Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek"

Transkrypt

1 Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok.55, na które składa się: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,43 zł; 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący stratę netto w wysokości ( ,23 ) zł; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,22 zł; 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,39 zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dnia 11 marca z 2013 r. poz. 330), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami polityki rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki. III. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie

2 opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. IV. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowanego sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień r., jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości Grupy Kapitałowej, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. V. Nie zgłaszając zastrzeżeń, do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezbędne jest przedstawienie następujących objaśnień: Sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za 2013 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Zwracamy uwagę, że ze względu na straty wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata 2011 r r. przewyższające sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, istnieje konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). VI. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Alicja Małek Nr w rejestrze przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego w imieniu Biura Audytorsko-Księgowego Alicja Małek Ul. Grochowska 357/435; Warszawa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Nr 2988 Warszawa, dn r Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

3 Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novian S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok.515 za rok obrotowy od do

4 A. Część ogólna raportu 1.Dane identyfikujące Grupę Kapitałową 1.1. Nazwa Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A Informacje o jednostce dominującej NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 lok.515, działa na podstawie statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w r. Repertorium A nr 7087/2008 oraz aneksu z dnia r. Rep. A nr /2009, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 309/2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 4817/2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr /2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr /10, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 1632/11, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 2191/2011, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 5975/2012, Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem z dnia r. w. w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu. c) numer identyfikacyjny Regon Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym ze statutu i wpisu do właściwego rejestru jest działalność holdingów finansowych Organy jednostki przedstawiają się następująco: a) Zarząd jednoosobowy powołany przez uprawniony organ Zarząd SPQR S.A.: Prezes Zarządu Pan Jaromir Tadeusz Gorczyca od dnia r. Na dzień badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. b) Rada Nadzorcza od dnia pracowała, pracowała w składzie: Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN Członek RN Członek RN Członek RN Andrzej Pezda Marek Łanoszka Aleksander Gorczyca Jan Mlekodaj Adam Majewski Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

5 Na dzień badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie Księgi rachunkowe od dnia 1 stycznia 2012 r. prowadzi MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o Kapitały własne jednostki dominującej kształtują się następująco: Wyszczególnienie Stan na dzień bilansowy br. Stan na dzień bilansowy pr. Kapitał (fundusz) własny ( ,75) ,90 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,21) ( ,39) Zysk (strata) netto ( ,65) ( ,82) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna) Kapitał podstawowy na dzień r wynosi ,60 zł, dzieli się na równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 0,05 zł. Struktura akcjonariatu na dzień r przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w ogólnej liczbie głosów SPQR S.A. z siedzibą w Krakowie DYFFRYN HOLDINGS Ltd z siedzibą wblarnace Cypr ,11% 0,11% ,17% 38,17% Razem Grupa Kapitałowa SPQR: ,28% 38,28% IPO PARTNERS S.A ,45% 6,45% Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) ,27% 55,27% Razem ,00% 100,00% Na dzień bilansowy Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 1.3.Informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wg stanu na dzień r. konsolidacją zostały objęte następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

6 jednostka dominująca NOVIAN S.A. z siedziba w Warszawie ( ), ul. Nowogrodzka 50 lok.515 jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną: Lp Nazwa Udział w kapitale (%) Udział w głosach (%) 1 Novian Polska S.A. 99,63 99,74 2 Novian Europe S.A. 99,62 99,73 3 Mondrian S.A Novian Real Estate S.A Black Pearl Capital S.A. 63,19 63, Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawa (03-822), ul. Grochowskiej 357/435 wpisany pod numerem 2988 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 17/A/2013 z dnia r. zawartą w wykonaniu uchwały nr 1 z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki oraz podmiotu uprawnionego do badania w okresie od 18 maja 2014 r. do 06 czerwca 2014 r. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Alicja Małek (nr rej ) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 1.5.Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp z o.o. i otrzymało opinię z następującymi objaśnieniami: 1.Sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za 2012 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Zwracamy uwagę, że na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2012 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W tej sytuacji, stosownie do Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

7 postanowień art.397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Do dnia badania uchwała taka nie została podjęta. 2.Do dnia zakończenia badania Zarząd Jednostki nie dopełnił, wynikającego z art. 70 ustawy o rachunkowości, obowiązku ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok 2011 w Monitorze Polskim B. Sprawozdanie za 2012 rok zostało zatwierdzone przez ZWZ uchwałą nr 7 dnia 28 czerwca 2013 r. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok badany zostało: a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym Wydział KRS XII w dniu b) stosownie do art. 27 ustawy z r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu r. 1.6.Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych objętych konsolidacją Jednostka dominująca Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Novian S.A. za rok obrotowy kończący się na dzień 31 grudnia 2013 r. przez podmiot audytorski Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawa (03-822), ul. Grochowskiej 357/435 wpisany pod numerem 2988 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i uzyskało opinię z zastrzeżeniem,że, występują istotne przesłanki, wskazujące na istnienie zagrożenia dla kontynuacji działalności ze względu na ujemny kapitał własny, wielkość wykazanych strat w 3 kolejnych latach obrotowych, pogarszające się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Zwracamy uwagę, że ze względu na straty wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata 2011 r r. przewyższających sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, istnieje konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.) Pozostałe jednostki objęte konsolidacją. Lp Nazwa Podmiot uprawniony do badania dzień bilansowy Rodzaj opinii biegłego rewidenta 1 Novian Polska S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z zastrzeżeniem 2 Novian Europe S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami 3 Mondrian S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami 4 Novian Real Estate S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców 5 Black Pearl Capital S.A. Sp. z o.o z objaśnieniami Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

8 1.7. Zakres prac i odpowiedzialności Niniejszy raport został opracowany dla Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 lok 515, przez biegłego rewidenta na podstawie dokumentacji konsolidacyjnej, wymaganej przez 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na dzień r., z sumą aktywów i pasywów ,43 zł c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (-) ( ,23) zł d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, f) dodatkowych informacji i objaśnień, oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. Zarząd Spółki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

9 B. Kluczowe wielkości bezwzględne i wskaźniki względne charakteryzujące wynik bilansowy jednostki oraz jej sytuację majątkową i finansową za rok obrotowy i dwa lata poprzedzające. Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finansowych charakteryzują tabele i wykresy podane niżej: 1. Bilans porównawczy Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie % % % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Aktywa trwałe 9.722,0 67, ,3 64, ,4 11,8 (8 374,1) 14,0 (15 633,0) 8,0 I. II. Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,9 0,0 (0,9) 8 358,6 58, ,8 36, ,5 33,4 (4 172,2) 66,7 (39 921,9) 17,3 III. Rzeczowe aktywa trwałe 115,1 0,8 302,6 0,9 610,2 0,4 (187,6) 38,0 (495,1) 18,9 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych V. Inwestycje długoterminowe 1 076,4 7, ,4 26, ,4 9,3 (8 054,0) 11,8 (12 301,0) 8,0 a) w jednostkach powiązanych 132,2 0,1 (132,2) VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171,9 1,2 304,5 0, ,9 2,1 (132,6) 56,5 (2 835,9) 5,7 B. Aktywa obrotowe 4 622,2 32, ,8 35, ,5 54,8 (7 607,6) 37,8 (74 590,3) 5,8 I. Zapasy 10,5 0,0 (10,5) II. Należności krótkoterminowe 114,3 0, ,5 8, ,2 0,8 (2 681,2) 4,1 (1 092,9) 9,5 1. Należności od jednostek powiązanych 1,1 0,0 569,1 0,4 1,1 (567,9) 0,2 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 506,0 31, ,4 27, ,1 53,7 (4 926,4) 47,8 (73 100,1) 5,8 a) w jednostkach powiązanych 1 862,8 5,4 158,8 0,1 (1 862,8) (158,8) IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o 1,9 0,0 1,9 0,0 388,7 0,3 (0,1) 96,8 (386,8) 0,5 Aktywa razem ,2 100, ,1 100, ,4 100,0 (20 153,9) 41,6 ( ,3) 9,9 Graficznie aktywa przedstawiają się następująco: Aktywa w latach (w artość w tys. zł) Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy lata Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Serie9 Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

10 Lp Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Wyszczególnienie Zmiana stanu % udziału % udziału % % % udziału 2013/ / A. Kapitał (fundusz) własny ,4 75, ,7 82, ,0 66,4 (17 510,4) 38,2 (85 177,6) 11,3 I. II. III. Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,1 612, ,1 254, ,1 60,8 100,0 100,0 (1 096,8) (3,2) 1 096,8 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,3 555, ,4 234, ,3 55,1 (1 409,1) 98,3 100,0 V. VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,7) (969,6) (77 571,5) (224,9) (3 274,8) (2,3) (61 514,1) 179,3 ( ,9) 4 247,2 VIII. Zysk (strata) netto (17 510,4) (122,1) (61 826,4) (179,2) (68 143,7) (47,2) ,0 28, ,3 25,7 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Kapitał mniejszości 708,0 4, ,7 6, ,0 4,0 (1 447,7) 32,8 (5 026,0) 12,3 C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 816,7 19, ,6 11, ,5 29,6 (1 195,9) 70,2 (39 941,8) 6,6 I. Rezerwy na zobowiązania 125,4 0,9 48,9 0, ,3 1,6 76,5 256,3 (2 207,9) 5,4 II. Zobowiązania długoterminowe 3 841,4 2,7 (3 841,4) 1. Wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 690,1 18, ,6 11, ,8 25,3 (1 273,5) 67,9 (33 832,7) 7,4 1. Wobec jednostek powiązanych 239,9 1,7 347,5 1,0 406,3 0,3 (107,7) 69,0 (166,4) 59,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1,2 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 1, ,0 (59,8) 2,0 Pasywa razem ,1 100, ,1 100, ,5 100,0 (20 154,0) 41,6 ( ,4) 9,9 Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: Pasywa w latach (w artość w tys. zł) Kapitał (fundusz) własny Zysk (strata) netto Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe (20 000) (40 000) Zobowiązania krótkoterminowe (60 000) (80 000) lata Rozliczenia międzyokresowe Serie5 Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

11 Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp Wyszczególnienie 2013 rok 2012 rok 2011 rok Zmiana stanu % udziału % udziału % % % udziału 2013/ / A. Działalność podstawowa 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (666,0) (3,3) ,8 51, ,1 10,8 2. Koszt własny sprzedaży 2 618,2 14, ,4 66, ,0 25,8 (54 376,8) (54 605,2) (1,2) (7 658,1) (9,5) 4,6 (6 797,8) 27,8 3. Wynik na sprzedaży (3 284,3) (3 512,6) (2 423,9) 228,4 93,5 (860,4) 135,5 B. Pozostała działalność operacyjna C. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności operacyjnej Wynik operacyjny (A3+B3) D. Działalność finansowa 155,2 0,8 3,1 0,0 5,5 0,0 152, ,5 149, ,0 962,3 5,5 197,1 0, ,0 5,7 765,2 488,1 (1 124,6) 46,1 (807,1) (194,0) (2 081,5) (613,1) 416, ,4 38,8 (4 091,3) (3 706,7) (4 505,3) (384,7) 110,4 414,0 90,8 1. Przychody finansowe ,2 51, ,4 14, ,9 15,4 (4 893,2) 67,8 273,3 102,7 2. Koszty finansowe ,2 79, ,4 33, ,4 68,4 3. Wynik na działalności finansowej E. Zdarzenia nadzwyczajne (14 853,2) 48,5 (10 942,2) (3 698,0) (13 658,0) (14 913,5) 9 960,0 27, ,4 24,8 56,1 2. Straty nadzwyczajne 3 F. G. H. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałow jednostek podporzadkowanych Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (5 031,4) 5 031, ,4 (5 031,4) , , ,5 (18 165,5) (26 105,5) 28,4 (58 877,6) , ,2 30,9 (37 540,4) (25 911,0) 21,7 (63,7) 1. Podatek dochodowy (193,2) 630,6 (899,9) (823,7) (30,6) 706,7 21,5 2. J. G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto (F-G) (1 447,7) (1 918,2) (636,8) 470,5 75,5 (810,8) 227,3 (985,8) (4 236,3) (2 345,1) 3 250,6 23, ,3 42,0 (1 447,7) (1 918,2) (636,8) 470,5 75,5 (104,1) 227,3 (17 510,4) (61 826,4) , ,0 28,3 (25 806,9) (60,1) Na podstawowej sprzedaży ( sprzedaż instrumentów finansowych) Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę w kwocie 3 284,3 tys. zł, która jest niższa o 228,4 tys. zł, tj; o 6,5 % od uzyskanej w roku Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 807,1. tys. zł, jest o 613,1 tys. zł od uzyskanego w roku ubiegłym. Niekorzystny wynik na działalności finansowej w kwocie straty wynoszącej 3 698,0 tys. zł, powstał głównie z odpisów aktualizujących wartość akcji Spółek notowanych na alternatywnego systemie obrotu na rynku NewConnect. Ujemny wynik na działalności finansowej jest niższy o Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

12 9 960,0 tys. zł, tj; o 72,9 % od wygenerowanego w roku Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym ujemnego wyniku finansowego wynoszącego netto ,4 tys. zł, który jest niższy o ,0 tys. zł.tj. o 71,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

13 2. Wybrane wskaźniki finansowe 2.1 Wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności wskaźnik bezpieczny miernik Rentowność majątku (ROA) Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne 5-8 procent -122,07% -179,22 % --47,16 % 3-8 procent -179,05% -89,74% -400,50% procent -161,84% -218,24% -70,99% 2.2.Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Wstępna analiza bilansu wskaźnik bezpieczny miernik Złota reguła bilansowania (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 aktywa trwałe procent 141,44% 145,42% 216,65% Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem wskaźnik wzrostowy tys.zł -683, , ,1 C. Część szczegółowa 1. Zasady rachunkowości Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisująca stosowane w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej. Przyjęte zasady rachunkowości zostały przedstawione we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie wymaganym przez przepisami ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w istotnym zakresie, stosują te same zasady rachunkowości, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominująca Sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy. 2. Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A. sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.( Dz.U. z dnia 11 marca z 2013 r. poz. 330), zg. z przepisami rozporządzenia Ministra Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

14 Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych(dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami). 3.Metoda konsolidacji. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidacja jednostek zależnych dokonana została metoda pełna. 4.Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia W nocie nr 3 informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego został przedstawiony sposób ustalenia i rozliczenia wartości firmy z konsolidacji dla każdej jednostki zależnej. 5.Konsolidacja kapitałów i ustalenie udziałów mniejszości. Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej, z wyjątkiem jej kapitału podstawowego, odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających udziałowi jednostki dominującej we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą. Wyliczenia udziałów mniejszości w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie procentowego udziału udziałowców mniejszościowych w kapitale własnym jednostek zależnych na dzień bilansowy. 6. Wyłączenia konsolidacyjne Wyłączenia konsolidacyjne obejmowały : Wzajemne należności i zobowiązania Przychodów i kosztów Zysków ( strat) dotyczących operacji miedzy jednostkami objętymi konsolidacją Wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w kapitałach spółek zależnych 4. Badanie pozostałych części składowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

15 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym. Grupa Kapitałowa kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmniejszenie kapitału własnego o ,22 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi Informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych. Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego Zdarzenia po dacie bilansu. Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd w dniu r. 5. Podsumowanie. Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości. Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta. Integralną część raportu stanowią załączniki: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na r. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy. 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Alicja Małek Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

16 Nr w rejestrze przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego w imieniu Biura Audytorsko-Księgowego Alicja Małek Ul. Grochowska 357/435; Warszawa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Nr 2988 Warszawa, dn r. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych Sp. z o. o. Opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WB Electronics Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Global Audit Partner Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport. Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek. z badania sprawozdania finansowego. jednostki NOVATIS S.A.

Raport. Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek. z badania sprawozdania finansowego. jednostki NOVATIS S.A. Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu RAJDY 4x4 S.A. I. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r.

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r. OPINIA I RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 4. Kierownikiem jednostki jest: - Zarząd powołany przez uprawniony organ:

A. Część ogólna. 4. Kierownikiem jednostki jest: - Zarząd powołany przez uprawniony organ: Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015 A. Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10. 1 RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL 01-026 WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10 za 2012 rok 2 I.INFORMACJE OGÓLNE. Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą PSW

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Alejasamochodowa.pl S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015

Alejasamochodowa.pl S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 Raport z badania sprawozdania finansowego spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą 02-267 Warszawie, ul. Buńczuk 7B za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Spółka działa na

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport. Kraków, marzec 2010 roku

Raport. Kraków, marzec 2010 roku Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki Północ Nieruchomości S.A. z siedzibą 30-149 Kraków, ul. Balicka 35 za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. we Wrocławiu

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. we Wrocławiu OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, dnia 23

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta zo Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla Grupy Kapitałowej INTELIWISE z siedzibą w Warszawie przy ul. Ursynowskiej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

www.auxilium-audyt.com.pl

www.auxilium-audyt.com.pl Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Gruszczyńskiego 2 za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. Północ Nieruchomości S.A Kraków, ul. Balicka 35. za rok obrotowy od do

Raport z badania sprawozdania finansowego. Północ Nieruchomości S.A Kraków, ul. Balicka 35. za rok obrotowy od do Raport z badania sprawozdania finansowego Północ Nieruchomości S.A. 30-149 Kraków, ul. Balicka 35 za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 Audytor: BDI Audyt Sp. z o.o.31-444 Kraków, ul. Śliczna 30/47

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres Sprawozdanie Rady Spółki DOMEXBUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Browar Czarnków S.A. w Kamionce

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Browar Czarnków S.A. w Kamionce OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Browar Czarnków S.A. w Kamionce za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie. dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie. dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego TELE-POLSKA HOLDING S.A. za okres 1.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa 5 czerwca 2014 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 25346. Zakład Mechaniczny Marek Steinhof w Tarnowie. [BMSiG-18650/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/ Wrocław

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/ Wrocław AUDYT - DORADZTWO LUIZA BERG PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/201 50-125 Wrocław Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo