KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia [ ] r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia [ ] r."

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2009) 91 wersja ostateczna 2009/0028 (COD) C6-0076/09 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia [ ] r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe (przedstawiona przez Komisję) PL PL

2 UZASADNIENIE Podstawa wniosków Obecny stan prawny Niniejsze wnioski mają ułatwić obywatelom krajów trzecich przebywającym legalnie w jednym z państw członkowskich 1 przemieszczanie się po terytorium strefy Schengen bez granic wewnętrznych na podstawie wizy długoterminowej D wydanej przez to państwo członkowskie. Zgodnie z obecnym dorobkiem Schengen obywatel kraju trzeciego posiadający krajową wizę długoterminową (wiza D ) na pobyt przekraczający okres trzech miesięcy może przebywać wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, które wydało wizę i, zgodnie z art. 18 konwencji wykonawczej do układu z Schengen (konwencji schengeńskiej) 2, zmienionej rozporządzeniem 1091/2001 3, może przemieszczać się przez terytorium innych państw członkowskich wyłącznie w celu dotarcia do państwa, które wydało wizę. Zatem zgodnie z obecnym prawem wspólnotowym posiadacze wiz D nie mogą w trakcie swojego pobytu podróżować do innych państw członkowskich, ani też przemieszczać się przez inne państwa członkowskie powracając do swojego kraju pochodzenia, ponieważ nie zostało to przewidziane w konwencji schengeńskiej. Treść wyżej wspomnianego przepisu konwencji schengeńskiej wynika z procedury stosowanej powszechnie w owym czasie przez państwa członkowskie, polegającej na przekształcaniu wiz D w dokumenty pobytowe po przybyciu na terytorium danego państwa. Obywatele krajów trzecich mogą następnie przemieszczać się na podstawie takiego dokumentu pobytowego po terytorium strefy Schengen. Z tej przyczyny w momencie zawierania konwencji schengeńskiej państwa członkowskie nie uznawały za potrzebne regulowania kwestii przemieszczania się i podróży powrotnej na podstawie wizy D lub kwestii ponownego tranzytu do państwa członkowskiego, które wydało wizę D. W związku z tym konwencja schengeńska przewiduje jedynie zasadę równorzędności między dokumentami pobytowymi Schengen i wizami obowiązującymi w strefie Schengen: dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie umożliwia obywatelowi kraju trzeciego posiadającemu dokument pobytowy i ważny dokument podróży, swobodne przemieszczanie się podczas swojego pobytu przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy na terytorium innych państw członkowskich (art. 21 konwencji schengeńskiej). Również art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 (kodeks graniczny Schengen) 4 przewiduje możliwość przekraczania przez obywatela kraju trzeciego posiadającego ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie granic zewnętrznych innego państwa członkowskiego bez konieczności posiadania wizy w celu pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy W kontekście niniejszego wniosku pojęcie państw członkowskich oznacza państwa członkowskie UE w pełni wykonujące przepisy dorobku Schengen. Dz.U. L 239 z , s. 1. Dz.U. L 150 z , s. 4. Dz.U. L 105 z , s. 1. PL 2 PL

3 Problemy praktyczne Coraz więcej państw członkowskich nie wydaje dokumentów pobytowych w miejsce wiz D po wjeździe obywateli krajów trzecich na ich terytorium, lub też czyni to z dużym opóźnieniem. Taki stan prawny i praktyczny ma istotne negatywne konsekwencje jeżeli chodzi o przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen obywateli krajów trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim na podstawie wizy D. Ponieważ osoby te zmuszone są do dalszego pobytu na podstawie wizy D, nie mogą w trakcie swego pobytu legalnie podróżować w różnych, zgodnych z prawem celach (np. w interesach, celem udziału w konferencjach lub odwiedzin) do innych państw członkowskich, ani też przemieszczać się przez terytorium innych państw członkowskich wracając do swojego kraju pochodzenia. Wiza D+C rozporządzenie 1091/2001 Aby częściowo zaradzić problemom związanym z opóźnieniami w wydawaniu dokumentów pobytowych po przyjeździe, w 2001 r. wprowadzono wizę D+C (rozporządzenie 1091/2001 5, oparte na inicjatywie francuskiej), przewidującą dla posiadaczy długoterminowych wiz D wydanych przez państwo członkowskie możliwość swobodnego przemieszczania się w obrębie strefy Schengen w okresie pierwszych trzech miesięcy ważności wizy D, pod warunkiem że wiza została wydana zgodnie z normami Schengen dotyczącymi wiz krótkoterminowych (co obejmuje sprawdzenie w wykazie obywateli krajów trzecich objętych zakazem wjazdu w systemie informacyjnym Schengen (SIS)). Okazuje się jednak, że w praktyce większość państw członkowskich albo w ogóle nie wydaje wiz D+C, albo też wydaje ich bardzo niewiele. Wielokrotnie również zwracano uwagę na fakt, że pracownicy konsularni posiadają bardzo niewielką wiedzę na temat tego rodzaju wizy i warunków jej wydawania albo też wcale nie posiadają takiej wiedzy, w związku z czym osób ubiegających się o wizę nie informuje się o takiej możliwości. Ponadto ustalono, że w wielu przypadkach krajowe programy rejestracji i rozpatrywania wniosków wizowych nie przewidują nawet możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie takiej wizy lub wydrukowania naklejki wizowej. Jednocześnie wiele państw członkowskich zezwala swoim misjom dyplomatycznym i urzędom konsularnym na wydawanie bezpośrednio dokumentów pobytowych, przez co wiza D+C staje się zbędna. Co więcej po upływie trzech miesięcy od pierwszego dnia ważności wizy D+C jej posiadacz do tej pory legalnie przebywający na terytorium państwa członkowskiego, które wydało wizę nie może już przemieszczać się po całym terytorium państw członkowskich, jeżeli w międzyczasie jego wiza D+C nie została wymieniona na dokument pobytowy. Osoby te są wtedy zmuszone, zgodnie z wymogiem posiadania wizy krótkoterminowej wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 539/2001 6, wystąpić o osobną wizę krótkoterminową C w państwie pobytu, by móc udać się do innego państwa członkowskiego. W praktyce jednak wiele państw członkowskich odmawia wydania wiz Schengen osobom, które przebywają już na terytorium strefy Schengen. Ponadto, niektóre państwa członkowskie przyjmują wykładnię, zgodnie z którą wymienieni obywatele państw trzecich nie mogą się już ubiegać o dodatkową krótkoterminową wizę Schengen w tym sześciomiesięcznym okresie, ponieważ ich pobyt w strefie Schengen na podstawie wizy D+C trwał już trzy miesiące. Z 5 6 Dz.U. L 150 z , s. 4. Dz.U. L 81 z , s. 1. PL 3 PL

4 tych samych przyczyn może się zdarzyć, że kiedy ci obywatele krajów trzecich posiadający wizę D+C lub D wracają do swych krajów, nie są uprawnieni do podróżowania przez inne państwa członkowskie, ponieważ skończył się już 90-dniowy okres dozwolonego pobytu w okresie sześciomiesięcznym. W oparciu w wyżej wymienione uwagi, Komisja w swoim wniosku dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy 7 zaproponowała zniesienie wizy D+C, aby uprościć sytuację, oraz nałożenie na państwa członkowskie obowiązku przyśpieszenia procedury wydawania dokumentów pobytowych obywatelom krajów trzecich. Jednakże większość państw członkowskich z różnych przyczyn wydaje się nie mieć woli lub możliwości wydawania na czas dokumentów pobytowych obywatelom krajów trzecich przebywającym na ich terytorium. W związku z tym Komisja proponuje wprowadzenie zasady równorzędności między wizami krótko- i długoterminowymi wydanymi przez państwa członkowskie w pełni wykonujące dorobek Schengen, aby przezwyciężyć problemy, jakie napotykają obecnie obywatele krajów trzecich legalnie przebywający w państwie członkowskim na podstawie wizy długoterminowej. Koncepcja wprowadzenia zasady równorzędności między wizami D i C była najpierw rozważana przez niektóre państwa członkowskie i Komisję podczas rozmów w ramach nieformalnej grupy roboczej ds. wiz w Lubljanie w dn stycznia 2008 r., następnie jej omówienie powierzono Grupie Roboczej ds. Wiz w dn marca 2008 r., podczas dyskusji dotyczącej wspólnotowego kodeksu wizowego w kontekście zniesienia wiz D+C. Inspirację dla niniejszego wniosku stanowią również liczne skargi i pytania otrzymane od państw członkowskich oraz obywateli krajów trzecich przebywających w państwie członkowskim na podstawie wizy D+C lub D. Obowiązek wydania dokumentów pobytowych Celem omawianych wniosków nie jest zachęcenie państw członkowskich, by nie wydawały dokumentów pobytowych i zezwalały obywatelom krajów trzecich na pobyt na podstawie wizy długoterminowej. Wręcz przeciwnie, takie postępowanie byłoby bowiem niezgodne z licznymi dyrektywami nakładającymi na państwa członkowskie obowiązek wydania dokumentów pobytowych określonym kategoriom obywateli krajów trzecich. Zgodnie z dyrektywą Rady 2005/71/WE 8 w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, decyzja w sprawie wniosku o dokument pobytowy przyjmowana jest jak najszybciej a, w odpowiednich przypadkach, w trybie procedury przyśpieszonej. Dyrektywa Rady 2004/114/WE 9 w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie przewiduje obowiązek wydawania studentom i uczniom objętym zakresem tej dyrektywy dokumentów pobytowych na okres co najmniej roku, lub na okres trwania kursu nauczania, jeżeli jest on krótszy niż rok. Decyzja w sprawie takiego wniosku oraz zawiadomienie wnioskodawcy muszą nastąpić w takim czasie, by nie COM(2006) 403 wersja ostateczna. Dz.U. L 239 z , s. 15. Dz.U. L 375 z , s. 12. PL 4 PL

5 przeszkodzić w odbyciu odpowiednich kursów. Możliwe jest ponadto ustanowienie przyśpieszonej procedury wydawania dokumentów pobytowych i wiz uczniom i studentom w drodze umów między placówkami edukacyjnymi a organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za sprawy wjazdu i pobytu. Również w dyrektywie Rady 2003/86/WE 10 w sprawie prawa do łączenia rodzin określono obowiązek wydawania członkom rodziny obywateli krajów trzecich, którzy przebywają już legalnie na terytorium państwa członkowskiego, dokumentów pobytowych na okres co najmniej jednego roku. W oparciu o dyrektywę 2004/38/WE 11 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, członkowie rodziny obywateli UE zamieszkujący z obywatelem Unii dłużej niż trzy miesiące w państwie członkowskim innym niż ojczyste państwo obywatela Unii, powinni otrzymać kartę pobytową nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie karty pobytowej wydawane jest bezzwłocznie. Znaczenie w tym kontekście ma również dyrektywa Rady 2003/109/WE 12 dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, ponieważ rezydentom terminowym przysługuje pod pewnymi warunkami prawo zamieszkiwania w innych państwach członkowskich, które mają obowiązek wydać takiemu obywatelowi kraju trzeciego dokument pobytowy najpóźniej sześć miesięcy po dacie złożenia wniosku. Omawiane wnioski nie będą miały wpływu na powyższe przepisy. Treść wniosków Niniejsze wnioski rozszerzają zakres zastosowania zasady równorzędności między dokumentem pobytowym i wizami krótkoterminowymi na wizy D, co oznacza, że wiza długoterminowa miałaby mieć te same skutki co dokument pobytowy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen. Obywatel kraju trzeciego posiadający długoterminową wizę D wydaną przez państwo członkowskie mógłby udać się do innego państwa członkowskiego na okres trzech miesięcy w przeciągu każdych sześciu miesięcy na tych samych warunkach, co osoba legitymująca się dokumentem pobytowym. Przepisy dotyczące wydawania wiz długoterminowych pozostają bez zmian, tak jak miało to miejsce w przypadku przepisów dotyczących wydawania dokumentów pobytowych, kiedy to wprowadzono zasadę równorzędności między dokumentem pobytowym a wizą krótkoterminową. Oznaczałoby to przywrócenie podstawowej filozofii, na której została oparta strefa Schengen bez kontroli na granicach zewnętrznych, tzn. założenia, że osoby mogą przemieszczać się w obrębie strefy Schengen celem odbycia krótkich pobytów przez trzy miesiące w przeciągu każdych sześciu miesięcy z dokumentem, który stanowi podstawę ich legalnego pobytu w państwie członkowskim. Rozporządzenia będące przedmiotem wniosku, których podstawę prawną stanowią art. 62 pkt 2 lit. a) oraz art. 63 pkt 3 lit. a) TWE, zmienią: Dz.U. L 251 z , s. 12. Dz.U. L 229 z , s. 35. Dz.U. L 16 z , s. 44. PL 5 PL

6 art. 18, 21 i 25 konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach), art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w sprawie warunków wjazdu obywateli krajów trzecich. Ze względu na wzajemnie sprzeczne procedury decyzyjne wynikające z różnej podstawy prawnej, Komisja musiała sporządzić dwa odrębne wnioski: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe został oparty na art. 62 pkt 2 lit. a) i pkt 3 TWE oraz zostanie przyjęty zgodnie z procedurą współdecyzji, wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym Schengen został oparty na art. 63 pkt 3 lit. a) TWE oraz musi zostać przyjęty jednomyślnie przez Radę, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Wnioski zostały opracowane z uwzględnieniem obecnej wersji wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy), które uchyli przepisy dotyczące wizy D+C. Zakłada się, że kodeks wizowy zostanie przyjęty jeszcze przed przyjęciem tych rozporządzeń. Data stosowania rozporządzeń zostanie uzgodniona z datą stosowania kodeksu wizowego (sześć miesięcy od wejścia kodeksu w życie). Aspekty dotyczące bezpieczeństwa Artykuł 25 konwencji nakłada na państwa członkowskie, które rozważają możliwość wydania dokumentu pobytowego obywatelowi kraju trzeciego, obowiązek dokonania sprawdzenia w SIS. W przypadku gdy w odniesieniu do danego obywatela kraju trzeciego wprowadzono wpis w celu objęcia go zakazem wjazdu, dane państwo członkowskie ma obowiązek skonsultować się w najpierw z państwem członkowskim, które wprowadziło wpis i uwzględnić interesy tego państwa. W takich przypadkach dokument pobytowy wydaje się jedynie z ważnych powodów, w szczególności z przyczyn humanitarnych lub z uwagi na zobowiązania międzynarodowe. Podobnie, jeżeli okaże się, że wpis do celów objęcia zakazem wjazdu został dokonany wobec obywatela kraju trzeciego, który posiada już dokument pobytowy wydany przez inne państwo, państwo członkowskie, które dokonuje wpisu konsultuje się z innym państwem członkowskim, które wydało dokument pobytowy, w celu stwierdzenia, czy istnieją wystarczające powody do cofnięcia dokumentu pobytowego. Artykuł ten zostanie zmieniony przez wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym Schengen poprzez dodanie odniesienia, które będzie skutkowało tym, że wymóg dokonania sprawdzenia w SIS oraz konsultacji z innymi państwami członkowskimi w przypadku wpisu obowiązywał będzie również wtedy, gdy państwa członkowskie rozważają wydanie obywatelowi kraju trzeciego wizy długoterminowej lub też odkryją wpis, który został wprowadzony w odniesieniu do obywatela kraju trzeciego posiadającego ważną wizę długoterminową. PL 6 PL

7 Wymóg dokonania sprawdzenia w SIS przy rozpatrywaniu wniosków wizowych zagwarantuje taką samą kontrolę nad osobami wnioskującymi o wizę długoterminową, co kontrola sprawowana obecnie nad posiadaczami dokumentów pobytowych wydanych przez państwo członkowskie. Zatem swoboda przemieszczania się osób posiadających wizę długoterminową na terytorium innych państw członkowskich nie będzie stanowić większego zagrożenia dla bezpieczeństwa państw członkowskich niż swoboda przemieszczania się posiadaczy dokumentów pobytowych Schengen i wiz krótkoterminowych. Ponadto zgodnie z wiedzą Komisji wizy długoterminowe są wydawane przez państwa członkowskie z wykorzystaniem dobrze zabezpieczonego jednolitego wzorca wizowego, określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy Dz.U. L 164 z , s. 1. PL 7 PL

8 2009/0028 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia [ ] r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) i ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Konwencja wykonawcza do układu z Schengen 14 ustanawia przepisy dotyczące wiz długoterminowych umożliwiających ich posiadaczom przemieszczanie się przez terytorium państw członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 15 ustanawia warunki wjazdu obywateli krajów trzecich. Należy podjąć dalsze środki w celu ułatwienia swobodnego przepływu obywateli krajów trzecich posiadających krajowe wizy długoterminowe w obrębie strefy Schengen bez granic wewnętrznych. (2) W odpowiednim czasie po wjeździe obywateli krajów trzecich na terytorium państwa członkowskiego należy wydać im w miejsce wiz długoterminowych dokumenty pobytowe, by umożliwić obywatelom krajów trzecich legalnie przebywającym w jednym państwie członkowskim na podstawie wizy długoterminowej podróżowanie do innych państw członkowskich w trakcie ich pobytu oraz przemieszczanie się przez terytorium innych państw członkowskich podczas powrotu do kraju ojczystego. Jednakże coraz więcej państw członkowskich nie wydaje dokumentów pobytowych w miejsce wiz długoterminowych lub też czyni to po upływie długiego czasu od wjazdu obywatela kraju trzeciego na ich terytorium. Taki stan prawny i praktyczny ma istotne negatywne konsekwencje jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania się w obrębie Dz.U. L 239 z , s. 1. Dz.U. L 105 z , s. 1. PL 8 PL

9 strefy Schengen obywateli krajów trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim na podstawie wizy D. (3) Aby zaradzić problemom, na jakie napotykają obywatele krajów trzecich przebywający na podstawie wizy długoterminowej niniejsze rozporządzenie rozszerza zakres zastosowania zasady równorzędności między dokumentem pobytowym i wizami krótkoterminowymi wydanymi przez państwa członkowskie w pełni stosujące dorobek Schengen na wizy długoterminowe. W rezultacie wiza długoterminowa powinna mieć te same skutki co dokument pobytowy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen bez granic wewnętrznych. (4) Dlatego też obywatel kraju trzeciego posiadający długoterminową wizę D wydaną przez państwo członkowskie powinien być uprawniony do udania się do innego państwa członkowskiego na okres trzech miesięcy w przeciągu każdych sześciu miesięcy na tych samych warunkach, co osoba legitymująca się dokumentem pobytowym. Przepisy dotyczące wydawania wiz długoterminowych nie ulegną zmianie. (5) Należy wprowadzić odpowiednie zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen i rozporządzeniu (WE) nr 562/2006. (6) Niniejsze rozporządzenie nie służy zachęceniu państw członkowskich, by nie wydawały dokumentów pobytowych i nie powinno wpływać na obowiązek wydawania przez państwa członkowskie dokumentów pobytowych niektórym kategoriom obywateli państw trzecich, określony w innych instrumentach wspólnotowych. (7) Przepisy dotyczące dokonywania sprawdzenia w systemie informacyjnym Schengen oraz konsultacji z innymi państwami członkowskimi w przypadku odnalezienia wpisu podczas rozpatrywania wniosku o dokument pobytowy powinny mieć zastosowanie również w przypadku rozpatrywania wniosków o wizę długoterminową, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr / z dnia [ ] zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym Schengen. Zatem swobodne przemieszczanie się posiadaczy wiz długoterminowych w innych państwach członkowskich nie powinno stwarzać żadnego dodatkowego zagrożenia dla państw członkowskich. (8) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie przepisów dotyczących swobodnego przepływu na podstawie wiz długoterminowych nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i dlatego możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów. (9) Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Powinno ono być stosowane zgodnie ze zobowiązaniami państw członkowskich w zakresie ochrony międzynarodowej i zasady non-refoulement. PL 9 PL

10 (10) Niniejszy instrument stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, określonego w załączniku A do decyzji Rady 1999/435/WE 16 z dnia 20 maja 1995 r. dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z postanowień i decyzji składających się na dorobek Schengen (11) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 17, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE 18 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy. (12) W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 19, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i C decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE 20 z dnia 28 stycznia 2008 r. (13) W odniesieniu do Liechtensteinu, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu protokołu podpisanego przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską, Konfederację Szwajcarską i Księstwo Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i C decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE 21 z dnia 28 lutego 2008 r. (14) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana, ani nie ma ono do niej zastosowania. Mając na uwadze, że niniejsze rozporządzenie ma na celu rozwój dorobku Schengen stosownie do postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania powinna, zgodnie z art. 5 wymienionego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia podjąć decyzję, czy dokona jego transpozycji do swego prawa krajowego. (15) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie Dz.U. L 176 z , s Dz.U. L 176 z , s. 36. Dz.U. L 176 z , s. 31. Dz.U. L 53 z , s. 52. Dz.U. L 239 z , s. 1. Dz.U. L 83 z , s. 3. PL 10 PL

11 uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, w związku z czym, bez uszczerbku dla art. 4 wymienionego protokołu, nie są nim związane ani nie ma ono do nich zastosowania. (16) W odniesieniu do państw członkowskich, które nie stosują jeszcze w pełni dorobku Schengen, niniejsze rozporządzenie stanowi przepisy oparte na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związane w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 (1) W art. 21 konwencji wykonawczej do układu z Schengen dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Prawo swobodnego przepływu ustanowione w ust. 1 przysługuje także obywatelom krajów trzecich legitymującym się ważną wizą długoterminową wydaną przez jedno z państw członkowskich zgodnie z art. 18. (2) W rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 art. 5 ust.1 lit. b) otrzymuje brzmienie: b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającym kraje trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na obowiązek wydawania przez państwa członkowskie dokumentów pobytowych obywatelom krajów trzecich przewidziany w innych instrumentach prawa wspólnotowego. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty stosowania rozporządzenia (WE) nr / Parlamentu Europejskiego i Rady [...] ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy). Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. PL 11 PL

12 Sporządzono w Brukseli [ ] W imieniu Rady Przewodniczący W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący PL 12 PL

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.2.2009 KOM(2009) 90 wersja ostateczna 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 kwietnia 207 r. (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.2.2019 C(2019) 1220 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 25.2.2019 r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES) PL PL

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 23 września 2016 r. (OR. en) 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2014 r. C(2014) 2727 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.4.2014 r. zmieniająca decyzję Komisji nr C(2010)1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającą podręcznik

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.10.2018 r. C(2018) 6665 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 15.10.2018 r. określająca środki dotyczące ustanowienia wykazu osób zidentyfikowanych jako osoby

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 20 grudnia 2006 r.

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 20 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0142 (COD) 9117/16 VISA 155 CODEC 691 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Nr

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 7 czerwca 2017 r. (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

A8-0028/1. Poprawka 1 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

A8-0028/1. Poprawka 1 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 29.5.2017 A8-0028/1 Poprawka 1 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Sprawozdanie Sylvia-Yvonne Kaufmann Jednolity formularz wizowy COM(2015)0303

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a), L 198/24 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1370 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

A8-0251/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

A8-0251/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 9..205 A8-025/ 00-00 POPRAWKI 00-00 Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Sprawozdanie Claude Moraes A8-025/205 Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Poprawka 3 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Poprawka 3 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 3.4.2019 A8-0047/3 Poprawka 3 Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Sprawozdanie A8-0047/2019 Sergei Stanishev Państwa trzecie, których obywatele

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2011 KOM(2011) 461 wersja ostateczna 2011/0199 (COD) C7-0213/11 PL Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1931/2006

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, kwietnia 207 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 207/00 (NLE) 5649/7 SCH-EVAL 28 SIRIS 4 COMIX 59 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY uchylająca niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i

Bardziej szczegółowo

(12) Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia. Do sprawozdania powi

(12) Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia. Do sprawozdania powi Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.11.2010 KOM(2010) 662 wersja ostateczna 2010/0325 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wykazu dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2016 r. COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2014 r. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 604/2013 w odniesieniu do ustalania

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2010 r. (09.09) (OR. en) 13380/10 FRONT 125 COMIX 571

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2010 r. (09.09) (OR. en) 13380/10 FRONT 125 COMIX 571 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 września 2010 r. (09.09) (OR. en) 13380/10 FRONT 125 COMIX 571 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia cor01 SPROSTOWANIE

Dokument z posiedzenia cor01 SPROSTOWANIE PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 7.4.2014 cor01 SPROSTOWANIE do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 23 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2012/0309 (COD) PE-CONS 29/14 VISA 36 COMIX 84 CODEC 336 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2010 KOM(2010)256 wersja ostateczna 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.2.2013 COM(2013) 96 final 2013/0060 (COD) C7-0062/2013 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w związku

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2015 r. COM(2015) 431 final 2015/0194 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2010 KOM(2010)358 wersja ostateczna 2010/0192 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające

Bardziej szczegółowo

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0170 (NLE) 12388/17 VISA 354 COLAC 83 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.5.2016 r. COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 105 final 2015/0053 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/20 DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/971 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymogów dotyczących funkcji zabezpieczonego konta, zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0044 (NLE) 6890/15 VISA 61 COASI 19 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 marca 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

6310/1/16 REV 1 ppa/ds/zm 1 DG D 1 A

6310/1/16 REV 1 ppa/ds/zm 1 DG D 1 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0307 (COD) 6310/1/16 REV 1 FRONT 79 SIRIS 20 CODEC 185 COMIX 127 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2018 COM(2018) 175 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 204-209 Ujednolicony dokument legislacyjny 3.9.207 EP-PE_TC-COD(206)098 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 207 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1

ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1 29.4.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 380/2008 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1.3.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 189/2008 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2017 r. COM(2017) 403 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. a), 1.11.2017 L 286/9 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1954 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 7.12.2018 L 312/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do

Bardziej szczegółowo

L 347/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1289/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 września 207 r. (OR. en) 206/098 (COD) PE-CONS 30/7 MIGR 07 VISA 237 COMIX 452 CODEC 075 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/458. z dnia 15 marca 2017 r.

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/458. z dnia 15 marca 2017 r. 18.3.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 22 lutego 2017 r. (OR. en) 2015/0307 (COD) PE-CONS 55/16 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.4.2014 r. COM(2014) 163 final 2014/0095 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wizę objazdową i zmieniające Konwencję wykonawczą

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 16.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0307 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.8.2010 KOM(2010)410 wersja ostateczna 2010/0222 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/19

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/19 13.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/19 DECYZJA RADY z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska w odniesieniu do przyjęcia postanowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie

Bardziej szczegółowo

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0198 (NLE) 12094/15 VISA 304 COLAC 93 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: UMOWA

Bardziej szczegółowo

7115/15 KAD/jak DGD 1

7115/15 KAD/jak DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0059 (NLE) 7115/15 VISA 91 COLAC 26 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015 PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 27.02.2015 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ustanowienia wizy objazdowej i zmiany Konwencji wykonawczej do

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Kontynuacja działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 8.3.2019 A8-0082/ 001-003 POPRAWKI 001-003 Poprawki złożyła Komisja Kultury i Edukacji Sprawozdanie Bogdan Andrzej Zdrojewski A8-0082/2019 Kontynuacja działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) POPRAWKI PARLAMENTU * do tekstu proponowanego przez Komisję

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) POPRAWKI PARLAMENTU * do tekstu proponowanego przez Komisję 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 POPRAWKI 001-011 Poprawki złożyła Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Sprawozdanie Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0197 (NLE) 12097/15 VISA 307 COLAC 96 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 913 wersja ostateczna 2006/0301 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2013 COM(2013) 729 final 2013/0349 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) 14902/09 JUSTCIV 216 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 344. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom grudnia Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 344. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom grudnia Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1725-5139 L 344 Wydanie polskie Legislacja Tom 53 29 grudnia 2010 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 9.12.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2225 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Definicja członka rodziny

I. Podstawa prawna. Definicja członka rodziny 10 kwietnia 2019 r. Informacja dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin o zasadach legalizacji ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 909 wersja ostateczna 2011/0444 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 910 wersja ostateczna 2006/0305 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-117-10 Druk nr 3423 Warszawa, 23 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 668 final 2015/0306 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 NOTA Od: Do: Prezydencja FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213 DATAPROTECT 108

Bardziej szczegółowo

(8) Termin przyjmowanie obejmuje wjazd i pobyt obywateli

(8) Termin przyjmowanie obejmuje wjazd i pobyt obywateli L 375/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2004 DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 26. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom lutego Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 26. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom lutego Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26 Wydanie polskie Legislacja Tom 59 2 lutego 2016 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/93 z dnia

Bardziej szczegółowo

6342/17 dj/dh/ir 1 DRI

6342/17 dj/dh/ir 1 DRI Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0307(COD) 6342/17 CODEC 219 FRONT 73 SIRIS 36 COMIX 123 PE 8 NOTA INFORMACYJNA Od: Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0075 (COD) 7083/16 VISA 75 CODEC 301 COEST 70 COMIX 209 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 9 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/7 13.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/7 DECYZJA RADY z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska w odniesieniu do przyjęcia postanowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 28.6.2006 KOM(2006) 320 wersja ostateczna 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2014 r. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 22.1.2014 2013/0358(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/60 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu nową wersję dokumentu COM(2015) 303 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu nową wersję dokumentu COM(2015) 303 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0134 (COD) 10314/1/15 REV 1 VISA 224 CODEC 940 COMIX 297 WNIOSEK Nr dok. Kom.: COM(2015) 303 final/

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2011 KOM(2011) 118 wersja ostateczna 2011/0051 (COD) C7-0070/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006

Bardziej szczegółowo