Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r."

Transkrypt

1 Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.), a takŝe uchwały nr IX/41/60/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Rady Gminy w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Suszec uchwala 1 Uchwalić zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego uchwałą nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 roku składającą się z części tekstowej i graficznej. 2 Przedmiotem zmiany studium jest: 1) Uwzględnienie moŝliwości uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, 2) Uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju gminy, 3) Uwzględnienie wniosków zgłaszanych do studium, które są zgodne ze strategią rozwoju przestrzennego gminy. 3 Załącznikami do uchwały są: 1) Część tekstowa ujednolicony tekst Ustalenia studium wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań i syntezą ustaleń zmiany studium, 2) Część graficzna rysunek studium nr 1 Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej z pokazaniem terenów zmian w skali 1:10 000, 3) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Suszec. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5

2 Zespół autorski, który sporządził pierwszą edycję studium: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr Jerzy Wilczok mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Janusz Orzeł mgr inŝ. arch. Barbara Zimoch mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr inŝ. Piotr Trybuś przy współpracy: mgr Krystian Kmieć techn. bud. BoŜena Malcharczyk techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk techn. bud. Beata Grabowska Zmianę studium sporządził następujący zespół Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.: mgr inŝ. arch. Wiesław Chmielewski - główny projektant mgr inŝ. Piotr Mocek mgr inŝ. arch. Jadwiga Grabiec mgr Łukasz Pomykoł techn. bud. Adam Piórecki techn. ekon. GraŜyna Skotarczyk

3 S P I S T R E Ś C I : - Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium... 1 Rozdział 1 - Cele rozwoju i strategia ich realizacji Cel główny Cele strategiczne Strategia realizacji celów rozwoju... 3 Rozdział 2 - Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów Uwarunkowania utrudniające realizację celów... 9 Rozdział 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Rozdział 4 - Polityka rozwoju przestrzennego Zadania polityki przestrzennej Strategiczne kierunki działań Instrumenty realizacji polityki przestrzennej Rozdział 5 - Obszary kluczowe w strategii rozwoju gminy Rozdział 6 - Inwestycje publiczne Rozdział 7 - Plany miejscowe Rozdział 8 - Regulacje przestrzenne i zasady zagospodarowania obszarów - ustalenia do rysunku studium nr Ustalenia ogólne Ustalenia dotyczące polityki lokalizacyjnej i zasad zagospodarowania obszarów określonych na rysunku studium nr Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania obszarów objętych strefami ochrony konserwatorskiej oraz przekształceń załoŝeń i obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską i wskazanych do ochrony Rozdział 9 - Uzasadnienie przyjętych rozwiązań synteza ustaleń zmiany studium... 45

4 Wprowadzenie - znaczenie i zawartość studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy Suszec przyjęte zostało uchwałą Nr VII/76/99 Rady Gminy Suszec w dniu 20 grudnia 1999 roku. W dniu 23 maja 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/37/317/2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP. Przedmiotem zmiany było: - uwzględnienie zmiany wpływów eksploatacji górniczej kopalni Krupiński na powierzchnię gminy, - uwzględnienie wniosków właścicieli gruntów o umoŝliwienie ich zabudowy, - ustalenie wariantowego przebiegu drogi Pszczyna Racibórz. Zmiana studium przyjęta została uchwałą Rady Gminy Suszec Nr VIII/32/62/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 29 maja 2003 r. W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/41/60/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Przedmiotem zmiany było: - sprawdzenie moŝliwości uwzględnienia uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w obrębie projektowanego obszaru górniczego Pawłowice 1 KWK Pniówek w rejonie sołectwa Mizerów, - analiza moŝliwości uwzględnienia wniosków mieszkańców gminy i inwestorów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem strategicznym i dotyczy gminy Suszec w jej jego aktualnych granicach administracyjnych. Ustalenia studium uchwalone przez Radę Gminy nie stanowią prawa miejscowego lecz są dokumentem o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego zobowiązującego władze samorządowe do określonej w studium polityki przestrzennej i rozwoju gminy w określonych kierunkach. Studium stanowi najwaŝniejszy dla gminy dokument formalny i merytoryczny określający jej długookresowe (najbliŝsze lat) zasady i kierunki rozwoju. Studium jest więc podstawą i zbiorem wytycznych do: - określenia budŝetowych zadań inwestycyjnych gminy - planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - programów przekształceń róŝnych systemów gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 1

5 Podstawę formalną prac nad studium stanowiły: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia do publicznego wglądu wyłoŝono ujednolicony projekt studium (tekst Ustalenia studium i rysunki studium) z wyróŝnieniem projektowanej zmiany. Przy sporządzeniu zmian studium uwzględniono uwarunkowania zawarte w następujących dokumentach: - Diagnoza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej gminy Suszec Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., - Ocena zagroŝenia powodziowego dla całego obszaru gminy Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych Sylur Sp. z o.o r. - Materiały przekazane przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA KWK Pniówek dotyczące złoŝa Pawłowice 1 określające wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię terenów w latach , ; i Przedmiotem Uchwały Rady Gminy są (ujednolicone po przeprowadzeniu zmiany) - składające się z niniejszego tekstu oraz następujących rysunków: - Rysunek studium nr 1 - Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej - 1: Rysunek studium nr 2 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona kulturowo-konserwatorska" - 1: Rysunek studium nr 3 - "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona środowiska przyrodniczego" - 1: Rysunek studium nr 4 - "Uwarunkowania rozwoju - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej" - 1: Na rysunkach studium Nr 1 i Nr 2 wprowadzono zmiany. Rysunki Nr 3 i Nr 4 nie podlegały zmianom. W/w rysunki są integralną częścią ustaleń studium i obowiązują łącznie. Oddzielną częścią opracowania jest dokumentacja prac planistycznych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 2

6 Rozdział 1 Cele rozwoju i strategia ich realizacji 1.1. Celem głównym rozwoju gminy Suszec jest: TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE USŁUGOWYM I WYTWÓRCZYM Z WYKORZYSTANIEM WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH GMINY ORAZ PRZY ZACHOWANIU JEJ TOśSAMOŚCI Cele strategiczne związane z osiąganiem celu głównego, to: C 1 C 2 C 3 C 4 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych. Utrzymanie działalności kopalni "Krupiński", przez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa na obszarze górniczym, umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów, oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych. Zachowanie wartości i charakteru obszaru jako gminy podmiejskiej z du- Ŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudowę jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw gminy Strategia realizacji celów rozwoju. Wymienione w celu głównym rozwoju gminy Suszec tworzenie nowych miejsc pracy musi być osiągane na zasadach rozwoju zrównowaŝonego. Stąd strategia realizacji celów rozwoju, określona poniŝej - jako realizacja konkretnych zadań i działań - weryfikowana była równieŝ wg kryterium ich wpływu na zachowanie równowagi ekologicznej obszaru gminy oraz jej wartości kulturowych. I tak: C 1 Zdecydowane zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach poprzez rozwój działalności związanych między innymi z ruchem tranzytowym na drogach nr 935 i nr 933 oraz poprzez organizację na obszarze gminy funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym osiągane będą poprzez: Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 3

7 - w zakresie rozwoju funkcji usługowych: stworzenie warunków dla kompleksowego zagospodarowania obszarów wyznaczonych w studium dla wielkoprzestrzennych obiektów usługowych związanych z ruchem tranzytowym przez obszar gminy, w tym równieŝ w nawiązaniu do wariantowego przebiegu drogi nr 935 wzdłuŝ linii kolejowej, tworzenie warunków dla rozwoju usług publicznych i komercyjnych w centralnych rejonach poszczególnych sołectw. - w zakresie rozwoju funkcji rekreacyjnych: tworzenie warunków dla rozwoju obszaru rekreacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś" i obrzeŝy kompleksu leśnego Baraniok, wykorzystanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" dla organizacji róŝnych form rekreacji i promocji gminy, wykorzystanie wartości kulturowych obiektów zabytkowych oraz łagodnego ukształtowania obszaru gminy dla organizacji systemu rowerowych tras rekreacyjnych, dąŝenie do zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla rekreacji poprzez tworzenie warunków dla odtwarzania i zwiększenia ilości stawów oraz kształtowania alej wzdłuŝ ulic lokalnych i dróg polnych (wg propozycji studium), rekultywację nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym, promocja agroturystyki na obszarze gminy, ustanowienie prawnych form ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych występujących na obszarze gminy i ich promocja jako atrakcje turystyczne gminy. C 2 Rozwój średnich i małych zakładów branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego wykorzystujących produkcję lokalnych rozwijających się gospodarstw rolnych - osiągany będzie poprzez: tworzenie warunków dla rozwoju specjalizacji produkcji rolnej na obszarze gminy w kierunkach produkcji warzyw i owoców oraz hodowli zwierząt i ryb, dąŝenie do koncentracji i rozwoju ośrodków produkcji rolniczej oraz zakładów przetwórstwa rolno-spoŝywczego w rejonach występujących juŝ obiektów i urządzeń produkcji i przetwórstwa rolno-spoŝywczego (Mizerów, Kryry, Rudziczka), Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 4

8 tworzenie warunków dla rozwoju hodowli ryb na bazie stawów zakładanych w dolinie Kanału Branickiego, wyłączenie podstawowej przestrzeni rolniczo-produkcyjnej gminy z moŝliwości zabudowy, tworzenie warunków dla powiększania areału gospodarstw rolnych, organizacja giełdy rolniczo-ogrodniczej o zasięgu ponadlokalnym. C 3 Utrzymanie działalności kopalni: "Krupiński", umoŝliwienie eksploatacji górniczej złoŝa Pawłowice 1 na obszarze sołectwa Mizerów oraz umoŝliwienie tworzenia nowych miejsc pracy w branŝach produkcyjnych - osiągane będzie poprzez: umoŝliwienie eksploatacji węgla kamiennego przez kopalnię Krupiński poprzez uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w ramach terenu górniczego Suszec III oraz poprzez składowanie materiałów skalnych jako odpadu bieŝącej z eksploatacji węgla kamiennego, przyjęcie polityki lokalizacyjnej w rejonie sołectwa Mizerów z uwzględnieniem moŝliwości eksploatacji górniczej złoŝa węgla kamiennego Pawłowice 1 wraz z moŝliwością budowy szybu peryferyjnego, ustanowienie terenu górniczego Pawłowice 1 z dopuszczeniem takich wpływów eksploatacji górniczej węgla kamiennego do roku 2051, które nie będą stwarzały zagroŝeń dla środowiska i zabudowy tej części gminy, tworzenie warunków dla lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych w Suszcu i Kobielicach przy preferencji branŝ: - produkcja materiałów i elementów budowlanych - zakłady mechaniczne, ślusarstwo - stolarstwo, meblarstwo, rękodzieło stymulowanie drobnej wytwórczości przez mieszkańców gminy C 4 Zachowanie wartości i charakteru obszaru, jako gminy podmiejskiej z duŝym udziałem obszarów rolnych i leśnych oraz niską zabudową jednorodzinną z duŝym udziałem zieleni, kształtującą się organicznie w układzie 6 wyodrębnionych przestrzennie sołectw - realizowane będzie poprzez: rozwój podstawowych funkcji gminy w formie uzupełniania istniejącej struktury terenów zabudowanych, ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych gminy przed degradującymi wpływami eksploatacji górniczej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 5

9 tworzenie warunków dla kształtowania przestrzeni publicznych w centralnych rejonach kaŝdego z sołectw podkreślających ich odrębność i lokalne tradycje, zachowanie rolniczo-osadniczego charakteru sołectwa Kryry i Mizerów, w polityce lokalizacyjnej dotyczącej obszarów wyznaczonych do intensywnej urbanizacji stosownie zasady "uzgadnianego inwestowania", której podstawowymi celami będą: - zachowanie charakteru krajobrazu gminy, - przeciwdziałanie kształtowaniu monofunkcyjnych obszarów, obcych w strukturze gminy, - przeciwdziałanie degradacji krajobrazu przez "obcą "dla tradycji miejscowych architekturę, tworzenie warunków do kompleksowego wyposaŝenia terenów zabudowanych i planowanych do zabudowy w infrastrukturę techniczną, ochronę wartości przyrodniczych jakimi są powierzchniowe wody publiczne poprzez zapewnienie dostępu do tych wód dla potrzeb wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem, zapewnienie dostępu do potoków i rzek poprzez ustalenie pasów ochronnych o szerokości min. 5 m w celu umoŝliwienia administratorom prowadzenia robót remontowych i konserwatorskich. Tereny te naleŝy wykluczyć z zabudowy oraz wprowadzić zakaz ogrodzeń betonowych lub innych ogrodzeń pełnych oraz ich grodzenia do powierzchni ziemi oraz terenów zielonych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 6

10 Rozdział 2 Uwarunkowania realizacji celów Uwarunkowaniami realizacji celów rozwoju gminy są cechy i zjawiska występujące w stanie istniejącym oraz prognozy przekształceń tego stanu. Tak jak rozwój gminy jest procesem ciągłym, tak uwarunkowania tego rozwoju są zmienne w czasie i wzajemnie od siebie współzaleŝne. KaŜde działanie w przestrzeni gminy napotykało będzie na uwarunkowania, które naleŝy spełnić lub wykorzystać, przy czym uwarunkowania te mogą dotyczyć całego obszaru gminy lub jej części, jak równieŝ przekształceń globalnych w skali gminy lub konkretnych indywidualnych zadań. Stąd wykaz uwarunkowań realizacji celów zestawiono w podziale na uwarunkowania sprzyjające realizacji celów, wynikające z mocnych stron gminy i jej moŝliwości oraz uwarunkowania utrudniające realizację celów, wynikające ze słabych stron gminy i występujących lub prognozowanych zagroŝeń. PoniŜszy wykaz uwarunkowań naleŝy brać kaŝdorazowo pod uwagę - jako płaszczyznę oceny trafności i realności podejmowanych w gminie przekształceń i zadań. Uwarunkowania zestawiono w podziale na kapitał demograficzny, społeczny i ekonomiczny - jako podstawowe czynniki na których opierał się będzie rozwój gminy oraz w podziale na środowisko kulturowe i przyrodnicze. Środowisko kulturowe rozumiane jest jako zbiór elementów zagospodarowania gminy, które stworzone zostały lub przekształcone przez człowieka, a środowisko przyrodnicze to zbiór naturalnych elementów zagospodarowania gminy i cech jej obszaru, nieprzekształconych lub przekształconych w małym stopniu. Graficznym wyrazem niektórych niŝej zestawionych uwarunkowań są rysunki studium nr Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów - Us Kapitał demograficzny: Us 1 Us 2 Us 3 Korzystna struktura wieku zasobów pracy Niska stopa i krótkotrwały charakter bezrobocia Stabilna sytuacja w ruchu migracyjnym w odniesieniu do stałych mieszkańców gminy i symptomy osiedlania się ludności z zewnątrz na obszarze gminy Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 7

11 Kapitał społeczny: Us 4 Us 5 Bardzo dobre warunki mieszkaniowe pod względem wielkości mieszkań i moŝliwości poprawy warunków mieszkaniowych poprzez rozgęszczenia istniejącej bazy lokalowej, Wysoki standard obiektów szkolnych istniejących we wszystkich sołectwach z salami gimnastycznymi istniejąca hala widowiskowosportowa i istniejący ośrodek sportowo- rekreacyjny "Gwaruś". Kapitał ekonomiczny: Us 6 Us 7 Us 8 Us 9 Us 10 MoŜliwość kontynuacji działalności kopalni Krupiński oraz powstania w rejonie Mizerowa szybu kopalni Pniówek, Istniejące firmy branŝy przetwórstwa rolno-spoŝywczego, Występowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w Kryrach i Mizerowie oraz moŝliwość organizacji nowego kierunku gospodarki - hodowli ryb na bazie obszaru doliny Kanału Branickiego, Niezabudowane tereny na obrzeŝach dróg tranzytowych stanowiących waŝne arterie komunikacyjne na kierunku wschód - zachód w układzie województwa, Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach, istniejąca i planowana kanalizacja rozpoczęte prace przy kanalizacji sołectw Kryry i Mizerów oraz przebieg przez obszar gminy magistrali wodociągowej i gazociągu wysokopręŝnego - źródeł dostawy i odbioru mediów. Środowisko kulturowe: Us 11 Us 12 Us 13 Us 14 Występowanie szeregu zabytkowych zespołów i obiektów z moŝliwością wykorzystania dla innych funkcji i organizacji szlaków turystyczno-krajoznawczych, Zdefiniowany podział układu osadniczego gminy na 6 sołectw i odrębność kulturowa tych jednostek, MoŜliwość rozwoju terenów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie ośrodka rekreacyjnego "Gwaruś", Występowanie obszarów i rejonów o szczególnych wartościach krajobrazowych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 8

12 Środowisko przyrodnicze: Us 15 Us 16 Us 17 Us 18 Us 19 Us 20 Us 21 Ponad 89% udziału kompleksów leśnych i uŝytków rolnych w powierzchni ogólnej obszaru gminy, Występowanie bardzo duŝych zasobów czwartorzędowych wód podziemnych jako potencjalne źródło zaopatrzenia gminy w wodę, Dobrze rozwinięty układ wód płynących z licznymi stawami, których stan czystości wód uzaleŝniony jest wyłącznie od gospodarki na obszarze gminy, Występowanie duŝych areałów rolnych o sprzyjających warunkach agrotechnicznych, Ochrona prawna obszaru w granicach i otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz w granicach rezerwatu przyrody Babczyna Dolina, Korzystny na tle województwa klimat lokalny, Występowanie złóŝ węgla kamiennego i zasobów metanu jako kopaliny towarzyszącej oraz złóŝ piasku Uwarunkowania utrudniające realizację celów - Uu Kapitał demograficzny: Uu 1 Uu 2 Występowanie wahań w strukturze wieku ludności gminy, Niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Kapitał społeczny: Uu 3 Uu 4 Przeludnienie istniejących mieszkań i występowanie deficytu mieszkań, Brak mieszkań socjalnych oraz tanich mieszkań w budynkach wielorodzinnych i szeregowych, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 9

13 Uu 5 Uu 6 Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy oparta na górnictwie i rolnictwie, Brak miejsc pracy dla kobiet. Kapitał ekonomiczny: Uu 7 Uu 8 Uu 9 Uu 10 Uu 11 Uu 12 ZagroŜenia moŝliwości rozwoju kopalni Krupiński wynikające z przesłanek ekologicznych i ograniczonych moŝliwości składowania mas skalnych z przerabiania kopaliny, Brak większych przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność alternatywną dla górnictwa, Bardzo mały udział i skala działalności wykorzystującej przebieg drogi nr 935 przez centralny obszar gminy, Mały udział przedsiębiorstw i zakładów branŝy przetwórstwa rolniczego i spoŝywczego, Mały udział gruntów komunalnych na obszarach predysponowanych do urbanizacji, Brak systemów kanalizacji sanitarnej w sołectwach Radostowice, Kobielice, Kryry, Mizerów i znacznej części sołectwa Suszec. Środowisko kulturowe: Uu 13 Uu 14 Uu 15 Uu 16 Uu 17 Zły stan techniczny budynków o wartościach kulturowych i ich słabe wykorzystanie w promocji gminy, Brak zdefiniowanego centrum usługowego gminy i słabo wykształcone przestrzennie publiczne w poszczególnych sołectwach, Zbyt mała ilość obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną, Trwający proces rozpraszania się zabudowy w sołectwach Radostowice, Kobielice i Kryry, Brak zorganizowanych przestrzennie zespołów zabudowy jednorodzinnej, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 10

14 Uu 18 Uu 19 Występowanie szkód górniczych oraz osiadań terenów degradujących zabudowę w północno-zachodniej części gminy oraz zagroŝenie występowania szkód górniczych i osiadań terenu w rejonie Mizerowa w związku z planowaną eksploatacją górniczą KWK Pniówek złoŝa Pawłowice 1, Brak części powiązań systemu komunikacji rowerowej. Środowisko przyrodnicze: Uu 20 Uu 21 Uu 22 Uu 23 Uu 24 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, SkaŜenia powietrza w okresach grzewczych w rejonach zurbanizowanych, Konieczność wyłączenia z uŝytkowania rolniczego znaczących obszarów gruntów rolnych przewidywanych do urbanizacji, Występujące zwałowisko odpadów skalnych oraz planowane powiększenie terenów zwałowisk odpadów skalnych zagraŝające kompleksom leśnym wchodzącym w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, ZagroŜenia północnych i południowo-wschodnich (rejon Mizerowa) rejonów gminy wpływami eksploatacji górniczej. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 11

15 Rozdział 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego Osiąganie celów rozwoju gminy moŝliwe będzie między innymi poprzez ukierunkowanie działań w sferze gospodarki przestrzennej. Prognozuje się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 (poniŝej 2000 m 2 ). Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu Działania i rozwój gminy w tych kierunkach powinny doprowadzić do zmian i przekształceń, których efektem będzie w szczególności: w zakresie K 1 - Kontynuacja funkcji przemysłowej poprzez umoŝliwienie eksploatacji górniczej złóŝ węgla kamiennego w obszarze górniczym kopalni Krupiński oraz złóŝ węgla kamiennego Pawłowice 1 przy przeciwdziałaniu negatywnym wpływom tej działalności na powierzchnię gminy 1. Uwzględnienie innych działalności gospodarczych na terenach przemysłowych KWK Krupiński oraz uwzględnienie wpływów tej eksploatacji w terenie górniczym Suszec III, przy czym wpływy te dla istniejącej i planowanej w studium zabudowy nie mogą przekroczyć III kategorii szkód górniczych. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 12

16 2. Zagospodarowanie mas skalnych z przerabiania kopaliny w formie budowli krajobrazowych rekultywowanych w kierunku terenów rekreacyjnych. 3. Rekultywacja zalewiska w obrębie Kanału Branickiego. 4. Wybór kierunków zagospodarowania terenów połoŝonych w utworzonym obszarze górniczym związanym z eksploatacją złoŝa węgla kamiennego Pawłowice z uwzględnieniem moŝliwości rozwoju sołectwa Mizerów oraz ochrony występujących wartości przyrodniczych i kulturowych. 5. Dopuszczenie moŝliwości budowy szybu peryferyjnego KWK Pniówek z moŝliwością zjazdu i wyjazdu górników oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w sołectwie Mizerów w rejonie jak najmniej kolizyjnym z zabudową sołectwa z dojazdem od ulicy Wodzisławskiej lub od ulicy Wyzwolenia. w zakresie - Utworzenie i ukształtowanie w gminie kilku obszarów przygotowanych do lokalizacji zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz wielkoprzestrzennych obiektów usługowych lokalizowanych przy drogach tranzytowych. 1. Zagospodarowanie stref rozwojowych utworzonych w rejonach lokalizacji istniejących zakładów i obiektów produkcyjnych w Kobielicach, Suszcu i Rudziczce. 2. Realizacja obiektów i urządzeń produkcji rolnej i przetwórstwa rolnospoŝywczego na terenach wyznaczonych w Mizerowie i Kryrach. 3. Zagospodarowanie obszarów wskazanych dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 400 m 2 obiektów usługowych wzdłuŝ dróg tranzytowych - przy stosowaniu zasady uzgodnionego inwestowania, przeciwdziałającej przypadkowej chaotycznej urbanizacji tych obszarów. w zakresie K 2 K 3 - Intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w rejonach juŝ występującej zabudowy oraz przygotowanie centralnych rejonów poszczególnych sołectw dla etapowej lokalizacji usług publicznych. 1. Uporządkowanie przestrzenne i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej na terenach istniejącej juŝ ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. 2. Zagospodarowanie terenów zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych we wszystkich sołectwach gminy. 3. Ochrona centralnych rejonów poszczególnych sołectw przed inwestycjami nie związanymi z kształtowaniem przestrzeni publicznych. 4. Stopniowe przejmowanie do mienia komunalnego terenów wyznaczonych Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 13

17 w studium dla działalności usługowych, w tym szczególnie przeznaczonych dla kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych. w zakresie - Stymulowanie zmian organizacyjnych i przestrzennych w funkcjonowaniu rolnictwa. 1. Powstanie nowych obiektów produkcji rolniczej i przetwórstwa rolnospoŝywczego w Mizerowie i Kryrach. 2. Zwiększenie ilości wysokotowarowych gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 20 ha. 3. Zwiększenie ilości gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji sadzonek i drzew ozdobnych. 4. Jednoznaczne wydzielenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy - chronionej przed zabudową - tworzenie podziałów areałów rolnych Mizerowa i Kryr alejami śródpolnymi. 5. Zwiększenie znaczenia hodowli ryb w globalnej produkcji rolnej gminy. w zakresie K 4 K 5 - Kształtowanie obszarów i systemów rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujących naturalne predyspozycje gminy oraz występujące wartości kulturowe obiektów i krajobrazu. 1. Rozwój róŝnorodnych funkcji rekreacyjnych na obszarze przylegającym od wschodu do kompleksu leśnego "Baraniok". 2. Powstanie rekreacyjnych tras rowerowych wzdłuŝ doliny rzeki Pszczynki i doliny Kanału Branickiego, umoŝliwiających połączenie komunikacją rowerową z miastami śory i Pszczyna oraz w rejonie Rudziczki Lasoki. 3. Organizacja róŝnych form rekreacji czynnej na obszarach istniejącego Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". 4. ZałoŜenie ogólnogminnego parku w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury. 5. Zagospodarowanie nieuŝytków poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym. 6. Organizacja indywidualnych gospodarstw rolnych tworzących początki agroturystyki na obszarze gminy. 7. Organizacja szlaków turystycznych w oparciu o istniejące obiekty zabytkowe oraz lokalizacje byłych folwarków. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 14

18 Rozdział 4 Polityka rozwoju przestrzennego. Polityka rozwoju przestrzennego to działania władz samorządowych gminy dla osiągania celów określonych w rozdziale 1 n/n ustaleń studium. Polityka rozwoju przestrzennego prowadzona jest poprzez: - realizację zadań polityki przestrzennej - koncentrowanie wysiłków na strategicznych kierunkach działań - instrumenty polityki przestrzennej Zadania polityki przestrzennej Z : Ustala się podstawowe zadania polityki przestrzennej: Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych przy zachowaniu rezerw terenu w liniach rozgraniczających dla dróg wojewódzkich nr 935 i nr 933 jako dróg klasy głównej. Wspieranie i promocja nowoczesnych form gospodarki rolnej. Poprawa środowiska zamieszkania. Wykorzystanie wartości przyrodniczych i kulturowych gminy dla jej rozwoju gospodarczego. Zadanie tworzenia warunków dla rozwoju nowych funkcji produkcyjnych i usługowych Z 1 wymaga: - umoŝliwienie tworzenia nowych form działalności gospodarczych powiązanych z kopalnią Krupiński oraz w strefie drogi regionalnej Pszczyna - Racibórz (droga wojewódzka Nr 935), oraz w strefie drogi Pszczyna Pawłowice (droga wojewódzka Nr 933), - załoŝenie moŝliwości utworzenia nowego obszaru górniczego w sołectwie Mizerów dla KWK Pniówek, oraz przyjęcie uwarunkowań dla utworzenia tego obszaru określających wymogi zrównowaŝonego rozwoju tej części gminy, - promocji nowych form aktywności gospodarczych wśród mieszkańców gminy. Zadanie organizacji nowoczesnych form gospodarki rolnej wymaga: - ustalenia prawnej ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, poprzez wyłączenie z moŝliwości zabudowy kompleksów rolnych sołectw: Kryry i Mizerów oraz południowej części sołectwa Kobielice, - zorganizowania silnych ośrodków produkcji rolniczej, Z 2 Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 15

19 - poszukiwania inwestorów zainteresowanych budową stawów dla hodowli ryb - zorganizowania moŝliwości zbytu produktów rolnych, poprzez przygotowanie terenów dla lokalizacji giełdy owocowo-warzywnej oraz umoŝliwienie rozwoju firm i zakładów branŝy przetwórstwa rolno-spoŝywczego, - promocję specjalistycznych gospodarstw rolnych oraz preferencji dla powiększenia areału gospodarstw istniejących. Zadanie poprawy środowiska zamieszkania wymaga: - objęcia terenów przeznaczonych do zabudowy siecią kanalizacji sanitarnej, - zwiększenia dostępności do usług publicznych i rekreacji, - organizacji przestrzeni publicznych w centralnych rejonach poszczególnych sołectw, - zorganizowania komunikacji rowerowej pomiędzy waŝnymi rejonami gminy, - przeciwdziałania stosowaniu w okresach grzewczych niskiej jakości paliw oraz nieodpowiednich instalacji. Zadanie wykorzystania wartości przyrodniczych i kulturowych gminy dla jej rozwoju gospodarczego Z 4 wymaga: - promocji walorów środowiska przyrodniczego gminy, konkurencyjnych w stosunku do sąsiednich miejscowości w zakresie inwestowania w obiekty i urządzenia rekreacyjne oraz osiedlanie się ludności z poza gminy, - organizacji szlaków turystycznych śladem dawnych folwarków, alej przydroŝnych i śródpolnych oraz duktów leśnych, - podniesienia walorów krajobrazu poprzez zwiększenie ilości stawów zakładanych w dolinie Kanału Branickiego oraz zadrzewienia planowanych alej przydroŝnych i śródpolnych, - organizacji rekreacyjnych tras rowerowych, - analiza moŝliwości utworzenia Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz promocja rezerwatu przyrody "Babczyna Dolina" Strategiczne kierunki działań - Ks Realizacja zadań polityki przestrzennej wymagała będzie szeregu działań, które w strategii rozwoju gminy ukierunkowane będą w następujących sferach: Z 3 Ks 1 Ks 2 Ks 3 MIEJSCA PRACY ROLNICTWO ŚRODOWISKO Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 16

20 W tych strategicznych kierunkach podejmowane będą w szczególności następujące działania: Ks 1 - MIEJSCA PRACY - współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową SA w zakresie: * kontynuacji funkcjonowania kopalni Krupiński, * umoŝliwienia eksploatacji złóŝ węgla kamiennego przez kopalnię Pniówek w sołectwie Mizerów, - w ramach przedsięwzięć własnych Wójta i Rady Gminy wypracowanie polityki stymulującej: * rozwój małej przedsiębiorczości i wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu indywidualnych działalności gospodarczych, * powiększenie zasobów mienia komunalnego w celu ułatwienia przyciągania inwestorów strategicznych i egzekwowania prawidłowej gospodarki przestrzennej, * udział środków budŝetu gminy w inwestycjach prywatno-publicznych * promocję walorów gminy dla inwestycji rekreacyjnych i związanych z obsługą regionu rybnickiego i pszczyńskiego. Ks 2 - MIEJSCA PRACY - współdziałanie z organizacjami i podmiotami z szeroko pojętej sfery gospodarki rolnej w kierunku określenia zmian strukturalnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, - aktywny udział samorządu w przeciwdziałaniu podziału gruntów rolnych i promocji specjalistycznych gospodarstw rolnych, - poszukiwanie inwestorów strategicznych dla utworzenia w gminie nowego kierunku produkcji rolnej - hodowla ryb, - wykorzystanie mienia Skarbu Państwa i Gminy Suszec w procesach scaleniowych gruntów rolnych, - organizacja giełdy produktów rolnych. Ks 3 - ŚRODOWISKO - kontynuacja budowy układów kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny zurbanizowane we wszystkich sołectwach gminy, - współpraca z firmami, towarzystwami i gospodarstwami istniejącymi w gminie w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarnego gminy, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. str. 17

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2012 r. Poz. 5261 UCHWAŁA NR XXV/84/217/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST.

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE ETAP II opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Izabela Dębów Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA-

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Hrubieszowie z dnia.. 2012 r. WÓJT GMINY HRUBIESZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 1/2002, nr 3/2002, nr 5/2002, nr 6/2002 i nr 7/2002

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych. Łukasz Mikuła, Piotr Sobczak, Agata Kubiak, Danuta Rybarczyk, Łukasz Brodnicki

Kierunki rozwoju terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych. Łukasz Mikuła, Piotr Sobczak, Agata Kubiak, Danuta Rybarczyk, Łukasz Brodnicki Kierunki rozwoju terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych Łukasz Mikuła, Piotr Sobczak, Agata Kubiak, Danuta Rybarczyk, Łukasz Brodnicki CEL OPRACOWANIA: UWARUNKOWANIA: - przyrodnicze, - infrastrukturalne,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŝonego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo