REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Oddział w Kielcach, Kielce, ul. Targowa 18 (adres do korespondencji: ul. Targowa 18, Kielce, tel , fax ) 3. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: obszar wydawania dziennika, tj. na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego (powiaty: Radom, Białobrzegi, Grójec, Warka, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń, Lipsko, Kozienice), podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Kolbuszowa). 5. Czas trwania loterii: 23 września 2011 r. 23 września 2013 r. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaŝy towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 23 września 2011 r. 15 lutego 2012 r. (120 dni wydawniczych). II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII: 1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące czytelnikami Echa Dnia. 2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliŝszych rodzin (pod pojęciem członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy takŝe osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliŝszych rodzin, jak równieŝ pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliŝszych rodzin PowyŜsze ograniczenie obowiązuje przez okres od 23 września 2011 r. do 23 września 2013 r. 3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieŝ potwierdza, iŝ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraŝa zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym równieŝ na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach gazety Echo Dnia : i na portalu Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii. 4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym równieŝ poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyraŝoną pisemnie na kuponie loterii Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. WyraŜenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii. 1

2 5. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii, ul. Targowa 18 w Kielcach, w oddziałach terenowych redakcji Echa Dnia oraz na stronie Na pisemną prośbę uczestnika loterii moŝe być on takŝe przesłany drogą pocztową, po uprzednim przesłaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem. 6. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie. 7. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc niewaŝny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, Ŝe niemoŝliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Kupon na kody wirtualne równieŝ powinien być wypełniony zgodnie z regulaminem oraz musi mieć wpisany kod wirtualny z SMS-ów zakupujących e-wydania. 8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uwaŝa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii. 9. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w redakcji Echa Dnia przy ulicy Targowej 18, Kielce oraz w oddziałach redakcji Echo Dnia w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE 1. Loteria składa się ze 120 dni wydawniczych. 2. Codziennie od piątku 23 września 2011 r. do 15 lutego 2012 r. (za wyjątkiem 1 listopada 2011r., 11 listopada 2011 r., 24 grudnia 2011 r.; 6 stycznia 2012 r.) na łamach Echa Dnia publikowane będą kupony. KaŜdy kupon jest numerowany od 1 do 120, oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Dodatkowo w dniach: r.; 7,14,21, r.; 4,10,18, r.; 2, 9,16,23, r.; 5,13,20, r., 3, r. są publikowane dodatkowe kupony na kody wirtualne 3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych kupony, zebrać z nich zestaw minimum 12 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do jednego z wymienionych Biur Loterii w: Kielcach, przy ulicy Targowej 18, w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje Ŝadnego numeru kuponu oraz Ŝaden numer nie moŝe się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: piątek 23.09: kupon nr 1, sobota 24.09: kupon nr 2; poniedziałek, 26.09: kupon nr 3, wtorek 27.09: kupon nr 4, środa 28.09: kupon nr 5, czwartek 29.09: kupon nr 6, piątek 30.09: kupon nr 7, sobota, 1.10: kupon nr 8, poniedziałek 3.10: kupon nr 9, wtorek 4.10: kupon nr 10, środa 5.10: kupon nr 11, czwartek 6.10: kupon nr 12 lub kupony z innych dwunastu kolejnych wydań. 4. Czytelnik, któremu brakuje kuponów z wydań papierowych do pełnego kompletu 12 kuponów, moŝe je uzupełnić kuponami na kody wirtualne. W tym celu naleŝy zakupić bieŝące e-wydanie gazety Echo Dnia poprzez przesłanie SMS-a o wartości 2 zł netto + 23 % VAT o treści ECHO na nr tel W odpowiedzi uczestnik otrzymuje bezpłatnego SMS zwrotnego, który zawiera kod wirtualny. Kod wirtualny z SMS-a naleŝy wpisać na Kuponie na kody wirtualne, publikowanym w Echu Dnia w 2

3 dniach określonych w pkt. III.2. Kod wirtualny przesłany do uczestnika jest jednocześnie kodem uprawniającym do przeczytania e-wydania Echa Dnia na stronie (zgodnie z ogólnym regulaminem zakupu e-wydań). 5. O tym, komu przypadną nagrody zadecydują cztery losowania. 6. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 2 lutego 2012 r., kiedy mija ostatnia szansa na moŝliwość zebrania 12 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upowaŝnia minimum jeden przesłany komplet, złoŝony z 12 kolejnych oryginalnych kuponów (kuponów wycinanych z gazety bądź Kuponów na kody wirtualne). 7. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 10 zestawów), jak teŝ ich zwielokrotnienie. KaŜdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie. 8. W trakcie gry, oprócz losowania głównego, w którym rozlosowane zostanie mieszkanie- nagroda główna oraz 15 nagród pienięŝnych o łącznej wartości ,00 zł, przeprowadzone zostaną trzy dodatkowe losowania, a w kaŝdym z nich do losowania zostanie przeznaczony: samochód oraz 15 nagród pienięŝnych 9. Zestawy kuponów naleŝy przesyłać lub dostarczać do jednego z wymienionych Biur Loterii w: Kielcach ( Kielce), przy ulicy Targowej 18, w Radomiu ( Radom), ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu ( Tarnobrzeg), ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli ( Stalowa Wola), ul. 1 Sierpnia Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii określonych w rozdziale III pkt. 9 do 26 października 2011 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 2 listopada 2011 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 2 listopada 2011 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 11. Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 24 listopada 2011 r., do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 30 listopada 2011 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 30 listopada 2011 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 12. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 12 stycznia 2012 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 18 stycznia 2012 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 18 stycznia 2012 r. o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 3

4 13. Aby wziąć udział w czwartym losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 23 lutego 2012 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 29 lutego 2012 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 29 lutego 2012 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 14. Wraz z kaŝdym zestawem kuponów Uczestnik loterii musi przesłać drukowane przy kaŝdym kuponie, minimum jedno podpisane oświadczenie: Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, Ŝe w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliŝszej rodziny (pod pojęciem członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem takŝe stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliŝszej rodziny, jak równieŝ nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliŝszej rodziny oraz jedno podpisane oświadczenie: Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyraŝam zgodę na przetwarzanie przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, Ŝe zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a takŝe dobrowolności ich podania. IV. NAGRODY I losowanie Samochód osobowy marki Peugeot 206 plus- 1 szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł II losowanie Samochód osobowy marki Peugeot szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł III losowanie Samochód osobowy marki Peugeot szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł IV losowanie Mieszkanie nagroda główna - o wartości ,00zł - 1 szt. Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 x zł Łączna ilość nagród 64 szt., o łącznej wartości ,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć siedemset sześćdziesiąt 00/100 złotych). 4

5 Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pienięŝnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i uŝyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Przyznanie nagród odbędzie się w drodze czterech publicznych losowań. 2. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 3 listopada 2011 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu. Następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 3. Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnych trzech losowań. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych trzech losowaniach. 4. Drugie losowanie nagród odbędzie się 1 grudnia 2011 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu, następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 5. Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do trzeciego losowania. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w kolejnym losowaniu. 6. Trzecie losowanie nagród odbędzie się 19 stycznia 2012r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu, następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 7. Po trzecim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnego, głównego losowania. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w losowaniu głównym. 8. Losowanie główne, w którym wyłoniony zostanie laureat nagrody głównej mieszkania, odbędzie się w 1 marca 2012 r. w obecności prawnika oraz Komisji Nadzoru. 9. Losowanie główne rozpoczyna się od losowania nagrody głównej - mieszkania. Następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 10. Wszystkie losowania odbędą się w siedzibie Organizatora loterii, ul. Targowa 18, Kielce. 11. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii. 12. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. 5

6 13. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczane lub przesłane do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej wyłącznie dopiskiem MIESZKANIE ZA CZYTANIE (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się Ŝadne inne zapiski, naklejki czy rysunki. 14. Godziny losowań zostaną podane na łamach gazety Echo Dnia. 15. Losowania odbywaja się spośród wszystkich kopert z zestawami, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i terminach określonych regulaminem. 16. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niŝ jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, kaŝdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody. 17. Ze wszystkich czterech losowań zostaną sporządzone protokoły. 18. W przypadku, gdyby okazało się, iŝ zdobywcą którejkolwiek z nagród (łącznie z nagrodą główną) w pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym losowaniu, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 1. Lista laureatów pierwszego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej w dniu 4 listopada 2011 r. Odbiór nagród z pierwszego losowania odbywać się będzie od 4 listopada 2011 r. w Biurze Loterii w Kielcach ul. Targowa 18 (tel , ) oraz w oddziałach terenowych Echa Dnia : Radomiu ( ), ul. 25 Czerwca 60; w Tarnobrzegu tel. ( ), ul. Moniuszki 6B; w Stalowej Woli tel.( ), ul. 1 Sierpnia 12, ul. Wolności 44; w Busku Zdroju , ul. Partyzantów 21; w Końskich , ul. Iwo OdrowąŜa 12; w Starachowicach , ul. Radomska 29; w Ostrowcu Św , ul. Sienkiewicza 63; w Staszowie , ul. Krakowska 9; w Sandomierzu , ul. Opatowska 9; w SkarŜysku Kamiennej , ul. Sikorskiego 20; w Jędrzejowie , pl. Kościuszki 19, we Włoszczowie , Plac Wolności 32, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród upływa 18 listopada 2011 r. 2. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród drugiego losowania. 3. Lista laureatów drugiego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 2 grudnia 2011 r. Odbiór nagród z drugiego losowania odbywać się będzie od 2 grudnia 2011 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród z drugiego losowania upływa 16 grudnia 2011 r. 4. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród trzeciego losowania. 5. Lista laureatów trzeciego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 20 stycznia 2012r. Odbiór nagród z trzeciego losowania odbywać się będzie od 20 stycznia 2012 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród upływa 3 lutego 2012r. 6

7 6. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród czwartego losowania. 7. Lista laureatów czwartego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 2 marca 2012r. Odbiór nagród pienięŝnych z czwartego losowania odbywać się będzie od 2 marca 2012 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród pienięŝnych upływa 16 marca 2012 r., a ostateczny termin odbioru nagrody głównej mieszkania - upływa w dniu 30 sierpnia 2013 r. 8. Nagrody naleŝy odbierać w Biurze Loterii, legitymując się dokumentem toŝsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu zwycięzcy moŝe odebrać równieŝ jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem toŝsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem zwycięzcy. 9. Odbiór nagrody głównej nastąpi komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. 10. Przekazanie laureatowi w posiadanie nagrody głównej nastąpi na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013 r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii jeszcze raz wzywa do stawienia się do aktu. 11. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu poprzez nieodebranie lokalu, nie przystąpienie przez Zwycięzcę do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyraŝenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 12 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii. 12. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Zwycięzca. VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ: 1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii: - Kierownik Działu Marketingu - Specjalista ds. marketingu - Osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA Organizator oświadcza, Ŝe w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 51, poz. 307z późniejszymi zmianami). Kwota stanowiąca 10% nagrody głównej mieszkania oraz nagród w postaci samochodów zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagród i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych. 7

8 IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ: 1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, Kielce, ul. Targowa 18, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ostatecznego wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być złoŝona w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz określeniem treści Ŝądania. Ze względu na terminy działania poczty rozpatrzeniu będą podlegały reklamacje wniesione do 6 września 2013 r. Reklamacje, które dotrą do organizatora po 13 września 2013 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z data stempla pocztowego nie zostaną uwzględnione. 2. Komisja rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania reklamacji (w tym powiadomienie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku). Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 23 września 2013 r. 3. Decyzje Organizatora loterii podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. 4. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 5. Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd powszechny. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych. 8

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo