Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie grupowe SOLIDNA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie grupowe SOLIDNA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 ndywidualne jak Ty Ubezpieczenie grupowe SOLDNA FRMA OGÓLNE WARUNK UBEZPECZENA

2

3 SPS TREŚC Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Solidna Firma przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku....3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...9 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy...15 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego...18 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...20 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...22 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego...30 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B)...38 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Dziecka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Dziecka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego...56 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Współmałżonka Ubezpieczonego Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...68

4 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...71 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...77 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego...80 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Urodzenia się Martwego Dziecka Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu...84 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (krótki katalog zachorowań)...86 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (szeroki katalog zachorowań)...90 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Współmałżonka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (krótki katalog zachorowań) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Współmałżonka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (szeroki katalog zachorowań)...98 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Dziecka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu na OOM Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu na OOM Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Operacyjnego Ubezpieczonego Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Operacyjnego Współmałżonka Ubezpieczonego Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Leczenia Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego (Wariant Podstawowy) Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego (Wariant Prestige)...153

5 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Solidna Firma przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Solidna Firma, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., zwane dalej Ubezpieczycielem. Użyte w niniejszych OWU, dodatkowych umowach ubezpieczenia, wniosku ubezpieczeniowym, polisie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) Certyfikat dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego, 2) Deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia dokument składany Ubezpieczycielowi, w którym pracownik Ubezpieczającego wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, 3) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia, 4) polisa wydany przez Ubezpieczyciela dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, 5) pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub innej umowy, której przedmiotem jest świadczenie pracy, 6) rocznica polisy każda rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 7) suma ubezpieczenia suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, będąca podstawą ustalania wysokości świadczenia, 8) Ubezpieczający osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, która we własnym imieniu zawarła umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na rachunek Ubezpieczonych, 9) Ubezpieczony osoba fizyczna będąca pracownikiem Ubezpieczającego objęta ubezpieczeniem na podstawie umowy ubezpieczenia, 10) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU, 11) Uposażony osoba lub osoby wskazane przez Ubezpieczonego, które są uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego Niniejsze OWU stanowią samodzielną podstawę do zawierania przez Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia. W przypadku zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia, w sprawach, które nie zostały w nich uregulowane, stosuje się odpowiednio zapisy niniejszych OWU. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego. Zawarcie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i ulega przedłużeniu na następny rok, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed upływem rocznicy polisy, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy następuje na wniosek Ubezpieczającego złożony na sporządzonym przez Ubezpieczyciela formularzu. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 Ubezpieczający dołącza Deklaracje przystąpienia do umowy ubezpieczenia wraz z wykazem osób na rachunek, których zawierana jest umowa ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może domagać się dołączenia do wniosku innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego w stosunku do osób zgłaszanych do ubezpieczenia, w szczególności kwestionariusza medycznego. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przed przystąpieniem Ubezpieczonego do umowy już zawartej, Ubezpieczyciel może skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie. Koszty badań, o których mowa w ust. 4, ponosi Ubezpieczyciel. Jeżeli wniosek o zawarcie ubezpieczenia został wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do uzupełnienia tego wniosku albo do sporządzenia nowego wniosku w dodatkowym terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje przez Ubezpieczyciela polisą. Dzień zawarcia umowy ubezpieczenia określony jest w polisie, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się zgodnie z 5 ust. 1 OWU.

6 Uprawnienie do ubezpieczenia Uprawnionymi do objęcia ochroną ubezpieczeniową są pracownicy Ubezpieczającego, którzy nie ukończyli 65 roku życia. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 5. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnego Ubezpieczonego następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu Ubezpieczycielowi Deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się jednak wcześniej niż w dniu określonym w polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela. Deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia powinna zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu przygotowanym przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową Certyfikatem, który doręcza każdemu z Ubezpieczonych. Przerwy w ochronie ubezpieczeniowej 6. Ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego zostaje zawieszona w przypadku, gdy Ubezpieczony przebywa na urlopie bezpłatnym dłuższym niż kolejne 31 dni. Zawieszenie ochrony rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 31 dzień przebywania przez Ubezpieczonego na urlopie bezpłatnym, zaś kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony kończy urlop. Za okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej składka ubezpieczeniowa nie przysługuje. Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może zwrócić się do Ubezpieczającego z wnioskiem o otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w czasie trwania tego urlopu. 5. Akceptując wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 4, Ubezpieczający zobowiązuje się, na czas trwania urlopu wychowawczego, do przekazywania Ubezpieczycielowi składek ubezpieczeniowych. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej 7. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego następuje: 1) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia, 5. 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym ustał stosunek pracy łączący Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, 3) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył wiek 65 lat, 4) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia, 5) z dniem zgonu Ubezpieczonego. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego z tytułu wszystkich umów dodatkowych. Przekazywanie informacji o Ubezpieczonych 8. Ubezpieczyciel prowadzi dokumentację obejmującą listę Ubezpieczonych. Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed końcem każdego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi listę osób, które będą objęte umową ubezpieczenia w następnym miesiącu oraz osób, których ochrona ubezpieczeniowa wygasa. Zbiór danych przekazywanych do Ubezpieczyciela zawierał będzie informacje podane w wypełnionych i podpisanych przez Ubezpieczonych Deklaracjach przystąpienia do umowy ubezpieczenia oraz innych dokumentach podpisanych przez Ubezpieczonych w związku z umową ubezpieczenia. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 3, będzie przekazywany Ubezpieczycielowi z wyłącznym wykorzystaniem rozwiązań informatycznych dostarczonych przez Ubezpieczyciela i w sposób zgodny z ustalonymi przez Ubezpieczyciela procedurami. Zmiana sposobu przekazywania danych nie jest zmianą umowy ubezpieczenia. Jedynie dane przekazywane Ubezpieczycielowi w sposób, o którym mowa w ust. 4, stanowić będą podstawę do objęcia ochroną ubezpieczeniową lub do stwierdzenia jej wygaśnięcia. Zmiany umowy ubezpieczenia 9. Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia mogą być dokonane w drodze negocjacji lub w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z ust. 1 w trakcie trwania roku polisy Ubezpieczyciel zastrzega

7 sobie prawo do wystąpienia do Ubezpieczającego z propozycją ponownego określenia wysokości składek. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 10. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia przyjmuje się dzień doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego 1 Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego w przypadku nieopłacenia składki w ciągu 30 dni od daty jej wymagalności, jeżeli Ubezpieczyciel wezwał uprzednio Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki w dodatkowym terminie, o którym mowa w 15 ust. 5 OWU. W takim wypadku termin wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Ubezpieczyciela, o którym mowa w 15 ust. 5 OWU. Jeżeli składka wpłynie na rachunek Ubezpieczyciela w określonym w ust. 1 zdanie drugie okresie wypowiedzenia, Ubezpieczyciel nie będzie naliczać odsetek za zwłokę. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego 1 Ubezpieczającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że jej rozwiązanie następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Wniosek Ubezpieczającego o rozwiązanie umowy ubezpieczenia winien mieć formę pisemną. Suma ubezpieczenia 1 Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ustala wysokość sum ubezpieczenia w granicach określonych w ofercie Ubezpieczyciela. Ubezpieczeni zatrudnieni u Ubezpieczającego mogą zostać podzieleni na grupy według zasad zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia musi być wyrażona jednakowo dla wszystkich Ubezpieczonych w ramach jednej grupy. Suma ubezpieczenia może być wyrażona kwotowo lub jako wielokrotność zasadniczego wynagrodzenia brutto przysługującego Ubezpieczonemu z tytułu umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczający za zgodą Ubezpieczyciela może zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy. 6. Wniosek o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5, musi być złożony przez Ubezpieczającego nie później niż na miesiąc przed każdą rocznicą polisy. 7. Wysokość sum ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Ograniczenia wysokości sumy ubezpieczenia 1 Ubezpieczyciel ustala maksymalną wysokość sumy ubezpieczenia dla poszczególnego Ubezpieczonego akceptowaną bez konieczności badania jego stanu zdrowia. Składka 15. Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składki w terminach i w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Składka jest opłacana w trybie miesięcznym. Wysokość składki z tytułu umowy ubezpieczenia jest obliczana jako suma składek za poszczególnych Ubezpieczonych. Składki Ubezpieczający wpłaca na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku Ubezpieczyciela. 5. W przypadku zaległości w opłacaniu składek Ubezpieczyciel w formie pisemnej wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując dodatkowy 14-dniowy termin na uregulowanie zaległości oraz informując o skutkach niezapłacenia składki, o których mowa w 11 ust. 1 OWU. 6. W przypadku zaległości w opłacaniu składek wpłacane kwoty przeznaczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnej składki. Zwrot składki 16. Jeżeli rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje przed końcem okresu, za który opłacono składkę, Ubezpieczyciel dokonuje rozliczenia składki. Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu nadpłaconą składkę w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia.

8 Uposażony Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, Ubez- 17. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłaca- do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie ne jest Uposażonym. należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Ubezpieczony wskazuje Uposażonych w formie pisem- Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- nej pod rygorem nieważności, na formularzu przygoto- nie dokumenty, do których należą w szczególności: wanym przez Ubezpieczyciela. 1) akt zgonu Ubezpieczonego lub skrócony odpis aktu Ubezpieczony może w każdej chwili dokonać zmiany zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych Uposażonych. dokumentów, odpis postanowienia sądu o uzna- Wskazanie i zmiana Uposażonych są przekazywane niu Ubezpieczonego za zmarłego lub stwierdzający Ubezpieczycielowi w formie listu poleconego za po- jego zgon lub poświadczona notarialnie kopia tych twierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem Ubezpie- dokumentów, czającego i są skuteczne z chwilą otrzymania ich przez 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, Ubezpieczyciela. 3) dokumenty poświadczające tożsamość Uposażo- 5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych, lub gdy nych, żaden z Uposażonych w dniu zgonu Ubezpieczonego 4) pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu nie żył albo wszyscy Uposażeni utracili prawo do świad- spełnienia świadczenia. czenia, uprawnionymi do otrzymania świadczenia są W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia członkowie rodziny Ubezpieczonego według następują- Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany cej kolejności: przez osobę uprawnioną do jego otrzymania. 1) współmałżonek, 5. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności 2) w równych częściach dzieci Ubezpieczonego, jeśli koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpie- brak współmałżonka, czyciela albo wysokości świadczenia okazało się nie- 3) w równych częściach rodzice Ubezpieczonego, jeśli możliwe, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w ciągu 14 brak dzieci i współmałżonka, dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staran- 4) w równych częściach rodzeństwo Ubezpieczonego, ności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bez- jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka, sporną część świadczenia Ubezpieczyciel spełni w ter- 5) inni spadkobiercy Ubezpieczonego, jeżeli brak osób minie przewidzianym w ust. wymienionych powyżej. 6. W przypadku odmowy wypłaty świadczenia, Ubez- 6. Śmierć jednej lub wielu osób z danej grupy skutkuje pro- pieczyciel w formie pisemnej powiadomi o tym fakcie porcjonalnym zaliczeniem udziału zmarłego (zmarłych) zgłaszającego roszczenie, w ciągu 14 dni od otrzymania na rzecz pozostałej żyjącej osoby lub osób z danej gru- zgłoszenia roszczenia, wskazując na okoliczność oraz na py. podstawę prawną odmowy wypłaty świadczenia oraz 7. W przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpił na informując jednocześnie o przysługujących środkach od- skutek umyślnego czynu Uposażonego, Ubezpieczyciel woławczych. nie wypłaci świadczenia temu Uposażonemu. W takim 7. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji Ubez- przypadku prawo do świadczenia przechodzi na inne pieczycielowi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczo- osoby w proporcji i na zasadach określonych we wska- nego zwalnia Ubezpieczyciela od odpowiedzialności na zaniu Uposażonego, z uwzględnieniem ust. warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Procedura wypłaty świadczeń 8. Świadczenie ubezpieczeniowe podlega przepisom usta- 18. wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia wypłacane osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia spo- zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do- rządzonym na formularzu Ubezpieczyciela, do którego chodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane przez poz. 654 z późn. zm.). Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczeń. Prawo do zgłoszenia roszczenia przysługuje Ubezpiecza- jącemu, najbliższej rodzinie Ubezpieczonego oraz Uposażonym.

9 Wyłączenia odpowiedzialności 2) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rza- 19. dziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przy- Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialno- sługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, w przy- ści z tytułu zgonu Ubezpieczonego, gdy zgon nastąpił padku gdy wysokość świadczeń będzie ulegać zmia- w wyniku: nie w trakcie obowiązywania umowy ubezpiecze- 1) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, nia, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadome- 3) na każde żądanie Ubezpieczonego przekazywać in- go i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego formacje określone w pkt.1, 2 powyżej. w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach Ubezpieczający zobowiązuje się: przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności 1) przekazywać Ubezpieczonemu informacje uzyska- lub obrony koniecznej, ne od Ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 1 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego pkt. 1, nformacje te powinny być przekazane przestępstwa, Ubezpieczonemu: 3) samobójstwa lub próby samobójstwa, które miały przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgoa) miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia dy na zmianę warunków umowy ubezpieczenia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, lub prawa właściwego dla umowy ubezpiecze- 4) zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym nia, w przypadku informacji, o których mowa skażeniem radioaktywnym, spowodowanym działa- w ust. 1 pkt. 1, niem broni lub urządzenia wykorzystującego energię niezwłocznie po przekazaniu Ubezpieczająceb) rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość. mu przez Ubezpieczyciela informacji, o których mowa w ust. 1 pkt. Kontynuacja ubezpieczenia Ubezpieczający i Ubezpieczony są obowiązani zawia- 20. damiać Ubezpieczyciela o wszelkich zmia nach danych Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidual- określonych w umowie ubezpieczenia dotyczących nej kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy jego Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego. ochrona ubezpieczeniowa wygasła w związku z: Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił 1) ustaniem stosunku pracy, mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubez- 2) rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, pieczenia, w zakresie, w jakim umowa ubezpieczenia 3) ukończeniem przez Ubezpieczonego 65 roku ży- dotyczy jego praw i obowiązków. cia, 4) przebywaniem przez Ubezpieczonego na urlopie Postanowienia końcowe bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym, 2 5) odbywaniem przez Ubezpieczonego zasadniczej Pisma Ubezpieczyciela skierowane pod ostatnio znany służby wojskowej. Ubezpieczycielowi adres Ubezpieczającego, Ubezpie- Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje czonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpie- prawo do indywidualnej kontynuacji Ubezpieczenia pod czenia, uważa się za doręczone po upływie 30 dni od warunkiem, że złoży on wniosek o zawarcie umowy in- dnia ich wysłania. dywidualnego ubezpieczenia w terminie 90 dni od dnia Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia w związku wygaśnięcia jego ochrony ubezpieczeniowej. z umową ubezpieczenia wymagają formy pisemnej dla wywarcia skutków w nich przewidzianych. Obowiązki stron umowy ubezpieczenia 2 2 Ubezpieczyciel zobowiązuje się: W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają 1) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgo- zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, dy na zmianę warunków umowy ubezpieczenia ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obo- lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umo- wiązujące przepisy prawa polskiego. wy ubezpieczenia przekazać pisemnie informacje Wszelkie skargi i zażalenia Ubezpieczający lub Ubezpie- w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z okre- czony winien kierować w formie pisemnej do Zarządu śleniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń Ubezpieczyciela. przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, Skargi i zażalenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia do Ubezpieczyciela.

10 Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego Ubezpieczyciel zapewnia ochronę danych osobowych dotyczących osób ubezpieczonych, wskazanych przez Ubezpieczającego oraz osób wymienionych w innych dokumentach ubezpieczeniowych, uzyskanych w związku z umową ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osób ubezpieczonych lub uprawnionych do otrzymania świadczenia mogą być przetwarzane przez Ubezpieczyciela, w celu wykonywania umowy ubezpieczenia, bez powiadamiania tych osób. 26. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop 25. Sprawy sporne wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo

11 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA FRMA, zwanych dalej OWU. Użytym w OWDU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, używanym zaś w OWDU określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, 2) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, 3) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU. OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub w dowolnym momencie jej trwania. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, z tym że jeżeli zawierana jest w trakcie roku polisowego, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na następny rok, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego wyrażające wolę nieprzedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres winno być złożone na piśmie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki dodatkowa umowa została zawarta. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, jest zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto: 1) w dniu rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia i potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Składka 5. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia opłacana jest w tych samych terminach, co składka z tytułu umowy ubezpieczenia. Procedura wypłaty świadczeń 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia Ubezpieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowiednie dokumenty, do których należą w szczególności: 1) akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych dokumentów,

12 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 3) dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, np. raport policyjny, decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa, 4) dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 5) pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu spełnienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany przez Uposażonego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku nastąpił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu. Wyłączenia odpowiedzialności 7. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego, gdy zgon nastąpił w wyniku: 1) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, 2) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 3) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, 4) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony, 5) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, skoki na gumowej linie, 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu, 7) zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skażeniem radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia 8. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia nie skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem dodatkowej umowy ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszych OWDU, stosuje się odpowiednio zapisy OWU. 10. Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop

13 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru 5. Mózgu Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA FRMA zwanych dalej OWU. Użytym w OWDU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, używanym zaś w OWDU określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, 2) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU, 3) zgon w następstwie zawału serca zgon w następstwie martwicy części mięśnia sercowego spowodowanej niedokrwieniem, co zostało wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego, który nastąpił w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, 4) zgon w następstwie udaru mózgu zgon w następstwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, krwotoku podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, co zostało wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego, który nastąpił w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszych OWDU udarem mózgu nie jest udar niedokrwienny mózgu jako skutek nagłego zatrzymania oddechu i/lub krążenia oraz zawał tkanki mózgowej lub krwawienie wewnątrzczaszkowe spowodowane urazem. OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub w dowolnym momencie jej trwania. 6. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, z tym że jeżeli zawierana jest w trakcie roku polisowego, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy. 7. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na następny rok, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia. 8. Oświadczenie Ubezpieczającego wyrażające wolę nieprzedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres winno być złożone na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki dodatkowa umowa została zawarta. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, jest zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto: 1) w dniu rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia i potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Składka 5. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

14 Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia opłacana jest w tych samych terminach, co składka z tytułu umowy ubezpieczenia. Procedura wypłaty świadczeń 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, Ubezpieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowiednie dokumenty, do których należą w szczególności: 1) akt zgonu Ubezpieczonego lub skrócony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych dokumentów, 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 3) dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 4) pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu spełnienia świadczenia (przelew, przekaz pocztowy). W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany przez Uposażonego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił po upływie 180 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu będącego przyczyną zgonu. Wyłączenia odpowiedzialności 7. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku: 1) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, 3) samobójstwa lub próby samobójstwa, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 4) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony, 5) wykonywania standardowych praktyk medycznych przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, chyba że praktyki te były wykonane w sytuacji zagrożenia życia Ubezpieczonego w celu jego ratowania, 6) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, skoki na gumowej linie, 7) następstw i konsekwencji chorób rozpoznanych i leczonych przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 8) niezastosowania się przez Ubezpieczonego do zaleceń lekarskich lub nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia 8. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia nie skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem dodatkowej umowy ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszych OWDU, stosuje się odpowiednio zapisy OWU. 10. Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop

15 5. 6. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA FRMA, zwanych dalej OWU. Użytym w OWDU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, używanym zaś w OWDU określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, 2) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, 3) nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, któremu Ubezpieczony uległ jako: kierujący pojazdem silnikowym, motorowe rem, pojazdem szynowym lub jako pasażer któregoś z wymienionych pojazdów, rowerzysta, pieszy, 4) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU. OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub w dowolnym momencie jej trwania. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, z tym że jeżeli zawierana jest w trakcie roku polisowego, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy. 7. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na następny rok, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia. 8. Oświadczenie Ubezpieczającego wyrażające wolę nieprzedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres winno być złożone na piśmie, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki dodatkowa umowa została zawarta. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto: 1) w dniu rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia i potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Składka 5. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia opłacana jest w tych samych terminach, co składka z tytułu umowy ubezpieczenia.

16 Procedura wypłaty świadczeń 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, Ubezpieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowiednie dokumenty, do których należą w szczególności: 1) akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych dokumentów, 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 3) opis okoliczności wypadku, 4) dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, np. raport policyjny, decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa, 5) dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, 6) dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 7) pisemne wskazanie przez Uposażonego sposobu spełnienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany przez Uposażonego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego nastąpił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu. Wyłączenia odpowiedzialności 7. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, gdy zgon nastąpił w wyniku: 1) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, 2) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 3) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, 4) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony, 5) udziału Ubezpieczonego w wyścigach samochodowych i motorowych, 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia 8. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia nie skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem dodatkowej umowy ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszych OWDU, stosuje się odpowiednio zapisy OWU. 10. Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop

17 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpiecze- nia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie SOLD- NA FRMA, zwanych dalej OWU. Użytym w OWDU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, używanym zaś w OWDU określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, 2) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, 3) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU, 4) wypadek przy pracy wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy), który nastąpił: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym stosunku pracy, b) podczas wykonywania przez Ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, c) w czasie pozostawania przez Ubezpieczonego w dyspozycji zakładu pracy, d) podczas drogi Ubezpieczonego z miejsca za- mieszkania do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla Ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpieczenia. 5. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub w dowolnym momencie jej trwania. 6. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, z tym że jeżeli zawierana jest w trakcie roku polisowego, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy. 7. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na następny rok, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia. 8. Oświadczenie Ubezpieczającego wyrażające wolę nieprzedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres winno być złożone na piśmie, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki dodatkowa umowa została zawarta. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, jest zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto: 1) w dniu rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego.

18 Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia i potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Składka 5. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia opłacana jest w tych samych terminach, co składka z tytułu umowy ubezpieczenia. Procedura wypłaty świadczeń 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia Ubezpieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowiednie dokumenty, do których należą w szczególności: 1) akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych dokumentów, 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 3) dokumentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca wypadku przy pracy, 4) dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, np. protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 5) dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 6) pisemne wskazanie przez Uposażonego sposobu spełnienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany przez Uposażonego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy nastąpił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu. Wyłączenia odpowiedzialności 7. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, gdy zgon nastąpił w wyniku: 1) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, 2) wykonywania przez Ubezpieczonego pracy w miejscach objętych działaniami wojennymi, działaniami zbrojnymi lub zamieszkami, 3) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 4) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, 5) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony, 6) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, skoki na gumowej linie, 7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu, 8) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub regulaminu pracy. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia 8. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia nie skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem dodatkowej umowy ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszych OWDU, stosuje się odpowiednio zapisy OWU.

19 10. Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 1 lutego 2008 roku i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop

20 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpiecze- nia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA FRMA, zwanych dalej OWU. Użytym w OWDU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, używanym zaś w OWDU określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, 2) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU, 3) Współmałżonek Ubezpieczonego osoba, która w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, pozostawała z Ubezpieczonym w związku małżeńskim. OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub w dowolnym momencie jej trwania. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, z tym że jeżeli zawierana jest w trakcie roku polisowego, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na następny rok, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego wyrażające wolę nieprzedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres winno być złożone na piśmie, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki dodatkowa umowa została zawarta. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Współmałżonka Ubezpieczonego. Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, jest zgon Współmałżonka Ubezpieczonego. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto: 1) w dniu rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 2) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony pisemnie powiadomił Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia i potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie. Składka 5. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia opłacana jest w tych samych terminach, co składka z tytułu umowy ubezpieczenia. Procedura wypłaty świadczeń 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia Ubezpieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje do osób uprawnionych informację o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowiednie dokumenty, do których należą w szczególności: 1) akt zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych dokumentów, 2) dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 3) dokumenty poświadczające tożsamość Ubezpieczonego,

Indywidualne jak Ty OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja. Ubezpieczyciel zmieniającego się świata

Indywidualne jak Ty OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja. Ubezpieczyciel zmieniającego się świata ndywidualne jak Ty Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNK UBEZPECZENA Ubezpieczyciel zmieniającego się świata SPS TREŚC. Ogólne Warunki ndywidualnego Ubezpieczenia na Życie Solidna Kontynuacja...s.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ndywidualne jak Ty Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNK UBEZPECZENA SPS TREŚC. Ogólne Warunki ndywidualnego Ubezpieczenia na Życie Solidna Kontynuacja...s. 3. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej... str. 1 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie OWU/tRM6/1/2011 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NR OWU/TRM6/1/2011 Ogólne warunki grupowego terminowego ubezpieczenia na życie mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie ze zwrotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NR OWU/AD13/1/2013 UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO NR OWU/AT13/1/2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie stosuje się do umów ubezpieczenia grupowego na życie zawieranych przez Pramerica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T MOBILE o indeksie T Mobile/NNWTMK_3_1.2/2016 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. www.pramerica.pl

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE www.pramerica.pl SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA WSZELKI WYPADEK ABONENTÓW T-MOBILE o indeksie T-Mobile/NNWTMK_3_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo