Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia"

Transkrypt

1

2 Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 tel.: (07) , faks: (07) godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7 30 do Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do jego siedziby przy ul. Targowej, zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli przedstawionej poniżej. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania dla sieci, Serwery. Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia. Serwer montowany w szafie 9 o parametrach nie gorszych niż: CPU QC Intel 2,33GHz (możliwość rozbudowy do 2), RAM 4GB, 2 x HDD 73GB SAS 0K 2.5", (możliwość rozbudowy do 8), 2 x karta Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s DVD-RW, 2 zasilacze, karta RAID do dysków wewnętrznych, 2 redundantne karty FC maksymalna wysokość RU, możliwość zainstalowania 2 procesorów dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, zainstalowany min. procesory klasy Intel Quad Core Xeon X540 lub równoważne, możliwość obsadzenia minimum 64GB pamięci RAM DDR2 667MHz w 6 slotach DIMM, zainstalowane min. 4GB pamięci RAM w modułach min.2 GB, możliwość zainstalowania 8 dysków 2,5" SAS lub 6-ciu dysków SATA, zainstalowane min. 2 dyski twarde 73GB SAS 0K 2.5", zainstalowany sprzętowy kontroler PCI-E RAID 0,,E,0,5,5EE,50,6,60, zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, zainstalowane dwie karty Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny), zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, cztery interfejsy sieciowe 0/00/000, dedykowany port Net MGT do zdalnego zarządzania serwerem, min. 3 porty PCI-Express o niskim profilu, możliwość zdalnego zarządzania, oraz przekierowania pełnej sesji graficznej serwera od momentu jego startu, szyny do montażu w szafie 9 w komplecie, Certyfikacja na następujące systemy operacyjne: Linux SuSe. Linux RedHat, Windows Serwer 2003 (Enterprise, Standard), Solaris, Certyfikat CE dla oferowanych serwerów. Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji na miejscu instalacji następny dzień roboczy świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę. 2. Macierz dyskowa montowana w szafie 9 o parametrach nie gorszych niż: Pojemność dyskowa minimum 730 GB na 5 dyskach 4Gb FC-AL o prędkości obrotowej talerzy RPM, minimum 2GB pamięci cache na dwóch kartach kontrolerów RAID, minimum 4 interfejsy Fibre Channel 4 Gb/s. Specyfikacja: Pojemność dyskowa minimum 730 GB na 5 dyskach 4Gb FC-AL o prędkości obrotowej talerzy RPM, możliwość zwiększenia pojemności do co najmniej 2,3 TB na takich samych dyskach bez konieczności dokładania kolejnej półki dyskowej. Możliwość obsadzenia dysków zarówno w technologii FC jak i SATA w obrębie jednej półki bez konieczności dokupowania jakiegokolwiek software lub licencji. Możliwość rozbudowy macierzy do pojemności co najmniej 58 TB uwzględniając początkową 2

3 konfigurację. Współpraca z systemami operacyjnymi: Linux, Solaris, Windows 2000, Windows 2003 Serwer, VMWare ESX 3 bez konieczności nabywania jakichkolwiek licencji Dyski muszą być wymieniane w trybie na gorąco (hot swap). Aktualizacja oprogramowania sterującego bez przerywania pracy urządzenia. Obsługa technologii RAID 0, RAID, RAID 5, RAID 6. Możliwości konfigurowania różnych poziomów zabezpieczenia RAID w obrębie jednego urządzenia. Kompatybilność z architekturą SAN. Możliwość pracy w SAN z topologiami Point-To-Point oraz Fabric. Minimum 4 interfejsy Fibre Channel 4 Gb/s. Minimum 2GB pamięci cache na dwóch kartach kontrolerów RAID w celu zapewnienia redundancji. Oprogramowanie macierzy musi umożliwiać zarządzanie zasobami dyskowymi. Oprogramowanie musi mieć możliwość konfiguracji w taki sposób aby macierzą można było zarządzać z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki WWW Urządzenie musi oferować funkcjonalność rozszerzania grup RAID o dodatkowe dyski online, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. Urządzenie musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. Możliwość podziału zasobów dyskowych umożliwiający przydzielenie określonych wolumenów do konkretnych hostów lub grup hostów na zasadzie domen pamięci masowych. Minimalna wymagania ilość - 4. Możliwość rozbudowy do co najmniej 6. Oprogramowanie 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk lub równoważny. 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM lub równoważny Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] 6. Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] 7. Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] 8. Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Usługi 9. W ramach dostawy wykonane zostaną następujące usługi: montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń. 3. Przedmiotem dostawy mogą być wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, nie używane wcześniej w innych projektach. Zamawiający wymaga, aby urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy były zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz, aby dostarczone urządzenia posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez ich producenta (licencje VMware muszą być zakupione przez autoryzowanego partnera VMware w Polsce, support VMware musi być świadczony przez producenta oprogramowania). 4. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w termie do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza oferty, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 2 2

4 zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy załączą do oferty dokumenty potwierdzające, że: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza oferty, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane serwery posiadały deklarację zgodności dającą podstawę do oznaczenia ich znakiem CE. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Wykonawca składający ofertę musi spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Nie spełnianie któregokolwiek z nich skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 4. Dokumenty potwierdzające, że usługi przedstawione w wykazie, o którym mowa w ust. 3 zostały wykonane należycie. UWAGA: Podczas oceny ofert uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, których należyte wykonanie wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami (referencjami) wystawionymi przez zamawiających. 5. Dokumenty potwierdzające, że oferowane serwery mogą być oznaczane znakiem CE (deklaracja zgodności). 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Janicki tel. (07) Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wg wzoru Formularz oferty (Rozdział 2). Wypełniając wykaz rzeczowo finansowy należy podać nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia. 2. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie tych osób do podpisania oferty. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę z pieczątką imienną. 3. Poprawki, zmiany lub skreślenia dokonane w ofercie, muszą być podpisane przez wykonawcę. 4. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa wraz z ofertą stosowny wykaz (załącznik Nr 4 do Formularza oferty). 5. Dokumenty wymienione w 6 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

5 zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której należy umieścić hasło: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOSTAWA SERWERÓW DLA PODGiK W RZESZOWIE. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 09:0, R. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 0.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w 6 ust. i 2 muszą być złożone przez każdego z wykonawców, a pozostałe dokumenty winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną..wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 0. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 45 (kancelaria ogólna), do r. do godz. 09: Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 462 a, r. o godz. 09:0.. Opis sposobu obliczenia ceny.. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty podaje się w złotych polskich. 2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA. 2. Zasady punktacji ofert: Oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 0 pkt. (C=0 - maksymalna ilość punktów). Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z zastosowaniem następującego wzoru: C = (C MIN / C O ) x 0 pkt., gdzie: C MIN - najniższa cena oferty spośród zaoferowanych cen, C O - cena oferty ocenianej. Wyliczenia wykonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.: uzyska największa ilość punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. 4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono projekt umowy (Rozdział 3).

6 5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy: protest (artykuły ustawy), odwołanie (wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego czynności wymienionych w art. 84 ust. a ustawy) oraz skarga do sądu (artykuły ustawy).

7 Rozdział 2: FORMULARZ OFERTY (pieczęć adresowa Wykonawcy)... (miejscowość, data) ... tel./faks:... OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, oferujemy wykonanie w/w zamówienia za: cenę netto:... zł podatek VAT %:... zł cenę brutto:... zł (słownie cena brutto:...zł) 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że oferowana cena podana w pkt zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres podany w wykazie rzeczowofinansowym. 6. Zamówienie wykonamy w terminie do r. 7. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia są następujące: płatność nastąpi przelewem w terminie do... dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury Zamawiającemu. 8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. 9. Załącznikami do oferty są:... (podpis Wykonawcy)

8 Formularz oferty - załącznik nr Wykaz rzeczowo - finansowy LP. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model) Okres gwarancji Ilość (szt.) netto Wartość (zł) brutto. Serwer montowany w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy Macierz dyskowa montowana w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy. 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk - 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń Razem... (podpis Wykonawcy)

9 Formularz oferty - załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - oświadczam, że:. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... (podpis Wykonawcy)

10 Formularz oferty - załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY NAZWA, ADRES WARTOŚĆ TERMINY REALIZACJI ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE NR REFERENCJI. (podpis Wykonawcy)

11 Formularz oferty - załącznik nr 4 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom LP. NAZWA FIRMY POWIERZONE CZYNNOŚCI UWAGI. (podpis Wykonawcy) Uwaga: Powyższy wykaz składa wraz z ofertą wyłącznie wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak wykazu w ofercie zamawiający odczytywał będzie jako deklarację wykonawcy wykonania całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

12 Rozdział 3: PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta... w Rzeszowie pomiędzy: Skarbem Państwa - Starostą Rzeszowskim reprezentowanym przez Pana Józefa Jodłowskiego zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ul. Targowej w terminie do r. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty:. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy: Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców:... następujący zakres umowy: 2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: netto:... zł + podatek VAT 22%:... zł co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto :... zł (słownie wynagrodzenie brutto:.....zł) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po dokonaniu dostawy, o której mowa w, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności... dni. 4. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy a podpisanie faktury przez pracownika Zamawiającego stanowi potwierdzenie przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres określony w specyfikacji stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 2. W przypadku serwerów i macierzy (poz. i 2 specyfikacji) Wykonawca podejmie działania serwisowe w siedzibie Zamawiającego nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej. 3. Za uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w podjęciu działań serwisowych, o których mowa w 3 ust 2 w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

13 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu dostąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5 6 Zamawiający: Wykonawca:

14 Specyfikacja - załącznik do umowy z dnia:... LP. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model) Okres gwarancji Ilość (szt.) netto Wartość (zł) brutto. Serwer montowany w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy Macierz dyskowa montowana w szafie miesięcy u klienta, czas reakcji serwisowej: - następny dzień roboczy. 3. Microsoft Windows Server 2008 Std 32 Bit/x64,-4 CPU, 5 użytkowników, PL, OEM, pk - 4. Microsoft Windows 2008 Server CAL, 5 użytkowników, PL, OEM Oprogramowanie do wirtualizacji środowiska informatycznego: VMware Infrastructure Standard for 2 processors [VI-STD-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe: Gold Support/Subscription VMware Infrastructure Standard for 2 Processors [VI-STD-G-SSS-C] Zcentralizowane zarządzanie środowiska informatycznego: VMware VirtualCenter Foundation (Limited to 3 Nodes) [VC-FND-C] Subskrypcja na wsparcie serwisowe zarządzania: Gold Support/Subscription VMware VirtualCenter Foundation [VC-FND-G-SSS-C] Montaż w szafie Rack, instalacja i konfiguracja serwerów ESX, instalacja i konfiguracja VirtualCenter, migracja do środowiska wirtualnego, testy, szkolenie umożliwiające kompletne poznanie funkcji oprogramowania oraz obsługi urządzeń Razem Zamawiający: Wykonawca:

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo