EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE"

Transkrypt

1 EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE Symbol Opis efektu Wiedza R1P_AW01 R1P_AW02 R1P_AW03 R1P_AW04 R1P_AW05 R1P_AW06 R1P_AW07 R1P_AW08 R1P_AW09 R1P_AW10 R1P_AW11 R1P_AW12 R1P_BW01 R1P_BW02 R1P_BW03 R1P_BW04 R1P_BW05 R1P_BW06 R1P_BW07 R1P_BW08 R1P_BW09 posługuje się mianownictwem anatomicznym omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna); rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych ; charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo--zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju; określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi; wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne; omawia podstawowe zasady farmakoterapii; charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, w tym zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów; omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego; wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne. zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju człowieka, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania; zna problematykę relacji człowiek - środowisko społeczne; omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; wymienia etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka; różnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz zna pojęcie osobowości i jej zaburzeń; charakteryzuje istotę i strukturę zjawisk zachodzących w procesie przekazywania i wymiany informacji; definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej; zna techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, działania zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego; omawia mające zastosowanie w medycynie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii;

2 R1P_BW10 R1P_BW11 R1P_BW12 R1P_BW13 R1P_BW14 R1P_BW15 R1P_BW16 R1P_BW17 R1P_BW18 R1P_BW19 R1P_BW20 R1P_BW21 R1P_BW22 R1P_BW23 R1P_BW24 R1P_BW25 R1P_BW26 R1P_BW27 R1P_BW28 R1P_BW29 R1P_BW30 omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych; charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu; definiuje pojęcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu oraz zna zasady ich funkcjonowania; różnicuje pojęcia dewiacji i zaburzenia ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; definiuje i interpretuje zjawisko nierówności klasowej, etnicznej i płci oraz dyskryminacji zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsce w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy; zna na poziomie podstawowym problematykę ubezpieczeń zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej; zna podstawy prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz systemu państwowego ratownictwa medycznego; różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą związaną z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego; zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka i Kartę Praw Dziecka; przedstawia genezę, założenia l zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia; wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego zna podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby; klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym; charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób; omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce; wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej; określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej; różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej; R1P_BW31 R1P_BW32 R1P_BW33 R1P_BW34 R1P_BW35 posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w ochronie zdrowia (psychologiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego); charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy ratownika medycznego; zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy ratownika medycznego; określa znaczenie etyki w badaniach naukowych zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3 R1P_CW01 R1P_CW02 R1P_CW03 R1P_CW04 R1P_CW05 R1P_CW06 R1P_CW07 R1P_CW08 R1P_CW09 R1P_CW10 R1P_CW11 R1P_CW12 R1P_CW13 R1P_CW14 R1P_CW15 R1P_DW01 R1P_DW02 R1P_DW03 R1P_DW04 R1P_DW05 R1P_DW06 R1P_DW07 R1P_DW08 R1P_DW09 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia zna objawy, patogenezę i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych zna podstawowe mechanizmy działania leków zna metody ograniczania bólu zna zasady dekontaminacji zna rodzaje, objawy i skutki działania czynników masowego rażenia (promieniowania, skażenia chemicznego, biologicznego) zna zasady promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia zna czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia zna mechanizmy wywołujące objawy i skutki stresu zna postawy epidemiologii i zapobiegania chorobom rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych zna zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji wysokościowej zna organizację, funkcjonowanie i finansowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz organizację i funkcjonowanie innych służb i organizacji powołanych do niesienia pomocy zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze ochrony zdrowia określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania; posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej; różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzyzewnątrz komórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy; omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej; opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów; wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii; różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania; objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania);

4 R1P_DW10 R1P_DW11 R1P_DW12 R1P_DW12 R1P_DW13 R1P_DW14 R1P_DW15 R1P_DW16 R1P_DW17 R1P_DW18 R1P_DW19 R1P_DW20 R1P_DW21 R1P_DW22 R1P_DW23 R1P_DW24 R1P_DW25 R1P_DW26 R1P_DW27 R1P_DW28 R1P_DW29 R1P_DW30 R1P_DW31 R1P_DW32 R1P_DW33 R1P_DW34 R1P_DW35 R1P_DW36 wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej; zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych; omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych; definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych; wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym mikroflory środowiska szpitalnego wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego, chorób alergicznych oraz chorób krwi omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego zna zasady planowania opieki nad kobieta, w ciąży fizjologicznej i połogu; identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych zna następstwa długotrwałego unieruchomienia zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego; zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych; charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie; wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób narządów wewnętrznych zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i regionalnym

5 R1P_DW37 R1P_DW38 R1P_DW39 R1P_DW40 R1P_DW41 charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu; charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego; rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami przyrządowymi i bez przyrządowy mi; zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii i na bloku operacyjnym; Umiejętności R1P_AU01 R1P_AU02 R1P_AU03 R1P_AU04 R1P_AU05 R1P_AU06 R1P_AU07 R1P_AU08 R1P_AU09 R1P_AU10 R1P_AU11 R1P_AU12 R1P_AU13 R1P_AU14 R1P_AU15 R1P_AU16 R1P_AU17 R1P_BU01 R1P_BU02 R1P_BU03 posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka; prognozuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych; konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym; rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy i cykli życiowych oraz objawów chorobowych; szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące; ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach; różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze; zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w sytuacji zaburzenia jego homeostazy; powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych; wykorzystuje wiedzę na temat chorób uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej; wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania układu pasożyt - żywiciel dla prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty; szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych; ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej. opracowuje zestawienia podstawowych determinantów zdrowia ocenia wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka; projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy

6 R1P_BU04 R1P_BU05 R1P_BU06 R1P_BU07 R1P_BU08 R1P_BU09 R1P_BU10 R1P_BU11 R1P_BU12 R1P_BU13 R1P_BU14 R1P_BU15 R1P_BU16 R1P_BU17 R1P_BU18 R1P_BU19 R1P_BU20 R1P_BU21 R1P_BU22 R1P_BU23 R1P_BU24 R1P_BU25 R1P_BU26 R1P_BU27 R1P_BU28 R1P_BU29 R1P_BU30 R1P_BU31 psychologicznej prognozuje wpływ choroby i hospitalizacji na stan psychiczny człowieka oraz zależności somatopsychiczne; analizuje postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany; ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja); zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych okresach rozwojowych; zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego; kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się; wykazuje umiejętność aktywnego słuchania; wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej w opiece zdrowotnej; tworzy warunki do prawidłowej komunikacji ratownik medyczny - pacjent oraz ratownik medyczny - personel medyczny; dokonuje wyboru właściwych technik redukowania lęku I metod relaksacyjnych; stosuje techniki zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego; analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji i rasizmu; kontroluje i koordynuje działania zapobiegające dewiacjom i patologiom wśród dzieci i młodzieży; zna przepisy prawne dotyczące wykonywania zawodu ratownika medycznego i udzielania świadczeń zdrowotnych; zna możliwości stosowania odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; opracowuje projekty działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych I demograficznych; interpretuje działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego; dokonuje analizy i oceny funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowania źródeł ich finansowania projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych; kontroluje czynniki obciążające w pracy ratownika medycznego oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy; rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja); różnicuje zakres uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki; szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego rodziną; wie, jak rozwiązywać dylematy moralne w praktyce zawodowej dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia; analizuje piśmiennictwo w języku angielskim; porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

7 R1P_CU01 R1P_CU02 R1P_CU03 R1P_CU04 R1P_CU05 R1P_CU06 R1P_CU07 R1P_CU08 R1P_CU09 R1P_CU10 R1P_CU11 R1P_CU12 R1P_CU13 R1P_CU14 R1P_CU15 R1P_CU16 R1P_CU17 R1P_CU18 R1P_CU19 R1P_CU20 R1P_CU21 R1P_CU22 R1P_CU23 R1P_CU24 R1P_CU25 R1P_CU26 R1P_CU27 R1P_CU28 R1P_CU29 R1P_CU30 R1P_CU31 R1P_CU32 R1P_CU33 R1P_CU34 R1P_CU35 R1P_CU36 potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego Komunikuje się z osobami niepełnosprawnymi w tym z niepełnosprawnością wieloraką Stosuje alternatywne i wspomagające metody komunikacji na miejscu zdarzenia potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania potrafi ocenić stan świadomości pacjenta posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci potrafi przywracać drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi posiada umiejętność przyrządowego udrażniania dróg oddechowych metodami nadkrtaniowymi posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię potrafi wdrożyć tlenoterapię posiada umiejętność wspomagania oddechu potrafi prowadzić wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, resuscytatora i respiratora potrafi monitorować czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii potrafi wykonać elektrokardiografię i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora manualnego i zautomatyzowanego potrafi wykonać kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca potrafi monitorować czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi potrafi ocenić stan neurologiczny pacjenta, w tym z użyciem skal punktowych posiada umiejętność wykonania obwodowego dojścia dożylnego potrafi wykonać dojście doszpikowe posiada umiejętność podawania leków i płynów potrafi pobierać krew do badań potrafi zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych potrafi oznaczać parametry krytyczne we krwi, w tym stężeń glukozy. potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy potrafi założyć cewnik do pęcherza moczowego posiada umiejętność opatrywania ran

8 R1P_CU37 R1P_CU38 R1P_CU39 R1P_CU40 R1P_CU41 R1P_CU42 R1P_CU43 R1P_CU44 R1P_CU45 R1P_CU46 R1P_CU47 R1P_CU48 R1P_CU49 R1P_CU50 R1P_CU51 R1P_CU52 R1P_CU53 R1P_CU54 R1P_CU55 R1P_CU56 R1P_CU57 R1P_DU01 R1P_DU02 R1P_DU03 R1P_DU04 R1P_DU05 posiada umiejętność tamowania krwotoków zewnętrznych posiada umiejętność unieruchamiania kończyn po urazie posiada umiejętność stabilizacji i unieruchamiania kręgosłupa potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu posiada umiejętność stosowania skal ciężkości obrażeń potrafi odebrać poród nagły w warunkach pozaszpitalnych potrafi dokonać segregacji medycznej potrafi rozpoznać pewne znamiona śmierci potrafi zidentyfikować na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki szkodliwe potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych potrafi podejmować działania zabezpieczające w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia potrafi działać zespołowo szczególnie udzielając pomocy w trudnych warunkach terenowych, w tym na akwenach wodnychw dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego potrafi przygotować pacjenta i zapewnić mu opiekę medyczną podczas transportu potrafi prowadzić dokumentację medyczną oraz sporządzać pisemne raporty z wykorzystaniem danych źródłowych posługuje się językiem obcym na poziomie B2 posiada umiejętność obsługi komputera i innych środków łączności pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią potrafi ratować tonących potrafi wykorzystać podstawy asekuracji wysokościowej potrafi zastosować przymus bezpośredni u osoby z zaburzeniami psychicznymi posiada umiejętność ustnej prezentacji wyników swoich działań i obserwacji oraz własnych przemyśleń prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe przygotowuje i podaje leki różnymi drogami na zlecenie lekarza Kompetencje społeczne R1P_K01 R1P_K02 R1P_K03 R1P_K04 R1P_K05 posiada świadomość własnych ograniczeń posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników oraz skutecznie rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się oraz utrzymywania sprawności fizycznej pozwalającej w pełni wykonywać zawód ratownika medycznego

9 R1P_K06 R1P_K07 R1P_K08 R1P_K09 R1P_K10 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej ma świadomość odpowiedzialności za własne działania oraz wspólnie realizowane zadania związaną z pracą zespołową stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych przestrzega praw pacjenta

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik do uchwały RGNiSW nr 461/2013 z dnia14 marca 2013 r. WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA

EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA I. EFEKTY KSZTAŁCENIA RATOWNICTWO MEDYCZNE 2013-2016: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne Obszar

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu BPsych Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Pokrycie efektów obszarowych efektami kierunkowymi

Pokrycie efektów obszarowych efektami kierunkowymi okrycie efektów obszarowych efektami kierunkowymi Kierunek: rofil: Stopień: ielęgniarstwo raktyczny pierwszy Wiedza M1_S.A.W.01. posługuje się mianownictwem anatomicznym _A.W01 posługuje się mianownictwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/II/2015 Senatu UJ z 25 lutego 2015 roku Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A NAUKI PODSTAWOWE Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia

CZĘŚĆ A NAUKI PODSTAWOWE Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. Kierunek Pielęgniarstwo Studia pierwszego stopnia Studia o

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01 I. EFEKTY KSZTAŁCENIA DIETETYKA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Dietetyka Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo medyczne Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁÓWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WRAZ Z KRYTERIAMI ICH OCENY

OPIS SZCZEGÓŁÓWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WRAZ Z KRYTERIAMI ICH OCENY OPIS SZCZEGÓŁÓWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WRAZ Z KRYTERIAMI ICH OCENY Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biochemia i Biofizyka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biochemia i Biofizyka S YL AB US MODUŁ U ( PREDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ABiB modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biochemia i Biofizyka Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Socjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2016-2019 PROFIL: praktyczny Załącznik Nr 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Ratownictwo medyczne Studia na specjalności Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. InzA_W02. profil ogólnoakademicki studia II stopnia

WIEDZA. InzA_W02. profil ogólnoakademicki studia II stopnia Załącznik nr 1 Opis na i Dietetyka z odniesieniem do obszaru nauk i obszaru nauk o zdrowiu oraz oraz prowadzących do inżynierskich Efekty WIEDZA profil ogólnoakademicki studia II stopnia NŻD2_W01 Ma wiedzę

Bardziej szczegółowo

Standard kształcenia. Kierunek: Pielęgniarstwo

Standard kształcenia. Kierunek: Pielęgniarstwo Załącznik nr 1A do Uchwały nr 4/2012 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 28.09.2012r. Standard kształcenia Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK, KTÓRE POSIADAJĄ

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów): I stopień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychiatria Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne

Efekty kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY Uczelnia Warszawska -Curie 00- Tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, 22 654 96 04 Tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/III/2014 Senatu UJ z 26 marca 2014 r. Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA A. NAUKI PODSTAWOWE (anatomia,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

NIE DOTYCZY PIELĘGNIARSTWO. Tabela efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla kierunku

NIE DOTYCZY PIELĘGNIARSTWO. Tabela efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik do uchwały nr XXXI/199/15 Senatu PWSZ w Pile z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2015-2018 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów):

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

I ROK K_W01 K_W02 K_W03

I ROK K_W01 K_W02 K_W03 Anatomia człowieka Biochemia ogólna i żywności Chemia analityczna Chemia żywnosci Filozofia i podstawy etyki Fizjologia człowieka Genetyka Język obcy Komunikacja z pacjentem Mikrobiologis ogólns i żywności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych efektów kształcenia (zgodnie ze standardami kształcenia

Wykaz szczegółowych efektów kształcenia (zgodnie ze standardami kształcenia Symbol kierunkowego efektu kształcenia Wykaz szczegółowych efektów kształcenia (zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo) Opis efektu (zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A NAUKI PODSTAWOWE Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia

CZĘŚĆ A NAUKI PODSTAWOWE Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. Kierunek Pielęgniarstwo Studia pierwszego stopnia Studia o

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia

Efekty kształcenia na studiach I stopnia Efekty kształcenia na studiach I stopnia NAUKI PODSTAWOWE WIEDZA P1P_AW01 posługuje się mianownictwem anatomicznym omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ Nazwa Kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kierunkowe WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-6k11-2012-S Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu rgonomia Przedmiot do wyboru

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA Załącznik do Uchwały Nr 59/II/IV/2013 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ Koninie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Załącznik Nr 4 Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2016-2019 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji:

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: Załącznik do uchwały nr 13/V/16 r. z dn. 24 lutego 2016 r. PROGRAM STUDIÓW Forma studiów: stacjonarna Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo Nazwa specjalności kształcenia: ----- Liczba semestrów i liczba

Bardziej szczegółowo

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka WIEDZA K_W01 Zna budowę, sposób biosyntezy i funkcje fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia - profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Kierunek kształcenia Pielęgniarstwo należy do profilu praktycznego. Objaśnienie oznaczeń: PIEL (przed

Bardziej szczegółowo

A.W3. rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych;

A.W3. rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych; Opis zakładanych efektów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kierunkowych

Zbiór efektów kierunkowych Zbiór efektów kierunkowych Kierunek: rofil: Stopień: ielęgniarstwo raktyczny I _A.W01 _A.W02 _A.W03 _A.W04 _A.W05 _A.W06 _A.W07 _A.W08 _A.W09 _A.W10 _A.W11 _A.W12 _A.W13 _A.W14 _A.W15 _A.W16 _A.W17 _A.W18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 80/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku: zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. PIELĘGNIARSTWO Studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. PIELĘGNIARSTWO Studia pierwszego stopnia profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO Studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji:

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: Załącznik do uchwały nr 154/XXVIII/16 r. z dn. 23 września 2016 r. PROGRAM STUDIÓW Forma studiów: stacjonarna Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo Nazwa specjalności kształcenia: ----- Liczba semestrów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Efekty kształcenia dla studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiące Załącznik nr

Bardziej szczegółowo