Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych"

Transkrypt

1 Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN III KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych 1. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin III konkursu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych (dalej: Regulamin ), ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm.). 2. Przedsięwzięcie GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych (dalej: Przedsięwzięcie ), realizowane jest na podstawie: 1) art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm.), (dalej: Ustawa ); 2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200); 3) art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm.); 4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, ze zm.), (dalej: Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej ). 3. Użyte w Regulaminie następujące pojęcia oznaczają: 1) Centrum Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, działająca na mocy Ustawy; 2) Konkurs postępowanie mające na celu wyłonienie Projektów do finansowania w III konkursie w ramach Przedsięwzięcia; 3) Projekt przedsięwzięcie zgłoszone w Konkursie; 4) Wnioskodawca uczestnik Konkursu spełniający łącznie poniższe warunki: a) jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3), (dalej: ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych ); b) posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2 c) posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na dzień składania wniosku. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dokonanie wpisu musi nastąpić najpóźniej 45 dni po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Po dokonaniu wpisu Wnioskodawca bezzwłocznie przekazuje pisemne oświadczenie o uzyskanym wpisie w KRS; d) prowadzi działalność gospodarczą w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostatu, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5) Umowa umowa o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia, zawarta pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą, na mocy której przekazywane jest Dofinansowanie; 6) Dofinansowanie wartość wsparcia finansowego udzielonego Wykonawcy przez Centrum ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, ze zm.), na podstawie Umowy; 7) Wniosek dokument aplikacyjny składany przez Wnioskodawcę w celu uzyskania Dofinansowania; 8) Partnerzy instytucje współpracujące z Centrum przy realizacji Przedsięwzięcia, które realizują własne programy akceleracyjne. Partnerami Centrum są: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 2. PRZEZNACZENIE I WARUNKI DOFINANSOWANIA 1. Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na Dofinansowanie realizacji Projektów wyłonionych w Przedsięwzięciu, wynosi 10 mln PLN. W ramach Konkursu dostępne będą środki 1 w wysokości ok. 4 mln 800 tys. PLN. 2. Przyznawanie środków finansowych na realizację Projektu następuje w drodze decyzji Dyrektora Centrum, wydawanej na podstawie listy rankingowej Projektów rekomendowanych do wsparcia. 3. Maksymalna wartość Dofinansowania realizacji Projektu wynosi PLN. 4. Dofinansowanie realizacji Projektu przyznawane jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i obejmuje koszty, poniesione w związku z realizacją zadania polegającego na: 1) wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe, 2) przygotowaniu opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych, oraz 3) weryfikacji opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych. 5. Dofinansowanie realizacji Projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane Wykonawcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji Projektu. 6. Katalog kosztów kwalifikowanych zawarty jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 7. Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych jego realizacji. 8. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaangażowania wkładu własnego w realizację Projektu, w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych Projektu. 1 Wysokość dostępnych środków zależy od ostatecznego rozliczenia projektów z I i II konkursu oraz od wysokości przyznanego dofinansowania w ramach naboru ciągłego w Konkursie. 2

3 9. Dofinansowanie jest przekazywane na podstawie Umowy. 10. Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu przed rozstrzygnięciem Konkursu, a koszty kwalifikowane Projektu mogą być ponoszone od dnia nadania Oświadczenia o którym mowa w 3 ust. 11. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych, jest przyznanie Wnioskodawcy Dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu oraz podpisanie Umowy. 11. Okres realizacji Projektu nie może przekraczać 6 miesięcy. 12. Wnioskodawca nie może finansować i ubiegać się o finansowanie zadań objętych Wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 3. OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW 1. Konkurs w ramach Przedsięwzięcia ogłasza Dyrektor Centrum. 2. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia się w siedzibie Centrum i MNiSW. 3. W przypadku wykorzystania środków finansowych, o których mowa w 2 ust. 1, Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia naboru w Konkursie. 4. Wnioskodawca składa Wniosek w języku polskim oraz w języku angielskim, w trybie i terminie podanym w ogłoszeniu o Konkursie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z dokumentami, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu. 5. Nabór Wniosków w Konkursie jest jednoetapowy oraz jest prowadzony w sposób ciągły w trzech niezależnych, następujących po sobie turach, których terminy zostaną podane w ogłoszeniu o Konkursie. 6. Wnioskodawca może złożyć w jednej rundzie Konkursu tylko jeden Wniosek. 7. Wnioskodawca może ponownie złożyć Wniosek w kolejnej rundzie Konkursu, pod warunkiem uprzedniego otrzymania informacji o rozstrzygnięciu procedury konkursowej we wcześniejszej rundzie naboru. 8. Wniosek należy sporządzić i przesłać wyłącznie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej Centrum. 9. Logowanie do systemu informatycznego możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o Konkursie. 10. Rejestracja Wniosku w systemie informatycznym po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o Konkursie skutkuje odrzuceniem Wniosku z przyczyn formalnych. 11. Po dokonaniu walidacji Wniosku, Wnioskodawca otrzymuje wygenerowane przez system informatyczny Oświadczenie o złożeniu wniosku wraz z nadanym unikalnym numerem i datą złożenia. Nie jest możliwe wprowadzanie zmian we Wniosku po dokonaniu jego walidacji w systemie informatycznym. 12. Warunkiem uznania Wniosku za skutecznie złożony, jest dostarczenie ww. Oświadczenia o złożeniu wniosku podpisanego przez Wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione, w formie papierowej na adres Centrum w zamkniętej kopercie: 1) opatrzonej sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych, 3

4 2) zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby, w terminie podanym w ogłoszeniu o Konkursie, decyduje data nadania lub dostarczenia do kancelarii Centrum w przypadku osobistego dostarczenia Oświadczenia. 13. Za dzień złożenia Wniosku uważa się dzień nadania lub złożenia w kancelarii Centrum, w przypadku osobistego dostarczenia, Oświadczenia, o którym mowa w ust. 11. Data złożenia Wniosku decyduje o przyporządkowaniu Wniosku do danej rundy naboru w Konkursie. 14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów świadczących usługi pocztowe. 15. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego. Wycofanie Wniosku następuje w formie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy i przesłanego na adres Centrum lub poprzez przesłanie podpisanego i zeskanowanego oświadczenia na adres 4. PROCEDURA KONKURSOWA 1. W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z programu akceleracyjnego jednego z Partnerów, to zastosowanie mają postanowienia ust. 2 i List intencyjny (w formie uzgodnionej z Partnerami) poświadczający zakwalifikowanie się Wnioskodawcy do programu akceleracyjnego (wspierającego rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw) prowadzonego przez Partnerów, jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej Wniosków I stopnia. 3. Partnerzy po wystawieniu Wnioskodawcom listu intencyjnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do Centrum wypełnioną ankietę dotyczącą ewaluacji projektów, które zakwalifikowały się do ich programu akceleracyjnego i złożyły Wniosek w Konkursie. 4. Procedura konkursowa obejmuje ocenę formalną Wniosku oraz dwustopniową ocenę merytoryczną. 5. Ocena formalna Wniosku przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami oceny formalnej Wniosku, określonymi w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Wniosek niespełniający kryteriów formalnych może podlegać jednokrotnemu uzupełnieniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie Wniosku we wskazanym wyżej terminie, spowoduje odrzucenie Wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. 6. Lista Wniosków spełniających oraz niespełniających wymogi formalne, publikowana jest na stronie internetowej Centrum. 7. Wnioskodawcy, których Wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, zostaną pisemnie powiadomieni o odrzuceniu Wniosku. Pismo o odrzuceniu Wniosku zawiera uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia protestu. 8. Wnioskodawcy, których Wnioski spełniły wymogi formalne, zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adresy mailowe podane we Wniosku. 9. Ocena merytoryczna Wniosków I stopnia obejmuje: 1) ocenę panelową dokonywaną przez min. 3 niezależnych ekspertów, którzy wypracowują wspólną ocenę wniosku na zasadzie consensusu, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej I stopnia Wniosku, stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu. W przypadku braku consensusu ocenę rozstrzyga się w drodze głosowania, natomiast ekspert, którego ocena nie zostanie uwzględniona może zgłosić i uzasadnić zdanie odrębne. Ocena dokonywana jest w systemie punktowym, w wyniku której Projekt może otrzymać maksymalnie 100 punktów; 4

5 2) ustalenie listy pozytywnie zaopiniowanych Wniosków, utworzonej na podstawie rankingu końcowej oceny merytorycznej Wniosków I stopnia. Ocenę końcową stanowić będzie średnia ocen, o których mowa w pkt 1. Do oceny merytorycznej II stopnia przejdą tylko te Wnioski, które uzyskają ocenę sumaryczną wyższą lub równą 60% punktów. 10. Ocena merytoryczna Wniosków II stopnia obejmuje: 1) prezentację Projektu podczas panelu ekspertów: a) prezentacja Projektu składa się z przedstawienia Projektu oraz dyskusji z ekspertami; b) o terminie prezentacji Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane we Wniosku, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Prezentacji Projektu dokonuje Wnioskodawca lub osoba uprawniona do reprezentacji Wnioskodawcy. Nie jest dopuszczalne dokonanie prezentacji przez podmiot trzeci zajmujący się zarobkowo lub zawodowo świadczeniem usług doradztwa, konsultingu, szkoleniowych, w ramach zakupionej u takiego podmiotu usługi, w takim przypadku Wniosek nie otrzymuje punktów na tym etapie oceny; c) w przypadku niedokonania przez Wnioskodawcę prezentacji Projektu w wyznaczonym terminie podczas Panelu Ekspertów, Wniosek nie otrzymuje punktów na tym etapie oceny. W przypadkach losowych, niezależnych od Wnioskodawcy, skutkujących brakiem możliwości uczestniczenia w prezentacji w wyznaczonym terminie, możliwe jest dokonanie prezentacji Projektu w terminie późniejszym, wskazanym przez Centrum; 2) ocenę przeprowadzaną podczas panelu ekspertów, przez 3-5 ekspertów, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej II stopnia Wniosku, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu, w wyniku której Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów, stanowiących wartość uśrednioną przeprowadzonych ocen; 3) w przypadku zastrzeżeń ekspertów dotyczących zasadności kosztów przedstawionych w Projekcie, przed podjęciem przez Dyrektora Centrum decyzji o przyznaniu Dofinansowania, Centrum ma możliwość przeprowadzenia z Wnioskodawcą negocjacji, w wyniku których ustalana jest ostateczna kwota Dofinansowania; 4) ustalenie przez panel ekspertów listy rankingowej Wniosków, utworzonej na podstawie oceny merytorycznej, przy czym, ocenę końcową Wniosku stanowić będzie wynik oceny panelu ekspertów w oparciu o ocenę merytoryczną Wniosków I i II stopnia. 11. Ustalenie końcowej oceny Wniosków obejmuje: 1) przygotowanie listy rankingowej Projektów rekomendowanych do wsparcia sporządzonej na podstawie zsumowania 65% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej I stopnia oraz 100% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej II stopnia. Wnioski, które sumarycznie uzyskają co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania po obu etapach oceny merytorycznej i spełnią warunek, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 4 ppkt c), a także przekażą do Centrum oświadczenie o posiadanym wpisie do KRS, zostaną pozytywnie zaopiniowane; 2) podjęcie przez Dyrektora Centrum decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Dofinansowania na podstawie listy rankingowej Projektów rekomendowanych do wsparcia, o której mowa w pkt 1, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych dostępnych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych. Decyzja o przyznaniu bądź o odmowie przyznania Dofinansowania, wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej przesyłana jest do Wnioskodawcy; 3) opublikowanie na stronie internetowej Centrum listy rankingowej Projektów rekomendowanych do wsparcia wraz z informacją o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych oraz listy Wniosków, które otrzymały ocenę negatywną, 5

6 z zastrzeżeniem, że nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wnioskodawcy wobec Centrum; 4) przesłanie decyzji, o której mowa w pkt 2 do Wnioskodawcy. 12. Treść recenzji dotyczących oceny merytorycznej Wniosku, może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej. 5. PROCEDURA SKŁADANIA PROTESTÓW 1. Od informacji o odrzuceniu Wniosku po ocenie formalnej, ocenie merytorycznej I stopnia lub innych rozstrzygnięć Dyrektora Centrum kończących postępowanie w sprawie rozpatrzenia Wniosku niebędących decyzjami, o których mowa w 4 ust. 11 pkt 2 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje protest, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny Projektu w zakresie: 1) zgodności oceny Projektu z kryteriami oceny formalnej; 2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. 2. Protest składany jest do Dyrektora Centrum w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia Wnioskodawcy rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum w formie pisemnej. 3. Dyrektor Centrum, po zapoznaniu się z rekomendacją Zespołu ds. rozpatrywania protestów lub Komisją Odwoławczą Rady Centrum, w przypadku protestu złożonego po ocenie merytorycznej I stopnia, w ciągu 70 dni od dnia złożenia protestu, przekazuje Wnioskodawcy informację o jego rozstrzygnięciu. 6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 1. Od decyzji, o której mowa w 4 ust. 11 pkt 2 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 2. Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 3. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Centrum przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, które nastąpiły w trakcie trwania konkursu, pod rygorem odrzucenia Wniosku. 2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Wnioskodawcę dokumentów, których wykaz stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu. 3. Centrum, w trakcie i po zakończeniu Przedsięwzięcia, prowadzi jego ewaluację oraz rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitorowania dofinansowanych Projektów, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Umowach. 6

7 Załączniki: 1. Definicja Eurostatu. 2. Katalog kosztów kwalifikowanych. 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie. 4. Wykaz dokumentów wymaganych do Wniosku o dofinansowanie. 5. Karta oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie. 6. Karta oceny merytorycznej I stopnia Wniosku o dofinansowanie. 7. Karta oceny merytorycznej II stopnia Wniosku o dofinansowanie. 8. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu. 9. Wykaz dokumentów, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu. 7

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN II KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER

REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER Zatwierdzam: Data: REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i

Bardziej szczegółowo

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów w konkursie bilateralnym

Bardziej szczegółowo

KONKURS POLSKO-IZRAELSKI ZASADY UDZIAŁU PODMIOTÓW POLSKICH W VI KONKURSIE

KONKURS POLSKO-IZRAELSKI ZASADY UDZIAŁU PODMIOTÓW POLSKICH W VI KONKURSIE KONKURS POLSKO-IZRAELSKI ZASADY UDZIAŁU PODMIOTÓW POLSKICH W VI KONKURSIE I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: Centrum ) realizuje VI konkurs polsko-izraelski na podstawie: 1. art.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PRZEZNACZENIE I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Zatwierdzam: Data: REGULAMIN V KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU

REGULAMIN I KONKURSU Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 95/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. REGULAMIN I KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013 1 Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00 2 Wnioskodawca (1) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, składające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU

REGULAMIN II KONKURSU REGULAMIN II KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Konkurs II Warszawa 2014 r. 1 Rozdział I Podstawy prawne i postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu SPIN-TECH (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Konkursu Przedsięwzięcia CuBR

Regulamin II Konkursu Przedsięwzięcia CuBR Regulamin II Konkursu Przedsięwzięcia CuBR Spis treści I. Podstawa prawna i postanowienia ogólne... 2 II. Przeznaczenie i warunki finansowania Projektów... 3 III. Dopuszczalne poziomy wsparcia finansowego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER

REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER Zatwierdzam: Data: REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Programu INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo

Regulamin konkursu Programu INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo 2013.05.13-23DC Regulamin konkursu Programu Innowacyjne Lotnictwo Spis treści I. Podstawa prawna i postanowienia ogólne... 2 II. Przeznaczenie i warunki dofinansowania... 3 III. Dopuszczalne poziomy wsparcia

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2)

REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2) TANGO 2 załącznik nr 2 REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU

REGULAMIN I KONKURSU REGULAMIN I KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Konkurs I Warszawa 2012 r. 1 Rozdział I Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r.

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. 21.09.2015 r. Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 Badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS

REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS I. Podstawa Prawna i Postanowienia ogólne II. Przeznaczenie i warunki dofinansowania III. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków IV. Procedura konkursowa V. Procedura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2655 /2012. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2655 /2012. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN - Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2655 /2012 z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN Otwartego Naboru Partnera ponadnarodowego do wspólnej realizacji projektu współpracy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. wersja 1.1/24.07.2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Regulamin Konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach Programu Polskiej Agencji Kosmicznej Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego 1 Cel Konkursu i postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DIALOG

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DIALOG OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DIALOG Akceptuję: Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Warszawa, 1 lipca 2016r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Regulamin Konkursu nr 2 ogłoszonego w ramach Programu Polskiej Agencji Kosmicznej Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego 1 Cel Konkursu i postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ,04.09.2017 r. Załącznik nr 2b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena formalna jest

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy koszt, będący niezbędnym do poniesienia w trakcie realizacji projektu, należy zaliczyć do kosztów kategorii Op projektu.

Przedmiotowy koszt, będący niezbędnym do poniesienia w trakcie realizacji projektu, należy zaliczyć do kosztów kategorii Op projektu. Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny nie zastępują obowiązującego Regulaminu konkursu w ramach GO_GLOBAL.PL oraz mających zastosowanie przepisów prawa. 1. Jeśli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu REGULAMIN KONKURSU dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW Okres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech 1. Słownik pojęć 2. Przeznaczenie i warunki dofinansowania 3. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków o dofinansowanie 4. Procedura konkursowa 5. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO INNOMOTO Porozumienie na rzecz ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej POMIĘDZY:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24.07.2019 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych

r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych 18.11.2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych 1 1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie przeprowadzania naboru Użyte w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu REGULAMIN OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU OZE W GMINIE NADARZYN GMINA NADARZYN, jako beneficjent ubiegający się o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1556 USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Toruń, 21.11.2018 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena formalna jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa METODOLOGIA TORUŃ, 11.12.2018 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Agroenergia

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Agroenergia REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Agroenergia Warszawa 2019 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne

Wybrane aspekty prawne Generator koncepcji ekologicznych GEKON Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca 1) Przedsiębiorca 2) Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW I. CEL I ZAKRES PARTNERSTWA 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanej w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017. Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017. Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Stypendialny określa zasady przyznawania Stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Energia Plus

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Energia Plus REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Energia Plus Warszawa 2019 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu. z dnia.. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE NP.3146.33.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku Małopolski Kurator Oświaty, na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK 2015

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 1/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL. Zespół Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL

Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL. Zespół Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Zespół Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Agenda I. Cel przedsięwzięcia II. Jakie wsparcie oferuje Centrum III. Kto może się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski Program Sektorowy INNOMOTO Jakub Murawski INNOMOTO Harmonogram konkursu Działanie 1.2 POIR Obszary badawcze Nabór wniosków Odbiorcy programu Dofinansowanie Ocena wniosków INNOMOTO 5 września 2016 r. ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013. Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. (poz. 52) Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

REGULAMIN O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REGULAMIN O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Termin i zasady naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku NP.3146.2.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku Na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LIDER

REGULAMIN PROGRAMU LIDER 1. Słownik pojęd 2. Postanowienia ogólne 3. Warunki uczestnictwa w Programie 4. Przeznaczenie finansowania 5. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków 6. Procedura konkursowa 7. Warunki i tryb wypłacania finansowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pilotażowy nabór na zadania B+R w obszarze ekoinnowacji. 1 Przedmiot i cel konkursu

REGULAMIN KONKURSU Pilotażowy nabór na zadania B+R w obszarze ekoinnowacji. 1 Przedmiot i cel konkursu REGULAMIN KONKURSU Pilotażowy nabór na zadania B+R w obszarze ekoinnowacji 1 Przedmiot i cel konkursu 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zwany dalej,,funduszem udziela

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na usunięcie materiałów

Bardziej szczegółowo

Gmina Jaświły ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środ

Gmina Jaświły ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środ Gmina Jaświły ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 08.11.2016 r. Regulamin naboru wniosków nr 2/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Strona 1 z 7

OGŁOSZENIE. Strona 1 z 7 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz

R E G U L A M I N. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 339/DAP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 maja 2016 r. R E G U L A M I N otwartego naboru na partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Akcelerator Digital Knowledge wsparcie początkowej fazy rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji prac interwencyjnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN w sprawie organizacji prac interwencyjnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN w sprawie organizacji prac interwencyjnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Rozdział I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 1) Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 589/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 589/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 589/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski wdrażanej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa cele naboru, warunki uczestnictwa, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. ON.0007.355.2018 Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Bardziej szczegółowo

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: REGULAMIN OTWARTEGO NABORU 01/10/15 DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr z dnia KONKURS WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU REGULAMIN 1. Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2014 r. Na podstawie komunikatu

Bardziej szczegółowo