1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie"

Transkrypt

1 Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej powierzchni 21,3412 ha; - włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 63,8428 ha, w tym 55,4800 ha w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477, z 2010 r. Nr 15, poz. 79 oraz z 2014 r. poz. 1444), zwane dalej rozporządzeniem. W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1 057,3826 ha. Zgody na objęcie gruntów strefą potwierdzają uchwały podjęte przez właściwe terytorialnie rady miast i gmin oraz oświadczenia właścicieli gruntów. Przedłożona zmiana granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Grunty mają uregulowany stan prawny, co wynika z przedłożonych wypisów z rejestru gruntów. Włączane tereny nie znajdą się w obszarze Natura Realizacja inwestycji na włączanych terenach odbywać się będzie m.in. z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) przy uwzględnieniu art. 34 i 35 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). 1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie 1) Art Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. Art Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie. 2. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie. 2a. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada: 1) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana kompensacja; 2) regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie znajdującym się poza obszarem Natura Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej. 4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o: 1) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1, na realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000; 2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji działań kompensacyjnych. 5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska składa informacje, o których mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 6. Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej przed jej wdrożeniem oraz przed realizacją planu lub działania. 7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby i formy składania informacji, o których mowa w ust. 4, kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk.

2 2. Zmiana obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w ha) Podstrefa Nr i pow. Pow. po Wyłączenia Włączenia kompleksu zmianie 1 50, ,0323 Bartoszyce 2 10, , , ,0938 Razem 96, , , ,0172 Dobre Miasto 2 9,3878 9, , ,8393 Razem 40, ,2443 Szczytno 42, , , ,9296 Elbląg 2 7,0852 7, , , ,0969 9,0969 Razem 58,9787 9, , ,6439 2,6439 Pasłęk 2 4,7709 4, ,7330 6,7330 Razem 14, ,1478 Olecko 6,3108 6, , ,8574 Mrągowo 2 4,1524 4, ,7225 4, ,3371 4,3371 Razem 34, ,0694 Morąg 1 5,1367 5, , ,0401 Razem 5, , ,1768 Lidzbark Warmiński 1 27, , , ,6322 Razem 38, ,5375 Ostróda 1 1,2630 1, ,3010 5,3010 Razem 6,5640 6, , ,5827 Olsztyn 2 15, , , ,2805 Razem 247, , , , ,4232 1,4232 Mława 3 2,6794 2, ,4511 3, ,1711 3,1711 Razem 58, , ,4660 7,1738 8,6398 Nowe Miasto Lubawskie 2 3,8777 2,2249 6, ,7755 3,7755 Razem 9,1192 9, ,5179 Wielbark 1 21, , , ,1330 Razem 52, ,0339 Iława 1 7,7487 7, ,6758 9,6758 Razem 17, , ,2342 3,2342 Ostrołęka 2 10,4109 6, ,0376 3, , ,4167 Razem 86, ,0994 Iłowo-Osada 1 6,0019 6, ,3200 6,3200 2

3 Podstrefa Nr i pow. Pow. po Wyłączenia Włączenia kompleksu zmianie Razem 12, ,3219 Ciechanów 1 6,9683 6, , ,2193 Razem 25, , , , , ,9443 Olsztynek 2 1,6144 1, ,3712 7,3712 Razem 30, , , ,9299 Piecki 1 2,8848 2, ,0687 4,0687 Razem 6,9535 6,9535 Nidzica 1 19, , ,5786 9,5786 Razem 28, ,6702 Orzysz 1 2,7562 2, , ,2237 Razem 14, ,9799 Barczewo 11, ,6344 Pisz 1 5,2138 5, , ,0090 Razem 19, , ,0319 8,0319 Biskupiec 2 4,4372 4, ,8726 4,8726 Razem 17, ,3417 Kurzętnik 1 1,8877 1, ,5969 5,5969 Razem 7,4846 7,4846 Kętrzyn 8,4855 8, ,1537 2,1537 Płońsk 2 1,0477 1, ,4618 0,4618 Razem 3,6632 3,6632 Zakroczym 15, ,1556 Pomiechówek 1 4,5250 4, ,8378 3,8378 Razem 8,3628 8,3628 OGÓŁEM 1 014, , , ,3826 3

4 3. Rozliczenie łącznego obszaru stref Lp. Strefa Powierzchnia (ha) 1 Kamiennogórska SSE 413, Katowicka SSE 2 347, Kostrzyńsko-Słubicka SSE 1 746, Krakowska SSE 707, Legnicka SSE 1 212, Łódzka SSE 1 302, Mielecka SSE 1 460, Pomorska SSE 1 860, Słupska SSE 899, Starachowicka SSE 644, Suwalska SSE 375, Tarnobrzeska SSE 1 722, Wałbrzyska SSE 2 648, Warmińsko-Mazurska SSE 1 057,3826 Razem ,2921 Po dokonaniu zmian granic stref zaznaczonych kursywą i wytłuszczonych łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce wyniesie ,2921 ha, przy limicie ha. 4. Tytuł prawny do władania gruntami Lokalizacja Wyłączenia Włączenia (w ha) (w ha) Własność/wieczyste użytkowanie Elbląg 9,0969 Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Morąg 17,0401 PAGED-SKLEJKA S.A. 1,0336 miasto Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 5,1568 SZYNAKA-MEBLE sp. z o.o. 3,2083 osoby fizyczne gmina Olsztynek w użytk. wiecz. 12, ,8936 Olsztynek TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 8,4476 7,0507 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Pomiechówek 8,3628 gmina Pomiechówek RAZEM 21, , Charakterystyka wyłączanych i włączanych terenów 5.1. Grunty wyłączane Podstrefa Olsztynek 21,3412 ha, z czego: 12,8936 ha własność gminy Olsztynek w użytkowaniu wieczystym TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 8,4476 ha własność TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Grunty o powierzchni 21,3412 ha zostały włączone do strefy w marcu 2009 r. w celu realizacji nowej inwestycji przez TYMBARK-GMW sp. z o.o. sp.k. Inwestycja opisana w uzasadnieniu do rozporządzenia włączającego grunt do strefy nie została zrealizowana z powodu panujących wówczas niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. W związku z powyższym grunt przeznaczony pod tę inwestycję jest ze strefy wyłączany. Jednocześnie 4

5 niniejszym rozporządzeniem włącza się teren o pow. 19,9443 ha pod nową inwestycję TYMBARK- MWS sp. z o.o. S.K.A Grunty włączane Grunty publiczne Podstrefa Pomiechówek 8,3628 ha, własność gminy Pomiechówek Grunty tworzą 2 Kompleksy: Kompleks 1 o powierzchni 4,5250 ha, Kompleks 2 o powierzchni 3,8378 ha. Kompleks 1 Obejmuje niezabudowaną działkę, położoną w północno-wschodniej części obrębu Nowy Modlin w gminie Pomiechówek. Od zachodu graniczy z terenami ANR zabudowanymi budynkami gospodarczymi, od północy z terenem zadrzewionym, od wschodu z terenem projektowanej obwodnicy lotniska. Obecnie dojazd do terenu od strony południowej zapewnia gruntowa droga gminna łączącą się z drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej prowadzącą do drogi krajowej nr 62. Bezpośrednie połączenie terenu z drogą krajową nr 62 będzie możliwe po wybudowaniu drogi gminnej o długości 1500 m. W odległości ok. 100 m od południowo-zachodniego narożnika działki, w pasie drogi powiatowej, znajdują się: wodociąg, kolektor kanalizacji sanitarnej, linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem oraz sieć telekomunikacyjna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej, w odległości ok. 130 m od południowo-zachodniego narożnika działki, znajduje się stacja transformatorowa. Odprowadzanie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez wewnętrzną sieć kolektorów, wybudowaną przez inwestorów, do istniejących rowów melioracyjnych lub do zbiorników retencyjnych stanowiących jednocześnie zbiorniki przeciwpożarowe, które również będą wybudowane przez inwestorów. W celu przygotowania terenu do potrzeb przyszłych inwestorów konieczne jest wybudowanie 120 m odcinka wodociągu, kolektora kanalizacji sanitarnej o długości ok. 150 m oraz drogi gminnej na odcinku ok m. Inwestycje te zostaną wykonane przez gminę ze środków własnych w terminie do końca 2015 r. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 2 mln zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r. teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usług publicznych, składy i magazyny, obiekty i urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną - 3.UP-U. Przeznaczenie ma charakter alternatywny. Kompleks 2 Składa się z dwóch działek zlokalizowanych w miejscowości Nowy Modlin w gminie Pomiechówek, bezpośrednio przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, łączącej się z drogą krajową nr 62. Teren jest niezabudowany, o płaskim ukształtowaniu powierzchni. Nieruchomość jest uzbrojona. W pasie drogi powiatowej znajdują się: wodociąg, kolektor kanalizacji sanitarnej, linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem oraz sieć telekomunikacyjna. Wzdłuż północnej granicy kompleksu oraz przez teren sąsiedniej działki (od strony zachodniej) biegnie linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Na sąsiedniej nieruchomości (od północnej strony) znajduje się trafostacja. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez wewnętrzną sieć kolektorów, wybudowaną przez inwestorów, do istniejących rowów melioracyjnych lub do zbiorników retencyjnych stanowiących jednocześnie zbiorniki przeciwpożarowe, które również będą wybudowane przez inwestorów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r. teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usług publicznych, składy i magazyny, obiekty i urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną - 4.UP-U. Przeznaczenie ma charakter alternatywny. Na podstawie średnich wyników osiągniętych w strefie warmińsko-mazurskiej na koniec 2013 r. szacuje się, że na włączonym terenie może zostać utworzonych ok. 268 nowych miejsc pracy przy nakładach ok. 67,32 mln zł. 5

6 Grunty prywatne Podstrefa Elbląg 9,0969 ha, własność Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Włączany grunt obejmuje 5 działek, położonych bezpośrednio przy ul. Żuławskiej w południowo- -zachodniej części Elbląga. Na części nieruchomości (o pow. ok. 4,0 ha) znajduje się hala produkcyjno-magazynowa zakładu produkcji frontów meblowych MDF z wydzieloną częścią socjalno-biurową (łączna pow. użytkowa ok m²). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Morąg 17,0401 ha, własność Paged-Sklejka S.A. Nieruchomość obejmuje 4 działki, położone w przemysłowej części miasta Morąg, przy ul. Mazurskiej, nad brzegiem jeziora Skiertąg. Teren jest zabudowany obiektami zakładu produkcji sklejki PAGED-SKLEJKA S.A. (hale produkcyjne i obiekty socjalno-biurowe). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 ha, z czego: 1,0336 ha własność miasta Nowe Miasto Lubawskie, 5,1568 ha własność Szynaka Meble sp. z o.o., 3,2083 ha własność osób fizycznych Teren stanowi 2 Kompleksy, położne po obu stronach ul. Makuszyńskiego, która łączy się z drogą wojewódzką nr 538. Kompleks 1 Kompleks przylega do działki znajdującej się już w strefie. Teren stanowiący własność miasta i osób fizycznych jest niezabudowany, natomiast grunt będący własnością Szynaka Meble sp. z o.o. jest częściowo zabudowany obiektami zakładu produkcji mebli Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. Kompleks 2 Kompleks obejmuje niezabudowaną działkę przylegającą do działki już objętej strefą, na której znajdują się obiekty produkcyjne Fabryki Mebli Szynaka sp. z o.o. Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. Podstrefa Olsztynek 19,9443 ha, z czego: 12,8936 ha własność gminy Olsztynek w użytkowaniu wieczystym TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 7,0507 ha własność TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Włączany grunt położony jest między ulicami: Zieloną i Mierkowską w Olsztynku. Na części nieruchomości (ok. 60% powierzchni) znajdują się obiekty funkcjonującego zakładu przetwórstwa owoców i warzyw TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. (hale produkcyjno-magazynowe i obiekty socjalno-biurowe). Grunt włączany jest do strefy w związku z realizacją inwestycji opisanej w pkt 6 uzasadnienia. 6

7 6. Opis projektów inwestycyjnych Inwestor Lokalizacja Pow. (w ha) Branża nakłady (mln zł) nowe/ utrzymane etaty Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Elbląg 9,0969 meblarska, centrum logistyczno-magazynowe 75,00 170/80 Paged-Sklejka S.A. Morąg 17,0401 meblarska 151,7 110/475 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 meblarska 9,25 105/130 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. Olsztynek 19,9443 przetwórstwo owoców i warzyw 49,00 21/394 RAZEM 55, ,95 406/1079 Elbląg 9,0969 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 4 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w mieście Elbląg na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 16,6%, co stanowi 138,3% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. jest nowo utworzoną spółką, która będzie kontynuować tradycje przemysłowe firm Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i STOLPŁYT sp. z o.o., czołowych producentów mebli w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt inwestycyjny polega na zdywersyfikowaniu działalności zakładu produkującego fronty MDF, poprzez rozszerzenie asortymentu o meble skrzynkowe (meble kuchenne, biurowe, sklepowe), parkiety podłogowe, wyroby z korka prasowanego, opakowania drewniane oraz elementy stolarki budowlanej, np. parapety. W celu uruchomienia produkcji ww. wyrobów wybudowana zostanie i wyposażona w niezbędne linie technologiczne, maszyny i urządzenia nowa hala produkcyjna oraz zaadaptowana do celów produkcyjnych część hali wykorzystywanej obecnie jako magazyn frontów MDF. Planowana jest również budowa nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, który zabezpieczy potrzeby magazynowe zakładu, a także umożliwi świadczenie usług logistycznomagazynowych lokalnym zakładom meblarskim. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie istniejących miejsc pracy (na koniec listopada 2014 r. średnia liczba pełnych etatów w spółce wyniosła 119) oraz utworzenie co najmniej 170 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwa: Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. i STOLPŁYT sp. z o.o. nie posiadały i nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Przedsiębiorstwo Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. posiada cztery zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE: 1) Nr 69/2006 z dnia 7 marca 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 2) Nr 99/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. warunki zezwolenia są realizowane; 3) Nr 125/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. warunki zezwolenia są realizowane; 4) Nr 135/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. warunki zezwolenia są realizowane. 7

8 Morąg 17,0401 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 21,0%, co stanowi 175,0% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Paged-Sklejka S.A. należy do grupy Paged, skupiającej spółki z branży przetwórstwa drewna. Paged-Sklejka S.A. prowadzi działalność gospodarczą w trzech zakładach: w Morągu i Ełku (produkcja sklejek) oraz w Bartoszycach (produkcja płyt stolarskich). Nowy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę zakładu i zainstalowaniu linii technologicznych do produkcji nowych rodzajów sklejki z forniru klejonego warstwowo (w skrócie Mirror-LVL) i sklejki o konstrukcji TWIN. Mirror-LVL to kilkumilimetrowe arkusze drewna iglastego lub liściastego klejone warstwowo do wybranej grubości, szerokości i długości (maksymalna długość to 2,5 m). Jest to nowoczesny produkt zastępujący wyroby konstrukcyjne ze stali i żelbetonu. Mirror-LVL znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej. Produkt jest bardzo popularny w USA i w Europie Zachodniej, w Polsce natomiast jest jeszcze mało znany. Sklejka o konstrukcji TWIN to fornir klejony warstwowo składający się z arkuszy drewna iglastego, oklejanych cienkimi warstwami drewna liściastego, a następnie, w zależności od potrzeb klientów uszlachetniany różnego rodzaju papierami technicznymi i tworzywami oraz okleinami naturalnymi. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 151,7 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 110 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 469 etatów) oraz utworzenie co najmniej 110 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwo Paged-Sklejka S.A. oraz spółki z nim powiązane nie posiadały i nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Nowe Miasto Lubawskie 9,3987 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie nowomiejskim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 19,5%, co stanowi 163,5% średniej krajowej wynoszącej 12,0%. Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. należy do Grupy Szynaka, skupiającej spółki z branży przetwórstwa drewna, głównie produkcji mebli. Inwestycja polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu poprzez uruchomienie nowej innowacyjnej linii technologicznej do wytwarzania klejonki oraz mebli i elementów meblowych. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 9,25 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 105 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 117 etatów) oraz utworzenie co najmniej 105 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r. 8

9 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. nie posiadała i nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Zezwolenie nr 78/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r posiada Fabryka Mebli Szynaka sp. z o.o. należąca do grupy Szynaka. Warunki zezwolenia są w trakcie realizacji. Olsztynek 19,9443 ha, podstawa włączenia 2 ust. 1a pkt 5 w związku z 6 rozporządzenia. Stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 20,3%, co stanowi 169,16% średniej krajowej wynoszącej 12%. TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. należy do Grupy Maspe Wadowice skupiającej spółki z branży spożywczej. Nowa inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Olsztynku. W ramach projektu wybudowana zostanie hala produkcyjno-magazynowa o pow. ok m² i wyposażona w innowacyjne linie do przygotowania musów owocowo-warzywnych umieszczanych w opakowaniach pouch stand up i aseptyka PET. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w procesie przygotowania produktu, (zamknięty system bez dostępu powietrza, specjalne pompy i mieszadła) można będzie obrabiać delikatne produkty owocowe z cząstkami, gwarantując ich wysoką jakość i niepowtarzalny smak. Część magazynowa zostanie wyposażona w nowoczesne systemy radiowej komunikacji, skanery, elektryczne wózki widłowe, co poprawi organizację ruchu, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska, zwiększy wydajność i poprawi zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. Zastosowane systemy zarządzania zoptymalizują procesy magazynowe. Inwestor oświadcza, że nie zakłada przeniesienia lub zakupu urządzeń/technologii od podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 49,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 21 nowych miejsc pracy. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (średnioroczne zatrudnienie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wyniosło 394 etaty) oraz utworzenie, co najmniej 21 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r. Dwie spółki z Grupy Maspe Wadowice posiadają łącznie siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej: 1) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 24 z dnia 19 maja 1998 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 2) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 82 z dnia 24 listopada 2000 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 3) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 203 z dnia 5 grudnia 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 4) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 281 z dnia 14 grudnia 2009 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 5) EKOLAND sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 365 z dnia 31 lipca 2013 r. warunki zezwolenia są realizowane; 6) M-Logistic sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 184 z dnia 25 kwietnia 2006 r. warunki zezwolenia zostały zrealizowane; 7) M-Logistic sp. z o.o. w Tychach, zezwolenie nr 417 z dnia 26 czerwca 2014 r. warunki zezwolenia są realizowane. 9

10 Zestawienie zbiorcze szacowanych wyników objęcia granicami W-M SSE nowych terenów Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (w ha) Nowe/ utrzymane etaty Nakłady (w mln zł) Maks. pomoc publiczna (w mln zł) 1 Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. 9, /80 75,00 37,5 2 Paged Sklejka S.A. 17, / ,70 75,85 3 Mazurskie Meble Szynaka-Interline sp. z o.o. 9, /117 9,25 4,63 4 TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. 19, /394 49,00 24,50 5 gmina Pomiechówek (woj. mazowieckie) 8, ,32 30,29 Założenia do obliczeń: Razem 63, / ,27 172,77 dla gruntu publicznego 1) średnie wyniki uzyskane w strefie na 1 ha zagospodarowanego terenu na koniec 2013 r.: zatrudnienie 32 osoby, nakłady inwestycyjne 8,05 mln zł; 2) wielkość pomocy publicznej oszacowano zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej obowiązującą w gminie Pomiechówek (35% dla dużego przedsiębiorcy), zakładając, że większość inwestorów działających na tym terenie to średni przedsiębiorcy (45%); dla gruntów prywatnych 1) dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy i nakładów inwestycyjnych przyjęto zgodnie z deklaracjami inwestorów; 2) wielkość pomocy publicznej oszacowano zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej obowiązującą w gminach właściwych dla lokalizacji inwestycji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz na podstawie 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), tekst projektu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a także na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt nie zawiera regulacji podlegających opinii, powiadomieniu, konsultacjom albo uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. Z uwagi na to, że projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej nie podlega on regulacji określonej Uchwałą Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 10

11 Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Ilona Antoniszyn-Klik Data sporządzenia 11 stycznia 2015 r. Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Teresa Korycińska OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Źródło: art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Nr w wykazie prac RD 350 Plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do strefy warmińskomazurskiej nowych terenów w Elblągu, Morągu Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynku i Pomiechówku, tworząc warunki realizacji inwestycji generujących nowe miejsca pracy, a więc rozwiązuje problem rozwoju gospodarczego regionów, zwiększa eksport i zmniejsza bezrobocie. Potrzebę takich działań zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych gruntów i przedsiębiorcy, którzy zgłosili zamiar realizacji nowych inwestycji w ramach już prowadzonej działalności, jeżeli uzyskają pomoc publiczną udzielaną w specjalnych strefach ekonomicznych. Objęcie strefą nowych terenów pozytywnie zaopiniowały zarządy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Specyfika problemu powoduje, że optymalnym jego rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia. Bez tej regulacji nie wzrosną szanse na oczekiwany rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. Dzięki zastosowaniu instrumentu sse oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 674 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 352 mln zł. W wyniku wydania rozporządzenia do strefy włączonych będzie 63,8428 ha, w tym 55,4800 ha gruntów prywatnych pod 4 nowe inwestycje, realizowane przez: Żuławską Fabrykę Mebli sp. z o.o. w Elblągu, Paged-Sklejka S.A. w Morągu, Mazurskie Meble Szynaka- Interline sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim i TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k. w Olsztynku. Po włączeniu do strefy nowych terenów jej powierzchnia wyniesie 1057,3826 ha. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W poprzedniej perspektywie planistycznej UE w krajach członkowskich udzielano pomocy regionalnej na nowe inwestycje w formie zwolnień podatkowych. Przykładowo: - Bułgaria na nowe inwestycje w rejonach wysokiego bezrobocia - zwolnienie z CIT i 2-letnie zwolnienie z VAT, - Czechy na inwestycje przemysłowe - zwolnienie z CIT przez 5 lat do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych, - Litwa zwolnienie z podatku dochodowego w wolnych strefach ekonomicznych - 100% w ciągu 6-ciu lat i 50% w kolejnych 10, - Słowacja dla nowej produkcji lub zwiększenia dotychczasowej 100% zwolnienie z CIT przez 5 lat i zwolnienie z podatku od nieruchomości. Nie są jeszcze znane programy pomocy regionalnej, jakie będą obowiązywać w ww. krajach UE w latach Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie przedsiębiorcy 4 + ok. 6 przedsiębiorców wyniki osiągnięte w strefie warmińsko-mazurskiej do końca 2013 r. zarządzający strefą Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa wniosek zarządzającego o objęcie nowych terenów zachęta do podejmowania nowych inwestycji rozwój inwestycji w strefie 11

12 jednostki samorządu terytorialnego Ekonomiczna S.A. wszystkie jednostki właściwe terytorialnie dla włączanych gruntów instrumentem sse uchwały rad gmin oraz opinie zarządów województw: mazowieckiego i warmińskomazurskiego rozwój nowych inwestycji na terenach gmin, których grunty włączane są do strefy 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt został zamieszczony na stronie internetowej MG w zakładce Konsultacje online przed skierowaniem do uzgodnień. Konsultacje te obejmują okres 30 dni. Projekt rozporządzenia jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych zamieszczany jest na BIP Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronie internetowej zarządzającego strefą. Na stronie internetowej MG znajduje się link do BIP RCL. W przypadku zgłoszenia uwag w ramach ww. konsultacji MG koryguje odpowiednio projekt lub udziela wyjaśnień. Odpowiedzi na uwagi są zamieszczane na BIP RCL. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe za 2013 r.) Dochody ogółem Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) - 0,49 2,01 3,04 4,20 5,11 7,34 7,38 7,42 7,46 7,50 51,95 budżet państwa - 0,10 0,31 0,47 0,62 0,85 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 7,95 JST - 0,16 1,03 1,54 2,21 2,45 3,81 3,85 3,89 3,93 3,97 26,84 NFZ - 0,23 0,67 1,03 1,37 1,81 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 17,16 Wydatki ogółem budżet państwa JST Saldo ogółem - 0,49 2,01 3,04 4,20 5,11 7,34 7,38 7,42 7,46 7,50 51,95 budżet państwa - 0,10 0,31 0,47 0,62 0,85 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 7,95 JST - 0,16 1,03 1,54 2,21 2,45 3,81 3,85 3,89 3,93 3,97 26,84 NFZ - 0,23 0,67 1,03 1,37 1,81 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 17,16 Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projekt nie powoduje wydatków z budżetu państwa i budżetów Zakłada się, że bez instrumentu sse nie zrealizowano by nowych inwestycji, w związku z tym nie powstałyby nowe miejsca pracy. a) Założenia dla gruntów publicznych: 1) Nowe miejsca pracy oszacowano jako iloczyn włączanej powierzchni gruntu w Pomiechówku i średniej liczby pracowników przypadających w strefie na 1 ha, wg stanu na koniec 2013 r. 2) Za dochody budżetu państwa przyjęto wpływy z tytułu PIT oszacowane wg danych GUS dla województwa mazowieckiego w zakresie średniego wynagrodzenia na koniec 2013 r ,36 zł. Założono, że w 1. roku (2015) zatrudnienie wyniesie 0, w następnym 20% docelowego, a w następnych trzech będzie rosło o kolejne 20%, aż do osiągnięcia w 2020 r. docelowej wielkości. 3) Struktura podziału PIT na budżet państwa i budżety jst na 2014r. odpowiednio 50,62% i 49,38%, 4) Wpływy do NFZ oszacowano w oparciu o ww. dane GUS. 5) Za dochody budżetów jst przyjęto wpływy z tytułu PIT i podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu PIT oszacowano analogicznie jak wpływy do budżetu państwa. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano według obowiązujących w gminie Pomiechówek stawek: od gruntu 0,75 zł za m 2, od pow. zabudowanej 21,40 zł za m 2, przy czym w 2. roku od utworzenia strefy oszacowano wartość od 50% powierzchni gruntu, zakładając, że w 30% będzie zabudowana (15% całej powierzchni), w 3. roku naliczono podatek od całej powierzchni gruntu, zakładając, że zabudowa obejmie 30% terenu, a w latach następnych naliczono podatek od całości gruntu zabudowanego w 50%, 6) Nie szacowano wpływów z tytułu VAT, ponieważ ta wielkość szacowana jest przez Ministra Finansów w ustawie budżetowej. b) dla gruntów prywatnych: 12

13 - przyjęto wielkości przekazane przez przedsiębiorców zamierzających realizować inwestycje opisane w uzasadnieniu do rozporządzenia i wynikające z zakładanego harmonogramu oraz zakresu inwestycji. Przedsiębiorcy, zgodnie z ustaloną z Ministrem Finansów metodą szacowania skutków budżetowych, nie uwzględniają wpływów z podatku VAT. Dochody ogółem, składają się z wpływów z tytułu PIT, NFZ i podatku od nieruchomości. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Czas w latach od wejścia w życie zmian W ujęciu duże pieniężnym przedsiębiorstwa (w mln zł) sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Skutki Łącznie (0-10) udzielone wsparcie, tworząc warunki realizacji inwestycji innowacyjnych, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców realizujących projekty w strefach oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących, a także firm działających w tej samej branży, które wobec rozwoju konkurencji będą zmuszone do wprowadzania innowacji. pomoc publiczna udzielana w strefie znacząco wpływa na przedsiębiorczość sektora MSP oraz na jego konkurencyjność, ponieważ kwoty nieodprowadzonego podatku dochodowego mogą być przeznaczane na rozwój firm. nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy wygenerują dochody, co pozytywnie wpłynie na sytuację rodzin i gospodarstw domowych pracowników zatrudnionych w nowych firmach rozwój społeczno-ekonomiczny regionów właściwych dla włączanych do strefy nowych terenów Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń nie dotyczy 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy 13

14 Komentarz: projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń regulacyjnych 9. Wpływ na rynek pracy Ocenia się, że proponowana zmiana granic strefy pozwoli na utworzenie 674 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy. Na podstawie danych pochodzących od przedsiębiorców działających na terenie warmińsko- -mazurskiej strefy szacuje się, że na każde jedno nowe miejsce pracy utworzone na terenie strefy przypada 0,2 nowego miejsca pracy poza strefą, co daje łącznie 135 etatów. Należy mieć na uwadze, że nie jest możliwe precyzyjne określenie zatrudnienia poza strefą, gdyż jest to bezpośrednio związane z charakterem inwestycji realizowanych w strefie. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Włączenie do strefy nowych obszarów wpłynie pozytywnie na sytuację i rozwój regionów właściwych dla włączanych gruntów. W wyniku nowych inwestycji, poza miejscami pracy w uruchamianych zakładach w strefie, generowany jest także wzrost zatrudnienia w jej bezpośrednim otoczeniu. Budowa, a później funkcjonowanie przedsiębiorstw, stymuluje rozwój wielu dziedzin gospodarki. Wzrasta zatrudnienie m. in. w sektorze budownictwa, w usługach, rośnie również popyt na usługi edukacyjne. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi standard życia społeczności lokalnej. Na uruchomieniu nowych przedsiębiorstw skorzystają także przedsiębiorcy już działający w regionie, zyskują bowiem potencjalnych kooperantów i odbiorców usług. Dzięki wzrostowi dochodów mieszkańców zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach poszerzy się też rynek konsumpcyjny. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 28 lutego 2015 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) brak 14

1: Jaki problem jest ~any?

1: Jaki problem jest ~any? Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 października 2014 r.

z dnia 7 października 2014 r. RM-110-83-14 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wnioskodawca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach

UZASADNIENIE. Wnioskodawca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje włączenie w granice strefy 225,9326 ha na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 23 lipca 2013 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 23 lipca 2013 r. RM-110-90-12 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej RM-110-16-15 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 19,7823 ha 7,1464 ha 0,1291 ha. 12,7650 ha 426,1610 ha

UZASADNIENIE 19,7823 ha 7,1464 ha 0,1291 ha. 12,7650 ha 426,1610 ha UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: włączenie w granice strefy na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje włączenie w granice strefy 30,1249 ha na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

przez punkty: , , do punktu Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu , od którego rozp

przez punkty: , , do punktu Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu , od którego rozp Projekt z dnia 07-06-2010 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZE IE RADY MI ISTRÓW z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt 27 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 45,1457 ha 27,7258 ha 15,3737 ha 2,0462 ha 1722,3121 ha Art. 34. Art. 35.

UZASADNIENIE 45,1457 ha 27,7258 ha 15,3737 ha 2,0462 ha 1722,3121 ha Art. 34. Art. 35. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje włączenie w granice strefy 45,1457 ha, w tym: 27,7258

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. RM 110-38-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Wnioskodawca: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

UZASADNIENIE. 1. Wnioskodawca: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 259,4319

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O Z W O J U 1) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 3 sierpnia 2016 r. M I N I S T R A R O Z W O J U 1) z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2)

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo