SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH"

Transkrypt

1 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Przedmiotem konkursu jest zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji w Szpitalu IMPiZŚ obejmującym 40 łóŝek w skład której wchodzi: I dyŝur- Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej II dyŝur- Oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej III dyŝur- na wezwanie telefoniczne, obejmujący - Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej oraz oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej w terminie: od r. do r. Zatwierdził:

2 Sosnowiec, r. 1.Zleceniodawca: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec 2.Przedmiot zamówienia: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji w Szpitalu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego obejmującego 40 łóŝek w skład którego wchodzi: I dyŝur- Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej II dyŝur- Oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej III dyŝur- na wezwanie telefoniczne, obejmujący - Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej oraz oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.Wymagany termin realizacji: od do roku. 4.Wymagania od oferentów: do konkursu mogą przystąpić oferenci: a. będący niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz lekarze prowadzący działalność w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. b. którzy zapewnią opiekę medyczną poza godzinami ordynacji dla wszystkich wymienionych oddziałów c. którzy obejmą dyŝurem czas określony w grafiku opracowanym przez Zleceniobiorcę a zaakceptowanym przez Zleceniodawcę d. złoŝą wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie I Specyfikacji 5.Termin związania ofertą Termin związania ofertą - 15 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Zawartość oferty: Oferta musi zawierać: 1.oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze specyfikacją materiałów konkursowych, umową i przyjęciem ich bez zastrzeŝeń - załącznik nr 1 2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3.oświadczenie o danych identyfikacyjnych oferenta - załącznik nr 2

3 4.imienny wykaz lekarzy, którzy będą świadczyli usługi po godzinach ordynacji w Oddziałach w ramach oferty wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, wykaz musi być zatwierdzony przez Lekarza Naczelnego Szpitala IMPiZŚ załącznik nr 3 5.ofertę cenową załącznik nr 4 6.kopię polisy OC na rok 2011 i oświadczenie załącznik nr 5 Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych w punkcie 6 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta i opatrzone pieczątką imienną identyfikującą tą osobę Wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uwaŝa się za aktualny, jeŝeli został wystawiony nie wcześniej niŝ 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Polisa OC: Oferent zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, Ŝe kopia polisy ubezpieczeniowej na rok 2011 potwierdzająca objęcie ubezpieczeniem przedmiotu konkursu zostanie dostarczona do dnia (załącznik nr 5). 7. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 1. KaŜdy oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający moŝliwości dekompletacji oferty. 4. KaŜda kartka oferty winna być opatrzona kolejnym numerem. 5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 6. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 7. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe otwarcie. 8. Oferta powinna zostać umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób: koperta zewnętrzna: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, Sosnowiec Oferta w trybie konkursu ofert na zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji, nie otwierać przed dniem , godz koperta wewnętrzna: Nazwa i adres oferenta Oferta w trybie konkursu ofert na zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

4 8.Osobą upowaŝnioną do kontaktu z Oferentami jest: Justyna Rosikoń tel Miejsce i termin składania ofert: 1.Oferty moŝna składać w siedzibie Zleceniodawcy w pokoju nr 103 w terminie do dnia r. do godziny Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez rozpatrywania. 10.Miejsce i termin otwarcia ofert: 1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zleceniodawcy w pokoju 101 sala konferencyjna w dniu r. o godzinie Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 11.Sposób obliczenia ceny ofert: 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca po przecinku. 12.Ocena ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. 2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: CENA 100% 13.Skargi i protesty Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93 poz. 592 ) 14.Istotne warunki umowy: Istotne warunki umowy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji 15.Uprawnienia Zleceniodawcy: Zleceniodawca zastrzega prawo uniewaŝnienia konkursu bez podania przyczyny oraz jego zakończenia bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku jeŝeli cena oferty Wykonawcy jaki miałby zostać wybrany w wyniku postępowania przewyŝszałaby wartość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację świadczeń.

5 załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe z pełną starannością zapoznaliśmy ze specyfikacją warunków konkursowych zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy Ŝadnych uwag oraz podpiszemy umowę na warunkach określonych w Załączniku Nr 6..., dnia podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

6 załącznik nr 2 DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA... ( pełna nazwa oferenta) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (fax) (NIP ) (REGON) (numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej) ( nazwa banku oferenta) (numer konta bankowego ) (imię i nazwisko kierownika jednostki ) ( numer telefonu )..., dnia podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie

7 prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu. załącznik nr 3 IMIENNY WYKAZ LEKARZY, KTÓRZY BĘDĄ ŚWIADCZYLI USŁUGI PO GODZINACH ORDYNACJI W SZPITALU INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Lp. Imię i nazwisko Pesel Kwalifikacje Nr prawa wykonywania zawodu..., dnia podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

8 załącznik nr 4 OFERTA CENOWA Lp Rodzaj dyŝuru Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej Oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej oraz Oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej Razem Stawka wynagrodzenia brutto za 1 dyŝur lekarza dni robocze - lekarze dni świąteczne-lekarze dyŝury lekarzy z II stopniem specjalizacji na telefoniczne wezwanie DyŜur I.(słownie brutto) : DyŜur II -..(słownie brutto): DyŜur III -..(słownie brutto):..., dnia podpis i pieczęć

9 załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Działając w imieniu oświadczam, Ŝe kopia polisy ubezpieczeniowej na rok 2011 potwierdzająca objęcie ubezpieczeniem przedmiotu konkursu zostanie dostarczona do dnia roku, jednocześnie oświadczam, iŝ będę kontynuować ubezpieczenie OC w roku 2012 tj. do końca terminu obowiązywania umowy...., dnia podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

10 UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach ordynacji. załącznik nr 6 zawarta w dniu..w Sosnowcu w wyniku postępowania konkursowego pomiędzy: Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13 reprezentowanym przez: Dyrektora IMPiZŚ dr n. med. Piotra Z. Brewczyńskiego działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , posiadającym NIP , Regon , będącego płatnikiem VAT zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą oraz: reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 1 1.Zleceniobiorca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do zorganizowania kompleksowej opieki nad pacjentami Zleceniodawcy w szczególności poprzez: zapewnienie właściwej obsady lekarskiej dla sprawowania opieki medycznej nad pacjentami poza godzinami ordynacji tj. w godz w dni powszednie, dnia następnego w niedziele i święta, obejmującej: I dyŝur- Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej II dyŝur- Oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej III dyŝur- na wezwanie telefoniczne, obejmujący - Regionalny ośrodek ostrych zatruć i ośrodek informacji toksykologicznej oraz oddział toksykologiczny, oddział chorób zawodowych z pododdziałem chorób wewnętrznych i ośrodkiem tlenoterapii hiperbarycznej zgodnie z planem opieki opracowanym przez Zleceniobiorcę na podstawie imiennych wykazów lekarzy świadczących usługi po godzinach ordynacji załączonych do oferty Zleceniobiorcy i zatwierdzonych przez osobę wskazaną przez Dyrektora IMPiZŚ lub Lekarza Naczelnego Szpitala IMPiZŚ. 2. W razie zmian osobowych w wykazach wym. w pkt. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzupełnienia wykazu lekarzy wykonujących w jego imieniu niniejszą umowę oraz ich przedłoŝenia do zatwierdzenia przez osobę wskazaną przez Dyrektora IMPiZŚ lub Lekarza Naczelnego Szpitala IMPiZŚ.

11 2 Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe opiekę nad pacjentami po godzinach ordynacji powierza osobom o odpowiednich uprawnieniach zawodowych i kwalifikacjach. 3 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność majątkową za wykorzystywany w czasie opieki nad pacjentami po godzinach ordynacji sprzęt i aparaturę medyczną stanowiącą własność Zleceniodawcy, który znajduje się na oddziale. 4 Zleceniobiorca otrzyma naleŝność za świadczenia wymienione w 1 zgodnie z cenami za 1 dyŝur lekarza po godzinach ordynacji przedstawionymi w załączniku nr Zapłata naleŝności nastąpi na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 2. Integralną część faktury stanowi miesięczne zestawienie godzin potwierdzone przez osobę wskazaną przez Dyrektora IMPiZŚ lub Lekarza Naczelnego Szpitala IMPiZŚ. 3. Zleceniodawca dokona zapłaty faktury w ciągu 30 dni od jej otrzymania na konto Umowa zostaje zawarta na czas określony od roku do roku. 2.Zleceniobiorca przedłoŝy w terminie do roku kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie ubezpieczeniem wykonywanie przedmiotu umowy w roku W przypadku nie przedłoŝenia polisy o której mowa w terminie IMPiZŚ ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania niniejszej umowy. 7 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2.Umowa zostanie poddana kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 210, poz z późn. zm.)w zakresie wynikającym z umowy zawartej z NFZ. 8 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami Zleceniodawcy, nienaleŝyte i nieterminowe pełnienie obowiązków podczas dyŝurów.

12 9 1.Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2.Zleceniodawca moŝe rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: - utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień koniecznych do wykonywania dyŝurów objętych niniejszą umową, - pełnienia dyŝurów w sposób stanowiący zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia pacjentów. 10 W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592z późn. zm.) oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia r. (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 11 Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd w Katowicach. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Rabka - Zdrój, dnia 29.11.2011 r. Oznaczenie sprawy: Rehabilitant fizjoterapeuta Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na: Pełnienie funkcji Rehabilitanta fizjoterapeuty w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.10.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo