SPIS TREŚCI. Informacje Techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Informacje Techniczne"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Informacje Techniczne Minimalne dopuszczalne grubości materiałów izolacyjnych 6 Tabela doboru grubości mat izolacyjnych, ThermaEco FRZ 7 Tabela doboru kabli 8 Katalog produktów INSTLCJ PRODUKT STRON podtynkowa grzewcza sanitarna chłodnicza wentyl. klimatyz. solarna ThermaEco 9 ThermaEco FRZ otuliny ThermaEco FRZ maty 13 ThermaEco kolana, trójniki Nowość 14 ThermaEco ZZ 15 ThermaEco akcesoria montażowe 16 Ultra M 17 Ultra M otuliny 19 Ultra M maty 19 Ultra M akcesoria montażowe 20 ThermaCompact 21 ThermaCompact IS 23 ThermaCompact IS 24 ThermaCompact IH 24 ThermaCompact akc. montażowe 26 ThermaCompact TF 27 ThermaCompact TF 29 ThermaCompact TF akc. montażowe 30 ThermaPur 31 ThermaPur 035 otuliny +135 C 33,36 ThermaPur 035 kolana +135 C ThermaPur akcesoria montażowe 37 ThermaWool 39 ThermaWool otuliny ThermaRubber 43 ThermaRubber otuliny ThermaRubber maty 47 ThermaRubber akc. montażowe 47 ThermaFix obejmy ThermaRubber Solar 51 ThermaRubber Solar otuliny +175 C 53 ThermaRubber Solar coil 53 ThermaRubber Solar akc. montażowe 54 Spis Treści 1

3 INSTLCJ PRODUKT STRON podtynkowa grzewcza sanitarna chłodnicza wentyl. klimatyz. solarna Flexalen 55 Flexalen HT Solar Light 57 Powłoki specjalistyczne 59 Powłoki specjalistyczne 61 Płaszcze z blachy LU 63 Płaszcze z blachy LU ThermaLint 69 ThermaLint 71 ThermaLint Tracing 71 ThermaLint Trace 72 SpecialFoam 73 ThermaRod 75 ProFoam Objaśnienie symboli OJŚNIENIE SYMOLI otuliny mimośrodowe otuliny rozcięte z warstwą samoprzylepną lub zamkiem otuliny w zwoju otuliny z nacięciem i bez maty zwinięte w role

4 Ogólne warunki sprzedaży (OWS) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane OWS ) mają zastosowanie do transakcji sprzedaży towarów, (dalej zwanych towarami ), będących w ofercie Sprzedającego W niniejszych OWS następujące wyrażenia mają określone znaczenia: Sprzedający oznacza spółkę Thermafl ex Izolacji Sp. z o.o. Kupujący oznacza osobę fi zyczną bądź spółkę, która otrzymuje od Sprzedającego zamówiony towar OWS są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego: ex.com.pl 1.4. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego i przyjętego do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 OWS, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej Sprzedaż pomiędzy Stronami jest dokonywana na podstawie warunków określonych w zamówieniu i/lub odrębnej Umowie Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i jej załącznikach oraz w niniejszych OWS, jak również na podstawie faktur Sprzedającego. Sprzedającego nie wiążą jakiekolwiek zasady i warunki sprzedaży niemające pisemnego potwierdzenia lub akceptacji Sprzedającego. Jeżeli ogólne warunki i zasady sprzedaży są w konfl ikcie ze szczegółowymi warunkami i zasadami zawartej z Kupującym Umowy, za nadrzędne przyjmuje się Umowę Sprzedaży Niniejsze OWS uważa się za przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia na towary. 2. Cena 2.1. Cena sprzedaży jest ceną katalogową pomniejszoną o indywidualnie ustalone warunki handlowe (w tym rabaty), obowiązującą w dniu złożenia zamówienia Obowiązujący Cennik Katalogowy sprzedaży towarów jest dostępny w siedzibie Sprzedającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem ex.com.pl 2.3. Złożenie przez Kupującego zamówienia na towary oznacza jego zgodę na zakup tych towarów za cenę ustaloną zgodnie z pkt. 2.1 niniejszych OWS lub w cenie katalogowej, obowiązujących w dacie złożenia zamówienia oraz na fakturze VT, wystawionej przez Sprzedającego, tytułem realizacji dostawy towaru Sprzedający może przydzielić Kupującemu limit sprzedażowy, ustalając jego wysokość. Wysokość przydzielonego limitu sprzedażowego zostanie określona w umowie sprzedaży, zawartej z Kupującym, a w przypadku zamówień jednostkowych, odpowiednio na w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego W razie przydzielenia Kupującemu limitu sprzedażowego Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania jego zabezpieczenia poprzez złożenie weksla własnego in blanco, udzielenia gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej. Sprzedający uprawniony jest ponadto w każdym czasie do żądania przedstawienia przez Kupującego dokumentów określających jego sytuację fi nansową O ile nie zostało ustalone inaczej wszelkie koszty transportu poniżej limitu sprzedażowego przydzielonego Kupującemu, ubezpieczenie towarów w trakcie transportu, koszty należnych podatków oraz odsetek, opłat celnych lub innych opłat rządowych obciążających sprzedaż ponosi Kupujący. Jakikolwiek wzrost wyżej wskazanych opłat, które są wnoszone w trakcie trwania Umowy, będą ponoszone przez Kupującego Łączna wartość nierozliczonych faktur sprzedaży, towaru wydanego i niezafakturowanego oraz złożonych przez Kupującego zamówień nie może przekroczyć przydzielonego Kupującemu limitu sprzedażowego. 3. Dokumenty 3.1. Standardowymi dokumentami, jakie wystawia Sprzedający jest faktura, dokument wydania oraz list przewozowy. Wszelka konieczna dokumentacja exportowa (wywozowa), a o ile zajdzie taka potrzeba również Certyfi kat Pochodzenia, zostanie przygotowana na życzenie Kupującego. Jeżeli na zakup towarów Sprzedającego jest konieczna licencja lub zgoda organu państwowego, uzyskanie ich leży w gestii Kupującego. W razie ich braku Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, powiadamiając o tym fakcie pisemnie Kupującego. O ile nie zostało ustalone inaczej Sprzedający przedstawi konieczne dla Kupującego Certyfi katy, testy i probaty swoich produktów wyłącznie na życzenie Kupującego Standardowymi dokumentami, jakie Kupujący zobowiązany jest przedłożyć Sprzedającemu jest zamówienie, dane dotyczące fi rmy, aktualny odpis KRS, bądź odpowiednio wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia zaświadczenia REGON i NIP Kupujący zobowiązany jest informować Sprzedającego o każdorazowej zmianie informacji zawartych w dokumentach wymienionych w pkt 3.2. i doręczenia zaktualizowanych dokumentów, ponosząc odpowiedzialność względem Sprzedającego za wszelkie szkody powstałe wskutek zaniechania wykonania tego obowiązku. 4. Dostawy 4.1. Zamówienie Kupującego wiąże Sprzedającego z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje wyłącznie w formie pisemnej na fax lub wskazany przez Kupującego w tym zamówieniu Dział Obsługi Klienta przyjmuje do realizacji zamówienia Kupującego przesłane wyłącznie w formie pisemnej na fax lub biura Sprzedającego. Zamówienia składane telefonicznie nie są przekazywane do realizacji do momentu pisemnego potwierdzenia przez Kupującego. Wszystkie zamówienia nadesłane do g są przekazywane do realizacji na Magazyn Sprzedającego w dniu nadesłania, o ile towar jest dostępny na Magazynie Sprzedającego. Wszystkie zamówienia nadesłane po g są przekazywane do realizacji na Magazyn Sprzedającego w dniu następnym po ich otrzymaniu, o ile towar jest dostępny na Magazynie Sprzedającego. Magazyn w Zakładzie Sprzedającego, położony w Żarowie, przy ul. Przemysłowej 6 otwarty jest od g W tych godzinach możliwe jest odbieranie osobiste produktów oraz podstawianie własnych środków transportu / przewoźników zamówionych przez Kupującego. W przypadku odbioru towaru z Magazynu Sprzedającego przez przewoźnika zamówionego przez Kupującego, konieczna jest wcześniejsza awizacja godziny przyjazdu samochodu, danych kierowcy oraz numerów rejestracyjnych samochodu przewoźnika w Dziale Obsługi Klienta. Kupujący musi zaawizować samochód przewoźnika do g dnia poprzedzającego datę załadunku. W przypadku braku awizacji lub opóźnienia względem podanej godziny, Sprzedający może odmówić załadunku samochodu w danym dniu lub odesłać przewoźnika na koniec kolejki oczekującej na załadunek. Wszelkie koszty powstałe w wyniku oczekiwania przewoźnika na załadunek pokrywa Kupujący O ile Strony nie ustalą inaczej wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedającego wysyłane są na bazie FC Żarów Incoterms 2000, co oznacza, że odpowiedzialność oraz ryzyko za towar przechodzi na Kupującego z chwilą załadowania towaru na samochód podstawiony przez przewoźnika. Dotyczy to zarówno dostaw, gdzie transport organizowany jest przez Sprzedającego jak i Kupującego. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w dniu dostawy w czasie określonym w Umowie lub w ogólnych warunkach sprzedaży Sprzedający ma prawo do przechowywania towarów w magazynie przez siebie wybranym, na koszt i ryzyko Kupującego Pracownicy Kupującego zobowiązani są przeliczyć całą dostawę i określić jej zgodność względem dokumentu, WZ, który towarzyszy dostawie, w obecności kierowcy fi rmy transportowej. Wszelkie niezgodności w dostawie względem dokumentu WZ muszą być odnotowane pisemnie na liście przewozowym lub Protokole niezgodnej dostawy i podpisane przez pracowników Kupującego oraz kierowcę Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezgodność w dostawie Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od dnia otrzymania dostawy. Sprzedający nie będzie uwzględniać reklamacji złożonej po upływie 2 dni od otrzymania dostawy oraz w przypadku braku pisemnego potwierdzenia niezgodnej dostawy przez pracowników Kupującego oraz kierowcę na dokumentach dostawy Jakiekolwiek zastrzeżenia Kupującego, co do dostarczonych towarów nie zwalniają Kupującego od obowiązku odbioru tych towarów. W przypadku zastrzeżeń Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w trybie procedury reklamacyjnej, określonej w pkt. 5 niniejszych OWS Odmowa odbioru zamówionych towarów przez Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania w postaci kary umownej w wysokości równej poniesionym przez Sprzedającego wszelkim kosztom związanym z nieodebraną dostawą, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej 5. adanie towaru. Postępowanie reklamacyjne 5.1. Informacje, które zawarte są w broszurach, ulotkach, katalogach Sprzedającego, bądź przekazywane w inny sposób, w wyniku przeprowadzanych testów laboratoryjnych bądź kontroli jakości, uważane są za dokładne i wiarygodne. Informacje te nie obarczają Sprzedającego odpowiedzialnością za niewłaściwą przydatność oraz problemy z planowaną aplikacją Kupujący jest zobowiązany zgłosić zastrzeżenia dotyczące jakości, wyłącznie w formie pisemnej na fax lub biura Sprzedającego, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie późnij niż 12 miesięcy od daty zakupu Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu realizacji dostawy towarów przez Sprzedającego Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady jakościowe ukryte towarów, które zostały zamontowane przez Kupującego zgodnie z zaleceniami Sprzedającego, jako producenta oraz zgodne z instrukcją montażu (dostępne m.in. na stronie Sprzedającego: ex.com.pl) Sprzedający zobowiązuje się sprawdzić wszystkie towary zgłoszone przez Kupującego, jako niespełniające deklarowanych przez Sprzedającego parametrów technicznych i jakościowych i rozpatrzyć reklamację kupującego w terminie dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie z pkt. 5.2., o ile sprawdzenie zakwestionowanych parametrów technicznych nie będzie wymagało od Sprzedającego ingerencji osób lub instytucji trzecich. ieg terminu do rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny na przeprowadzenie niezbędnych badań towaru przez Sprzedającego, bądź innych osób lub instytucji trzecich przez niego wskazanych. W takim przypadku obowiązywać będą terminy z góry określone przez te osoby. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu, pod rygorem utraty roszczeń reklamacyjnych, dokonania w terminie i miejscu ustalonym przez Strony badania reklamowanych towarów Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości towarów, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależnego eksperta powołanego przez Strony W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający obciąży Kupującego kosztami w/w badań oraz wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z postępowania reklamacyjnego. Uzasadniona reklamacja obciąża kosztami Sprzedającego W przypadku, zasadności reklamacji i potwierdzenia przez Sprzedającego, iż towar nie spełnia deklarowanych parametrów, Sprzedający według własnego wyboru zobowiązany będzie w miejsce reklamowanych towarów dostarczyć towary zgodne z deklarowani parametrami bądź dokonać zwrotu ceny sprzedaży towarów, zapłaconej przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do wartości reklamowanych towarów. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do odpowiedzialności za dostarczone towary, nie obejmują roszczeń związanych z dodatkowymi pracami wynikającymi z wymiany reklamowanych towarów Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rur PEX, dostarczonych do zakładu Sprzedającego i ujawnione przez niego ogólnie podczas przyjęcia dostawy oraz szczegółowo określone i zliczone po rozpakowaniu palet z rurą, przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Kupującego krótszych odcinków rur PEX niż określono w wymogach produkcyjnych, tj. dodatkowe 2 m dla każdego zwoju. Sprzedający będzie mierzyć długość rury w trakcie procesu produkcyjnego. Odcinki uszkodzone oraz krótsze niż uzgodnione w umowie z Kupującym, nie zostaną poddane procesowi produkcyjnemu i zostaną zwrócone Kupującemu w transporcie z produktem gotowym. W celu określenia przydatności towaru do zamierzonego zastosowania, Kupujący powinien przetestować produkty w tym zakresie przed ich użyciem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia bądź zaniedbania spowodowane w dowolny sposób, czy też inne zagrożenia, które Kupujący powinien był ocenić po mających miejsce testach produktów. 5.. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru i w związku z tym dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest wyłączona W przypadku niedochowania terminów reklamacji, bądź zaniechania przez Kupującego pozostałych obowiązków określonych w pkt , Kupujący traci uprawnienia z tytułu wad dostarczonych towarów 6. Płatności 6.1. Wszelkie roszczenia dotyczące kwot i ilości zafakturowanych przez Sprzedającego niezgodnych z ustaleniami pomiędzy Stronami, Kupujący jest zobowiązany zgłosić pisemnie Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu faktury, jednak nie później niż 14 dni od jej otrzymania. Po przekroczeniu tego terminu wszelkie roszczenia względem Sprzedającego uznaje się za nieważne. Jeśli nie ustalono inaczej, faktury Sprzedającego są płatne środkami pieniężnymi netto we wskazanym terminie po otrzymaniu faktury przez Kupującego. Sprzedający będzie naliczać odsetki ustawowe od nieuregulowanych w terminie zobowiązań. W przypadku płatności za dostawy poza Europę w ujęciu geografi cznym, naliczane będą odsetki w wysokości 1,5 punktów procentowych wyżej niż komercyjna stopa kredytu Citybank M.. obowiązującego w Nowym Jorku na niezabezpieczonych pożyczkach mających 90 dni dojrzałości przez jej najbardziej odpowiedzialnego i znaczącego krajowego korporacyjnego kredytobiorcę. Jeżeli jakakolwiek faktura pozostaje niezapłacona w całości lub częściowo w terminie 15 dni po fakcie, w którym Sprzedający dokonał pisemnego wezwania Kupującego do zapłaty, Sprzedający ma prawo w celu pokrycia dodatkowych kosztów spowodowanych przez Kupującego, zwiększyć o % nieuregulowane saldo na fakturach zgodnie z powyższymi warunkami Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą brutto wskazaną na fakturze sprzedaży VT W przypadku nieterminowej zapłaty lub przekroczenia przyznanego limitu sprzedażowego, Sprzedający ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić warunki przyznanego Kupującemu limitu sprzedażowego, cofnąć uprawnienia do otrzymywania rabatu od katalogowej ceny towarów oraz wstrzymać wszystkie planowane na rzecz Kupującego dostawy towarów. W przypadku cofnięcia przez Sprzedającego prawa Kupującego do korzystania z limitu sprzedażowego, wszelkie zobowiązania Kupującego względem Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne niezależenie od jakichkolwiek uprzednich ustaleń poczynionych przez Strony Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami obsługi opóźnionych należności, których termin płatności upłynął, oraz wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wymagalnych wierzytelności Sprzedający od Kupującego z tytułu sprzedaży towarów. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach ustalenia i utrzymania limitu sprzedażowego oraz w przypadku windykacji należności Sprzedającego.

5 7. Odstąpienie od Umowy 7.1. W przypadku braku zapłaty w dniu wymagalności, Sprzedający może odstąpić od Umowy w drodze oświadczenia w terminie dni od wysłania formalnego powiadomienia Jeżeli sytuacja fi nansowa Kupującego jest zmienna lub niestabilna, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub zażądania na piśmie odpowiedniego zabezpieczenie transakcji sprzedaży przez Kupującego. W przypadku, gdy dostawa ma być realizowana w ratach, Sprzedający ma prawo według własnego uznania do odroczenia lub odmówienia dalszej wysyłki lub całkowitego odstąpienia od Umowy w przypadku niewywiązywania się z warunków Umowy przez Kupującego. 8. Własność 8.1. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu wpłaty całościowej kwoty, jaka została podana na fakturze lub w Umowie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Niemniej jednak, Kupujący będzie w każdym przypadku, licząc od chwili dostarczenia, ponosił ryzyko zaginięcia oraz zniszczenia towarów W przypadku przejęcia towarów lub jakiejkolwiek innej interwencji osób trzecich, Kupujący jest zobligowany powiadomić o tym fakcie Sprzedającego w trybie natychmiastowym Do dnia pełnego spłacenia wartości zakupionych towarów Kupujący powinien na żądanie Sprzedającego natychmiastowo dostarczyć wskazany towar w miejsce wskazane przez Sprzedającego, na koszt Kupującego. 9. Siła wyższa W przypadku działań rządowych, aktów władzy, wojny, zamieszek, strajków, pożaru, wybuchu, wypadku na terenie zakładu, kataklizmu, braku środków transportu lub innych przyczyn bądź zdarzeń, czy to przewidywalnych czy nie, Umowa ulega zawieszeniu w okresie wspomnianych przeszkód, o ile niezdolność do dostarczenia została zgłoszona Kupującemu w formie pisemnej. Umowa nie zostanie zawieszona dla materiałów, które są już transportowane. Kupujący ma prawo do unieważnienia Umowy, która wygaśnie w ciągu 90 dni.. Postanowienia Końcowe.1. Każda transakcja sprzedaży zawarta na podstawie niniejszych OWS podlega prawu polskiemu..2. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba będąca konsumentem, do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów oraz do pozostałych postanowień umownych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, dotyczące sprzedaży konsumenckiej..3. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem transakcji sprzedaży lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje obowiązku Sprzedawcy naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej oraz odpowiedzialności Kupującego względem innych podmiotów..4. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji transakcji sprzedaży zawartej na podstawie OWS. Zgoda obejmuje również przetwarzanie tych danych w przyszłości..5. Udostępnianie OWS na stronie internetowej Sprzedającego, przesłanie ich Kupującemu drogą elektroniczną, kurierem lub wręczenie bezpośrednio Kupującemu jest jednoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z warunkami OWS i ich akceptacją..6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji transakcji sprzedaży zawartych w oparciu o niniejsze OWS, rozstrzygane będą przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedającego.7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Uwagi Kupujący jest niniejszym informowany o produktach, które klasyfi kowane są, jako substancje niebezpieczne. Sprzedawca zakłada, iż Kupujący ze względu na prowadzoną działalność przemysłową i handlową, ma wystarczającą wiedzę i niezbędne doświadczenie w sposobie przechowywania oraz używania produktów Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych i osobistych środków zapobiegawczych, wymaganych przez przepisy ustawowe, wykonawcze oraz instrukcję stosowania, jak również do poinformowania swoich pracowników i klientów o występujących zagrożeniach. W zastosowaniu do wyżej wymienionej treści Sprzedawca dostarczy Kupującemu na jego życzenie dokument o nazwie MSDS zawierający rzetelne i wyczerpujące informację dotyczące zawartości, stosowania, występujących potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa stosując towary niebezpieczne. Kupujący i użytkownik nie są w żaden sposób zwolnieni z obowiązku sprawdzenia wymogów lub ich uzupełnienia w odniesieniu do informacji i prawa obowiązującego na terenie ich kraju. Orientacyjne terminy realizacji dostaw produktów: wysyłka do 3-4 dni roboczych* wysyłka od 1 do 3 tygodni C czas realizacji będzie potwierdzony indywidualnie dla wybranego asortymentu * Czas realizacji zamówienia z dostawą do klienta dla zamówień złożonych do g Dla zamówień złożonych po g należy doliczyć dodatkowy dzień roboczy.

6 Informacje Techniczne Minimalne dopuszczalne grubości materiałów izolacyjnych Tabela doboru grubości mat izolacyjnych ThermaEco FRZ Tabela doboru kabli Thermaflex taking care of energy and the environment

7 INFORMCJ TECHNICZN Z DNI MINIMLNE DOPUSZCZLNE GRUOŚCI MTERIŁÓW IZOLCYJNYCH na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Rury Cu Rury Fe Minimalna grubość izolacji cieplnej dla materiałów o własnościach a Informacje techniczne DN Średnica zewn. DN Średnica zewn. cale Izolacje 0,035 W/mK Izolacje 0,038 W/mK Izolacje 0,040 W/mK Izolacje 0,045 W/mK 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe DN mm DN mm cale mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 8 6,2 1 / ,5 ¼ ,2 3 / ,3 ½ ,9 ¾ , ,4 1 ¼ ,3 1 ½ , , 2 ½ , , a Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ przy temperaturze +40 C 6

8 INFORMCJ TECHNICZN Z DNI TEL DOORU GRUOŚCI MT IZOLCYJNYCH, ThermaEco FRZ, dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Parametry powietrza w pomieszczeniu Temperatura powietrza w przewodzie wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym C Wilgotnoœæ wzglêdna jp 45% 65% 85% Temperatura tp 12 C 32 C 12 C 32 C 12 C 32 C Gruboœæ maty na zewnątrz kanału mata ThermaEco FR mm 7,5 5 5 Z mata ThermaEco FR mm 7,5 5 mata ThermaEco FR mm mata ThermaEco FR mm mata ThermaEco FR mm 45* mata ThermaEco FR mm 65* 48* 38 5 Z 5 5 Z 7,5 5 Z 25 5 Z 5 Z 5 Z Z 5 Z 5 Z Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 7,5 7, Z 5 Z 5 Z 5 7, Z 5 Z 5 Z z - grubość izolacji zalecana; * - izolacja wielowarstwowa Uwaga: grubość izolacji dobrano wg programu Thermaflex 4.5 dla = 9 W/m 2 K dla kryterium zapobiegania kondensacji pary wodnej na powierzchni przewodu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego. W szczególnych przypadkach należy stosować dodatkowe kryteria obliczeń dostępne w programie Thermaflex 4.5. Informacje techniczne 7

9 INFORMCJ TECHNICZN Z DNI TEL DOORU KLI Temperatura czynnika 7 C, temperatura otoczenia -25 C i -20 C Średnica rury stalowej Średnica rury miedzianej Średnica rury tworzywowej PP GI DK GI DK Kabel Thermalint lub Tracingset o mocy 16 W/m DN zew. rury [mm] zew. rury [mm] zew. rury [mm] -25 C -20 C Informacje techniczne 6,2 9* 1 9* ,5 12/15 9* 1 9* 1 17, * 1 9* , * 1 13* , * 1 13* , * 1 13* , * 1 13* , * , , , , , , ,3 20 1,2 88, ,5 20 1, , ,5 20 1, , ,4 20 1, , ,8 20 1, , , ,8 25 2, ,2 25 2,7 GI Grubość Izolacji ThermaEco FRZ TM, ThermaEco FRZ TM - maty (mm); DK Minimalna długość kabla na 1 mb rury (m) Uwaga: Dobrane grubości izolacji dla odpowiednich średnic rur i długości kabli, są grubościami optymalnymi wynikającymi z wyliczeń teoretycznych i można je przyjąć jako minimalne grubości. 8

10 ThermaEco system izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych uniwersalny w zastosowaniu mocny i wytrzymały wysoce elastyczny bezpieczny w zastosowaniu i eksploatacji Thermaflex taking care of energy and the environment

11 Produkt DNE TECHNICZNE Elastyczne materiały izolacyjne wykonane z wysokiej jakości pianki polietylenowej o strukturze drobnych, równomiernych komórek w kolorze szarym w postaci otulin i mat. Rodzaje produktu ThermaEco FRZ otuliny standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakości ThermaEco FRZ otuliny pianki PE z wzdłużnym nacięciem ThermaEco FRZ maty standardowa mata izolacyjna w rolach z sieciowanej pianki PE ThermaEco FRZ maty lustucco mata FR laminowana folią aluminiową o grubości 0,1 mm ThermaEco FRZ maty UV mata PE laminowana powłoką z kauczuku syntetycznego EPDM, dająca wysoką wytrzymałość Kolana i trójniki PE gotowe kształtki z pianki PE w postaci kolan i trójników ThermaEco ZZ otuliny otulina z pianki PE z wzdłużnym nacięciem Zastosowanie Instalacje rurowe grzewcze i sanitarne (centralne ogrzewanie, ciepła, zimna woda użytkowa i inne) kanały wentylacyjne i inne Dobór i montaż Dobór grubości izolacji wg programu kalkulacyjnego Thermaflex dostępnego na doradztwa technicznego oraz innych materiałów pomocniczych dostępnych w Thermaflex. Montaż zgodnie z instrukcją montażu Thermaflex dostępną na Dostępny Katalog Nakładów Rzeczowych Thermaflex CECH / WŁŚCIWOŚĆ METOD TESTU WYNIK ThermaEco Gęstość STM D kg/m 3 Struktura naliza cyfrowa zamkniętokomórkowa, gęsta Kolor szary Współczynnik przewodzenia ciepła ( ) EN ISO ,038 W/mK przy 40 C Temperatury pracy od -80 do +95 C Odporność na dyfuzję pary wodnej ( ) DIN > Chłonność wody DIN po 7 dniach 1,05% po 28 dniach < 2% Odporność na promieniowanie UV doskonała po użyciu farby Thermaflex Odporność na ozon STM D 1171 doskonała Zapach neutralny Odporność chemiczna STM 543 doskonała Elastyczność dobra Stabilność termiczna STM C 548 max 2% [średnica] max 3,5% [długość] Toksyczność w ogniu praktycznie nie ma Emisja gazów przy całkowitym spalaniu 99% CO 2 i H 2 O Kategorie pożarowe EN :2007 Klasa D s1,d0 (ThermaEco FRZ) EN :2007 Klasa L s1,d0 (ThermaEco FRZ ) EN :2007 Klasa E L (ThermaEco ZZ) DIN 42 1 NEN 6065 Klasa 1 (rozprzestrzenianie płomienia) Klasa 2 (rozprzestrzenianie ognia) NEN 6066 gęstość dymu: max = 1,5-1 ktualne dopuszczenia, aprobaty, atesty, raporty z badań technicznych dostępne na stronie

12 ceny katalogowe z dnia THERMECO FRZ otuliny Standardowa otulina z wysokiej jakości pianki PE z wzdłużnym nacięciem w kolorze szarym Średnica rury C = 6 mm E = 9 mm J = 13 mm Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 12,0 1/8 6, C-12 1, C E-12 1, J-12 2, ,0 1/4 8 13, C-15 1, E-15 1, J-15 2, ,0 3/8 17, C-18 1, E-18 1, J-18 2, ,0 1/ , C-22 1, E-22 1, J-22 3, ,0 3/ , C-28 1, E-28 2, J-28 3, , , C-35 2, E-35 2, J-35 4, ,0 1 1/ , E-42 2, J-42 5, ,0 1 1/ , E-48 3, J-48 6, ,0 54, E-54 4, J-54 6, ,0 57, E-57 4, J-57 7, , E-60 4, J-60 7, ,0 63, E-63 5, J-63 8, ,0 2 1/4 70, J-70 8, ,1 2 1/ , E-76 5, J-76 9, , , J-89 11, /2 1, J-2 13, ,0 3 3/4 0 8, J-8 13, , , J ,84 22 ThermaEco Średnica rury N = 20 mm P = 25 mm S = 30 mm Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, N-15 4, P-15 6, ,0 3/8 17, N-18 5, P-18 7, ,0 1/ , N-22 5, P-22 7, S-22 9, ,0 3/ , N-28 6, P-28 8, S-28, , , N-35 7, P-35 9, S-35 12, ,0 1 1/ , N-42 8, P-42, S-42 13, ,0 1 1/ , N-48, P-48 12, S-48 17, ,0 54, N-54 11, P-54 13, S-54 19, ,0 57, N-57 12, P-57 15, , N-60 12, P-60 15, S-60 20, ,0 63, N-63 12, P-63 15, S-63 25, ,0 2 1/4 70, N-70 14, P-70 28, ,1 2 1/ , N-76 16, P-76 29, S-76 30, , , N-89 27, P-89 39, S-89 40, /2 1, N-2 31, * P-2 46, ,0 3 3/4 0 8, N-8 33, P-8 49, , , N , P , S ,62 Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 60 x 205 cm Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 11

13 ceny katalogowe z dnia THERMECO FRZ otuliny Standardowa otulina z wysokiej jakości pianki PE z wzdłużnym nacięciem w kolorze szarym Średnica rury J = 13 mm N =20 mm P =25 mm ThermaEco Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, J-15 4, C P-15 13,90 90 C 15 18,0 3/8 17, J-18 4, C P-18 15,04 90 C 20 22,0 1/ , J-22 5, C N-22,60 0 C P-22 15,62 72 C 25 28,0 3/ , J-28 6, C N-28 11,97 90 C P-28 17,81 66 C 32 35, , J-35 7,34 8 C N-35 14,06 66 C P-35 20,12 54 C 40 42,0 1 1/ , J-42 8,53 90 C N-42 15,92 62 C P-42 22,51 46 C 48,0 1 1/ , J-48,23 70 C N-48 19,30 48 C P-48 26,33 42 C 50 54,0 54, J-54 11,36 64 C N-54 21,13 46 C P-54 28,22 38 C , J-60 13,04 58 C N-60 23,66 40 C P-60 32,66 34 C 64,0 63, J-63 13,63 52 C P-63 33,31 32 C 65 76,1 2 1/ , J-76 15,81 40 C N-76 30,67 28 C P-76 62,66 26 C 80 88, , J-89 19,41 32 C N-89 51,95 24 C P-89 83,24 20 C 0 8,0 3 3/4 0 8, J-8 23,60 24 C N-8 64,56 18 C P-8 3,15 16 C 0 114, , J ,23 22 C N ,21 18 C P-114 9,03 14 C Definicja Grup C patrz strona 4 Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 60 x 205 cm ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 12

14 ceny katalogowe z dnia THERMECO FRZ maty Maty techniczne z pianki PE ThermaEco FRZ maty standard kolor szary, szerokość roli: 0 cm ThermaEco FRZ maty samoprzylepne kolor szary, szerokość roli: 0 cm Indeks Grubość Cena/ mb m 2 /rola Indeks Grubość Cena/ mb m 2 /rola mm 22, mm S 44, ,5 mm 33,62 0 C ,5 mm S 56,12 0 C mm 44, mm S 67, mm 56, mm S 78, mm 79, mm S 1, mm 3, mm S 125, mm 125, mm S 148, mm 161, mm S 183,82 25 ThermaEco FRZ maty LU STUCCO* ThermaEco FRZ maty UV Indeks Mata FR laminowana warstwą 0,1 mm czystego aluminium, szerokość roli: 0 cm Grubość Cena/ mb m 2 /rola Indeks Grubość Mata FR laminowana powłoką z kauczuku syntetycznego EPDM dająca wysoką wytrzymałość. Cena/ mb m 2 /rola mm 88,74 0 C mm 127,98 33,6 C ,5 mm 0,44 0 C mm 139,96 28,8 C 300 mm 111,56 70 C mm 149,22 24 C mm 124,04 60 C mm 179,38 16,8 C mm 166,70 50 C mm 201,56 14,4 C mm 169,58 35 C mm 194,32 30 C ThermaEco Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 13

15 ceny katalogowe z dnia KOLN PE Gotowe kształtki wykonane z wysokiej jakości pianki PE w postaci kolan Średnica rury E = 9 mm Cu Fe Wypełnienie kartonu MIX DN zewn. Indeks Cena/szt. szt./kart. (mm) cale DN zewn. (mm) Indeks szt./kart. Cena 15,0 1/4 8 13, , M 45 2, ,0 3/8 17, , M 40 2, ,0 1/ , , M 34 3, 25 28,0 3/ , , M 20 3, , , , M 12 4, ,0 1 1/ , , M 4,70 48,0 1 1/ , , ,0 59, , ,1 2 1/2 76, ,66 20 ThermaEco Średnica rury J = 13 mm N = 20 mm Cu Fe Indeks szt./ szt./ Cena kart. Indeks Cena DN zewn. kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, , , ,0 3/8 17, , , ,0 1/ , , , ,0 3/ , , , , , , ,0 1 1/ , , ,0 1 1/ , , ,0 59, ,29 20 Pakowane w kartony o wymiarach: 39 x 57 x 13 cm (gr. 9 mm - śr mm), 39 x 57 x 26 cm (pozostałe wymiary) TRÓJNIKI PE Gotowe kształtki wykonane z wysokiej jakości pianki PE w postaci trójników Średnica rury J = 13 mm N = 20 mm 14 Cu Fe Indeks kod szt./ szt./ zewn. Cena kart. Indeks kod Cena DN kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, T T 15/13 4, T T 15/20 6, ,0 3/8 17, T T 18/13 5, T T 18/20 6, ,0 1/ , T T 22/13 5, T T 22/20 6, ,0 3/ , T T 28/13 5, T T 28/20 8, , , T T 35/20 9, ,0 1 1/ , T T 42/20 11, ,0 1 1/ , T T 48/20 12, ,0 59, T T 60/20 14,84 16 Definicja Grup C patrz strona 4 Pakowane w kartony o wymiarach 39 x 57 x 26 cm ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23%

16 ceny katalogowe z dnia THERMECO ZZ otuliny Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej montowane przy użyciu kleju Średnica rury E = 9 mm Cu DN zewn. (mm) cale DN zewn. (mm) Fe Indeks 12, E-12 0, /4 8 13, E-15 0, /8 17, E-18 0, Kod Cena/ mb mb/ kart E-20 0, / , E-22 0, E-25 1, / , E-28 1, E-32 1, , E-35 1, / , E-42 1, / , E-48 2, E-54 2, E-60 2, , E-63 3, ,1 2 1/ , E-76 3,70 46 Definicja Grup C patrz strona 4 Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 60 x 205 cm ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% ThermaEco 15

17 ceny katalogowe z dnia THERMECO akcesoria montażowe Indeks Produkty Jednostka sprzedaży szt./ art. Cena jednost Taśma Thermatape FR, 3 mm x 50 mm 1 rola = 15 m 48 30, Taśma luminium Tape, 0,1 mm x 50 mm 1 rola = 45 m 24 37, Duct Tape szara, 48 mm 1 rola = 50 m 24 49, Duct Tape szara, 48 mm 1 rola = 9 m 54, Pas UV 0mmx15m Pas UV 50mmx15m 0 mm x 15 m 50 mm x 15 m 1 1 8,67 57,89 C C Klej Thermaglue 1 tubka = 145 ml 12 27,50 ThermaEco Klej Thermaglue 1 puszka = 1 litr 12 59, Klej Thermaglue 1 puszka = 30 litrów , Pompka do kleju 1 sztuka 1 221, Pędzel do kleju 11 mm 1 sztuka 1 70, Pędzel do kleju 17 mm 1 sztuka 1 79, Farba Thermaflex 1 puszka = 0,75 l 1 116,90 C Klipsy montażowe Thermaclips 1 opak. = 0 sztuk 250 7, Szablon kątowy Metri - box 1 sztuka 1 57, Skrzynka z narzędziami (w skład skrzynki wchodzi: stalka, wykrojniki, metrówka, klipsy, szablon, klej, pędzelek, nóż mały, nóż duży, czapka, instrukcja montażu, taśma DuctTape szara, taśma DuctTape czerwona) 1 sztuka 1 533, Nóż 1 sztuka 1 47,90 Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 16

18 Ultra M System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych i sanitarnych, laminowany z zewnątrz radełkowaną folią polietylenową wysoka estetyka wykonania zwiększona odporność na promieniowanie UV łatwy i szybki montaż Thermaflex taking care of energy and the environment

19 INFORMCJ TECHNICZN Z DNI DNE TECHNICZNE Produkt Rodzaje produktu Zastosowanie Dobór i montaż Materiał izolacyjny wykonany z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej laminowany warstwą zewnętrzną ze wzmocnionego radełkowanego polietylenu. Ultra M otuliny Ultra M maty otulina laminowana radełkowaną folią polietylenową w kolorze szarym, wyposażona w wzdłużny zamek zatrzaskowy. mata FR laminowana radełkowaną folią polietylenową w kolorze szarym Instalacje rurowe grzewcze i sanitarne. Szczególnie zalecane do izolacji instalacji znajdującej się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i higiena np. w obiektach przemysłu farmaceutycznego Dobór grubości izolacji wg programu kalkulacyjnego Thermafl ex, dostępnego na ex.com.pl doradztwa technicznego oraz innych materiałów pomocniczych dostępnych w Thermafl ex. Montaż zgodnie z instrukcją montażu Thermafl ex dostępną na ex.com.pl CECH / WŁŚCIWOŚĆ METOD TESTU WYNIK Gęstość STM D kg/m 3 Struktura naliza cyfrowa zamkniętokomórkowa, gęsta Ultra M Kolor szary Współczynnik przewodzenia ciepła ( ) EN ISO ,040 W/mK przy 40 C Temperatury pracy Od -80 do +95 C Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ) DIN >3500 Zapach neutralny Elastyczność dobra Kategorie pożarowe DIN 42 1 ktualne dopuszczenia, aprobaty, atesty, raporty z badań technicznych dostępne na stronie 18

20 ceny katalogowe z dnia ULTR M otuliny Otuliny z zamkiem zatrzaskowym, laminowane warstwą ochronną Średnica rury G=13 mm Cu Fe Plastik DN zewn.(mm) cale DN zewn.(mm) cale DN zewn.(mm) Indeks Kod Cena/ mb mb/ kart. 12,0 1/8 6, G-12 13, ,0 1/4 8 13, G-15 13, ,0 3/8 17,2 3/ G-18 14, ,0 1/ , G-22 15, ,0 3/ , G-28 16, , , G-35 18, ,0 38, G-38 23, ,0 1 1/ ,4 1 1/ G-42 23, , G-45 24, ,0 1 1/ , G-48 24, , G-51 29, ,0 54,0 1 1/ G-54 29, ,0 64,0 70, / ,0 60,0 63,5 70, G-57 G-60 G-64 G-70 30,54 35, 37,32 39, Ultra M 65 76,1 2 1/ ,1 2 1/ G-76 42, , , G-89 45, /2 1,6 122 G-2 52, ,0 3 3/4 0 8,0 128 G-8 53, , , G , ,0 133, G ,98 18 Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 40 x 205 i 40 x 60 x 205 cm ULTR M maty Mata FR laminowana warstwą ochronną odporną na promieniowanie UV, szerokość roli: 1500 mm Ultra M * - maty Indeks Grubość Cena / m 2 Długość roli [m] m 2 /rola ,5 mm 9 mm 13 mm 60,86 72,46 86, C C C Definicja Grup C patrz strona 4 Wymiary roli 0 x 0 cm ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 19

21 ceny katalogowe z dnia ULTR M akcesoria montażowe Indeks Produkty Jednostka sprzedaży szt./ kart. Cena jednostkowa Duct Tape szara, 48 mm 1 rola = 50 m 24 49, Duct Tape szara, 48 mm 1 rola = 9 m 54, Klej Thermaglue 1 tubka = 145 ml 12 27, Klej Thermaglue 1 puszka = 1 litr 12 59, Klej Thermaglue 1 puszka = 30 litrów , Pompka do kleju 1 sztuka 1 221,90 Ultra M Pędzel do kleju 11 mm 1 sztuka 1 70, Pędzel do kleju 17 mm 1 sztuka 1 79, Szablon kątowy Metri - box 1 sztuka 1 57, Skrzynka z narzędziami (w skład skrzynki wchodzi: stalka, wykrojniki, metrówka, klipsy, szablon, klej, pędzelek, nóż mały, nóż duży, czapka, instrukcja montażu, taśma DuctTape szara, taśma DuctTape czerwona) 1 sztuka 1 533, Nóż 1 sztuka 1 47,90 Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 20

22 ThermaCompact system izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych mocna folia zabezpieczająca izolację właściwą wysokiej jakości piana izolacyjna pakowane w odcinkach 2m i zwoje m bezpieczeństwo stosowania Thermaflex taking care of energy and the environment

23 DNE TECHNICZNE Produkt Rodzaje produktu Zastosowanie Dobór i montaż Otuliny izolacyjne z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową standardowo w kolorze czerwonym. ThermaCompact IS ThermaCompact IS ThermaCompact IH Zabezpieczenie termiczne, akustyczne i mechaniczne instalacji podtynkowych biegnących w bruzdach ściennych i podłogowych.izolacja akustyczna, termiczna i mechaniczna dla instalacji rur kanalizacyjnych, spustowych itp. Dobór grubości izolacji wg programu kalkulacyjnego Thermaflex dostępnego na doradztwa technicznego oraz innych materiałów pomocniczych dostępnych w Thermaflex. Montaż zgodnie z instrukcją montażu Thermaflex dostępną na Dostępny Katalog Nakładów Rzeczowych Thermaflex. CECH / WŁŚCIWOŚĆ METOD TESTU WYNIK ThermaCompact Gęstość STM D kg/m 3 Struktura naliza cyfrowa zamkniętokomórkowa, gęsta Współczynnik przewodzenia ciepła ( ) EN ISO ,038 W/mK przy 40 C dla ThermaCompact IH 0,040 W/mK przy 40 C dla ThermaCompact IS Temperatury pracy Od -80 C do +95 C Odporność na dyfuzję pary wodnej ( ) DIN >3.500 Chłonność wody DIN po 7 dniach 1,05% po 28 dniach <2% Zapach neutralny Odporność chemiczna STM 543 doskonała Elastyczność dobra Stabilność termiczna STM C 548 max 2% [średnica] max 3,5% [długość] Toksyczność w ogniu praktycznie nie ma Emisja gazów przy całkowitym spalaniu 99% CO 2 i H 2 0 Kategoria pożarowa EN :2007 Klasa D-s1,d0 DIN 42 1 dla ThermaCompact IH 2 dla ThermaCompact IS ktualne dopuszczenia, aprobaty, atesty, raporty z badań technicznych dostępne na tronie 22

24 ceny katalogowe z dnia ThermaCompact is Otuliny laminowane folią PE w kolorze czerwonym i niebieskim Średnica rury C = 6 mm C = 6 mm (niebieskie) Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, E C-15 1, E C-15 1, ,0 3/8 17, E C-18 1, E C-18 1, ,0 1/ , E C-22 1, E C-22 1, ,0 3/ , E C-28 1, E C-28 1, , , E C-35 2, E C-35 2, ,0 1 1/ ,4 Średnica rury E = 9 mm J = 13 mm Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, E E-15 1, E J-15 2, ,0 3/8 17, E E-18 1, E J-18 2, ,0 1/ , E E-22 1, E J-22 3, ,0 3/ , E E-28 2, E J-28 3, , , E E-35 2, E J-35 4, ,0 1 1/ , E E-42 3, E J-42 4,92 42 ThermaCompact Średnica rury N = 20 mm P = 25 mm Cu Fe Indeks Kod Cena/ mb/ mb kart. Indeks Kod Cena/ mb/ DN zewn. mb kart. (mm) cale DN zewn. (mm) 15,0 1/4 8 13, E P-15 7, ,0 3/8 17, E N-18 4, E P-18 7, ,0 1/ , E N-22 5, E P-22 8, ,0 3/ , E N-28 6, E P-28 8, , , E N-35 7, E P-35 9, ,0 1 1/ , E N-42 8, E P-42 11,06 24 Pakowane w kartony o wymiarach 30 x 40 x 205 cm Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 23

25 ceny katalogowe z dnia THERMCOMPCT IS Otuliny laminowane folią PE w kolorze czerwonym lub niebieskim zwijane w węże m długości Cu DN zewn. (mm) Średnica rury cale Fe DN zewn. (mm) Pakowane w kartony o wymiarach: 40 x 60 x 5 cm Indeks C = 6mm (czerwone) Kod Cena/ mb mb/ kart. Indeks Kod C = 6mm (niebieskie) 15,0 1/4 8 13, SC C-15 1, SC C-15 1, ,0 3/8 17, SC C-18 1, SC C-18 1, ,0 1/ , SC C-22 1, SC C-22 1, ,0 3/ , SC C-28 1, SC C-28 1, , , SC C-35 2, SC C-35 2, Cena/ mb mb/ kart. ThermaCompact THERMCOMPCT IH Mimośrodowe otuliny z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem laminowane folią PE w kolorze czerwonym Cu DN zewn. (mm) Średnica rury cale Fe DN zewn. (mm) Indeks J = 13mm Kod Cena/ mb mb/ kart. Indeks Kod P = 25mm 15,0 1/4 8 13, J-15 4, P-15 8, ,0 3/8 17, J-18 5, P-18 9, ,0 1/ , J-22 6, P-22 9, ,0 3/ , J-28 7, P-28 13,04 60 Cena/ mb mb/ kart. Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 40 x 205 cm Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 24

26 THERMCOMPCT Usługa preizolacji Na specjalne zamówienie Thermaflex preizoluje rury z tworzyw sztucznych. Izolację, standardowo, stanowi otulina ThermaCompact w kolorze czerwonym, niebieskim i szarym. Średnice rur tworzywowych: od 16 do 26 mm Preizolowane rury ułatwiają montaż oraz zapewniają bezawaryjną pracę instalacji, ograniczając skutecznie straty energii. ThermaCompact 25

27 ceny katalogowe z dnia THERMCOMPCT akcesoria montażowe Indeks Produkty Jednostka sprzedaży szt./kart. Cena jednostkowa Duct Tape czerwona, 48 mm 1 rola = 50 m 24 59, Klej Thermaglue 1 tubka = 145 ml 12 27, Klej Thermaglue 1 puszka = 1 litr 12 59, Klej Thermaglue 1 puszka = 30 litrów , Pompka do kleju 1 sztuka 1 221, Pędzel do kleju 11 mm 1 sztuka 1 70, Pędzel do kleju 17 mm 1 sztuka 1 79, Zestaw zaślepek do rur miedzianych kpl. (5 sztuk w kpl.) 1 9, Szablon kątowy Metri - box 1 sztuka 1 57, Skrzynka z narzędziami (w skład skrzynki wchodzi: stalka, wykrojniki, metrówka, klipsy, szablon, klej, pędzelek, nóż mały, nóż duży, czapka, instrukcja montażu, taśma DuctTape szara, taśma DuctTape czerwona) 1 sztuka 1 533, NÓŻ 1 sztuka 1 47,90 Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% 26

28 THERMCOMPCT TF ThermaCompact TF izolacja akustyczna skutecznie tłumiąca hałas powstający w instalacjach zabezpiecza rury przed uszkodzeniami mechanicznymi tłumi dźwięki powstające w rurach zwijana w kręgi występuje w odcinkach -metrowych Thermaflex taking care of energy and the environment

29 THERMCOMPCT TF DNE TECHNICZNE Produkt Rodzaje produktu Zastosowanie Otulina izolacyjna o przekroju okrągłym, wykonana z pianki polietylenowej. ThermaCompact TF otuliny Skutecznie tłumi dźwięki powstające w instalacjach. Zabezpiecza rury kanalizacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym. CECH/WŁŚCIWOŚĆ METOD TESTU WYNIK Izolacyjność akustyczna PN-EN ISO ,2 d (przy f = 00 HZ) Gęstość STM D kg/m 3 Struktura komórkowa naliza cyfrowa Zamknięte, drobne, równomierne Kolor folii zewnętrznej Czerwony Temperatury pracy Od -45 C do +95 C Odporność na dyfuzję pary wodnej DIN >3500 Zapach neutralny Odporność chemiczna STM 543 doskonała Toksyczność w ogniu Praktycznie nie ma Kategorie pożarowe DIN 42 2 ktualne dopuszczenia, aprobaty, atesty, raporty z badań technicznych dostępne na tronie ThermaCompact TF 28

30 THERMCOMPCT TF ceny katalogowe z dnia ThermaCompact tf dla rur kanalizacyjnych Zabezpiecznie rur kanalizacyjnych, tłumienie hałasu przenoszonego w instalacji Średnica rury Średnica otuliny = 4 mm E = 9 mm SML HT DN wew. (mm) Indeks Cena/ mb/ Cena/ mb/ Kod mb opak. Indeks Kod mb opak , , E-50 9, , , , E-70 11, , E-90 13, , , E-0 15, , E , ,06 40 Pakowane w kartony o wymiarach 30 x 40 x 5 cm Definicja Grup C patrz strona 4 ceny w PLN, nie zawierają podatku VT stawka podatku VT 23% Zewnętrzna średnica rury Opis badanego materiału: Cu Fe Przewód kanalizacyjny PVC, pionowy, o średnicy 0 mm, zabudowany w budynku DN 11-kondygnacyjnym zewn. [mm] na cale 7 piętrze, izolowany DN akustycznie zewn. [mm] otuliną ThermaCompact 15,0 TF. 1/4 8 13, ,0 3/8 17, ,0 1/ , ,0 3/ , , ,7 Indeks Kod = 4 mm Cena/ mb 1,58 1,74 1,88 2,06 2,36 mb/ opak ThermaCompact TF 40 42,0 1 1/ , , Indeks Produkt mb/rolka Cena/mb mb/opak Tape W 2mm/70 mm Tape W 2mm/0 mm 3,6 3,6 0,80 0, C C 29

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERT z dnia 14.04.2014 izolacje techniczne Thermaeco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ULTra m System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976. cennik 2011 06.06.2011. www.thermaflex.com.pl. taking care of energy and environment

THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976. cennik 2011 06.06.2011. www.thermaflex.com.pl. taking care of energy and environment THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976 IZOLACJE TECHNICZNE cennik 2011 www.thermaflex.com.pl 06.06.2011 taking care of energy and environment OFERTA z dnia 06.06.2011 Izolacje techniczne Th e

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 24.08.2015 Izolacje techniczne ThermaSmart PRO Kompletne rozwiązanie dla instalacji sanitarnej i grzewczej ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 24.08.2015 Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO Zrównoważone rozwiązanie dla instalacji grzewczych i sanitarnych ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

ThermaCompact TF. Izolacje z wełny mineralnej

ThermaCompact TF. Izolacje z wełny mineralnej Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO ThermaEco Ultra M ThermaCompact ThermaCompact TF Izolazje PUR Izolacje z wełny mineralnej Thermaflex Izolacji Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 6, 58-130 Żarów (PL)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Thermaflex PUR 17 Thermaflex PUR... 20 Kolana Thermaflex PUR... 21 Akcesoria montażowe Thermaflex PUR... 22

Spis treści. Thermaflex PUR 17 Thermaflex PUR... 20 Kolana Thermaflex PUR... 21 Akcesoria montażowe Thermaflex PUR... 22 Spis treści Thermaflex FR 3 Thermaflex FRZ... Thermaflex ZZ... 7 Thermaflex Ultra M... Thermasheet FR, UV, AluStucco, Ultra... 9 Akcesoria montażowe Thermaflex FR... Thermacompact Thermacompact IS; Thermacompact

Bardziej szczegółowo

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERTA z dnia 02.04.2012 Izolacje techniczne ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ultra M System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 21.04.2016 Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO Zrównoważone rozwiązanie dla instalacji grzewczych i sanitarnych ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość 6-7 ThermaEco ZZ 7 ThermaEco - akcesoria montażowe 8

ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość 6-7 ThermaEco ZZ 7 ThermaEco - akcesoria montażowe 8 Spis treści INSTALACJA PRODUKT STRONA podtynkowa grzewcza sanitarna chłodnicza wentyl. klimatyz. solarna ThermaEco 3 ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH Armacell Otuliny z pianki polietylenowej TUBOLIT DG Średnica wewnętrzna otuliny Grubość izolacji [mm] 9

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERT z dnia 14.04.2014 izolacje techniczne Thermaeco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ULTra m System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

Cennik o t u l s i ę n a m i

Cennik o t u l s i ę n a m i Cennik 2017 o t u l s i ę n a m i 1 spis treści Otuliny polietylenowe POOLFLEX...4 POOLFLEX Stabil...6 FLEX 245, FLEX 265...7 Akcesoria...7 Pianki polietylenowe Maty polietylenowe POOLMAT...8 Maty laminowane

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST.... 4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne... 6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57 SPIS TREŒCI: Thermaflex FRZ.......................................................................... 3 Thermaflex FRZA....................................................................... Thermaflex

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria Wrzesień 2016 K-FLEX Cennik hurtowy Produkty i akcesoria 2 Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST....4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne....6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX EC....7 OTULINY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. Ogólne warunki sprzedaży Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. UMOWY I CENY Ogólne Warunki Sprzedaży Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. 1 Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż towarów i usług przez Lafarge

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto (bez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska Marzec 2013 Cennik hurtowy Prod u k ty i A k cesor i a Cennik marzec 2013 K-Flex Polska 1 Spis treści 1. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST 4 2. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK 6 3. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Ogólne Warunki Sprzedaży Instytutu Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r.

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2017 Istotne postanowienia umowy UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w... w dniu... 2017 r. Stronami niniejszej umowy są:...... NIP: reprezentowana przez: 1.... 2.... -

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTE W TEKŚCIE SFORMUŁOWANIA OZNACZAJĄ: 1. Towary lub Usługi wyroby, produkty oraz usługi znajdujące

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

mimas.pl właściwy partner

mimas.pl właściwy partner e-mail: biuro@ Ogólne Warunki Sprzedaży towarów Mimas Technik obowiązujące od 01.01.2016 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu w terminie obowiązywania umowy n/w asortymentu: Tłuczeń 31,5-63 mm Tłuczeń mm

UMOWA Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu w terminie obowiązywania umowy n/w asortymentu: Tłuczeń 31,5-63 mm Tłuczeń mm UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.

OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. I. Definicje OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. Klient Każdy podmiot składający zamówienie na towary w firmie Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., niebędący konsumentem. Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2 UMOWA - projekt W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego dnia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 07.2017 Wydanie: czerwiec 2017 Data obowiązywania: 03.07.2017 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) PEMA - PRZEMYSŁAW ZAWIEJA, TORUŃ, UL. JAWOROWA 1A. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) PEMA - PRZEMYSŁAW ZAWIEJA, TORUŃ, UL. JAWOROWA 1A. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) PEMA - PRZEMYSŁAW ZAWIEJA, 87-100 TORUŃ, UL. JAWOROWA 1A 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o: a) OWS należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 11.2016 Wydanie: marzec 2017 Data obowiązywania: 07.11.2016 SPIS TREŚCI 1 NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 1. Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów i zlecania usług jest określenie warunków, na jakich: a. Klient kupuje od WIDO PROFIL Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne)

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne) IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) Armacell Otuliny kauczukowe Armaflex AF Średnica wewnętrzna otuliny Grub. izo lacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2 UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS SP. Z O.O. ODDZIAŁ GLASS W DĄDROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 września 2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS SP. Z O.O. ODDZIAŁ GLASS W DĄDROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 września 2015 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS SP. Z O.O. ODDZIAŁ GLASS W DĄDROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 września 2015 Niniejsze Ogólne Warunku Sprzedaży, zwane dalej OWS, są ogólnymi

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów firmy

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów firmy Ogólne Warunki Sprzedaży produktów firmy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę EKO-MAX Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

BUD-WENT Mieczysław Filipiak

BUD-WENT Mieczysław Filipiak Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) BUD-WENT Mieczysław Filipiak $ 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane w dalszej części w skrócie OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogó lne warunki sprzedaz y

Ogó lne warunki sprzedaz y Ogó lne warunki sprzedaz y Szczecin, 2 stycznia 2012 1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Bodex Daria Jurczyk 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 43 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 -

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - Wzór umowy komisowej Obowiązujący wzór dla części nr 4 U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - zawarta w dniu.. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie do 30 tys euro pomiędzy firmą

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania Warszawa 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/SU/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie Kaiflex Protect Alu-TEC jest elastycznym systemem płaszczy o wyglądzie podobnym do blachy. Składa się on z elastycznej, twardej folii połączonej z odporną na warunki atmosferyczne powierzchnią aluminiową.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sprzedający: Kupujący: Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa Zarząd Słowicza, 20 20-336 Lublin Polska Zarejestrowana w:

Bardziej szczegółowo

5. WYDANIE TOWARU I DOSTAWY

5. WYDANIE TOWARU I DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKROBI WIESŁAW WAWRZYNIAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE NIEDŹWIADY 45, 62 800 KALISZ ZWANE DALEJ OWS DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z DNIA 05 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo