Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia"

Transkrypt

1

2 Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 tel.: (07) , faks: (07) godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7 30 do Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do jego siedziby przy ul. Targowej, zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli przedstawionej poniżej. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania dla sieci, Serwery. Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia. Serwer montowany w szafie 9 o parametrach nie gorszych niż: CPU QC Intel 2,33GHz (możliwość rozbudowy do 2), RAM 4GB, 2 x HDD 73GB SAS 0K 2.5", (możliwość rozbudowy do 8), 2 x karta Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s DVD-RW, 2 zasilacze, karta RAID do dysków wewnętrznych, 2 redundantne karty FC maksymalna wysokość RU, możliwość zainstalowania 2 procesorów dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, zainstalowany min. procesory klasy Intel Quad Core Xeon X540 lub równoważne, możliwość obsadzenia minimum 64GB pamięci RAM DDR2 667MHz w 6 slotach DIMM, zainstalowane min. 4GB pamięci RAM w modułach min.2 GB, możliwość zainstalowania 8 dysków 2,5" SAS lub 6-ciu dysków SATA, zainstalowane min. 2 dyski twarde 73GB SAS 0K 2.5", zainstalowany sprzętowy kontroler PCI-E RAID 0,,E,0,5,5EE,50,6,60, zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, zainstalowane dwie karty Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny), zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, cztery interfejsy sieciowe 0/00/000, dedykowany port Net MGT do zdalnego zarządzania serwerem, min. 3 porty PCI-Express o niskim profilu, możliwość zdalnego zarządzania, oraz przekierowania pełnej sesji graficznej serwera od momentu jego startu, szyny do montażu w szafie 9 w komplecie, Certyfikacja na następujące systemy operacyjne: Linux SuSe. Linux RedHat, Windows Serwer 2003 (Enterprise, Standard), Solaris, Certyfikat CE dla oferowanych serwerów. Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji na miejscu instalacji następny dzień roboczy świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę. 2. Macierz dyskowa montowana w szafie 9 o parametrach nie gorszych niż: Pojemność dyskowa minimum 730 GB na 5 dyskach 4Gb FC-AL o prędkości obrotowej talerzy RPM, minimum 2GB pamięci cache na dwóch kartach kontrolerów RAID, minimum 4 interfejsy Fibre Channel 4 Gb/s. Specyfikacja: Pojemność dyskowa minimum 730 GB na 5 dyskach 4Gb FC-AL o prędkości obrotowej talerzy RPM, możliwość zwiększenia pojemności do co najmniej 2,3 TB na takich samych dyskach bez konieczności dokładania kolejnej półki dyskowej. Możliwość obsadzenia dysków zarówno w technologii FC jak i SATA w obrębie jednej półki bez konieczności dokupowania jakiegokolwiek software lub licencji. Możliwość rozbudowy macierzy do pojemności co najmniej 58 TB uwzględniając początkową 2

3 konfigurację. Współpraca z systemami operacyjnymi: Linux, Solaris, Windows 2000, Windows 2003 Serwer, VMWare ESX 3 bez konieczności nabywania jakichkolwiek licencji Dyski muszą być wymieniane w trybie na gorąco (hot swap). Aktualizacja oprogramowania sterującego bez przerywania pracy urządzenia. Obsługa technologii RAID 0, RAID, RAID 5, RAID 6. Możliwości konfigurowania różnych poziomów zabezpieczenia RAID w obrębie jednego urządzenia. Kompatybilność z architekturą SAN. Możliwość pracy w SAN z topologiami Point-To-Point oraz Fabric. Minimum 4 interfejsy Fibre Channel 4 Gb/s. Minimum 2GB pamięci cache na dwóch kartach kontrolerów RAID w celu zapewnienia redundancji. Oprogramowanie macierzy musi umożliwiać zarządzanie zasobami dyskowymi. Oprogramowanie musi mieć możliwość konfiguracji w taki sposób aby macierzą można było zarządzać z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki WWW Urządzenie musi oferować funkcjonalność rozszerzania grup RAID o dodatkowe dyski online, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. Urządzenie musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. Możliwość podziału zasobów dyskowych umożliwiający przydzielenie określonych wolumenów do konkretnych hostów lub grup hostów na zasadzie domen pamięci masowych. Minimalna wymagania ilość - 4. Możliwość rozbudowy do co najmniej 6. Oprogramowanie 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk lub równoważny. 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM lub równoważny Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] 6. Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] 7. Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] 8. Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Usługi 9. W ramach dostawy wykonane zostaną następujące usługi: montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń. 3. Przedmiotem dostawy mogą być wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, nie używane wcześniej w innych projektach. Zamawiający wymaga, aby urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy były zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz, aby dostarczone urządzenia posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez ich producenta (licencje VMware muszą być zakupione przez autoryzowanego partnera VMware w Polsce, support VMware musi być świadczony przez producenta oprogramowania). 4. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w termie do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza oferty, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 2 2

4 zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy załączą do oferty dokumenty potwierdzające, że: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza oferty, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane serwery posiadały deklarację zgodności dającą podstawę do oznaczenia ich znakiem CE. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Wykonawca składający ofertę musi spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Nie spełnianie któregokolwiek z nich skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 4. Dokumenty potwierdzające, że usługi przedstawione w wykazie, o którym mowa w ust. 3 zostały wykonane należycie. UWAGA: Podczas oceny ofert uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, których należyte wykonanie wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami (referencjami) wystawionymi przez zamawiających. 5. Dokumenty potwierdzające, że oferowane serwery mogą być oznaczane znakiem CE (deklaracja zgodności). 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Janicki tel. (07) Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wg wzoru Formularz oferty (Rozdział 2). Wypełniając wykaz rzeczowo finansowy należy podać nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia. 2. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie tych osób do podpisania oferty. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę z pieczątką imienną. 3. Poprawki, zmiany lub skreślenia dokonane w ofercie, muszą być podpisane przez wykonawcę. 4. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa wraz z ofertą stosowny wykaz (załącznik Nr 4 do Formularza oferty). 5. Dokumenty wymienione w 6 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

5 zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której należy umieścić hasło: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOSTAWA SERWERÓW DLA PODGiK W RZESZOWIE. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 09:0, R. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 0.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w 6 ust. i 2 muszą być złożone przez każdego z wykonawców, a pozostałe dokumenty winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną..wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 0. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 45 (kancelaria ogólna), do r. do godz. 09: Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 462 a, r. o godz. 09:0.. Opis sposobu obliczenia ceny.. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty podaje się w złotych polskich. 2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA. 2. Zasady punktacji ofert: Oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 0 pkt. (C=0 - maksymalna ilość punktów). Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z zastosowaniem następującego wzoru: C = (C MIN / C O ) x 0 pkt., gdzie: C MIN - najniższa cena oferty spośród zaoferowanych cen, C O - cena oferty ocenianej. Wyliczenia wykonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.: uzyska największa ilość punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. 4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono projekt umowy (Rozdział 3).

6 5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy: protest (artykuły ustawy), odwołanie (wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego czynności wymienionych w art. 84 ust. a ustawy) oraz skarga do sądu (artykuły ustawy).

7 Rozdział 2: FORMULARZ OFERTY (pieczęć adresowa Wykonawcy)... (miejscowość, data) ... tel./faks:... OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, oferujemy wykonanie w/w zamówienia za: cenę netto:... zł podatek VAT %:... zł cenę brutto:... zł (słownie cena brutto:...zł) 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że oferowana cena podana w pkt zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres podany w wykazie rzeczowofinansowym. 6. Zamówienie wykonamy w terminie do r. 7. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia są następujące: płatność nastąpi przelewem w terminie do... dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury Zamawiającemu. 8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. 9. Załącznikami do oferty są:... (podpis Wykonawcy)

8 Formularz oferty - załącznik nr Wykaz rzeczowo - finansowy LP. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model) Okres gwarancji Ilość (szt.) netto Wartość (zł) brutto. Serwer montowany w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy Macierz dyskowa montowana w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy. 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk - 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń Razem... (podpis Wykonawcy)

9 Formularz oferty - załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - oświadczam, że:. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... (podpis Wykonawcy)

10 Formularz oferty - załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY NAZWA, ADRES WARTOŚĆ TERMINY REALIZACJI ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE NR REFERENCJI. (podpis Wykonawcy)

11 Formularz oferty - załącznik nr 4 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom LP. NAZWA FIRMY POWIERZONE CZYNNOŚCI UWAGI. (podpis Wykonawcy) Uwaga: Powyższy wykaz składa wraz z ofertą wyłącznie wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak wykazu w ofercie zamawiający odczytywał będzie jako deklarację wykonawcy wykonania całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

12 Rozdział 3: PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta... w Rzeszowie pomiędzy: Skarbem Państwa - Starostą Rzeszowskim reprezentowanym przez Pana Józefa Jodłowskiego zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ul. Targowej w terminie do r. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty:. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy: Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców:... następujący zakres umowy: 2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: netto:... zł + podatek VAT 22%:... zł co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto :... zł (słownie wynagrodzenie brutto:.....zł) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po dokonaniu dostawy, o której mowa w, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności... dni. 4. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy a podpisanie faktury przez pracownika Zamawiającego stanowi potwierdzenie przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres określony w specyfikacji stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 2. W przypadku serwerów i macierzy (poz. i 2 specyfikacji) Wykonawca podejmie działania serwisowe w siedzibie Zamawiającego nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej. 3. Za uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w podjęciu działań serwisowych, o których mowa w 3 ust 2 w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

13 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu dostąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5 6 Zamawiający: Wykonawca:

14 Specyfikacja - załącznik do umowy z dnia:... LP. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model) Okres gwarancji Ilość (szt.) netto Wartość (zł) brutto. Serwer montowany w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy Macierz dyskowa montowana w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy. 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk - 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń Razem Zamawiający: Wykonawca:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra tel.744-40-31 do 33 fax. 744-28-57 UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 5 listopada 2010 r. Numer sprawy: DZ/100/2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa nr..

Załącznik nr 6. Umowa nr.. Załącznik nr 6 Umowa nr.. Zawarta w dniu... w Cieszynie, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ITLiMS (234) z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ITLiMS (234) z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ITLiMS.39.113.16 (234) z dnia 24.02.2016 r. W związku z realizacją projektu Aktywny system tłumienia drgań pojazdu PBS3/B6/34/2015 oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-22 15:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z rozbudową serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016 UMOWA NR /2016 zawarta w dniu r. w Głogowie pomiędzy: Powiatem Głogowskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, z siedzibą przy ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów reprezentowanym przez: Pana Sławomira Majewskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIAT KROTOSZYŃSKI. Or. ZO I. PODSTAWA PRAWNA

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIAT KROTOSZYŃSKI. Or. ZO I. PODSTAWA PRAWNA POWIAT KROTOSZYŃSKI Or. ZO 272.9.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z26. 2014 Otwock, dnia 29 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN 1/2010

Znak sprawy: PN 1/2010 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA NR. 1 Znak sprawy: PN 1/2010 zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy Poznańską Fundacja Bibliotek Naukowych ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań NIP:.. REGON:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 15.01.2010r. Nr sprawy: 3410 2/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym Stary Sącz dnia 12.09.2014 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26 33-340 Stary Sącz (018) 446-00-64, 446-02-70, DGK.271.0.65.2014 Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/23/2013/WIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/23/2013/WIN GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ INFORMATYKI UL. ŚWIDNICKA 53 50-030 WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/23/2013/WIN Miejski Internet rozbudowa sieci radiowej w strefach Dworzec Główny PKP,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 25/2017/KO Gdańsk, 5 lipca 2017 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z późn. zm.

Nr sprawy 25/2017/KO Gdańsk, 5 lipca 2017 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z późn. zm. Nr sprawy 25/2017/KO Gdańsk, 5 lipca 2017 r. I. Zamawiający: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: Pani Magdalena Mach Surowiec Dyrektor PCEiKZ przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Publiczne z z dnia 29 stycznia 2004 r.

ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Publiczne z z dnia 29 stycznia 2004 r. ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: 5/2009-EF-BKII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Zamówienia

Bardziej szczegółowo