1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie"

Transkrypt

1 Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej powierzchni 21,3412 ha; - włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 63,8428 ha, w tym 55,4800 ha w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477, z 2010 r. Nr 15, poz. 79 oraz z 2014 r. poz. 1444), zwane dalej rozporządzeniem. W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1 057,3826 ha. Zgody na objęcie gruntów strefą potwierdzają uchwały podjęte przez właściwe terytorialnie rady miast i gmin oraz oświadczenia właścicieli gruntów. Przedłożona zmiana granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Grunty mają uregulowany stan prawny, co wynika z przedłożonych wypisów z rejestru gruntów. Włączane tereny nie znajdą się w obszarze Natura Realizacja inwestycji na włączanych terenach odbywać się będzie m.in. z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) przy uwzględnieniu art. 34 i 35 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). 1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie 1) Art Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. Art Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie. 2. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie. 2a. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada: 1) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana kompensacja; 2) regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie znajdującym się poza obszarem Natura Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej. 4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o: 1) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1, na realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000; 2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji działań kompensacyjnych. 5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska składa informacje, o których mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 6. Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej przed jej wdrożeniem oraz przed realizacją planu lub działania. 7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby i formy składania informacji, o których mowa w ust. 4, kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk.

2 2. Zmiana obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w ha) Podstrefa Nr i pow. Pow. po Wyłączenia Włączenia kompleksu zmianie 1 50, ,0323 Bartoszyce 2 10, , , ,0938 Razem 96, , , ,0172 Dobre Miasto 2 9,3878 9, , ,8393 Razem 40, ,2443 Szczytno 42, , , ,9296 Elbląg 2 7,0852 7, , , ,0969 9,0969 Razem 58,9787 9, , ,6439 2,6439 Pasłęk 2 4,7709 4, ,7330 6,7330 Razem 14, ,1478 Olecko 6,3108 6, , ,8574 Mrągowo 2 4,1524 4, ,7225 4, ,3371 4,3371 Razem 34, ,0694 Morąg 1 5,1367 5, , ,0401 Razem 5, , ,1768 Lidzbark Warmiński 1 27, , , ,6322 Razem 38, ,5375 Ostróda 1 1,2630 1, ,3010 5,3010 Razem 6,5640 6, , ,5827 Olsztyn 2 15, , , ,2805 Razem 247, , , , ,4232 1,4232 Mława 3 2,6794 2, ,4511 3, ,1711 3,1711 Razem 58, , ,4660 7,1738 8,6398 Nowe Miasto Lubawskie 2 3,8777 2,2249 6, ,7755 3,7755 Razem 9,1192 9, ,5179 Wielbark 1 21, , , ,1330 Razem 52, ,0339 Iława 1 7,7487 7, ,6758 9,6758 Razem 17, , ,2342 3,2342 Ostrołęka 2 10,4109 6, ,0376 3, , ,4167 Razem 86, ,0994 Iłowo-Osada 1 6,0019 6, ,3200 6,3200 2

3 Podstrefa Nr i pow. Pow. po Wyłączenia Włączenia kompleksu zmianie Razem 12, ,3219 Ciechanów 1 6,9683 6, , ,2193 Razem 25, , , , , ,9443 Olsztynek 2 1,6144 1, ,3712 7,3712 Razem 30, , , ,9299 Piecki 1 2,8848 2, ,0687 4,0687 Razem 6,9535 6,9535 Nidzica 1 19, , ,5786 9,5786 Razem 28, ,6702 Orzysz 1 2,7562 2, , ,2237 Razem 14, ,9799 Barczewo 11, ,6344 Pisz 1 5,2138 5, , ,0090 Razem 19, , ,0319 8,0319 Biskupiec 2 4,4372 4, ,8726 4,8726 Razem 17, ,3417 Kurzętnik 1 1,8877 1, ,5969 5,5969 Razem 7,4846 7,4846 Kętrzyn 8,4855 8, ,1537 2,1537 Płońsk 2 1,0477 1, ,4618 0,4618 Razem 3,6632 3,6632 Zakroczym 15, ,1556 Pomiechówek 1 4,5250 4, ,8378 3,8378 Razem 8,3628 8,3628 OGÓŁEM 1 014, , , ,3826 3

4 3. Rozliczenie łącznego obszaru stref Lp. Strefa Powierzchnia (ha) 1 Kamiennogórska SSE 413, Katowicka SSE 2 347, Kostrzyńsko-Słubicka SSE 1 746, Krakowska SSE 707, Legnicka SSE 1 212, Łódzka SSE 1 302, Mielecka SSE 1 460, Pomorska SSE 1 860, Słupska SSE 899, Starachowicka SSE 644, Suwalska SSE 375, Tarnobrzeska SSE 1 722, Wałbrzyska SSE 2 648, Warmińsko-Mazurska SSE 1 057,3826 Razem ,2921 Po dokonaniu zmian granic stref zaznaczonych kursywą i wytłuszczonych łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce wyniesie ,2921 ha, przy limicie ha. 4. Tytuł prawny do władania gruntami Lokalizacja Wyłączenia Włączenia (w ha) (w ha) Własność/wieczyste użytkowanie Elbląg 9,0969 Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Morąg 17,0401 PAGED-SKLEJKA S.A. 1,0336 miasto Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 5,1568 SZYNAKA-MEBLE sp. z o.o. 3,2083 osoby fizyczne gmina Olsztynek w użytk. wiecz. 12, ,8936 Olsztynek TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 8,4476 7,0507 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Pomiechówek 8,3628 gmina Pomiechówek RAZEM 21, , Charakterystyka wyłączanych i włączanych terenów 5.1. Grunty wyłączane Podstrefa Olsztynek 21,3412 ha, z czego: 12,8936 ha własność gminy Olsztynek w użytkowaniu wieczystym TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 8,4476 ha własność TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Grunty o powierzchni 21,3412 ha zostały włączone do strefy w marcu 2009 r. w celu realizacji nowej inwestycji przez TYMBARK-GMW sp. z o.o. sp.k. Inwestycja opisana w uzasadnieniu do rozporządzenia włączającego grunt do strefy nie została zrealizowana z powodu panujących wówczas niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. W związku z powyższym grunt przeznaczony pod tę inwestycję jest ze strefy wyłączany. Jednocześnie 4

5 niniejszym rozporządzeniem włącza się teren o pow. 19,9443 ha pod nową inwestycję TYMBARK- MWS sp. z o.o. S.K.A Grunty włączane Grunty publiczne Podstrefa Pomiechówek 8,3628 ha, własność gminy Pomiechówek Grunty tworzą 2 Kompleksy: Kompleks 1 o powierzchni 4,5250 ha, Kompleks 2 o powierzchni 3,8378 ha. Kompleks 1 Obejmuje niezabudowaną działkę, położoną w północno-wschodniej części obrębu Nowy Modlin w gminie Pomiechówek. Od zachodu graniczy z terenami ANR zabudowanymi budynkami gospodarczymi, od północy z terenem zadrzewionym, od wschodu z terenem projektowanej obwodnicy lotniska. Obecnie dojazd do terenu od strony południowej zapewnia gruntowa droga gminna łączącą się z drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej prowadzącą do drogi krajowej nr 62. Bezpośrednie połączenie terenu z drogą krajową nr 62 będzie możliwe po wybudowaniu drogi gminnej o długości 1500 m. W odległości ok. 100 m od południowo-zachodniego narożnika działki, w pasie drogi powiatowej, znajdują się: wodociąg, kolektor kanalizacji sanitarnej, linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem oraz sieć telekomunikacyjna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej, w odległości ok. 130 m od południowo-zachodniego narożnika działki, znajduje się stacja transformatorowa. Odprowadzanie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez wewnętrzną sieć kolektorów, wybudowaną przez inwestorów, do istniejących rowów melioracyjnych lub do zbiorników retencyjnych stanowiących jednocześnie zbiorniki przeciwpożarowe, które również będą wybudowane przez inwestorów. W celu przygotowania terenu do potrzeb przyszłych inwestorów konieczne jest wybudowanie 120 m odcinka wodociągu, kolektora kanalizacji sanitarnej o długości ok. 150 m oraz drogi gminnej na odcinku ok m. Inwestycje te zostaną wykonane przez gminę ze środków własnych w terminie do końca 2015 r. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 2 mln zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r. teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usług publicznych, składy i magazyny, obiekty i urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną - 3.UP-U. Przeznaczenie ma charakter alternatywny. Kompleks 2 Składa się z dwóch działek zlokalizowanych w miejscowości Nowy Modlin w gminie Pomiechówek, bezpośrednio przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, łączącej się z drogą krajową nr 62. Teren jest niezabudowany, o płaskim ukształtowaniu powierzchni. Nieruchomość jest uzbrojona. W pasie drogi powiatowej znajdują się: wodociąg, kolektor kanalizacji sanitarnej, linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem oraz sieć telekomunikacyjna. Wzdłuż północnej granicy kompleksu oraz przez teren sąsiedniej działki (od strony zachodniej) biegnie linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Na sąsiedniej nieruchomości (od północnej strony) znajduje się trafostacja. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez wewnętrzną sieć kolektorów, wybudowaną przez inwestorów, do istniejących rowów melioracyjnych lub do zbiorników retencyjnych stanowiących jednocześnie zbiorniki przeciwpożarowe, które również będą wybudowane przez inwestorów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r. teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usług publicznych, składy i magazyny, obiekty i urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną - 4.UP-U. Przeznaczenie ma charakter alternatywny. Na podstawie średnich wyników osiągniętych w strefie warmińsko-mazurskiej na koniec 2013 r. szacuje się, że na włączonym terenie może zostać utworzonych ok. 268 nowych miejsc pracy przy nakładach ok. 67,32 mln zł. 5

6 Grunty prywatne Podstrefa Elbląg 9,0969 ha, własność Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Włączany grunt obejmuje 5 działek, położonych bezpośrednio przy ul. Żuławskiej w południowo- -zachodniej części Elbląga. Na części nieruchomości (o pow. ok. 4,0 ha) znajduje się hala produkcyjno-magazynowa zakładu produkcji frontów meblowych MDF z wydzieloną częścią socjalno-biurową (łączna pow. użytkowa ok m²). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Morąg 17,0401 ha, własność Paged-Sklejka S.A. Nieruchomość obejmuje 4 działki, położone w przemysłowej części miasta Morąg, przy ul. Mazurskiej, nad brzegiem jeziora Skiertąg. Teren jest zabudowany obiektami zakładu produkcji sklejki PAGED-SKLEJKA S.A. (hale produkcyjne i obiekty socjalno-biurowe). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 ha, z czego: 1,0336 ha własność miasta Nowe Miasto Lubawskie, 5,1568 ha własność Szynaka Meble sp. z o.o., 3,2083 ha własność osób fizycznych Teren stanowi 2 Kompleksy, położne po obu stronach ul. Makuszyńskiego, która łączy się z drogą wojewódzką nr 538. Kompleks 1 Kompleks przylega do działki znajdującej się już w strefie. Teren stanowiący własność miasta i osób fizycznych jest niezabudowany, natomiast grunt będący własnością Szynaka Meble sp. z o.o. jest częściowo zabudowany obiektami zakładu produkcji mebli Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. Kompleks 2 Kompleks obejmuje niezabudowaną działkę przylegającą do działki już objętej strefą, na której znajdują się obiekty produkcyjne Fabryki Mebli Szynaka sp. z o.o. Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Olsztynek 19,9443 ha, z czego: 12,8936 ha własność gminy Olsztynek w użytkowaniu wieczystym TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 7,0507 ha własność TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Włączany grunt położony jest między ulicami: Zieloną i Mierkowską w Olsztynku. Na części nieruchomości (ok. 60% powierzchni) znajdują się obiekty funkcjonującego zakładu przetwórstwa owoców i warzyw TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. (hale produkcyjno-magazynowe i obiekty socjalno-biurowe). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. 6

7 6. Opis projektów inwestycyjnych Inwestor Lokalizacja Pow. (w ha) Branża nakłady (mln zł) nowe/ utrzymane etaty Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Elbląg 9,0969 meblarska, centrum logistyczno-magazynowe 75,00 170/80 Paged-Sklejka S.A. Morąg 17,0401 meblarska 151,7 110/475 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 meblarska 9,25 105/130 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Olsztynek 19,9443 przetwórstwo owoców i warzyw 49,00 21/394 RAZEM 55, ,95 406/1079 Elbląg 9,0969 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 4 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w mieście Elbląg na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 16,6%, co stanowi 138,3% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. jest nowo utworzoną spółką, która będzie kontynuować tradycje przemysłowe firm Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i STOLPŁYT sp. z o.o., czołowych producentów mebli w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt inwestycyjny polega na zdywersyfikowaniu działalności zakładu produkującego fronty MDF, poprzez rozszerzenie asortymentu o meble skrzynkowe (meble kuchenne, biurowe, sklepowe), parkiety podłogowe, wyroby z korka prasowanego, opakowania drewniane oraz elementy stolarki budowlanej, np. parapety. W celu uruchomienia produkcji ww. wyrobów wybudowana zostanie i wyposażona w niezbędne linie technologiczne, maszyny i urządzenia nowa hala produkcyjna oraz zaadaptowana do celów produkcyjnych część hali wykorzystywanej obecnie jako magazyn frontów MDF. Planowana jest również budowa nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, który zabezpieczy potrzeby magazynowe zakładu, a także umożliwi świadczenie usług logistycznomagazynowych lokalnym zakładom meblarskim. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie istniejących miejsc pracy (na koniec listopada 2014 r. średnia liczba pełnych etatów w spółce wyniosła 119) oraz utworzenie co najmniej 170 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwa: Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. i STOLPŁYT sp. z o.o. nie posiadały i nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Przedsiębiorstwo Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. posiada cztery zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE: 1) Nr 69/2006 z dnia 7 marca 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 2) Nr 99/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. warunki zezwolenia są realizowane; 3) Nr 125/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. warunki zezwolenia są realizowane; 4) Nr 135/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. warunki zezwolenia są realizowane. 7

8 Morąg 17,0401 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 21,0%, co stanowi 175,0% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Paged-Sklejka S.A. należy do grupy Paged, skupiającej spółki z branży przetwórstwa drewna. Paged-Sklejka S.A. prowadzi działalność gospodarczą w trzech zakładach: w Morągu i Ełku (produkcja sklejek) oraz w Bartoszycach (produkcja płyt stolarskich). Nowy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę zakładu i zainstalowaniu linii technologicznych do produkcji nowych rodzajów sklejki z forniru klejonego warstwowo (w skrócie Mirror-LVL) i sklejki o konstrukcji TWIN. Mirror-LVL to kilkumilimetrowe arkusze drewna iglastego lub liściastego klejone warstwowo do wybranej grubości, szerokości i długości (maksymalna długość to 2,5 m). Jest to nowoczesny produkt zastępujący wyroby konstrukcyjne ze stali i żelbetonu. Mirror-LVL znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej. Produkt jest bardzo popularny w USA i w Europie Zachodniej, w Polsce natomiast jest jeszcze mało znany. Sklejka o konstrukcji TWIN to fornir klejony warstwowo składający się z arkuszy drewna iglastego, oklejanych cienkimi warstwami drewna liściastego, a następnie, w zależności od potrzeb klientów uszlachetniany różnego rodzaju papierami technicznymi i tworzywami oraz okleinami naturalnymi. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 151,7 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 110 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 469 etatów) oraz utworzenie co najmniej 110 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwo Paged-Sklejka S.A. oraz spółki z nim powiązane nie posiadały i nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie nowomiejskim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 19,5%, co stanowi 163,5% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. należy do Grupy Szynaka, skupiającej spółki z branży przetwórstwa drewna, głównie produkcji mebli. Inwestycja polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu poprzez uruchomienie nowej innowacyjnej linii technologicznej do wytwarzania klejonki oraz mebli i elementów meblowych. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 9,25 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 105 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 117 etatów) oraz utworzenie co najmniej 105 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r. 8

9 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. nie posiadała i nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Zezwolenie nr 78/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r posiada Fabryka Mebli Szynaka sp. z o.o. należąca do grupy Szynaka. Warunki zezwolenia są w trakcie realizacji. Olsztynek 19,9443 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 w związku z 6 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 20,3%, co stanowi 169,16% średniej krajowej wynoszącej 12%. TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. należy do Grupy Maspe Wadowice skupiającej spółki z branży spożywczej. Nowa inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Olsztynku. W ramach projektu wybudowana zostanie hala produkcyjno-magazynowa o pow. ok m² i wyposażona w innowacyjne linie do przygotowania musów owocowo-warzywnych umieszczanych w opakowaniach pouch stand up i aseptyka PET. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w procesie przygotowania produktu, (zamknięty system bez dostępu powietrza, specjalne pompy i mieszadła) można będzie obrabiać delikatne produkty owocowe z cząstkami, gwarantując ich wysoką jakość i niepowtarzalny smak. Część magazynowa zostanie wyposażona w nowoczesne systemy radiowej komunikacji, skanery, elektryczne wózki widłowe, co poprawi organizację ruchu, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska, zwiększy wydajność i poprawi zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. Zastosowane systemy zarządzania zoptymalizują procesy magazynowe. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 49,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 21 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 394 etaty) oraz utworzenie, co najmniej 21 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r. Dwie spółki z Grupy Maspe Wadowice posiadają łącznie siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej: 1) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 24 z dnia 19 maja 1998 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 2) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 82 z dnia 24 listopada 2000 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 3) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 203 z dnia 5 grudnia 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 4) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 281 z dnia 14 grudnia 2009 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 5) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 365 z dnia 31 lipca 2013 r. warunki zezwolenia są realizowane; 6) M-Logistic sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 184 z dnia 25 kwietnia 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 7) M-Logistic sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 417 z dnia 26 czerwca 2014 r. warunki zezwolenia są realizowane. 9

10 Zestawienie zbiorcze szacowanych wyników objęcia granicami W-M SSE nowych terenów Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (w ha) Nowe/ utrzymane etaty Nakłady (w mln zł) Maks. pomoc publiczna (w mln zł) 1 Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. 9, /80 75,00 37,5 2 Paged Sklejka S.A. 17, / ,70 75,85 3 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. 9, /117 9,25 4,63 4 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 19, /394 49,00 24,50 5 gmina Pomiechówek (woj. mazowieckie) 8, ,32 30,29 Założenia do obliczeń: Razem 63, / ,27 172,77 dla gruntu publicznego 1) średnie wyniki uzyskane w strefie na 1 ha zagospodarowanego terenu na koniec 2013 r.: zatrudnienie 32 osoby, nakłady inwestycyjne 8,05 mln zł; 2) wielkość pomocy publicznej oszacowano zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej obowiązującą w gminie Pomiechówek (35% dla dużego przedsiębiorcy), zakładając, że większość inwestorów działających na tym terenie to średni przedsiębiorcy (45%); dla gruntów prywatnych 1) dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy i nakładów inwestycyjnych przyjęto zgodnie z deklaracjami inwestorów; 2) wielkość pomocy publicznej oszacowano zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej obowiązującą w gminach właściwych dla lokalizacji inwestycji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz na podstawie 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), tekst projektu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a także na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt nie zawiera regulacji podlegających opinii, powiadomieniu, konsultacjom albo uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. Z uwagi na to, że projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej nie podlega on regulacji określonej Uchwałą Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 10

11 Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Ilona Antoniszyn-Klik Data sporządzenia 11 stycznia 2015 r. Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Teresa Korycińska OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Źródło: art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Nr w wykazie prac RD 350 Plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do strefy warmińskomazurskiej nowych terenów w Elblągu, Morągu Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynku i Pomiechówku, tworząc warunki realizacji inwestycji generujących nowe miejsca pracy, a więc rozwiązuje problem rozwoju gospodarczego regionów, zwiększa eksport i zmniejsza bezrobocie. Potrzebę takich działań zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów i przedsiębiorcy, którzy zgłosili zamiar realizacji nowych inwestycji w ramach już prowadzonej działalności, jeżeli uzyskają pomoc publiczną udzielaną w specjalnych strefach ekonomicznych. Objęcie strefą nowych terenów pozytywnie zaopiniowały zarządy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Specyfika problemu powoduje, że optymalnym jego rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia. Bez tej regulacji nie wzrosną szanse na oczekiwany rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. Dzięki zastosowaniu instrumentu sse oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 674 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 352 mln zł. W wyniku wydania rozporządzenia do strefy włączonych będzie 63,8428 ha, w tym 55,4800 ha gruntów prywatnych pod 4 nowe inwestycje, realizowane przez: Żuławską Fabrykę Mebli sp. z o.o. w Elblągu, Paged-Sklejka S.A. w Morągu, Mazurskie Meble Szynaka- Interline sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim i TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. w Olsztynku. Po włączeniu do strefy nowych terenów jej powierzchnia wyniesie 1057,3826 ha. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W poprzedniej perspektywie planistycznej UE w krajach członkowskich udzielano pomocy regionalnej na nowe inwestycje w formie zwolnień podatkowych. Przykładowo: - Bułgaria na nowe inwestycje w rejonach wysokiego bezrobocia - zwolnienie z CIT i 2-letnie zwolnienie z VAT, - Czechy na inwestycje przemysłowe - zwolnienie z CIT przez 5 lat do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych, - Litwa zwolnienie z podatku dochodowego w wolnych strefach ekonomicznych - 100% w ciągu 6-ciu lat i 50% w kolejnych 10, - Słowacja dla nowej produkcji lub zwiększenia dotychczasowej 100% zwolnienie z CIT przez 5 lat i zwolnienie z podatku od nieruchomości. Nie są jeszcze znane programy pomocy regionalnej, jakie będą obowiązywać w ww. krajach UE w latach Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie przedsiębiorcy 4 + ok. 6 przedsiębiorców wyniki osiągnięte w strefie warmińsko-mazurskiej do końca 2013 r. zarządzający strefą Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa wniosek zarządzającego o objęcie nowych terenów zachęta do podejmowania nowych inwestycji rozwój inwestycji w strefie 11

12 jednostki samorządu terytorialnego Ekonomiczna S.A. wszystkie jednostki właściwe terytorialnie dla włączanych gruntów instrumentem sse uchwały rad gmin oraz opinie zarządów województw: mazowieckiego i warmińskomazurskiego rozwój nowych inwestycji na terenach gmin, których grunty włączane są do strefy 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt został zamieszczony na stronie internetowej MG w zakładce Konsultacje online przed skierowaniem do uzgodnień. Konsultacje te obejmują okres 30 dni. Projekt rozporządzenia jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych zamieszczany jest na BIP Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronie internetowej zarządzającego strefą. Na stronie internetowej MG znajduje się link do BIP RCL. W przypadku zgłoszenia uwag w ramach ww. konsultacji MG koryguje odpowiednio projekt lub udziela wyjaśnień. Odpowiedzi na uwagi są zamieszczane na BIP RCL. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe za 2013 r.) Dochody ogółem Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) - 0,49 2,01 3,04 4,20 5,11 7,34 7,38 7,42 7,46 7,50 51,95 budżet państwa - 0,10 0,31 0,47 0,62 0,85 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 7,95 JST - 0,16 1,03 1,54 2,21 2,45 3,81 3,85 3,89 3,93 3,97 26,84 NFZ - 0,23 0,67 1,03 1,37 1,81 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 17,16 Wydatki ogółem budżet państwa JST Saldo ogółem - 0,49 2,01 3,04 4,20 5,11 7,34 7,38 7,42 7,46 7,50 51,95 budżet państwa - 0,10 0,31 0,47 0,62 0,85 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 7,95 JST - 0,16 1,03 1,54 2,21 2,45 3,81 3,85 3,89 3,93 3,97 26,84 NFZ - 0,23 0,67 1,03 1,37 1,81 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 17,16 Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projekt nie powoduje wydatków z budżetu państwa i budżetów Zakłada się, że bez instrumentu sse nie zrealizowano by nowych inwestycji, w związku z tym nie powstałyby nowe miejsca pracy. a) Założenia dla gruntów publicznych: 1) Nowe miejsca pracy oszacowano jako iloczyn włączanej powierzchni gruntu w Pomiechówku i średniej liczby pracowników przypadających w strefie na 1 ha, wg stanu na koniec 2013 r. 2) Za dochody budżetu państwa przyjęto wpływy z tytułu PIT oszacowane wg danych GUS dla województwa mazowieckiego w zakresie średniego wynagrodzenia na koniec 2013 r ,36 zł. Założono, że w 1. roku (2015) zatrudnienie wyniesie 0, w następnym 20% docelowego, a w następnych trzech będzie rosło o kolejne 20%, aż do osiągnięcia w 2020 r. docelowej wielkości. 3) Struktura podziału PIT na budżet państwa i budżety jst na 2014r. odpowiednio 50,62% i 49,38%, 4) Wpływy do NFZ oszacowano w oparciu o ww. dane GUS. 5) Za dochody budżetów jst przyjęto wpływy z tytułu PIT i podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu PIT oszacowano analogicznie jak wpływy do budżetu państwa. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano według obowiązujących w gminie Pomiechówek stawek: od gruntu 0,75 zł za m 2, od pow. zabudowanej 21,40 zł za m 2, przy czym w 2. roku od utworzenia strefy oszacowano wartość od 50% powierzchni gruntu, zakładając, że w 30% będzie zabudowana (15% całej powierzchni), w 3. roku naliczono podatek od całej powierzchni gruntu, zakładając, że zabudowa obejmie 30% terenu, a w latach następnych naliczono podatek od całości gruntu zabudowanego w 50%, 6) Nie szacowano wpływów z tytułu VAT, ponieważ ta wielkość szacowana jest przez Ministra Finansów w ustawie budżetowej. b) dla gruntów prywatnych: 12

13 - przyjęto wielkości przekazane przez przedsiębiorców zamierzających realizować inwestycje opisane w uzasadnieniu do rozporządzenia i wynikające z zakładanego harmonogramu oraz zakresu inwestycji. Przedsiębiorcy, zgodnie z ustaloną z Ministrem Finansów metodą szacowania skutków budżetowych, nie uwzględniają wpływów z podatku VAT. Dochody ogółem, składają się z wpływów z tytułu PIT, NFZ i podatku od nieruchomości. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Czas w latach od wejścia w życie zmian W ujęciu duże pieniężnym przedsiębiorstwa (w mln zł) sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Skutki Łącznie (0-10) udzielone wsparcie, tworząc warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców realizujących projekty w strefach oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących, a także firm działających w tej samej branży, które wobec rozwoju konkurencji będą zmuszone do wprowadzania innowacji. pomoc publiczna udzielana w strefie znacząco wpływa na przedsiębiorczość sektora MSP oraz na jego konkurencyjność, ponieważ kwoty nieodprowadzonego podatku dochodowego mogą być przeznaczane na rozwój firm. nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy wygenerują dochody, co pozytywnie wpłynie na sytuację rodzin i gospodarstw domowych pracowników zatrudnionych w nowych firmach rozwój społeczno-ekonomiczny regionów właściwych dla włączanych do strefy nowych terenów Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń nie dotyczy 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy 13

14 Komentarz: projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń regulacyjnych 9. Wpływ na rynek pracy Ocenia się, że proponowana zmiana granic strefy pozwoli na utworzenie 674 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy. Na podstawie danych pochodzących od przedsiębiorców działających na terenie warmińsko- -mazurskiej strefy szacuje się, że na każde jedno nowe miejsce pracy utworzone na terenie strefy przypada 0,2 nowego miejsca pracy poza strefą, co daje łącznie 135 etatów. Należy mieć na uwadze, że nie jest możliwe precyzyjne określenie zatrudnienia poza strefą, gdyż jest to bezpośrednio związane z charakterem inwestycji realizowanych w strefie. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Włączenie do strefy nowych obszarów wpłynie pozytywnie na sytuację i rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. W wyniku nowych inwestycji, poza miejscami pracy w uruchamianych zakładach w strefie, generowany jest także wzrost zatrudnienia w jej bezpośrednim otoczeniu. Budowa, a później funkcjonowanie przedsiębiorstw, stymuluje rozwój wielu dziedzin gospodarki. Wzrasta zatrudnienie m. in. w sektorze budownictwa, w usługach, rośnie również popyt na usługi edukacyjne. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi standard życia społeczności lokalnej. Na uruchomieniu nowych przedsiębiorstw skorzystają także przedsiębiorcy już działający w regionie, zyskują bowiem potencjalnych kooperantów i odbiorców usług. Dzięki wzrostowi dochodów mieszkańców zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach poszerzy się też rynek konsumpcyjny. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 28 lutego 2015 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) brak 14

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo