2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 1 Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek zarządzanie, a takŝe kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich postanawia przyznać ocenę wyróŝniającą 2 WyróŜniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy. 1. Koncepcja kształcenia określa efekty kształcenia Sformułowana sylwetka absolwenta wyraźnie definiuje efekty kształcenia. Zachowując zgodność ze standardami kształcenia wnosi wartość dodaną równieŝ dla poszczególnych specjalności kształcenia, a takŝe kierunku zarządzanie. Odnosi się (zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego) do trzech deskryptorów: wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, wprowadzając jednocześnie właściwe rozróŝnienie ich zakresu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie zapewniają integrację wiedzy z róŝnych dyscyplin nauki, a takŝe w wysokim stopniu rozwijają kompetencje menedŝerskie studentów. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie ma znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Umie takŝe rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami osobowymi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz realizować róŝnego rodzaju przedsięwzięcia w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ma rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a takŝe umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach administracji i przedsiębiorstwach oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w róŝnej skali, w szczególności umiejętności podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i innych instytucji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Posiada równieŝ umiejętność zarządzania strategicznego.

2 2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych, instytucjach non-profit, jednostkach administracji publicznej róŝnych szczebli. Program kształcenia został bardzo rozszerzony w stosunku do standardów kształcenia. Przedmioty oferowane dodatkowo przez Wydział Zarządzania jako oferta specjalna związane są z dyscypliną wiedzy nauki o zarządzaniu (około 300 godzin). Ponadto 200 godzin przeznaczono na rozszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych, oraz do 240 godzin z zakresu prawa, w tym m. in. prawa pracy, podstaw prawa administracyjnego, podstaw prawa cywilnego. Oferta Wydziału dobrze słuŝy procesowi dydaktycznemu profilując umiejętności absolwenta i rozszerzając jego wiedzę. Bardzo dobrze naleŝy ocenić udział aktywnych form zajęć w nauczaniu. Zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, stanowią 68% ogółu zajęć na studiach pierwszego stopnia i ok. 40 % na studiach drugiego stopnia, co sprzyja nabywaniu deklarowanych umiejętności absolwentów. Cechą wyróŝniającą proces dydaktyczny na Wydziale Zarządzania na kierunku zarządzanie jest ostra selekcja kandydatów na studia (o jedno miejsce ubiega się 5 kandydatów) oraz konsekwentnie duŝe wymagania wobec studiujących, co skutkuje 20% skreśleń na roku. Wydział Zarządzania prowadzi dla studentów kierunku zarządzanie studia interdyscyplinarne: Jednoczesne Studia Ekonomiczno-MenedŜerskie oraz Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-MenedŜerskie (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW), a takŝe Międzykierunkowe Studia Zarządzanie Środowiskiem (wraz z Wydziałami: Chemii i Biologii UW). Studia te pozwalają najambitniejszym studentom realizować indywidualne ścieŝki rozwoju, dzięki czemu ich przewaga konkurencyjna na rynku pracy staje się ogromna ze względu na zdobyte unikatowe wykształcenie i umiejętności. Program studiów drugiego stopnia jest wzbogacony o duŝą ofertę specjalności: marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym specjalizacja zarządzanie w turystyce), zarządzanie publiczne (w tym specjalizacja zarządzanie w ochronie zdrowia), rozwój potencjału społecznego, ubezpieczenia i rynek kapitałowy, e-biznes, zarządzanie międzynarodowe. Przy wprowadzaniu nowych specjalności brane są pod uwagę postulaty studentów, co zaowocowało na przykład wprowadzeniem w roku akademickim 2009/2010 trzech specjalności odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki tj.: zarządzanie wiedzą, zarządzanie sprzedaŝą, zarządzanie w ochronie zdrowia. Istotnym wzbogaceniem oferty dydaktycznej jest swoboda wyboru nie tylko przedmiotów, ale i prowadzących zajęcia. Studenci sami dokonują wyboru grup ćwiczeniowych,, seminarium dyplomowego i magisterskiego poprzez rejestrację w systemie USOS, a otwarta rejestracja stwarza studentom moŝliwość wyboru godzin zajęć i grup ćwiczeniowych. Wykładowcy Wydziału Zarządzania prowadzą zajęcia stosując róŝnorodne metody dydaktyczne. Poza wykładami i ćwiczeniami prowadzone są studia przypadków, gry menedŝerskie, dyskusje problemowe (na seminariach), przygotowanie projektów analityczno planistycznych, rozwiązywanie zadań i sytuacji decyzyjnych, inscenizowanie róŝnych sytuacji zawodowych w róŝnego rodzaju organizacjach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Studenci, oprócz obligatoryjnego udziału w zajęciach, przygotowują równieŝ własne prezentacje, a takŝe piszą prace tematyczne. Na wyróŝnienie zasługuje fakt, Ŝe mimo duŝej liczby studentów zdecydowana większość egzaminów i kolokwiów ma postać zadań otwartych, których ocena wymaga duŝego nakładu pracy wykładowców. Tego typu zadania pozwalają sprawdzać głębszy poziom przetwarzania informacji niŝ stosowane powszechnie testy wyboru.

3 3 W związku z duŝym zainteresowaniem studentów zajęciami w językach obcych Wydział Zarządzania poszerzył równieŝ ofertę dydaktyczną o wykłady do wyboru, które prowadzone są w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim WdroŜony został równieŝ system nauczania zdalnego (e-learning) poprzez platformę MOODLE, który wspiera proces dydaktyczny w zakresie nauczania biznesu (ma zastosowanie do zajęć z przedmiotów: Statystyka i Zarządzanie strategiczne). Uzyskiwane efekty kształcenia potwierdzają nagrody uzyskane na konkursach prac magisterskich. Laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską promującą polską gospodarkę, sponsorowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jest Halina Plucińska, zaś zwycięŝczynią konkursu Scientiae Legis Excellentia" organizowanego przez Narodowy Bank Polski na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa handlowego jest Magdalena Szyszka. 2. Znaczący stopień umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego oraz efektów kształcenia Wydział Zarządzania prowadzi i rozwija współpracę międzynarodową w ramach: 1) programu Erasmus z ponad 60 uczelniami europejskimi. W ramach tego programu rocznie wyjeŝdŝa za granicę około 130 studentów (w przewaŝającej części studentów kierunku zarządzanie) i około 10 pracowników naukowo dydaktycznych. Jednocześnie Wydział przyjmuje około 250 studentów zagranicznych, w ramach programu Sokrates oraz umów bilateralnych zawartych z uniwersytetami amerykańskimi i azjatyckimi. Poza studentami wyjeŝdŝającymi z Wydziału w ramach programu Erasmus, w wymianie uczestniczy około 80 studentów odbywających 3, 6, 9 i 12 miesięczne praktyki w korporacjach europejskich finansowane przez Komisję Europejską; 2) umów o bezpośredniej współpracy z 12 uniwersytetami z USA (4), Korei (2), Rosji (4), Ukrainy (1), Tajwanu (1). W ramach tych umów za granicę wyjeŝdŝa rocznie kolejne studentów Wydziału; 3) innych form wymiany międzynarodowej rocznie około 30 pracowników wyjeŝdŝa za granicę w celu wygłoszenia referatu na konferencjach, prowadzenia wspólnych badań. Na Wydział Zarządzania przyjeŝdŝa teŝ rocznie kilkudziesięciu wykładowców z zagranicy, którzy wykładają na specjalności prowadzonej w języku angielskim International Business Program i w programach standardowych. Współpraca międzynarodowa oprócz wymiany studentów i kadry naukowej obejmuje takŝe realizację prac naukowo badawczych z partnerami zagranicznymi z Copenhagen Business School, Center for Japanese and East Asian Studies, London, University of Michigan, University of North Florida, Uniwersytetem w Lund, Essex University, Wissenschafszentrum Berlin, Erasmus University w Rotterdamie, Sun Yat-sen University, oraz przedsięwzięć dydaktycznych tj. International Business Program Executive MBA, Program for European and Korean Students SAIPEKS. Efektem współpracy międzynarodowej są przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym jak: International Business Program - są to dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim z udziałem wykładowców z licznych uczelni zagranicznych. Dwuletnie studia Global MBA dające studentom moŝliwość połączenia intensywnych studiów zgodnie ze specjalnie opracowanym zestawem wykładów i ćwiczeń oraz doświadczeń wyniesionych z pobytu na uniwersytetach w czterech krajach uczestniczących w programie: University of North Floryda (USA), Cologne University of Applied Sciences (Niemcy), Dongbei University of Finance and Economics in Dalian (Chiny) i Wydział Zarządzania UW. Program EMBA, który powstał w 1991 roku we współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z University of Illinois At Urbana Champaign. Absolwenci programu otrzymują: dyplom i tytuł MBA nadany przez University of

4 4 Illinois oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych wydawane przez UW. Program for European Students SAIPEKS. Partnerami ze strony Unii Europejskiej są: Wydział Zarządzania UW (koordynator programu), University of Ljubliana, University of Northumbria at Newcastle i Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, natomiast ze strony koreańskiej: Kyungpook National University, Keimyung University i Yeungnam University. Realizacja programu rozpoczęła się r. a zakończy r. NaleŜy takŝe podkreślić starania Wydziału Zarządzania o umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego i jego powiązanie z praktyką gospodarczą. Świadczy o tym zapraszanie wykładowców z zagranicy i praktyki gospodarczej. W roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010, 12 wykładów kursowych (15-30 godzin) prowadzili profesorowie z Anglii, USA, Grecji, Francji, Kanady, Hiszpanii. W roku akademickim 2009/2010 zorganizowano 11 wykładów profesorów z zagranicy oraz 29 wykładów prowadzonych przez praktyków i polityków. 3. Dbałość o rozwój zainteresowań naukowych studentów Istotnym elementem opieki nad rozwojem zainteresowań naukowych studentów są Koła Naukowe. W UW wszystkie koła naukowe mają kilka moŝliwości finansowania swojej działalności. W skali ogólnouniwersyteckiej zajmuje się tym Rada Konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego, działająca przy Rektorze. Na zasadzie składania projektów kaŝde koło naukowe ma moŝliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Jest to rozwiązanie korzystne dla studentów i pozwala na przejrzystość w procesie wspierania działalności kół naukowych bez względu na warunki panujące na poszczególnych Wydziałach. Na Wydziale Zarządzania działa pięć kół naukowych, w tym trzy tematycznie związane są z kierunkiem zarządzanie. Są to: Koło Naukowe Marketingu Target, Studenckie Koło Naukowe Innowacji Technologicznych, Międzywydziałowe Studenckie Koło Zarządzania Technologiami. Otrzymują one bardzo dobrą pomoc ze strony Uniwersytetu oraz Władz Dziekańskich. Wszystkie znajdują się w ogólnouniwersyteckim rejestrze i dzięki temu mogą korzystać z róŝnych źródeł finansowania, w tym od fundacji działających na rzecz studentów UW. Koła Naukowe posiadają swoich opiekunów, którzy w opinii członków są bardzo pomocni i zaangaŝowani w ich działalność. W ramach działalności Kół Naukowych studenci biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale Zarządzania oraz mają moŝliwość publikowania swoich osiągnięć naukowych. Istotnym efektem działalności kół naukowych są publikacje na przykład w takich czasopismach jak: Problemy Zarządzania, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW. Ogółem w latach studenci i doktoranci opublikowali około 40 artykułów oraz byli współautorami skryptu: Ochrona konkurencji i konsumentów. WaŜnym wydarzeniem w działalności Kół Naukowych i Samorządu Studenckiego była organizacja w 2006 roku konferencji naukowej Zarządzanie według najlepszych. Inicjatywa ta ma być kontynuowana. Przykładami publikacji studentów w czasopismach naukowych są: 1. Migalski Lesław, Perspektywa poszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię, Studia i Materiały, 2006nr 2; 2. Borowiec BoŜena, Zarządzanie wiedzą z punktu widzenia twórców systemów informatycznych w: Studia i Materiały 2006, nr 1; 3. Ciesielska Małgorzata, Antropologia przedsiębiorczości. Nowe nurty w badaniach jakościowych w: Studia i Materiały 2006, nr 1; 4. Gajos Dorota (współautor.), Koszty pracy oraz moŝliwości legalnego ich ograniczania, w: Problemy Zarządzania 4/2006 (14);

5 5 5. Rosiak Agnieszka, Kształcenie studentów w warunkach otwartego rynku, w: R- Ewolucja Zarządzania i co z niej wynika..., redakcja Marian Dobrzyński, Waldemar Grzywacz, 2006; 6. Bernatt Maciej, współautor skryptu dla studentów, Ochrona konkurencji i konsumentów, M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, 2007; 7. Jackiewicz Aleksandra, W kierunku inteligentnych regulacji. Dylematy Oceny Skutków Regulacji w sporcie, w: Studia i Materiały. 2008, nr 2; 8. Sobolewska Olga, Ocena e-nauczania z zastosowaniem modelu akceptacji technologii TAM, w: Informatyka dla przyszłości, redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, 2008; 9. Pachowski Michał, Metody zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controllingu jakości, pod redakcją Nikodema Grzenkowicza, 2009; 10. Zborowski Marek, WCMS jako narzędzie wspomagające zarządzanie treścią witryny internetowej organizacji, w: Komputerowe systemy zarządzania, redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jan Turyna, Dodatkowym miejscem publikacji prac studentów jest Internet. Przykładowo na stronie Biura Karier (www3.wz.uw.edu.pl/bk) znajdują się następujące artykuły: 1. Zbonikowska Iza, Praca w wakacje, 2. Pajek Alan, Bądź tam gdzie headhunter, 3. Remiszewska Marta, Supermena zatrudnię. Studenci Wydziału Zarządzania biorą udział w róŝnych konkursach zajmując w nich prestiŝowe miejsca: 2007 r. I miejsce w trzeciej edycji konkursu Cel MenedŜer - Michał Michałowski i Monika śochowska, I miejsce w konkursie Student z pomysłem Pre-Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej - grupa studentów pod kierownictwem Piotra Jutkiewicza i Norberta Kołosy, Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Konkursu Wiedzy Ekonomicznej - Kamil Rejent, Zwycięstwo w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej w dziedzinie PR - Adam Rogaliński, Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie : Eureko Akademia Przyszłości - Daniel Dziurdzia, Zwycięstwo w polskiej edycji konkursu Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" na najlepszy biznes plan - Joanna Czarnocka. VI edycja konkursu Student z Pomysłem. Pre-inkubator przedsiębiorczości akademickiej" laureatki - Patrycja Uśmiał, Katarzyna Niemirka, Anna Jurczak i Justyna Bocian IV edycja konkursu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na najlepszy biznes plan laureaci Piotr Jutkiewicz i Norbert Kołos zwycięstwo zespołu w polskiej edycji konkursu "Global Management Challenge", finaliści jego światowej edycji r. XIV edycja konkursu - Grasz o staŝ laureaci Agnieszka Bednarska, Justyna Bocian, Bartłomiej Burczyński, Sebastian Job i Agata Szydłowska 2009 r. zwycięstwo w konkursie Scientiae Legis Excellentia organizowanym przez Narodowy Bank Polski na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa handlowego Magdalena Szyszka.

6 4. Kontakty z otoczeniem biznesowym 6 Wiedza i doświadczenie pracowników Wydziału Zarządzania są wykorzystywane przez organy administracji Państwowej, samorządowej i organizacje gospodarcze. Kadra naukowa Wydziału Zarządzania przygotowuje opracowania i ekspertyzy dla Kancelarii Sejmu, Senatu, Ministerstw: Gospodarki, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Skarbu Państwa, Spraw Zagranicznych, NBP, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy Wydziału Zarządzania zasiadają w radach nadzorczych PKO BP S.A., Warta S.A., KGHM S.A., ORLEN S.A., PZU S.A. W 2008 roku została powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania UW Rada Biznesu, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu programów studiów i kształtowaniu sylwetki absolwenta. W skład Rady Biznesu wchodzą m.in. prezesi oraz szefowie takich organizacji jak: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Nordea Bank Polska S.A., Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A., Mazowiecki Urząd Marszałkowski, PLL LOT S.A., Eurolot S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje Biuro Karier działające na zasadzie wolontariatu. Rozmowa z opiekunem Biura podczas wizytacji pozwoliła potwierdzić dobre i efektywne kontakty z pracodawcami. Biuro posiada oferty pracy, praktyk oraz staŝy dla studentów i absolwentów kierunku zarządzanie. Działalność Biura Karier, jak i pełnione funkcje eksperckie wielu pracowników naukowowo- dydaktycznych z pewnością są dobrym kanałem komunikacyjnym między Wydziałem a praktyką gospodarczą dla budowania programu kształcenia. Głównymi zadaniami Biura Karier WZ UW są: pomoc studentom i absolwentom Wydziału Zarządzania w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy i zdobyciu doświadczenia, pozyskiwanie jak największej liczby ofert praktyk, staŝy i pracy stałej lub tymczasowej dla studentów, prowadzenie akcji informacyjnych o moŝliwościach zatrudnienia, pomoc studentom w podnoszeniu kwalifikacji (organizowanie na Wydziale Zarządzania UW szkoleń, warsztatów, case'ów i prezentacji firm), obsługa portalu informacyjnego, współpraca z firmami. Biuro Karier pomogło około 650 absolwentom w znalezieniu pracy m.in. w efekcie zorganizowania licznych targów pracy, w których uczestniczyli tacy pracodawcy jak np. Deloitte, KPNG, PKO BP, PKO S.A., mbank, oraz w rezultacie codziennej współpracy z około 1000 innych firm. Biuro Karier WZ UW jest twórcą nazwy Targów Pracy w Warszawie - Lobbing. Nazwa ta wyłoniona została w drodze konkursu i jest zastrzeŝona znakiem. Warte podkreślenia jest takŝe, Ŝe firmy regularnie korzystają z infrastruktury Biura Karier i Wydziału Zarządzania UW dla prezentacji firm w ramach Kreowania Wizerunku Pracodawcy (Employer Brandingu). Wydział Zarządzania ma równieŝ ciągły kontakt z absolwentami, którzy mając doświadczenia w pracy w korporacjach międzynarodowych, róŝnego rodzaju instytucjach państwowych, a takŝe w sektorze prywatnym, chętnie spotykają się ze studentami dzieląc się swoją praktyczną wiedzą wygłaszając wykłady, organizując jednodniowe szkolenia, a takŝe przekazując do Biura Karier propozycje ofert pracy (odbycia staŝy) i praktyk zawodowych. Przy Wydziale Zarządzania działa równieŝ Szkoła Giełdowa, oraz prowadzone są kursy dla członków rad nadzorczych, syndyków, przedstawicieli medycznych. 5. Wybitna kadra naukowowo dydaktyczna Wydział Zarządzania zatrudnia wybitnych przedstawicieli dyscypliny nauk o zarządzaniu. W minimum kadrowym studiów pierwszego i drugiego stopnia znajduje się:

7 7 17 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 13 posiadających dorobek naukowy w zakresie zarządzania i 4 posiadających dorobek naukowy z dziedziny nauki związanej z tym kierunkiem; 28 doktorów, w tym 14 posiadających dorobek naukowy z zakresu zarządzania i 14 posiadających dorobek z dziedziny nauki związanej z tym kierunkiem. Dorobek naukowy wielu nauczycieli akademickich ma wymiar nie tylko ogólnopolski ale i międzynarodowy. Prace pracowników Wydziału Zarządzania są znane i cytowane w polskim i międzynarodowym kontekście o czym świadczą m.in. liczne notowania na liście SSCI (np. Nowak, Kostera, Obłój, Kisielnicki, Wieczorkowska, Klincewicz) i recenzje monografii, które ukazują się w znaczących międzynarodowych pismach naukowych. Profesorowie Wydziału biorą udział zarówno w radach i kolegiach naukowych międzynarodowych recenzowanych pism naukowych, w tym pism z czołówki rankingu JCR ISI, jak i biorą udział w pracach europejskich organizacji naukowych. Są intensywnie obecni w międzynarodowym Ŝyciu naukowym zarówno europejskim, amerykańskim jak i azjatyckim. Profesorowie Wydziału prowadzą seminaria doktorskie i promują doktorów takŝe w uczelniach zagranicznych (Szwecja, Anglia), kierują centrami badawczymi za granicą np, prof. Monika Kostera na Linnaeus University w Szwecji. Nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania są członkami prestiŝowych międzynarodowych organizacji naukowych oraz rad programowych międzynarodowych czasopism jak np: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 1994 r. Journal of Interdisciplinary Economics, 1995 r. European Academy of International Business, 1996 r. Academy of Business Administration, 2000 r. Academy of International Business, 2001 r. Encyclopedia of Developing World, 2009 r. Rada Naukowa przy Zarządzie NBP. Ponadto prof. dr hab. A. Z. Nowak jest członkiem: 2003 r. - Fundacja Azja Europa z siedzibą w Singapurze, 2009 r. - Master of Business Administration (Kolegium Redakcyjne), 2008 r. - Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (Editoring Chief), 2009 r. - Yearbook on Polish European Studies (Editoring Chief), prof. dr hab.monika Kostera 2003 r. European Group of Organization Studies (EGOS) 2007 r. Academy of Management, OT and CMS Devisions, 2009 r. British Journal of Management, 2000 r. Management Learning, 2003 r. Journal of Organizational Change Management, The Sage handbook of Organizational discourse. London Thousand Oaks New Delhi, Human Relations, 2005 r. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, European Management Review, 2008 r. Journal of Management, Spirituality and Religion prof. dr hab. Krzysztof Obłój 1996 r. Strategic Management Society, 2003 r. American International Business 2007 r. EIBA Fellows 1994 r. Przegląd Organizacji (Organization Review) published by Polish Scientific Society of Organization and Management,

8 r. International Human Resource Journal (Member of the Editorial Board) 2006 r. International Journal of Emerging Markets (Member of the Editorial Bard) prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Od trzech kadencji członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przedstawiciel na Polskę międzynarodowej organizacji IRMA (Information Resources Management Association) oraz członek komitetu sterującego tej organizacji, przewodniczący Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej I i II kadencji. Członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu doradczego American Biographical Institute, wice przewodniczący Rady Informatyki II kadencji i członek Rady Konsultacyjnej PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism międzynarodowych: Information &Management Wydawnictwo North Holland oraz International Journal of Electronic Business Wydawca Intrcience Enterprises Ltd, UK. prof. dr hab. Andrzej Wiatrak Członek: Farm Education Academy oraz International Academy of Agrarian Education, Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem MenedŜerów Nauki (EARMA), Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, członek i Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek PTE, SERiA Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 6. Rozwinięte badania naukowe wyraźnie powiązane z kształceniem na kierunku zarządzanie Wydział Zarządzania posiada I kategorię przyznaną 30 czerwca 2006 r. przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki. Stanowi to wyraz uznania dla wysokiego poziomu prowadzonych badań i osiągnięć pracowników naukowych Wydziału. Wydział prowadzi badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w ramach badań statutowych, badań własnych, uzyskanych grantów ministerialnych, programów międzynarodowych i prac zleconych. Prowadzone w latach badania statutowe koncentrowały się w następujących głównych obszarach: otoczenie funkcjonowania firmy (regulacje prawne i finansowo podatkowe), etnografia organizacji i kultura organizacyjno prawna firmy, uwarunkowania ekonomiczno finansowe działalności firmy, zarządzanie i strategiczne decyzje małych firm i firm publicznych, technologie wirtualne jako narzędzia wspomagające zarządzanie, zarządzanie innowacjami i transfer technologii w przedsiębiorstwach, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Środki na badania własne przeznaczono przede wszystkim na finansowanie badań empirycznych do prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wyjazdów młodych pracowników na konferencje naukowe w celu prezentacji wyników badań. W latach pracownicy związani z kierunkiem zarządzanie uzyskali 3 tytuły naukowe profesora, 3 stopnie naukowe doktora habilitowanego i 29 stopni naukowych doktora. Poza grantami na badania własne Wydział Zarządzania wspiera rozwój własnej kadry naukowej poprzez stypendia i urlopy naukowe, nagrody za publikacje w zagranicznych czasopismach, 14 pensję za aktywność naukową, wyjazdy i staŝe zagraniczne. W finansowaniu badań naukowych Wydziału szczególne znaczenie mają granty ministerialne. Granty te słuŝyły między innymi finansowaniu badań w ramach dwóch

9 9 duŝych zespołowych projektów badawczych: Klastry i sieci aktorów jako kluczowe czynniki strategii i budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak), Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Obłój) oraz dofinansowaniu badań dla kilku rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W ramach badań międzynarodowych pracownicy kierunku zarządzanie uczestniczyli w dwóch projektach NATO: 1. NATO Program bezpieczeństwa przez naukę (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak), 2. SAIPEKS Study Abroad and Intership Program for European and Korean Students (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak). Efektem pierwszego grantu było przygotowanie przez pracowników Wydziału Zarządzania oraz pracowników trzech uczelni ukraińskich i dwóch ekspertów natowskich ekspertyzy i wdroŝenia systemu bezpiecznej sieci w zakresie zarządzania systemami informatycznymi w wybranych uczelniach wyŝszych Ukrainy. W ramach SAIPEKS, który jest porozumieniem czterech uczelni europejskich (brytyjskiej, fińskiej, słoweńskiej i Wydziału Zarządzania UW jako kierownika projektu) oraz trzech uniwersytetów południowo koreańskich, powstaje opracowanie na temat wpływu róŝnic kulturowych na zarządzanie korporacjami międzynarodowymi oraz myślenia strategicznego absolwentów uniwersytetów szkół biznesu. W ramach tego porozumienia następuje takŝe wymiana pracowników i studentów europejskich i koreańskich. Badania zamawiane dotyczyły: uwarunkowań antymonopolowych prawnych i regulacyjnych, funkcjonowania Portów Lotniczych oraz Telekomunikacji Polskiej w UW i w Polsce, budowy i rozwoju społeczeństwa ekologicznego, promocji innowacyjnych firm inwestujących ekologicznie (dla Ministerstwa Ochrony Środowiska ), przygotowania i analizy baz danych dotyczących moŝliwości inwestycyjnych w Polsce (dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Efektem badań naukowych prowadzonych na kierunku zarządzanie są liczne publikacje w wydawnictwach o zasięgu krajowym (np. PWE, PWN, UW), i międzynarodowym (kilka publikacji wydanych przez wydawnictwo: Rutledge, Pelegreen etc.), czasopismach naukowych oraz liczne referaty na konferencjach naukowych. W latach pracownicy kierunku zarządzanie opublikowali ogółem 589 monografii lub rozdziałów w monografiach, 17 artykułów w czasopismach recenzowanych z tzw. listy filadelfijskiej i 323 artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu co najmniej krajowym. Część rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektów naukowych posłuŝyła takŝe do przygotowania podręczników i skryptów, a takŝe studiów przypadków dla studentów Wydziału Zarządzania. Są to następujące pozycje: Alojzy Z. Nowak, (red.), Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies, Routledge, Alojzy Z. Nowak, Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies. The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe, Routledge, Alojzy Z. Nowak - Successfully Doing Business/Marketing In: Industrial mpolicy. Routledge, Alojzy Z. Nowak - Trends in financial markets and the polish zloty A qualitative approach. Interdisciplinary Economics A B Academic Publishers, 2008.

10 10 Monika Kostera, (red.) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths. London: Palgrave, Monika Kostera, (red.) Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations. London: Palgrave, Monika Kostera, (red.) Mythical inspirations for organizational realities. London: Palgrave, Monika Kostera, (z: Mary Jo Hatch I Andrzejem Koźminskim) The three faces of leadership: Manager, artist, priest. (Translation to Chinese) Beijing: Economy & Management Publishing Mouse, Monika Kostera, Organizational ethnography: Methods and inspirations. Lund: Studentlitteratur, Monika Kostera, (red. z: Danielem Hjorth) Entrepreneurship and the Experience Economy. Malmö: Copenhagen Business School Press, Krzysztof Obłój, Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transitional market, forthcoming in Entrepreneurship: Theory and Practice no 1, 2010 (z T. Oblojem, M. Pratt). Krzysztof Obłój, Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where should the research go in the future, Entrepreneurship: Theory and Practice, 2008, v. 32, issue. 1, p (z G. D. Bruton, D. Ahlstrom). Krzysztof Obłój, Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change, W; J. Saee (ed) Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, Routledge, London 2007 (z: M. Ciszewska, A. Kuśmierz). Krzysztof Obłój, Diminishing returns from reputation: do followers have a competitive advantage? Corporate Reputation Review, vol 9, no. 4, p (z T. Obłój). Jerzy Kisielnicki, The convergence strategy in small and medium sized companies exemplified by e business and t business organizations w: Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, red. M. Khosrow Pour, IDEA Group Pub, Washington Jerzy Kisielnicki, How the application of Management Information System (MIS) affects business value (BV) in the airline industry w monografii pod red. M. Khosrow Pour p.t Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology IDEA Group Pub, Vancouver Jerzy Kisielnicki, Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications, redaktor oraz autor opracowania Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications; Information Science Reference, Hershey New York 2008 (t.1-3). Krzysztof Klincewicz, Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, New Brunswick: Transaction Publishers, Monografie z zakresu zarządzania opublikowane w czołowych krajowych wydawnictwach: 1. Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Andrzej Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, GraŜyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Krzysztof Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Jan Śliwa, Wiesław Szczęsny, Sławomir Wymysłowski, Małgorzata Winter, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem? C.H. Beck, Tomasz Gwiazda, Algorytmy genetyczne. Kompendium, t.1 i t.2, PWN, Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie, PWE, 2008.

11 11 8. Beata Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Efekty prowadzonych badań naukowych pozwoliły na opracowanie wielu podręczników i skryptów akademickich. W latach pracownicy Wydziału opublikowali w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 35 pozycji jak np: 1. Jan Śliwa, Zarządzanie finansami w złoŝonych organizacjach gospodarczych, Maciej Bernatt, Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów. Skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych, Beata Glinka, Przemysław Hensel, Projektowanie organizacji, Tomasz Zalega, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Andrzej Jaroszyński, Postępowanie administracyjne. Skrypt dla studiów zarządzania i ekonomicznych, Jan Turyna, Accounting: Texts and cases, skrypt, Jerzy śyŝyński, Podstawy metod statystycznych dla zarządzania, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Gwiazda, Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Krzysztof Podstawka, Marketing menedŝerski - standardy, procedury, strategie, Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski, Michał Ambroziak, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Podstawy prawa w gospodarce, redakcja Stanisław Piątek, Igor Postuła, Monika Kostera, Współczesne koncepcje zarządzania, Hanna Fołtyn, Praca współczesnych menedŝerów, Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Nikodem Grzenkowicz (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty kontrolingu jakości Olszak Małgorzata, Normy adekwatności kapitałowej, Prawo gospodarcze publiczne, redakcja Stanisław Piątek, Igor Postuła, Marian Dobrzyński, Materiały do studiowania społecznej psychologii organizacji, Marian Dobrzyński, Marta Remiszewska, Materiały do studiowania zarządzania potencjałem społecznym (ZPS), Sprawa Microcoft studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, ksiąŝka jest pierwszym w Polsce kompleksowym ujęciem zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy nauk prawnych, zwłaszcza w wymiarze konstytucyjnym i międzynarodowym, Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, ksiąŝka powstała na podstawie raportu z badań przeprowadzonych w 2009 r. w ramach projektu badawczego realizowanego przez zespół pracowników Wydziału Zarządzania UW oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. W działalności naukowej Wydziału Zarządzania waŝne miejsce zajmuje organizowanie konferencji naukowych. W latach Wydział zorganizował lub współorganizował 23 konferencje międzynarodowe oraz 38 konferencji i seminariów krajowych. Tytuły wielu z nich bezpośrednio nawiązują do problematyki

12 12 zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Są to: Zarządzanie według najlepszych, 16 maja 2006 r., Wydział Zarządzania UW, organizator: Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania UW, Megatrendy we współczesnym świecie, 6 czerwca 2006 r., organizatorzy: Centrum Europejskie UW i Wydział Zarządzania UW, The seventh annual international business research conference, 9 10 lutego 2007 r, Jackonsville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, University North Florida, Taiwanese Center for East Europe. Comparative analysis of economic changes in the context of global management, 4 lipca 2007 r. Taipai, Wydział Zarządzania UW, Regulacja na rzecz konkurencji, września 2007 r., coroczna konferencja Wydziału Zarządzania UW, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, października 2007 r., Wydział Zarządzania UW, organizator: Katedra Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania UW, Building network for innovative economy, 1 listopada 2007 r., Wydział Zarządzania UW, Zmieniający się świat organizacji, 7 listopada 2007 r., Global Economy In Search of New Ideas and Concepts, 8 9 lutego 2008 r., Jacksonville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, University North Florida, Informatyka dla przyszłości, 26 września 2008 r., Wydział Zarządzania UW, Computer sciences as a tool of Management Informatization, listopad 2008 r., Jacksonville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, Skutki kryzysu finansowego dla rozwijających się rynków. Wybrane aspekty, 8 maja 2009 r., Wydział Zarządzania UW, Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstwa na Mazowszu, 5 czerwca 2009 r., coroczna konferencja Wydziału Zarządzania UW, Mierki k/olsztynka, Komputerowe systemy zarządzania, Seminarium naukowe z okazji 70 lecia Profesora Jerzego Kisielnickiego, 28 października 2009 r., Wydział Zarządzania UW. Efektem prac badawczych oraz wymiany międzynarodowej są realizowane następujące projekty, Entrepreneurship and the Experience Economy z Copenhagen Busienss School, Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies, z Cwentre for Japanese and East Asian Studies, London UK, Research on institutional trust methodological problems z University of Michigan, Globalization, International Business and European Integration z University of North Florida. 7. Na Wydziale Zarządzania został wdroŝony kompleksowy wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia Na Wydziale Zarządzania UW funkcjonuje Wydziałowy System Jakości Kształcenia, który został przyjęty przez Radę Wydziału Zarządzania UW w 2008 roku. System ten ma na celu : osiąganie załoŝonych celów kształcenia (kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw), odpowiedź na oczekiwania firm pracodawców i studentów, stymulowanie innowacji w obszarze kształcenia i doskonalenia kursów,

13 13 utrzymywanie najwyŝszych standardów pracy administracyjnej i przejrzystości, zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami kształcenia i akredytacji, ciągłe doskonalenie działań w oparciu o regularnie gromadzone informacje od interesariuszy Wydziału oraz raporty z wewnętrznych przeglądów Na Wydziale funkcjonuje Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia, złoŝony z samodzielnych pracowników naukowych, pozostałych pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych. Istotnymi dokumentami w zakresie jakości kształcenia są m. in. Podręcznik nauczyciela akademickiego w którym między innymi znajdują się głębokie odniesienia do postaw nauczyciela akademickiego i jego wpływu na jakość kształcenia, a takŝe dokument Prawa i obowiązki w systemie jakości kształcenia, w którym szczegółowo określono uprawnienia i obowiązki wielu jednostek i organów Uniwersytetu jak np. Samorządu studenckiego, roŝnych Komisji, dziekana itp. Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia systematycznie prowadzi prace nad aktualizacją programu studiów poprzez, między innymi, analizę porównawczą programów kształcenia uczelni zagranicznych oraz oczekiwań rynku pracy. Nad kształtem programu studiów czuwa Komisja Programowa i Dydaktyczna, w której biorą udział równieŝ studenci. System oceny studentów jest na bieŝąco weryfikowany przez prowadzących poszczególne zajęcia, a takŝe przy uwzględnieniu wniosków studentów i samorządu studenckiego, przez Dziekana i Kolegium Dziekańskie. Anonimowe ankiety studenckie są prowadzone on-line przez system USOS dla kaŝdego rodzaju kursu od początku 2009 r. Ich wyniki są dostępne w systemie USOS zarówno dla wykładowców, jak i studentów. Proces ankietyzowania na wszystkich wydziałach Uniwersytetu przeprowadza Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Studenci po zakończeniu cyklu programowego kaŝdych zajęć wypełniają ankietę, która jest złoŝona z szeregu pytań. Pytania są trafne i logicznie ułoŝone a zawartą w nich skalę ocen moŝna uznać za właściwą. Ankieta posiada instrukcję jej wypełnienia, co jest bardzo pomocne studentom. Mocną stroną procesu ankietyzacji na Wydziale Zarządzania jest konsekwentna realizacja i porównywalność w perspektywie czasowej. Przy budowie ankiety oraz jej mechanizmu wdraŝania zaangaŝowany był Samorząd Studentów UW, co pozwoliło na poznanie oczekiwań i uwag studentów. Cały proces ankietyzacji naleŝy ocenić bardzo wysoko, szczególnie zaś profesjonalne ujęcie ankiety i sposób jej analizy. Ankiety są równieŝ wykorzystywane, zgodnie z ustawą, w przeprowadzanych okresowych ocenach wykładowców. Na Wydziale Zarządzania są równieŝ przeprowadzane hospitacje zajęć przez kierowników katedr i zakładów, co zostało potwierdzone podczas wizytacji. Informacje dotyczące procesu dydaktycznego na akredytowanym kierunku oferty edukacyjnej, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur czy planowanych efektów dydaktycznych są publikowane w postaci wydawnictw promocyjno-informacyjnych i na stronach internetowych Uniwersytetu. 8. Wydział Zarządzania posiada nowoczesną bazę dydaktyczną Bazę Wydziału Zarządzania stanowią trzy nowoczesne, oddane do uŝytkowania w latach budynki o łącznej powierzchni uŝytkowej m 2. W budynkach tych Wydział posiada 44 sale o łącznej powierzchni m 2 mogące pomieścić jednocześnie 2480 słuchaczy. Wszystkie sale dydaktyczne są objęte systemem centralnej wentylacji i klimatyzacji oraz posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu. DuŜe sale (4 aule i 14 sal wykładowych) o pojemności miejsc, są wyposaŝone w stacjonarne systemy multimedialne. Sale ćwiczeniowe i seminaryjne są obsługiwane urządzeniami przenośnymi, wspomagającymi proces dydaktyczny. 4 sale komputerowe są wyposaŝone w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniami wspomagającymi zarządzanie

14 14 przedsiębiorstwem: Microsoft Office, Open Office, programy specjalistyczne Statistica, Project MenedŜer, Symfonia (program finansowo-księgowy), Adonis, IFS(program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem), Amadeus (program do obsługi biur podróŝy) oraz Generator Wniosków UE. Uzupełnieniem tych sal jest sala pracy własnej studentów z 23 stanowiskami oraz moŝliwością podłączenia się do Internetu w dowolnym punkcie Wydziału za pomocą sieci WiFi. Baza dydaktyczna jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział posiada własną bibliotekę. W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad ksiąŝek i 9310 zbiorów specjalnych, w czytelni ksiąŝek i ponad 1000 czasopism. Biblioteka prenumeruje 74 czasopisma krajowe i 15 czasopism zagranicznych. Wśród nich są wszystkie, waŝne dla studentów studiujących kierunki o profilu ekonomicznym tytuły. W zbiorach Biblioteki znajdują się wszystkie zalecane studentom w sylabusach podręczniki i opracowania, Tradycyjne zbiory Biblioteki Wydziałowej wzbogacane o około 3000 ksiąŝek rocznie uzupełniają wydawnictwa elektroniczne BUW, bazaibuk.pl i własne bazy danych. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wolnym dostępie do półek. Zbiory są elektronicznie skatalogowane, zamówienia moŝna składać droga internetową, czytelnicy em są powiadamiani o terminie zwrotu ksiąŝek. W czytelni studenci mogą korzystać z kserokopiarek i drukarek. Czytelnia dysponuje 150 miejscami, w tym 34 stanowiskami komputerowymi. 3 Następna ocena jakości kształcenia w jednostce i na kierunku studiów, o którym mowa w 1, nastąpi w roku akademickim 2018/ Uczelnia niezadowolona z uchwały moŝe złoŝyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, naleŝy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 1) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 2) Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5 6 PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Marek Rocki

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 1 Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 2010 2015 Wydział Nauk o Wychowaniu określa strategię rozwoju na lata 2010 2015 spójnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2014/2015

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Centrum Edukacji Ustawicznej liczba studentów i słuchaczy łącznie 327 w tym: - na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo