ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 11 II. Informacja BIOZ str. 6 III. Rysunki - Orientacja 01 - Plan sytuacyjny 02-W - Profile podłużne sieci wodociągowej 03-W - Schemat montażowy sieci wodociągowej 04-W - Bloki oporowe 05-W 2

2 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne Zamawiający Przedmiot inwestycji i temat opracowania Zakres opracowania Cel opracowania Podstawa opracowania i materiały wyjściowe Opis stanu istniejącego Dane szczegółowe cz. technologiczna Ogólna charakterystyka obiektu Sieć wodociągowa Opis projektowanego rozwiązania Wykopy i zasypywanie rurociągów Przewody rurowe Uzbrojenie sieci Połączenia rurowe Skrzyżowania i przekroczenia Zabezpieczenia antykorozyjne Próba szczelności Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego Odwodnienie wykopów Etapizacja robót Warunki ogólne wykonania i odbioru

3 I. Opis techniczny 1. DANE OGÓLNE 1.1 ZAMAWIAJĄCY Inwestor: URZĄD MIEJSKI W KALETACH, ul. Żwirki i Wigury 2, Kalety. 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI I TEMAT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej, kolidującej z projektowanym układem ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia. Opracowanie niniejsze obejmuje następujące rozwiązania projektowe: - budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Dz110 do miejsca włączenia w sieć istniejącą w punkcie W1 do miejsca powiązania z siecią W8 z uwagi na kolizję z projektowanym rondem i drogami dolotowymi, - budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Dz110 do miejsca włączenia w sieć projektowaną w punkcie W3 do miejsca powiązania z siecią W10 z uwagi na kolizję z projektowanym rondem i ulicą 3-go Maja, - budowę fragmentów przyłączy wodociągowych z węzłów W2, W4, W5, W6 i W7, stanowiących odgałęzienia z przebudowywanego wodociągu zasilającego PVC Dz110 celem przełączenia przyłączy istniejących z zabudową nowych zasuw odcinających, - zabudowę opasek do nawiercania w miejscach odgałęzień oraz założenie rur ochronnych w miejscach skrzyżowań z pasami dróg dolotowych do projektowanego ronda zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez PRIM S.A. oddział Kalety - Wodociągi Miejskie. Lokalizacja inwestycji ronda jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kalety ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami, zasilającymi pobliskie zabudowania mieszkalne, kolidującymi z nowym rondem, zlokalizowanym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, które stanowią wymagane załączniki do dołączenia do projektu architektoniczno budowlanego, umożliwiającego wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację sieci i przyłączy wodociągowych dla przedmiotowej inwestycji. 4

4 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE Umowa z Zamawiającym, Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji cyfrowej, Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalety wydany pismem Nr B-7323/1/08 w dniu r. przez Burmistrza Miasta Kalety, Warunki techniczne dotyczące wykonania przebudowy sieci wodociągowej w ramach projektu nowego ronda, wydane pismem z dnia r. przez Wodociągi Miejskie PRIM S.A. oddział Kalety, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydane przez W.T. COBRTI-INSTAL Warszawa 2001 r. zalecane do stosowania przez M.R.R.i B., Obowiązujące normy i normatywy OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO a) Istniejące zagospodarowanie terenu Projektowane rondo zlokalizowane jest w obszarze Gminy i na terenie miasta Kalety. Miejscem projektowanego ronda jest istniejące skrzyżowanie jednopoziomowe drogi wojewódzkiej Nr 789 z drogami powiatową i gminną. W pobliżu skrzyżowania zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie rozproszonej. Teren przeznaczony pod inwestycję jest w głównej mierze terenem płaskim lekko wznoszącym się w pasie ulicy Koszęcińskiej z południowego wschodu na północny zachód oraz w kierunku północnym. Niewielkie wzniesienie terenu znajduje się w centrum projektowanego ronda. W obszarze przedmiotowego terenu występuje zalesienie terenu przy ul. 3-go Maja po stronie południowo zachodniej. Poza tym rejonem występują niewielkie skupiska drzew i krzewów, głownie owocowo ozdobnych na działkach prywatnych. Na terenie działki Nr 594/91 znajdują się pasy nasadzenia ligustru (żywopłotu). Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega działaniu szkód górniczych. Warunki gruntowe zostały określone jako dobre. b) Istniejące uzbrojenie terenu W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami branżowymi, w obrębie projektowanej przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego: - wodociąg miejski rozdzielczy PVC w110 pobocze ul. 3-go Maja, - przyłącza wodociągowe PE w40 do obiektów pobliskich zabudowań, - kanalizację deszczową kd400 z przykanalikami z wpustów deszczowych ulicznych oraz ciągi kanalizacyjne deszczowe nieopisane, 5

5 - przykanaliki sanitarne z pobliskich obiektów i domów mieszkalnych do zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenach parcel prywatnych, - kanalizację teletechniczną, - kable oświetleniowe napowietrzne, - kable energetyczne niskiego napięcia ena, - kable energetyczne wysokiego napięcia 3eW, Oprócz istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej, w obszarze prowadzonej inwestycji projektuje się również niezbędny układ odwodnienia, jaki jest wymagany dla odprowadzenia wód opadowych z przedmiotowego ronda. Przebudowa sieci z przyłączami wodociągowymi nie koliduje z istniejącą szatą roślinną. 2. DANE SZCZEGÓŁOWE CZ. TECHNOLOGICZNA 2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - miejsce realizacji: - rondo na skrzyżowaniu DW 789 z drogami powiatową i gminną W miejscowości Kalety - Drutarnia, - rodzaj sieci - sieć i przyłącza wodociągowe, - materiał - rury przewodowe dla sieci PVC SDR26 PN10, - rury przewodowe dla przyłączy PE80 SDR11 PN12,5, -średnice - Dz 110 x 4,2 mm L = 116,5 m, - Dz 40 x 3,7 mm L = 7,5 m, - obiekty na sieci - nawiertka z zasuwą odcinającą 5 szt., - rura ochronna 2 szt., - hydrant podziemny p.poż. Dn80 1 szt. 3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA Trasę projektowanych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych wytyczono w terenie w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, układu projektowanego ronda oraz uzbrojenia podziemnego. W miejscu skrzyżowań z pasem jezdnym dróg dolotowych do ronda projektuje się na wodociągu założenie stalowych rur ochronnych. Na odgałęzieniach przyłączy z wodociągu zasilającego w110 projektuje się zabudowę opasek do nawiercania dla rur PVC z odejściem gwintowanym Dn40 mm jak również zasuwy odcinające gwintowane. Ze względu na wyprzedzające prace drogowe, związane z robotami ziemnymi przy rondzie, wykonanie odcinków rurociągów wodociągowych na całej długości zaprojektowano metodą rozkopów otwartych. Zaprojektowano: 6

6 - budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Dz110x4,2 do miejsca włączenia w sieć istniejącą w punkcie W1 do miejsca powiązania z siecią W8 sumarycznej długości 100,0 mb z uwagi na kolizję z projektowanym rondem i drogami dolotowymi, - budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Dz110 do miejsca włączenia w sieć projektowaną w punkcie W3 przy użyciu trójnika równoprzelotowego kielichowego do miejsca powiązania z siecią W10 sumarycznej długości 16,5 mb z uwagi na kolizję z projektowanym rondem i ulicą 3-go Maja, - budowę fragmentów przyłączy wodociągowych z węzłów W2, W4, W5, W6 i W7, stanowiących odgałęzienia z przebudowywanego wodociągu zasilającego PVC Dz110 sumarycznej długości 7,5 mb celem przełączenia przyłączy istniejących z zabudową nowych zasuw odcinających, - zabudowę opasek do nawiercania w miejscach odgałęzień oraz założenie rur ochronnych w miejscach skrzyżowań z pasami dróg dolotowych do projektowanego ronda, Włączenia w istniejącą sieć wodociągową jak również przełączenia przyłączy istniejących do nowej sieci zaprojektowano na wyłączonym okresowo istniejącym rurociągu zasilającym z uwzględnieniem jak najkrótszej przerwy w dostawie wody do Odbiorców i w uzgodnieniu z Zarządcą sieci wodociągowej tj. PRIM S.A. Podczas robót, związanych z budową nowych odcinków wodociągu z przepięciem istniejących przyłączy niezakłócony zostanie układ czynnej sieci wodociągowej, jak również nie wpłynie to ujemnie na dostęp i dojazdy do obiektów mieszkalnych na parcelach prywatnych. Rury ochronne RO1 projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, zewnątrz fabrycznie izolowanych powłoką 3LPE NV średnicy Dz 219,1x6,3 mm. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej współosiowo (centrycznie) odbywać się będzie przy użyciu płóz z tworzywa sztucznego typu Raci lub Integra. Końce rury ochronnej po obu stronach wypełnić pianką poliuretanową na długości min. 0,5m i zabezpieczyć manszetami gumowymi WYKOPY I ZASYPYWANIE RUROCIĄGÓW Projektowane odcinki sieci i przyłączy wodociągowych ułożone będą w całości w ziemi. Głębokość ułożenia odcinków wodociągu w ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu rurowego wynosiła min. 1,4 m. Spadki i długości poszczególnych odcinków wodociągu ujęto na załączonych profilach podłużnych. Wodociągi należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: - 20 cm podsypki, - średnica zewnętrzna rurociągu, - 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotność optymalna gruntu wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B Rurociąg należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro po obu stronach przewodu. 7

7 Wykopy o głębokości większej od 1,0 m, należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych). Przed zasypaniem odcinków wodociągowych na wysokości 20 cm licząc od wierzchu rury przewodowej należy umieścić taśmę ostrzegawczą z zatopionym drutem lokalizacyjnym. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Wykopy o głębokości od 1,0 m do 2,0 m (jak w przypadku układania wodociągów) można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, którego głębokość wynosi więcej niż 1,0 m należy wykonać wejście (zejście). Odległość pomiędzy poszczególnymi wejściami do wykopu nie powinna być większa niż 20 m. Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach określa się wg PN-74/B PRZEWODY RUROWE Rury przewodowe: - sieci wodociągowe należy wykonać z rur PVC SDR26 na ciśnienie 1,0 MPa. - przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE80 SDR11 na ciśnienie 1,25 MPa. Rury ochronne: - rurę ochronną należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H z fabryczną izolacją zewnętrzną 3LPENV średnicy Dz 219,1 x 6,3 mm ozn. RO1, 3.4. UZBROJENIE SIECI Na sieciach i przyłączach wodociągowych przewiduje się zabudować następujące uzbrojenie: - zasuwy odcinające kielichowe Dn100 mm, - zasuwę kołnierzową Dn80 mm przy hydrancie, - zasuwy gwintowane do przyłączy domowych Dn40 mm, - opaski do nawiercania z odejściem gwintowanym Dn40 mm, - obudowy teleskopowe do zasuw, - hydrant podziemny p.poż. Dn80 mm, - skrzynki uliczne do zasuw i hydrantu p.poż.. UWAGA: Armaturę ustawiać w wykopie na płytach chodnikowej 50 x 50 x 6 cm, bądź na podstawie do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, ułożonych na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. Zamontowane skrzynki uliczne zasuw i hydrantu należy obrukować 1,0 x 1.0 m POŁĄCZENIA RUROWE 8

8 Rury PVC łączyć należy na wcisk kielichami wyposażonymi w uszczelki gumowe. Rury PE100 o średnicach Dz 63 Dz 315 łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe. Rury PE100 o średnicach mniejszych od Dz63 łączyć należy poprzez złączki elektrooporowe. Łączenie rur PE z istniejącymi wodociągami stalowymi poprzez połączenia rurowo kołnierzowe nierozbieralne lub kołnierze stalowe płaskie do spawania SKRZYŻOWANIA I PRZEKROCZENIA Ze względu na roboty związane z pracami ziemnymi w przedmiotowym terenie, wykonanie całości wodociągów wykonać należy w wykopach otwartych zgodnie z Harmonogramem robót na budowie i Projektem organizacji ruchu drogowego. W projekcie wszystkie istniejące kable elektroenergetyczne, będące w kolizji z projektowaną inwestycją budowy ronda przyjęto do przebudowy. W przypadku ewentualnego wystąpienia skrzyżowania odcinków wodociągu z istniejącymi kablami energetycznymi należy je zabezpieczyć poprzez nałożenie na kablu rury osłonowej, dzielonej wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gęstości /PE-HD/ PS Dz110 (na kable teletechniczne i niskiego napięcia) lub Dz160 (na kable średniego i wysokiego napięcia). Końce rury osłonowej oprzeć na gruncie stałym. Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich Właściciela ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Zastosowane rury PVC i PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Bierną ochronę przed korozją należy stosować na wszystkich stalowych odcinkach rur. W tym celu należy stosować rury stalowe z fabrycznie wykonaną powłoką PE odpowiadającą wymaganiom norm DIN i DIN Miejsca spawów oraz ubytki w izolacji należy uzupełnić izolacją z polietylenu odpowiadającą wymaganiom normy DIN /np. taśma typu POLYKEN 670/. Projektuje się zastosowanie rur ochronnych wykonanych z rury stalowej z fabrycznie wykonaną zewnętrzną potrójną powłoką z PE odpowiadającą wymaganiom norm DIN i DIN Zastosowana w projekcie armatura posiada fabrycznie wykonaną powłokę zewnętrzną, spełniającą wymagania normatywne. Rury ochronne stalowe mogą zostać dodatkowo poddane wewnątrz malowaniu farbą chlorokauczukową x 3 powłoka WM. UWAGA: NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTÓW Z PE Z POWŁOKAMI BITUMICZNYMI PRÓBA SZCZELNOŚCI 9

9 Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowiązującymi przepisami: a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym P r = 1,25 MPa P pr = 1,5 x P r (lecz nie mniej niż 1,0 MPa) b) dla części przewodu ułożonego pod ciągiem drogowym P pr = 2 x P r (lecz nie mniej niż 1,0 MPa) Sposób przeprowadzania prób szczelności i pełny zakres wymagań z nimi związanych określa się wg PN-81/B Przed oddaniem projektowanych odcinków wodociągów do eksploatacji, po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczelności, należy poddać je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. Za miejsce zrzutu wód po płukaniu przewodów wodociągowych należy przyjąć istniejącą kanalizację deszczową, jaka zlokalizowana jest w pasie jezdnym ulicy Koszęcińskiej. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem PRIM S.A., eksploatującego sieć w tym rejonie. Sieć może zostać dopuszczona do eksploatacji jeżeli wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z właściwej jednostki badawczej wykażą jej przydatność do spożycia. Po zakończeniu dezynfekcji przewody wodociągowe należy poddać ponownie płukaniu ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m 2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich (pasy drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego ODWODNIENIE WYKOPÓW W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować do istniejących kanalizacji deszczowych lub wykonanych wcześniej studzienek kanalizacyjnych dla układu odwodnienia ronda a także w przypadku braku takich możliwości przy niewielkich ilościach wody gruntowej na pobliski teren zielony nie naruszając interesów osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry a przejętą wodę odpompowywać do istniejących kanałów deszczowych, prowadzonych w ulicy Koszęcińskiej ETAPIZACJA ROBÓT 10

10 Planowane jest wykonanie przebudowy fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych w czasie trwania prac drogowo budowlanych budowy przedmiotowego ronda po wcześniejszym wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu. Wykonanie rurociągów wraz z założeniem rur ochronnych należy prowadzić zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowy ronda. Momenty przepięć nowo-wykonanych odcinków rurociągów do starej jego części, w czasie których może dojść do krótkotrwałych przerw w dostawie wody należy uzgodnić z Zarządcą tej sieci oraz powiadomić zasilanych Odbiorców. Po wykonaniu wpięć nowych fragmentów rurociągu w sieci i przyłącza istniejące, odcięte odcinki rurociągów należy zdemontować lub zamulić zgodnie z wymaganiami Zarządcy sieci WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz obowiązującymi normami. Ogólne warunki wykonywania robót ziemnych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdział 10. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić Użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem Właścicieli urządzeń podziemnych. Przy budowie sieci stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Użytkownikami przewodów. 11

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 10 II. Informacja BIOZ str. 5 III. Rysunki - Orientacja 01 - Plan sytuacyjny 02-KD - Profile podłużne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 7 II. Zestawienie materiałów str. 2 III. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej Str.2 IV. Odpisy uzgodnień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 7 II. Zestawienie materiałów str. 3 III. Odpisy uzgodnień str. 11 IV. Rysunki - Orientacja 0 - Plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 7 II. Zestawienie materiałów str. 1 III Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej str.1 IV. Odpisy uzgodnień

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) WYKONANA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OPRACOWANIA INWESTYCJI PT.: PROJEKT BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa 1. Dane ogólne: Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa w m. Mokra Lewa Inwestor: Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI L.p. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. Opis techniczny str. 4 II. Zestawienie materiałów i urządzeń instalacyjnych str. 13 III. Odpisy uzgodnień str. 21 IV. Rysunki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu Zdr. Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny.... 3 1. Podstawa opracowania:... 3 2. Zakres opracowania:... 3 3. Stan istniejący i uzbrojenie obce:... 3 4. Opis rozwiązań projektowych...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA Inwestor : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 PROJEKT DO ZGŁOSZENIA Temat : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Adres obiektu : DĘBICA, ul. Rzeszowska Dz. nr 135/6, 212/1,

Bardziej szczegółowo

Wymiana kanalizacji deszczowej Pudliszki ul.poniecka OPIS TECHNICZNY

Wymiana kanalizacji deszczowej Pudliszki ul.poniecka OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu: Wymiana kanalizacji deszczowej Pudliszki ul. Poniecka Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o współczynniku

Bardziej szczegółowo

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów 2 SPIS ZAWARTOŚCI : I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Inwestor 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawy opracowania 4. Omówienie opracowań branżowych 5. Lokalizacja inwestycji II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 1. Trasa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin. Przebudowa sieci wodociągowej

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin. Przebudowa sieci wodociągowej ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Lp. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. OPIS TECHNICZNY str. 3 11 II. RYSUNKI str. 12 Orientacja 00 Plan sytuacyjny - cz. I W-01 Plan sytuacyjny - cz. II W-02 Profile podłużne

Bardziej szczegółowo

przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Biuro Projektów INWEST 2D 06-400 CIECHANÓW, ul. Sikorskiego 2/44 tel./fax 502.663.256; e-mail: inwest@ci.home.pl Egz. przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo Włocławek, 7.07.2015 r. Egzemplarz nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 160438C Koneck - Żołnowo Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Koneck, miejscowość Koneck, dz. 424,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu budowlanego:

Spis zawartości projektu budowlanego: Spis zawartości projektu budowlanego: I. Opis techniczny II. Część rysunkowa Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Rys. nr 2 Profil podłużny wodociągu / Schemat montażowy Rys. nr 3 Schemat podejścia pod wodomierz

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA. 192, 193, obręb Pępowo Gmina Pępowo Ul. St. Nadstawek 6, Pępowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA. 192, 193, obręb Pępowo Gmina Pępowo Ul. St. Nadstawek 6, Pępowo PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ADRES BUDOWY ul. Powstańców Wlkp 63-840 PĘPOWO (Skwer między ul. St. Nadstawek i M. Orłonia) NR EWID. DZIAŁKI INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz tel. 0-48-(prefix)-56-6428330, kom. 0601894554, fax. 0-48-(prefix)-56-4653194, email: inzdrog@republika.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR:

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR: PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Inwestor: EGZEMPLARZ NR: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO ul. Krawcówka w Młoszowej REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHRZANOWIE UL. JAGIELLOŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo