KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT DLA POSŁÓW"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Petycji KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie obywateli UE 1. Streszczenie petycji Składający petycję informuje, że obecnie Włochy nie wydają specjalnych wiz obywatelom krajów trzecich odwiedzającym krewnych w UE, a zamiast tego wymagają uzyskiwania drogich 90-dniowych wiz turystycznych, które wydawane są w sposób uznaniowy. Jeżeli składana jest więcej niż jedna wizyta w roku, wymaganych jest kilka wiz. Składający petycję utrzymuje, że uznaniowe wydawanie takich wiz oraz powiązane koszty (od 200 euro do 700 euro) uniemożliwiają obywatelom krajów trzecich odwiedzanie rodziny w UE. Przekonuje on, że przy uwzględnieniu licznych warunków należy wprowadzić nową wizę w celu odbywania krótkich wizyt u rodziny przez osoby, które udowodnią, że nie zamierzają osiedlić się w UE czy połączyć się z rodziną. 2. Dopuszczalność Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu). 3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r. Składający petycję obywatel Włoch postuluje stworzenie nowego rodzaju wizy, którą wydawano by obywatelom państw trzecich chcącym odwiedzić we Włoszech swoich krewnych, którzy są obywatelami Włoch bądź innych państw członkowskich UE. Składający petycję postuluje zwłaszcza następujące zmiany: wizy nie powinny być wydawane na zasadzie uznaniowej, CM\ doc PE v01 Zjednoczona w różnorodności

2 wizy powinny być wydawane na okres ważności co najmniej roku i umożliwiać wielokrotny wjazd do kraju, należy obniżyć koszty wniosków wizowych, nie powinno się wymagać poręczenia majątkowego lub gwarancji bankowej jako dowodu na to, że wnioskujący jest w posiadaniu wystarczających środków utrzymania, nie powinno się wymagać dowodu podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres ważności wizy, lecz tylko na pierwszy rok jej ważności. Wymogi dotyczące wydawania wiz krótkoterminowych (na pobyty do trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy) podlegają we Włoszech wspólnej polityce wizowej UE, stosowanej we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Wspólna polityka wizowa UE nie przewiduje jednak postulowanego rodzaju wizy, udzielanej obywatelom państw trzecich chcącym odwiedzić we Włoszech swoich krewnych, którzy są obywatelami Włoch bądź innych państw członkowskich UE. Niemniej jednak zawiera ona określone postanowienia mówiące o ułatwianiu pielęgnowania więzi rodzinnych. Nie wszyscy obywatele państw trzecich (niezależnie od tego, czy zamierzają odwiedzić krewnych w państwie członkowskim) podlegają wymogom wizowym. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. dokonuje się rozróżnienia pomiędzy państwami trzecimi, których obywatele muszą mieć wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich (załącznik I do rozporządzenia, lista negatywna ) oraz tymi, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (załącznik II do rozporządzenia, lista pozytywna ). Przepisy i procedury dotyczące wydawania wiz krótkoterminowych dla obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi wizowemu na mocy rozporządzenia Rady nr 539/2001 określone są w kodeksie wizowym (rozporządzenie (WE) nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady). Obywatelom państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowy o ułatwieniach wizowych, przysługują określone ułatwienia 1. W art. 1 kodeksu wizowego uznaje się, że w świetle prawa unijnego obowiązują różne zasady przyznawania wiz w odniesieniu do członków rodzin odwiedzających obywateli UE w zależności od tego, czy korzystali oni z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. Członkowie rodzin obywateli UE, którzy nie korzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu Obywatele UE, którzy nie korzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, 1 Pierwsza umowa o ułatwieniach wizowych z Rosją weszła w życie w czerwcu 2007 r. Kolejne siedem umów o ułatwieniach wizowych, odpowiednio z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Mołdawią, Czarnogórą, Serbią i Ukrainą, weszło w życie w styczniu 2008 r. PE v01 2/5 CM\ doc

3 nie mogą skorzystać z analogicznych instrumentów ustanowionych przez prawo UE. Dlatego też postanowienia kodeksu wizowego odnoszą się do członków ich rodzin będących obywatelami państw trzecich bez zwolnień opisanych w części III podręcznika. W świetle kodeksu wizowego decyzję o przyznaniu wizy podejmuje urząd konsularny. I choć możliwe jest dokonywanie indywidualnej oceny faktów i weryfikacji warunków uprawniających do otrzymania wizy, nie jest to decyzja dowolna. Należy w szczególności zagwarantować prawa podstawowe zapisane w art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego). Ponadto z dniem 5 kwietnia 2011 r. państwa członkowskie zobowiązane są zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 kodeksu wizowego podać powody odmowy wydania wizy oraz przyznać osobom, którym odmówiono wydania wizy, prawo do odwołania. W odniesieniu do warunków, na jakich wydawana jest wiza, w art. 21 kodeksu wizowego przewiduje się, że wizę otrzymują jedynie ci ubiegający się, którzy spełniają warunki wjazdu określone w art. 5 kodeksu granicznego Schengen (rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.). Ubiegający się o wizę muszą mianowicie: mieć ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, mieć wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub mieć możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem, nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w systemie informacyjnym Schengen (SIS), nie być uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich. W kwestii dowodu na wystarczające środki utrzymania kodeks wizowy (art. 14) oraz podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz 1 (sekcja 6.2.2) zawierają niewyczerpujący wykaz dokumentów uzupełniających, które mogą posłużyć za dowód. Zaliczają się do nich: aktualne wyciągi z konta bankowego zawierające dane o przesunięciach w danym okresie (co najmniej 3 miesięcy), karty kredytowe i wyciąg z konta karty kredytowej, gotówka w walucie wymienialnej, czeki podróżne, paski wypłaty, poświadczenie zatrudnienia, zarejestrowane poświadczenie pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę lub zakwaterowania u osoby prywatnej. Mimo to państwa członkowskie mogą zażądać innych dokumentów uzupełniających świadczących o wystarczających środkach utrzymania. Komisja nie ma jednak informacji, które wskazywałyby, że którekolwiek państwa członkowskie za takie dowody uznawałyby systematycznie tylko poręczenia majątkowe bądź gwarancje bankowe. Jeśli chodzi o podróżne ubezpieczenie zdrowotne, to ubiegający się o wizę na jednokrotny bądź dwukrotny wjazd przedstawia jego dowód ważny na okres planowanej wizyty/ planowanych wizyt. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotnego wjazdu ubiegający się 1 Decyzja Komisji C(2010)1620 wersja ostateczna z dnia 19 marca 2010 r., dostępna pod adresem: CM\ doc 3/5 PE v01

4 przedstawia dowód podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego w odniesieniu do pierwszego planowanego pobytu i wypełnia odpowiednie pole na formularzu wizowym, poświadczając, że jest świadomy obowiązku posiadania odpowiedniego podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego również podczas przyszłych wizyt. W art. 24 kodeksu wizowego przewiduje się w odniesieniu do okresu ważności wizy i dozwolonej liczby wjazdów korzystny system dla rzeczywistych członków rodziny (niezależnie od tego, czy są to obywatele państwa członkowskiego czy państwa trzeciego). Na tej podstawie wizę wielokrotną wydaje się na okres ważności od sześciu miesięcy do pięciu lat, jeśli ubiegający się o wizę udowodni potrzebę lub uzasadni zamiar częstych i regularnych wjazdów, zwłaszcza z powodów rodzinnych, np. z uwagi na członków rodziny będących obywatelami UE, a także jeśli ubiegający się udowodni, że jest osoba uczciwą i wiarygodną, a w szczególności, że prawidłowo korzystał z wcześniejszych wiz lub wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, wskaże, jaka jest jego sytuacja finansowa w państwie pochodzenia i czy rzeczywiście zamierza opuścić terytorium państwa członkowskiego, zanim wygaśnie ważność wizy, o którą się ubiega. W odniesieniu do kosztów rozpatrywania wniosków wizowych zgodnie z art. 16 kodeksu wizowego opłata wizowa wynosi zasadniczo 60 EUR. Umowy o ułatwieniach wizowych przewidują ułatwienia takie jak uproszczenie dokumentacji dowodowej, którą należy przedstawić podczas ubiegania się o wizę, wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu o długim okresie ważności, uchylenie/obniżenie opłat manipulacyjnych dla określonych kategorii ubiegających się o wizę, ustalenie terminów zakończenia rozpatrywania wniosków wizowych oraz odstąpienie od obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Część ułatwień przypada ubiegającym się, którzy mają zamiar odwiedzić określonych członków rodziny mających to samo obywatelstwo. W ramach proponowanego przeglądu umów o ułatwieniach wizowych z Mołdawią, Rosją i Ukrainą rozważa się objęcie wspomnianymi ułatwieniami również członków rodzin, którzy odwiedzają obywateli UE mieszkających na stałe w państwie członkowskim, którego są obywatelami. Specjalny system dla członków rodzin obywateli UE, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu W celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się obywateli UE członkom rodzin obywateli UE, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, przyznaje się specjalny sposób traktowania. Zostało to określone w dyrektywie 2004/38/WE 1, w szczególności w art. 5 ust. 2 akapicie drugim, oraz potwierdzone w kodeksie wizowym w art. 1. Więcej szczegółów w tej sprawie zawiera sekcja III.3 podręcznika do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz. Podsumowując, nie dopuszcza się w tym przypadku opłat wizowych; państwo członkowskie 1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158 z , s. 77. PE v01 4/5 CM\ doc

5 musi zapewnić takim osobom wszystkie ułatwienia do uzyskania wizy, którą należy wydać jak najszybciej w oparciu o procedurę przyspieszoną (opóźnienia przekraczające 15 dni dopuszczone są tylko w wyjątkowych przypadkach); od członków rodzin wymaga się posiadania wizy tylko na warunkach opisanych w rozporządzeniu (WE) nr 531/2001. Ponadto państwo członkowskie może domagać się od członków rodziny przedstawienia dowodów wskazujących na istnienie członka rodziny, który jest obywatelem UE i z tego tytułu ubiegającemu się mogą należeć się prawa, dowodów wskazujących na związki rodzinne ubiegającego się (np. akt małżeństwa, akt urodzenia, dowód zależności finansowej, poważne powody zdrowotne, trwałość związków itp.) bądź na to, że osoba składająca wniosek o wydanie wizy towarzyszy obywatelowi UE lub do niego dołącza (np. dowód, że obywatel UE przebywa już w przyjmującym państwie członkowskim, lub potwierdzenie, że obywatel UE będzie podróżował do tego państwa). Nie muszą być wymagane dodatkowe dokumenty dotyczące celu podróży i środków utrzymania (np. dowód zakwaterowania, dowód kosztów podróży). Prawo do uzyskania wizy wjazdowej nie jest jednak bezwarunkowe. W świetle prawodawstwa unijnego państwo członkowskie może zakazać członkom rodziny obywatela UE wjazdu na swoje terytorium, jeśli może to się wiązać z zagrożeniem dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego bądź jeśli doszło do oszustwa lub nadużycia. CM\ doc 5/5 PE v01

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz.

L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz. L 332/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2007 UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą oułatwieniach w wydawaniu wiz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej Wspólnotą, oraz UKRAINA, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI FIKCYJNYMI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH MKSC

MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI FIKCYJNYMI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH MKSC COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉTAT CIVIL (CIEC) SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 3, PLACE ARNOLD - F- 67000 STRASBOURG, FRANCE TÉL. +33 (0) 388 61 18 62 FAX +33 (0) 388 60 58 79 MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA

Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA Umowa między UE a FR o ułatwieniach w wydawaniu wiz UMOWA między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej STRONY, WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Artykuł 1 Cel i zakres umowy Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

III. (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) 5.12.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327/27 III (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano 192 Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin Pod redakcją Paolo Fasano 193 Podziękowania za współpracę i okazaną życzliwość dla: Iuri Farabegoli

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo