SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) ; Fax. (22) NIP: REGON: Postępowanie znak: ZZP-108/11 Warszawa, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ( podstawa prawna - art. 10 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy P.z.p. ) na usługę : ZAPEWNIENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ, KONFERENCYJNEJ I GASTRONOMICZNEJ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ NA KONFERENCJĘ ORGANIZOWANĄ W DNIACH PAŹDZIERNIKA 2011 DLA PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE PN. KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKICH OŚRODKÓW PEDIATRII ONKOLOGICZNEJ, PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTW ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI RODZICÓW W ZAKRESIE UZGODNIENIA EUROPEJSKICH STANDARDÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI W CZASIE POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W RADZIE UE W WARSZAWIE CZ. 1-5 Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Kategoria usług : ( kod CPA/CPC: 64 - nr kat Usługi hotelarskie i restauracyjne ) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: dnia PODSTAWA PRAWNA: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

2 I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca składa OFERTĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część zamówienia), z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia. 5. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w Rozdz. V pkt. 4 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "OFERTA ". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA (załącznik nr 3 do SIWZ) opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego tj. 8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ. 9. Każda zapisana strona Oferty powinna być parafowana. W przypadku gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasadę opisaną w rozdz. I pkt. 10 stosuje się odpowiednio. 10. Każda zapisana strona Oferty powinna być kolejno ponumerowana. 11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 12. OFERTĘ wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... PRZETARG NIEOGRANICZONY ZNAK: ZZP-108/11 OFERTA NA USŁUGĘ: Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 15. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie. 16. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zmawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 17. Jeżeli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty: a) załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi załącznik nr 1 do druku oferta ) albo b) na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 18. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem, Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu 2

3 (godziny pracy Zamawiającego w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 19. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści informacje zawarte na stronach od nr... do nr... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003r.Nr 153, poz z późn. zmianami) Jeśli tak - to należy wypełnić i załączyć do oferty OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr... do druku oferta. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe nie zastrzeżone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. II. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM wadium nie jest wymagane* * Na podst. art. 5 ust.1 ustawy P.z.p. : W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej Prezesem Urzędu. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: 3

4 - wykaże (złoży oświadczenie) że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przeprowadził min. 2 zamówienia o podobnym charakterze zrealizowane na rzecz co najmniej 70 osób ( w ramach jednego zamówienia ); - złożą decyzję (wymóg przedmiotowy) o zaszeregowaniu hotelu zlokalizowanego w Warszawie, do co najmniej czterogwiazdkowej kategorii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169) sytuacji ekonomicznej i finansowej 1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 1.3 złożą wszystkie wymagane (wskazane przez zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. - Dz. U. Nr 226 poz w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane). 2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy niżej wymienione, żądane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p.) Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. będzie dokonana przez sprawdzenie, czy niżej wymienione, żądane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p.); 2.3. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p., oprócz stosownych oświadczeń, o którym mowa w rozdz. IV niniejszej SIWZ musi złożyć wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia dodatkowe wskazane w w/w rozdziale Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. - wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik nr 2 do oferty; 1.2. Oświadczenia, iż Wykonawca przeprowadził min. 2 zamówienia o podobnym charakterze zrealizowane na rzecz co najmniej 70 osób ( w ramach jednego zamówienia ) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu 4

5 składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. - wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik nr 4 do oferty; 1.3. Decyzji (wymóg przedmiotowy) o zaszeregowaniu hotelu zlokalizowanego w Warszawie do co najmniej czterogwiazdkowej kategori, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169) Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. - wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik nr 3 do oferty; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. 3. W przypadku Wykonawcy który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi on złożyć dokument/dokumenty zgodnie z 4 wyżej powołanego Rozporządzenia, odpowiednio do żądanych przez zamawiającego dokumentów od wykonawcy który jest podmiotem polskim. 4. Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.). a) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p.); */ - na podst. art. 5 ust.1 ustawy P.z.p.: W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej Prezesem Urzędu 5

6 V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1. Nazwa oraz wielkość zamówienia: ZAPEWNIENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ, KONFERENCYJNEJ I GASTRONOMICZNEJ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ NA KONFERENCJĘ ORGANIZOWANĄ W DNIACH PAŹDZIERNIKA 2011 DLA PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE PN. KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKICH OŚRODKÓW PEDIATRII ONKOLOGICZNEJ, PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTW ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI RODZICÓW W ZAKRESIE UZGODNIENIA EUROPEJSKICH STANDARDÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI W CZASIE POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W RADZIE UE W WARSZAWIE CZ.1-5 Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Kategoria usług : ( kod CPA/CPC: 64 - nr kat Usługi hotelarskie i restauracyjne ) PROGRAM KONFERENCJI: 1. Konferencja rozpoczyna się przyjazdem i rejestracją uczestników w dniu 20 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 14. Przed rozpoczęciem konferencji od godziny serwowany będzie obiad w formie bufetu. 2. O godzinie 19 przewidywany jest uroczysta kolacja (networking dinner) 3. Drugi dzień konferencji rozpocznie się o godzinie 9 w dniu 21 października (piątek), zakończy się o godzinie (obiad w formie bufetu). 4. Dokładny program konferencji (w tym potwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia konferencji) zostanie Wykonawcy przekazany na nie mniej niż 21 dni przed terminem konferencji. Przedmiotowe zamówienie składa się z 5 niżej opisanych części: Cz.1 Nocleg 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc hotelowych (jednej doby hotelowej) dla maksymalnie 70 osób (wszyscy uczestnicy zakwaterowani w jednym hotelu) na nocleg z 20/21 października 2011 r. - (liczba osób zostanie potwierdzona na 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania. 2. Hotel co najmniej czterogwiazdkowy zlokalizowany w Warszawie. 3. pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania (każdy pokój z: osobną łazienką, telefonem stacjonarnym, bezpłatnym dostępem do Internetu bezprzewodowego lub przewodowego, TV satelitarną); Cz.2 Śniadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie śniadania w dniu 21 października 2011 r. w hotelu czterogwiazdkowym w którym będzie odbywała się konferencja, (zgodnie ze standardem hotelowym, dla maksymalnie 70 osób - liczba osób zostanie potwierdzona na 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania) 2. Zamawiający zastrzega, aby śniadanie było podawane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla osób wskazanych przez Zamawiającego lub w pomieszczeniu wyraźnie wyodrębnionym. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednakową zastawę dla wszystkich gości, wykonaną z porcelany, odpowiednią do uzgodnionego menu oraz wyeliminować naczynia wykonane z plastiku, w tym mieszadła, kubeczki, talerzyki, sztućce, itd. 6

7 Cz.3 Sala konferencyjna 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie klimatyzowanej sali konferencyjnej dla około 100 osób. 2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sali konferencyjnej w sposób wskazany przez Zamawiającego (informacje zawierające nazwę i odpowiednie loga); Cz. 4 Wyposażenie sali konferencyjnej 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali konferencyjnej o której mowa w poz. 3 w niezbędny sprzęt miejsce na kabiny do tłumaczenia symultanicznego oraz dla osób obsługujących konferencję (rzutnik multimedialny, roll-up, banery, stojaki, ekran, ekran projekcyjny nagłośnienie konferencyjne kolumny, projektor multimedialny, mikrofony bezprzewodowe, flipchart odpowiednie oświetlenie, 2 laptopy, itp.) w dniach października; 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na miejscu osoby która będzie pełniła funkcję koordynatora do spraw techniczno organizacyjnych w zakresie obsługi sprzętu. Cz. 5 Catering 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej w dniu października 2011 roku (czwartek, piątek). 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi cateringowej dla 100 uczestników Konferencji 3. Usługa zostanie zrealizowana w hotelu w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla osób wskazanych przez Zamawiającego lub w pomieszczeniu wyraźnie wyodrębnionym. 4. Posiłki będą serwowane przez wykonawcę, w warunkach zapewniających utrzymanie ich odpowiedniej temperatury i jakości na jednakowej zastawie dla wszystkich gości, wykonanej z porcelany, odpowiedniej do uzgodnionego menu. 5. Wykonawca zobowiązany jest wyeliminować naczynia wykonane z plastiku, w tym mieszadła, kubeczki, talerzyki, sztućce, itd. 6. Usługa cateringowa obejmować będzie przygotowanie 1 przerwy kawowej, 1 obiadu w formie bufetu każdego dnia w trakcie trwania Seminarium oraz kolacji w dniu W skład każdej z przerw kawowych wchodzić będą : kawa, herbata, woda mineralna niegazowana i gazowana, soki owocowe, wybór ciasteczek. 8. Obiad bufetowy będzie złożony z: 1-2 zup, 3 dań ciepłych ( w tym 1 wegetariańskie) oraz dodatków (ziemniaki, ryż, bukiet surówek, gotowane warzywa), bufetu zimnego, deserów, napojów zimnych i ciepłych, 9. Kolacja 3-daniowa serwowane : przystawka (nie zupa), danie główne + napoje, woda kawa, herbata, 2 lampki wina na osobę. 10. Na stole prezydialnym w czasie obrad dostępna woda mineralna. 11. Wykonawca zapewni własny personel, który zajmie się przygotowaniem obsługi cateringowej. 12. Obowiązkiem wykonawcy będzie też uprzątnięcie wszystkich naczyń, sztućców itp. po zakończonym posiłku. 7

8 13. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za jakość podawanych posiłków. 14. Wykonawca zapewni co najmniej 0,5 litra kawy i herbaty, co najmniej 0,5 litra wody mineralnej gazowanej, co najmniej 0,5 litra wody mineralnej niegazowanej na uczestnika przez 30 min każdej przerwy kawowej. 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA TERMIN KONFERENCJI PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU 3. WARUNKI PŁATNOŚCI: Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią załącznik do SIWZ Poz. 1, 2, 3, 4 załącznik nr 1 do SIWZ Poz. 5 załącznik nr 2 do SIWZ 4. CENA OFERTY: 4.1. Cena oferty: cena całkowita brutto oferty zawierająca wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiąca sumę cen zaoferowanych za każdą pozycję zamówienia. Poz. 1 cena za nocleg (doba hotelowa nie uwzględniająca śniadania o którym mowa w pozycji 2 ) dla 70 uczestników konferencji (wysokość środków: ,80 zł) Poz. 2 cena za śniadanie dla 70 uczestników konferencji wysokość środków: 2 360,20zł) Poz. 3 cena za udostępnienie sali konferencyjnej dla 100 osób wysokość środków: 6 243,90 zł) Poz. 4 cena za wyposażenie sali konferencyjnej wysokość środków: 1 560,98 zł) Suma Poz. 1-4 (wysokość środków 41852,88 zł) Poz. 5 cena za catering dla 100 osób wysokość środków: ,82 zł) 4.2. Waluta ceny ofertowej PLN Cena brutto podana w ofercie nie ulegnie zmianie; Do porównania ofert będzie brana pod uwagę, cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia ( 5 części zamówienia). 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: (POZ.1-4) Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: a) zapewnienie miejsc hotelowych (jednej doby hotelowej) dla maksymalnie 70 osób (wszyscy uczestnicy zakwaterowani w jednym hotelu) na nocleg z 20/21 października 2011 r.; b) zapewnienie śniadania dla (maksymalnie 70 osób) w dniu 21 października 2011 r. zgodnie ze standardem hotelowym c) zapewnienie klimatyzowanej sali konferencyjnej (dla około 100 osób) wraz z niezbędnym wyposażeniem, miejscem na kabiny do tłumaczenia symultanicznego, dla osób obsługujących konferencję (rzutnik multimedialny, roll-up, banery, stojaki, ekran, ekran projekcyjny nagłośnienie konferencyjne kolumny, projektor multimedialny, mikrofony bezprzewodowe, flipchart odpowiednie oświetlenie, 2 laptopy itp.) w dniach października; d) oznakowanie sali konferencyjnej w sposób wskazany przez Zamawiającego (informacje zawierające nazwę i odpowiednie loga); e) hotel co najmniej czterogwiazdkowy zlokalizowany w Warszawie; 8

9 f) pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania (każdy pokój z: osobną łazienką, telefonem stacjonarnym, bezpłatnym dostępem do Internetu bezprzewodowego lub przewodowego, TV satelitarną); Wykonawca podejmuje się świadczenia usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań w celu efektywnego wdrażania zakresu i przedmiotu niniejszej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w Ogólnych warunków umowy które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ OBOWIĄZKI WYKONAWCY: (POZ.5) Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: a) zapewnienie kolacji w dniu : kolacja 3-daniowa serwowana : przystawka (nie zupa), danie główne + napoje, woda kawa, herbata, 2 lampki wina na osobę, b) zapewnienie przerw kawowych w ilości 2 w dniach i W skład każdej z przerw kawowych wchodzić będą : kawa, herbata, woda mineralna niegazowana i gazowana, soki owocowe, wybór ciasteczek. Wykonawca zapewni co najmniej 0,5 litra kawy i herbaty, co najmniej 0,5 litra wody mineralnej gazowanej, co najmniej 0,5 litra wody mineralnej niegazowanej na uczestnika przez 30 min każdej przerwy kawowej. c) zapewnienie obiadu w dniu i Obiad bufetowy każdego dnia będzie złożony z : 1-2 zup, 3 dań ciepłych oraz dodatków (ziemniaki, ryż, bukiet surówek, gotowane warzywa), bufetu zimnego, deserów, napojów zimnych i ciepłych. d) na stole prezydialnym w czasie obrad dostępna woda mineralna. e) jednakowa zastawa dla wszystkich gości, wykonana z porcelany odpowiedniej do uzgodnionego menu. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w Ogólnych warunków umowy które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 6.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy P.z.p. 7. ZAKUPY UZUPEŁNIAJĄCE 7.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. 9

10 VI. ZASADY OCENY OFERT 1. OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE: L.p. Kryteria ranga 1. OFEROWANA CENA ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SUMA CEN W ZAKRESIE CZ.. 1 5) 60 % 2 KATEGORIA HOTELU 10 % 3 LOKALIZACJA HOTELU 30% Razem 100 % 2. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW: 2.1. Wartość punktowa ceny (kryterium nr 1) wyliczana jest według wzoru: Wartość punktowa = C min x 60 Cn C min najniższa zaoferowana cena całkowita brutto Cn oferowana cena całkowita brutto ( ocenianej oferty ) W przypadku przekroczenia wysokości środków określonych w rozdziale V pkt 4 SIWZ dla którejkolwiek z pozycji 1-4 zamówienia o więcej niż 20%, wartość punktowa kryterium nr 1 będzie równa 0. W przypadku przekroczenia sumy wysokości środków dla pozycji 1-4, określonych w rozdziale V pkt 4 SIWZ (41852,88 zł), wartość punktowa kryterium nr 1 będzie równa 0. W przypadku przekroczenia wysokości środków określonych w rozdziale V pkt 4 SIWZ dla pozycji 5 wartość punktowa kryterium nr 1 będzie równa Kryterium nr 2 podlega indywidualnej ocenie przez Biegłych Rzeczoznawców. KRYTERIUM 2 KATEGORIA HOTELU ( 0 10 PKT) LP. KATEGORIA HOTELU LICZBA PUNKTÓW 1. CZTERY GWIAZDKI (MINIMUM) 0 pkt 2. PIĘĆ GWIAZDEK I WIĘCEJ 10 pkt 2.3. Kryterium nr 3 podlega indywidualnej ocenie przez Biegłych Rzeczoznawców. KRYTERIUM 3 LOKALIZACJA HOTELU ( SKAL OCEN : 0 30 PKT) LP. LOKALIZACJA HOTELU LICZBA PUNKTÓW 1. ŚRÓDMIEŚCIE 30 pkt 2. OCHOTA, MOKOTÓW 15pkt 3. INNE 0 pkt 10

11 3. OCENA KOŃCOWA OFERTY Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria oceny wymienione w pkt. 1 z dokładnością do 4 miejsc po przecinku zgodnie z wyliczeniem opisanym w pkt. 2.1, 2.2 i 2.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyska największą liczbę punktów).. 4. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dn r. (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru. VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego tj. pod adresem: 2. Wykonawcy mogą zwrócić się pisemnie do zamawiającego tj. do ZZP przy MZ, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je również na stronie internetowej pod adresem wskazanym w pkt Zaleca się aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej zamawiającego, wykonawca przesłał zamawiającemu faksem - na numer (22) swoje dane adresowe oraz numery telefonu i faksu, w celu umożliwienia przesyłania ewentualnych zmian w SIWZ przed terminem składania ofert, niezależnie od zamieszczania ich na stronie internetowej. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego tj ) w sprawach j.w. upoważnieni są: Kamila Pierzchała, Marcin Górski tel. (22) ; Ponadto, we wszelkich sprawach finansowych: Główna Księgowa - Urszula Czajka tel. (22) ; VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją również na stronie internetowej pod adresem 2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 11

12 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.; 2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.; 3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b ustawy Pzp. IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I/12 niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 102 (I piętro) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej. 2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia r. do godz. 11: Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty ew. wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę. X. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu r. o godz. 11: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje: nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, termin ważności (okres gwarancji ) - jeżeli dotyczy, warunki płatności. 12

13 XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej (www.zzpprzymz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 4. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania. 5. Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach zamawiającego, które wynikają z ustawy P.z.p. XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA NAJKORZYSTNIEJSZĄ 1. Ogólne warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizację wykonania zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Specyfikacji; 2. Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, w szczególności podać datę zawarcia umowy. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.: 3.1. wysokość kary umownej 3.2. termin przekazania szczegółowej listy uczestników 3.3. termin sporządzenia protokołu 13

14 3.4. termin 24 godzinny przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy 3.5. program konferencji 3.6. termin przekazania programu konferencji 3.7. liczba uczestników i wynikająca z tego zmiana całkowitej ceny umowy 3.8. liczba i rodzaj posiłków 3.9. liczba i rodzaj pokojów hotelowych wyposażenie sali konferencyjnej możliwość wprowadzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy możliwość przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami (nocleg, śniadanie, sala konferencyjna, wyposażenie sali konferencyjnej) Powyższe zmiany mogą zostać dokonane w przypadku powstania okoliczności mających bezpośredni wpływ na możliwość realizacji zamówienia, które nie były znane stronom w dniu podpisania umowy zmiana warunków i terminów realizacji poszczególnych usług zmiana ta jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na wydatkowanie środków budżetowych ponad określony termin realizacji usługi, oraz zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację konferencji, trudności transportowych, oraz uwarunkowań społecznych (petycje, protesty, strajki itp.); zmiana terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zapłaty tj. faktury VAT i podpisanego przez bezpośredniego odbiorcę oryginału Protokołu Odbioru - zmiana ta jest możliwa w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych umożliwiających dokonanie zapłaty po określonym terminie wykonania usługi; zmiany warunków i terminów płatności zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; zmiana danych wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu świadczącego przedmiotową usługę ) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej; zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. w przypadku: 4.1. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy; 4.2. powstanie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą ), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 5. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XV. PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI - środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 14

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w wersji drukowanej lub elektronicznej ) zawiera załączniki: 1. Ogólne warunki umowy ( w wersji drukowanej lub elektronicznej ), - zał. 1 ( cz. 1-4) 2. Ogólne warunki umowy ( w wersji drukowanej lub elektronicznej ), - zał..2 (cz.. 5) 3. Wzór Oferty z załącznikami ( wzory druków + wersja elektroniczna ) : 3.1. Oświadczenie wykonawcy dot. zgodności dokumentów z oryginałem, 3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., 3.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust.1 ustawy P.z.p., 3.4. Wzór wykazu wykonanych usług na potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy, 3.5. Oświadczenie dot. informacji tajnych, 15

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo