Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹"

Transkrypt

1 Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format: 180x235, stron: 496 Czy potrafisz odpowiedzieæ na pytanie, ile osób dziennie odwiedza Twój serwis lub blog? Jak d³ugo przebywaj¹ w Twoim sklepie i która strona przyci¹ga najwiêcej klientów? Je eli jesteœ w stanie przytoczyæ te dane, z pewnoœci¹ korzystasz z narzêdzi pozwalaj¹cych na analizê ruchu na Twojej witrynie. Je eli jednak nie masz bladego pojêcia, jak interpretowaæ i wykorzystaæ te informacje, dziêki tej ksi¹ ce równie i Ty zaczniesz efektywnie korzystaæ ze statystyk! Analizy ruchu na stronie oferuje wiele Ÿróde³, jednak dopiero us³uga uruchomiona przez Google Analytics w 2005 roku sprawi³a, e zaawansowane narzêdzia sta³y siê dostêpne dla przeciêtnego webmastera. Autor tej niezwyk³ej ksi¹ ki Avinash Kaushik, pracownik firmy Google poka e Ci krok po kroku, jak opracowaæ skuteczn¹ strategiê analizy danych internetowych. Przekonasz siê, e wystarczy zaledwie godzina dziennie z Web Analytics, by znacznie poprawiæ wyniki ogl¹dalnoœci i dochody Twojego serwisu. Dowiesz siê miêdzy innymi, w jaki sposób zbieraæ dane do analizy, oraz poznasz dostêpne analizy jakoœciowe. Ponadto zrozumiesz kluczowe elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych oraz nauczysz siê przeprowadzaæ tê analizê. W kolejnych rozdzia³ach zapoznasz siê tak e z dostêpnymi miarami, analiz¹ w obszarze wyszukiwania, sporz¹dzaniem raportów czy te analizowaniem witryn z nurtu Web 2.0. Historia analiz danych internetowych Analizy zachowania, skutków i doœwiadczeñ Sposoby zbierania danych do analizy Pozyskiwanie danych na temat konkurencyjnoœci Dostêpne analizy jakoœciowe Elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych Najlepsze praktyki w tym zakresie Wybór optymalnego narzêdzia do prowadzenia analiz Dostêpne miary w analizie danych internetowych Pomiar kosztów oraz zwrotu z inwestycji Ustalanie czytelników serwisu Analiza w obszarze wyszukiwania Analiza skutecznoœci kampanii PPC Analiza skutków marketingu owego oraz wielokana³owego Opracowanie skutecznych raportów podsumowuj¹cych Zastosowanie procesu DMAIC Analiza stron z nurtu Web 2.0 Mity z obszaru analizy danych internetowych Obliczanie wspó³czynnika konwersji Pozyskiwanie konsultantów oraz ekspertów wewnêtrznych Zwiêksz popularnoœæ swojej witryny dziêki efektywnym analizom danych internetowych!

2 Spis tre ci Przedmowa...19 Wprowadzenie...23 Rozdział 1. Web Analytics dziś i jutro Krótka historia analizy danych internetowych...32 Obecne warunki i wyzwania...36 Tradycyjna analiza danych internetowych to przesz o...38 Jak powinna wygl da analiza danych internetowych?...40 Pomiar co i dlaczego...43 Metoda Trinity nastawienie i podej cie strategiczne...45 Rozdział 2. Zbieranie danych znaczenie i możliwości Zrozumienie róde danych...54 Dane ze strumieni klikni...56 Dzienniki sieciowe...56 Pliki jednopikselowe...58 Znaczniki JavaScript...61 Przechwytywanie pakietów...65 Dane na temat skutków...70 Sklepy internetowe...71 Generowanie list potencjalnych klientów...72 Marka i promowanie produktów oraz pomoc techniczna...72 Dane z bada...74 Nastawienie...74 Struktura organizacyjna...75 Czas...75 Dane na temat konkurencyjno ci...76 Pomiary panelowe...77 Pomiary oparte na danych od ISP...78 Dane z wyszukiwarek SPIS TRE CI Rozdział 3. Przegląd analiz jakościowych Istota koncentracji na kliencie...84 Laboratoryjne testy u yteczno ci...84 Przeprowadzanie testów...86 Zalety laboratoryjnych testów u yteczno ci...88 Na co nale y zwróci uwag...89

3 12 Ocena heurystyczna...90 Przeprowadzanie oceny heurystycznej...91 Zalety stosowania oceny heurystycznej...93 Na co nale y zwróci uwag...94 Wizyty w siedzibie klienta...94 Przeprowadzanie wizyty w siedzibie klienta...95 Zalety wizyt w siedzibie klienta...97 Na co nale y zwróci uwag...97 Ankiety (kwestionariusze)...97 Ankiety wy wietlane w witrynie...98 Ankiety przesy ane po wizycie...99 Tworzenie i przeprowadzanie ankiety...99 Zalety stosowania ankiet Na co nale y zwróci uwag Podsumowanie SPIS TRE CI Rozdział 4. Kluczowe elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych Koncentracja na kliencie Odpowiedzi na pytania biznesowe Regu a 10/ Zatrudnianie doskona ych analityków internetowych Okre lanie optymalnej struktury organizacyjnej i obowi zków Centralizacja Decentralizacja Scentralizowana decentralizacja Rozdział 5. Podstawy analizy danych internetowych Zbieranie danych dzienniki sieciowe czy znaczniki JavaScript? Oddzielenie procesu udost pniania danych od ich zbierania Rodzaj i rozmiar danych Innowacje Integracja Wybór optymalnego narz dzia do analizy danych internetowych Dawny sposób Nowy sposób Okre lanie jako ci danych ze strumieni klikni Stosowanie najlepszych praktyk Oznaczanie wszystkich stron Znaczniki nale y umieszcza na ko cu (na pierwszym miejscu trzeba stawia klienta!) Nale y u ywa znaczników wewn trzwierszowych Okre lanie definicji niepowtarzalnej strony Inteligentne u ywanie plików cookie Uwzgl dnienie problemów z kodowaniem odno ników...152

4 Rozdział 6. Nale y uwzgl dni przekierowania Walidacja zebranych danych Prawid owe rejestrowanie operacji w witrynach bogatych w multimedia Trzypoziomowy test i co z tego? Kluczowy wska nik wydajno ci: procent wracaj cych u ytkowników Kluczowy wska nik wydajno ci: g ówne strony wyj ciowe Kluczowy wska nik wydajno ci: wspó czynnik konwersji dla najcz ciej szukanych s ów Miesiąc 1. Zgłębianie najważniejszych zagadnień z obszaru analizy danych internetowych Tydzie 1. Przygotowania do zrozumienia podstaw Poniedzia ek i wtorek: adresy URL roda: parametry adresów URL Czwartek i pi tek: pliki cookie Tydzie 2. Powrót do podstawowych miar Poniedzia ek: odwiedziny i u ytkownicy Wtorek i roda: czas w witrynie Czwartek i pi tek: liczba wy wietle stron Tydzie 3. Poznawanie standardowych raportów Poniedzia ek i wtorek: wspó czynnik odrzuce Od rody do pi tku: odno niki wej ciowe ród a i szukane wyra enia Tydzie 4. Korzystanie z raportów na temat nawigacji i poziomu zawarto ci witryny Poniedzia ek i wtorek: listy stron najcz ciej ogl danych, wej ciowych i wyj ciowych roda: najpopularniejsze punkty docelowe (odno niki wyj ciowe) Czwartek i pi tek: nak adki na witryny (mapy cz stotliwo ci klikni ) SPIS TRE CI Rozdział 7. Miesiąc 2. Analiza danych internetowych szybki start Wymagania wst pne i ramy Tydzie 1. Tworzenie podstawowych raportów Poniedzia ek: najpopularniejsze ród owe adresy URL i najpopularniejsze szukane wyra enia Wtorek: popularno zawarto ci witryny i wizyty na stronie g ównej roda i czwartek: cz stotliwo klikni (nak adki na witryny) Pi tek: wspó czynnik odrzuce witryny Witryna sklepu internetowego szybki start Tydzie 2. Pomiar skutków dzia a firmy Tydzie 3. Ocena wyników na podstawie celów oraz pomiar skuteczno ci marketingowej i zadowolenia klientów Witryna pomocy technicznej szybki start Tydzie 2. Wchodzenie w rol klienta i pomiar wp ywu witryny na tradycyjne kana y Tydzie 3. Pomiar sukcesu na podstawie g osu lub ocen klientów na poziomie witryny i stron Pomiar blogów szybki start Tydzie 2. Przezwyci anie z o ono ci w celu pomiaru podstaw przy u yciu nowych miar Tydzie 3. Konkurencyjny punkt odniesienia oraz pomiar kosztów i zwrotu z inwestycji Tydzie 4. Refleksje i podsumowanie...233

5 14 SPIS TRE CI Rozdział 8. Miesiąc 3. Analiza w obszarze wyszukiwania wyszukiwanie wewnętrzne, SEO i PPC Tydzie 1. Analiza wyszukiwania wewn trznego w witrynie Poniedzia ek: poznawanie warto ci wyszukiwania wewn trznego Wtorek: wykrywanie trendów w wyszukiwaniu wewn trznym roda: analiza cz stotliwo ci klikni za pomoc nak adki na witryn Czwartek: pomiar efektywno ci wyników wyszukiwania Pi tek: pomiar skutków zwi zanych z wyszukiwaniem wewn trznym Tydzie 2. Rozpocz cie optymalizacji witryny pod k tem wyszukiwarek Poniedzia ek: zrozumienie wp ywu odno ników i ich optymalizacja Wtorek: odno niki do publikacji prasowych i witryn spo eczno ciowych roda i czwartek: optymalizacja znaczników i zawarto ci na stronach Pi tek: dodawanie wskazówek na potrzeby robotów wyszukuj cych Tydzie 3. Pomiar skutków SEO Poniedzia ek: sprawdzanie poziomu zindeksowania witryny Wtorek: ledzenie odno ników wej ciowych i najpopularniejszych szukanych s ów roda: oddzielenie naturalnych odno ników wej ciowych od PPC Czwartek: pomiar warto ci naturalnych odno ników wej ciowych Pi tek: pomiar wp ywu optymalizacji na najpopularniejsze strony Tydzie 4. Analiza skuteczno ci kampanii PPC Poniedzia ek: podstawy PPC Wtorek: pomiar wska ników zwi zanych z ofertami roda: definiowanie kluczowych miar wp ywaj cych na wyniki firmy Czwartek: pomiar liczby niepowtarzalnych u ytkowników Pi tek: najlepsze praktyki tworzenia raportów na temat PPC Rozdział 9. Miesiąc 4. Pomiar marketingu owego i wielokanałowego Tydzie 1. Podstawy (i nie tylko) marketingu owego Poniedzia ek: podstawy marketingu owego Wtorek i roda: pomiar podstawowych wska ników dotycz cych odpowiedzi Czwartek i pi tek: pomiar skutków Tydzie 2. Marketing owy zaawansowana obserwacja skutków Poniedzia ek i wtorek: pomiar efektywno ci witryny roda: unikanie pu apek w analizie kampanii owych Czwartek i pi tek: integracja kampanii owej z narz dziem do analizy danych internetowych Tygodnie 3. i 4. Marketing wielokana owy ledzenie skutków i analiza Tydzie 3. Wprowadzenie do marketingu wielokana owego i ledzenie tradycyjnych kampanii skoncentrowanych na internecie Tydzie 4. ledzenie i analizowanie marketingu wielokana owego...275

6 Rozdział 10. Miesiąc 5. Eksperymenty i testy związane z witryną osiąganie znaczących skutków dzięki uwzględnianiu opinii klientów Tygodnie 1. i 2. Po co testowa i jakie s mo liwo ci? Tydzie 1. Przygotowania i testy A/B Tydzie 2. Poza testy A/B Tydzie 3. Co testowa? Konkretne mo liwo ci i pomys y Poniedzia ek: testowanie wa nych stron i wezwa do dzia ania Wtorek: koncentracja na ruchu z wyszukiwarek roda: testowanie tre ci i materia ów Czwartek: testy cen i promocji Pi tek: testowanie kampanii marketingu bezpo redniego Tydzie 4. Tworzenie doskona ego programu eksperymentów i testów Poniedzia ek: hipotezy i okre lanie celów Wtorek: testy i walidacja pod k tem wielu celów roda: przechodzenie od testów prostych do z o onych i rado z pracy Czwartek: koncentracja na wiedzy eksperckiej i propagowaniu testów Pi tek: wdra anie dwóch kluczowych elementów ka dego programu testów Rozdział 11. Miesiąc 6. Trzy sekrety praktycznej analizy danych internetowych Tydzie 1. Wykorzystanie punktów odniesienia i celów do motywowania do dzia a Poniedzia ek i wtorek: znaczenie punktów odniesienia i ustalania celów roda: wykorzystywanie zewn trznych punktów odniesienia Czwartek: wykorzystywanie wewn trznych punktów odniesienia Pi tek: zach canie i ustalanie celów Tydzie 2. Opracowywanie skutecznych raportów podsumowuj cych dla zarz du Poniedzia ek: udost pnianie kontekstu punkty odniesienia, segmenty i trendy Wtorek: wyodr bnianie kilku kluczowych miar roda: nie poprzestawaj na miarach do cz te wnioski Czwartek: ograniczanie raportu podsumowuj cego do jednej strony Pi tek: wygl d ma znaczenie Tydzie 3. Stosowanie najlepszych praktyk w tworzeniu skutecznych programów opartych na raportach podsumowuj cych Poniedzia ek: wybór miar zgodnych z modelem Trinity pod k tem dalekiej perspektyw Wtorek: tworzenie istotnych raportów podsumowuj cych roda: jedna miara jeden w a ciciel Czwartek: od s ów do czynów Pi tek: pomiar skuteczno ci raportów podsumowuj cych Tydzie 4. Stosowanie podej cia Six Sigma i doskona o ci procesu w analizie danych internetowych Poniedzia ek: wszystko jest procesem Od wtorku do czwartku: stosowanie procesu DMAIC Pi tek: analiza zdobytej wiedzy SPIS TRE CI

7 Rozdział 12. Miesiąc 7. Analizy konkurencji i witryn z nurtu Web Analizy konkurencji Tydzie 1. Raporty na temat ruchu w konkurencyjnych witrynach Tydzie 2. Raporty na temat wyszukiwarek Analizy witryn z nurtu Web Tydzie 3. Pomiar sukcesu bogatych aplikacji internetowych Tydzie 4. Pomiar sukcesu róde RSS SPIS TRE CI Rozdział 13. Miesiąc 8. i następne. Rozwiewanie mitów z obszaru analizy danych internetowych Do czego s u analizy cie ek? Do niczego Problemy w obszarze analizy cie ek Inna mo liwo raport sekwencji grup stron Wspó czynnik konwersji bezwarto ciowa obsesja Problemy zwi zane ze wspó czynnikiem konwersji Inna mo liwo wspó czynnik uko czenia zada ze wzgl du na g ówny cel Perfekcja umar a doskona o, niech yje doskona o Doskona e dane Z pr dko ci sieci Fragmentaryczne dane z wielu róde Dane w czasie rzeczywistym nieznacz ce i kosztowne Efekty dost pu do danych w czasie rzeczywistym Lista kontrolna do okre lania gotowo ci na dane w czasie rzeczywistym Standardowe wska niki KPI mniej znacz ce, ni s dzisz Rozdział 14. Zagadnienia zaawansowane analiza danych internetowych ze wspomaganiem Odblokowywanie pot gi istotno ci statystycznej Wykorzystanie zdumiewaj cej pot gi segmentacji Segmentacja na podstawie wspó czynnika odrzuce Segmentacja na podstawie wyszukiwarek czenie danych na temat wyszukiwarek i ucieczek Okre lanie trendów w segmentach Zrozumia e analizy i raporty U ywanie adnych rysunków U ywanie zrozumia ego j zyka Najlepsze praktyki przy obliczaniu wspó czynnika konwersji Pomijanie ogólnego wspó czynnika konwersji dla ca ej witryny Uwzgl dnianie trendów i sezonowo ci Zrozumienie strategii pozyskiwania klientów przez witryn i firm Pomiar wspó czynnika konwersji z podzia em na pi najwa niejszych wej ciowych adresów URL Rezygnacja z pomiaru wspó czynnika konwersji dla stron i odno ników...422

8 Obsesyjna segmentacja Przedstawianie przychodów obok wspó czynnika konwersji Pomiar wspó czynnika konwersji pod k tem celu Usprawnianie analiz z obszaru SEM i PPC Pomiar wspó czynnika odrzuce (zagregowanego i wed ug najpopularniejszych szukanych wyra e ) Kontrola us ugodawców i agencji Pomiar wspó czynnika kanibalizacji ruchu naturalnego przez kampanie PPC Agresywne stosowanie testów i eksperymentów Zrozumienie wielu celów klientów Pomiar cudownego wspó czynnika rezygnacji Stosowanie segmentacji do wspó czynnika rezygnacji Wyci ganie praktycznych wniosków i podejmowanie dzia a Pomiar liczby dni i wizyt do zakupu Jak mierzy omawiane wska niki? Wyci ganie praktycznych wniosków i podejmowanie dzia a Wykorzystanie statystycznych limitów kontrolnych Obliczanie limitów kontrolnych Praktyczny przyk ad zastosowania limitów kontrolnych Pomiar rzeczywistego zakresu mo liwej poprawy Uwzgl dnianie wspó czynnika odrzuce Odfiltrowywanie wizyt robotów wyszukuj cych i oprogramowania do kontroli witryny oraz b dów 404 i da rysunków Uwzgl dnienie celów klientów Podejmowanie dzia a SPIS TRE CI Rozdział 15. Budowanie kultury opartej na danych praktyczne kroki i najlepsze praktyki Kluczowe umiej tno ci mened erów kierowników dzia u analizy danych internetowych Prawdziwa pasja Akceptacja i d enie do zmian Kwestionowanie danych a do przesady Nastawienie na innowacje pod k tem klienta Niekoniecznie mistrzowie liczb Naturalne zdolno ci biznesowe i rozs dek Wybitne umiej tno ci interpersonalne Kiedy i jak zatrudnia konsultantów oraz ekspertów wewn trznych? Etap 1. Narodziny Etap 2. Od niemowl cia do nastolatka Etap 3. Szalona m odo Etap 4. Dojrza o po trzydziestce Siedem etapów budowania kultury podejmowania decyzji na podstawie danych Wyj cie od wyników (skutków) Zrozumienie, e raporty to nie analizy, i promowanie tych ostatnich...472

9 Bezosobowe podejmowanie decyzji Zachowania proaktywne zamiast reaktywnych Du e uprawnienia dla analityków Stosowanie podej cia Trinity My lenie w kategoriach procesu Skorowidz SPIS TRE CI

10 Web Analytics dzi i jutro 20 marca 2007 roku wyszukiwanie wyra enia web analytics + definition w wyszukiwarce Google da o wyników w 0,11 sekundy. Potwierdza to z o ono i d ug histori tej wspania ej dziedziny (oraz szybko generowania wyników przez wyszukiwark Google). Rozdzia 1[SR1] 31 WEB ANALYTICS DZI I JUTRO

11 Stowarzyszenie Web Analytics Association (http://www.webanalyticsassociation.org) zaproponowa o niedawno standardow definicj analizy danych internetowych: Analiza danych internetowych to obiektywne ledzenie, zbieranie, mierzenie, tworzenie raportów i analizowanie ilo ciowych danych internetowych w celu optymalizacji witryn oraz internetowych kampanii marketingowych. Analiza danych internetowych ma swe pocz tki w latach 90. Jednak jej pierwsz standardow definicj (przedstawion powy ej) zaproponowano dopiero w roku 2006, co pokazuje, jak m oda jest to dziedzina. Krótka historia analizy danych internetowych 32 ROZDZIA 1: WEB ANALYTICS DZI I JUTRO W pocz tkowym okresie istnienia internetu korzystanie z niego by o stosunkowo proste. U ytkownik wpisywa adres i ujednolicony lokalizator zasobu (ang. Uniform Resource Locator URL), otrzymywa plik z tekstem i odno nikami, po czym ca a interakcja si ko czy a. ycie by o wtedy proste. Zauwa ono, e czasem pojawia y si b dy, które powodowa y, e nie mo na by o udost pni pliku, lub e zawiera on nieprawid owe odno niki. Wtedy to sprytni ludzie wymy lili dzienniki serwera do rejestrowania b dów i wykorzystali je do wyszukiwania informacji o wizytach (ang. hit) do serwera sieciowego (wtedy wizyta odpowiada a po prostu daniu zwrócenia pliku). Wspomniane dzienniki serwera rejestrowa y nie sam fakt odwiedzin u ytkownika w witrynie, ale tak e dodatkowe informacje: nazw pliku, czas, ród o dania (witryn lub stron internetow ), adres IP, identyfikator przegl darki, nazw systemu operacyjnego i tak dalej. Praca stawa a si coraz ciekawsza, poniewa mo na by o dowiedzie si czego o ródle dania. Wraz z powi kszaniem si dzienników i wzrostem zainteresowania danymi osób spoza wiata techniki jeszcze sprytniejsza osoba napisa a pierwszy skrypt, który automatycznie przetwarza pliki dziennika i wy wietla podstawowe wska niki (rysunek 1.1). W ten sposób narodzi a si analiza danych internetowych. Rysunek 1.1. Prosty raport programu Analog w wersji 0.9 (beta)

12 Program Analog napisany przez doktora Stephena Turnera w 1995 roku by pierwsz aplikacj do analizy plików dziennika powszechnie dost pn w sieci WWW. Wci jest to jedno z najcz ciej u ywanych narz dzi do analizy danych internetowych i jest zainstalowane w witrynach wi kszo ci dostawców us ug internetowych (ang. Internet Service Provider ISP). Analog i podobne mu programy u atwi y rozpowszechnienie si analizy danych internetowych poza dzia y informatyczne firm. Raporty by y coraz adniejsze, a pracownicy z dzia u marketingu mogli wreszcie zrozumie, co si dzieje w witrynie. W latach standardowi u ytkownicy internetu mogli zetkn si ze statystykami z uwagi na rozpowszechnienie si wspania ego narz dzia nazywanego licznikiem. Liczniki odwiedzin na stronach by y prawdopodobnie pierwszym przyk adem sieciowego marketingu wirusowego (ich wprowadzenie przypisywane jest firmie Web-Counter). Liczniki pojawi y si w ka dym miejscu sieci WWW. By y ciekawe, a zarazem informowa y o popularno ci strony. Komercyjna analiza danych internetowych rozpocz a si kilka lat pó niej, a jej najbardziej znanym owocem by program WebTrends. Aplikacja ta opiera a si na wzbogaconym parserze standardowych plików dziennika, jednak co jeszcze wa niejsze, generowa a tabele i eleganckie wykresy, które ostatecznie wprowadzi y analiz danych internetowych do zespo ów biznesowych (przyk adowe dane wyj ciowe programu WebTrends przedstawia rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Przykładowy raport programu WebTrends 33 KRÓTKA HISTORIA ANALIZY DANYCH INTERNETOWYCH Do roku 2000, kiedy to popularno sieci WWW wci ros a w tempie wyk adniczym, analiza danych internetowych sta a si ugruntowan dziedzin bada. Kluczowymi dostawcami us ug w tej bran y byli Accrue, WebTrends, WebSideStory i Coremetrics. Firmy te udost pnia y coraz bardziej zaawansowane rozwi zania, które generowa y olbrzymie ilo ci danych. Mniej wi cej w tym samym czasie us ugodawcy i klienci w bran y analizy danych internetowych odkryli, e dzienniki serwera niekoniecznie s optymalnym ród em informacji. Stosowanie dzienników wi za o si z nast puj cymi problemami: Zapisywanie stron w pami ci podr cznej przez dostawców us ug internetowych. Problem ten polega na tym, e po utworzeniu kopii strony na serwerze dostawcy

13 34 ROZDZIA 1: WEB ANALYTICS DZI I JUTRO us ug internetowych wszystkie nast pne dania powoduj zwrócenie w a nie jej, a operacje te nie s rejestrowane w plikach dziennika witryny. Roboty wyszukuj ce. Wraz z rosn c popularno ci wyszukiwarek roboty wyszukuj ce cz sto przegl daj witryny i pozostawiaj w dziennikach wpisy niezwi zane z odwiedzinami u ytkowników. Te wpisy tak e s uwzgl dniane we wska nikach. Cho mo na odfiltrowa odwiedziny robotów, trudno jest nad y z rejestrowaniem ich wszystkich, a ponadto staj si one coraz sprytniejsze. Niepowtarzalni u ytkownicy. Poniewa coraz wi cej osób ma dynamicznie przypisywany adres IP i odwiedza strony przy u yciu serwerów po rednicz cych, trudno jest okre li liczb niepowtarzalnych u ytkowników. Dostawcy uciekaj si do u ywania adresu IP w po czeniu z identyfikatorem agenta (identyfikator ten obejmuje system operacyjny i przegl dark u ytkownika), jednak tak e to rozwi zanie nie jest doskona e. Mo na te zastosowa pliki cookie ustawiane przez witryn, jednak nie wszystkie dzia y informatyczne korzystaj z tej techniki. Z tych i innych przyczyn nowym standardem zbierania danych na temat u ytkowania witryny sta y si znaczniki JavaScript (wiersze kodu w tym j zyku). Jest to du o prostsza technika. Wystarczy doda do ka dej strony kilka wierszy kodu JavaScript, który zostanie uruchomiony po wczytaniu strony i prze le dane do rejestruj cego je serwera. Poni ej przedstawiono przyk adowy kompletny znacznik JavaScript u ywany przez Crazy Egg now firm wiadcz c us ugi w obszarze analizy danych internetowych: <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write('<scr'+'ipt src="http://crazyegg.com/pages/scripts/1111.js?'+ (new Date()).getTime()+'" ~CAtype="text/javascript"></scr'+'ipt>'); //]]> </script> Pliki dziennika oparte na kodzie JavaScript s atwiejsze w konserwacji ni pliki dziennika serwera. Powoduj tak e, e za zbieranie i przetwarzanie danych zazwyczaj odpowiadaj nie wewn trzne, firmowe dzia y informatyczne, ale dostawcy us ug z obszaru analizy danych internetowych. U atwia to proces analizy. Znaczniki JavaScript upraszczaj tak e wprowadzanie innowacji, rejestrowanie nowych rodzajów danych i obs ug plików cookie w celu ledzenia aktywno ci u ytkowników. Obecnie us ugodawcy mog samodzielnie wykonywa te operacje, zamiast kontaktowa si z dzia em informatycznym firmy. Uwaga: Za znacznikami JavaScript także związane są pewne problemy omówione szczegółowo w rozdziale 2., Zbieranie danych znaczenie i możliwości.

14 Nast pnym krokiem w ewolucji analizy danych internetowych by o wprowadzenie nak adek na witryn (ang. site overlay), nazywanych te rozk adem cz stotliwo ci klikni. Dzi ki tej technice osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mog po prostu otworzy w przegl darce stron internetow, któr chc podda analizie, zamiast przetwarza z o one zbiory danych i przegl da tabele pe ne informacji. Przegl darka lub aplikacja do analizy danych internetowych wy wietla wtedy przez okre lony czas miejsca o najwi kszej liczbie klikni. Upowszechni o to znacznie czynno ci b d ce wcze niej domen analityków danych internetowych. Zwi kszy o to te cz sto korzystania z rozwi za analitycznych, poniewa wszyscy mogli w bardzo prosty sposób patrz c na liczb klikni zrozumie, co dzieje si na stronie. Rysunek 1.3 pokazuje, jak atwo jest dokona segmentacji ca ego ruchu w witrynie, wydzielaj c odwiedziny z wyszukiwarki Google, oraz zaobserwowa ró nice w korzystaniu z odno ników przez ró ne grupy. Pozwala to ustali, czego szukaj dwa segmenty u ytkowników. Rysunek 1.3. Raport ClickTracks w postaci nakładki na stronę (podzielony na wszystkich użytkowników i odwiedziny z wyszukiwarki Google) 35 KRÓTKA HISTORIA ANALIZY DANYCH INTERNETOWYCH Obecnie w bran y analizy danych internetowych dzia aj cztery du e firmy: Coremetrics, Omniture, WebTrends i WebSideStory. Jest te wielu rednich dostawców, na przyk ad Unica, indextools i ClickTracks, oraz liczne podstawowe rozwi zania, takie jak produkty o otwartym dost pie do kodu ród owego AWStats, Webalizer i StatCounter. Du y wp yw na bran analizy danych internetowych mia a firma Google, która w 2005 roku kupi a produkt Urchin, a w 2006 udost pni a go bezp atnie pod nazw Google Analytics. Obecnie u ytkownicy mog bezp atnie korzysta z pierwszorz dnych analiz danych internetowych. Trudno jest okre li liczb osób stosuj cych Google Analytics. Wi kszo analityków szacuje j na ponad pó miliona

15 w ci gu pierwszych sze ciu miesi cy. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami Microsoft wkrótce pójdzie w lady Google i tak e udost pni bezp atne narz dzie do analizy danych internetowych. Tempo wprowadzania innowacji w wiecie analizy danych internetowych nie maleje. Wci pojawiaj si nowsze i atwiejsze sposoby wizualizacji z o onych zbiorów danych na temat interakcji u ytkowników z witryn. Jedn z takich technik jest mapa klikni udost pniana przez firm Crazy Egg (rysunek 1.4). W czasie kiedy powstawa a ta ksi ka, wspomniana us uga by a dost pna w wersji beta. Narz dzie to przedstawia grupy klikni na witrynie internetowej i ich liczebno za pomoc kolorów. Im ja niejszy kolor, tym wi cej klikni koncentruje si wokó danego miejsca lub odno nika. 36 ROZDZIA 1: WEB ANALYTICS DZI I JUTRO Rysunek 1.4. Raport w postaci mapy kliknięć udostępniany przez Crazy Egg Obecne warunki i wyzwania Analiza danych internetowych wci znajduje si w wieku szczeni cym. Doros a nieco od momentu narodzin i w pewnym sensie potrafi sama przetrwa, jednak w przysz o ci nale y spodziewa si jeszcze znacznego rozwoju i licznych zmian. Temu procesowi towarzyszy obecnie niezwyk y splot wydarze. Od d ugiego czasu firmy ponosi y znaczne inwestycje na witryny internetowe, poniewa wszyscy tak post powali i by o to modne. W ci gu kilku ostatnich lat sie WWW dojrza a i jest kana em biznesowym u ywanym przez wi kszo firm. Nagle okaza o si, e kana ten podlega tym samym prawom ekonomicznym co inne (na przyk ad sprzeda telefoniczna lub zwyk e sklepy). Od czasu znacznego wzrostu popularno ci sieci WWW prowadzone s coraz dok adniejsze analizy, a firmy wymagaj od osób odpowiedzialnych za witryny uzasadnienia inwestycji ponoszonych na ten kana. To podej cie wymaga wielu zmian w funkcjonowaniu tego kana u

16 i dzia aniach osób nim zarz dzaj cych, które musz przeprowadza liczne badania, aby wykaza si wynikami. Nawet obecnie wiele osób uto samia analiz danych internetowych z badaniami strumieni klikni. Cho jest to zupe nie b dne podej cie, dla wi kszo ci praktyków strumienie klikni to podstawa przy podejmowaniu decyzji zwi zanych z witryn. Poniewa te strumienie obejmuj tylko cz danych internetowych, liczne firmy s rozczarowane brakiem praktycznych wniosków mimo inwestycji ponoszonych przez lata na narz dzia do analizy takich danych. Dost pnych jest mnóstwo danych i jeszcze wi cej raportów, jednak w my lach osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji wci pojawia si pewne stwierdzenie: Dane nie powiedz mi, co mam robi. W czasie boomu internetowego na rynku dzia a o oko o 200 us ugodawców o ró nej wielko ci. Od momentu za amania w bran y nast pi a konsolidacja. Ekosystem firm zajmuj cych si analiz danych internetowych jest zdominowany przez us ugodawców, którzy staraj si uzyska przewag konkurencyjn, oferuj c coraz wi cej funkcji. Zdominowali oni bran i okre laj postrzeganie wiata analiz (przy czym w praktyce jest to wiat raportów). Brak wp ywu praktyków na strategi i kierunek rozwoju ma negatywne skutki dla bran y. Standardowe techniki, na przyk ad innowacje pod k tem klienta (ang. customer-driven innovation CDI), nigdy nie zosta y przyj te w wiecie analizy danych internetowych. Wi kszo post pów wynika z innowacji opartych na mo liwo ciach (ang. possibility-driven innovation PDI), na przyk ad: Co jeszcze mo emy zrobi z zebranymi danymi? Wprowad my innowacje na tej podstawie. W bran y wyra nie wida brak wiedzy praktycznej. Co wa niejsze, nie ma te ludzi i podej, które umo liwi yby firmom internetowym wyci ganie praktycznych wniosków pozwalaj cych na strategiczne odró nienie si od konkurencji. Uniwersytety i inne szko y nie ucz praktycznej analizy danych internetowych. Istnieje tylko jeden kurs internetowy na ten temat, prowadzony przez University of British Columbia. Te braki w po czeniu z nadmiarem danych (w kategoriach danych surowych, które mo na uzyska w sieci WWW) prowadz do nieoptymalnych rozwi za przy przedstawianiu firmom praktycznych wniosków. Ruch Web 2.0 i powi zane z nim technologie coraz cz ciej s czym oczekiwanym przez klientów. Ta zmiana to powa na przeszkoda dla wi kszo ci obecnych rozwi za i us ugodawców z obszaru analizy danych internetowych. W wiecie Web 2.0 jeszcze wa niejsze s szybkie zmiany w podej ciu i opracowanie strategii skutecznej analizy danych internetowych. Na przyk ad w Web 2.0 typowe strumienie klikni nie s zbyt istotne, poniewa ka da nowinka powoduje powolne odchodzenie od paradygmatu sieci WWW opartej na stronach. Jak wi c mo na zmierzy sukces w takich warunkach? Wraz z pojawieniem si programu Google Analytics rynek wprost eksplodowa, poniewa wszyscy w a ciciele witryn mog bezp atnie uzyska dost p do danych internetowych i do tego za pomoc zaawansowanych narz dzi. Oczekiwane darmowe 37 KRÓTKA HISTORIA ANALIZY DANYCH INTERNETOWYCH

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową.

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową. Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową. Autor: Avinash Kaushik Naucz się myśleć jak użytkownik witryny Poznaj i zastosuj zaawansowane techniki analityczne Wykorzystaj gotowe

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli. Definicje:

Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli. Definicje: Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli Definicje: Organizator Organizator Kursów Internetowych, którym jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Regresja logistyczna

Szkolenie Regresja logistyczna Szkolenie Regresja logistyczna program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Szkolenie Regresja logistyczna Co to jest regresja logistyczna? Regresja logistyczna pozwala

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją Tytuł Sztuka szybkiego liczenia Cz. I Autor Dariusz Kulma Dział Liczby wymierne Innowacyjne cele edukacyjne Techniki szybkiego liczenia w pamięci niestosowane na lekcjach matematyki Wybrane elementu systemu

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo