2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 1 Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek zarządzanie, a takŝe kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich postanawia przyznać ocenę wyróŝniającą 2 WyróŜniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy. 1. Koncepcja kształcenia określa efekty kształcenia Sformułowana sylwetka absolwenta wyraźnie definiuje efekty kształcenia. Zachowując zgodność ze standardami kształcenia wnosi wartość dodaną równieŝ dla poszczególnych specjalności kształcenia, a takŝe kierunku zarządzanie. Odnosi się (zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego) do trzech deskryptorów: wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, wprowadzając jednocześnie właściwe rozróŝnienie ich zakresu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie zapewniają integrację wiedzy z róŝnych dyscyplin nauki, a takŝe w wysokim stopniu rozwijają kompetencje menedŝerskie studentów. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie ma znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Umie takŝe rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami osobowymi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz realizować róŝnego rodzaju przedsięwzięcia w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ma rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a takŝe umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach administracji i przedsiębiorstwach oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w róŝnej skali, w szczególności umiejętności podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i innych instytucji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Posiada równieŝ umiejętność zarządzania strategicznego.

2 2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych, instytucjach non-profit, jednostkach administracji publicznej róŝnych szczebli. Program kształcenia został bardzo rozszerzony w stosunku do standardów kształcenia. Przedmioty oferowane dodatkowo przez Wydział Zarządzania jako oferta specjalna związane są z dyscypliną wiedzy nauki o zarządzaniu (około 300 godzin). Ponadto 200 godzin przeznaczono na rozszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych, oraz do 240 godzin z zakresu prawa, w tym m. in. prawa pracy, podstaw prawa administracyjnego, podstaw prawa cywilnego. Oferta Wydziału dobrze słuŝy procesowi dydaktycznemu profilując umiejętności absolwenta i rozszerzając jego wiedzę. Bardzo dobrze naleŝy ocenić udział aktywnych form zajęć w nauczaniu. Zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, stanowią 68% ogółu zajęć na studiach pierwszego stopnia i ok. 40 % na studiach drugiego stopnia, co sprzyja nabywaniu deklarowanych umiejętności absolwentów. Cechą wyróŝniającą proces dydaktyczny na Wydziale Zarządzania na kierunku zarządzanie jest ostra selekcja kandydatów na studia (o jedno miejsce ubiega się 5 kandydatów) oraz konsekwentnie duŝe wymagania wobec studiujących, co skutkuje 20% skreśleń na roku. Wydział Zarządzania prowadzi dla studentów kierunku zarządzanie studia interdyscyplinarne: Jednoczesne Studia Ekonomiczno-MenedŜerskie oraz Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-MenedŜerskie (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW), a takŝe Międzykierunkowe Studia Zarządzanie Środowiskiem (wraz z Wydziałami: Chemii i Biologii UW). Studia te pozwalają najambitniejszym studentom realizować indywidualne ścieŝki rozwoju, dzięki czemu ich przewaga konkurencyjna na rynku pracy staje się ogromna ze względu na zdobyte unikatowe wykształcenie i umiejętności. Program studiów drugiego stopnia jest wzbogacony o duŝą ofertę specjalności: marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym specjalizacja zarządzanie w turystyce), zarządzanie publiczne (w tym specjalizacja zarządzanie w ochronie zdrowia), rozwój potencjału społecznego, ubezpieczenia i rynek kapitałowy, e-biznes, zarządzanie międzynarodowe. Przy wprowadzaniu nowych specjalności brane są pod uwagę postulaty studentów, co zaowocowało na przykład wprowadzeniem w roku akademickim 2009/2010 trzech specjalności odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki tj.: zarządzanie wiedzą, zarządzanie sprzedaŝą, zarządzanie w ochronie zdrowia. Istotnym wzbogaceniem oferty dydaktycznej jest swoboda wyboru nie tylko przedmiotów, ale i prowadzących zajęcia. Studenci sami dokonują wyboru grup ćwiczeniowych,, seminarium dyplomowego i magisterskiego poprzez rejestrację w systemie USOS, a otwarta rejestracja stwarza studentom moŝliwość wyboru godzin zajęć i grup ćwiczeniowych. Wykładowcy Wydziału Zarządzania prowadzą zajęcia stosując róŝnorodne metody dydaktyczne. Poza wykładami i ćwiczeniami prowadzone są studia przypadków, gry menedŝerskie, dyskusje problemowe (na seminariach), przygotowanie projektów analityczno planistycznych, rozwiązywanie zadań i sytuacji decyzyjnych, inscenizowanie róŝnych sytuacji zawodowych w róŝnego rodzaju organizacjach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Studenci, oprócz obligatoryjnego udziału w zajęciach, przygotowują równieŝ własne prezentacje, a takŝe piszą prace tematyczne. Na wyróŝnienie zasługuje fakt, Ŝe mimo duŝej liczby studentów zdecydowana większość egzaminów i kolokwiów ma postać zadań otwartych, których ocena wymaga duŝego nakładu pracy wykładowców. Tego typu zadania pozwalają sprawdzać głębszy poziom przetwarzania informacji niŝ stosowane powszechnie testy wyboru.

3 3 W związku z duŝym zainteresowaniem studentów zajęciami w językach obcych Wydział Zarządzania poszerzył równieŝ ofertę dydaktyczną o wykłady do wyboru, które prowadzone są w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim WdroŜony został równieŝ system nauczania zdalnego (e-learning) poprzez platformę MOODLE, który wspiera proces dydaktyczny w zakresie nauczania biznesu (ma zastosowanie do zajęć z przedmiotów: Statystyka i Zarządzanie strategiczne). Uzyskiwane efekty kształcenia potwierdzają nagrody uzyskane na konkursach prac magisterskich. Laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską promującą polską gospodarkę, sponsorowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jest Halina Plucińska, zaś zwycięŝczynią konkursu Scientiae Legis Excellentia" organizowanego przez Narodowy Bank Polski na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa handlowego jest Magdalena Szyszka. 2. Znaczący stopień umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego oraz efektów kształcenia Wydział Zarządzania prowadzi i rozwija współpracę międzynarodową w ramach: 1) programu Erasmus z ponad 60 uczelniami europejskimi. W ramach tego programu rocznie wyjeŝdŝa za granicę około 130 studentów (w przewaŝającej części studentów kierunku zarządzanie) i około 10 pracowników naukowo dydaktycznych. Jednocześnie Wydział przyjmuje około 250 studentów zagranicznych, w ramach programu Sokrates oraz umów bilateralnych zawartych z uniwersytetami amerykańskimi i azjatyckimi. Poza studentami wyjeŝdŝającymi z Wydziału w ramach programu Erasmus, w wymianie uczestniczy około 80 studentów odbywających 3, 6, 9 i 12 miesięczne praktyki w korporacjach europejskich finansowane przez Komisję Europejską; 2) umów o bezpośredniej współpracy z 12 uniwersytetami z USA (4), Korei (2), Rosji (4), Ukrainy (1), Tajwanu (1). W ramach tych umów za granicę wyjeŝdŝa rocznie kolejne studentów Wydziału; 3) innych form wymiany międzynarodowej rocznie około 30 pracowników wyjeŝdŝa za granicę w celu wygłoszenia referatu na konferencjach, prowadzenia wspólnych badań. Na Wydział Zarządzania przyjeŝdŝa teŝ rocznie kilkudziesięciu wykładowców z zagranicy, którzy wykładają na specjalności prowadzonej w języku angielskim International Business Program i w programach standardowych. Współpraca międzynarodowa oprócz wymiany studentów i kadry naukowej obejmuje takŝe realizację prac naukowo badawczych z partnerami zagranicznymi z Copenhagen Business School, Center for Japanese and East Asian Studies, London, University of Michigan, University of North Florida, Uniwersytetem w Lund, Essex University, Wissenschafszentrum Berlin, Erasmus University w Rotterdamie, Sun Yat-sen University, oraz przedsięwzięć dydaktycznych tj. International Business Program Executive MBA, Program for European and Korean Students SAIPEKS. Efektem współpracy międzynarodowej są przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym jak: International Business Program - są to dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim z udziałem wykładowców z licznych uczelni zagranicznych. Dwuletnie studia Global MBA dające studentom moŝliwość połączenia intensywnych studiów zgodnie ze specjalnie opracowanym zestawem wykładów i ćwiczeń oraz doświadczeń wyniesionych z pobytu na uniwersytetach w czterech krajach uczestniczących w programie: University of North Floryda (USA), Cologne University of Applied Sciences (Niemcy), Dongbei University of Finance and Economics in Dalian (Chiny) i Wydział Zarządzania UW. Program EMBA, który powstał w 1991 roku we współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z University of Illinois At Urbana Champaign. Absolwenci programu otrzymują: dyplom i tytuł MBA nadany przez University of

4 4 Illinois oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych wydawane przez UW. Program for European Students SAIPEKS. Partnerami ze strony Unii Europejskiej są: Wydział Zarządzania UW (koordynator programu), University of Ljubliana, University of Northumbria at Newcastle i Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, natomiast ze strony koreańskiej: Kyungpook National University, Keimyung University i Yeungnam University. Realizacja programu rozpoczęła się r. a zakończy r. NaleŜy takŝe podkreślić starania Wydziału Zarządzania o umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego i jego powiązanie z praktyką gospodarczą. Świadczy o tym zapraszanie wykładowców z zagranicy i praktyki gospodarczej. W roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010, 12 wykładów kursowych (15-30 godzin) prowadzili profesorowie z Anglii, USA, Grecji, Francji, Kanady, Hiszpanii. W roku akademickim 2009/2010 zorganizowano 11 wykładów profesorów z zagranicy oraz 29 wykładów prowadzonych przez praktyków i polityków. 3. Dbałość o rozwój zainteresowań naukowych studentów Istotnym elementem opieki nad rozwojem zainteresowań naukowych studentów są Koła Naukowe. W UW wszystkie koła naukowe mają kilka moŝliwości finansowania swojej działalności. W skali ogólnouniwersyteckiej zajmuje się tym Rada Konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego, działająca przy Rektorze. Na zasadzie składania projektów kaŝde koło naukowe ma moŝliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Jest to rozwiązanie korzystne dla studentów i pozwala na przejrzystość w procesie wspierania działalności kół naukowych bez względu na warunki panujące na poszczególnych Wydziałach. Na Wydziale Zarządzania działa pięć kół naukowych, w tym trzy tematycznie związane są z kierunkiem zarządzanie. Są to: Koło Naukowe Marketingu Target, Studenckie Koło Naukowe Innowacji Technologicznych, Międzywydziałowe Studenckie Koło Zarządzania Technologiami. Otrzymują one bardzo dobrą pomoc ze strony Uniwersytetu oraz Władz Dziekańskich. Wszystkie znajdują się w ogólnouniwersyteckim rejestrze i dzięki temu mogą korzystać z róŝnych źródeł finansowania, w tym od fundacji działających na rzecz studentów UW. Koła Naukowe posiadają swoich opiekunów, którzy w opinii członków są bardzo pomocni i zaangaŝowani w ich działalność. W ramach działalności Kół Naukowych studenci biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale Zarządzania oraz mają moŝliwość publikowania swoich osiągnięć naukowych. Istotnym efektem działalności kół naukowych są publikacje na przykład w takich czasopismach jak: Problemy Zarządzania, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW. Ogółem w latach studenci i doktoranci opublikowali około 40 artykułów oraz byli współautorami skryptu: Ochrona konkurencji i konsumentów. WaŜnym wydarzeniem w działalności Kół Naukowych i Samorządu Studenckiego była organizacja w 2006 roku konferencji naukowej Zarządzanie według najlepszych. Inicjatywa ta ma być kontynuowana. Przykładami publikacji studentów w czasopismach naukowych są: 1. Migalski Lesław, Perspektywa poszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię, Studia i Materiały, 2006nr 2; 2. Borowiec BoŜena, Zarządzanie wiedzą z punktu widzenia twórców systemów informatycznych w: Studia i Materiały 2006, nr 1; 3. Ciesielska Małgorzata, Antropologia przedsiębiorczości. Nowe nurty w badaniach jakościowych w: Studia i Materiały 2006, nr 1; 4. Gajos Dorota (współautor.), Koszty pracy oraz moŝliwości legalnego ich ograniczania, w: Problemy Zarządzania 4/2006 (14);

5 5 5. Rosiak Agnieszka, Kształcenie studentów w warunkach otwartego rynku, w: R- Ewolucja Zarządzania i co z niej wynika..., redakcja Marian Dobrzyński, Waldemar Grzywacz, 2006; 6. Bernatt Maciej, współautor skryptu dla studentów, Ochrona konkurencji i konsumentów, M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, 2007; 7. Jackiewicz Aleksandra, W kierunku inteligentnych regulacji. Dylematy Oceny Skutków Regulacji w sporcie, w: Studia i Materiały. 2008, nr 2; 8. Sobolewska Olga, Ocena e-nauczania z zastosowaniem modelu akceptacji technologii TAM, w: Informatyka dla przyszłości, redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, 2008; 9. Pachowski Michał, Metody zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controllingu jakości, pod redakcją Nikodema Grzenkowicza, 2009; 10. Zborowski Marek, WCMS jako narzędzie wspomagające zarządzanie treścią witryny internetowej organizacji, w: Komputerowe systemy zarządzania, redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jan Turyna, Dodatkowym miejscem publikacji prac studentów jest Internet. Przykładowo na stronie Biura Karier (www3.wz.uw.edu.pl/bk) znajdują się następujące artykuły: 1. Zbonikowska Iza, Praca w wakacje, 2. Pajek Alan, Bądź tam gdzie headhunter, 3. Remiszewska Marta, Supermena zatrudnię. Studenci Wydziału Zarządzania biorą udział w róŝnych konkursach zajmując w nich prestiŝowe miejsca: 2007 r. I miejsce w trzeciej edycji konkursu Cel MenedŜer - Michał Michałowski i Monika śochowska, I miejsce w konkursie Student z pomysłem Pre-Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej - grupa studentów pod kierownictwem Piotra Jutkiewicza i Norberta Kołosy, Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Konkursu Wiedzy Ekonomicznej - Kamil Rejent, Zwycięstwo w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej w dziedzinie PR - Adam Rogaliński, Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie : Eureko Akademia Przyszłości - Daniel Dziurdzia, Zwycięstwo w polskiej edycji konkursu Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" na najlepszy biznes plan - Joanna Czarnocka. VI edycja konkursu Student z Pomysłem. Pre-inkubator przedsiębiorczości akademickiej" laureatki - Patrycja Uśmiał, Katarzyna Niemirka, Anna Jurczak i Justyna Bocian IV edycja konkursu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na najlepszy biznes plan laureaci Piotr Jutkiewicz i Norbert Kołos zwycięstwo zespołu w polskiej edycji konkursu "Global Management Challenge", finaliści jego światowej edycji r. XIV edycja konkursu - Grasz o staŝ laureaci Agnieszka Bednarska, Justyna Bocian, Bartłomiej Burczyński, Sebastian Job i Agata Szydłowska 2009 r. zwycięstwo w konkursie Scientiae Legis Excellentia organizowanym przez Narodowy Bank Polski na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa handlowego Magdalena Szyszka.

6 4. Kontakty z otoczeniem biznesowym 6 Wiedza i doświadczenie pracowników Wydziału Zarządzania są wykorzystywane przez organy administracji Państwowej, samorządowej i organizacje gospodarcze. Kadra naukowa Wydziału Zarządzania przygotowuje opracowania i ekspertyzy dla Kancelarii Sejmu, Senatu, Ministerstw: Gospodarki, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Skarbu Państwa, Spraw Zagranicznych, NBP, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy Wydziału Zarządzania zasiadają w radach nadzorczych PKO BP S.A., Warta S.A., KGHM S.A., ORLEN S.A., PZU S.A. W 2008 roku została powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania UW Rada Biznesu, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu programów studiów i kształtowaniu sylwetki absolwenta. W skład Rady Biznesu wchodzą m.in. prezesi oraz szefowie takich organizacji jak: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Nordea Bank Polska S.A., Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A., Mazowiecki Urząd Marszałkowski, PLL LOT S.A., Eurolot S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje Biuro Karier działające na zasadzie wolontariatu. Rozmowa z opiekunem Biura podczas wizytacji pozwoliła potwierdzić dobre i efektywne kontakty z pracodawcami. Biuro posiada oferty pracy, praktyk oraz staŝy dla studentów i absolwentów kierunku zarządzanie. Działalność Biura Karier, jak i pełnione funkcje eksperckie wielu pracowników naukowowo- dydaktycznych z pewnością są dobrym kanałem komunikacyjnym między Wydziałem a praktyką gospodarczą dla budowania programu kształcenia. Głównymi zadaniami Biura Karier WZ UW są: pomoc studentom i absolwentom Wydziału Zarządzania w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy i zdobyciu doświadczenia, pozyskiwanie jak największej liczby ofert praktyk, staŝy i pracy stałej lub tymczasowej dla studentów, prowadzenie akcji informacyjnych o moŝliwościach zatrudnienia, pomoc studentom w podnoszeniu kwalifikacji (organizowanie na Wydziale Zarządzania UW szkoleń, warsztatów, case'ów i prezentacji firm), obsługa portalu informacyjnego, współpraca z firmami. Biuro Karier pomogło około 650 absolwentom w znalezieniu pracy m.in. w efekcie zorganizowania licznych targów pracy, w których uczestniczyli tacy pracodawcy jak np. Deloitte, KPNG, PKO BP, PKO S.A., mbank, oraz w rezultacie codziennej współpracy z około 1000 innych firm. Biuro Karier WZ UW jest twórcą nazwy Targów Pracy w Warszawie - Lobbing. Nazwa ta wyłoniona została w drodze konkursu i jest zastrzeŝona znakiem. Warte podkreślenia jest takŝe, Ŝe firmy regularnie korzystają z infrastruktury Biura Karier i Wydziału Zarządzania UW dla prezentacji firm w ramach Kreowania Wizerunku Pracodawcy (Employer Brandingu). Wydział Zarządzania ma równieŝ ciągły kontakt z absolwentami, którzy mając doświadczenia w pracy w korporacjach międzynarodowych, róŝnego rodzaju instytucjach państwowych, a takŝe w sektorze prywatnym, chętnie spotykają się ze studentami dzieląc się swoją praktyczną wiedzą wygłaszając wykłady, organizując jednodniowe szkolenia, a takŝe przekazując do Biura Karier propozycje ofert pracy (odbycia staŝy) i praktyk zawodowych. Przy Wydziale Zarządzania działa równieŝ Szkoła Giełdowa, oraz prowadzone są kursy dla członków rad nadzorczych, syndyków, przedstawicieli medycznych. 5. Wybitna kadra naukowowo dydaktyczna Wydział Zarządzania zatrudnia wybitnych przedstawicieli dyscypliny nauk o zarządzaniu. W minimum kadrowym studiów pierwszego i drugiego stopnia znajduje się:

7 7 17 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 13 posiadających dorobek naukowy w zakresie zarządzania i 4 posiadających dorobek naukowy z dziedziny nauki związanej z tym kierunkiem; 28 doktorów, w tym 14 posiadających dorobek naukowy z zakresu zarządzania i 14 posiadających dorobek z dziedziny nauki związanej z tym kierunkiem. Dorobek naukowy wielu nauczycieli akademickich ma wymiar nie tylko ogólnopolski ale i międzynarodowy. Prace pracowników Wydziału Zarządzania są znane i cytowane w polskim i międzynarodowym kontekście o czym świadczą m.in. liczne notowania na liście SSCI (np. Nowak, Kostera, Obłój, Kisielnicki, Wieczorkowska, Klincewicz) i recenzje monografii, które ukazują się w znaczących międzynarodowych pismach naukowych. Profesorowie Wydziału biorą udział zarówno w radach i kolegiach naukowych międzynarodowych recenzowanych pism naukowych, w tym pism z czołówki rankingu JCR ISI, jak i biorą udział w pracach europejskich organizacji naukowych. Są intensywnie obecni w międzynarodowym Ŝyciu naukowym zarówno europejskim, amerykańskim jak i azjatyckim. Profesorowie Wydziału prowadzą seminaria doktorskie i promują doktorów takŝe w uczelniach zagranicznych (Szwecja, Anglia), kierują centrami badawczymi za granicą np, prof. Monika Kostera na Linnaeus University w Szwecji. Nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania są członkami prestiŝowych międzynarodowych organizacji naukowych oraz rad programowych międzynarodowych czasopism jak np: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 1994 r. Journal of Interdisciplinary Economics, 1995 r. European Academy of International Business, 1996 r. Academy of Business Administration, 2000 r. Academy of International Business, 2001 r. Encyclopedia of Developing World, 2009 r. Rada Naukowa przy Zarządzie NBP. Ponadto prof. dr hab. A. Z. Nowak jest członkiem: 2003 r. - Fundacja Azja Europa z siedzibą w Singapurze, 2009 r. - Master of Business Administration (Kolegium Redakcyjne), 2008 r. - Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (Editoring Chief), 2009 r. - Yearbook on Polish European Studies (Editoring Chief), prof. dr hab.monika Kostera 2003 r. European Group of Organization Studies (EGOS) 2007 r. Academy of Management, OT and CMS Devisions, 2009 r. British Journal of Management, 2000 r. Management Learning, 2003 r. Journal of Organizational Change Management, The Sage handbook of Organizational discourse. London Thousand Oaks New Delhi, Human Relations, 2005 r. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, European Management Review, 2008 r. Journal of Management, Spirituality and Religion prof. dr hab. Krzysztof Obłój 1996 r. Strategic Management Society, 2003 r. American International Business 2007 r. EIBA Fellows 1994 r. Przegląd Organizacji (Organization Review) published by Polish Scientific Society of Organization and Management,

8 r. International Human Resource Journal (Member of the Editorial Board) 2006 r. International Journal of Emerging Markets (Member of the Editorial Bard) prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Od trzech kadencji członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przedstawiciel na Polskę międzynarodowej organizacji IRMA (Information Resources Management Association) oraz członek komitetu sterującego tej organizacji, przewodniczący Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej I i II kadencji. Członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu doradczego American Biographical Institute, wice przewodniczący Rady Informatyki II kadencji i członek Rady Konsultacyjnej PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism międzynarodowych: Information &Management Wydawnictwo North Holland oraz International Journal of Electronic Business Wydawca Intrcience Enterprises Ltd, UK. prof. dr hab. Andrzej Wiatrak Członek: Farm Education Academy oraz International Academy of Agrarian Education, Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem MenedŜerów Nauki (EARMA), Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, członek i Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek PTE, SERiA Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 6. Rozwinięte badania naukowe wyraźnie powiązane z kształceniem na kierunku zarządzanie Wydział Zarządzania posiada I kategorię przyznaną 30 czerwca 2006 r. przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki. Stanowi to wyraz uznania dla wysokiego poziomu prowadzonych badań i osiągnięć pracowników naukowych Wydziału. Wydział prowadzi badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w ramach badań statutowych, badań własnych, uzyskanych grantów ministerialnych, programów międzynarodowych i prac zleconych. Prowadzone w latach badania statutowe koncentrowały się w następujących głównych obszarach: otoczenie funkcjonowania firmy (regulacje prawne i finansowo podatkowe), etnografia organizacji i kultura organizacyjno prawna firmy, uwarunkowania ekonomiczno finansowe działalności firmy, zarządzanie i strategiczne decyzje małych firm i firm publicznych, technologie wirtualne jako narzędzia wspomagające zarządzanie, zarządzanie innowacjami i transfer technologii w przedsiębiorstwach, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Środki na badania własne przeznaczono przede wszystkim na finansowanie badań empirycznych do prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wyjazdów młodych pracowników na konferencje naukowe w celu prezentacji wyników badań. W latach pracownicy związani z kierunkiem zarządzanie uzyskali 3 tytuły naukowe profesora, 3 stopnie naukowe doktora habilitowanego i 29 stopni naukowych doktora. Poza grantami na badania własne Wydział Zarządzania wspiera rozwój własnej kadry naukowej poprzez stypendia i urlopy naukowe, nagrody za publikacje w zagranicznych czasopismach, 14 pensję za aktywność naukową, wyjazdy i staŝe zagraniczne. W finansowaniu badań naukowych Wydziału szczególne znaczenie mają granty ministerialne. Granty te słuŝyły między innymi finansowaniu badań w ramach dwóch

9 9 duŝych zespołowych projektów badawczych: Klastry i sieci aktorów jako kluczowe czynniki strategii i budowania konkurencyjności regionów na przykładzie województwa mazowieckiego (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak), Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Obłój) oraz dofinansowaniu badań dla kilku rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W ramach badań międzynarodowych pracownicy kierunku zarządzanie uczestniczyli w dwóch projektach NATO: 1. NATO Program bezpieczeństwa przez naukę (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak), 2. SAIPEKS Study Abroad and Intership Program for European and Korean Students (kierownik: prof. Alojzy Z. Nowak). Efektem pierwszego grantu było przygotowanie przez pracowników Wydziału Zarządzania oraz pracowników trzech uczelni ukraińskich i dwóch ekspertów natowskich ekspertyzy i wdroŝenia systemu bezpiecznej sieci w zakresie zarządzania systemami informatycznymi w wybranych uczelniach wyŝszych Ukrainy. W ramach SAIPEKS, który jest porozumieniem czterech uczelni europejskich (brytyjskiej, fińskiej, słoweńskiej i Wydziału Zarządzania UW jako kierownika projektu) oraz trzech uniwersytetów południowo koreańskich, powstaje opracowanie na temat wpływu róŝnic kulturowych na zarządzanie korporacjami międzynarodowymi oraz myślenia strategicznego absolwentów uniwersytetów szkół biznesu. W ramach tego porozumienia następuje takŝe wymiana pracowników i studentów europejskich i koreańskich. Badania zamawiane dotyczyły: uwarunkowań antymonopolowych prawnych i regulacyjnych, funkcjonowania Portów Lotniczych oraz Telekomunikacji Polskiej w UW i w Polsce, budowy i rozwoju społeczeństwa ekologicznego, promocji innowacyjnych firm inwestujących ekologicznie (dla Ministerstwa Ochrony Środowiska ), przygotowania i analizy baz danych dotyczących moŝliwości inwestycyjnych w Polsce (dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Efektem badań naukowych prowadzonych na kierunku zarządzanie są liczne publikacje w wydawnictwach o zasięgu krajowym (np. PWE, PWN, UW), i międzynarodowym (kilka publikacji wydanych przez wydawnictwo: Rutledge, Pelegreen etc.), czasopismach naukowych oraz liczne referaty na konferencjach naukowych. W latach pracownicy kierunku zarządzanie opublikowali ogółem 589 monografii lub rozdziałów w monografiach, 17 artykułów w czasopismach recenzowanych z tzw. listy filadelfijskiej i 323 artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu co najmniej krajowym. Część rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektów naukowych posłuŝyła takŝe do przygotowania podręczników i skryptów, a takŝe studiów przypadków dla studentów Wydziału Zarządzania. Są to następujące pozycje: Alojzy Z. Nowak, (red.), Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies, Routledge, Alojzy Z. Nowak, Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies. The financial crisis and prospects for recovery, the case of Poland and Central and Eastern Europe, Routledge, Alojzy Z. Nowak - Successfully Doing Business/Marketing In: Industrial mpolicy. Routledge, Alojzy Z. Nowak - Trends in financial markets and the polish zloty A qualitative approach. Interdisciplinary Economics A B Academic Publishers, 2008.

10 10 Monika Kostera, (red.) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths. London: Palgrave, Monika Kostera, (red.) Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations. London: Palgrave, Monika Kostera, (red.) Mythical inspirations for organizational realities. London: Palgrave, Monika Kostera, (z: Mary Jo Hatch I Andrzejem Koźminskim) The three faces of leadership: Manager, artist, priest. (Translation to Chinese) Beijing: Economy & Management Publishing Mouse, Monika Kostera, Organizational ethnography: Methods and inspirations. Lund: Studentlitteratur, Monika Kostera, (red. z: Danielem Hjorth) Entrepreneurship and the Experience Economy. Malmö: Copenhagen Business School Press, Krzysztof Obłój, Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transitional market, forthcoming in Entrepreneurship: Theory and Practice no 1, 2010 (z T. Oblojem, M. Pratt). Krzysztof Obłój, Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where should the research go in the future, Entrepreneurship: Theory and Practice, 2008, v. 32, issue. 1, p (z G. D. Bruton, D. Ahlstrom). Krzysztof Obłój, Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change, W; J. Saee (ed) Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, Routledge, London 2007 (z: M. Ciszewska, A. Kuśmierz). Krzysztof Obłój, Diminishing returns from reputation: do followers have a competitive advantage? Corporate Reputation Review, vol 9, no. 4, p (z T. Obłój). Jerzy Kisielnicki, The convergence strategy in small and medium sized companies exemplified by e business and t business organizations w: Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, red. M. Khosrow Pour, IDEA Group Pub, Washington Jerzy Kisielnicki, How the application of Management Information System (MIS) affects business value (BV) in the airline industry w monografii pod red. M. Khosrow Pour p.t Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology IDEA Group Pub, Vancouver Jerzy Kisielnicki, Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications, redaktor oraz autor opracowania Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications; Information Science Reference, Hershey New York 2008 (t.1-3). Krzysztof Klincewicz, Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, New Brunswick: Transaction Publishers, Monografie z zakresu zarządzania opublikowane w czołowych krajowych wydawnictwach: 1. Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Andrzej Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, GraŜyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Krzysztof Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Jan Śliwa, Wiesław Szczęsny, Sławomir Wymysłowski, Małgorzata Winter, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem? C.H. Beck, Tomasz Gwiazda, Algorytmy genetyczne. Kompendium, t.1 i t.2, PWN, Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie, PWE, 2008.

11 11 8. Beata Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Efekty prowadzonych badań naukowych pozwoliły na opracowanie wielu podręczników i skryptów akademickich. W latach pracownicy Wydziału opublikowali w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 35 pozycji jak np: 1. Jan Śliwa, Zarządzanie finansami w złoŝonych organizacjach gospodarczych, Maciej Bernatt, Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów. Skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych, Beata Glinka, Przemysław Hensel, Projektowanie organizacji, Tomasz Zalega, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Andrzej Jaroszyński, Postępowanie administracyjne. Skrypt dla studiów zarządzania i ekonomicznych, Jan Turyna, Accounting: Texts and cases, skrypt, Jerzy śyŝyński, Podstawy metod statystycznych dla zarządzania, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Gwiazda, Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Krzysztof Podstawka, Marketing menedŝerski - standardy, procedury, strategie, Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski, Michał Ambroziak, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Podstawy prawa w gospodarce, redakcja Stanisław Piątek, Igor Postuła, Monika Kostera, Współczesne koncepcje zarządzania, Hanna Fołtyn, Praca współczesnych menedŝerów, Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Nikodem Grzenkowicz (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty kontrolingu jakości Olszak Małgorzata, Normy adekwatności kapitałowej, Prawo gospodarcze publiczne, redakcja Stanisław Piątek, Igor Postuła, Marian Dobrzyński, Materiały do studiowania społecznej psychologii organizacji, Marian Dobrzyński, Marta Remiszewska, Materiały do studiowania zarządzania potencjałem społecznym (ZPS), Sprawa Microcoft studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, ksiąŝka jest pierwszym w Polsce kompleksowym ujęciem zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy nauk prawnych, zwłaszcza w wymiarze konstytucyjnym i międzynarodowym, Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, ksiąŝka powstała na podstawie raportu z badań przeprowadzonych w 2009 r. w ramach projektu badawczego realizowanego przez zespół pracowników Wydziału Zarządzania UW oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. W działalności naukowej Wydziału Zarządzania waŝne miejsce zajmuje organizowanie konferencji naukowych. W latach Wydział zorganizował lub współorganizował 23 konferencje międzynarodowe oraz 38 konferencji i seminariów krajowych. Tytuły wielu z nich bezpośrednio nawiązują do problematyki

12 12 zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Są to: Zarządzanie według najlepszych, 16 maja 2006 r., Wydział Zarządzania UW, organizator: Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania UW, Megatrendy we współczesnym świecie, 6 czerwca 2006 r., organizatorzy: Centrum Europejskie UW i Wydział Zarządzania UW, The seventh annual international business research conference, 9 10 lutego 2007 r, Jackonsville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, University North Florida, Taiwanese Center for East Europe. Comparative analysis of economic changes in the context of global management, 4 lipca 2007 r. Taipai, Wydział Zarządzania UW, Regulacja na rzecz konkurencji, września 2007 r., coroczna konferencja Wydziału Zarządzania UW, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, października 2007 r., Wydział Zarządzania UW, organizator: Katedra Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania UW, Building network for innovative economy, 1 listopada 2007 r., Wydział Zarządzania UW, Zmieniający się świat organizacji, 7 listopada 2007 r., Global Economy In Search of New Ideas and Concepts, 8 9 lutego 2008 r., Jacksonville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, University North Florida, Informatyka dla przyszłości, 26 września 2008 r., Wydział Zarządzania UW, Computer sciences as a tool of Management Informatization, listopad 2008 r., Jacksonville, Florida USA, organizatorzy: Wydział Zarządzania UW, Skutki kryzysu finansowego dla rozwijających się rynków. Wybrane aspekty, 8 maja 2009 r., Wydział Zarządzania UW, Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstwa na Mazowszu, 5 czerwca 2009 r., coroczna konferencja Wydziału Zarządzania UW, Mierki k/olsztynka, Komputerowe systemy zarządzania, Seminarium naukowe z okazji 70 lecia Profesora Jerzego Kisielnickiego, 28 października 2009 r., Wydział Zarządzania UW. Efektem prac badawczych oraz wymiany międzynarodowej są realizowane następujące projekty, Entrepreneurship and the Experience Economy z Copenhagen Busienss School, Intellectual Property, Innovation and Management in Emerging Economies, z Cwentre for Japanese and East Asian Studies, London UK, Research on institutional trust methodological problems z University of Michigan, Globalization, International Business and European Integration z University of North Florida. 7. Na Wydziale Zarządzania został wdroŝony kompleksowy wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia Na Wydziale Zarządzania UW funkcjonuje Wydziałowy System Jakości Kształcenia, który został przyjęty przez Radę Wydziału Zarządzania UW w 2008 roku. System ten ma na celu : osiąganie załoŝonych celów kształcenia (kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw), odpowiedź na oczekiwania firm pracodawców i studentów, stymulowanie innowacji w obszarze kształcenia i doskonalenia kursów,

13 13 utrzymywanie najwyŝszych standardów pracy administracyjnej i przejrzystości, zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami kształcenia i akredytacji, ciągłe doskonalenie działań w oparciu o regularnie gromadzone informacje od interesariuszy Wydziału oraz raporty z wewnętrznych przeglądów Na Wydziale funkcjonuje Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia, złoŝony z samodzielnych pracowników naukowych, pozostałych pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych. Istotnymi dokumentami w zakresie jakości kształcenia są m. in. Podręcznik nauczyciela akademickiego w którym między innymi znajdują się głębokie odniesienia do postaw nauczyciela akademickiego i jego wpływu na jakość kształcenia, a takŝe dokument Prawa i obowiązki w systemie jakości kształcenia, w którym szczegółowo określono uprawnienia i obowiązki wielu jednostek i organów Uniwersytetu jak np. Samorządu studenckiego, roŝnych Komisji, dziekana itp. Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia systematycznie prowadzi prace nad aktualizacją programu studiów poprzez, między innymi, analizę porównawczą programów kształcenia uczelni zagranicznych oraz oczekiwań rynku pracy. Nad kształtem programu studiów czuwa Komisja Programowa i Dydaktyczna, w której biorą udział równieŝ studenci. System oceny studentów jest na bieŝąco weryfikowany przez prowadzących poszczególne zajęcia, a takŝe przy uwzględnieniu wniosków studentów i samorządu studenckiego, przez Dziekana i Kolegium Dziekańskie. Anonimowe ankiety studenckie są prowadzone on-line przez system USOS dla kaŝdego rodzaju kursu od początku 2009 r. Ich wyniki są dostępne w systemie USOS zarówno dla wykładowców, jak i studentów. Proces ankietyzowania na wszystkich wydziałach Uniwersytetu przeprowadza Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Studenci po zakończeniu cyklu programowego kaŝdych zajęć wypełniają ankietę, która jest złoŝona z szeregu pytań. Pytania są trafne i logicznie ułoŝone a zawartą w nich skalę ocen moŝna uznać za właściwą. Ankieta posiada instrukcję jej wypełnienia, co jest bardzo pomocne studentom. Mocną stroną procesu ankietyzacji na Wydziale Zarządzania jest konsekwentna realizacja i porównywalność w perspektywie czasowej. Przy budowie ankiety oraz jej mechanizmu wdraŝania zaangaŝowany był Samorząd Studentów UW, co pozwoliło na poznanie oczekiwań i uwag studentów. Cały proces ankietyzacji naleŝy ocenić bardzo wysoko, szczególnie zaś profesjonalne ujęcie ankiety i sposób jej analizy. Ankiety są równieŝ wykorzystywane, zgodnie z ustawą, w przeprowadzanych okresowych ocenach wykładowców. Na Wydziale Zarządzania są równieŝ przeprowadzane hospitacje zajęć przez kierowników katedr i zakładów, co zostało potwierdzone podczas wizytacji. Informacje dotyczące procesu dydaktycznego na akredytowanym kierunku oferty edukacyjnej, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur czy planowanych efektów dydaktycznych są publikowane w postaci wydawnictw promocyjno-informacyjnych i na stronach internetowych Uniwersytetu. 8. Wydział Zarządzania posiada nowoczesną bazę dydaktyczną Bazę Wydziału Zarządzania stanowią trzy nowoczesne, oddane do uŝytkowania w latach budynki o łącznej powierzchni uŝytkowej m 2. W budynkach tych Wydział posiada 44 sale o łącznej powierzchni m 2 mogące pomieścić jednocześnie 2480 słuchaczy. Wszystkie sale dydaktyczne są objęte systemem centralnej wentylacji i klimatyzacji oraz posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu. DuŜe sale (4 aule i 14 sal wykładowych) o pojemności miejsc, są wyposaŝone w stacjonarne systemy multimedialne. Sale ćwiczeniowe i seminaryjne są obsługiwane urządzeniami przenośnymi, wspomagającymi proces dydaktyczny. 4 sale komputerowe są wyposaŝone w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniami wspomagającymi zarządzanie

14 14 przedsiębiorstwem: Microsoft Office, Open Office, programy specjalistyczne Statistica, Project MenedŜer, Symfonia (program finansowo-księgowy), Adonis, IFS(program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem), Amadeus (program do obsługi biur podróŝy) oraz Generator Wniosków UE. Uzupełnieniem tych sal jest sala pracy własnej studentów z 23 stanowiskami oraz moŝliwością podłączenia się do Internetu w dowolnym punkcie Wydziału za pomocą sieci WiFi. Baza dydaktyczna jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział posiada własną bibliotekę. W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad ksiąŝek i 9310 zbiorów specjalnych, w czytelni ksiąŝek i ponad 1000 czasopism. Biblioteka prenumeruje 74 czasopisma krajowe i 15 czasopism zagranicznych. Wśród nich są wszystkie, waŝne dla studentów studiujących kierunki o profilu ekonomicznym tytuły. W zbiorach Biblioteki znajdują się wszystkie zalecane studentom w sylabusach podręczniki i opracowania, Tradycyjne zbiory Biblioteki Wydziałowej wzbogacane o około 3000 ksiąŝek rocznie uzupełniają wydawnictwa elektroniczne BUW, bazaibuk.pl i własne bazy danych. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wolnym dostępie do półek. Zbiory są elektronicznie skatalogowane, zamówienia moŝna składać droga internetową, czytelnicy em są powiadamiani o terminie zwrotu ksiąŝek. W czytelni studenci mogą korzystać z kserokopiarek i drukarek. Czytelnia dysponuje 150 miejscami, w tym 34 stanowiskami komputerowymi. 3 Następna ocena jakości kształcenia w jednostce i na kierunku studiów, o którym mowa w 1, nastąpi w roku akademickim 2018/ Uczelnia niezadowolona z uchwały moŝe złoŝyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, naleŝy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 1) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 2) Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5 6 PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Marek Rocki

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo