Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II Jastrzębie-Zdrój tel: fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2."

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II Jastrzębie-Zdrój tel: fax: Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne Konsultacje onkologiczne Konsultacje kardiologiczne dla dzieci Badanie urodynamiczne Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej Badanie oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym USG jamy brzusznej i głowy dla dzieci Badania scyntygraficzne Badania diagnostyki obrazowej: TK, NMR Konsultacje i opisy badań NMR Zatwierdzono dnia

2 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie 01 kwiecień 2010 do 31 grudnia 2012 ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 1. Konsultacje onkologiczne szacunkowo 30 badań na rok 2. Konsultacje kardiologiczne dla dzieci szacunkowo 24 badania na rok 3. Badanie urodynamiczne szacunkowo 20 badań na rok 4. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej szacunkowo 12 badań na rok 5. Badanie oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym szacunkowo 12 badań na rok 6. USG jamy brzusznej i głowy dla dzieci szacunkowo 470 badań na rok 7. Badania scyntygraficzne szacunkowo 15 badań na rok 8. Badania diagnostyki obrazowej: TK, NMR szacunkowo 107 badań na rok 9. Konsultacje i opisy badań NMR szacunkowo 3600 badań na rok Część I OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 1. Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.); rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592); niniejszych warunków postępowania. 3. Wszelka korespondencja i zapytania do Zamawiającego powinna być kierowana przez Oferentów pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Jastrzębie Zdrój, Aleja Jana Pawła II Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane pytania. 5. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy: nie wpłynęła Ŝadna oferta, wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków zamówienia, wartość najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemoŝliwiająca zawarcie umowy, której nie moŝna było wcześniej przewidzieć. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający moŝe zmienić lub zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert oraz bez podania powodu wycofać się z przeprowadzenia konkursu ofert o czym niezwłocznie zawiadomi kaŝdego z uczestników postępowania konkursowego, który odebrał Warunki konkursu ofert. 1

3 7. Faktyczna ilość zapotrzebowania i wykonanych usług moŝe być niŝsza od ilości podanej w Formularzu oferty i z tego faktu Przyjmujący Zamówienie nie będzie wywodził Ŝadnych skutków prawnych i finansowych. Część II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający wymaga przygotowania i złoŝenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach postępowania. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Formularz dostępny jest w siedzibie Zamawiającego lub na jego stronie internetowej 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z 8 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998) 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przejrzyście i czytelnie. 6. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia. 7. KaŜda strona złoŝonej oferty musi być numerowana i podpisana przez osobę upowaŝnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. 8. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie. 9. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Część III WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM Do konkursu ofert moŝe przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla świadczeniodawców w art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niniejszych warunkach. Część IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU OFERT 1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.); 2. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w zakresie: Konsultacje onkologiczne. Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez lekarza specjalistę z zakresu onkologii klinicznej Konsultacje kardiologiczne dla dzieci. Badania będą wykonywane dla pacjentów oddziałów szpitalnych w siedzibie Udzielającego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. 2

4 Badanie urodynamiczne Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. Badanie oligoklonalne IGg w płynie mózgowo-rdzeniowym Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. USG jamy brzusznej i głowy dla dzieci Badania będą wykonywane w siedzibie Udzielającego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Opisy w formie pisemnej powinny zawierać: Jednostkę kierującą na badanie Nazwisko i imię pacjenta PESEL pacjenta Datę badania Rodzaj wykonanego badania Opis badania Podpis i pieczątkę osoby dokonującej opisu Zleceniobiorca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. Opisy powinny być dostarczone na koszt Przyjmującego zamówienie w 1 egz. Wykaz wykonanych badań dołączony do faktury powinien zawierać: imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, jednostkę kierująca na badanie, datę badania i godzinę wykonania, rodzaj badania. Badania scyntygraficzne. Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań. Badania diagnostyki obrazowej: TK, NMR Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu w razie awarii aparatu w siedzibie Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ. Konsultacji i opisów badań rezonansu magnetycznego. Badania winny być opisane przez lekarza specjalistę zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, nie później niŝ w ciągu 24 3

5 godzin od zgłoszenia. Badania powinny być opisane w formie papierowej w sposób czytelny i elektronicznej w formacie wskazanym przez Zleceniodawcę. Opisy w formie pisemnej powinny zawierać: Jednostkę kierującą na badanie Nazwisko i imię pacjenta PESEL pacjenta Datę badania i jego numer Datę opisu Rozpoznanie lekarskie Rodzaj badania Opis badania Podpis i pieczątkę osoby dokonującej opisu Opisy w formie papierowej powinny być dostarczone do Zamawiającego na koszt Oferenta w 2 egz. Opisy w formie elektronicznej mogą być wykonane w Microsoft Office Word i przekazane na nośniku elektronicznym do zamawiającego na koszt Zleceniobiorcy. Opisy mogą być równieŝ wykonane w siedzibie Zleceniodawcy na udostępnionym programie. Udzielający zamówienie wykonanie badań określa na 300 konsultacji i opisów miesięcznie. Wykaz wykonanych badań dołączony do faktury powinien zawierać: imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, jednostkę kierująca na badanie, datę badania, datę i godzinę opisu. Część V CZAS WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT. Umowa z oferentem, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2010r do 31 grudnia 2012 r. Część VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 1. Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŝy składać w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zleceniodawcę i opatrzonej napisem: Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - z nazwą Oferenta do dnia 9 marca 2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie. 2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, Ŝe zostaną dostarczone do siedziby Zleceniodawcy z zachowaniem terminu wskazanego wyŝej. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2010 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. 4. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora dokona wyboru Oferenta, który złoŝy ofertę najkorzystniejszą w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. 5. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu, co jest dopuszczalne przed zawarciem umowy. 4

6 7. Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592.) Część VII OCENA OFERTY Kryterium oceny jest cena. Część VIII OFERTY CZĘŚCIOWE. Zleceniodawca dopuszcza złoŝenie oferty częściowej. 5

7 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Proponowana ilość badań na rok Konsultacje onkologiczne 30 Konsultacje kardiologiczne dla dzieci 24 Badanie urodynamiczne 20 Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej 12 Badanie oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym 12 Wykonanie USG jamy brzusznej i głowy dla dzieci 470 Badania scyntygraficzne 15 TK: badanie głowy - bez środka kontrastowego 35 TK: badanie głowy - bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie) 10 TK: badanie innej okolicy anatomicznej - bez środka 10 kontrastowego TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie) 10 TK: badania wielofazowe innej 2 okolicy anatomicznej TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z 6 środkiem kontrastowym (łącznie) angiografia TK / badanie kardiologiczne TK (takŝe z 8 podaniem środka kontrastowego) MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka 14 kontrastowego angiografia MR bez środka 2 kontrastowego MR badanie głowy bez i ze 3 Cena jednostkowa (cennik) Dostępność do wykonywania świadczeń Dzień, godzina formy rejestracji, nr telefonu 6

8 środkiem kontrastowym MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym Angiografia MR ze środkiem kontrastowym/ Badanie dynamiczne MR/ Badanie czynnościowe mózgu (fmri) Konsultacje i opisy badań NMR Pełna nazwa i adres oferenta 2. Numer wpisu do rejestru (KRS lub inny dokument) kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem: 3. Oznaczenie Organu dokonującego wpisu do rejestru: 4. Numer NIP 5. Numer REGON 6. Liczba i kwalifikacje zawodowe osób realizujących zamówienie: 7. WyposaŜenie w aparaturę i sprzęt medyczny: 8. Proponowany czas trwania umowy. 9. Osoba do kontaktu: nazwisko i imię, stanowisko, numer telefonu: miejscowość data podpis 7

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią ogłoszenia 2. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi i nie wnoszę w tym zakresie Ŝadnych zastrzeŝeń. 3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi zamówienia 4. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, Ŝe nie wnoszę zastrzeŝeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, Ŝe zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dostarczenia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia miejscowość data podpis 8

10 Umowa Nr o świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 Wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody nr , KRS , NIP: , REGON: Który reprezentuje Dyrektor dr n.med. Norbert Prudel zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienie a reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz warunków przeprowadzonego konkursu ofert strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Celem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego świadczeń zdrowotnych na podstawie zamówienia Udzielającego Zamówienie i na warunkach określonych w niniejszej umowie dla pacjentów kierowanych przez Udzielającego Zamówienie Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych obejmujących badania:, wg potrzeb Udzielającego Zamówienie. 2.Personel realizujący świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie ze złoŝoną ofertą liczba osób udzielających świadczenia wynosi. 3. Podstawę wykonywania świadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 będzie stanowić pisemne imienne zlecenie, opatrzone pieczęcią Udzielającego Zamówienie i podpisem lekarza kierującego. 4. Wyniki badań dostarczane będą przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt drogą pocztową, a w razie potrzeby, na wniosek Udzielającego Zamówienie, przekazywane będą drogą elektroniczną lub faksową. 9

11 3 Wykonywanie świadczeń w określone dni i godziny, sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów określa złoŝona oferta stanowiąca załącznik do umowy Przyjmujący Zamówienie świadczy usługi medyczne prowadząc dokładną i systematyczną dokumentację medyczną na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przez osoby mające wiedzę medyczną potwierdzone wymaganymi prawem dokumentami oraz doświadczenie, gwarantujące najwyŝszy poziom udzielanych świadczeń. 2. Przyjmujący Zamówienie prowadzić będzie sprawozdawczość statystyczną na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 3. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo kontroli wykonania usług zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym. 4. Przyjmujący Zamówienie poddaje się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy Dla określenia naleŝności za usługi wykonane na rzecz Udzielającego Zamówienie w ramach niniejszej umowy strony przyjmują cennik stanowiący Załącznik do niniejszej umowy. 2. Rozliczenie za wykonane usługi oparte będzie o rzeczywistą ilość wykonanych świadczeń. 3. Podstawą wypłaty Przyjmującemu Zamówienie naleŝności z tytułu realizacji umowy stanowi prawidłowo wypełniona faktura, wraz z załączonym wykazem zrealizowanych usług przez Przyjmującego Zamówienie obejmującym: - Imię i nazwisko pacjenta - Nazwę komórki kierującej na badanie - Imię i nazwisko lekarza kierującego - Rodzaj wykonanej usługi. 4. NaleŜność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 5. Faktura będzie wystawiona w terminie na ostatni dzień miesiąca. 6. Faktury Przyjmującego Zamówienie dostarczone będą do Udzielającego Zamówienie w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wystawiono fakturę. 7. W przypadku zwłoki w zapłacie zostaną naliczone odsetki ustawowe. 8. Udzielający Zamówienia upowaŝnia Przyjmującego Zamówienie do wystawiania faktury VAT i faktury korygującej VAT. 6 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania przez okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01 kwietnia 2010 do 31 grudnia

12 2. Umowa moŝe zostać rozwiązana, w tym ze skutkiem natychmiastowym, gdy naruszone zostaną postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania obowiązków z niej wynikających. 3. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z przyczyn określonych w ust. 2 okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 4. Umowa moŝe ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego Zamówienie, zawarcia umowy ubezpieczenia cywilnego, o którym mowa w Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy obowiązywać będą następujące kary umowne: a) Przyjmujący Zamówienie zapłaci kary umowne: w wysokości 3-miesięcznej średniej wartości umowy brutto z ostatnich 3 miesięcy w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący Zamówienie; w wysokości wartości ostatniej faktury za nieterminowe wykonanie usługi. b) W przypadku rozwiązania umowy w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od jej podpisania Udzielający Zamówienie naliczy karę umowną w wysokości średniej wartości umowy brutto za cały okres obowiązywania umowy Przyjmujący Zamówienie nie moŝe bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŝe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Przyjmującego Zamówienie (np. z tytułu umowy kredytu, poŝyczki). Przyjmujący Zamówienie nie moŝe dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Udzielającego Zamówienie. 2. Nadto strony obok zastrzeŝenia umownego obejmującego zakaz dokonania przeniesienia przez dłuŝnika wierzytelności na osobę trzecią postanawiają, Ŝe zakazem obejmują wszelkie czynności prawne, których celem jest ustanowienie odpowiedzialności osobistej albo odpowiedzialności pewnymi przedmiotami majątkowymi przez osobę trzecią (takich jak np. poręczenie) skutkującym na wypadek spłaty wierzyciela nabyciem spłaconej wierzytelności do wysokości dokonanej zapłaty. 10 Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 11 Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z niniejszej umowy w drodze negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11

13 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Udzielający Zamówienie: Przyjmujący Zamówienie: 12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo