Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek"

Transkrypt

1 Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok.55, na które składa się: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,43 zł; 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący stratę netto w wysokości ( ,23 ) zł; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,22 zł; 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,39 zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dnia 11 marca z 2013 r. poz. 330), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami polityki rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki. III. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie

2 opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. IV. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowanego sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień r., jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości Grupy Kapitałowej, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. V. Nie zgłaszając zastrzeżeń, do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezbędne jest przedstawienie następujących objaśnień: Sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za 2013 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Zwracamy uwagę, że ze względu na straty wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata 2011 r r. przewyższające sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, istnieje konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.). VI. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Alicja Małek Nr w rejestrze przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego w imieniu Biura Audytorsko-Księgowego Alicja Małek Ul. Grochowska 357/435; Warszawa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Nr 2988 Warszawa, dn r Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

3 Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novian S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok.515 za rok obrotowy od do

4 A. Część ogólna raportu 1.Dane identyfikujące Grupę Kapitałową 1.1. Nazwa Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A Informacje o jednostce dominującej NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 lok.515, działa na podstawie statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w r. Repertorium A nr 7087/2008 oraz aneksu z dnia r. Rep. A nr /2009, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 309/2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 4817/2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr /2010, aneksu z dnia r. Rep. A nr /10, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 1632/11, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 2191/2011, aneksu z dnia r. Rep. A nr. 5975/2012, Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem z dnia r. w. w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu. c) numer identyfikacyjny Regon Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym ze statutu i wpisu do właściwego rejestru jest działalność holdingów finansowych Organy jednostki przedstawiają się następująco: a) Zarząd jednoosobowy powołany przez uprawniony organ Zarząd SPQR S.A.: Prezes Zarządu Pan Jaromir Tadeusz Gorczyca od dnia r. Na dzień badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. b) Rada Nadzorcza od dnia pracowała, pracowała w składzie: Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN Członek RN Członek RN Członek RN Andrzej Pezda Marek Łanoszka Aleksander Gorczyca Jan Mlekodaj Adam Majewski Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

5 Na dzień badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie Księgi rachunkowe od dnia 1 stycznia 2012 r. prowadzi MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o Kapitały własne jednostki dominującej kształtują się następująco: Wyszczególnienie Stan na dzień bilansowy br. Stan na dzień bilansowy pr. Kapitał (fundusz) własny ( ,75) ,90 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,21) ( ,39) Zysk (strata) netto ( ,65) ( ,82) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna) Kapitał podstawowy na dzień r wynosi ,60 zł, dzieli się na równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 0,05 zł. Struktura akcjonariatu na dzień r przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w ogólnej liczbie głosów SPQR S.A. z siedzibą w Krakowie DYFFRYN HOLDINGS Ltd z siedzibą wblarnace Cypr ,11% 0,11% ,17% 38,17% Razem Grupa Kapitałowa SPQR: ,28% 38,28% IPO PARTNERS S.A ,45% 6,45% Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) ,27% 55,27% Razem ,00% 100,00% Na dzień bilansowy Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 1.3.Informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wg stanu na dzień r. konsolidacją zostały objęte następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

6 jednostka dominująca NOVIAN S.A. z siedziba w Warszawie ( ), ul. Nowogrodzka 50 lok.515 jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną: Lp Nazwa Udział w kapitale (%) Udział w głosach (%) 1 Novian Polska S.A. 99,63 99,74 2 Novian Europe S.A. 99,62 99,73 3 Mondrian S.A Novian Real Estate S.A Black Pearl Capital S.A. 63,19 63, Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawa (03-822), ul. Grochowskiej 357/435 wpisany pod numerem 2988 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 17/A/2013 z dnia r. zawartą w wykonaniu uchwały nr 1 z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki oraz podmiotu uprawnionego do badania w okresie od 18 maja 2014 r. do 06 czerwca 2014 r. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Alicja Małek (nr rej ) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 1.5.Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp z o.o. i otrzymało opinię z następującymi objaśnieniami: 1.Sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za 2012 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Zwracamy uwagę, że na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2012 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W tej sytuacji, stosownie do Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

7 postanowień art.397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Do dnia badania uchwała taka nie została podjęta. 2.Do dnia zakończenia badania Zarząd Jednostki nie dopełnił, wynikającego z art. 70 ustawy o rachunkowości, obowiązku ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok 2011 w Monitorze Polskim B. Sprawozdanie za 2012 rok zostało zatwierdzone przez ZWZ uchwałą nr 7 dnia 28 czerwca 2013 r. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok badany zostało: a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym Wydział KRS XII w dniu b) stosownie do art. 27 ustawy z r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu r. 1.6.Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych objętych konsolidacją Jednostka dominująca Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Novian S.A. za rok obrotowy kończący się na dzień 31 grudnia 2013 r. przez podmiot audytorski Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawa (03-822), ul. Grochowskiej 357/435 wpisany pod numerem 2988 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i uzyskało opinię z zastrzeżeniem,że, występują istotne przesłanki, wskazujące na istnienie zagrożenia dla kontynuacji działalności ze względu na ujemny kapitał własny, wielkość wykazanych strat w 3 kolejnych latach obrotowych, pogarszające się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Zwracamy uwagę, że ze względu na straty wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata 2011 r r. przewyższających sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, istnieje konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.) Pozostałe jednostki objęte konsolidacją. Lp Nazwa Podmiot uprawniony do badania dzień bilansowy Rodzaj opinii biegłego rewidenta 1 Novian Polska S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z zastrzeżeniem 2 Novian Europe S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami 3 Mondrian S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami 4 Novian Real Estate S.A. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z objaśnieniami MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców 5 Black Pearl Capital S.A. Sp. z o.o z objaśnieniami Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

8 1.7. Zakres prac i odpowiedzialności Niniejszy raport został opracowany dla Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 lok 515, przez biegłego rewidenta na podstawie dokumentacji konsolidacyjnej, wymaganej przez 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na dzień r., z sumą aktywów i pasywów ,43 zł c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (-) ( ,23) zł d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, f) dodatkowych informacji i objaśnień, oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. Zarząd Spółki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

9 B. Kluczowe wielkości bezwzględne i wskaźniki względne charakteryzujące wynik bilansowy jednostki oraz jej sytuację majątkową i finansową za rok obrotowy i dwa lata poprzedzające. Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finansowych charakteryzują tabele i wykresy podane niżej: 1. Bilans porównawczy Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie % % % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Aktywa trwałe 9.722,0 67, ,3 64, ,4 11,8 (8 374,1) 14,0 (15 633,0) 8,0 I. II. Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,9 0,0 (0,9) 8 358,6 58, ,8 36, ,5 33,4 (4 172,2) 66,7 (39 921,9) 17,3 III. Rzeczowe aktywa trwałe 115,1 0,8 302,6 0,9 610,2 0,4 (187,6) 38,0 (495,1) 18,9 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych V. Inwestycje długoterminowe 1 076,4 7, ,4 26, ,4 9,3 (8 054,0) 11,8 (12 301,0) 8,0 a) w jednostkach powiązanych 132,2 0,1 (132,2) VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171,9 1,2 304,5 0, ,9 2,1 (132,6) 56,5 (2 835,9) 5,7 B. Aktywa obrotowe 4 622,2 32, ,8 35, ,5 54,8 (7 607,6) 37,8 (74 590,3) 5,8 I. Zapasy 10,5 0,0 (10,5) II. Należności krótkoterminowe 114,3 0, ,5 8, ,2 0,8 (2 681,2) 4,1 (1 092,9) 9,5 1. Należności od jednostek powiązanych 1,1 0,0 569,1 0,4 1,1 (567,9) 0,2 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 506,0 31, ,4 27, ,1 53,7 (4 926,4) 47,8 (73 100,1) 5,8 a) w jednostkach powiązanych 1 862,8 5,4 158,8 0,1 (1 862,8) (158,8) IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o 1,9 0,0 1,9 0,0 388,7 0,3 (0,1) 96,8 (386,8) 0,5 Aktywa razem ,2 100, ,1 100, ,4 100,0 (20 153,9) 41,6 ( ,3) 9,9 Graficznie aktywa przedstawiają się następująco: Aktywa w latach (w artość w tys. zł) Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy lata Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Serie9 Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

10 Lp Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Wyszczególnienie Zmiana stanu % udziału % udziału % % % udziału 2013/ / A. Kapitał (fundusz) własny ,4 75, ,7 82, ,0 66,4 (17 510,4) 38,2 (85 177,6) 11,3 I. II. III. Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,1 612, ,1 254, ,1 60,8 100,0 100,0 (1 096,8) (3,2) 1 096,8 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,3 555, ,4 234, ,3 55,1 (1 409,1) 98,3 100,0 V. VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,7) (969,6) (77 571,5) (224,9) (3 274,8) (2,3) (61 514,1) 179,3 ( ,9) 4 247,2 VIII. Zysk (strata) netto (17 510,4) (122,1) (61 826,4) (179,2) (68 143,7) (47,2) ,0 28, ,3 25,7 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Kapitał mniejszości 708,0 4, ,7 6, ,0 4,0 (1 447,7) 32,8 (5 026,0) 12,3 C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 816,7 19, ,6 11, ,5 29,6 (1 195,9) 70,2 (39 941,8) 6,6 I. Rezerwy na zobowiązania 125,4 0,9 48,9 0, ,3 1,6 76,5 256,3 (2 207,9) 5,4 II. Zobowiązania długoterminowe 3 841,4 2,7 (3 841,4) 1. Wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 690,1 18, ,6 11, ,8 25,3 (1 273,5) 67,9 (33 832,7) 7,4 1. Wobec jednostek powiązanych 239,9 1,7 347,5 1,0 406,3 0,3 (107,7) 69,0 (166,4) 59,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1,2 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 1, ,0 (59,8) 2,0 Pasywa razem ,1 100, ,1 100, ,5 100,0 (20 154,0) 41,6 ( ,4) 9,9 Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: Pasywa w latach (w artość w tys. zł) Kapitał (fundusz) własny Zysk (strata) netto Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe (20 000) (40 000) Zobowiązania krótkoterminowe (60 000) (80 000) lata Rozliczenia międzyokresowe Serie5 Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

11 Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp Wyszczególnienie 2013 rok 2012 rok 2011 rok Zmiana stanu % udziału % udziału % % % udziału 2013/ / A. Działalność podstawowa 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (666,0) (3,3) ,8 51, ,1 10,8 2. Koszt własny sprzedaży 2 618,2 14, ,4 66, ,0 25,8 (54 376,8) (54 605,2) (1,2) (7 658,1) (9,5) 4,6 (6 797,8) 27,8 3. Wynik na sprzedaży (3 284,3) (3 512,6) (2 423,9) 228,4 93,5 (860,4) 135,5 B. Pozostała działalność operacyjna C. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności operacyjnej Wynik operacyjny (A3+B3) D. Działalność finansowa 155,2 0,8 3,1 0,0 5,5 0,0 152, ,5 149, ,0 962,3 5,5 197,1 0, ,0 5,7 765,2 488,1 (1 124,6) 46,1 (807,1) (194,0) (2 081,5) (613,1) 416, ,4 38,8 (4 091,3) (3 706,7) (4 505,3) (384,7) 110,4 414,0 90,8 1. Przychody finansowe ,2 51, ,4 14, ,9 15,4 (4 893,2) 67,8 273,3 102,7 2. Koszty finansowe ,2 79, ,4 33, ,4 68,4 3. Wynik na działalności finansowej E. Zdarzenia nadzwyczajne (14 853,2) 48,5 (10 942,2) (3 698,0) (13 658,0) (14 913,5) 9 960,0 27, ,4 24,8 56,1 2. Straty nadzwyczajne 3 F. G. H. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałow jednostek podporzadkowanych Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (5 031,4) 5 031, ,4 (5 031,4) , , ,5 (18 165,5) (26 105,5) 28,4 (58 877,6) , ,2 30,9 (37 540,4) (25 911,0) 21,7 (63,7) 1. Podatek dochodowy (193,2) 630,6 (899,9) (823,7) (30,6) 706,7 21,5 2. J. G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto (F-G) (1 447,7) (1 918,2) (636,8) 470,5 75,5 (810,8) 227,3 (985,8) (4 236,3) (2 345,1) 3 250,6 23, ,3 42,0 (1 447,7) (1 918,2) (636,8) 470,5 75,5 (104,1) 227,3 (17 510,4) (61 826,4) , ,0 28,3 (25 806,9) (60,1) Na podstawowej sprzedaży ( sprzedaż instrumentów finansowych) Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę w kwocie 3 284,3 tys. zł, która jest niższa o 228,4 tys. zł, tj; o 6,5 % od uzyskanej w roku Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 807,1. tys. zł, jest o 613,1 tys. zł od uzyskanego w roku ubiegłym. Niekorzystny wynik na działalności finansowej w kwocie straty wynoszącej 3 698,0 tys. zł, powstał głównie z odpisów aktualizujących wartość akcji Spółek notowanych na alternatywnego systemie obrotu na rynku NewConnect. Ujemny wynik na działalności finansowej jest niższy o Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

12 9 960,0 tys. zł, tj; o 72,9 % od wygenerowanego w roku Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym ujemnego wyniku finansowego wynoszącego netto ,4 tys. zł, który jest niższy o ,0 tys. zł.tj. o 71,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

13 2. Wybrane wskaźniki finansowe 2.1 Wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności wskaźnik bezpieczny miernik Rentowność majątku (ROA) Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne 5-8 procent -122,07% -179,22 % --47,16 % 3-8 procent -179,05% -89,74% -400,50% procent -161,84% -218,24% -70,99% 2.2.Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Wstępna analiza bilansu wskaźnik bezpieczny miernik Złota reguła bilansowania (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 aktywa trwałe procent 141,44% 145,42% 216,65% Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem wskaźnik wzrostowy tys.zł -683, , ,1 C. Część szczegółowa 1. Zasady rachunkowości Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisująca stosowane w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej. Przyjęte zasady rachunkowości zostały przedstawione we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie wymaganym przez przepisami ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w istotnym zakresie, stosują te same zasady rachunkowości, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominująca Sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy. 2. Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A. sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.( Dz.U. z dnia 11 marca z 2013 r. poz. 330), zg. z przepisami rozporządzenia Ministra Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

14 Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych(dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami). 3.Metoda konsolidacji. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidacja jednostek zależnych dokonana została metoda pełna. 4.Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia W nocie nr 3 informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego został przedstawiony sposób ustalenia i rozliczenia wartości firmy z konsolidacji dla każdej jednostki zależnej. 5.Konsolidacja kapitałów i ustalenie udziałów mniejszości. Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej, z wyjątkiem jej kapitału podstawowego, odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających udziałowi jednostki dominującej we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą. Wyliczenia udziałów mniejszości w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie procentowego udziału udziałowców mniejszościowych w kapitale własnym jednostek zależnych na dzień bilansowy. 6. Wyłączenia konsolidacyjne Wyłączenia konsolidacyjne obejmowały : Wzajemne należności i zobowiązania Przychodów i kosztów Zysków ( strat) dotyczących operacji miedzy jednostkami objętymi konsolidacją Wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w kapitałach spółek zależnych 4. Badanie pozostałych części składowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

15 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym. Grupa Kapitałowa kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmniejszenie kapitału własnego o ,22 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi Informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych. Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego Zdarzenia po dacie bilansu. Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd w dniu r. 5. Podsumowanie. Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości. Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta. Integralną część raportu stanowią załączniki: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na r. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy. 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Alicja Małek Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

16 Nr w rejestrze przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego w imieniu Biura Audytorsko-Księgowego Alicja Małek Ul. Grochowska 357/435; Warszawa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Nr 2988 Warszawa, dn r. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo