KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R. 1. Do publicznego obrotu został dopuszczony nowy podmiot Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie. Informacje dotyczące Spółki w załączeniu. Ponadto Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie przez GPW w Warszawie S.A. do publicznego obrotu emitowanego przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. programu warrantów kupna i sprzedaży wystawionych na akcje spółek: AGORA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PROKOM Software S.A. oraz Telekomunikacja Polska S.A. Informacje dotyczące ww. programu w załączeniu. 2. Komisja udzieliła Nordea Bank Sweden AB, na podstawie art. 93 ustawy Prawo o publicznym obrocie(...) zezwolenie na przeniesienie poza rynkiem regulowanym akcji Nordea Bank Polska S.A. 3. Za zgodą Komisji, Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzy Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzy DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek oraz DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji. 4. Komisja udzieliła CA IB Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Rynku Pieniężnego zezwolenie na zmianę statutu Funduszu. 5. Kredyt Bank S.A. otrzymał zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. 6. Komisja oceniając pozytywnie zmiany wprowadzane w stosunku do dotychczas obowiązujących norm w projektach norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta przekazanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłosiła zastrzeżenia do projektów. 7. Komisja wpisała dwie osoby na listę doradców inwestycyjnych oraz trzy osoby na listę maklerów giełd towarowych. Komisja skreśliła maklera z listy papierów wartościowych za nienależyte wykonywanie zawodu oraz naruszenie przepisów prawa. Aktualnie na liście doradców inwestycyjnych wpisanych jest 199 osób, na liście maklerów papierów wartościowych 1830 osób, a na liście maklerów giełd towarowych 22 osoby. Rzecznik Prasowy KPWiG dr Mirosław Kachniewski

2 Zakłady Mięsne DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Grąbkowie Firma: Zakłady Mięsne DUDA S.A. Siedziba: Grąbkowo woj. Wielkopolskie Informacje o Emitencie Spółka powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2001 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie majątku spółki cywilnej ZM DUDA, który przez wspólników był sukcesywnie wnoszony aportem do ZM DUDA Sp. z o.o. Data rejestracji W dniu 14 grudnia 1999 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 1321 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakłady Mięsne DUDA Sp. z o.o. W dniu 8 stycznia 2002 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu spółki Zakłady Mięsne DUDA Sp. z o.o. pod numerem KRS Dnia 21 lutego 2002 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane przekształcenie dotychczasowej formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną i nadano Spółce numer rejestrowy Przedmiot działalności Podstawową działalnością Emitenta jest skup i ubój żywca wieprzowego i wołowego oraz konfekcjonowanie, rozbiór i sprzedaż mięsa na terenie całego kraju. Emitent jest liczącym się producentem mięsa na terenie województwa Wielkopolskiego. Poza działalnością produkcyjno-handlową Emitent prowadzi działalność usługową w sferze: zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Główni akcjonariusze - Bogna Maria Duda-Jankowiak 35,86 % kapitału zakładowego i 35,86 % głosów na WZA, - Marcin Jerzy Duda 33,72 % kapitału zakładowego i 33,72 % głosów na WZA, - Daria Magdalena Duda 30,42 % kapitału zakładowego i 30,42 % głosów na WZA, Dane finansowe (w tys. zł) jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Aktywa Kapitał własny Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 1,1 10,9 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,7 1,4 Biegły rewident Biuro Biegłych Rewidentów Rew-Bi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, - od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł każda, oferowanych w ramach publicznej oferty*, *Cena emisyjna akcji serii B znajduje się w przedziale zł i ostatecznie określona zostanie na podstawie deklaracji złożonych przez inwestorów w procesie book-buildingu. Cele emisji akcji serii B Celem emisji akcji serii B jest uzyskanie środków finansowych na realizacje bardzo szeroko zakrojonej strategii rozwoju Emitenta, w tym na: - zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych, - dokończenie budowy ubojni dostosowanej do wymogów norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej wraz z zakupem linii szybkiego zamrażania półtusz, - zwiększenie środków obrotowych, - zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa, - modernizację starej ubojni pod potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt, - budowę nowoczesnego zaplecza surowcowego. Czynniki ryzyka ryzyko związane z sezonowością podaży surowca,

3 ryzyko związane z rynkiem surowca, ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych, ryzyko związane w wejściem Polski do Unii Europejskiej, ryzyko związane ze zmianą struktury grupy odbiorców, ryzyko związane z doborem podmiotów do tworzenia grupy kapitałowej, ryzyko związane ze zmianą w strukturze akcjonariatu Emitenta, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi korzystania ze środowiska, ryzyko związane z niedojściem emisji do skutku, ryzyko odmowy lub opóźnienia we wprowadzaniu akcji spółki do obrotu giełdowego, ryzyko związane z przyszłą ceną akcji oraz ich płynnością, ryzyko związane z zawieszeniem notowań, ryzyko związane z wykluczeniem papierów wartościowych z obrotu giełdowego, ryzyko związane z wykluczeniem papierów wartościowych z publicznego obrotu, ryzyko związane z ograniczeniem wykonywania prawa głosowania do 25% ogólnej liczby głosów na WZA spółki, Podmiot oferujący akcje Internetowy Dom Maklerski S.A. Zasady dystrybucji akcji serii B Przed rozpoczęciem subskrypcji przeprowadzone zostaną działania marketingowe zwane procesem budowania księgi popytu book building. Zgłoszenia będą zbierane od 30 września do 2 października 2002 r. do godz za pośrednictwem członków konsorcjum dystrybucyjnego, a w wypadku podpisania umów subemisji inwestycyjnej dodatkowo za pośrednictwem podmiotów, z którymi Emitent podpisze umowy o subemisję. Otwarcie subskrypcji w ramach Publicznej Oferty Otwartej nastąpi w dniu 7 października 2002 r., a jej zamknięcie nastąpi w dniu 25 października 2002 r. Zapisy na akcje oferowane w publicznej ofercie będą przyjmowane w dniach od 7 października do 18 października 2002 r. Ewentualne zapisy subemitentów będą składane do dnia zamknięcia subskrypcji. Osobami uprawnionymi do składania zapisów są wszyscy zainteresowani inwestorzy. Zapisy na akcje oferowane będą przyjmowane na ilość nie mniejszą niż 10 sztuk. Zapisy na liczbę akcji oferowanych większą niż sztuk będą uważane za zapisy na sztuk oraz będą podlegać redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III prospektu emisyjnego. Przydział akcji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 7 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji. Subskrybentom, którzy złożyli deklaracje w procesie book-buildingu na akcje oferowane, dokonując jednocześnie zapisu na liczbę akcji co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie emisyjnej nie niższej niż zadeklarowana, będą przysługiwać preferencje w przydziale akcji. Preferencje te będą polegać na dwukrotnie mniejszej redukcji zapisów na akcje w stosunku do inwestorów nie objętych preferencjami. Zamiary dotyczące rynku wtórnego: rynek równoległy GPW

4 Wnioskodawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu programu warrantów kupna i warrantów sprzedaży wystawionych na akcje spółek: AGORA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK S.A., BRE Bank S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PROKOM Software S.A., Telekomunikacja Polska S.A.: Nazwa skrócona certyfikatu indeksowego XYZkcccBDM XYZ kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony Uchwałą Zarządu Giełdy) k kod określający typ i miesiąc wykonania warrantu ccc oznaczenie ceny wykonania BDM - oznaczenie emitenta warrantów Akcje spółek będące instrumentami bazowymi dla warrantów AGORA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK S.A., BRE Bank S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PROKOM Software S.A., Telekomunikacja Polska S.A. Liczba warrantów w obrocie Liczba warrantów w każdej serii będzie podawana przez emitenta najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem notowań danej serii. Wartość instrumentu bazowego, na które wyemitowane zostaną warranty każdej serii będzie nie mniejsza niż zł oraz nie większa niż zł. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant 1 (jedna) Jednostka notowań W złotych polskich za 1 warrant Prawa przysługujące właścicielom warrantów kupna Właściciele warrantu ma prawo do wykonania warrantu w dniu wykonania. Jeżeli w dniu wykonania cena rozliczeniowa będzie większa od ceny wykonania, emitent zobowiązuje się do zapłacenia osobie będącej właścicielem wykonywanego warrantu kwoty rozliczenia równej różnicy pomiędzy ceną rozliczeniową, a ceną wykonania pomnożonej przez liczbę akcji spółki przypadających na jeden warrant. Jeżeli cena rozliczeniowa będzie mniejsza lub równa cenie wykonania, zobowiązanie emitenta wygasa. Prawa przysługujące właścicielom warrantów sprzedaży Właściciele warrantu ma prawo do wykonania warrantu w dniu wykonania. Jeżeli w dniu wykonania cena rozliczeniowa będzie mniejsza od ceny wykonania, emitent zobowiązuje się do zapłacenia osobie będącej właścicielem wykonywanego warrantu kwoty rozliczenia równej różnicy pomiędzy ceną wykonania, a ceną rozliczeniową pomnożonej przez liczbę akcji spółki przypadających na jeden warrant. Jeżeli cena rozliczeniowa będzie większa lub równa cenie wykonania, zobowiązanie emitenta wygasa. Miesiące wygaśnięcia Najbliższy miesiąc z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Dzień wygaśnięcia Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Ostatni dzień notowań Dzień wygaśnięcia. Wprowadzanie warrantów do obrotu Odbywa się począwszy od pierwszego dnia notowania poprzez składanie przez Emitenta zleceń sprzedaży aż do wyczerpania całej oferty. Pierwszy dzień notowania W przypadku pierwszych serii notowań określany przez Zarząd GPW. Dla kolejnych serii jest to pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzednich. Cena wykonania Ustalona przez Emitenta, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu warrantów, cena jednej akcji spółki, w odniesieniu do której ustalana będzie wysokość kwoty rozliczenia. Cena rozliczeniowa Określona od pierwszego dnia notowań do dnia wygaśnięcia, jako ważona obrotami średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji akcjami, będącymi instrumentem bazowym, zawartych w systemach notowań na sesji giełdowej. W przypadku gdy w dniu sesyjnym nie można ustalić takiej ceny rozliczeniowej, za cenę rozliczeniową przyjmuje się cenę obliczoną w taki sam sposób z ostatniej sesji giełdowej, na której był notowany instrument bazowy. Rozliczenie Wyłącznie pieniężne w PLN.

5 Planowana data rozpoczęcia okresu zawierania transakcji na GPW. wrzesień/październik 2002 r.

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo