SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Warszawa, dnia

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS rok I Nazwa: a Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia b Krajowy Rejestr Sądowy KRS c Regon: Regon d NIP: NIP Wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Wydział KRS Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873). Celem Fundacji jest działanie na rzecz edukacji młodzieży, na studiach wyższych stacjonarnych, z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, w szczególności: 1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 2) wzrost świadomości edukacyjnej młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 3) promocja kształcenia na poziomie studiów wyższych młodzieży obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 4) wspieranie finansowe młodzieży akademickiej lub ubiegającej się przyjęcie na studia wyższe pochodzącej z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej (trzydzieści tysięcy) mieszkańców. 1. Fundacja realizuje cele określone w 8 poprzez: a) przyznawanie stypendiów rocznych i wieloletnich dla młodzieży akademickiej, b) przyznawanie jednorazowych zapomóg dla młodzieży akademickiej, c) prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do młodzieży obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej mieszkańców, promującej cele i działalność Fundacji, d) współpracę z przedstawicielami władz państwowych lub samorządowych, z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji. 2. Fundacja może również inwestować posiadane środki pieniężne, mając za cel bezpieczną ochronę ich siły nabywczej przed skutkami inflacji, a także pomnażanie przedmiotowych środków. 3. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. II Okres trwania organizacji: III Okres objęty sprawozdaniem: czas nieograniczony za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 IV 1 Sprawozdania finansowe * Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. * Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 2 z 12

3 * Fundacji sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. * Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji oraz wynik finansowy. * Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. * W sprawozdaniu finansowym Fundacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. * 2 Wartości niematerialne i prawne * Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie: Oprogramowanie komputerowe 60 mcy * Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. * Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty. * Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. 3 Środki trwałe * Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. * Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do używania rzeczowych środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niższa od kwoty zobowiązującej do umarzania stopniowego, zgodnie z tzw. planem amortyzacji tj ,00 zł. netto. * Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. * Fundacja nie stosowało stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. * Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*). * Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów. * Budynki i budowle amortyzowane są metoda liniowa z zastosowaniem stawki 2,5% 4 Należności * Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). * Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. * Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem. * Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. * Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. * Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacji za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. 5 Zobowiązania * Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. * Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 3 z 12

4 * Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie wyceniane są według kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta; zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. 6 Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. * Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła metoda FIFO. 7 Zapasy * Odpisy aktualizujące wartość zapasów * Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco: * Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". * Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej. 8 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych 9 Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki rachunkowości) brak zmian 10 Informacje pozostałe * Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na użytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe ACCOUNT. * Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w Fundacji nie wystąpiły. * Na potrzeby działalności statutowej wykorzystywany jest rachunek bankowy w banku PEKAO SA * W organizacji w roku 2014 nie przeprowadzono żadnej kontroli. * W dniu przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo Warszawa ul. Białobrzeska 53a dla Fundacji został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej. * 1. Dnia zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to tys. euro) 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to ,00 Warszawa, dnia Sporządził: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 4 z 12

5 A Objaśnienia do bilansu DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a Środki trwałe i WNIP Stan na Środki trwałe Środki trwałe Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem , ,32 * Budynki i budowle , ,00 * Inne środki trwałe 4 900, ,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778, ,58 Oprogramowanie 1 778, ,58 razem , ,90 b Umorzenie Środków trwałych Stan na Umorzenie Umorzenie Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem , ,96 0, ,21 * Budynki i budowle , , ,89 * Inne środki trwałe 4 900, ,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778, ,58 * Oprogramowanie 1 778, ,58 razem , ,96 0, , Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4 Dane o kapitałach (funduszach) własnych Lp. Dotyczy: 1 Jerzy Juzoń wpłata 2 Interchemal Sp.z o.o. udziały 610 (sześćset dziesięć) 3 Lokal mieszkalny nr 4 Naukowa 30A Razem: 5 Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych. Wartość , , , ,60 6 Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 5 z 12

6 7 Dane o odpisach aktualizujących 8 Należności stan na początek roku stan na koniec roku należności długoterminowe należności krótkoterminowe 964,07 429,04 stan na początek roku stan na koniec roku Razem Należności od jednostek pozostałych 964,07 429,04 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 c. inne d. dochodzone na drodze sądowej 9 Zapasy 10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Polisa ubezpieczeniowa lokal 367,50 735,00 856,50 246, Razem: 367,50 735,00 856,50 246,00 11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 12 Pozostałe zobowiązania a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe stan na początek roku stan na koniec roku 2 034, ,97 Razem zobowiązania krótkoterminowe a. kredyty i pożyczki b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług e. zaliczki otrzymane na dostawy f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń h. z tytułu wynagrodzeń i. inne stan na początek roku stan na koniec roku 1 277, ,70 748,00 230,00 9, ,00 0,00 19,27 13 Inwestycje długoterminowe Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku Interchemal Sp.z o.o. 610 udziałów (sześćset ,60 dziesięć) - powiązane ,60 2 Dabtube Holdings Limited darowizna - powiązane 0, , ,00 3 Razem: , ,00 0, ,60 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 6 z 12

7 B Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach I Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania II Odpisy aktualizujące środki trwałe III Struktura rzeczowa przychodów netto A Przychody z działalności statutowej ,02 Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,70 Pozostałe przychody określone statutem Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0, ,32 Ogółem przychody z działalności statutowej: , ,02 Darowizna udziałów w spółce - Dabtube Holdings Limited w kwocie ,00 w tym dywidenda ze spółki Dabtube Holding Limited w kwocie ,54 W tym dywidenda ze spółki Interchemall ,16 B Koszty z działalności statutowej ,46 Stan na początek roku Stan na koniec roku Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,46 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,02 0,00 Ogółem koszty z działalności statutowej: , ,46 W tym stypendia wypłacone w roku ,00 C Przychody z działalności gospodarczej 0,00 D Koszty z działalności gospodarczej 0,00 E Koszty administracyjne 0,00 F Przychody finansowe 45742,25 Stan na początek roku Stan na koniec roku Odsetki od środków na rachunkach , ,25 Pozostałe przychody finansowe ,00 150,00 Inne przychody finansowe ,31 0,00 Ogółem przychody finansowe: , ,25 G Koszty finansowe 117,29 Stan na początek roku Stan na koniec roku Różnice kursowe 755 Odsetki ustawowe (z tytułu zobowiązań) ,29 Ogółem koszty finansowe: 0,00 117,29 H Przychody operacyjne 0,00 I Koszty operacyjne 0,00 J Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-) Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody wykazane w rachunku zysków i strat , ,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat , ,75 Zysk bilansowy / Strata bilansowa , ,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 7 z 12

8 Zysk brutto (+) strata (-) na działalności statutowej ,52 4 Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego a Wyłączenia Przychodów 0,00 b Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 2 000,00 Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku poprzednim Nie wypłacone umowy cywilnoprawne 2 000,00 Spisane salda odsetki od zobowiązań budżetowych Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 0, ,00 c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-) ,52 Przychody wykazane w rachunku zysków i strat ,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat ,75 Zysk podatkowy / Strata podatkowa ,52 IV Struktura środków pieniężnych Stan na Stan na Zmiany + / - Lp. Wyszczególnienie początek roku koniec roku 1 Środki pieniężne w kasie 0,00 63,65 63,65 2 Środki pieniężne w banku , , ,48 Konto , , ,52 Lokaty , , ,00 3 Inne Środki pieniężne 0,00 Ogółem wg bilansu: , , ,83 V Informacje dodatkowe a Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec kresu sprawozdawczego. b Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. c Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. brak Nie wypłacono VI Informacje uzupełniające a Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. b Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby. c Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego. d Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych. e Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych. f Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych. Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 8 z 12

9 g Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji. h Transakcje z jednostkami powiązanymi. i Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału. Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a j nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 1. Dnia zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek. 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to tys. euro). 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to ,00 4. Pozycja ta powinna zwiększyć Wynik finansowy roku 2013, niestety ujawniono niniejszy akt notarialny już po zatwierdzeniu sprawozdania. Warszawa, dnia Podpisy Wszystkich Członków Zarządu nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 9 z 12

10 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS BILANS za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku A. Aktywa trwałe , ,71 A. Kapitał (fundusz) własny , ,12 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych I. Kapitał (fundusz) statutowy , ,60 2. Wartości firmy II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych III. Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy ,32 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwale , ,11 1. Środki trwale , ,11 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 a. Grunty Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,32 b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej , ,11 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwale IV. Wynik finansowy netto za bieżący rok obrotowy 0, ,52 2. Środki trwale w budowie 3. Zaliczki na środki trwale w budowie Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 III. Należności długoterminowe Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,52 IV. Inwestycje długoterminowe , ,60 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,60 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2034, ,97 a. w jednostkach powiązanych , ,60 b. w pozostałych jednostkach I. Zobowiązania długoterminowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a. w jednostkach powiązanych a. Rozrachunki kapitałowe b. w pozostałych jednostkach b. Zobowiązania jednostki powiązane V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Wobec pozostałych jednostek 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c. inne zobowiązania finansowe Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 10 z 12

11 d. Inne B. Aktywa obrotowe , ,38 I. Zapasy II. Zobowiązania krótkoterminowe 2034, ,97 1. Materiały 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Półprodukty i produkty w toku a. Z tytułu dostaw i usług 3. Produkty gotowe b. Inne 4. Towary 2. Wobec pozostałych jednostek 2034, ,97 5. Zaliczki na poczet dostaw a. kredyty i pożyczki II. Należności krótkoterminowe 964,07 429,04 b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1. Należności od jednostek powiązanych c. inne zobowiązania finansowe 2. Należności od pozostałych jednostek 964,07 429,04 d. z tytułu dostaw i usług 1 277, ,70 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 e. zaliczki otrzymane na dostawy b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 f. zobowiązania wekslowe c. inne g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 748,00 230,00 d. dochodzone na drodze sądowej h. z tytułu wynagrodzeń 9, ,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,34 i. inne 19,27 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,34 3. Fundusze specjalne c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,34 cl. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,34 III. Rezerwy na zobowiązania c2. inne środki pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe c3. Inne aktywa pieniężne 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367,50 246,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW , ,09 SUMA PASYWÓW , ,09 Warszawa, dnia Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Sporządził: Ilona Malicka-Janek Dnia: Podpisy Zarządu Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 11 z 12

12 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok Warszawa NIP , Regon , KRS Rachunek wyników za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137/2001 poz z późniejszymi zmianami) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,02 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,02 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,70 3 Pozostałe przychody określone statutem 4 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,32 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,46 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,46 4 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,02 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,56 D. Koszty administracyjne 1 Amortyzacja 2 Zużycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 64770, ,25 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 43501,52 150,00 H. Koszty finansowe 0,00 117,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,52 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,52 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. III. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) , ,52 Warszawa, dnia Sporządził: Ilona Malicka-Janek Podpisy Zarządu Dnia: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, Warszawa NIP , Regon Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 12 z 12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów NIP 7010301132 REGON 142963659 KRS 0000387832 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Fundacja "Kultury Świata" 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607 NIP 524-266-97-90 Regon 141730278 KRS 0000321416 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem" 02-777 Warszawa ul. Teligi 1 NIP 951-216-89-54 Regon 140383113 KRS 0000247769

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Kulury Świata" 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Kulury Świata 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Kulury Świata" 00-891 Warszawa, uk. Chłodna 15 lok. 607 I Nazwa: a Fundacja "Kulury Świata" b Krajowy Rejestr Sądowy c Regon: d NIP: e Data rejestracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Fundacji Zdrowa Wieś

Fundacji Zdrowa Wieś SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Zdrowa Wieś za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. obejmujące : 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. INFORMACJE DODATKOWE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) BILANS... REGON: 001108544 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.011 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publ. i Prawa Podat.przy Wydz. Prawa UWB ROK: 006 1513 Białystok ul.mickiewicza 1 NIP: 5480116 BiIans AKTYWA +/ POŁ Nazwa pozycji A _ B [ I II IV Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo