PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH BOGDAN LANDOWSKI KRZYSZTOF WOJTALEWICZ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W opracowaniu zaprezentowano metod wst pnej oceny funkcjonalno ci podsystemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych tego podsystemu. Jako przykład obiektu bada, na którym przeprowadzono wszelkie rozwa ania wybrano przedsi biorstwo wiadcz cego usługi transportowe. Z u yciem technik wirtualnych opracowano model przestrzenny rozpatrywanego przedsi biorstwa. Przeprowadzona identyfikacja obiektu bada wykazała potrzeb utworzenia dodatkowego stanowiska obsługowego. Zatem zaprojektowano stanowisko sprz tania i mycia pojazdów, które pó niej wkomponowano do trójwymiarowego modelu zabudowy technicznej obiektu bada. Przedstawiony w artykule sposób post powania umo liwia dokonanie wst pnej oceny funkcjonalno ci oraz praktyczno ci proponowanych rozwi za w szczególno ci w odniesieniu do obiektów, dla których nie istnieje dokumentacja techniczna. Słowa kluczowe: zdatno, podsystem zapewniania zdatno ci, techniki wirtualne, modelowanie 3D, CAD/CAM 1. Wprowadzenie Intensywny rozwój transportu drogowego podyktowany jest cz stym pojawianiem si nowoczesnych pojazdów, urz dze oraz technik wspomagaj cych prac człowieka. Procesy zu ywania obiektów technicznych wymuszaj powstawanie podsystemów eksploatacji odpowiedzialnych za utrzymanie ich w stanie zdatno ci. Obowi zek ten nale y do dobrze zorganizowanego oraz funkcjonalnego zaplecza technicznego. Projektowanie obiektów zaplecza obsługowego transportu oraz ich wyposa anie wymaga znajomo ci pokrewnych dziedzin nauki (budownictwo, technologia napraw, organizacja, eksploatacja pojazdów i techniki informatyczne) [1, 2, 12]. Procesy u ytkowania obiektów techniczny dotycz wył cznie tych, które znajduj si w stanie zdatno ci. Zdatno okre la stan, w którym obiekt techniczny mo e by u ytkowany intensywnie lub wyczekuj co. Kiedy maszyna nie jest mo e wykonywa swoich prac, czyli na skutek uszkodze znajduje si w stanie niezdatno ci, wtedy kierowana jest do podsystemu obsługiwania. W podsystemie zapewniania zdatno ci realizuje si [10, 11]: a. działania profilaktyczne, b. rozpoznanie stanu i pomocy technicznej, c. wszelkie naprawy, konserwacje,

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Podsystem zapewniania zdatno ci odpowiedzialny jest za eliminacj uszkodze oraz obsług okresow obiektów technicznych. Prawidłowa organizacja podsystemu zapewniania zdatno ci wpływa pozytywnie na ogólny stan eksploatowanych obiektów technicznych [4, 5, 7]. Jako obiekt bada wybrano przedsi biorstwo zajmuj ce si realizacj zada transportowych. Analizowane przedsi biorstwo zlokalizowane jest na obrze ach miasta. W pracy analizie poddano podsystem zapewniania zdatno ci. Zaprezentowano sposób wst pnej oceny funkcjonalno ci rozpatrywanego podsystemu oraz planowanych modernizacji z u yciem technik wirtualnych. Ukazano równie metod modelowania 3D wybranych elementów zaplecza technicznego na przykładzie rzeczywistego przedsi biorstwa transportowego. Coraz powszechniej do rozwa a in ynierskich zło onych systemów eksploatacji wykorzystuj si technik komputerow. Przeprowadzanie wszelkich manipulacji w rodowisku komputerowym jest procesem nieskomplikowanym i nieabsorbuj cym wielkich nakładów czasu. Na przykładzie rzeczywistego przedsi biorstwa podj to prób stworzenia modelu przestrzennego jego infrastruktury technicznej wraz z otoczeniem przy u yciu programu Autodesk Inventor Professional. Dzi ki dokładnej identyfikacji obiektu bada zaistniała potrzeba wprowadzenia dodatkowego stanowiska obsługowego. Projektowane stanowisko przeznaczone byłoby do sprz tania i mycia eksploatowanych pojazdów. Zatem w pierwszej kolejno ci nale ało ustali rodzaj obsługiwanych pojazdów oraz technologi prac. Przeprowadzono równie szereg oblicze, które pozwoliły wyznaczy ilo potrzebnych stanowisk, ich powierzchni itp.. Opracowano koncepcj rozwi zania stanowiska, którego elementem byłby pomost estakadowy przeznaczony do mycia ci gników siodłowych. Modelowana konstrukcja powinna ułatwi pracownikowi dost p do nadwozia oraz podwozia pojazdu [3]. 2. Obiekt bada Obiektem bada jest system eksploatacji pojazdów. Jako przykład obiektu bada na podstawie, którego podj to prób realizacji opracowania modelu 3D jego infrastruktury technicznej wybrano przedsi biorstwo transportowe. Siedziba rozpatrywanego przedsi biorstwa zlokalizowana jest na obrze ach miasta. Zabudowa techniczna mie ci si na działce o pow metrów kwadratowych. Zakres wiadczonych przez obiekt bada usług nie ogranicza si wył cznie na działaniach przewozowych. Ponadto przedsi biorstwo zajmuje si sprzeda ci gników siodłowych i cz ci zamiennych, a tak e prowadzi autoryzowany serwis dla pojazdów Iveco. W zwi zku z czym ka dy element infrastruktury obiektu bada posiada konkretne przeznaczenie. Zebrane informacje pozwoliły okre li struktur systemu, która dzieli si na: a. podsystem transportowy, b. podsystem sprzeda y cz ci, c. podsystem sprzeda y pojazdów, d. podsystem serwisu. Rozpatrywane przedsi biorstwo zajmuje si realizacj przewozów towarów na terenie całej Europy. Do tego celu obiekt bada wykorzystuje własne pojazdy (60 ci gników siodłowych Iveco Stralis) oraz zbiór naczep. Okres u ytkowania poszczególnych pojazdów wynosi 6 lat od daty ich

3 46 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych produkcji. rednia warto przebiegu rocznego na pojazd wynosi 120 tys. km.. Eksploatowane rodki transportu przechowywane s w siedzibie firmy na wydzielonych w tym celu miejscach [12]. Obiekt bada prowadzi równie Autoryzowany Serwis Iveco (podsystem serwisowania pojazdów), gdzie przeprowadzane s serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne pojazdów oraz naprawy powypadkowe. Prace obsługowo-naprawcze realizowane s w zadaszonej hali, której powierzchnia zajmuje zdecydowan wi kszo ł cznej zabudowy infrastruktury technicznej obiektu bada. Budynek obsługowy dysponuje trzema wrotami wjazdowymi. Wjazd na stanowiska odbywa si od wewn trz posesji, za wyjazd skierowany jest na drog publiczn. Ka de wrota bramowe wyznaczaj osobn lini obsługowo-naprawcz wyposa on w kanał. Nad przebiegiem prac obsługowych czuwa wykwalifikowany personel, którego trzon zatrudniono z pocz tkiem lat 90 [5]. Przy budynku obsługowym znajduje si magazyn, który zaopatruje serwis w niezb dne elementy, a tak e pełni rol punktu sprzeda y cz ci zamiennych. W osobnym pomieszczeniu zawiera si biuro dystrybucji pojazdów nowych oraz u ywanych marki Iveco. W ofercie znajduj si pojazdy ró norakiego przeznaczenia, pocz wszy od pojazdów transportowych po specjalistyczne Identyfikacja infrastruktury technicznej obiektu bada Rozpatrywane przedsi biorstwo posiada nieruchomo, na której istniej obiekty niezb dne do realizacji poszczególnych działalno ci. W ramach identyfikacji przeprowadzono rozpoznanie wybranych elementów infrastruktury technicznej obiektu bada. Dlatego te opracowano szkice pomocnicze miedzy innymi: wygl du elewacji, obrysu zabudowy itp.. W nast pnym kroku naniesiono na nie potrzebne wymiary (wn k, okien, drzwi, bram gara owych itp.). Pó niej sporz dzono plan nieruchomo ci (działki) oraz strefy bezpo rednio z ni s siaduj cej. W efekcie uzyskano plan sytuacyjny przedsi biorstwa, który odzwierciedla rzeczywiste warunki. Wszelkie pomiary przeprowadzono przy u yciu tradycyjnej miary ta mowej, a tak e dalmierza laserowego. 3. Opracowanie trójwymiarowego modelu infrastruktury technicznej obiektu bada Zebrane informacje pozwoliły opracowa trójwymiarowy model zabudowy technicznej obiektu bada. Przygotowany wcze niej plan sytuacyjny przedsi biorstwa na działce inwestycyjnej wykorzystano podczas modelowania powierzchniowo-bryłowego w programie Autodesk Inventor Professional. Wszelkie wymiary, układ budynków oraz ich rozmieszczenie odwzorowano zgodnie z rzeczywistymi warunkami. Pierwszym krokiem podczas tworzenia trójwymiarowego modelu w programie było sporz dzenie szkicu 2D obrysu terenu wraz z jego otoczeniem. Pó niej po przeprowadzeniu operacji tzw. wyci gania uzyskano model 3D działki. Elementy takie jak: ogrodzenie, chodnik, pasma zieleni, jezdni itp. utworzono poprzez ci g operacji tworzenia szkiców i ich tzw. wyci gania. Ka dy obiekt infrastrukturalny oraz detale takie jak: okna, parapety, drzwi, wrota gara owe, panele ogrodzeniowe itd. opracowano w osobnych plikach wykonawczych. W plikach zło eniowych przy pomocy opcji tzw. wstawiania zbudowano rzeczywiste modele poszczególnych elementów infrastruktury technicznej obiektu bada. Przestrzenny model przedsi biorstwa ukazuje rzeczywisty układ zabudowy na parceli inwestycyjnej. Dzi ki czemu mo liwe jest spojrzenie niemal z ka dej perspektywy na wybrany obiekt. Rysunki od 1. do 4. przedstawiaj poszczególne widoki oraz rzuty zabudowy technicznej analizowanej firmy.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Na rys. 1. przedstawiono model 3D obiektu bada. Poszczególne jego elementy oznaczono nast puj co: A pomieszczenia obsługowo-naprawcze, B pomieszczenie diagnostyczne, C pomieszczenie socjalno-gospodarcze, D magazyn cz ci zamiennych, E pomieszczenia biurowe, F portiernia, G punkt handlowy, H pomieszczenia pomocnicze, I stacja paliw, J miejsca postojowe dla ci gników siodłowych i naczep, K miejsca postojowe dla pracowników i klientów, L pierwsza brama wjazdowa, M druga brama wjazdowa, N brama wyjazdowa z budynku obsługowego na drog publiczn, O pas zieleni otaczaj cy nieruchomo, P droga publiczna, R chodnik rozgraniczaj cy pas zieleni i drog publiczn. Rys. 1. Przestrzenny model analizowanego przedsi biorstwa Model przestrzenny obiektu bada, którego poszczególne uj cia przedstawiono na poni szych rysunkach składa si z niezale nych elementów. Jak wspomniano powy ej, ka dy obiekt infrastruktury opracowano w osobnym pliku. Główny model ilustruj cy przedsi biorstwo jest wynikiem ich zło enia. Dzi ki wcze niejszej identyfikacji obiektu bada ustalono ilo obiektów technicznych oraz ich przeznaczenie. Podział modelu cało ciowego na elementy cz stkowe jest bardzo dobrym rozwi zaniem. W ten sposób istnieje mo liwo dokonywania zamian, które automatycznie ukazuj si w ostatecznym zło eniu (modelu 3D obiektu bada ). Je eli decydenci przedsi biorstwa planuj jakiejkolwiek modernizacje (dobudowanie lub zlikwidowanie danego obiektu) zabudowy, wtedy u ycie technik wirtualnych ma nieocenione znaczenie. Posiadanie modelu przestrzennego umo liwia przeprowadzenie wszelkich manipulacji, jak równie opracowanie wielu wariantów planowanych inwestycji. Ka d koncepcj mo na wkomponowa do modelu obiektu bada i przeanalizowa sens wprowadzonych zmian.

5 48 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych Rys. 2. Widok przedsi biorstwa od strony pierwszej bramy wjazdowej Rys. 3. Widok stacji paliw oraz pomieszcze pomocniczych

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Rys. 4. Widok przedsi biorstwa od strony wyjazdu ze stanowisk obsługowych 4. Opracowanie modelu 3D stanowiska sprz tania i mycia pojazdów Posiadanie trójwymiarowego modelu infrastruktury technicznej obiektu bada daje mo liwo przeprowadzania na nim modyfikacji jak równie symulacji jego elementów. Dla przykładu do obecnego modelu zabudowy przedsi biorstwa wprowadzono obiekt pełni cy funkcj stanowiska sprz tania i mycia pojazdów. Zaprezentowany projekt (rys.5) przedstawia pomysł rozwi zania pomostu estakadowego przeznaczonego do mycia ci gników siodłowych. Zadaniem pomostu jest ułatwienie dost pu do nadwozia oraz podwozia pojazdu podczas przeprowadzania prac piel gnacyjnych. Jak wiadomo dbało o czysto obiektów technicznych stanowi faz wst pn do realizacji kolejnych obsług technicznych. W ten sposób stanowiska obsługowo-naprawcze b d utrzymane w nale ytym porz dku. Niemniej jednak sprz tanie i mycie pojazdów przyczynia si równie do wydłu enia okresu ich eksploatacji, a w literaturze technicznej znajduj si informacje potwierdzaj ce to zało enie [2, 8].

7 50 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych Rys. 5. Wizualizacja projektu pomostu Powy sza estakada mo e znale zastosowanie w przedsi biorstwach u ytkuj cych, dystrybuuj cych oraz obsługuj cych ci gniki siodłowe. Wykonanie trójwymiarowego modelu koncepcji daje mo liwo przeprowadzenia dalszych analiz in ynierskich oraz rozwoju konstrukcji tego typu. Zatem w pierwszej kolejno ci opracowano technologi realizacji prac piel gnacyjnych (rys. 6.). Uzgodniono, i pojazdy powracaj ce z trasy najpierw b d sprz tane (odpylane, oczyszczane z grubszych warstw zabrudze tj. niegu, błota itd.) w zadaszonym pomieszczeniu. Nast pnie tak przygotowany pojazd skierowano by na stanowisko mycia pomost estakadowy [8, 9]. Rys. 6. Prezentacja technologii sprz tania i mycia pojazdów

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Powy sze ilustracje przedstawiaj idee pracy stanowiska sprz tania i mycia ci gników siodłowych. Ci gnik siodłowy zgodnie z zało eniem na pocz tku byłby sprz tany, pó niej samodzielnie wje d ałby na pomost (pozycja A). Po zako czeniu obsługi pojazd opuszczałby stanowisko zje d aj c z pomostu estakadowego (pozycja B). Zło enie zadaszonego budynku i pomostu estakadowego, wymaga zastosowania mechanizmu jezdnego oraz nap du poruszaj cego konstrukcj we wskazane pozycje. Zastosowanie estakady powinno ułatwi prac ludzi odpowiedzialnych za utrzymanie czysto ci rodków transportowych w danym przedsi biorstwie. Model pomostu zbudowano na bazie konstrukcji ramowej, która mo e by w cało ci nierozł czna (np. spawana) lub składa si z elementów (rys. 7.) ł czonych za pomoc poł cze rubowych. Rys. 7. Przykład ł czenia mniejszych elementów ramowych Konstrukcj estakady tworz profile zamkni te, kształtowniki oraz płaskowniki dost pne w handlu. Pomost wyposa ono w barierki o wys mm, które zabezpieczaj pracownika przed upadkiem z wysoko ci. Model posiada schody ułatwiaj ce poruszanie sie po pomo cie. W celu unikni cia wypadni ciu pojazdu ze strefy najazdu zastosowano progi zabezpieczaj ce o wysoko ci 100 mm. Wszystkie powierzchnie poziome pokryto kratami pomostowymi o wymiarach 1000 x 1000 mm i oczku 25 x 25 mm w celu zachowania odpowiedniego odpływu wody wraz z zabrudzeniami do kratek ciekowych. Konstrukcja estakady ułatwia dost p do nadwozia i podwozia pojazdu. Wymiary pomostu (rys. 8.) dostosowano do standardowych gabarytów ci gników siodłowych. Wysoko oraz szeroko wn k przeznaczonych dla pracownika jest zgodna z wymiarami zawartymi w literaturze przedmiotu [1, 2].

9 52 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych Rys. 8. Podstawowe wymiary projektowanego pomostu estakadowego Projektowanie pomostu odbyło si w rodowisku Autodesk Inventor. Trójwymiarowy obraz koncepcji powstał dzi ki posłu eniu si systemem modelowania powierzchniowo-bryłowego. Wizualizacj modelu umo liwiło narz dzie Inventor Studio Analiza statyczna Oprócz wizualnego zaprezentowania modelu pomostu istotna jest równie perspektywa przeprowadzenia analizy wytrzymało ciowej (rys. 9.) jego ramy. Autodesk Inventor zawiera rodowiska ( analiza ramy oraz analiza napr e ), które pozwalaj na dokonanie niezb dnych wnioskowa. Posiadaj c model danej konstrukcji mo na automatycznie j przekształci w konstrukcj ramow zbudowan z elementów kształtowych zawartych w katalogu programu. W ten sposób w razie przekroczenia współczynnika bezpiecze stwa mo na zmieni u yte profile, kształtowniki, rury itd. na inne i powtórzy analiz. Dodatkowym atutem narz dzi do analizy ram czy napr e jest mo liwo tworzenia wariantów z danymi obci eniami rozło onymi w ró nych punktach. W przypadku projektu pomostu estakadowego mo na rozwa y przykładowe wersje obci enia konstrukcji: kiedy pojazd wje d a na pomost, kiedy pojazd znajduje si w cało ci na pomo cie. Rys. 9. Przykładowa analiza ramy

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Analiza poło enia stanowiska Posiadaj c model przestrzenny infrastruktury technicznej obiektu bada mo na wprowadzi do niego dowoln koncepcj ilustruj c planowan inwestycj. Dzi ki temu na podstawie oceny wzrokowej istnieje mo liwo okre lenia trafno ci poło enia wkomponowanego elementu. Zaprezentowany we wcze niejszym rozdziale zarys koncepcji stanowiska obsługowego (sprz tania i mycia pojazdów) wstawiono do trójwymiarowego modelu zabudowy technicznej obiektu bada. W rozpatrywanej koncepcji stanowisko sprz tania i mycia pojazdów (rys. 10.) usytuowane jest w naro nej cz ci działki inwestycyjnej i zostało oznaczone numerem 1. W zadaszonym budynku wykonuje si czynno ci sprz taj ce (oczyszczanie, odkurzanie, odpylanie), ponadto obiekt posiada własny kanał. Tu za budynkiem znajduje si pomost estakadowy, na którym przeprowadzane b dzie mycie pojazdu. Rys. 10. Koncepcja poło enia stanowiska obsługowego Ka dy pojazd wje d aj c na stanowisko, najpierw poddawany b dzie czyszczeniu, pó niej myciu. W ten sposób zapewniona b dzie ci gło ruchu pojazdów na stanowisku. Oczyszczony oraz umyty pojazd b dzie mógł opó ci stanowisko, dzi ki wyposa eniu estakady w mechanizm jezdny. Wprowadzenie modelu stanowiska do modelu ogólnego dało szans spojrzenia na cało niemal z ka dej perspektywy. Dodatkowym atutem była mo liwo utworzenia niezliczonejk ilo ci renderingów oraz rzutów 2D. Poni ej zaprezentowano rzut z góry na model obiektu bada z uwzgl dnieniem planowanej modernizacji. Na rysunku oznaczono (czerwon lini ) tor ruchu pojazdu poruszaj cego si wewn trz obiektu bada. Posiadanie takiego schematu przez przedsi biorstwo jest bardzo korzystne, gdy w razie jakichkolwiek zmian mo liwe jest bardzo szybkie odniesienie si do nich [6, 7].

11 54 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych Rys. 11. Schemat przedstawiaj cy tor ruchu pojazdu poruszaj cego si wewn trz obiektu bada 5. Podsumowanie Podj te rozwa ania w odniesieniu do zagadnie modelowania 3D maj charakter poznawczy. Elementy zawarte w opracowaniu mog by jednak wykorzystane w praktyce. Przedstawiony w artykule sposób post powania umo liwia dokonanie wst pnej oceny funkcjonalno ci oraz praktyczno ci proponowanych rozwi za w szczególno ci w odniesieniu do obiektów, dla których nie istnieje dokumentacja techniczna. Przeprowadzenie identyfikacji obiektu bada oraz dokonanie pomiarów pozwala na skuteczne odwzorowanie rzeczywistych warunków i specyfiki analizowanego obiektu podczas procesu modelowania 3D. Dzi ki technikom wirtualnym mo liwe jest odwzorowanie dowolnego elementu a nast pnie dokonanie jego analizy oraz efektywne opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowanie modelu zabudowy technicznej obiektu bada ułatwia równie proces tworzenia koncepcji rozwi za modernizacyjnych oraz umo liwia ich ocen i analiz.

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 70, Bibliografia 1. Chaci ski J., J drzejewski Z.: Zaplecze techniczne transportu samochodowego, Wydanie drugie poprawione, Wyd. Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa Dawidowicz L.N.: Projektowanie obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego, Wyd. Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa Dzienis P., Łukaszewicz A.: Modelowanie i analiza kinematyczna przyczepy platformy do przewozu samochodów osobowych, CAX, Bydgoszcz Duszniki Zdrój Landowski B.: Example of applying markov decision process to model vehicle maintenance process. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4, 2013, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2013, ISSN Landowski B.: Example of markov decision process use for modelling of operation and maintenance process. Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy. Monograph: edited by Shalapko J. and ółtowski B. Khmelnytsky National University, Jaremche 2013, Ukraine, ISBN , pp Landowski B.: Metoda oceny informatycznych systemów wspomagaj cych słu by utrzymania ruchu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, Tom 46, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz 2011, ISSN X, pp Landowski B., Woropay M., Neubauer A.: Sterowanie niezawodno ci w systemach transportowych. Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Bydgoszcz Radom Orzełkowski S.: Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Stajniak M., Hajduł M., Floty ski M., Krupa A. Transport i spedycja. Podr cznik do kształcenia w zawodzie "Technik Logistyk", Wyd. Biblioteka Logistyka. 10. Woropay M., Budzy ski A., Migawa K: Podstawy bada eksploatacyjnych wybranych elemementów maszyn, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz Woropay M., Landowski B., Jaskulski Z.: Wybrane problemy eksploatacji i zarz dzania systemami technicznymi, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, ółtowski B., ółtowski M.: Projektowanie zaplecza obsługowego transportu, Czasopismo Logistyka, 2012.

13 56 Bogdan Landowski, Krzysztof Wojtalewicz Przykład zastosowania technik wirtualnych do wst pnej oceny funkcjonalno ci istniej cego systemu zapewniania zdatno ci oraz rozwi za modernizacyjnych EXAMPLE OF USE OF VIRTUAL TECHNIQUES FOR THE PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE EXISTING FUNCTIONALITY, AIRWORTHINESS ASSURANCE SYSTEM AND MODERNIZATION SOLUTIONS Summary The paper presents the method of initial assessment of the functionality of the subsystem airworthiness assurance and modernization solutions o that target. As an example of an object research, which was carried out in any consideration of selected company providing transport services. Using techniques which developed virtual model of spatial the undertaking concerned. Carried out to identify the object of research that has been demonstrated the need to create additional positions of the operating. Thus, the designed position of cleaning and washing vehicles, which later adorned the three-dimensional model of building technical research facility. Procedure presented in the article allows an initial assessment of the functionality and practicality of proposed solutions particularly in relation to the objects for which there is no technical documentation. Keywords: airworthiness, airworthiness assurance subsystem, virtual technology, 3d modeling, CAD/CAM Bogdan Landowski Krzysztof Wojtalewicz Zakład Transportu i Eksploatacji Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego7, Bydgoszcz Tel: , Fax:

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

określa warunki którego właścicielką Wynajmując ę Wynajmującego się ację ń

określa warunki którego właścicielką Wynajmując ę Wynajmującego się ację ń określa warunki którego właścicielką Wynajmując ę Wynajmującego się ację ń warunkach określonych w regulaminie. oraz cennik najmu chat są 5. Rezerwujący chatę zwany będzie w regulaminie Gościem. 6. Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Roboty ró ne 353 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.01.07. PRÓBNE OBCI CPV 45 221 ENIE przy jednoczesnej przebudowie mostu w. Jakuba oraz ulic S. Pieni

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo