KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. 1. Do publicznego obrotu zostały dopuszczone kolejne emisje akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego SZEPTEL S.A. oraz Krak-Brokers S.A. Spółka Krak-Brokers S.A. zamierza zmienić rynek notowań; z rynku regulowanego pozagiełdowego na rynek giełdowy. 2. Komisja zatwierdziła zmiany w Regulaminie KDPW dotyczące ujęcia w przepisach Regulaminu nie wymienionych dotychczas papierów wartościowych, a także obniżenia minimalnej wysokości niektórych opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt. 3. Komisja zatwierdziła zmiany w statucie: * Korona Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz przyjęła tekst jednolity statutu. * Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. * SEB Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reprezentowanego przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz wydała zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian, tak aby weszły one w życie w dniu ich ogłoszenia. 4. Komisja wydała zgodę dla: * ING BSK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa. * Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 5. Fundusze zarządzane przez Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA: Eurofundusz 1 Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny, Eurofundusz 2 Akcyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny i Eurofundusz 4 Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny; oraz Fundusze zarządzane przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Skarbiec Waga Otwarty Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny, Skarbiec Akcja Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji, Skarbiec - III Filar Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty otrzymały zezwolenie na zawarcie umów, których przedmiotem są papiery wartościowe, z akcjonariuszem depozytariusza tych funduszy. 6. Dom Maklerski PBK S.A. otrzymał zezwolenie: * na prowadzenie działalności maklerskiej; * na podejmowanie czynności faktycznych i prawnych, których celem jest doprowadzenie do objęcia lub nabycia przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu; * na podejmowanie czynności związanych z obsługą towarzystw funduszy powierniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych; * na podstawie art. 92 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu akcjami spółki Telekomunikacja Polska S.A. 7. Komisja wyraziła zgodę, na podstawie art. 92 ustawy, na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu akcjami spółek, dla: * Domu Maklerskiego WBK S.A, akcjami spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. * Kredyt Banku S.A, akcjami spółki UNIMIL S.A. 8. Komisja udzieliła zezwoleń, na podstawie art. 93 ustawy, na przeniesienie poza rynkiem regulowanym akcji spółki OPTIMUS SA, dla:

2 * BRE Banku S.A. w Warszawie, * Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju BRE Sp. z o.o., * osoby fizycznej, * Skarbiec Waga Otwartego Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego, * Skarbiec - PPPlus Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, * Skarbiec III Filaru Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, * Skarbiec Akcja Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Akcji. 9. Na podstawie art. 93 ustawy, Komisja udzieliła zezwolenie na przeniesienie poza rynkiem regulowanym dla: * FARM FOOD S.A. akcji spółki Zakłady Mięsne Jarosław S.A. oraz spółki Sokołów S.A., * INWEST SOKOŁÓW BIS S.A. akcji spółki Sokołów S.A.,. * Citibank Overseas Investment Corporation obligacji zamiennych na akcje spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10. Komisja nałożyła na Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie jako podmiot prowadzący działalność maklerską karę pieniężną w wysokości stu tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa. Dr Mirosław Kachniewski Rzecznik Prasowy Komisji SZEPTEL S.A. Firma: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna Siedziba: Szepietowo Informacje o Emitencie Poprzednikiem prawnym Emitenta była spółka Szeptel Sp. z o.o. W dniu 20 lutego 1996 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu Szeptel Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna. Data rejestracji: W dniu 19 kwietnia 1996 r. spółka została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łomży, Wydział V Gospodarczy w dziale B pod numerem 248. Branża: sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych oraz informatycznych Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny wynosi zł i dzieli się na: akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3:1, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 1 zł każda, Główni akcjonariusze Piotr Łuniewski 18,88% udziału w kapitale akcyjnym i 17,36% głosów na WZA, Piotr Robełek 15,84% udziału w kapitale akcyjnym i 14,56% głosów na WZA, Gmina Szepietowo 4,07% udziału w kapitale akcyjnym i 11,22% głosów na WZA, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 9,90% udziału w kapitale akcyjnym i 9,10% głosów na WZA, Andrzej Rybkowski 9,83% udziału w kapitale akcyjnym i 9,04% głosów na WZA, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 6,37% udziału w kapitale akcyjnym i 5,86% głosów na WZA. Dane finansowe (w tys. zł.) Aktywa Kapitał własny r Przychody netto ze sprzedaży 9.380

3 towarów i produktów Zysk netto Zysk netto na jedną akcję (w zł) 0,16 Wskaźnik zadłużenia kapitału 125% własnego Biegły rewident Biuro Rachunkowe i Audytorskie Marian Czajka z siedzibą w Zambrowie Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu - od do akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, oferowanych w ramach publicznej subskrypcji, akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda. Cele emisji akcji - inwestycje w ogólnopolską infrastrukturę telekomunikacyjną, - inwestycje w usługi na bazie Internetu, - inwestycje w rozwój sprzedaży, - inwestycje kapitałowe. Czynniki ryzyka - ryzyko stabilności kadry kierowniczej i kluczowych pracowników, - ryzyko odbiorców, - ryzyko konkurencji, - realizacja programu inwestycyjnego, - ryzyko wynikające z możliwej administracyjnej kontroli cen na rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych, - ryzyko związane z objęciem przez osoby uprawnione akcji serii I po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, Podmiot oferujący akcje Bank Handlowy w Warszawie S.A. V Oddział w Warszawie Centrum Operacji Kapitałowych Zasady dystrybucji Akcji serii H W ramach subskrypcji oferowanych jest akcji. Zapisy na akcje serii H będą mogli składać inwestorzy, do których Zarząd za pośrednictwem oferującego skieruje imienne zaproszenia do złożenia zapisu Akcje oferowane będą w dwóch transzach - Podstawowej Transzy Instytucjonalnej akcji. W przypadku, gdy w Podstawowej Transzy Instytucjonalnej nie wszystkie akcje zostaną subskrybowane Zarząd przesunie niesubskrybowane akcje do Rezerwowej Transzy Instytucjonalnej. Zasady dystrybucji Akcji serii I Akcje zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który po ich objęciu dokona zbycia akcji osobom uprawnionym. Osobami uprawnionymi do nabywania akcji serii I są członkowie Zarządu, pracownicy Emitenta oraz wskazani przez Zarząd właściciele firm, których udziały lub akcje mają być objęte przez Emitenta. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek giełdowy podstawowy Krak Brokers S.A. Firma: Krak - Brokers Spółka Akcyjna. Siedziba: Kraków Informacje o Emitencie Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Krak-Brokers Sp. zo.o. w spółkę akcyjną. Krak Brokers Sp.zo.o. powstała w 1995 r. Od dnia 23 września 1999r. Akcje serii C,D i F notowane są na CeTO. Data rejestracji Postanowieniem sądu z dnia 9 kwietnia 1998 r. Krak-Brokers S.A. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem H/B Przedmiot działalności Przedmiotem działalności jest: - pośrednictwo handlowe na polskich giełdach towarowych, - działalność handlowa na własny rachunek, - działalność typu usługowego i inwestycji w nowe technologie (agrokonsulting, internet),

4 Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł i dzieli się na: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:5, uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda wyższa o 20 % niż na akcję zwykłą i uprzywilejowanych przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki, serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:5 serii B, uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda wyższa o 20 % niż na akcję zwykłą i uprzywilejowanych przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł każda. Główni akcjonariusze 1. Bogdan Bukowski posiada 22,9 % akcji Emitenta co daje 26,1 % głosów na WZA, 2. Dariusz Marciniak posiada 12,3 % akcji Emitenta co daje 16,9 % głosów na WZA, 3. Tomasz Rokitka posiada 10,3 % akcji Emitenta co daje 12,4 % głosów na WZA, 4. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej posiada 10,1 % akcji Emitenta co daje 5,6 % głosów na WZA, 5. Marek Fidelus posiada 7,63 % akcji Emitenta co daje 8,7 % głosów na WZA, 6. Tomasz Fidelus posiada 3,4 % akcji Emitenta co daje 6,4 % głosów na WZA, 7. Ireneusz Majda posiada 7,7 % akcji Emitenta co daje 5,3% głosów na WZA, 8. Wiesław Paradowski posiada 3,4 % akcji Emitenta co daje 6,4 % głosów na WZA, Dane finansowe (w tys. zł) Jednostkowe Skonsolidowane 1999 r r. Aktywa Kapitał własny Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na akcję (w zł) 0,72 0,47 Biegły rewident Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYTOR Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu - akcje od serii C do serii G, - od do akcji zwykłych na okaziciela serii H, Cele publicznej oferty subskrypcji: - projekt NetBrokres (software, transakcje i rozliczenia), - rozwój Biura Maklerskiego, - projekty internetowe Krak-Brokers S.A. związane z branżą rolno-spożywczą, - pozyskanie środków obrotowych, Czynniki ryzyka - ryzyko ekonomiczne związane z rynkami zbytu towarów rolnych, - ryzyko działania biura maklerskiego, - ryzyko konkurencji na rynku wewnętrznym, - ryzyko kursowe, - ryzyko związane z interwencjonizmem państwa na rynku rolnym, - ryzyko związane z korporacyjnym charakterem prawa regulującego obrót na giełdach towarowych, - ryzyko zmiany przepisów celnych i podatkowych dotyczących handlu towarami, - ryzyko zredukowania liczby przydzielonych akcji serii H względem zamawianych lub nieprzydzielenia akcji serii H w ogóle, - ryzyko związane z małym rozproszeniem akcji, Podmiot oferujący akcje: Biuro Maklerskie BGŻ S.A.

5 Zasady dystrybucji akcji: Akcje serii H zostaną zaoferowane w dwóch transzach: akcji w Transzy Otwartej akcji Transzy Dużych Inwestorów. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 26 czerwca 2000r. Zapisy na akcje przyjmowane będą od 26 czerwca 2000r. do 30 czerwca 2000r. dla Transzy Otwartej oraz w dniach od 29 do 30 czerwca 2000r. dla Transzy Dużych Inwestorów. Zamknięcie publicznej subskrypcji nastąpi w dniu 7 lipca 2000r. Zamiary dotyczące rynku wtórnego: rynek wolny GPW

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R.

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R. KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R. 1. Do publicznego obrotu został dopuszczony nowy podmiot Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

MSiG 12/2004 (1848) poz. 488-490

MSiG 12/2004 (1848) poz. 488-490 MSiG 12/2004 (1848) poz. 488-490 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo