SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Warszawa, dnia

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS rok I Nazwa: a Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia b Krajowy Rejestr Sądowy KRS c Regon: Regon d NIP: NIP Wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Wydział KRS Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873). Celem Fundacji jest działanie na rzecz edukacji młodzieży, na studiach wyższych stacjonarnych, z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, w szczególności: 1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 2) wzrost świadomości edukacyjnej młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 3) promocja kształcenia na poziomie studiów wyższych młodzieży obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 4) wspieranie finansowe młodzieży akademickiej lub ubiegającej się przyjęcie na studia wyższe pochodzącej z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców. 1. Fundacja realizuje cele określone w 8 poprzez: a) przyznawanie stypendiów rocznych i wieloletnich dla młodzieży akademickiej, b) przyznawanie jednorazowych zapomóg dla młodzieży akademickiej, c) prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do młodzieży obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej mieszkańców, promującej cele i działalność Fundacji, d) współpracę z przedstawicielami władz państwowych lub samorządowych, z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji. 2. Fundacja może również inwestować posiadane środki pieniężne, mając za cel bezpieczną ochronę ich siły nabywczej przed skutkami inflacji, a także pomnażanie przedmiotowych środków. 3. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. II Okres trwania organizacji: III Okres objęty sprawozdaniem: czas nieograniczony za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 IV 1 Sprawozdania finansowe * Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. * Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 2 z 12

3 * Fundacji sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. * Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji oraz wynik finansowy. * Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. * W sprawozdaniu finansowym Fundacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. * 2 Wartości niematerialne i prawne * Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie: Oprogramowanie komputerowe 60 mcy * Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. * Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty. * Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. 3 Środki trwałe * Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. * Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do używania rzeczowych środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niższa od kwoty zobowiązującej do umarzania stopniowego, zgodnie z tzw. planem amortyzacji tj ,00 zł. netto. * Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. * Fundacja nie stosowało stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. * Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*). * Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów. * Budynki i budowle amortyzowane są metoda liniowa z zastosowaniem stawki 2,5% 4 Należności * Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). * Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. * Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem. * Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. * Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. * Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacji za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. 5 Zobowiązania * Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. * Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 3 z 12

4 * Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie wyceniane są według kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta; zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. 6 Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. * Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła metoda FIFO. 7 Zapasy * Odpisy aktualizujące wartość zapasów * Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco: * Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". * Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej. 8 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych 9 Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki rachunkowości) brak zmian 10 Informacje pozostałe * Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na użytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe ACCOUNT. * Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w Fundacji nie wystąpiły. * Na potrzeby działalności statutowej wykorzystywany jest rachunek bankowy w banku PEKAO SA * W organizacji w roku 2014 nie przeprowadzono żadnej kontroli. * W dniu przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo Warszawa ul. Białobrzeska 53a dla Fundacji został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej. * 1. Dnia zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to tys. euro) 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to ,00 Warszawa, dnia Sporządził: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 4 z 12

5 A Objaśnienia do bilansu DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a Środki trwałe i WNIP Stan na Środki trwałe Środki trwałe Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem , ,32 * Budynki i budowle , ,00 * Inne środki trwałe 4 900, ,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778, ,58 Oprogramowanie 1 778, ,58 razem , ,90 b Umorzenie Środków trwałych Stan na Umorzenie Umorzenie Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem , ,96 0, ,21 * Budynki i budowle , , ,89 * Inne środki trwałe 4 900, ,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778, ,58 * Oprogramowanie 1 778, ,58 razem , ,96 0, , Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4 Dane o kapitałach (funduszach) własnych Lp. Dotyczy: 1 Jerzy Juzoń wpłata 2 Interchemal Sp.z o.o. udziały 610 (sześćset dziesięć) 3 Lokal mieszkalny nr 4 Naukowa 30A Razem: 5 Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych. Wartość , , , ,60 6 Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 5 z 12

6 7 Dane o odpisach aktualizujących 8 Należności stan na początek roku stan na koniec roku należności długoterminowe należności krótkoterminowe 964,07 429,04 stan na początek roku stan na koniec roku Razem Należności od jednostek pozostałych 964,07 429,04 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 c. inne d. dochodzone na drodze sądowej 9 Zapasy 10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Polisa ubezpieczeniowa lokal 367,50 735,00 856,50 246, Razem: 367,50 735,00 856,50 246,00 11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 12 Pozostałe zobowiązania a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe stan na początek roku stan na koniec roku 2 034, ,97 Razem zobowiązania krótkoterminowe a. kredyty i pożyczki b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług e. zaliczki otrzymane na dostawy f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń h. z tytułu wynagrodzeń i. inne stan na początek roku stan na koniec roku 1 277, ,70 748,00 230,00 9, ,00 0,00 19,27 13 Inwestycje długoterminowe Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku Interchemal Sp.z o.o. 610 udziałów (sześćset ,60 dziesięć) - powiązane ,60 2 Dabtube Holdings Limited darowizna - powiązane 0, , ,00 3 Razem: , ,00 0, ,60 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 6 z 12

7 B Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach I Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania II Odpisy aktualizujące środki trwałe III Struktura rzeczowa przychodów netto A Przychody z działalności statutowej ,02 Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,70 Pozostałe przychody określone statutem Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0, ,32 Ogółem przychody z działalności statutowej: , ,02 Darowizna udziałów w spółce - Dabtube Holdings Limited w kwocie ,00 w tym dywidenda ze spółki Dabtube Holding Limited w kwocie ,54 W tym dywidenda ze spółki Interchemall ,16 B Koszty z działalności statutowej ,46 Stan na początek roku Stan na koniec roku Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,46 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,02 0,00 Ogółem koszty z działalności statutowej: , ,46 W tym stypendia wypłacone w roku ,00 C Przychody z działalności gospodarczej 0,00 D Koszty z działalności gospodarczej 0,00 E Koszty administracyjne 0,00 F Przychody finansowe 45742,25 Stan na początek roku Stan na koniec roku Odsetki od środków na rachunkach , ,25 Pozostałe przychody finansowe ,00 150,00 Inne przychody finansowe ,31 0,00 Ogółem przychody finansowe: , ,25 G Koszty finansowe 117,29 Stan na początek roku Stan na koniec roku Różnice kursowe 755 Odsetki ustawowe (z tytułu zobowiązań) ,29 Ogółem koszty finansowe: 0,00 117,29 H Przychody operacyjne 0,00 I Koszty operacyjne 0,00 J Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-) Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody wykazane w rachunku zysków i strat , ,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat , ,75 Zysk bilansowy / Strata bilansowa , ,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 7 z 12

8 Zysk brutto (+) strata (-) na działalności statutowej ,52 4 Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego a Wyłączenia Przychodów 0,00 b Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 2 000,00 Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku poprzednim Nie wypłacone umowy cywilnoprawne 2 000,00 Spisane salda odsetki od zobowiązań budżetowych Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 0, ,00 c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-) ,52 Przychody wykazane w rachunku zysków i strat ,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat ,75 Zysk podatkowy / Strata podatkowa ,52 IV Struktura środków pieniężnych Stan na Stan na Zmiany + / - Lp. Wyszczególnienie początek roku koniec roku 1 Środki pieniężne w kasie 0,00 63,65 63,65 2 Środki pieniężne w banku , , ,48 Konto , , ,52 Lokaty , , ,00 3 Inne Środki pieniężne 0,00 Ogółem wg bilansu: , , ,83 V Informacje dodatkowe a Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec kresu sprawozdawczego. b Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. c Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. brak Nie wypłacono VI Informacje uzupełniające a Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. b Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby. c Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego. d Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych. e Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych. f Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych. Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 8 z 12

9 g Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji. h Transakcje z jednostkami powiązanymi. i Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału. Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a j nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 1. Dnia zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek. 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to tys. euro). 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to ,00 4. Pozycja ta powinna zwiększyć Wynik finansowy roku 2013, niestety ujawniono niniejszy akt notarialny już po zatwierdzeniu sprawozdania. Warszawa, dnia Podpisy Wszystkich Członków Zarządu nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 9 z 12

10 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS BILANS za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku A. Aktywa trwałe , ,71 A. Kapitał (fundusz) własny , ,12 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych I. Kapitał (fundusz) statutowy , ,60 2. Wartości firmy II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych III. Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy ,32 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwale , ,11 1. Środki trwale , ,11 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 a. Grunty Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,32 b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej , ,11 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwale IV. Wynik finansowy netto za bieżący rok obrotowy 0, ,52 2. Środki trwale w budowie 3. Zaliczki na środki trwale w budowie Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 III. Należności długoterminowe Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,52 IV. Inwestycje długoterminowe , ,60 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,60 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2034, ,97 a. w jednostkach powiązanych , ,60 b. w pozostałych jednostkach I. Zobowiązania długoterminowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a. w jednostkach powiązanych a. Rozrachunki kapitałowe b. w pozostałych jednostkach b. Zobowiązania jednostki powiązane V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Wobec pozostałych jednostek 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c. inne zobowiązania finansowe Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 10 z 12

11 d. Inne B. Aktywa obrotowe , ,38 I. Zapasy II. Zobowiązania krótkoterminowe 2034, ,97 1. Materiały 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Półprodukty i produkty w toku a. Z tytułu dostaw i usług 3. Produkty gotowe b. Inne 4. Towary 2. Wobec pozostałych jednostek 2034, ,97 5. Zaliczki na poczet dostaw a. kredyty i pożyczki II. Należności krótkoterminowe 964,07 429,04 b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1. Należności od jednostek powiązanych c. inne zobowiązania finansowe 2. Należności od pozostałych jednostek 964,07 429,04 d. z tytułu dostaw i usług 1 277, ,70 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 e. zaliczki otrzymane na dostawy b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 f. zobowiązania wekslowe c. inne g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 748,00 230,00 d. dochodzone na drodze sądowej h. z tytułu wynagrodzeń 9, ,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,34 i. inne 19,27 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,34 3. Fundusze specjalne c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,34 cl. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,34 III. Rezerwy na zobowiązania c2. inne środki pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe c3. Inne aktywa pieniężne 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367,50 246,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW , ,09 SUMA PASYWÓW , ,09 Warszawa, dnia Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Sporządził: Ilona Malicka-Janek Dnia: Podpisy Zarządu Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 11 z 12

12 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS Rachunek wyników za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137/2001 poz z późniejszymi zmianami) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,02 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,02 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,70 3 Pozostałe przychody określone statutem 4 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,32 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,46 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,46 4 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,02 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,56 D. Koszty administracyjne 1 Amortyzacja 2 Zużycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 64770, ,25 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 43501,52 150,00 H. Koszty finansowe 0,00 117,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,52 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,52 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. III. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) , ,52 Warszawa, dnia Sporządził: Ilona Malicka-Janek Podpisy Zarządu Dnia: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 12 z 12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Spółki a) nazwa: Polcolorit Spółka Akcyjna b) siedziba: Piechowice 58-573 ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo