Zarządzenie Nr 7/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 21 stycznia 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 7/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 21 stycznia 2004r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 7/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonego zarządzeniem Nr. 22/2001 z dnia roku. Na podstawie 21 i 22 Regulaminu Organizacyjnego wprowadzam następujące zmiany: 1 Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o Zarządzie Miasta rozumie się przez to Burmistrza. I. W 4 ustęp 2 otrzymuje od r. do r. brzmienie: KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OŚRODKA 1. Dział Księgowości DGK I 2. Dział Administracyjno - Gospodarczy DAG V 3. Dział Opieki Środowiskowej DOS VI 4. Dział Świadczeń DS VII 5. Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych DO IV 6. Sekcja d/s Usług i przewozu dzieci niepełnosprawnych SU XII 7. Punkt Żywienia Nr.1 PŻ 1 8. Punkt Żywienia Nr.2 PŻ 2 9. Starszy Inspektor ds. Kadr i Szkoleń DK II 10. Radca Prawny DP IX 11. Inspektor ds. OC OC XI 12. Inspektor ds. BHP DB III 13. Sekcja Opiekuńczo Wychowawcza w MCSE SOW VIII 14. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI X 15. Socjalnych Nr Socjalnych Nr Socjalnych Nr Socjalnych Nr.4 2 Z zastrzeżeniem: 1. Działy wymienione pod numerem 2, 3, 4, 5, 6 od r. otrzymują nowe brzmienie : - Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych wymieniony pod numerem 5 został połączony z Działem Administracyjno Gospodarczym wymienionym pod numerem 2, w jeden o nazwie: Dział Organizacyjno Administracyjny - Z dniem roku wprowadza się nowy dział o nazwie : Dział Świadczeń Rodzinnych DSR IV

2 i skreśla się Sekcję d/s Usług i przewozu dzieci niepełnosprawnych. 2. Z dniem roku 4 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OŚRODKA 1. Dział Księgowości DGK I 2. Dział Organizacyjno Administracyjny DOA V 3. Dział Pomocy Środowiskowej DPS VI 4. Dział Świadczeń Społecznych DSS VII 5. Dział Świadczeń Rodzinnych DSR IV 6. Punkt Żywienia Nr.1 PŻ 1 7. Punkt Żywienia Nr.2 PŻ 2 8. Inspektor ds. Kadr i Szkoleń DK II 9. Radca Prawny DP IX 10. Inspektor ds.oc OC XI 11. Inspektor ds. BHP DB III 12. Sekcja Opiekuńczo Wychowawcza w MCSE SOW VIII 13. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI X 14. Socjalnych Nr Socjalnych Nr Socjalnych Nr Socjalnych Nr.4 3 W 9 nazwa Działu ulega zmianie na: Dział Organizacyjno Administracyjny dopisuje się zadania : 1. Realizowanie zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2. Nadzór nad prowadzeniem Punktów Żywieniowych i magazynów. 3. Zapewnienie obsługi ogólnej w siedzibie MOPS. Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego posiada pełnomocnictwo do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w razie jego nieobecności w sprawach ogólnoorganizacyjnych. W 10 nazwa działu ulega zmianie na: Dział Pomocy Środowiskowej W 11 nazwa działu ulega zmianie na: Dział Świadczeń Społecznych Od r. treść 12 i 13 skreśla się Po 18 Regulaminu Organizacyjnego z dniem r. dodaje się nowe paragrafy:

3 19 Dział Świadczeń Rodzinnych Do zakresu działania działu należy: Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgodnie z ustawą o Świadczeniach Rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku opublikowaną w DZ.U.Nr. 228 poz Sekcja Opiekuńczo Wychowawcza (Świetlica Socjoterapeutyczna) działająca na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr. 3 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. Do zadań Sekcji należy: Organizowanie działalności opiekuńczej, korekcyjnej, terapeutycznej i socjalizacyjnej. 21 Punkt Żywienia Nr.1 z siedzibą w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 Punkt Żywienia Nr.2 z siedzibą w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 Zasady korzystania z Punktów Żywienia określa Regulamin stanowiący załącznik Nr.2 do Regulaminu Organizacyjnego. 22 Zespól Socjalnych Nr.1 z siedzibą w Czeladzi przy ul.11 Listopada 11 Zespól Socjalnych Nr.2 z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalna 3 Zespól Socjalnych Nr.3 z siedzibą w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 12 Zespól Socjalnych Nr.4 z siedzibą w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 Zadania Socjalnych określa Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opublikowana w DZ.U.Nr. 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami. Dotychczasowe paragrafy 19, 20, 21 i 22 otrzymują nowe numery: 23, 24, 25 i 26. Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego nie ulegają zmianie Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi mgr Teresa Banaś

4 Załączniki nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS Schemat Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi D Dyrektor DP IX Radca Prawny DG Główna Księgowa DGK I Dział Finansowo - Księgowy DK II Inspektor ds. kadr i szkoleń PŻ 1 Punkt Żywienia Nr 1 ABI X Administrator bezpieczeństwa informacji DOA V Dział Organizacyjno - Administracyjny PŻ 2 Punkt Żywienia Nr 2 DB III Inspektor ds. BHP Socjalnych Nr 1 OC XI SOW VIII Inspektor ds. OC Sekcja Opiekuńczo Wychowawcza w MCSE Piaski DPS VI Dział Pomocy Środowiskowej Socjalnych Nr 2 Socjalnych Nr 3 Socjalnych Nr 4 DSS VII Dział Świadczeń Społecznych DSR IV Dział Świadczeń Rodzinnych

5 Załączniki nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS REGULAMIN ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W CZELADZI UL. ZWYCIĘSTWA 6 1 Świetlica Socjoterapeutyczna, zwana dalej Świetlicą, działa w strukturach Sekcji Opiekuńczo Wychowawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ul. 17-Lipca 27, tel.: Świetlica jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat, pochodzących z rodzin problemowych i dysfunkcyjnych. Świetlica swoją działalnością obejmuje dzieci z terenu dzielnicy Czeladzi Piaski. 3 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od do W okresie ferii zimowych i wakacji godziny pracy Świetlicy mogą ulec zmianie, zgodnie z rozeznanymi potrzebami uczestników i realizacją programu (lato i zima w mieście). 4 Celem Świetlicy jest organizowanie działalności opiekuńczej, korekcyjnej, terapeutycznej i socjalizacyjnej. 5 Do zadań Świetlicy należy: 1. Rozpoznanie sytuacji psychospołecznej dziecka, opracowanie indywidualnej diagnozy dziecka i stworzenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem. 2. Współpraca z rodzicami dziecka i instytucjami. 3. Pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności życiowych i rodzinnych poprzez zmianę ich sytuacji psychospołecznej. 4. Wzmocnienie dzieci i młodzieży do kompetentnego funkcjonowania zarówno indywidualnego jak i społecznego. 6 Zadania Świetlicy realizowane będą poprzez: - socjoterapię oraz terapię indywidualną; - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych; - pracę socjalną; - pracę w środowisku otwartym realizowaną przez wychowawcę środowiskowego; - zajęcia opiekuńczo wychowawcze; - możliwość odrabiania zadań domowych i nauki; - współpracę z rodzinami dzieci i młodzieży; - współpracę z MOPS, szkołą, poradnią psychologiczno pedagogiczną, kuratorem sądowym; - pomoc w formie posiłku.

6 7 Przyjęcie dzieci i młodzieży do Świetlicy odbywa się w oparciu o dokumenty: - zgłoszenie pracownika socjalnego lub pedagoga szkolnego, - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka, - wywiad środowiskowy. 8 Korzystające ze Świetlicy dzieci i młodzież są podzielone na grupy wiekowe. 9 Dzieci i młodzież korzystające ze Świetlicy mają prawo do: - życzliwego, pełnego akceptacji podmiotowego traktowania, - swobodnego wyrażania swojego zdania i poglądów, - właściwie zorganizowanych i prowadzonych zajęć terapeutycznych i wychowawczych, - poszanowania godności osobistej oraz ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, - tworzenia samorządu i uczestniczenia w jego pracach. 10 Dzieci i młodzież korzystające ze Świetlicy mają obowiązek: - przestrzegania regulaminu Świetlicy i tygodniowego rozkładu zajęć, - systematycznego uczestnictwa w zajęciach Świetlicy, w tym w zajęciach terapeutycznych, - utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i sprzętów Świetlicy, - przestrzeganie podstawowych zasad i kultury współżycia społecznego, - ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 11 Dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy mają możliwość korzystania z zajęć: muzycznych, plastycznych, modelarskich, teatralnych. 12 Uczestnictwo w Świetlicy jest nieodpłatne. 13 Zakres i organizację pracy Świetlicy określają: 1. roczny plan pracy, 2. tygodniowy rozkład zajęć, 3. indywidualny plan pracy z dzieckiem, 4. dzienniki zajęć grupowych 14 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r.

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r. tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 marzec 2014 r. I. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo