Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II Jastrzębie-Zdrój tel: fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2."

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II Jastrzębie-Zdrój tel: fax: Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne 1. Badania histopatologiczne- badania histopatologiczne, badanie szpiku/węzłów chłonnych, badanie immunohistochemiczne, barwienie wybiórcze, badanie patomorfologiczne nerek, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby, oznaczenie Herr-receptorów, oznaczenie receptorów, biopsja cienkoigłowa (z wkłuciem pod usg), badanie śródopeacyjne, sekcja zwłok, badania cytologiczne 2. Badania neuropatologiczne badanie histologiczne, badanie histochemiczne, badanie immunohistochemiczne. 3. Badanie urodynamiczne 4. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej 5. Badania TK i NMR 6. Badania ERCP Zatwierdzono dnia 09 marzec 2011 r Dyrektor Norbert Prudel

2 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25 z dnia 09 marzec 2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie 01 kwiecień 2011 do 31 grudnia 2013 ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 1. Badania histopatologiczne- badania histopatologiczne, badanie szpiku/węzłów chłonnych, badanie immunohistochemiczne, barwienie wybiórcze, badanie patomorfologiczne nerek, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby, oznaczenie Herr-receptorów, oznaczenie receptorów, biopsja cienkoigłowa (z wkłuciem pod usg), badanie śródopeacyjnesekcja zwłok, badania cytologiczne 2. badania neuropatologiczne badanie histologiczne, badanie histochemiczne, badanie immunohistochemiczne. 3. Badanie urodynamiczne 4. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej 5. Badania TK i NMR 6. Badania ERCP Część I OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 1. Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.); rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592); niniejszych warunków postępowania. 3. Wszelka korespondencja i zapytania do Udzielającego zamówienie powinna być kierowana przez Oferentów pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Jastrzębie Zdrój, Aleja Jana Pawła II Udzielający zamówienie nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane pytania. 5. Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków zamówienia, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Udzielający zamówienie może zmienić lub zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert oraz bez podania powodu wycofać się z przeprowadzenia konkursu ofert o czym niezwłocznie zawiadomi każdego z uczestników postępowania konkursowego, który odebrał Warunki konkursu ofert. 1

3 7. Faktyczna ilość zapotrzebowania i wykonanych usług może być niższa od ilości podanej w Formularzu oferty i z tego faktu Przyjmujący Zamówienie nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych i finansowych. Część II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Udzielający zamówienie wymaga przygotowania i złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach postępowania. 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Formularz dostępny jest w siedzibie Udzielającego zamówienie lub na jego stronie internetowej 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998) 4. Oferent dołączy do oferty kserokopię Certyfikatu jakości wykonywanych badań histopatologicznych oraz Akredytację Polskiego Towarzystwa Patologicznego 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przejrzyście i czytelnie. 7. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia. 8. Każda strona złożonej oferty musi być numerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. 9. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie. 10. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Część III WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla świadczeniodawców w art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niniejszych warunkach. Część IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU OFERT 1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.); 2. Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 3. Badania będą wykonywane przy zachowaniu należytej staranności wg zaleceń konsultantów krajowych w danej dziedzinie - specjalności, zgodnie z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami. 4. Gromadzenie, składowanie i utylizacja odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności diagnostycznej oraz trucizn odbywa się na koszt Przyjmującego zamówienie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2

4 5. Wyniki - dostarczane będą w formie papierowej zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej - na koszt Przyjmującego zamówienie, a w razie potrzeby, na wniosek Udzielającego zamówienie, drogą elektroniczną lub faksową. 6. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w zakresie: Badanie histopatologiczne - badania histopatologiczne, badanie szpiku/węzłów chłonnych, badanie immunohistochemiczne, barwienie wybiórcze, badanie patomorfologiczne nerek, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby, oznaczenie Herr-receptorów, oznaczenie receptorów, biopsja cienkoigłowa (z wkłuciem pod usg), badania śródoperacyjne, sekcja zwłok, badania cytologiczne 1. Materiał do badań będzie odbierany przez Przyjmującego zamówienie od godz.8:00 do godziny w ustalone dni, 2x w tygodniu, na koszt Przyjmującego zamówienie. 2. Sekcje zwłok wykonywane będą wg potrzeb. 3. Przyjmujący zamówienie zapewnia odbiór materiału do badań z pomieszczenia Udzielającego zamówienie. 4. Badania cienkoigłowe/bacc (z wkłuciem pod usg) i sekcje zwłok będą wykonywane w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie, natomiast pozostałe badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 5. Transport wewnętrzny materiału do badań z oddziałów wykonuje Udzielający zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie winien posiadać Certyfikat Jakości wykonywanych badań histopatologicznych oraz Akredytację Polskiego Towarzystwa Patologicznego Badania neuropatologiczne badanie histologiczne, badanie histochemiczne, badanie immunohistochemiczne 1. Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 2. Materiał do badań będzie odbierany w ustalonym terminie na koszt Przyjmującego zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie zapewnia odbiór materiału do badań z pomieszczenia Udzielającego zamówienie. 4. Przyjmujący zamówienie winien posiadać Certyfikat jakości wykonywanych badań histopatologicznych oraz Akredytację Polskiego Towarzystwa Patologicznego Badanie urodynamiczne Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie. Badania diagnostyki obrazowej: TK, NMR Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu w razie awarii aparatu w siedzibie Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych badań zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ. Badania ERCP Badania będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie. 3

5 Część V CZAS WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT. Umowa z oferentem, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2011r do 31 grudnia 2013 r. Część VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 1. Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na Udzielającego zamówienie i opatrzonej napisem: Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - z nazwą Oferenta do dnia 25 marca 2011 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamawiającego w Sekretariacie. 2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Udzielającego zamówienie z zachowaniem terminu wskazanego wyżej. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2011 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie. 4. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora dokona wyboru Oferenta, który złoży ofertę najkorzystniejszą w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. 5. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu, co jest dopuszczalne przed zawarciem umowy. 7. Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592.) Część VII OCENA OFERTY Kryterium oceny jest cena. Część VIII OFERTY CZĘŚCIOWE. Zleceniodawca dopuszcza złożenie oferty częściowej. 4

6 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badania histopatologiczne badanie szpiku/węzłów chłonnych badanie immunohistochemiczne barwienie wybiórcze badanie patomorfologiczne nerek badanie histopatologiczne bioptatu wątroby oznaczenie Herr-receptorów oznaczenie receptorów biopsja cienkoigłowa (z wkłuciem pod usg) Proponowana ilość badań na rok Badania śródoperacyjne Cena jednostkowa (cennik) sekcja zwłok badania cytologiczne Badania neuropatologiczne badanie histologiczne, Badania neuropatologiczne badanie histochemiczne Badania neuropatologiczne badanie immunohistochemiczne Badanie urodynamiczne Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej TK: badanie głowy - bez środka kontrastowego TK: badanie głowy - bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie)

7 TK: badanie innej okolicy anatomicznej - bez środka kontrastowego 10 TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie) 10 TK: badania wielofazowe innej okolicy anatomicznej TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z środkiem kontrastowym (łącznie) 6 angiografia TK / badanie kardiologiczne TK (także z podaniem środka kontrastowego) 8 MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego angiografia MR bez środka kontrastowego MR badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 4 Angiografia MR ze środkiem kontrastowym/ Badanie dynamiczne MR/ Badanie czynnościowe mózgu (fmri) Badanie ERCP Pełna nazwa i adres oferenta 2. Numer wpisu do rejestru (KRS lub inny dokument) kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem: 3. Oznaczenie Organu dokonującego wpisu do rejestru: 4. Numer NIP 5. Numer REGON 6. Liczba i kwalifikacje zawodowe osób realizujących zamówienie: 7. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny: 8. Proponowany czas trwania umowy. 6

8 9. Dostępność do wykonywanych świadczeń (dzień, godzina), forma rejestracji, numer telefonu 10. Osoba do kontaktu: nazwisko i imię, stanowisko, numer telefonu: miejscowość data podpis 7

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia 2. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi zamówienia 4. Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dostarczenia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, oraz o posiadanej zdolności technicznej i kadrowej do realizacji zamówienia miejscowość data podpis 8

10 Umowa Nr o świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 Wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody nr , KRS , NIP: , REGON: Który reprezentuje Dyrektor dr n.med. Norbert Prudel zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienie a reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz warunków przeprowadzonego konkursu ofert strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Celem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego świadczeń zdrowotnych na podstawie zamówienia Udzielającego zamówienia i na warunkach określonych w niniejszej umowie dla pacjentów kierowanych przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych obejmujących badania:, wg potrzeb Udzielającego Zamówienie. 2.Personel realizujący świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie ze złożoną ofertą liczba osób udzielających świadczenia wynosi. 3. Podstawę wykonywania świadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 będzie stanowić pisemne imienne zlecenie, opatrzone pieczęcią Udzielającego Zamówienie i podpisem lekarza kierującego. 4. Wyniki badań dostarczane będą przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt drogą pocztową, a w razie potrzeby, na wniosek Udzielającego zamówienie, przekazywane będą drogą elektroniczną lub faksową. 9

11 3 Wykonywanie świadczeń w określone dni i godziny, sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów określa złożona oferta stanowiąca załącznik do umowy Przyjmujący Zamówienie świadczy usługi medyczne prowadząc dokładną i systematyczną dokumentację medyczną na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przez osoby mające wiedzę medyczną potwierdzone wymaganymi prawem dokumentami oraz doświadczenie, gwarantujące najwyższy poziom udzielanych świadczeń. 2. Przyjmujący zamówienie prowadzić będzie sprawozdawczość statystyczną na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo kontroli wykonania usług zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym. 4. Przyjmujący Zamówienie poddaje się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy Dla określenia należności za usługi wykonane na rzecz Udzielającego zamówienia w ramach niniejszej umowy strony przyjmują cennik stanowiący Załącznik do niniejszej umowy. 2. Rozliczenie za wykonane usługi oparte będzie o rzeczywistą ilość wykonanych świadczeń. 3. Podstawą wypłaty Przyjmującemu Zamówienie należności z tytułu realizacji umowy stanowi prawidłowo wypełniona faktura, wraz z załączonym wykazem zrealizowanych usług przez Przyjmującego Zamówienie obejmującym: - Imię i nazwisko pacjenta - Nazwę komórki kierującej na badanie - Imię i nazwisko lekarza kierującego - Rodzaj wykonanej usługi. 4. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 5. W przypadku zwłoki w zapłacie mogą zostać naliczone odsetki ustawowe. 6. Udzielający Zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawiania faktury VAT i faktury korygującej VAT. 6 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania przez okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01 kwietnia 2011 do 31 grudnia Umowa może zostać rozwiązana, w tym ze skutkiem natychmiastowym, gdy naruszone zostaną postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających. 3. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z przyczyn określonych w ust. 2 okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 10

12 4. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego zamówienie, zawarcia umowy ubezpieczenia cywilnego, o którym mowa w Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą następujące kary umowne: a) Przyjmujący Zamówienie zapłaci kary umowne: w wysokości 3-miesięcznej średniej wartości umowy brutto z ostatnich 3 miesięcy w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący Zamówienie; w wysokości wartości ostatniej faktury za nieterminowe wykonanie usługi. b) Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu Zamówienie karę umowną w wysokości 3-miesięcznej średniej wartości umowy brutto z ostatnich 3 miesięcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Udzielający Zamówienie c) W przypadku rozwiązania umowy w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od jej podpisania zamawiający naliczy karę umowną w wysokości średniej wartości umowy brutto za cały okres obowiązywania umowy. 2. W przypadku, gdyby wartość szkody była wyższa aniżeli wysokość naliczonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. 2. Nadto strony obok zastrzeżenia umownego obejmującego zakaz dokonania przeniesienia przez dłużnika wierzytelności na osobę trzecią postanawiają, że zakazem obejmują wszelkie czynności prawne, których celem jest ustanowienie odpowiedzialności osobistej albo odpowiedzialności pewnymi przedmiotami majątkowymi przez osobę trzecią (takich jak np. poręczenie) skutkującym na wypadek spłaty wierzyciela nabyciem spłaconej wierzytelności do wysokości dokonanej zapłaty. 10 Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z niniejszej umowy w drodze negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 11

13 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający Zamówienie: Przyjmujący Zamówienie: 12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo