Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r."

Transkrypt

1 Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.), a takŝe uchwały nr IX/41/60/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Rady Gminy w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Suszec uchwala 1 Uchwalić zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego uchwałą nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 roku składającą się z części tekstowej i graficznej. 2 Przedmiotem zmiany studium jest: 1) Uwzględnienie moŝliwości uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, 2) Uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju gminy, 3) Uwzględnienie wniosków zgłaszanych do studium, które są zgodne ze strategią rozwoju przestrzennego gminy. 3 Załącznikami do uchwały są: 1) Część tekstowa ujednolicony tekst Ustalenia studium wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń zmiany studium, 2) Część graficzna rysunek studium nr 1 Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej z pokazaniem terenów zmian w skali 1:10 000, 3) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Suszec. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5

2 Zespół autorski, który sporządził pierwszą edycję studium: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr Jerzy Wilczok mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Janusz Orzeł mgr inŝ. arch. Barbara Zimoch mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr inŝ. Piotr Trybuś przy współpracy: mgr Krystian Kmieć techn. bud. BoŜena Malcharczyk techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk techn. bud. Beata Grabowska Zmianę studium sporządził następujący zespół Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr Łukasz Pomykoł techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk

3 S P I S T R E Ś C I : - Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium... 1 Rozdział 1 - Cele rozwoju i strategia ich realizacji Cel główny Cele strategiczne Strategia realizacji celów rozwoju... 3 Rozdział 2 - Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów Uwarunkowania utrudniające realizację celów... 9 Rozdział 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Rozdział 4 - Polityka rozwoju przestrzennego Zadania polityki przestrzennej Strategiczne kierunki działań Instrumenty realizacji polityki przestrzennej Rozdział 5 - Obszary kluczowe w strategii rozwoju gminy Rozdział 6 - Inwestycje publiczne Rozdział 7 - Plany miejscowe Rozdział 8 - Regulacje przestrzenne i zasady zagospodarowania obszarów - ustalenia do rysunku studium nr Ustalenia ogólne Ustalenia dotyczące polityki lokalizacyjnej i zasad zagospodarowania obszarów określonych na rysunku studium nr Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania obszarów objętych strefami ochrony konserwatorskiej oraz przekształceń załoŝeń i obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską i wskazanych do ochrony Rozdział 9 - Uzasadnienie przyjętych rozwiązań synteza ustaleń zmiany studium... 45

4 Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy Suszec przyjęte zostało uchwałą Nr VII/76/99 Rady Gminy Suszec w dniu 20 grudnia 1999 roku. W dniu 23 maja 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/37/317/2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP. Przedmiotem zmiany było: - uwzględnienie zmiany wpływów eksploatacji górniczej kopalni Krupiński na powierzchnię gminy, - uwzględnienie wniosków właścicieli gruntów o umoŝliwienie ich zabudowy, - ustalenie wariantowego przebiegu drogi Pszczyna Racibórz. Zmiana studium przyjęta została uchwałą Rady Gminy Suszec Nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 r. W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/41/60/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Przedmiotem zmiany było: - sprawdzenie moŝliwości uwzględnienia uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, - analiza moŝliwości uwzględnienia wniosków mieszkańców gminy i inwestorów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem strategicznym i dotyczy gminy Suszec w jej jego aktualnych granicach administracyjnych. Ustalenia studium uchwalone przez Radę Gminy nie stanowią prawa miejscowego lecz są dokumentem o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego zobowiązującego władze samorządowe do określonej w studium polityki przestrzennej i rozwoju gminy w określonych kierunkach. Studium stanowi najwaŝniejszy dla gminy dokument formalny i merytoryczny określający jej długookresowe (najbliŝsze lat) zasady i kierunki rozwoju. Studium jest więc podstawą i zbiorem wytycznych do: - określenia budŝetowych zadań inwestycyjnych gminy - planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - programów przekształceń róŝnych systemów gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 1

5 Podstawę formalną prac nad studium stanowiły: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia do publicznego wglądu wyłoŝono ujednolicony projekt studium (tekst Ustalenia studium i rysunki studium) z wyróŝnieniem projektowanej zmiany. Przy sporządzeniu zmian studium uwzględniono uwarunkowania zawarte w następujących dokumentach: - Diagnoza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej gminy Suszec Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., - Ocena zagroŝenia powodziowego dla całego obszaru gminy Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych Sylur Sp. z o.o r. - Materiały przekazane przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA KWK Pniówek dotyczące złoŝa Pawłowice 1 określające wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię terenów w latach , ; i Przedmiotem Uchwały Rady Gminy są (ujednolicone po przeprowadzeniu zmiany) - składające się z niniejszego tekstu oraz następujących rysunków: - Rysunek studium nr 1 - Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej - 1: Rysunek studium nr 2 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona kulturowo-konserwatorska" - 1: Rysunek studium nr 3 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona środowiska przyrodniczego" - 1: Rysunek studium nr 4 - "Uwarunkowania rozwoju - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej" - 1: Na rysunkach studium Nr 1 i Nr 2 wprowadzono zmiany. Rysunki Nr 3 i Nr 4 nie podlegały zmianom. W/w rysunki są integralną częścią ustaleń studium i obowiązują łącznie. Oddzielną częścią opracowania jest dokumentacja prac planistycznych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 2

6 Rozdział 1 Cele rozwoju i strategia ich realizacji 1.1. Celem głównym rozwoju gminy Suszec jest: TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE USŁUGOWYM I WYTWÓRCZYM Z WYKORZYSTANIEM WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH GMINY ORAZ PRZY ZACHOWANIU JEJ TOśSAMOŚCI Cele strategiczne związane z osiąganiem celu głównego, to: C 1 C 2 C 3 C 4 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych. Utrzymanie działalności kopalni "Krupiński", przez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa na obszarze górniczym, umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów, oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych. Zachowanie wartości i charakteru obszaru jako gminy podmiejskiej z du- Ŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudowę jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw gminy Strategia realizacji celów rozwoju. Wymienione w celu głównym rozwoju gminy Suszec tworzenie nowych miejsc pracy musi być osiągane na zasadach rozwoju zrównowaŝonego. Stąd strategia realizacji celów rozwoju, określona poniŝej - jako realizacja konkretnych zadań i działań - weryfikowana była równieŝ wg kryterium ich wpływu na zachowanie równowagi ekologicznej obszaru gminy oraz jej wartości kulturowych. I tak: C 1 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym osiągane będą poprzez: Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 3

7 - w zakresie rozwoju funkcji usługowych: stworzenie warunków dla kompleksowego zagospodarowania obszarów wyznaczonych w studium dla wielkoprzestrzennych obiektów usługowych związanych z ruchem tranzytowym przez obszar gminy, w tym równieŝ w nawiązaniu do wariantowego przebiegu drogi nr 935 wzdłuŝ linii kolejowej, tworzenie warunków dla rozwoju usług publicznych i komercyjnych w centralnych rejonach poszczególnych sołectw. - w zakresie rozwoju funkcji rekreacyjnych: tworzenie warunków dla rozwoju obszaru rekreacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś" i obrzeŝy kompleksu leśnego Baraniok, wykorzystanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" dla organizacji róŝnych form rekreacji i promocji gminy, wykorzystanie wartości kulturowych obiektów zabytkowych oraz łagodnego ukształtowania obszaru gminy dla organizacji systemu rowerowych tras rekreacyjnych, dąŝenie do zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla rekreacji poprzez tworzenie warunków dla odtwarzania i zwiększenia ilości stawów oraz kształtowania alej wzdłuŝ ulic lokalnych i dróg polnych (wg propozycji studium), rekultywację nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym, promocja agroturystyki na obszarze gminy, ustanowienie prawnych form ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych występujących na obszarze gminy i ich promocja jako atrakcje turystyczne gminy. C 2 Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych - osiągany będzie poprzez: tworzenie warunków dla rozwoju specjalizacji produkcji rolnej na obszarze gminy w kierunkach produkcji warzyw i owoców oraz hodowli zwierząt i ryb, dąŝenie do koncentracji i rozwoju ośrodków produkcji rolniczej oraz zakładów przetwórstwa rolno-spoŝywczego w rejonach występujących juŝ obiektów i urządzeń produkcji i przetwórstwa rolno-spoŝywczego (Mizerów, Kryry, Rudziczka), Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 4

8 tworzenie warunków dla rozwoju hodowli ryb na bazie stawów zakładanych w dolinie Kanału Branickiego, wyłączenie podstawowej przestrzeni rolniczo-produkcyjnej gminy z moŝliwości zabudowy, tworzenie warunków dla powiększania areału gospodarstw rolnych, organizacja giełdy rolniczo-ogrodniczej o zasięgu ponadlokalnym. C 3 Utrzymanie działalności kopalni: "Krupiński", umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych - osiągane będzie poprzez: umoŝliwienie eksploatacji węgla kamiennego przez kopalnię Krupiński poprzez uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w ramach terenu górniczego Suszec III oraz poprzez składowanie materiałów skalnych jako odpadu bieŝącej z eksploatacji węgla kamiennego, przyjęcie polityki lokalizacyjnej w rejonie sołectwa Mizerów z uwzględnieniem moŝliwości eksploatacji górniczej złoŝa węgla kamiennego Pawłowice 1 wraz z moŝliwością budowy szybu peryferyjnego, ustanowienie terenu górniczego Pawłowice 1 z dopuszczeniem takich wpływów eksploatacji górniczej węgla kamiennego do roku 2051, które nie będą stwarzały zagroŝeń dla środowiska i zabudowy tej części gminy, tworzenie warunków dla lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych w Suszcu i Kobielicach przy preferencji branŝ: - produkcja materiałów i elementów budowlanych - zakłady mechaniczne, ślusarstwo - stolarstwo, meblarstwo, rękodzieło stymulowanie drobnej wytwórczości przez mieszkańców gminy C 4 Zachowanie wartości i charakteru obszaru, jako gminy podmiejskiej z duŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudową jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni, kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw - realizowane będzie poprzez: rozwój podstawowych funkcji gminy w formie uzupełniania istniejącej struktury terenów zabudowanych, ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych gminy przed degradującymi wpływami eksploatacji górniczej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 5

9 tworzenie warunków dla kształtowania przestrzeni publicznych w centralnych rejonach kaŝdego z sołectw podkreślających ich odrębność i lokalne tradycje, zachowanie rolniczo-osadniczego charakteru sołectwa Kryry i Mizerów, w polityce lokalizacyjnej dotyczącej obszarów wyznaczonych do intensywnej urbanizacji stosownie zasady "uzgadnianego inwestowania", której podstawowymi celami będą: - zachowanie charakteru krajobrazu gminy, - przeciwdziałanie kształtowaniu monofunkcyjnych obszarów, obcych w strukturze gminy, - przeciwdziałanie degradacji krajobrazu przez "obcą "dla tradycji miejscowych architekturę, tworzenie warunków do kompleksowego wyposaŝenia terenów zabudowanych i planowanych do zabudowy w infrastrukturę techniczną, ochronę wartości przyrodniczych jakimi są powierzchniowe wody publiczne poprzez zapewnienie dostępu do tych wód dla potrzeb wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem, zapewnienie dostępu do potoków i rzek poprzez ustalenie pasów ochronnych o szerokości min. 5 m w celu umoŝliwienia administratorom prowadzenia robót remontowych i konserwatorskich. Tereny te naleŝy wykluczyć z zabudowy oraz wprowadzić zakaz ogrodzeń betonowych lub innych ogrodzeń pełnych oraz ich grodzenia do powierzchni ziemi oraz terenów zielonych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 6

10 Rozdział 2 Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowaniami realizacji celów rozwoju gminy są cechy i zjawiska występujące w stanie istniejącym oraz prognozy przekształceń tego stanu. Tak jak rozwój gminy jest procesem ciągłym, tak uwarunkowania tego rozwoju są zmienne w czasie i wzajemnie od siebie współzaleŝne. KaŜde działanie w przestrzeni gminy napotykało będzie na uwarunkowania, które naleŝy spełnić lub wykorzystać, przy czym uwarunkowania te mogą dotyczyć całego obszaru gminy lub jej części, jak równieŝ przekształceń globalnych w skali gminy lub konkretnych indywidualnych zadań. Stąd wykaz uwarunkowań realizacji celów zestawiono w podziale na uwarunkowania sprzyjające realizacji celów, wynikające z mocnych stron gminy i jej moŝliwości oraz uwarunkowania utrudniające realizację celów, wynikające ze słabych stron gminy i występujących lub prognozowanych zagroŝeń. PoniŜszy wykaz uwarunkowań naleŝy brać kaŝdorazowo pod uwagę - jako płaszczyznę oceny trafności i realności podejmowanych w gminie przekształceń i zadań. Uwarunkowania zestawiono w podziale na kapitał demograficzny, społeczny i ekonomiczny - jako podstawowe czynniki na których opierał się będzie rozwój gminy oraz w podziale na środowisko kulturowe i przyrodnicze. Środowisko kulturowe rozumiane jest jako zbiór elementów zagospodarowania gminy, które stworzone zostały lub przekształcone przez człowieka, a środowisko przyrodnicze to zbiór naturalnych elementów zagospodarowania gminy i cech jej obszaru, nieprzekształconych lub przekształconych w małym stopniu. Graficznym wyrazem niektórych niŝej zestawionych uwarunkowań są rysunki studium nr Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów - Us Kapitał demograficzny: Us 1 Us 2 Us 3 Korzystna struktura wieku zasobów pracy Niska stopa i krótkotrwały charakter bezrobocia Stabilna sytuacja w ruchu migracyjnym w odniesieniu do stałych mieszkańców gminy i symptomy osiedlania się ludności z zewnątrz na obszarze gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 7

11 Kapitał społeczny: Us 4 Us 5 Bardzo dobre warunki mieszkaniowe pod względem wielkości mieszkań i moŝliwości poprawy warunków mieszkaniowych poprzez rozgęszczenia istniejącej bazy lokalowej, Wysoki standard obiektów szkolnych istniejących we wszystkich sołectwach z salami gimnastycznymi istniejąca hala widowiskowosportowa i istniejący ośrodek sportowo- rekreacyjny "Gwaruś". Kapitał ekonomiczny: Us 6 Us 7 Us 8 Us 9 Us 10 MoŜliwość kontynuacji działalności kopalni Krupiński oraz powstania w rejonie Mizerowa szybu kopalni Pniówek, Istniejące firmy branŝy przetwórstwa rolno-spoŝywczego, Występowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w Kryrach i Mizerowie oraz moŝliwość organizacji nowego kierunku gospodarki - hodowli ryb na bazie obszaru doliny Kanału Branickiego, Niezabudowane tereny na obrzeŝach dróg tranzytowych stanowiących waŝne arterie komunikacyjne na kierunku wschód - zachód w układzie województwa, Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach, istniejąca i planowana kanalizacja rozpoczęte prace przy kanalizacji sołectw Kryry i Mizerów oraz przebieg przez obszar gminy magistrali wodociągowej i gazociągu wysokopręŝnego - źródeł dostawy i odbioru mediów. Środowisko kulturowe: Us 11 Us 12 Us 13 Us 14 Występowanie szeregu zabytkowych zespołów i obiektów z moŝliwością wykorzystania dla innych funkcji i organizacji szlaków turystyczno-krajoznawczych, Zdefiniowany podział układu osadniczego gminy na 6 sołectw i odrębność kulturowa tych jednostek, MoŜliwość rozwoju terenów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś", Występowanie obszarów i rejonów o szczególnych wartościach krajobrazowych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 8

12 Środowisko przyrodnicze: Us 15 Us 16 Us 17 Us 18 Us 19 Us 20 Us 21 Ponad 89% udziału kompleksów leśnych i uŝytków rolnych w powierzchni ogólnej obszaru gminy, Występowanie bardzo duŝych zasobów czwartorzędowych wód podziemnych jako potencjalne źródło zaopatrzenia gminy w wodę, Dobrze rozwinięty układ wód płynących z licznymi stawami, których stan czystości wód uzaleŝniony jest wyłącznie od gospodarki na obszarze gminy, Występowanie duŝych areałów rolnych o sprzyjających warunkach agrotechnicznych, Ochrona prawna obszaru w granicach i otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz w granicach rezerwatu przyrody Babczyna Dolina, Korzystny na tle województwa klimat lokalny, Występowanie złóŝ węgla kamiennego i zasobów metanu jako kopaliny towarzyszącej oraz złóŝ piasku Uwarunkowania utrudniające realizację celów - Uu Kapitał demograficzny: Uu 1 Uu 2 Występowanie wahań w strukturze wieku ludności gminy, Niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Kapitał społeczny: Uu 3 Uu 4 Przeludnienie istniejących mieszkań i występowanie deficytu mieszkań, Brak mieszkań socjalnych oraz tanich mieszkań w budynkach wielorodzinnych i szeregowych, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 9

13 Uu 5 Uu 6 Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy oparta na górnictwie i rolnictwie, Brak miejsc pracy dla kobiet. Kapitał ekonomiczny: Uu 7 Uu 8 Uu 9 Uu 10 Uu 11 Uu 12 ZagroŜenia moŝliwości rozwoju kopalni Krupiński wynikające z przesłanek ekologicznych i ograniczonych moŝliwości składowania mas skalnych z przerabiania kopaliny, Brak większych przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność alternatywną dla górnictwa, Bardzo mały udział i skala działalności wykorzystującej przebieg drogi nr 935 przez centralny obszar gminy, Mały udział przedsiębiorstw i zakładów branŝy przetwórstwa rolniczego i spoŝywczego, Mały udział gruntów komunalnych na obszarach predysponowanych do urbanizacji, Brak systemów kanalizacji sanitarnej w sołectwach Radostowice, Kobielice, Kryry, Mizerów i znacznej części sołectwa Suszec. Środowisko kulturowe: Uu 13 Uu 14 Uu 15 Uu 16 Uu 17 Zły stan techniczny budynków o wartościach kulturowych i ich słabe wykorzystanie w promocji gminy, Brak zdefiniowanego centrum usługowego gminy i słabo wykształcone przestrzennie publiczne w poszczególnych sołectwach, Zbyt mała ilość obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną, Trwający proces rozpraszania się zabudowy w sołectwach Radostowice, Kobielice i Kryry, Brak zorganizowanych przestrzennie zespołów zabudowy jednorodzinnej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 10

14 Uu 18 Uu 19 Występowanie szkód górniczych oraz osiadań terenów degradujących zabudowę w północno-zachodniej części gminy oraz zagroŝenie występowania szkód górniczych i osiadań terenu w rejonie Mizerowa w związku z planowaną eksploatacją górniczą KWK Pniówek złoŝa Pawłowice 1, Brak części powiązań systemu komunikacji rowerowej. Środowisko przyrodnicze: Uu 20 Uu 21 Uu 22 Uu 23 Uu 24 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, SkaŜenia powietrza w okresach grzewczych w rejonach zurbanizowanych, Konieczność wyłączenia z uŝytkowania rolniczego znaczących obszarów gruntów rolnych przewidywanych do urbanizacji, Występujące zwałowisko odpadów skalnych oraz planowane powiększenie terenów zwałowisk odpadów skalnych zagraŝające kompleksom leśnym wchodzącym w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, ZagroŜenia północnych i południowo-wschodnich (rejon Mizerowa) rejonów gminy wpływami eksploatacji górniczej. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 11

15 Rozdział 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego Osiąganie celów rozwoju gminy moŝliwe będzie między innymi poprzez ukierunkowanie działań w sferze gospodarki przestrzennej. Prognozuje się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 (poniŝej 2000 m 2 ). Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu Działania i rozwój gminy w tych kierunkach powinny doprowadzić do zmian i przekształceń, których efektem będzie w szczególności: w zakresie K 1 - Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy 1. Uwzględnienie innych działalności gospodarczych na terenach przemysłowych KWK Krupiński oraz uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w terenie górniczym Suszec III, przy czym wpływy te dla istniejącej i planowanej w studium zabudowy nie mogą przekroczyć III kategorii szkód górniczych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 12

16 2. Zagospodarowanie mas skalnych z przerabiania kopaliny w formie budowli krajobrazowych rekultywowanych w kierunku terenów rekreacyjnych. 3. Rekultywacja zalewiska w obrębie Kanału Branickiego. 4. Wybór kierunków zagospodarowania terenów połoŝonych w utworzonym obszarze górniczym związanym z eksploatacją złoŝa węgla kamiennego Pawłowice z uwzględnieniem moŝliwości rozwoju sołectwa Mizerów oraz ochrony występujących wartości przyrodniczych i kulturowych. 5. Dopuszczenie moŝliwości budowy szybu peryferyjnego KWK Pniówek z moŝliwością zjazdu i wyjazdu górników oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w sołectwie Mizerów w rejonie jak najmniej kolizyjnym z zabudową sołectwa z dojazdem od ulicy Wodzisławskiej lub od ulicy Wyzwolenia. w zakresie - Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz wielkoprzestrzennych obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych. 1. Zagospodarowanie stref rozwojowych utworzonych w rejonach lokalizacji istniejących zakładów i obiektów produkcyjnych w Kobielicach, Suszcu i Rudziczce. 2. Realizacja obiektów i urządzeń produkcji rolnej i przetwórstwa rolnospoŝywczego na terenach wyznaczonych w Mizerowie i Kryrach. 3. Zagospodarowanie obszarów wskazanych dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 obiektów usługowych wzdłuŝ dróg tranzytowych - przy stosowaniu zasady uzgodnionego inwestowania, przeciwdziałającej przypadkowej chaotycznej urbanizacji tych obszarów. w zakresie K 2 K 3 - Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych. 1. Uporządkowanie przestrzenne i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej na terenach istniejącej juŝ ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. 2. Zagospodarowanie terenów zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych we wszystkich sołectwach gminy. 3. Ochrona centralnych rejonów poszczególnych sołectw przed inwestycjami nie związanymi z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 4. Stopniowe przejmowanie do mienia komunalnego terenów wyznaczonych Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 13

17 w studium dla działalności usługowych, w tym szczególnie przeznaczonych dla kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych. w zakresie - Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa. 1. Powstanie nowych obiektów produkcji rolniczej i przetwórstwa rolnospoŝywczego w Mizerowie i Kryrach. 2. Zwiększenie ilości wysokotowarowych gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 20 ha. 3. Zwiększenie ilości gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji sadzonek i drzew ozdobnych. 4. Jednoznaczne wydzielenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy - chronionej przed zabudową - tworzenie podziałów areałów rolnych Mizerowa i Kryr alejami śródpolnymi. 5. Zwiększenie znaczenia hodowli ryb w globalnej produkcji rolnej gminy. w zakresie K 4 K 5 - Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu. 1. Rozwój róŝnorodnych funkcji rekreacyjnych na obszarze przylegającym od wschodu do kompleksu leśnego "Baraniok". 2. Powstanie rekreacyjnych tras rowerowych wzdłuŝ doliny rzeki Pszczynki i doliny Kanału Branickiego, umoŝliwiających połączenie komunikacją rowerową z miastami śory i Pszczyna oraz w rejonie Rudziczki Lasoki. 3. Organizacja róŝnych form rekreacji czynnej na obszarach istniejącego Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". 4. ZałoŜenie ogólnogminnego parku w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury. 5. Zagospodarowanie nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym. 6. Organizacja indywidualnych gospodarstw rolnych tworzących początki agroturystyki na obszarze gminy. 7. Organizacja szlaków turystycznych w oparciu o istniejące obiekty zabytkowe oraz lokalizacje byłych folwarków. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 14

18 Rozdział 4 Polityka rozwoju przestrzennego. Polityka rozwoju przestrzennego to działania władz samorządowych gminy dla osiągania celów określonych w rozdziale 1 n/n ustaleń studium. Polityka rozwoju przestrzennego prowadzona jest poprzez: - realizację zadań polityki przestrzennej - koncentrowanie wysiłków na strategicznych kierunkach działań - instrumenty polityki przestrzennej Zadania polityki przestrzennej Z : Ustala się podstawowe zadania polityki przestrzennej: Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych przy zachowaniu rezerw terenu w liniach rozgraniczających dla dróg wojewódzkich nr 935 i nr 933 jako dróg klasy głównej. Wspieranie i promocja nowoczesnych form gospodarki rolnej. Poprawa środowiska zamieszkania. Wykorzystanie wartości przyrodniczych i kulturowych gminy dla jej rozwoju gospodarczego. Zadanie tworzenia warunków dla rozwoju nowych funkcji produkcyjnych i usługowych Z 1 wymaga: - umoŝliwienie tworzenia nowych form działalności gospodarczych powiązanych z kopalnią Krupiński oraz w strefie drogi regionalnej Pszczyna - Racibórz (droga wojewódzka Nr 935), oraz w strefie drogi Pszczyna Pawłowice (droga wojewódzka Nr 933), - załoŝenie moŝliwości utworzenia nowego obszaru górniczego w sołectwie Mizerów dla KWK Pniówek, oraz przyjęcie uwarunkowań dla utworzenia tego obszaru określających wymogi zrównowaŝonego rozwoju tej części gminy, - promocji nowych form aktywności gospodarczych wśród mieszkańców gminy. Zadanie organizacji nowoczesnych form gospodarki rolnej wymaga: - ustalenia prawnej ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, poprzez wyłączenie z moŝliwości zabudowy kompleksów rolnych sołectw: Kryry i Mizerów oraz południowej części sołectwa Kobielice, - zorganizowania silnych ośrodków produkcji rolniczej, Z 2 Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 15

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo