Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody!, zwana dalej Loterią. 2 Organizator Loterii 1. Organizatorem Loterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Irysowej 12b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy ,00 złotych, NIP , zwana dalej Organizatorem. 3 Postanowienie ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, które uczestnik Loterii akceptuje poprzez wysłanie Zgłoszenia. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sieci Sklepów abc. 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 04 lipca 2012 r. i kończy się ostatecznie w dniu 05 października 2012 r. ( okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym). 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria jest zgodna z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn.zm.). 1

2 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 1. Udział w Loterii mogą brać tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym regulaminie Produkty Promocyjne. 2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora oraz Firmy Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7a. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. W Loterii biorą udział produkty: a) piwo Żywiec butelka 0,5 l zwane dalej Produktami Promocyjnymi. 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 4 lipca 2012r. i trwa do 31 lipca 2012 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. 6. Uczestnikiem Loterii jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1, (dalej Uczestnik ), która w okresie od dnia 04 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r. spełnia łącznie następujące warunki: 1) dokona jednorazowo zakupu co najmniej 2 (słownie: dwóch) sztuk Produktów Promocyjnych - zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu; 2) dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer wpisując w jej treści: abc.numer z paragonu (np: abc ). Koszt SMS to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik; 3) zachowa oryginał dowodu zakupu - paragon. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. 7. Jeśli Uczestnik zgłosił wielokrotnie ten sam numer paragonu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tym numerem paragonu. Kolejne Zgłoszenia z tym samym numerem paragonu są pominięte w Loterii. 8. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 04 lipca 2012r. o godzinie 00:00:00 i mija ostatecznie 31 lipca 2012 roku o godz. 23:59:59. 2

3 9. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne. Brak polskiej czcionki nie powoduje nieważności Zgłoszenia. 10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie za pomocą SMS. 11. Dowód zakupu (paragon) jest uznany za potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) paragon jest czytelny; 2) w liście zakupów, na paragonie jest słowo: Żywiec, Piwo Żywiec lub Piw.Żywiec lub inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych. W przypadku braku wyżej wskazanego oznaczenia na paragonie wynikającego z konfiguracji kasy fiskalnej, paragonem potwierdzającym zakup Produktów Promocyjnych będzie również paragon z poświadczeniem na tylnej stronie paragonu (pieczątka sklepu, podpis ) potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych. 3) w treści paragonu jest zawarta liczba sztuk zakupionych Produktów Promocyjnych potwierdzająca zakup co najmniej 2 sztuk Produktów Promocyjnych; jeżeli z treści paragonu nie wynika w sposób jednoznaczny liczba sztuk zakupionych Produktów Promocyjnych, wówczas zostanie przyjęte, że paragon poświadcza zakup jednego Produktu Promocyjnego; 4) data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 dnia 04 lipca 2012 r. 5) numer paragonu widniejący na przesłanym paragonie ( 8) jest zgodny z numerem paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. 12. W Loterii nie będą uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. 13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej ilości Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione będą warunki określone w 4 pkt Nagrody 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) sztuk. 2. Nagrodami w Loterii są: 3

4 1) Nagrody dzienna II stopnia : Nagrodą dzienną II stopnia jest kamera Panasonic HDC-SD80 o wartości zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Organizator przewidział 28 (dwadzieścia osiem) Nagród dziennych II stopnia w całej loterii, po 1 (jednej) w każdym losowaniu. 2) Nagrody dzienne I stopnia: Nagrodą dzienną I stopnia jest Apple ipod Touch 32GB o wartości zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Organizator przewidział 28 (dwadzieścia osiem) Nagród dziennych I stopnia w całej loterii, po 1 (jednej) w każdym losowaniu. 3) Nagrody tygodniowe: Nagrodą tygodniową jest kwota pieniężna w wysokości zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto oraz kwota 556 zł (słownie pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100), przeznaczona na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 4 Nagrody tygodniowe w loterii, po jednej w każdym losowaniu tygodniowym. Nagroda jest przekazana zwycięzcy w postaci przelewu na konto pisemnie wskazane przez Zwycięzcę lub za pomocą przekazu pocztowego. 3. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, w szczególności w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)). Oznacza to, iż kwota wymieniona w 5 pkt 2.3. w wysokości 556 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) potrącona jest na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody w wysokości 10% wartości tej nagrody. 6 Ochrona danych osobowych 1. Wysyłając zgłoszenie udziału w Loterii, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator First Line Polska Sp. z o.o. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych 4

5 oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Irysowej 12b, Warszawa za pomocą systemu teleinformatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania. 2. Losowania Nagród dziennych odbywają się w czasie trwania Loterii codziennie w dni robocze od 5 lipca 2012 r. do 1 sierpnia 2012 r. (łącznie 28 losowań Nagród dziennych i 4 losowania Nagród tygodniowych). 3. W każdym losowaniu Nagród dziennych losowane są 2 (dwie) Nagrody, 1 ( jedna) Nagroda dzienna I stopnia i 1 (jedna) Nagroda dzienna II stopnia. 4. W każdym losowaniu Nagród dziennych biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 6 lipca 2012 r. biorą udział prawidłowe zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w dniu 5 lipca 2012r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Losowania spośród Zgłoszeń otrzymanych w piątek, sobotę i niedziele odbywają się w poniedziałek. Przykładowo prawidłowe zgłoszenia otrzymane 13 lipca 2012 r., 14 lipca 2012 r., 15 lipca 2012 r. biorą udział w losowaniu 16 lipca 2012 r. Powyższe oznacza, iż w każdy poniedziałek w okresie od 5 lipca 2012 r. do 1 sierpnia 2012 r. r. odbywają się 3 losowania: - losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w piątek, - losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w sobotę, - losowanie Zwycięzcy spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w niedzielę. 5. Losowania Nagród tygodniowych odbywają się co środę w czasie trwania Loterii, począwszy od dnia 11 lipca 2012 r. Za każdym razem losowana jest 1 (jedna) Nagroda tygodniowa. 1) Pierwsze losowanie Nagród tygodniowych odbywa się w dniu 11 lipca 2012 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w okresie od 4 lipca 2012 r. od godziny 00:00:00 do 10 lipca 2012 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 Nagroda tygodniowa. 5

6 2) Drugie losowanie Nagród tygodniowych odbywa się w dniu 18 lipca 2012 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w okresie od 11 lipca 2012 r. od godziny 00:00:00 do 17 lipca 2012 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 Nagroda tygodniowa. 3) Trzecie losowanie Nagród tygodniowych odbywa się w dniu 25 lipca 2012r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w okresie od 18 lipca 2012 r. od godziny 00:00:00 do 24 lipca 2012 r. do godziny 23:59:59, spośród których losowana jest 1 Nagroda tygodniowa. 4) Czwarte losowanie Nagród tygodniowych odbywa się w dniu 1 sierpnia 2012r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w okresie od 25 lipca 2012 r. od godziny 00:00:00 do 31 lipca 2012 r. do godziny 23:59:59, spośród których zostaną rozlosowane 3 nagrody tygodniowe. 6. W losowaniu Nagród tygodniowych biorą również udział te Zgłoszenia, które zostały wylosowane jako zwycięskie w losowaniu Nagród dziennych. 7. W trakcie losowania Nagród dziennych losowana jest również lista rezerwowa zawierająca 2 Uczestników rezerwowych (Lista Rezerwowa), po jednym dla Nagrody dziennej I stopnia i po jednym dla Nagrody dziennej II stopnia. 8. W trakcie losowania Nagród tygodniowych losowana jest również lista rezerwowa zawierająca 1 Uczestnika rezerwowego (Lista Rezerwowa). 9. Jeśli w danym dniu odbywa się zarówno losowanie Nagród tygodniowych, jak i dziennych o kolejności przeprowadzania losowań decyduje wartość nagrody, tzn. w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone losowanie nagród o większej wartości. 8 Warunki wydania Nagród 1. Zwycięzcy nagród powiadomieni są telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania, na numer z którego dokonali Zgłoszenia. 2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1, są poproszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora: 1) swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym ; 6

7 2) dostarczenie oryginału dowodu zakupu z tytułu którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z 4 pkt 6. ; 3) oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w 4 pkt 2 i 3 regulaminu zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie może być wydrukowane lub przepisane. 4) w przypadku zwycięzców Nagród tygodniowych przesłanie numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać wygraną (zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie może być wydrukowane lub przepisane) bądź adresu i danych osoby, na którą Organizator ma nadać przekaz pocztowy Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody. 3. Zwycięzcy są zobowiązani do nadania dokumentów wymienionych w pkt 2, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line Polska Sp. z o.o., ul. Irysowa 12b, Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego, data listu przewozowego) od rozmowy telefonicznej o której mowa w 8 pkt 1 i 4 danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody, o których mowa w 8 pkt 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia do Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, iż dane te nie mogą wpłynąć do Organizatora później niż 4 dni robocze od daty nadania. Nie przesłanie danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminach, o których mowa powyżej oznacza rezygnację z Nagrody. 4. W przypadku braku kontakt telefonicznego, ze Zwycięzcą, o którym mowa w 8 pkt 1. Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą w ciągu kolejnego dnia roboczego w godzinach 9:00-17:00. Jeśli we wskazanym terminie nie powiedzie się próba kontaktu ze Zwycięzcą, traci on prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi na osobę rezerwową, losowaną zgodnie z trybem określonym w 8 pkt 7 lub 8 pkt Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z Uczestnikiem z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 7

8 6. W przypadku, gdy osoba z Listy Rezerwowej nie spełnia warunków wydania Nagrody lub nie można się z nią skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 7. Do Uczestnika z Listy Rezerwowej stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z zastrzeżeniem, iż Organizator podejmie łącznie 2 próby kontaktu pierwszą próbę podejmie w dniu przyznania mu nagrody, kolejną próbę kontaktu z Uczestnikiem rezerwowym Organizator podejmie w następny dzień roboczy (druga próba) w godzinach od 9:00-17:00. Osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać do Organizatora dokumenty, o których mowa w 8 pkt 2 w terminie 2 (dwóch) dni od uzyskania informacji o wygranej, jednak dane te nie mogą wpłynąć do Organizatora później niż 4 (cztery) dni robocze od dnia nadania (decyduje data wpływu do Organizatora). 8. Osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona o ewentualnej wygranej w terminie nie później niż do dnia 16 sierpnia 2012 r. 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, Uczestnik traci prawo do Nagrody. 10. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w 4 pkt 2 lub 3, osoba taka zostanie przy przydziale Nagrody pominięta. 11. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I stopnia, jedną Nagrodę II stopnia i tylko jedną Nagrodę tygodniową w całej Loterii. Oznacza to, iż Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 (trzy) Nagrody w podczas trwania loterii promocyjnej. 12. Z jednego adresu zameldowania może być wygrana tylko jedna nagroda miesięczna, jedna nagroda tygodniowa oraz jedna nagroda dzienna. 13. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. 14. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną. 9 Termin wydania Nagród 1. Nagrody tygodniowe są wydane Zwycięzcom w postaci przelewu bankowego na konto bądź przekazem pocztowym, zgodnie z danymi wskazanymi w liście poleconym, o którym mowa w 8 pkt 2. Przekazanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 7 września 2012r. 8

9 2. Nagrody dzienne są przesłane do Zwycięzców przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 7 września 2012 r., na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z 8 pkt Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 21 września 2012 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Organizator zastrzega, że reklamacje dostarczone Organizatorowi po dniu 28 września 2012 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki First Line Polska Sp. z o.o. (Warszawa , ul. Irysowa 12b) z dopiskiem Czas na wakacyjne nagrody! - Reklamacja i powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej roszczenie, adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, treść żądania (rozporządzenie Ministra finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych z dnia 1 lipca 2010r. ( Dz.U.Nr 118, poz.793 )). 3. Reklamacje rozpatruje Komisja utworzona przez Organizatora. 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych. 11 Postanowienia końcowe 1.Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora oraz na Na wyraźne pisemne życzenie regulamin jest przysłany Uczestnikowi pocztą przez Organizatora. 9

10 2.Na potrzeby loterii promocyjnej uruchomiona jest infolinia pod numerem telefonu Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 3.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201 poz z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 10

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną!, zwana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle zdrowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Wybór z gatunku przyjemnych! 1 Nazwa Konkursu. 2 Organizator Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą Wybór z gatunku przyjemnych! 1 Nazwa Konkursu. 2 Organizator Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą Wybór z gatunku przyjemnych! 1 Nazwa Konkursu Konkurs jest urządzany pod nazwą Wybór z gatunku przyjemnych!. 2 Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kochanie przez gotowanie. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kochanie przez gotowanie. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kochanie przez gotowanie 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Kochanie przez gotowanie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa Loteria Men Expert 2014 zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ ( Loteria ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Wygraj TYSIĄC Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC" 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Wygraj TYSIĄC zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Loteria 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria w LIDL. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria w LIDL. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria w LIDL 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria w LIDL, zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria Men Expert 2015, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Na szlaku smaku w sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą Polecany Dekarz ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Spróbuj mnie i

Bardziej szczegółowo

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Circle K 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Circle K, zwanej dalej "Loterią" jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów!

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Coca-Cola prezentuje

Coca-Cola prezentuje R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Coca-Cola prezentuje 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola prezentuje, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola

Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola R EG U L A MI N LO T E RI I P R O MO C YJ NEJ Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Wygraj wycieczkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo