Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne jak Ty. Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 ndywidualne jak Ty Ubezpieczenie Solidna Kontynuacja OGÓLNE WARUNK UBEZPECZENA

2 SPS TREŚC. Ogólne Warunki ndywidualnego Ubezpieczenia na Życie Solidna Kontynuacja...s. 3. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 8. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...s. 10. Ogólne WarunkiDodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego...s. 12. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy...s. 14. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego...s. 16. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 18. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...s. 20 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego...s. 22 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy...s. 24 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego...s. 27 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 29 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A)...s. 32 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B)...s. 35 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A)...s. 39 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B)...s. 42 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Dziecka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ A)...s. 46 X. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nwalidztwa Dziecka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Typ B)...s. 49 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego...s. 53 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 56 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Współmałżonka Ubezpieczonego...s. 59 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 62 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 65 XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu...s. 68 1

3 XX. Ogólne WarunkiDodatkowego Ubezpieczenia Ogólne Warunki ndywidualnego Ubezpieczenia Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie na Życie Solidna Kontynuacja Nieszczęśliwego Wypadku...s. 71 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci Wystąpienia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu umowy ubez- Serca lub Udaru Mózgu...s. 74 Niniejsze Ogólne Warunki ndywidualnego Ubezpiecze- pieczenia jest zgon Ubezpieczonego. XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nia na Życie Solidna Kontynuacja, zwane dalej OWU, Osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego...s. 77 stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Zawarcie umowy ubezpieczenia XX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Urodzenia się Martwego Dziecka Ubezpieczonemu...s. 79 zwane dalej Ubezpieczycielem. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Użyte w niniejszych OWU, dodatkowych umowach ubez- roku i ulega przedłużeniu na następny rok, jeżeli żadna ze Urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu...s. 81 pieczenia, wniosku ubezpieczeniowym, polisie oraz in- stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nych dokumentach stanowiących integralną część umowy upływem rocznicy polisy, pisemnego oświadczenia o nie- Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (szeroki katalog zachorowań)...s. 83 ubezpieczenia określenia oznaczają: przedłużeniu umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 8 XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ust. 1 pkt Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (krótki katalog zachorowań)...s. 87 ubezpieczenia zawierana na podstawie Ogólnych Zawarcie umowy następuje na wniosek Ubezpieczającego XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia, złożony na sporządzonym przez Ubezpieczyciela formula- Wystąpienia u Współmałżonka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (krótki katalog zachorowań)...s. 91 polisa - wydany przez Ubezpieczyciela dokument rzu wraz z potwierdzeniem płatności pierwszej składki w XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wysokości ustalonej przez Ubezpieczyciela, doręczonego Wystąpienia u Współmałżonka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania (szeroki katalog zachorowań)...s. 95 rocznica polisy każda rocznica daty zawarcia Ubezpieczycielowi w nieprzekraczalnym terminie 90 dni XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Wystąpienia u Dziecka Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania...s. 99 suma ubezpieczenia - suma pieniężna określona umowy grupowego ubezpieczenia na życie. XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia, będąca podstawą usta- Ubezpieczyciel może domagać się dołączenia do wnio- Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu...s. 102 lania wysokości świadczenia, sku, o którym mowa ust. 2 dokumentów niezbędnych do XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Ubezpieczający - osoba fizyczna zawierająca umo- oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 105 wę ubezpieczenia, Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Ubezpieczony - osoba fizyczna, która bezpośred- może skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie. Leczenia Ubezpieczonego w Szpitalu na OOM...s. 108 nio przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy Koszty badań, o których mowa w ust. 4 ponosi Ubezpie- XXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ubezpieczenia była zatrudniona w zakładzie pra- czyciel. Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu...s. 111 cy, który zawarł z Ubezpieczycielem na rzecz tej Jeżeli wniosek o zawarcie ubezpieczenia został wypełnio- XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia osoby umowę grupowego ubezpieczenia na ży- ny nieprawidłowo lub jest niekompletny, Ubezpieczyciel Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku...s. 114 cie, objęta ubezpieczeniem na podstawie umowy wezwie Ubezpieczającego do uzupełnienia tego wniosku XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ubezpieczenia, Ubezpieczonym może być jedynie albo do sporządzenia nowego wniosku w dodatkowym Leczenia Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu na OOM...s. 117 Ubezpieczający, terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela. XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie jaki obo- Leczenia Operacyjnego Ubezpieczonego...s. 120 zawierana na podstawie OWU, wiązywał danego Ubezpieczonego w ostatnim miesiącu XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia 8. umowa grupowego ubezpieczenia na życie bezpośrednio przed wystąpieniem Ubezpieczonego z Leczenia Operacyjnego Współmałżonka Ubezpieczonego...s. 130 umowa grupowego ubezpieczenia na życie, w ubezpieczenia grupowego z zastrzeżeniem, że do zakresu XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ramach której życie Ubezpieczonego było objęte umowy ubezpieczenia włączone mogą zostać te dodat- Leczenia Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu...s. 140 odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, kowe umowy ubezpieczenia, które występują w ramach XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia 9. Uposażony - osoba lub osoby wskazane przez ubezpieczenia Solidna Kontynuacja z wyłączeniem tych Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego (Wariant Podstawowy)...s. 143 Ubezpieczonego, które są uprawnione do otrzy- dodatkowych umów ubezpieczenia, których świadcze- XXXX. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia mania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpie- nia w ramach umowy ubezpieczenia grupowego miały Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego (Wariant Prestige)...s. 148 czonego. charakter jednorazowy. Warunki umowy ubezpieczenia Niniejsze OWU stanowią samodzielną podstawę do za- pozostają niezmienione przez cały okres obowiązywa- wierania przez Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia. nia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień W przypadku zawarcia dodatkowych umów ubezpiecze- 18. nia, w sprawach, które nie zostały w nich uregulowane, 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje stosuje się odpowiednio zapisy niniejszych OWU. przez Ubezpieczyciela polisą. 9. Dzień zawarcia umowy ubezpieczenia określony jest w polisie, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpie- 2 3

4 czyciela wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie piśmie o odstąpieniu od umowy. Pierwszą składkę Ubezpieczający zobowiązany jest opła- z Nieszczęśliwego Wypadku. cić w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubez- W razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczę- Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia pieczenia. Uprawnienie do ubezpieczenia śliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie przez Ubezpieczającego jest opłacana w trybie miesięcznym, w terminie równe kwocie określonej we wniosku ubezpieczenio- 10. do 15 dnia każdego miesiąca udzielania przez Ubezpie- Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zawarcia umowy wym. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpiecze- czyciela ochrony ubezpieczeniowej. ubezpieczenia w przypadku, gdy jego ochrona ubezpie- W okresie trwania ochrony tymczasowej, wyłączona jest nia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, Wysokość składki z tytułu umowy ubezpieczenia odpo- czeniowa z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu śmierci Ubezpie- z zastrzeżeniem ust.. wiada wysokości składki jaka dla danego ubezpieczonego życie wygasła w związku z: czonego, powstałej na skutek innej przyczyny, niż nie- Umowę ubezpieczenia uważa się również za wypowie- obowiązywała w ostatnim miesiącu przed wystąpieniem 1). ustaniem stosunku pracy, szczęśliwy wypadek. dzianą przez Ubezpieczającego w przypadku nieopłace- ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. 2). wypowiedzeniem przez Ubezpieczającego umowy Pierwsza składka ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. nia składki w ciągu 30 dni od daty jej wymagalności, jeżeli Wysokość składki pozostaje niezmieniona przez cały okres grupowego ubezpieczenia na życie, 1 jest zaliczana na poczet pierwszej składki wymagalnej w Ubezpieczyciel wezwał uprzednio Ubezpieczającego do obowiązywania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 3). przebywaniem przez Ubezpieczonego na urlopie bez- razie zawarcia zapłaty zaległej składki w dodatkowym terminie, o któ- zapisów 18 ust. 2 OWU. płatnym, macierzyńskim lub wychowawczym, rym mowa w 13 ust. 7 OWU. W takim wypadku termin Składki Ubezpieczający wpłaca na rachunek bankowy 4). odbywaniem przez Ubezpieczonego zasadniczej służ- Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozpoczyna się po Ubezpieczyciela. Zapłata następuje z chwilą uznania ra- by wojskowej. bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez chunku Ubezpieczyciela. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpie- Ubezpieczyciela, o którym mowa w 13 ust.7 OWU i W przypadku zaległości w opłacaniu składek, Ubezpie- prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia pod czonego następuje w dniu rozwiązania umowy ubezpie- kończy z ostatnim dniem tego miesiąca. czyciel w formie pisemnej wzywa Ubezpieczającego do warunkiem, że był objęty ochroną ubezpieczeniową z ty- czenia. Jeżeli składka wpłynie na rachunek Ubezpieczyciela w uzupełnienia zaległości, wskazując dodatkowy 14 dniowy tułu grupowego ubezpieczenia co najmniej przez okres Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy określonym w ust. 2 zdanie drugie okresie wypowiedze- termin na uregulowanie zaległości oraz informując o skut- wskazany w umowie grupowego ubezpieczenia i złoży on ubezpieczenia skutkuje zakończeniem ochrony ubezpie- nia, Ubezpieczyciel nie będzie naliczać odsetek za zwło- kach niezapłacenia składki, o których mowa w 10 ust. wniosek o zawarcie umowy indywidualnego ubezpiecze- czeniowej Ubezpieczonego z tytułu wszystkich umów kę. 2 OWU. nia w terminie 90 dni od dnia wygaśnięcia jego ochrony dodatkowych. 8. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, wpłacane ubezpieczeniowej oraz pod warunkiem zaakceptowania Zwrot składki kwoty przeznaczane są w pierwszej kolejności na poczet takiego wniosku przez Ubezpieczyciela. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1 najwcześniej wymagalnej składki. Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli w dniu Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowie- złożenia wniosku Ubezpieczony nie ukończył 65 roku Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w związku z: dzenie nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku za- Uposażony życia. 1). odstąpieniem Ubezpieczającego od umowy ubezpie- płacenia składki za czas udzielanej przez Ubezpieczyciela 1 czenia, ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 2). wypowiedzeniem przez Ubezpieczającego umowy Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpie- jest Uposażonym. ubezpieczenia, czenia lub ją wypowiedział, przysługuje zwrot składki, Ubezpieczony wskazuje Uposażonych w formie pisemnej Ochrona z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od 3). ukończeniem przez Ubezpieczonego 65 roku życia proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpiecze- pod rygorem nieważności, na formularzu przygotowanym dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpiecze- z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony nia. przez Ubezpieczyciela. nia, nie wcześniej jednak niż od 1-go dnia miesiąca następu- ukończył 65 rok życia, Ubezpieczony może w każdej chwili dokonać zmiany jącego po dniu złożenia wniosku o zawarcie ubezpieczenia, 4). zgonem Ubezpieczonego z dniem zgonu, Uposażonych. wraz z potwierdzeniem płatności pierwszej składki. 5). niezapłaceniem składki przez Ubezpieczającego na 1 Wskazanie i zmiana Uposażonych są przekazywane zasadach określonych w 1 w umowie ubezpieczenia odpowia- Ubezpieczycielowi w formie listu poleconego za potwier- Ochrona tymczasowa 6). złożeniem przez jedną ze stron oświadczenia, o któ- da wysokości sumy ubezpieczenia, jaka dla danego Ubez- dzeniem odbioru i są skuteczne z chwilą otrzymania ich rym mowa w 3 ust. 1, z zachowaniem wskazanego pieczonego obowiązywała w umowie ubezpieczenia gru- przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel udziela ochrony tymczasowej z tytułu terminu. powego w ostatnim miesiącu bezpośrednio przed wystą- Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub, gdy śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypad- Rozwiązanie umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiąza- pieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. żaden z Uposażonych w dniu zgonu Ubezpieczonego nie ku od dnia następnego po dniu złożenia wniosku ubez- niem wszystkich umów dodatkowych. wyrażona jest kwotowo. żył albo wszyscy Uposażeni utracili prawo do świadczenia, pieczeniowego oraz zapłacenia pierwszej składki ubez- W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia nie ma Wysokość sumy ubezpieczenia potwierdzana jest przez uprawnionymi do otrzymania świadczenia są członkowie pieczeniowej w kwocie ustalonej przez Ubezpieczyciela. możliwości jej wznowienia. Ubezpieczyciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: Ochrona tymczasowa trwa nie dłużej niż przez 60 dni cały okres obowiązywania 1). współmałżonek, i obowiązuje do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpiecze- Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 2). w równych częściach dzieci Ubezpieczonego, jeśli niowej, lub do momentu podjęcia przez Ubezpieczycie- brak współmałżonka, la decyzji o odmowie objęcia Ubezpieczonego ochroną Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia 1 3). w równych częściach rodzice Ubezpieczonego, jeśli ubezpieczeniową. w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający brak dzieci i współmałżonka, Do ochrony tymczasowej zastosowanie mają odpowied- Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia przyjmuje zobowiązany jest opłacać składki w terminach i w wyso- 4). w równych częściach rodzeństwo Ubezpieczonego, nie postanowienia Ogólnych Warunków Dodatkowego się dzień doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia na kości ustalonej w umowie ubezpieczenia. jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka, 4 5

5 5). inni spadkobiercy Ubezpieczonego, jeżeli brak osób pieczyciel w formie pisemnej powiadomi o tym fakcie cych z tytułu umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy Dane osób ubezpieczonych lub uprawnionych do otrzy- wymienionych powyżej. zgłaszającego roszczenie w ciągu 14 dni od otrzymania wysokość świadczeń będzie ulegać zmianie w trakcie mania świadczenia mogą być przetwarzane przez Ubez- Śmierć jednej lub wielu osób z danej grupy skutkuje pro- zgłoszenia roszczenia, wskazując na okoliczność oraz na obowiązywania umowy ubezpieczenia, pieczyciela w celu wykonywania umowy ubezpieczenia, porcjonalnym zaliczeniem udziału zmarłego (zmarłych) na podstawę prawną odmowy wypłaty świadczenia oraz 3). na każde żądanie Ubezpieczonego przekazywać infor- bez powiadamiania tych osób. rzecz pozostałej żyjącej osoby lub osób z danej grupy. informując jednocześnie o przysługujących środkach od- macje określone w pkt.1, 2 powyżej. W przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpił na sku- woławczych. Ubezpieczający jest obowiązany zawiadamiać Ubezpie- 2 tek umyślnego czynu Uposażonego, Ubezpieczyciel nie 8. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji Ubez- czyciela o wszelkich zmianach danych określonych w Sprawy sporne wynikające z umowy ubezpieczenia można wypłaci świadczenia temu Uposażonemu. W takim przy- pieczycielowi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczo- umowie ubezpieczenia dotyczących Ubezpieczającego. wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo padku prawo do świadczenia przechodzi na inne osoby w nego zwalnia Ubezpieczyciela od odpowiedzialności na przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby proporcji i na zasadach określonych we wskazaniu Upo- warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cy- Zmiany umowy ubezpieczenia Ubezpieczającego lub Uposażonego. sażonego, z uwzględnieniem ust. 3 i wilnego Świadczenie ubezpieczeniowe podlega przepisom usta- Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia mogą być doko- 2 Procedura wypłaty świadczeń wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od nane w drodze negocjacji lub w wypadkach przewidzia- Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- 1 osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. nych w obowiązujących przepisach prawa i wymagają warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia wypłacane zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do- pod rygorem nieważności formy pisemnej. są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia na for- chodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, W przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z ust. 1 w mularzu sporządzonym przez Ubezpieczyciela, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadno- poz. 654 z późn. zm.). trakcie trwania roku polisy, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Ubezpieczającego z propozycją ponownego określenia wysokości składek. ści i wysokości świadczeń. 1 Z tytułu zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z osobie Uposażonej świadczenie, o którym mowa w 2 ust. tytułu zgonu Ubezpieczonego, gdy zgon nastąpił w wyniku: 19. Pisma Ubezpieczyciela skierowane pod ostatnio znany Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop Prawo do zgłoszenia roszczenia przysługuje najbliższej 1). udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, Ubezpieczycielowi adres Ubezpieczającego, Ubezpie- rodzinie Ubezpieczonego oraz Uposażonym. działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i do- czonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpie- browolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach czenia, uważa się za doręczone po upływie 30 dni od pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy dnia ich wysłania. wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia w związku z niecznej, umową ubezpieczenia wymagają formy pisemnej dla Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- 2). usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego wywarcia skutków w nich przewidzianych. nie dokumenty, do których należą w szczególności: przestępstwa, 1). akt zgonu Ubezpieczonego lub skrócony odpis aktu 3). samobójstwa lub próby samobójstwa, które mia- 20. zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych doku- ły miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają mentów, odpis postanowienia sądu o uznaniu Ubez- Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, pieczonego za zmarłego lub stwierdzający jego zgon 4). zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym ska- ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obo- lub poświadczona notarialnie kopia tych dokumen- żeniem radioaktywnym, spowodowanym działaniem wiązujące przepisy prawa polskiego. tów, broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozsz- Wszelkie skargi i zażalenia Ubezpieczający lub Ubezpie- 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, czepienia jądrowego lub promieniotwórczość. czony winien kierować w formie pisemnej do Zarządu 3). dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, Ubezpieczyciela. 4). pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu speł- Obowiązki stron umowy ubezpieczenia Skargi i zażalenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni nienia świadczenia (przelew, przekaz pocztowy). 1 od dnia ich doręczenia do Ubezpieczyciela. W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się: Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany 1). przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na Rzecznika Ubezpieczonych. przez osobę uprawnioną do jego otrzymania. zmianę warunków umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy ubezpieczenia 2 przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubez- Ubezpieczyciel zapewnia ochronę danych osobowych pieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian dotyczących osób ubezpieczonych oraz osób wymienio- na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy nych w innych dokumentach ubezpieczeniowych, uzy- od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- ubezpieczenia, skanych w związku z umową ubezpieczenia, zgodnie z ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 2). pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia W przypadku odmowy wypłaty świadczenia, Ubez- niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługują- 29 sierpnia 1997 roku. 6 7

6 Ogólne Warunki Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej przez Uposażonego. czenia. Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasada- Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia skutkuje w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku mi przyjętymi w umowie ubezpieczenia. rozwiązaniem Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodat- kowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach wskazanych w OWU, a ponadto w dniu rozwiązania do- od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia datkowej ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwe- Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpie- go Wypadku, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie czonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku nastą- 10. w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako pił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez To- z tytułu dodatkowej umowy ubez- wypadku będącego przyczyną zgonu. warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia warzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na pieczenia odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia podstawie Ogólnych Warunków ndywidualnego Ubez- w dodatkowej umowie, jaka danego Ubezpieczonego pieczenia na Życie SOLDNA KONTYNUACJA, zwanych dalej OWU. wystąpieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego, gdy zgon nastąpił w wy- wyrażona jest kwotowo. niku: Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umo- 1). udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, 1). nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli wy ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez cały okres działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło obowiązywania dodatkowej przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko- dodatkowej niecznej, OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawie- 2). samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczone- rania umów ubezpieczenia. go, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wy- od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczenio- przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym sokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. wą, objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpiecze- 3). usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego nia. przestępstwa, Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest w 4). pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alko- przypadku, gdy Ubezpieczony był objęty ochroną ubez- holu, narkotyków, lub innych środków toksycznych za pieczeniową z tytułu Zgonu Ubezpieczonego w Następ- Procedura wypłaty świadczeń wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w stwie Nieszczęśliwego Wypadku w ostatnim miesiącu sposób przez niego zlecony, bezpośrednio przed wystąpieniem Ubezpieczonego z 5). uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych ubezpieczenia grupowego. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycz- okres wynikający z nego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- speleologia, skoki na gumowej linie, nie dokumenty, do których należą w szczególności: 6). prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądo- 1). akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgo- wego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych nu albo notarialnie poświadczona kopia tych doku- uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu nie- mentów, dopuszczonego do ruchu, Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, 7). zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym ska- Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci 3). dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśli- żeniem radioaktywnym, spowodowanym działaniem Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej wego wypadku np. raport policyjny, decyzja prokura- broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozsz- umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego w na- tury o umorzeniu śledztwa, czepienia jądrowego lub promieniotwórczość. stępstwie nieszczęśliwego wypadku. 5). dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 6). pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu speł- Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej nienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpie- 8 9

7 Ogólne Warunki sportów, do których należą: sporty motorowe oraz Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w okres wynikający z motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycz- Następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- nego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, nie dokumenty, do których należą w szczególności: speleologia, skoki na gumowej linie, 1). akt zgonu Ubezpieczonego lub skrócony odpis aktu 7). następstw i konsekwencji chorób rozpoznanych i le- zgonu albo notarialnie poświadczona kopia tych doku- czonych przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochro- Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia mentów, ną ubezpieczeniową z tytułu umowy grupowego Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Zawału Serca lub Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, ubezpieczenia na życie, Udaru Mózgu, zwane dalej OWDU, mają zastosowanie Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci 3). dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, 8). niezastosowania się przez Ubezpieczonego do zaleceń w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej jako Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej 4). pisemne wskazanie przez Uposażonych sposobu speł- lekarskich lub nieuzasadnionego nieskorzystania z po- rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez To- umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego w na- nienia świadczenia (przelew, przekaz pocztowy). rady lekarskiej. warzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na stępstwie zawału serca lub udaru mózgu. W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, podstawie Ogólnych Warunków ndywidualnego Ubez- Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia pieczenia na Życie SOLDNA KONTYNUACJA zwa- Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej przez Uposażonego. nych dalej OWU. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpie- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do czenia. Ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia skutkuje 1). dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpie- przyjętymi w umowie ubezpieczenia. od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- rozwiązaniem czenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 2). zgon w następstwie zawału serca - zgon w następ- Ubezpieczonego następuje w wypadkach wskazanych w Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli zgon Ubez- stwie martwicy części mięśnia sercowego spowodo- OWU, a ponadto w dniu rozwiązania dodatkowej umo- pieczonego nastąpił po upływie 180 dni od daty wystą- wanej niedokrwieniem, co zostało wskazane jako pienia zawału serca lub udaru mózgu będącego przyczy- pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w ną zgonu. protokole badania sekcyjnego, który nastąpił w okresie 10. odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatko- Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- wej umowy ubezpieczenia, z tytułu dodatkowej umowy ubez- warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 3). zgon w następstwie udaru mózgu - zgon w następ- pieczenia odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z stwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, w dodatkowej umowie, jaka danego Ubezpieczonego tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie zawału ser- krwotoku podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia ca lub udaru mózgu, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku: tętniaka wewnątrzczaszkowego, co zostało wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego, który nastąpił w okresie wystąpieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. wyrażona jest kwotowo. 1). udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatko- Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umo- przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wej W rozumieniu niniejszych wy ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczy- wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko- OWDU udarem mózgu nie jest udar niedokrwienny mózgu jako skutek nagłego zatrzymania oddechu i/lub ciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez cały okres obowiązywania dodatkowej niecznej, 2). usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop krążenia oraz zawał tkanki mózgowej lub krwawienie przestępstwa, wewnątrzczaszkowe spowodowane urazem. 3). samobójstwa lub próby samobójstwa, które mia- OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawie- ły miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat od objęcia rania umów ubezpieczenia. Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wy- 4). pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alko- przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym sokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. holu, narkotyków, lub innych środków toksycznych za objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpiecze- wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w nia. sposób przez niego zlecony, Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest w 5). wykonywania standardowych praktyk medycznych przypadku, gdy Ubezpieczony był objęty ochroną ubez- przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifi- pieczeniową z tytułu Zgonu Ubezpieczonego w Następ- Procedura wypłaty świadczeń kacji, chyba że praktyki te były wykonane w sytuacji stwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu w ostatnim miesią- zagrożenia życia Ubezpieczonego, w celu jego ratowa- cu bezpośrednio przed wystąpieniem Ubezpieczonego z nia, ubezpieczenia grupowego. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje 6). uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych 10 11

8 Ogólne Warunki nu albo notarialnie poświadczona kopia tych doku- wych i motorowych, Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego mentów, 6). prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowe- w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, go, bez wymaganych uprawnień do kierowania pojaz- Komunikacyjnego Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci 3). opis okoliczności wypadku, dem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu. Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej 4). dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśli- umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego w na- wego wypadku komunikacyjnego np. raport policyjny, Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia stępstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa, Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia 5). dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej ruchu drogowego, zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpie- Wypadku Komunikacyjnego, zwane dalej OWDU, mają 6). dokument potwierdzający uprawnienia do kierowana czenia. zastosowanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia za- pojazdem (np. prawo jazdy), Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia skutkuje wieranej jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia za- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej 7). dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, rozwiązaniem wartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasada- 8). pisemne wskazanie przez Uposażonego sposobu speł- Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warunków ndywi- mi przyjętymi w umowie ubezpieczenia. nienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). dualnego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA KONTY- Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodat- W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, NUACJA, zwanych dalej OWU. kowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany wskazanych w OWU, a ponadto w dniu rozwiązania do- przez Uposażonego. datkowej 10. 1). dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpie- Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- czenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia 2). nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane z tytułu dodatkowej umowy ubez- od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli pieczenia odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło w dodatkowej umowie, jaka danego Ubezpieczonego Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpie- w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, 3). nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny- nieszczęśli- wystąpieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. czonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego nastąpił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu. wy wypadek w ruchu lądowym, któremu Ubezpieczo- wyrażona jest kwotowo. ny uległ jako: Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umo- - kierujący pojazdem silnikowym, motorowerem, pojazdem szynowym, lub jako pasażer któregoś z wymie- wy ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez cały okres Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop nionych pojazdów, obowiązywania dodatkowej tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczę- - rowerzysta, śliwego wypadku komunikacyjnego, gdy zgon nastąpił w - pieszy, wyniku: OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawie- 1). udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, rania umów ubezpieczenia. działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i do- Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wy- browolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym sokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpiecze- wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko- nia. niecznej, Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest w 2). samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczone- przypadku, gdy Ubezpieczony był objęty ochroną ubez- go, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat pieczeniową z tytułu Zgonu Ubezpieczonego w Następ- Procedura wypłaty świadczeń od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczenio- stwie Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego w wą, ostatnim miesiącu bezpośrednio przed wystąpieniem 3). usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje przestępstwa, 4). pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alko- okres wynikający z holu, narkotyków lub innych środków toksycznych za Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w nie dokumenty, do których należą w szczególności: sposób przez niego zlecony, 1). akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgo- 5). udziału Ubezpieczonego w wyścigach samochodo

9 Ogólne Warunki nia. 3). samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczone- Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest w go, które miały miejsce w ciągu pierwszych dwóch lat w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy przypadku, gdy Ubezpieczony był objęty ochroną ubez- od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczenio- pieczeniową z tytułu Zgonu Ubezpieczonego w Następ- Procedura wypłaty świadczeń wą, stwie Nieszczęśliwego Wypadku w ostatnim miesiącu 4). usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego bezpośrednio przed wystąpieniem Ubezpieczonego z przestępstwa, Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ubezpieczenia grupowego. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje 5). pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alko- Zgonu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego holu, narkotyków, lub innych środków toksycznych za Wypadku przy Pracy, zwane dalej OWDU, mają zastoso- okres wynikający z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w wanie w dodatkowej umowie ubezpieczenia zawieranej Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- sposób przez niego zlecony, jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia zawartej przez nie dokumenty, do których należą w szczególności: 6). uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. na 1). akt zgonu Ubezpieczonego, skrócony odpis aktu zgo- sportów, do których należą: sporty motorowe oraz podstawie Ogólnych Warunków ndywidualnego Ubez- nu albo notarialnie poświadczona kopia tych doku- motorowodne, nurkowanie przy użyciu specjalistycz- pieczenia na Życie SOLDNA KONTYNUACJA, zwa- mentów, nego sprzętu, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, nych dalej OWU. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, speleologia, skoki na gumowej linie, Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci 3). dokumentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do- 7). prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądo- Uposażonym sumę ubezpieczenia z tytułu dodatkowej tycząca wypadku przy pracy, wego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych umowy ubezpieczenia jest zgon Ubezpieczonego w na- 4). dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśli- uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu nie- 1). dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpie- stępstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy. wego wypadku przy pracy np. protokół ustalenia oko- dopuszczonego do ruchu, czenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, liczności i przyczyn wypadku przy pracy, 8). nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego przepisów 2). nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej 5). dokumenty poświadczające tożsamość Uposażonych, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli 6). pisemne wskazanie przez Uposażonego sposobu speł- przeciwpożarowych lub regulaminu pracy. ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło nienia świadczenia (przekaz pocztowy, przelew). w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia dodatkowej umowy ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasada- Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany 3). wypadek przy pracy wypadek zakwalifikowany jako mi przyjętymi w umowie ubezpieczenia. przez Uposażonego. Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia wypadek przy pracy w protokole ustalenia okoliczno- Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodat- zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpie- ści i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy), któ- kowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach czenia. ry nastąpił: wskazanych w OWU, a ponadto w dniu rozwiązania do- Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia skutkuje a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ubez- datkowej rozwiązaniem pieczonego zwykłych czynności albo poleceń przeło- od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- żonych w ramach łączącego Ubezpieczonego z Ubez- ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. pieczającym stosunku pracy, Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli zgon Ubezpie- b) podczas wykonywania przez Ubezpieczonego czyn- z tytułu dodatkowej umowy ubez- czonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy ności w interesie zakładu pracy, pieczenia odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia pracy nastąpił w ciągu 180 dni od daty wystąpienia nie- c) w czasie pozostawania przez Ubezpieczonego w dys- w dodatkowej umowie, jaka danego Ubezpieczonego szczęśliwego wypadku będącego przyczyną zgonu. pozycji zakładu pracy, 10. d) podczas drogi Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania wystąpieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupo- Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania, jeżeli dro- wego. warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia ga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże wyrażona jest kwotowo. Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umo- tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, wy ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczyciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez cały okres obowiązywania dodatkowej przy pracy, gdy zgon nastąpił w wyniku: 1). udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, świadomego i do- nie będąc drogą najkrótszą, była dla Ubezpieczonego browolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawierania umów ubezpieczenia. wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej, Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wy- 2). wykonywania przez Ubezpieczonego pracy w miej- przewidzianą w OWDU wyłącznie w okresie, w którym sokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. scach objętych działaniami wojennymi, działaniami objęty jest ochroną przewidzianą w umowie ubezpiecze- zbrojnymi lub zamieszkami, 14 15

10 Ogólne Warunki Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w sposób wskazany Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Współmałżonka umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zgodnie z zasada- przez Ubezpieczonego. Ubezpieczonego mi przyjętymi w umowie ubezpieczenia. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodat- kowej umowy ubezpieczenia, następuje w wypadkach 10. wskazanych w OWU, a ponadto w dniu rozwiązania do- Niniejsze OWDU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu To- Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia datkowej od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno- warzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z dnia Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, zwane dalej ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. OWDU, mają zastosowanie w dodatkowej umowie ubez- pieczenia zawieranej jako rozszerzenie umowy ubez- pieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na z tytułu dodatkowej umowy ubez- Życie Cardif Polska S.A. na podstawie Ogólnych Warun- pieczenia odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności z ków ndywidualnego Ubezpieczenia na Życie SOLDNA w dodatkowej umowie, jaka danego Ubezpieczonego tytułu zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, gdy zgon KONTYNUACJA, zwanych dalej OWU. nastąpił w wyniku: wystąpieniem Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupo- 1). udziału Współmałżonka Ubezpieczonego w dzia- wego. łaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamiesz- wyrażona jest kwotowo. kach, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Jan Emeryk Rościszewski Leszek Skop 1). dodatkowa umowa ubezpieczenia umowa ubezpie- Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dodatkowej umo- Współmałżonka Ubezpieczonego w aktach przemo- czenia zawierana na podstawie niniejszych OWDU, wy ubezpieczenia potwierdzana jest przez Ubezpieczy- cy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał 2). Współmałżonek Ubezpieczonego - osoba, która ciela w polisie i pozostaje niezmieniona przez cały okres ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecz- w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpie- obowiązywania dodatkowej nej, czeniową, pozostawała z Ubezpieczonym w związku 2). samobójstwa lub próby samobójstwa Współmałżon- małżeńskim. ka Ubezpieczonego, które miały miejsce w ciągu OWDU nie stanowią samodzielnej podstawy do zawie- pierwszych dwóch lat od objęcia Ubezpieczonego rania umów ubezpieczenia. ochroną ubezpieczeniową, Ochrona z tytułu dodatkowej umowy udzielana jest wy- Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składki w wy- 3). usiłowania lub popełnienia przez Współmałżonka łącznie w okresie obowiązywania ochrony z tytułu umo- sokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczonego przestępstwa, 4). zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest skażeniem radioaktywnym, spowodowanym działa- w przypadku, gdy ryzyko Zgonu Współmałżonka Ubez- niem broni lub urządzenia wykorzystującego energię pieczonego występowało w zakresie umowy ubezpie- rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość. czenia grupowego, jakim Ubezpieczony objęty był w Procedura wypłaty świadczeń ostatnim miesiącu bezpośrednio przed wystąpieniem Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia Ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego. pieczyciel, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, kieruje Zasady rozwiązania dodatkowej umowy ubezpieczenia okres wynikający z zgodne są z zasadami przyjętymi dla umowy ubezpie- czenia. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć odpowied- Rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia skutkuje nie dokumenty, do których należą w szczególności: rozwiązaniem 1). akt zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, skró- cony odpis aktu zgonu albo notarialnie poświadczo- Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Współmałżonka na kopia tych dokumentów, Ubezpieczonego. 2). dokument stwierdzający przyczynę zgonu, Zdarzeniem, w razie którego Ubezpieczyciel wypłaci 3). dokumenty poświadczające tożsamość Ubezpieczo- Ubezpieczonemu sumę ubezpieczenia z tytułu dodat- nego, kowej umowy ubezpieczenia jest zgon Współmałżonka 4). odpis lub poświadczona kopia aktu małżeństwa Ubezpieczonego. Ubezpieczonego, 5). pisemne wskazanie przez Ubezpieczonego sposobu Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej spełnienia świadczenia (przekaz pocztowy, prze- lew). W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia, 16 17

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Spis treści

Drogi Kliencie! Spis treści ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie Plan Ochronny AXA Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego Pomoc na Raka (wariant pełny) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Optimum+ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Optimum+ (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Ubezpieczenia na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Spis treści Indywidualne terminowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-0309 str. 4 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM Art. 1 Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem stosuje się do umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo