschodu do kompleksu leśnego "Baraniok". 2. Powstanie rekreacyjnych tras rowerowych wzdłuŝ doliny rzeki Pszczynki i doliny Kanału Branickiego, umoŝliwiających połączenie komunikacją rowerową z miastami śory i Pszczyna oraz w rejonie Rudziczki Lasoki. 3. Organizacja róŝnych form rekreacji czynnej na obszarach istniejącego Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". 4. ZałoŜenie ogólnogminnego parku w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury. 5. Zagospodarowanie nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym. 6. Organizacja indywidualnych gospodarstw rolnych tworzących początki agroturystyki na obszarze gminy. 7. Organizacja szlaków turystycznych w oparciu o istniejące obiekty zabytkowe oraz lokalizacje byłych folwarków. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 14

18 Rozdział 4 Polityka rozwoju przestrzennego. Polityka rozwoju przestrzennego to działania władz samorządowych gminy dla osiągania celów określonych w rozdziale 1 n/n ustaleń studium. Polityka rozwoju przestrzennego prowadzona jest poprzez: - realizację zadań polityki przestrzennej - koncentrowanie wysiłków na strategicznych kierunkach działań - instrumenty polityki przestrzennej Zadania polityki przestrzennej Z : Ustala się podstawowe zadania polityki przestrzennej: Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych przy zachowaniu rezerw terenu w liniach rozgraniczających dla dróg wojewódzkich nr 935 i nr 933 jako dróg klasy głównej. Wspieranie i promocja nowoczesnych form gospodarki rolnej. Poprawa środowiska zamieszkania. Wykorzystanie wartości przyrodniczych i kulturowych gminy dla jej rozwoju gospodarczego. Zadanie tworzenia warunków dla rozwoju nowych funkcji produkcyjnych i usługowych Z 1 wymaga: - umoŝliwienie tworzenia nowych form działalności gospodarczych powiązanych z kopalnią Krupiński oraz w strefie drogi regionalnej Pszczyna - Racibórz (droga wojewódzka Nr 935), oraz w strefie drogi Pszczyna Pawłowice (droga wojewódzka Nr 933), - załoŝenie moŝliwości utworzenia nowego obszaru górniczego w sołectwie Mizerów dla KWK Pniówek, oraz przyjęcie uwarunkowań dla utworzenia tego obszaru określających wymogi zrównowaŝonego rozwoju tej części gminy, - promocji nowych form aktywności gospodarczych wśród mieszkańców gminy. Zadanie organizacji nowoczesnych form gospodarki rolnej wymaga: - ustalenia prawnej ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, poprzez wyłączenie z moŝliwości zabudowy kompleksów rolnych sołectw: Kryry i Mizerów oraz południowej części sołectwa Kobielice, - zorganizowania silnych ośrodków produkcji rolniczej, Z 2 Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 15

19 - poszukiwania inwestorów zainteresowanych budową stawów dla hodowli ryb - zorganizowania moŝliwości zbytu produktów rolnych, poprzez przygotowanie terenów dla lokalizacji giełdy owocowo-warzywnej oraz umoŝliwienie rozwoju firm i zakładów branŝy przetwórstwa rolno-spoŝywczego, - promocję specjalistycznych gospodarstw rolnych oraz preferencji dla powiększenia areału gospodarstw istniejących. Zadanie poprawy środowiska zamieszkania wymaga: - objęcia terenów przeznaczonych do zabudowy siecią kanalizacji sanitarnej, - zwiększenia dostępności do usług publicznych i rekreacji, - organizacji przestrzeni publicznych w centralnych rejonach poszczególnych sołectw, - zorganizowania komunikacji rowerowej pomiędzy waŝnymi rejonami gminy, - przeciwdziałania stosowaniu w okresach grzewczych niskiej jakości paliw oraz nieodpowiednich instalacji. Zadanie wykorzystania wartości przyrodniczych i kulturowych gminy dla jej rozwoju gospodarczego Z 4 wymaga: - promocji walorów środowiska przyrodniczego gminy, konkurencyjnych w stosunku do sąsiednich miejscowości w zakresie inwestowania w obiekty i urządzenia rekreacyjne oraz osiedlanie się ludności z poza gminy, - organizacji szlaków turystycznych śladem dawnych folwarków, alej przydroŝnych i śródpolnych oraz duktów leśnych, - podniesienia walorów krajobrazu poprzez zwiększenie ilości stawów zakładanych w dolinie Kanału Branickiego oraz zadrzewienia planowanych alej przydroŝnych i śródpolnych, - organizacji rekreacyjnych tras rowerowych, - analiza moŝliwości utworzenia Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz promocja rezerwatu przyrody "Babczyna Dolina" Strategiczne kierunki działań - Ks Realizacja zadań polityki przestrzennej wymagała będzie szeregu działań, które w strategii rozwoju gminy ukierunkowane będą w następujących sferach: Z 3 Ks 1 Ks 2 Ks 3 MIEJSCA PRACY ROLNICTWO ŚRODOWISKO Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 16

20 W tych strategicznych kierunkach podejmowane będą w szczególności następujące działania: Ks 1 - MIEJSCA PRACY - współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową SA w zakresie: * kontynuacji funkcjonowania kopalni Krupiński, * umoŝliwienia eksploatacji złóŝ węgla kamiennego przez kopalnię Pniówek w sołectwie Mizerów, - w ramach przedsięwzięć własnych Wójta i Rady Gminy wypracowanie polityki stymulującej: * rozwój małej przedsiębiorczości i wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu indywidualnych działalności gospodarczych, * powiększenie zasobów mienia komunalnego w celu ułatwienia przyciągania inwestorów strategicznych i egzekwowania prawidłowej gospodarki przestrzennej, * udział środków budŝetu gminy w inwestycjach prywatno-publicznych * promocję walorów gminy dla inwestycji rekreacyjnych i związanych z obsługą regionu rybnickiego i pszczyńskiego. Ks 2 - MIEJSCA PRACY - współdziałanie z organizacjami i podmiotami z szeroko pojętej sfery gospodarki rolnej w kierunku określenia zmian strukturalnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, - aktywny udział samorządu w przeciwdziałaniu podziału gruntów rolnych i promocji specjalistycznych gospodarstw rolnych, - poszukiwanie inwestorów strategicznych dla utworzenia w gminie nowego kierunku produkcji rolnej - hodowla ryb, - wykorzystanie mienia Skarbu Państwa i Gminy Suszec w procesach scaleniowych gruntów rolnych, - organizacja giełdy produktów rolnych. Ks 3 - ŚRODOWISKO - kontynuacja budowy układów kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny zurbanizowane we wszystkich sołectwach gminy, - współpraca z firmami, towarzystwami i gospodarstwami istniejącymi w gminie w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarnego gminy, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 17

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań. oraz synteza ustaleń projektu studium. załącznik nr 8

1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań. oraz synteza ustaleń projektu studium. załącznik nr 8 Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. 1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ustala się, Ŝe w polityce przestrzennej na obszarze gminy Suszec naleŝy dąŝyć do następującej wizji rozwoju:

Ustala się, Ŝe w polityce przestrzennej na obszarze gminy Suszec naleŝy dąŝyć do następującej wizji rozwoju: 1. Wizja i cele rozwoju gminy Wizja rozwoju, to poŝądany obraz przyszłej sytuacji odnoszącej się do następnych pokoleń. Wizja rozwoju to równieŝ określenie wyzwań, przed którymi stoi gmina oraz ich cele

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie.

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. U C H W A Ł A Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., 44-200 Rybnik ul. Sobieskiego 15

Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., 44-200 Rybnik ul. Sobieskiego 15 ZZEESSPPÓÓŁŁ SSPPOORRZZĄĄDDZZAAJJ ĄĄCCYY OOPPRRAACCOOWAANNI IIEE: :: ggł łłóó wwnnyy ppr rrooj jjeekkt taannt t: :: mmggr rr iinnŝŝ. i.. aar rrcchh... Wi iiees sł łłaaww CChhmmi iieel lleewws skki ii ppr

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo