REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Oddział w Kielcach, Kielce, ul. Targowa 18 (adres do korespondencji: ul. Targowa 18, Kielce, tel , fax ) 3. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: obszar wydawania dziennika, tj. na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego (powiaty: Radom, Białobrzegi, Grójec, Warka, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń, Lipsko, Kozienice), podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Kolbuszowa). 5. Czas trwania loterii: 23 września 2011 r. 23 września 2013 r. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaŝy towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 23 września 2011 r. 15 lutego 2012 r. (120 dni wydawniczych). II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII: 1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące czytelnikami Echa Dnia. 2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliŝszych rodzin (pod pojęciem członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy takŝe osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliŝszych rodzin, jak równieŝ pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliŝszych rodzin PowyŜsze ograniczenie obowiązuje przez okres od 23 września 2011 r. do 23 września 2013 r. 3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieŝ potwierdza, iŝ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraŝa zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym równieŝ na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach gazety Echo Dnia : i na portalu Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii. 4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym równieŝ poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyraŝoną pisemnie na kuponie loterii Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. WyraŜenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii. 1

2 5. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii, ul. Targowa 18 w Kielcach, w oddziałach terenowych redakcji Echa Dnia oraz na stronie Na pisemną prośbę uczestnika loterii moŝe być on takŝe przesłany drogą pocztową, po uprzednim przesłaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem. 6. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie. 7. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc niewaŝny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, Ŝe niemoŝliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Kupon na kody wirtualne równieŝ powinien być wypełniony zgodnie z regulaminem oraz musi mieć wpisany kod wirtualny z SMS-ów zakupujących e-wydania. 8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uwaŝa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii. 9. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w redakcji Echa Dnia przy ulicy Targowej 18, Kielce oraz w oddziałach redakcji Echo Dnia w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE 1. Loteria składa się ze 120 dni wydawniczych. 2. Codziennie od piątku 23 września 2011 r. do 15 lutego 2012 r. (za wyjątkiem 1 listopada 2011r., 11 listopada 2011 r., 24 grudnia 2011 r.; 6 stycznia 2012 r.) na łamach Echa Dnia publikowane będą kupony. KaŜdy kupon jest numerowany od 1 do 120, oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Dodatkowo w dniach: r.; 7,14,21, r.; 4,10,18, r.; 2, 9,16,23, r.; 5,13,20, r., 3, r. są publikowane dodatkowe kupony na kody wirtualne 3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych kupony, zebrać z nich zestaw minimum 12 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do jednego z wymienionych Biur Loterii w: Kielcach, przy ulicy Targowej 18, w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje Ŝadnego numeru kuponu oraz Ŝaden numer nie moŝe się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: piątek 23.09: kupon nr 1, sobota 24.09: kupon nr 2; poniedziałek, 26.09: kupon nr 3, wtorek 27.09: kupon nr 4, środa 28.09: kupon nr 5, czwartek 29.09: kupon nr 6, piątek 30.09: kupon nr 7, sobota, 1.10: kupon nr 8, poniedziałek 3.10: kupon nr 9, wtorek 4.10: kupon nr 10, środa 5.10: kupon nr 11, czwartek 6.10: kupon nr 12 lub kupony z innych dwunastu kolejnych wydań. 4. Czytelnik, któremu brakuje kuponów z wydań papierowych do pełnego kompletu 12 kuponów, moŝe je uzupełnić kuponami na kody wirtualne. W tym celu naleŝy zakupić bieŝące e-wydanie gazety Echo Dnia poprzez przesłanie SMS-a o wartości 2 zł netto + 23 % VAT o treści ECHO na nr tel W odpowiedzi uczestnik otrzymuje bezpłatnego SMS zwrotnego, który zawiera kod wirtualny. Kod wirtualny z SMS-a naleŝy wpisać na Kuponie na kody wirtualne, publikowanym w Echu Dnia w 2

3 dniach określonych w pkt. III.2. Kod wirtualny przesłany do uczestnika jest jednocześnie kodem uprawniającym do przeczytania e-wydania Echa Dnia na stronie (zgodnie z ogólnym regulaminem zakupu e-wydań). 5. O tym, komu przypadną nagrody zadecydują cztery losowania. 6. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 2 lutego 2012 r., kiedy mija ostatnia szansa na moŝliwość zebrania 12 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upowaŝnia minimum jeden przesłany komplet, złoŝony z 12 kolejnych oryginalnych kuponów (kuponów wycinanych z gazety bądź Kuponów na kody wirtualne). 7. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 10 zestawów), jak teŝ ich zwielokrotnienie. KaŜdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie. 8. W trakcie gry, oprócz losowania głównego, w którym rozlosowane zostanie mieszkanie- nagroda główna oraz 15 nagród pienięŝnych o łącznej wartości ,00 zł, przeprowadzone zostaną trzy dodatkowe losowania, a w kaŝdym z nich do losowania zostanie przeznaczony: samochód oraz 15 nagród pienięŝnych 9. Zestawy kuponów naleŝy przesyłać lub dostarczać do jednego z wymienionych Biur Loterii w: Kielcach ( Kielce), przy ulicy Targowej 18, w Radomiu ( Radom), ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu ( Tarnobrzeg), ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli ( Stalowa Wola), ul. 1 Sierpnia Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii określonych w rozdziale III pkt. 9 do 26 października 2011 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 2 listopada 2011 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 2 listopada 2011 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 11. Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 24 listopada 2011 r., do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 30 listopada 2011 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 30 listopada 2011 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 12. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 12 stycznia 2012 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 18 stycznia 2012 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 18 stycznia 2012 r. o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 3

4 13. Aby wziąć udział w czwartym losowaniu, kupony naleŝy przesłać lub dostarczyć do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 do 23 lutego 2012 r. do godz W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 29 lutego 2012 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W dniu 29 lutego 2012 r., o godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złoŝona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 14. Wraz z kaŝdym zestawem kuponów Uczestnik loterii musi przesłać drukowane przy kaŝdym kuponie, minimum jedno podpisane oświadczenie: Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, Ŝe w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliŝszej rodziny (pod pojęciem członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem takŝe stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliŝszej rodziny, jak równieŝ nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliŝszej rodziny oraz jedno podpisane oświadczenie: Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyraŝam zgodę na przetwarzanie przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, Ŝe zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a takŝe dobrowolności ich podania. IV. NAGRODY I losowanie Samochód osobowy marki Peugeot 206 plus- 1 szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł II losowanie Samochód osobowy marki Peugeot szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł III losowanie Samochód osobowy marki Peugeot szt ,00 zł Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 szt. x zł IV losowanie Mieszkanie nagroda główna - o wartości ,00zł - 1 szt. Nagrody pienięŝne - 10 szt. x 500 zł Nagrody pienięŝne - 5 x zł Łączna ilość nagród 64 szt., o łącznej wartości ,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć siedemset sześćdziesiąt 00/100 złotych). 4

5 Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pienięŝnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i uŝyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Przyznanie nagród odbędzie się w drodze czterech publicznych losowań. 2. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 3 listopada 2011 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu. Następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 3. Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnych trzech losowań. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych trzech losowaniach. 4. Drugie losowanie nagród odbędzie się 1 grudnia 2011 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu, następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 5. Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do trzeciego losowania. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w kolejnym losowaniu. 6. Trzecie losowanie nagród odbędzie się 19 stycznia 2012r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody w postaci samochodu, następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 7. Po trzecim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnego, głównego losowania. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umoŝliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w losowaniu głównym. 8. Losowanie główne, w którym wyłoniony zostanie laureat nagrody głównej mieszkania, odbędzie się w 1 marca 2012 r. w obecności prawnika oraz Komisji Nadzoru. 9. Losowanie główne rozpoczyna się od losowania nagrody głównej - mieszkania. Następnie losowanych będzie 15 nagród pienięŝnych, w kolejności od największej do najmniejszej. 10. Wszystkie losowania odbędą się w siedzibie Organizatora loterii, ul. Targowa 18, Kielce. 11. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii. 12. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. 5

6 13. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczane lub przesłane do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 9 w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej wyłącznie dopiskiem MIESZKANIE ZA CZYTANIE (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się Ŝadne inne zapiski, naklejki czy rysunki. 14. Godziny losowań zostaną podane na łamach gazety Echo Dnia. 15. Losowania odbywaja się spośród wszystkich kopert z zestawami, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i terminach określonych regulaminem. 16. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niŝ jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, kaŝdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody. 17. Ze wszystkich czterech losowań zostaną sporządzone protokoły. 18. W przypadku, gdyby okazało się, iŝ zdobywcą którejkolwiek z nagród (łącznie z nagrodą główną) w pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym losowaniu, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 1. Lista laureatów pierwszego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej w dniu 4 listopada 2011 r. Odbiór nagród z pierwszego losowania odbywać się będzie od 4 listopada 2011 r. w Biurze Loterii w Kielcach ul. Targowa 18 (tel , ) oraz w oddziałach terenowych Echa Dnia : Radomiu ( ), ul. 25 Czerwca 60; w Tarnobrzegu tel. ( ), ul. Moniuszki 6B; w Stalowej Woli tel.( ), ul. 1 Sierpnia 12, ul. Wolności 44; w Busku Zdroju , ul. Partyzantów 21; w Końskich , ul. Iwo OdrowąŜa 12; w Starachowicach , ul. Radomska 29; w Ostrowcu Św , ul. Sienkiewicza 63; w Staszowie , ul. Krakowska 9; w Sandomierzu , ul. Opatowska 9; w SkarŜysku Kamiennej , ul. Sikorskiego 20; w Jędrzejowie , pl. Kościuszki 19, we Włoszczowie , Plac Wolności 32, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród upływa 18 listopada 2011 r. 2. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród drugiego losowania. 3. Lista laureatów drugiego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 2 grudnia 2011 r. Odbiór nagród z drugiego losowania odbywać się będzie od 2 grudnia 2011 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród z drugiego losowania upływa 16 grudnia 2011 r. 4. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród trzeciego losowania. 5. Lista laureatów trzeciego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 20 stycznia 2012r. Odbiór nagród z trzeciego losowania odbywać się będzie od 20 stycznia 2012 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród upływa 3 lutego 2012r. 6

7 6. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród czwartego losowania. 7. Lista laureatów czwartego losowania opublikowana zostanie w Echu Dnia oraz na stronie internetowej 2 marca 2012r. Odbiór nagród pienięŝnych z czwartego losowania odbywać się będzie od 2 marca 2012 r. w Biurze Loterii jak w rozdziale VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz do Ostateczny termin odbioru nagród pienięŝnych upływa 16 marca 2012 r., a ostateczny termin odbioru nagrody głównej mieszkania - upływa w dniu 30 sierpnia 2013 r. 8. Nagrody naleŝy odbierać w Biurze Loterii, legitymując się dokumentem toŝsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu zwycięzcy moŝe odebrać równieŝ jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem toŝsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem zwycięzcy. 9. Odbiór nagrody głównej nastąpi komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. 10. Przekazanie laureatowi w posiadanie nagrody głównej nastąpi na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013 r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii jeszcze raz wzywa do stawienia się do aktu. 11. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu poprzez nieodebranie lokalu, nie przystąpienie przez Zwycięzcę do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyraŝenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 12 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii. 12. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Zwycięzca. VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ: 1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii: - Kierownik Działu Marketingu - Specjalista ds. marketingu - Osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA Organizator oświadcza, Ŝe w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 51, poz. 307z późniejszymi zmianami). Kwota stanowiąca 10% nagrody głównej mieszkania oraz nagród w postaci samochodów zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagród i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych. 7

8 IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ: 1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, Kielce, ul. Targowa 18, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ostatecznego wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być złoŝona w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz określeniem treści Ŝądania. Ze względu na terminy działania poczty rozpatrzeniu będą podlegały reklamacje wniesione do 6 września 2013 r. Reklamacje, które dotrą do organizatora po 13 września 2013 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z data stempla pocztowego nie zostaną uwzględnione. 2. Komisja rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania reklamacji (w tym powiadomienie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku). Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 23 września 2013 r. 3. Decyzje Organizatora loterii podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. 4. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 5. Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd powszechny. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych. 8

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DEKORADA NAGRÓD GROMADA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DEKORADA NAGRÓD GROMADA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DEKORADA NAGRÓD GROMADA I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: DEKORADA NAGRÓD GROMADA 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODJECHANA WYGRANA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODJECHANA WYGRANA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODJECHANA WYGRANA I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: ODJECHANA WYGRANA 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI Załącznik Nr 1do Uchwały Zarządu Banku Nr 9/02/2011 z dnia 21.02.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie

Bardziej szczegółowo

Nagrody ogólne o wartości 62 000 zł: Nagrody dodatkowe o wartości 18 000 zł:

Nagrody ogólne o wartości 62 000 zł: Nagrody dodatkowe o wartości 18 000 zł: Regulamin loterii promocyjnej NOWOŚCI pod nazwą WYMARZONE WAKACJE 1. EXPRESS MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 na podstawie zezwolenia udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 1. Organizator loterii promocyjnej: organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "26 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 26 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "26 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "26 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Wygraj TYSIĄC Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC" 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Wygraj TYSIĄC zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014) POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2014) 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2014) jest SGB- Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Targowa ( Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Jesienna loteria samochodowa Gazety Krakowskiej

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Jesienna loteria samochodowa Gazety Krakowskiej Postanowienia Ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Jesienna loteria samochodowa Gazety Krakowskiej 1. Organizatorem loterii promocyjnej Jesienna loteria samochodowa Gazety Krakowskiej jest Grymark

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą TARGOWA ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB. Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia r.

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB. Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 166/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą BIEGAM Z RMF Bieg Par podczas Krakowskich Spotkań Biegowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. pt. "GRUNT TO NAGRODY" Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą "GRUNT TO NAGRODY".

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. pt. GRUNT TO NAGRODY Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą GRUNT TO NAGRODY. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pt. "GRUNT TO NAGRODY" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą "GRUNT TO NAGRODY". 1.2 Organizator loterii.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Loteria promocyjna dla klientów Kratki.pl Marek Bal edycja VI"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna dla klientów Kratki.pl Marek Bal edycja VI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Loteria promocyjna dla klientów Kratki.pl Marek Bal edycja VI" I. Nazwa Loterii 1. Loteria, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo SCE Flandria Spółdzielnia Europejska z o.o. Ul. Andrzeja 8; 88-100 Inowrocław Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (zima 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (zima 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasięg geograficzny loterii promocyjnej Loteria promocyjna organizowana jest na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN. Zasięg geograficzny loterii promocyjnej Loteria promocyjna organizowana jest na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: Woseba prowadzi do nagród, (dalej: Loteria promocyjna ). Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymarzony Serwis Obiadowy na Święta zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (lato 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (lato 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko Organizatorem Konkursu są: 1 Organizacja Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 4, 31 004 Kraków, zwany dalej UM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 10/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo