WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ"

Transkrypt

1 OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA SPÓŁKA Z O.O Poznań, ul. Norwida 14 tel. (061) , fax (061) WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ Firma usługowa świadcząca usługi w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej będzie kontrolowana w dwóch obszarach: a) formalnym czy posiada i przestrzega postanowień zawartych w dokumentach odniesienia, b) praktycznym czy prawidłowo dokonuje projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej. Wnioskodawca poddając się procesowi dobrowolnej Certyfikacji powinien: a) złożyć wypełniony wniosek w siedzibie OCUP, b) wnieść opłatę wstępną, c) przedstawić zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), REGON, NIP, d) przedstawić potwierdzenie praw własności / dzierżawy / najmu obiektów swojej stałej siedziby, e) przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową firmy czyli aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z należnościami do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, (ważne 6 miesięcy), f) posiadać i przedstawić trwałą, jednoznacznie zdefiniowaną odnośnymi dokumentami strukturę firmy zgodnie z kryterium OCUP-01 (np. przedstawić schemat organizacyjny firmy), g) przedstawić prezentację firmy usługowej na temat dotychczasowej działalności, rodzaju i ilości zaprojektowanych i/lub zainstalowanych i/lub konserwowanych systemów (3 lata), h) posiadać i przedstawić dokumenty odniesienia (np. normy, wytyczne i instrukcje) oraz zbiór Certyfikatów Zgodności uznanych w tym zakresie jednostek certyfikujących wyroby (np. CNBOP) na wszystkie stosowane przez siebie urządzenia, 1

2 i) posiadać i przedstawić uprawnienia pracowników na poszczególnych stanowiskach (ich wykształcenie, doświadczenie, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy), j) przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie oferowanych przez firmę usług, k) przedstawić wykaz systemów sygnalizacji pożarowej i elementów automatyki pożarniczej, z wykorzystaniem których firma świadczy usługi, l) posiadać i przedstawić autoryzację producentów instalowanych systemów, m) w przypadku korzystania przez firmę z czujek jonizacyjnych przedstawić zezwolenie Polskiej Agencji Atomistyki ma instalowanie, konserwację i obrót tymi czujkami, n) posiadać i przedstawić listę obiektów z pośród których OCUP wybierze obiekt do kontroli (należy przedstawić minimum 3 obiekty, z których OCUP wybierze 2 do kontroli), o) posiadać i przedstawić zgodę właściciela / użytkownika wytypowanego obiektu (patrz ppkt. n) na przeprowadzenie auditu lub samemu złożyć takie oświadczenie, p) posiadać i przedstawić (jeżeli jest) dokument potwierdzający system sterowania jakością ISO 9001:2000 (ISO 9001:1994, ISO 9002:1994), q) w wypadku, gdy w firmie brak jest wdrożonego systemu jakości ISO 9001:2000 (ISO 9001:1994, ISO 9002:1994) przedstawić prowadzoną politykę firmy wobec klienta (podejście firmy do spraw jakości usług, dokumentacji, szkoleń, zapisów), r) przedstawić referencje zgodnie z OCUP-01 str. 10 pkt.4.9. s) posiadać i udostępnić na żądanie audytora informację o ilości reklamacji w ostatnim roku działalności. Wszystkie dokumenty dostarczone do OCUP powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. PROJEKTOWANIE Audit odbywa się w biurze / firmie projektowej i polega na kontroli procesu projektowego i poprawności projektowania konkretnego, wybranego obiektu. Biuro projektowe / osoba / jednostka projektująca powinna: a) wyznaczyć Głównego Specjalistę (patrz: OCUP-01str.8 pkt 4.3 c), który będzie również odpowiedzialny za kontakt z OCUP, b) posiadać i udostępnić audytorowi dokumenty odniesienia, (np. normy, wytyczne i instrukcje), c) posiadać i udostępnić audytorowi uprawnienia pracowników do projektowania, d) posiadać i udostępnić audytorowi uzgodnienia z branżami / urządzeniami współpracującymi 2

3 (w przypadku braku takich uzgodnień należy przedstawić przyjęte kryteria współpracy), e) posiadać sprzęt pozwalający prowadzić prace projektowe (np. stanowisko komputerowe wyposażone w legalne oprogramowanie), f) posiadać / dostarczyć zakres odpowiedzialności w zakresie współpracy z projektantami innych instalacji i urządzeń, g) posiadać uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, h) posiadać właściwą współpracę systemu sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej z innymi instalacjami i urządzeniami, i) posiadać deklarację kompatybilności na urządzenia współpracujące pochodzące od innych producentów, j) projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne rysunki, k) w projekcie należy wziąć pod uwagę: odpowiednie warunki ograniczenia skutków awarii, podział na strefy dozorowe, dobranie rodzaju czujek do spodziewanego rozwoju pożaru, rozmieszczenie czujek, właściwe rozmieszczenie ręcznych przycisków pożarowych, rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych, lokalizację centrali sygnalizacji pożaru, lokalizację wskazań CSP, właściwe zasilenie energetyczne, użycie właściwych przewodów, właściwe wykorzystanie wszystkich elementów kontrolujących i sterujących, właściwą organizację alarmowania. Ocena poprawności projektu obejmuje: a) ocenę strony merytorycznej i obliczeniowej, b) ocenę poprawności przyjętych założeń projektowych, c) ocenę zgodności z dokumentami odniesienia, d) ocenę zasady doboru urządzeń, e) ocenę spójności projektu z konstrukcją i funkcją obiektu. Elementem składowym auditu może być kontrola (ocena) dokumentów i / lub projektu przeprowadzona w siedzibie audytora, po przesłaniu w/w dokumentów drogą elektroniczną. MONTAŻ Audit odbywa się zarówno w siedzibie Firmy wykonawczej jak i w miejscu montażu systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej. Kontroli podlega przygotowanie i wyposażenie Firmy wykonawczej (wyposażenie ekip montażowych w odpowiednie specjalistyczne urządzenia i narzędzia) jak i prawidłowość wykonanego montażu. Firma specjalizująca się w montażu systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej powinna: 3

4 a) wyznaczyć Głównego Specjalistę (patrz: OCUP-01 str.8 pkt 4.3 c), który będzie również odpowiedzialny za kontakt z OCUP, b) posiadać i udostępnić projekt i posiadaną dokumentację techniczną wybranego przez OCUP obiektu do kontroli, c) przedstawić zgodę właściciela / użytkownika wybranego przez OCUP obiektu, na przeprowadzenie kontroli poprawności montażu lub złożyć stosowne oświadczenie, d) znać przebieg procesu projektowego, jego zakres, dokumenty odniesienia, ewentualne odstępstwa od projektu, zadbać o stronę formalnoprawną dokumentacji powykonawczej, e) posiadać i przedstawić wykaz części i urządzeń wykorzystanych do realizacji projektu wraz z ich umiejscowieniem i producentem, f) posiadać i przedstawić dokumentację powykonawczą lub dostarczyć do OCUP po zakończeniu prac, g) przedstawić wykaz i komplet deklaracji zgodności i/lub odbiorów zrealizowanych instalacji, h) przedstawić komplet dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń, w oparciu o które realizuje swoje usługi, w tym dokumentację archiwalną na eksploatowane urządzenia wycofane z produkcji, i) przedstawić wyposażenie warsztatu w wymagane odpowiednie maszyny, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, j) przedstawić legalizacje posiadanej aparatury kontrolno pomiarowej przez uprawnione do tego jednostki, k) w przypadku wykorzystywania czujek jonizacyjnych firma powinna mieć niezbędne przyrządy pomiarowe do kontroli szczelności czujek oraz zgodny z wymaganiami Polskiej Agencji Atomistyki magazyn na te czujki. l) potrafić wymienić system / systemy w jakich wykonywana jest instalacja sygnalizacji pożarowej i automatyka pożarnicza (należy podać producenta i typ zastosowanego systemu), m) posiadać (jeżeli został ustalony) zakres odpowiedzialności w zakresie współpracy z firmami montującymi inne instalacje i urządzenia. Audytor w trakcie kontroli wykonywanych prac sprawdza poprawność montażu z dokumentami odniesienia oraz kontrolę skuteczności działania zastosowanych czujek, ROP-ów, kontrolę współpracy z innymi systemami i urządzeniami. Elementem składowym auditu może być kontrola (ocena) dokumentów i / lub projektu przeprowadzona w siedzibie audytora, po przesłaniu w/w dokumentów drogą elektroniczną. 4

5 KONSERWACJA Audit odbywa się zarówno w siedzibie Firmy, jak i podczas wykonywanych czynności konserwacyjnych. Kontroli podlega przygotowanie i wyposażenie Firmy, jak i poprawność wykonywanych prac konserwacyjnych. Firma specjalizująca się w konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej powinna: a) wyznaczyć Głównego Specjalistę (patrz: OCUP-01 str.8 pkt 4.3 c), który będzie również odpowiedzialny za kontakt z Ośrodkiem Certyfikacji, b) przedstawić zgodę właściciela / użytkownika obiektu na przeprowadzenie kontroli poprawności konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej, c) posiadać i przedstawić kopię umowy serwisowej, d) posiadać i przedstawić zakres konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej, e) przedstawić książkę obsługi technicznej zainstalowanych systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej w wybranych przez OCUP obiektach do kontroli, f) posiadać i przedstawić aktualne dokumenty odniesienia (przepisy prawa, wytyczne producenta), g) posiadać i przedstawić rejestr wykonywanych czynności serwisowych, h) przedstawić komplet dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń, w oparciu o które realizuje swoje usługi, w tym dokumentację archiwalną na eksploatowane urządzenia wycofane z produkcji, i) przedstawić wyposażenie warsztatu w wymagane odpowiednie maszyny, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, j) przedstawić legalizacje posiadanej aparatury kontrolno pomiarowej przez uprawnione do tego jednostki, k) w przypadku korzystania z czujek jonizacyjnych firma powinna mieć niezbędne przyrządy pomiarowe do kontroli szczelności czujek oraz zgodny z wymaganiami Polskiej Agencji Atomistyki magazyn na te czujki, l) przedstawić wykaz niezbędnych części zamiennych do stosowanych przez siebie urządzeń, który powinien być uzgodniony i potwierdzony przez właściwego producenta, m) posiadać umowę określającą zakres konserwacji systemu, (jeżeli taka istnieje), n) posiadać dokumenty potwierdzające wykonane przeglądy i konserwacje. Audytor uczestniczy w trakcie przeprowadzonych czynności serwisowych sprawdzając ich 5

6 poprawność oraz zgodność z zakresem konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej oraz kontrolę skuteczności działania zastosowanych czujek, ROP-ów, kontrolę współpracy z innymi systemami i urządzeniami. Elementem składowym auditu może być kontrola (ocena) dokumentów i / lub projektu przeprowadzona w siedzibie audytora, po przesłaniu w/w dokumentów drogą elektroniczną. Jeżeli jakikolwiek aspekt z zakresu objętego OCUP-01 nie dotyczy Wnioskodawcy należy to jednoznacznie i czytelnie udokumentować (np. Wnioskodawca nie montuje / konserwuje czujek jonizacyjnych należy złożyć w tym wypadku stosowne oświadczenie). Jeżeli z jakichkolwiek względów pracownicy Wnioskodawcy utworzyli własną / własne firmy nadal wykonujące tą samą prace na rzecz Wnioskodawcy należy przedstawić jednoznaczne i czytelne umowy pomiędzy stronami, które w sposób nie budzący wątpliwości określają te relacje. Kwalifikacje Głównego Specjalisty zostaną potwierdzone przez złożenie egzaminu w siedzibie OCUP (koszt dojazdu Głównego Specjalisty do siedziby OCUP ponosi Wnioskodawca). Egzamin odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną i jest egzaminem ustnym. Polega na odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Egzamin uważa się za zdany w przypadku poprawnej odpowiedzi na wszystkie wylosowane pytania. Powyższe szczegółowe wymagania stanowią uzupełnienie i rozwinięcie dokumentu odniesienia, którym jest OCUP-01. Mają na celu przybliżenie Wnioskodawcy zakresu i obszaru objętego certyfikacją. 6

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I HYDRANTÓW Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY SPOSOBU PODŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 01 grudnia 2012r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie sposobu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Żary, dnia.. 2013 r.

ZATWIERDZAM: Żary, dnia.. 2013 r. ZATWIERDZAM: Żary, dnia.. 2013 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 10 czerwca 2013 r. RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.3 DEFINICJE I OKREŚLENIA.7 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

WSTĘP.3 DEFINICJE I OKREŚLENIA.7 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO 1 Spis treści WSTĘP....3 DEFINICJE I OKREŚLENIA......4 OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2014/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2014r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu z dnia 29.06.2012r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

MOK.0230.14.12. zarządza się, co następuje:

MOK.0230.14.12. zarządza się, co następuje: MOK.0230.14.12 Zarządzenie Nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno technicznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej. 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 29.03.2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 kwiecień 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez

Bardziej szczegółowo

. DEFINICJE I OKREŚLENIA

. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu z dnia 11.01.2013r Wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez

Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z dnia 30 września 2014 r. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie z dnia 2 grudnia 2013r. 1. WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH a) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo