EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA"

Transkrypt

1 I. EFEKTY KSZTAŁCENIA RATOWNICTWO MEDYCZNE : 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne Obszar kształcenia: W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Poziom kształcenia (studiów): I stopień Profil kształcenia: praktyczny SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1P_W01 Zna prawidłową budowę organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów M1_W01, M1_W02 K1P_W02 Zna i rozumie podstawowe przemiany metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym i ogólnoustrojowym M1_W01, M1_W02 K1P_W03 Zna funkcje organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów M1_W01, M1_W02 K1P_W04 Wykazuje znajomość zaburzeń w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem M1_W03 K1P_W05 Zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem M1_W04, M1_W05 K1P_W06 Rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej M1_W04 K1P_W07 Rozumie uwarunkowania psycho-społeczne zdrowia i choroby M1_W04 K1P_W08 Zna aspekty prawne związane z postępowaniem z chorymi psychiatrycznie M1_W05, M1_W08 K1P_W09 Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia M1_W03 K1P_W10 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych M1_W03, M1_W05 K1P_W11 Zna podstawowe mechanizmy działania leków M1_W05 K1P_W12 Zna metody ograniczania bólu M1_W03, M1_W05 K1P_W13 Zna zasady dekontaminacji M1_W07 K1P_W14 Posiada wiedzę na temat czynników masowego rażenia (promieniowania, skażenia chemicznego, biologicznego) i ich skutków M1_W03, M1_W05 K1P_W15 Zna zasady promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia M1_W06 K1P_W16 Zna czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia M1_W04, M1_W06 K1P_W17 Posiada wiedzę na temat mechanizmów wywołujących stres i znajomość jego objawów M1_W04 K1P_W18 Zna metody oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka M1_W02, M1_W03 K1P_W19 Zna postawy immunologii, epidemiologii i zapobiegania chorobom M1_W06 K1P_W20 Rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych M1_W09 K1P_W21 Zna specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w torakochirurgii M1_W03 K1P_W22 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach klatki piersiowej M1_W03 K1P_W23 Posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w kardiologii M1_W03 K1P_W24 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach szczękowo-twarzowych M1_W03 K1P_W25 Zna zasady leczenia hiperbarycznego M1_W03, M1_W05 K1P_W26 Zna objawy zespołu dziecka maltretowanego M1_W03 K1P_W27 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach czaszkowo-mózgowych M1_W03 K1P_W28 Zna objawy najczęstszych zespołów neurologicznych M1_W03 K1P_W29 Wymieni objawy zagrożenia życia u pacjenta z uwzględnieniem swoistości wieku M1_W03 K1P_W30 Scharakteryzuje patofizjologię i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych M1_W03 K1P_W31 Formułuje zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego M1_W05 K1P_W32 Zna pojęcia podstawowe dotyczące zdrowia i choroby oraz zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata M1_W04, M1_W09 K1P_W33 Zna zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE M1_W09

2 K1P_W34 Zna podstawy organizacji narodowego systemu zdrowia w Polsce M1_W09 K1P_W35 Zna podstawowe źródła finansowania opieki zdrowotnej M1_W09 K1P_W36 Opisuje istotę, strategię i mechanizmy negocjowania w organizacji M1_W05 K1P_W37 Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje na ich podstawy teoretyczne M1_W06 K1P_W38 Objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym szerszym M1_W06 K1P_W39 Wykazuje znajomość prawidłowej oceny stanu chorego za pomocą metod: obserwacji, wywiadu oraz poprzez dokonywanie pomiarów temperatury, tętna, CTK, oddechów oraz ich dokumentowanie K1P_W40 Zna zasady wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych. M1_W02, M1_W07 K1P_W41 Posiada wiedzę o aseptyce i antyseptyce. M1_W01 K1P_W42 Zna podstawy języka migowego w zakresie terminologii medycznej umożliwiające porozumiewanie się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą M1_W05 K1P_W43 Zna i rozumie standardy udzielania pierwszej pomocy, podstawowych zabiegów reanimacyjnych, zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych M1_W03, M1_W05 M1_WO8 K1P_W44 Zna zasady badania w tym badania urazowego pacjentów M1_W03 K1P_W45 Zna podstawowe mechanizmy farmakoterapii i płynoterapii w reanimacji M1_W05 K1P_W46 Zna zasady postępowania w wypadku jednostkowym, mnogim, masowym i katastrofie M1_W03, M1_W05 K1P_W47 Zna i rozumie zasady BHP i ergonomii pracy ratownika medycznego M1_W07, M1_W08 K1P_W48 Zna prawno-etyczne uwarunkowania zawodu ratownika medycznego M1_W08, M1_K01 K1P_W49 Wyjaśni historyczny rozwój ratownictwa medycznego M1_W09, M1_K01 K1P_W50 Omówi organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) M1_W08, M1_W09 K1P_W51 Wyjaśni role ratownictwa medycznego w systemie ochrony zdrowia i w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym M1_W08, M1_W09, K1P_W52 Zna ogólne i szczegółowe zasady taktyki działań ratowniczo-medycznych M1_W05 K1P_W53 Zna problematykę prawa autorskiego i patentowego M1_W11 K1P_W54 Omówi jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą M1_W12, K1P_W55 Omówi prawa regulujące rynek pracy M1_W12 M1_W03 UMIEJĘTNOŚCI K1P_U01 Umie wykonać podstawowe zabiegi medyczne M1_U05 K1P_U02 Prawidłowo stosuje podstawowy sprzęt ratowniczy M1_U02 K1P_U03 Potrafi obsłużyć podstawową aparaturę medyczną M1_U02 K1P_U04 Skutecznie komunikuje się z osobami głuchymi M1_U03 K1P_U05 Potrafi opanować reakcję pacjenta trudnego i reakcje tłumu M1_U03, M1_U04 K1P_U06 Potrafi ocenić stan kliniczny pacjenta M1_U04, M1_U05 K1P_U07 Potrafi zdiagnozować obrażenia ciała poszkodowanego M1_U05 K1P_U08 Potrafi wdrożyć działania profilaktyczne M1_U05 K1P_U09 Umie rozpoznać i przeciwdziałać objawom ostrego i przewlekłego stresu M1_U05 K1P_U10 Potrafi wdrożyć działania pielęgnacyjne M1_U05 K1P_U11 Umie nauczać kwalifikowanej pierwszej pomocy M1_U05, M1_U10 K1P_U12 Wdroży właściwą farmakoterapię, płynoterapię i elektroterapię M1_U05 K1P_U13 Przeprowadzi segregację medyczną poszkodowanych M1_U04 K1P_U14 Przeprowadzi dekontaminację masową M1_U04 K1P_U15 Ewakuuje i przygotuje pacjenta do transportu medycznego i przetransportuje do miejsca docelowego M1_U04, M1_U05 K1P_U16 Potrafi pełnić funkcję kierującego medycznymi działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia M1_U04, M1_U05 K1P_U17 Potrafi pełnić funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego M1_U04, M1_U05 K1P_U18 Rozpozna prawne znamiona śmierci i odstąpi od reanimacji M1_U05

3 K1P_U19 Umie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zabezpieczyć siebie M1_U10 K1P_U20 Umie postąpić po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał M1_U05, M1_U10 K1P_U21 Potrafi przesłać dane telemetryczne M1_U06 K1P_U22 Korzysta z podstawowych programów komputerowych M1_U06 K1P_U23 Umie korzystać z zasobów internetowych baz danych M1_U06 K1P_U24 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w działaniach ratowniczych M1_U07 K1P_U25 Potrafi udokumentować wykonane działania własne M1_U09 K1P_U26 Potrafi prowadzić dokumentację urzędową związaną z zawodem ratownika medycznego M1_U09, M1_U12 K1P_U27 Potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia M1_U03, M1_U04 K1P_U28 Potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną, świadkiem zdarzenia M1_U03, M1_U04 K1P_U29 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania M1_U03, M1_U04 K1P_U30 Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia M1_U06 K1P_U31 Posiada umiejętność współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy M1_U06 K1P_U32 Potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia M1_U04, M1_U05 K1P_U33 Zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia M1_U05 K1P_U34 Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia M1_U06 K1P_U35 Posiada umiejętność współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy M1_U06 K1P_U36 Potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania M1_U01, M1_U05 K1P_U37 Potrafi ocenić stan świadomości pacjenta M1_U01 K1P_U38 Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała M1_U01,M1_U02, M1_U05 K1P_U39 Potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci M1_U01 K1P_U40 Potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci M1_U01, M1_U02 K1P_U41 potrafi przywracać drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi M1_U01 K1P_U42 Posiada umiejętność przyrządowego udrażniania dróg oddechowych metodami nadkrtaniowym M1_U01, M1_U02 K1P_U43 Posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej M1_U01, M1_U02 K1P_U44 Potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię M1_U01, M1_U02 K1P_U45 Potrafi wdrożyć tlenoterapię M1_U01, M1_U02 K1P_U46 Posiada umiejętność wspomagania oddechu M1_U01, M1_U02 K1P_U47 Potrafi prowadzić wentylację zastępczą zarówno z użyciem resuscytatora i respiratora transportowego M1_U01, M1_U02 K1P_U48 Potrafi monitorować czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U49 Potrafi wykonać elektrokardiogram i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U50 Potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora manualnego i zautomatyzowanego M1_U01, M1_U02 M1_U05 K1P_U51 Potrafi wykonać kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U52 Potrafi monitorować czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U53 Potrafi ocenić stan neurologiczny pacjenta M1_U01, M1_U02 K1P_U54 Posiada umiejętność wykonania obwodowego dojścia dożylnego M1_U01, M1_U02 K1P_U55 Potrafi wykonać dojście doszpikowe M1_U01, M1_U02 K1P_U56 Posiada umiejętność podawania leków i płynów M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U57 Potrafi pobierać krew M1_U01, M1_U02 K1P_U58 Potrafi zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych M1_U01, M1_U02 K1P_U59 Potrafi oznaczać poziom glukozy z użyciem gleukometru M1_U01, M1_U02 M1_U05 K1P_U60 Potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy M1_U01, M1_U02 M1_U05 K1P_U61 Potrafi założyć cewnik do pęcherza moczowego M1_U01, M1_U02 K1P_U62 Posiada umiejętność opatrywania ran M1_U01, M1_U02

4 K1P_U63 Posiada umiejętność tamowania krwotoków zewnętrznych M1_U01, M1_U02 M1_U05 K1P_U64 Posiada umiejętność unieruchamiania kończyn po urazie M1_U01, M1_U02 K1P_U65 Posiada umiejętność stabilizacji i unieruchamiania kręgosłupa M1_U01, M1_U02 K1P_U66 Potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U67 Posiada umiejętność stosowania skal ciężkości obrażeń M1_U05 K1P_U68 Potrafi odebrać poród nagły w warunkach pozaszpitalnych M1_U01, M1_U02, M1_U05 K1P_U69 Potrafi dokonać segregacji medycznej M1_U05 K1P_U70 Potrafi rozpoznać pewne znamiona śmierci M1_U05 K1P_U71 Potrafi zidentyfikować na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki szkodliwe M1_U05 M1_U08 K1P_U72 Potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych M1_U05, M1_U08 K1P_U73 Potrafi pracować w zespole M1_U06 K1P_U74 Potrafi działać zespołowo udzielając pomocy w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego M1_U06, M1_U07, M1_U08 K1P_U75 Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia M1_U06 K1P_U76 Potrafi prowadzić dokumentację medyczną M1_U09, M1_U10 K1P_U77 Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 M1_U14 K1P_U78 Posiada umiejętność obsługi komputera i innych środków łączności M1_U07 M1_U09 K1P_U79 Pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią M1_U01 K1P_U80 Potrafi pływać, potrafi wykorzystać różnego typu sprzęt pływający do ratowania tonących; M1_U01, M1_U02 K1P_U81 Zna podstawy asekuracji wysokościowej M1_U01, M1_U02 K1P_U82 Posiada umiejętność badania z użyciem wziernika okulistycznego i w lampie szczelinowej M1_U01, M1_U02 K1P_U83 Posiada umiejętność płukania worka spojówkowego M1_U01, M1_U02 K1P_U84 Umie przewidzieć skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi M1_U05 K1P_U85 Posiada umiejętność rozpoznawania oznak i rodzaju zachowań agresywnych oraz radzenia sobie z agresją pacjentów M1_U04, M1_U05 K1P_U86 Potrafi kontaktować się i porozumiewać się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą, M1_U03 K1P_U87 Potrafi napisać plan działania instytucji publicznej (w tym szpitala) w warunkach kryzysowych M1_U10 K1P_U88 Zastosuje metody statystyki medycznej M1_U08 K1P_U89 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych M1_U05 K1P_U90 Potrafi napisać plan kursu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i konspekt lekcji M1_U05 K1P_U91 Potrafi napisać scenariusz ćwiczeń symulowanych wypadku masowego i katastrofy M1_U05 K1P_U92 Potrafi prowadzić dokumentację własnej działalności gospodarczej M1_U09 K1P_U93 Potrafi zanalizować dane literaturowe lub studium przypadku i napisać raport M1_U12 K1P_U94 Przeprowadzi szkolenie z pierwszej pomocy medycznej i kwalifikowanej pomocy medycznej M1_U05 K1P_U95 Potrafi przygotować dyplomowa prezentację multimedialną M1_U13 K1P_U96 Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego M1_U05 K1P_U97 Potrafi wykazać różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka M1_U05 K1P_U98 Potrafi prognozować kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych M1_U05 K1P_U99 Potrafi wykorzystać podstawy wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym M1_U05 K1P_U100 Potrafi wykorzystać znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące KOMPETEMCJE SPOŁECZNE K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń M1_K02 K_K02 Posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności M1_K04 K_K03 Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników M1_K07 K_K04 Potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników M1_K06 M1_U05, M1_U13

5 K_K05 Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się M1_K01 K_K06 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej M1_K03, M1_K08 K_K07 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związaną z pracą zespołową M1_K05, M1_K09 K_K08 Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu M1_K05, M1_K03 K_K09 Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych M1_K03 K_K10 Przestrzega wszelkich praw pacjenta M1_K03

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik do uchwały RGNiSW nr 461/2013 z dnia14 marca 2013 r. WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/II/2015 Senatu UJ z 25 lutego 2015 roku Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychiatria Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/III/2014 Senatu UJ z 26 marca 2014 r. Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne 2015-2018 Obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo medyczne Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne I stopnia 2016-2019

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Ratownictwo medyczne Studia na specjalności Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne

Efekty kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-6k11-2012-S Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432 Przykładowy szkolny plan nauczania /szablon modułowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015N Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pogotowie Ratunkowe 2 Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY Uczelnia Warszawska -Curie 00- Tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, 22 654 96 04 Tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIELCE 2016 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka WIEDZA K_W01 Zna budowę, sposób biosyntezy i funkcje fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ Nazwa Kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kierunkowe WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE Symbol Opis efektu Wiedza R1P_AW01 R1P_AW02 R1P_AW03 R1P_AW04 R1P_AW05 R1P_AW06 R1P_AW07 R1P_AW08 R1P_AW09 R1P_AW10 R1P_AW11 R1P_AW12 R1P_BW01 R1P_BW02

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku (K) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE O SPECJALNOŚCI RATOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I WYSOKOŚCIOWE W OBSZARZE MEDYCZNYM

UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE O SPECJALNOŚCI RATOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I WYSOKOŚCIOWE W OBSZARZE MEDYCZNYM Załącznik nr 1 do uchwały nr AR001 6 - XI/2014 z dn. 25.11.2014r OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ DLA KIERUNKU RATOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

I ROK K_W01 K_W02 K_W03

I ROK K_W01 K_W02 K_W03 Anatomia człowieka Biochemia ogólna i żywności Chemia analityczna Chemia żywnosci Filozofia i podstawy etyki Fizjologia człowieka Genetyka Język obcy Komunikacja z pacjentem Mikrobiologis ogólns i żywności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTALCENIA (EKK) WIEDZA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTALCENIA (EKK) WIEDZA MATRYCA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: DIETETYKA (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA) OBSZAR KSZTAŁCENIA: MEDYCZNY I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ POZIOM KSZTAŁCENIA: 6

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2 Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Chirurgia i onkologia 2/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA Załącznik do Uchwały Nr 59/II/IV/2013 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ Koninie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu i

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. Nazwa modułu: Psychologia w ratownictwie medycznym. jednolite magisterskie * I stopnia X II stopnia.

I nforma cje ogólne. Nazwa modułu: Psychologia w ratownictwie medycznym. jednolite magisterskie * I stopnia X II stopnia. Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu: Psychologia w ratownictwie medycznym Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej kształcenia

Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej 2 Typ modułu obowiązkowy / do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-68

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2015-2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fakultet Kwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. InzA_W02. profil ogólnoakademicki studia II stopnia

WIEDZA. InzA_W02. profil ogólnoakademicki studia II stopnia Załącznik nr 1 Opis na i Dietetyka z odniesieniem do obszaru nauk i obszaru nauk o zdrowiu oraz oraz prowadzących do inżynierskich Efekty WIEDZA profil ogólnoakademicki studia II stopnia NŻD2_W01 Ma wiedzę

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Zał. nr 11 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2016-2019 PROFIL: praktyczny Załącznik Nr 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent

Kierunkowe efekty kształcenia. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: medycyna roślin Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia Załącznik do Uchwały Nr I/50 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 23 czerwca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kwalifikowana

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ROK II Rodzaj i czas trwania praktyki Miejsce praktyki Cele ogólne kształcenia

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Nr 136/II/IV/2015 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA Zał. nr 4 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego 2 Typ Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-37 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć 1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychologia kliniczna 2 Typ do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-113B 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo medyczne specjalność,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo zakładu pracy i bezpieczeństwo i higiena pracy Absolwent specjalności bezpieczeństwo zakładu pracy i bezpieczeństwo i higiena pracy będzie wyposażony

Bardziej szczegółowo