URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o."

Transkrypt

1 1. CEL OPRACOWANIA Specyfikacja Wymagań Użytkownika ma na celu określenie wymagań stawianych przez Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107a, Dębica odnośnie Systemu inertyzacji dla budynku Silo ICL. Stanowi też podstawę do dostawy urządzeń, rozruchu i kwalifikacji. Zmiany do niniejszej Specyfikacji wymagają wprowadzania rewizji i zatwierdzenia przez Nutrifarm Sp. z o.o. 2 Opis Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest: System inertyzacji dla budynku Silo, w ramach budowy Inteligentnego Centrum Logistycznego (ICL) dla Zamawiającego, 2.1 Wstęp Zgodnie z założeniami inwestora, obiekt ICL stanie się zapleczem logistyczno-magazynowym dla produkcji i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, z możliwością świadczenia usług firmom zewnętrznym. Przy współpracy z Dostawcą Technologii Magazynowej tj. firmą Mecalux Sp. z o. o. powstanie automatyczny magazyn wysokiego składowania, linie do transportu palet, stanowiska kompletacji automatycznej oraz kompletacji ręcznej, strefa przyjęcia/wysyłki towaru, magazyn automatyczny Miniload oraz strefy składu bezpośredniego. Wszystkie wymienione obszary powiązane zostaną technologicznie za pomocą transportu automatycznego (przenośniki) jak i poprzez wydzielone trasy dla wózków widłowych i paletowych. Magazyn wysoki (Silo) będzie bezobsługowym obiektem magazynowym o wysokości składowania około 32 m. Do przenoszenia palet z surowcami i produktami gotowymi z transporterów na regały wykorzystywane będą automatyczne układnice sterowane komputerowo. W tej strefie, nie przewiduje się pracy ludzi, a planowanym zabezpieczeniem ppoż. jest system inertyzacji. Silo odgrodzone będzie od jego przedpola, w którym zlokalizowane będą przenośniki rolkowe, służące do transportu palet pomiędzy magazynem a strefą kompletacji/wysyłki, ścianą o odpowiedniej odporności ogniowej, a wymiana towarów miedzy oddzielonymi obszarami, odbywała się będzie poprzez specjalne śluzy. System inertyzacji powinien chronić magazyn wysokiego składowania poprzez niedopuszczenie do powstania pożaru. Realizowane to powinno być poprzez zredukowanie i utrzymywanie Bezpiecznego Poziomu Tlenu w powietrzu wypełniającym Silo, który uniemożliwi zapłon składowanych materialów, a w przypadku powstania pożaru proces spalania powinien zostać przerwany. Ponadto System powinien zapewnić ochronę wnętrza magazynu przed powstaniem pleśni i grzybów. 2.2 Elementy składowe: Zamówienie składa się z następujących elementów: a. Generator azotu b. Automatycznym systemem sterowania instalacją c. Instalacja rozprowadzająca azot w magazynie Silo d. Aparatura kontrolno-pomiarowa e. Śluzy 8 szt Opis działania URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 1 z 6

2 Generator azoty zlokalizowany będzie w budynku technicznym w pobliżu hali magazynowej w celu optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem instalacji rozprowadzającej azot. Wytworzony z powietrza atmosferycznego azot o określonej wydajności, ciśnieniu i czystości, kierowany będzie rurociągiem do hali magazynowej. Poprzez odpowiednio rozmieszczone pomiędzy konstrukcją regałów dysze azot rozprowadzany będzie równomiernie po hali magazynowej. W obszarze chronionym zainstalowane zostaną specjalne urządzenia pomiarowe, służące do ciągłej analizy stężenia tlenu. Generator musi posiadać zautomatyzowany system sterowania pracą instalacji wytwarzającej azot, który powinien w sposób ciągły analizować zawartość tlenu w chronionym pomieszczeniu. W momencie uzyskania wymaganej atmosfery dolnego limitu tlenu należy przewidzieć odłączenie systemu podawania azotu do hali magazynowej, natomiast gdy nastąpi przekroczenie górnego limitu zawartości tlenu, system musi na nowo zainicjować produkcję odpowiedniej jakości azot i tłoczyć go do magazynu do momentu ponownego uzyskania dolnego limitu zawartości tlenu. Należy przewidzieć utrzymywanie stężenie tlenu na poziomie 15% objętości powietrza wypełniającego magazyn Wymagania dla urządzeń wchodzących w skład Systemu inertyzacji: Wymagania ogólne: a. Wymagane jest wykonanie zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. b. Za pełny projekt instalacji odpowiada Wykonawca, projekt powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego i spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Parametry pracy powinny być przystosowane do warunków klimatycznych panujących na terenie realizacji zamówienia c. Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Należy podać rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego. d. Należy zapewnić możliwość pracy całej instalacji przy schłodzonym azocie, przy czym chłodzenie azotu (lub powietrza zasilającego generator) jest po stronie Zamawiającego e. Urządzenia muszą być wyposażone we wszelkie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące normy europejskie, jeśli taki mają zastosowanie f. Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbny rozruch oraz ustawić parametry pracy g. Każde urządzenie powinno posiadać oznaczenie zgodne ze schematem P&ID. h. Dla każdego urządzenia należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim i. Dla każdego urządzenia należy dostarczyć instrukcję konserwacji j. Dla każdego urządzenia należy dostarczyć listę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem części szybkozużywających się Generator azotu z automatycznym systemem sterowania instalacją a. Należy przewidzieć maksymalną wydajność Systemu, nie mniejsza niż 600 Nm 3 N2/h b. Należy przewidzieć koncentrację azotu na poziomie nie mniejszym niż 95% c. Należy przewidzieć temperaturę pracy generatora w przedziale od -20 C do +30 C d. Należy przewidzieć sprężarki śrubowe olejowe, w ilości zapewniające pracę generatora w przypadku awarii lub konserwacji jednej ze sprężarek e. Należy przewidzieć kompletne sekcje uzdatniania sprężonego powietrza i separacji azotu odpowiednie dla wypełnienia zadania ochrony ppoż. f. Należy przewidzieć komplet armatury przyłączeniowej, przewodów i wyposażenia elektrycznego g. Należy przewidzieć komplet rurociągów sprężonego powietrza i azotu wykonanych ze stali nierdzewnej h. Należy przewidzieć komplet aparatury pomiarowej i. Należy przewidzieć główną rozdzielnię zasilającą j. Należy przewidzieć szafę sterowniczą z panelem operatorskim URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 2 z 6

3 2.4.2 Automatyczny system sterowania instalacją a. Należy przewidzieć wyświetlanie następujących parametrów pracy generatora azotu na panelu operatorskim lub panelu systemu zabezpieczenia azotem: Ciśnienie sprężonego powietrza Ciśnienie sprężonego azotu Stan pracy generatora azotu Stan poszczególnych urządzeń Temperatura sprężonego powietrza Temperatura otoczenia Temperatura punktu rosy sprężonego powietrza Stężenie tlenu w magazynie, z podziałem na odczyt poszczególnych aparatów kontrolnych b. Należy przewidzieć możliwość regulacji przepływu i koncentracji azotu c. Należy przewidzieć możliwość monitorowania pracy instalacji zdalnie on-line przez użytkownik d. Należy przewidzieć możliwość przesyłania informacji dotyczących pracy systemu do centrali sterującej w zakładzie Zamawiającego oraz możliwość zapisu danych na komputerze Instalacja rozprowadzająca azot w magazynie Silo a. Należy przewidzieć komplet rurociągów rozprowadzających azot w hali magazynowej b. Należy przewidzieć dopasowanie instalacji do konstrukcji i rozmieszczenia regałów oraz urządzeń technologicznych w magazynie Silo, w obu przypadkach dostarczanych i montowanych przez firmę Mecalux Sp. z o. o. c. Należy przewidzieć wykonanie wszystkich rurociągów ze stali nierdzewnej Aparatura kontrolno-pomiarowa a. Należy przewidzieć temperaturę pracy urządzeń mierzących poziom tlenu w magazynie Silo do +35 C b. Należy przewidzieć aparaturę pomiarową i jej rozmieszczenie umożliwiające ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym realnych wskaźników stężenia tlenu w każdej części magazynu, bez względu na wysokość, oddalenie od instalacji rozprowadzającej azot, aktualne zatowarowanie regałów czy ruch układnic paletowych Śluzy a. Należy przewidzieć 8 śluz minimalizujące straty azotu w magazynie Silo, podczas przyjmowania i wydawania palet b. Należy przewidzieć bramy odgrodzenia pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej dla każdej śluzy c. 6 śluz należy przewidzieć w okolicy osi 21 na poziomie 0 m, w miejscu przejścia przenośników rolkowych z magazynu Silo na przedpole d. 2 śluzy należy przewidzieć na poziomie 15,800 m miedzy osią 3 a 4, w miejscu umieszczenia stanowiska wydania palety przez układnicę na przenośnik rolkowy (miejsce oznaczone na rzucie poziomu 15,800 jako otwór pod przenośniki e. Należy przewidzieć przepływ powietrza dla każdej śluzy nie większy niż 100 m3/h (dla róznicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym 50 MPa). Dokładne wymagania przepływu powietrza dla śluz zostaną określone na etapie wykonywania prób szczelności dla całego obiektu. f. Należy zapewnić integrację śluz z automatycznymi przenośnikami rolkowymi URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 3 z 6

4 g. Należy zapewnić integrację pracy śluz z systemem sterowania ruchem urządzeń automatycznych MFC oraz systemem zarządzania magazynem WMS. Oferent w pełni odpowiada za wykonanie kompletnej integracji 2.5 Wymagania co do informacji opisującej układ: a. Należy podać rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych b. Należy podać kolor lub kolory wykończenia c. Należy podać rodzaj i producenta sprężarek wchodzących w skład zamówienia 2.6. Instalacja elektryczna Za wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej odpowiada Zamawiający. Za wewnętrzną instalację elektryczną urządzeń oraz jej montaż odpowiada Wykonawca. Należy podać punkty styku instalacji zasilającej oraz wewnętrznej. Wymagana klasa bezpieczeństwa minimum IP54. 3 Stosowane Przepisy i Standardy 3.1 Normy i Standardy Zastosowanie mają normy i przepisy prawa polskiego. WYKONAWCA ma obowiązek przestrzegania wyżej wymienionych standardów Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie i na terenie prowadzonych Robót Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 3.2 Przepisy Zgodności Zakres realizacji Systemu powinien być zgodny z: a. Wytycznymi GMP obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. b. Polskimi przepisami farmaceutycznymi. c. Przepisami przeciwpożarowymi NFPA d. Kwalifikacja kompletnej instalacji ma być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi GAMP5.0 W przypadku odchyleń od wyżej wymienionych zasad WYKONAWCA jest zobowiązany do szybkiego wprowadzenia koniecznych zmian w celu dostosowania urządzeń do przepisów bez konieczności dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego. 4 Realizacja dostawy Systemu 4.1 Informacje Wstępne URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 4 z 6

5 Informacje Wstępne niezbędne Zamawiającemu (rysunki urządzeń, generowane obciążenia i wibracje, informacje na temat zapotrzebowania na media) mają być dostarczone wraz z ofertą Test Odbiorowy Zamontowanego Urządzenia (SAT Site Acceptance Test) Test Odbiorowy urządzenia zamontowanego w Zakładzie przeprowadzona będzie przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli WYKONAWCY. Testy Odbiorcze będą miały na celu sprawdzenie działania zamontowanych urządzeń. Wprowadzenie wszelkich zmian w urządzeniach zamontowanych na miejscu w Zakładzie mających na celu spełnienia wymagań opisanych w niniejszej specyfikacji, powinno zostać udokumentowane i przekazane do Zamawiającego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z jego strony UDT Urząd Dozoru Technicznego Obowiązek uregulowania wszelkich formalności niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego, jak i sam odbiór techniczny każdego z dostarczonych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. 4.3 Certyfikaty Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać: a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa b. Deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną c. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników badań mają być dostarczone przez Wykonawcę d. Przyrządy kontrolno-pomiarowe powinny posiadać certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta lub uprawnioną jednostkę certyfikującą. Kopie certyfikatów mają być dostarczone przez Wykonawcę e. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów niespełniających powyższych wymogów f. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty przed przystąpieniem do montażu. g. Przeprowadzenie procedur legalizacji urządzeniowej (UDT, UMiW) leży po stronie Wykonawcy 4.4 Szkolenie WYKONAWCA zapewni szkolenie użytkowników (personelu wyznaczonego przez Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń oraz techników utrzymania ruchu. 4.5 Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać, jako minimum: a. powykonawczy schemat technologiczny (P&ID), b. powykonawczą listę komponentów, c. powykonawczy rysunek rozmieszczenia urządzeń, d. powykonawczy schemat rozprowadzenia azotu, schematy elektryczne, i innych instalacji wykonanych w ramach Systemu URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 5 z 6

6 4.6 Kwalifikacja Przedmiot zamówienia podlega kwalifikacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie certyfikatów i inne dokumenty konieczne do przeprowadzenia kwalifikacji. WYKONAWCA wykona kwalifikację urządzeń zgodnie z wymaganym standardem. Warunkiem koniecznym pozytywnego wyniku kwalifikacji musi być spełnienie wszystkich funkcji podanych w Ofercie. W przypadku stwierdzonych w trakcie kwalifikacji niezgodności WYKONAWCA zobowiązany jest do wprowadzenia działań korygujących. Koszty ponownej kwalifikacji po wprowadzeniu działań korygujących ponosi WYKONAWCA. URS Automatyczny system składowania i kompletacji Strona 6 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo