Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 7 Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego Program ćwiczenia: 1. Wybór układu do pomiaru mocy czynnej 2. Pomiar mocy czynnej pobieranej przez żarówkę 3. Bezpośredni pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 4. Pośredni pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej metodą techniczną 5. Pomiar energii licznikiem indukcyjnym 6. Pomiar mocy pobieranej przez nieobciążony licznik energii Wykaz przyrządów: Watomierz cyfrowy Metrix PX120 Watomierz ferrodynamiczny LW 1 klasy 0,5 Woltomierz elektromagnetyczny LE 1 klasy 0,5 Amperomierz elektromagnetyczny TEM 2 klasy 1 Indukcyjny licznik energii elektrycznej czynnej Pafal 6A8dg klasy 2 Odbiornik rezystancyjno indukcyjny zawierający żarówkę 100 W i cewkę Lampy z żarówkami halogenowymi o łącznej mocy około 575 W Autotransformator V, S = 250 VA Literatura: [1] Zatorski A., Rozkrut A. Miernictwo elektryczne. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych. Wyd. AGH, Skrypty nr SU 1190, 1334, 1403, 1585, Kraków, 1990, 1992, 1994, 1999 [2] Bolkowski S., Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 2005 [3] Tumański S., Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007 [4] Burnos P., Analiza błędów i niepewności wyników pomiarowych, AGH, Kraków content/uploads/dyd_elektrotechnika/cw_02_teoria.pdf, Dokumentacja techniczna przyrządów pomiarowych: [5] Instrukcja obsługi: watomierz cyfrowy Metrix PX120 [6] Dane techniczne: indukcyjny licznik energii Pafal 6A8dg [7] Strona producenta watomierza PX120 arnoux.fr/ptm/hp/hp_ptm.asp 1

2 Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: definicje mocy chwilowej, czynnej, biernej i pozornej dla obwodów prądu sinusoidalnego, definicje wartości skutecznej, współczynnika mocy, jednostki energii i sposób ich przeliczania budowa i zasada działania analogowych watomierzy ferrodynamicznych, struktura watomierza cyfrowego i sposób wyznaczania wyniku pomiaru, układy do pomiaru mocy z dokładnym pomiarem prądu lub napięcia, źródła błędów i niepewności pomiarowych w cyfrowych i analogowych pomiarach mocy czynnej, sposób obliczania błędów granicznych w pomiarach mocy czynnej. 2

3 Cel ćwiczenia Zapoznanie z metodami pomiaru mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego za pomocą przyrządów analogowych i cyfrowych. 1. Wybór układu do pomiaru mocy czynnej Przed przystąpieniem do pomiarów należy wybrać najlepszą spośród dostępnych metodę pomiarową, t.j. taką, która dla rozpatrywanego przypadku jest obarczona najmniejszym błędem metody. Wybór ten wymaga obliczeń wstępnych. W tym punkcie ćwiczenia wybierzesz lepszy z dwóch układów do pomiaru mocy czynnej t.j.: układ z poprawnym pomiarem prądu (PPP) lub układ z poprawnym pomiarem napięcia (PPN). Kryterium wyboru układu polega na porównaniu błędów metody dla obydwu układów pomiarowych. Szczegóły znajdują się we wstępie teoretycznym. 1) W pierwszej kolejności na podstawie danych znamionowych odbiornika, którym jest żarówka, należy obliczyć jego rezystancję. Wiedząc, że napięcie znamionowe żarówki wynosi U O =230 V, a moc P O =100 W oblicz rezystancję O korzystając z zależności /. 2) Oblicz błędy metody pomiaru mocy czynnej watomierzami analogowym LW 1 i cyfrowym PX120 w układach PPP lub PPN według poniższych zależności: 100% 100% Wartości rezystancji wewnętrznej obwodów prądowych i napięciowych są podane w tabeli: Watomierz Zakres U [V] Zakres I [A] Ω Ω PX120 auto auto 0,2 1,236M LW ,8 30k ,8 60k 3) Jeżeli zachodzi nierówność to stosujemy układ z poprawnie mierzonym prądem, w przeciwnym wypadku układ z poprawnym pomiarem napięcia. 4) W praktyce błąd metody powodowany przez niedoskonałość przyrządów ma istotne znaczenie tylko wtedy, gdy błąd metody jest większy lub równy 10% błędu granicznego przyrządu. W przeciwnym wypadku błąd metody może być pominięty, a staranny dobór wariantu układu nie jest potrzebny. 3

4 5) Aby sprawdzić czy błąd metody należy uwzględniać, oblicz względny błąd graniczny pomiaru dla znamionowych warunków pracy żarówki, dla obydwu stosowanych watomierzy i porównaj go z wartościami błędów metody: Dla watomierza analogowego LW 1: K Z gr gr gr U Dla watomierza cyfrowego PX120: O gr a U 100 O n LSB gr U gr O 100 gdzie: LSB=0,1 a współczynnik a należy odczytać z instrukcji przyrządu. 6) Na podstawie porównania wartości błędu granicznego z błędem metody dla każdego z przypadków określ i zaznacz w tabeli 1 konspektu czy w rozpatrywanych przypadkach korekta wyniku pomiaru o błąd metody jest potrzeba. Czym są spowodowane błędy metody? Który układ pomiarowy zapewnia minimalizację błędów metody? Czy w pomiarach należy uwzględniać poprawki wynikające z niezerowej mocy pobieranej przez watomierze? Odpowiedzi uzasadnij. 4

5 2. Pomiar mocy czynnej pobieranej przez żarówkę W tym zadaniu zrealizujesz pomiar mocy czynnej pobieranej przez żarówkę, stosując wybrany w poprzednim punkcie ćwiczenia układ pomiarowy, za pomocą watomierzy cyfrowego i analogowego oraz porównasz wyniki pomiarów. Rysunek 11 Schemat układu do pomiaru mocy czynnej żarówki: a) z PPP, b) z PPN. 1) Wyłącz zasilanie panelu i upewnij się, że woltomierz panelowy wskazuje zero, a kontrolka obok woltomierza nie świeci. 2) Zgodnie z wybranym w poprzednim punkcie układem z PPP lub PPN zapewniającym najmniejszy błąd metody przyłącz watomierze analogowy W i cyfrowy W do panelu według jednego ze schematów na rysunku 11. 3) Przyłącz do panelu odbiornik RL, a następnie za pomocą przełączników na obudowie odbiornika włącz tylko odbiornik rezystancyjny (żarówkę). 4) Podłącz panel pomiarowy do zasilania 230 V poprzez autotransformator aby umożliwić regulację napięcia zasilania odbiornika. 5) Poproś prowadzącego o sprawdzenie poprawności połączeń. 6) Włącz napięcie. Jeżeli wskazówka watomierza analogowego wychyla się lewą stronę lub moc wskazywana przez watomierz cyfrowy jest ujemna to znaczy, że końce jednego z obwodów watomierza podłączono w niewłaściwej kolejności. 7) W watomierzu cyfrowym włącz uśrednianie wyników pomiaru (przycisk SMOOTH). 8) Wykonaj pomiary mocy czynnej żarówki dla czterech napięć zasilania 50 V, 110 V, 170 V i 230 V, a wyniki zanotuj w konspekcie sprawozdania. Pamiętaj, że zakresy pomiaru napięcia i prądu w watomierzu analogowym powinny być dobierane do każdego pomiaru. Odpowiedni zakres można wybrać np. na podstawie wskazań woltomierza i amperomierza zamontowanych na panelu lub na podstawie wskazań napięcia i prądu wyświetlanych przez w watomierz cyfrowy. 9) Dla napięcia 230 V wykonaj dodatkowy pomiar, uprzednio zmieniając układ pomiarowy na gorszy ze względu na błąd metody (odrzucony w punkcie 1 ćwiczenia). 5

6 10) Wyłącz zasilanie panelu. 11) Oblicz i wpisz do tabeli konspektu sprawozdania wartości niepewności rozszerzonej U(P) typu B pomiaru mocy czynnej dla poziomu ufności równego 0,95 przy założeniu równomiernego rozkładu prawdopodobieństwa błędów pomiarowych w przedziale określonym przez błąd graniczny. Niepewności oblicz na podstawie instrukcji watomierza PX120, oraz na podstawie klasy dokładności dla watomierza LW 1. Przykłady obliczania błędów granicznych i niepewności podano we wstępie teoretycznym, a szczegółowe zasady analizy niepewności podano w [4] (instrukcja do ćwiczenia nr 2). 12) Jeżeli nie wykonujesz kolejnych punktów ćwiczenia, to po odłączeniu zasilania od panelu i upewnieniu się, że elementy panelu nie znajdują pod napięciem, odłącz od panelu wszystkie przewody i przyrządy a następnie uporządkuj stanowisko. Który układ pomiarowy (PPP) czy (PPN) został wybrany i dlaczego? Jakie wielkości pozwala mierzyć watomierz cyfrowy, a jakie analogowy? Porównaj niepewności pomiarowe obydwu przyrządów. Który jest dokładniejszy? Ile wynosi moc pobierana przez przyrządy pomiarowe? Kiedy moc tą można zaniedbać w wyniku końcowym? 6

7 3. Bezpośredni pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej W tym punkcie dokonasz bezpośredniego pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej za pomocą watomierza cyfrowego PX120 włączonego w układzie z PPP. Rysunek 12 Schemat układu do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej metodą bezpośrednią. 1) Wyłącz zasilanie panelu i upewnij się, że woltomierz panelowy wskazuje zero, a kontrolka obok woltomierza nie świeci. 2) Połącz układ zgodnie ze schematem. Zewrzyj wolne zaciski prądowe by zapewnić ciągłość obwodu. 3) Przyłącz do panelu odbiornik RL, a następnie za pomocą przełączników na obudowie odbiornika włącz odbiornik rezystancyjny (żarówkę). 4) Poproś prowadzącego o sprawdzenie poprawności połączeń. 5) W watomierzu cyfrowym włącz uśrednianie wyników pomiaru (przycisk SMOOTH). 6) Dokonaj pomiarów wszystkich wielkości mierzonych przez watomierz dla każdego z odbiorników R, RL i L, a wyniki pomiarów zanotuj w konspekcie sprawozdania. W celu wyświetlenia mocy pozornej, biernej i współczynnika mocy należy wcisnąć przycisk DISPLAY. Kolejne wciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do ekranu głównego. 7) Wyłącz zasilanie panelu. 8) Oblicz i wpisz do konspektu sprawozdania niepewności rozszerzone pomiarów mocy czynnej, biernej, pozornej i współczynnika mocy obliczone dla poziomu ufności 0,95 przy założeniu równomiernego rozkładu błędów pomiarowych. Zaznacz wyniki, dla których niepewność nie może być określona. Wyjaśnij dlaczego. 9) Oblicz i wpisz do konspektu sprawozdania wartości względnych niepewności rozszerzonych pomiaru współczynnika mocy i sformułuj wnioski. 10) Jeżeli nie wykonujesz kolejnych punktów ćwiczenia, to po odłączeniu zasilania od panelu i upewnieniu się, że elementu panelu nie znajdują pod napięciem, odłącz od panelu wszystkie przewody i przyrządy a następnie uporządkuj stanowisko. Dlaczego wybrano układ (PPP)? Jakie wielkości pozwala jednocześnie zmierzyć watomierz cyfrowy? Mając na uwadze obliczone niepewności pomiarowe czy watomierz ten nadaje się do pomiaru małych mocy? Jak zmienia się współczynnik mocy ze zmianą charakteru odbiornika? Odpowiedzi uzasadnij. 7

8 4. Pośredni pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej metodą techniczną W tym punkcie dokonasz pośredniego pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej metodą techniczną korzystając z analogowych przyrządów: watomierza LW 1, woltomierza LE 1 i amperomierza TEM 2, podłączonych w układzie z PPP. Rysunek 13 Schemat układu do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej metodą techniczną. 1) Wyłącz zasilanie panelu i upewnij się, że woltomierz panelowy wskazuje zero, a kontrolka obok woltomierza nie świeci. 2) Połącz układ zgodnie ze schematem z rysunku 13. 3) Przyłącz do panelu odbiornik RL, a następnie za pomocą przełączników na obudowie odbiornika włącz odbiornik rezystancyjny (żarówkę). 4) Poproś prowadzącego o sprawdzenie poprawności połączeń. 5) Sprawdź kierunek wychylenia wskazówki watomierza. W razie wychylania się wskazówki w lewo postępuj jak w p. 6 zadania 2. 6) Dokonaj pomiarów wszystkich mierzonych wielkości dla odbiorników R, RL i L dostosowując zakresy przyrządów do wartości mierzonych wielkości. Wyniki pomiarów zanotuj w konspekcie sprawozdania. 7) Wyłącz zasilanie panelu. 8) Na podstawie zmierzonych wielkości oblicz, korzystając z zależności (4), (9), (10) z części teoretycznej instrukcji, i zapisz w tabeli konspektu wartości mocy pozornej, biernej i współczynnika mocy. 9) Korzystając z klas przyrządów oblicz niepewności standardowe pomiarów wielkości mierzonych bezpośrednio t.j. mocy czynnej, napięcia i prądu. Następnie korzystając z prawa przenoszenia niepewności, podanego w [4] (instrukcja do ćwiczenia nr 2), oblicz niepewności standardowe pomiarów pośrednich czyli pomiarów mocy pozornej, biernej i współczynnika mocy. Ostatecznie oblicz i zapisz w tabeli konspektu niepewności rozszerzone wszystkich mierzonych wielkości dla poziomu ufności 0,95 przy założeniu równomiernego rozkładu błędów pomiarowych. 10) Porównaj obliczone niepewności pomiarów mocy pozornej, biernej, czynnej i współczynnika mocy z niepewnościami pomiarów metodą bezpośrednią tych wielkości, obliczonymi w poprzednim punkcie ćwiczenia. 8

9 11) Jeżeli nie wykonujesz kolejnych punktów ćwiczenia, to po odłączeniu zasilania od panelu i upewnieniu się, że elementu panelu nie znajdują pod napięciem, odłącz od panelu wszystkie przewody i przyrządy a następnie uporządkuj stanowisko. Czym różni się metoda pośrednia pomiaru mocy od metody bezpośredniej? Która metoda okazała się bardziej dokładna? Od czego zależy niepewność pomiaru mocy w metodzie pośredniej? Która składowa niepewności (pomiaru napięcia, prądu czy mocy czynnej) ma największy wpływ na niepewność końcową obliczonych wartości mocy? Odpowiedzi uzasadnij. 9

10 5. Pomiar energii licznikiem indukcyjnym Liczniki energii są przyrządami całkującymi, najczęściej mierzącymi tylko energię pobieraną (większość z nich posiada blokadę obrotu tarczy w przeciwną stronę przy oddawaniu energii do sieci). Ich błędy pomiaru mogą kumulować się w czasie, co może skutkować zawyżonymi lub zaniżonymi rachunkami za energię. Błędy mogą również zmieniać swój znak i wartość w czasie dzięki czemu mogą się częściowo lub całkowicie znosić. Rysunek 14 Schemat układu do oceny błędu pomiaru energii licznikiem indukcyjnym. 1) Wyłącz zasilanie panelu i upewnij się, że woltomierz panelowy wskazuje zero, a kontrolka obok woltomierza nie świeci. 2) Połącz układ zgodnie ze schematem (licznik energii Pafal 6A8dg). 3) Przyłącz do panelu odbiornik złożony z dwóch lamp z żarówkami halogenowymi. 4) Poproś prowadzącego o sprawdzenie poprawności połączeń. 5) Sprawdź czy tarcza licznika energii się obraca. Jeżeli nie to prawdopodobnie kolejność przyłączenia jednego z obwodów licznika do panelu jest nieprawidłowa; postępuj jak w p. 6 zadania 2. 6) Wykonaj pomiar czasu pełnych 10 obrotów tarczy licznika obciążonego żarówkami (moc ok 575 W). Przy zasilaniu stanowiska pomiarowego z sieci uczelnianej moc może się różnić od podanej powyżej, ze względu na zmienność napięcia zasilającego. Dlatego za moc odbiornika przyjmij moc wskazaną przez watomierz przy włączonej opcji SMOOTH. 7) Wyłącz zasilanie panelu. 8) Oblicz energię pobraną przez odbiornik na podstawie liczby obrotów tarczy licznika zgodnie z zależnością / gdzie jest stała licznika (podaną na obudowie licznika) czyli liczbą obrotów tarczy na 1 kwh. 9) Oblicz energię pobraną przez odbiornik na podstawie mocy pobieranej przez odbiornik i czasu pomiaru zgodnie z zależnością. 10) Porównaj wartości energii wyznaczone dwiema metodami. 10

11 11) Jeżeli nie wykonujesz kolejnych punktów ćwiczenia, to po odłączeniu zasilania od panelu i upewnieniu się, że elementu panelu nie znajdują pod napięciem, odłącz od panelu wszystkie przewody i przyrządy a następnie uporządkuj stanowisko. Na jakiej zasadzie działa licznik energii elektrycznej? Co to jest stała licznika? Porównaj energię zmierzona przez licznik i obliczoną na podstawie pomiaru mocy i czasu. Czy te wartości różnią się? Odpowiedzi uzasadnij. 6. Pomiar mocy pobieranej przez nieobciążony licznik energii Każdy przyrząd pomiarowy pobiera moc potrzebną do wykonania pomiaru. Oznacza to, że każdy pomiar zaburza obiekt bądź proces mierzony. Zazwyczaj skutek zaburzenia jest pomijalnie mały w stosunku do wartości wielkości mierzonej (do tego się dąży się opracowując metodę pomiaru). Nie inaczej jest z licznikiem energii. Na niezerowej rezystancji toru prądowego licznika powstaje tzw. spadek napięcia. Z tego powodu odbiornik zasilany jest nieco mniejszym napięciem niż napięcie na wejściu licznika energii. W tej sytuacji typowy odbiornik pobiera zatem nieco mniejszą energię w jednostce czasu (moc) niż gdyby był podłączony do zasilania bezpośrednio, a nie poprzez licznik. Co więcej sam licznik, nawet bez przyłączonego odbiornika, zużywa energię elektryczną, która wydziela się w postaci ciepła na skończonej rezystancji jego obwodu napięciowego. Zjawisko to nie skutkuje wyższymi rachunkami za energię, ponieważ tarcza nieobciążonego licznika nie powinna się obracać (jeśli się obraca oznacza to uszkodzenie licznika). Pobierana moc jest niewielka, rzędu kilku VA. Niemniej jednak w skali całego systemu ilość energii pobierana przez same liczniki jest znaczna. W tym punkcie ćwiczenia zmierzysz ile energii zużywa nieobciążony indukcyjny licznik energii. Rysunek 15 Schemat układu do pomiaru mocy pobieranej przez nieobciążony licznik energii. 1) Wyłącz zasilanie panelu i upewnij się, że woltomierz panelowy wskazuje zero, a kontrolka obok woltomierza nie świeci. 2) Zgodnie ze schematem z rysunku 15 przyłącz do zacisków dla miernika 1 na panelu watomierz cyfrowy, a do zacisków dla miernika 2 podłącz indukcyjny licznik energii Pafal 6A8dg. 3) Odłącz od panelu odbiornik. 4) Po sprawdzeniu obwodu włącz zasilanie panelu. 5) Zanotuj w konspekcie moc czynną, bierną i pozorną wskazywane przez watomierz. 11

12 6) Wyłącz zasilanie panelu. 7) Oblicz i zanotuj niepewności rozszerzone zmierzonych mocy przy poprzednio poczynionych założeniach. Następnie oblicz i zapisz wartości niepewności względnych. 8) Po odłączeniu zasilania od panelu i upewnieniu się, że elementu panelu nie znajdują pod napięciem, odłącz od panelu wszystkie przewody i przyrządy a następnie uporządkuj stanowisko. Czy na podstawie uzyskanych wyników można z całą pewnością stwierdzić, że nieobciążony licznik pobiera niezerową moc? Czy wyniki pomiarów możesz uznać za wiarygodne? Odpowiedz uzasadnij. 12

Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego

Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego Ćwiczenie 7 Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego Program ćwiczenia: 1. Omówienie stanowiska laboratoryjnego i przyrządów pomiarowych 2. Podłączanie watomierza do obwodu, skutki zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Pomiary rezystancji metodami technicznymi

Ćwiczenie 4. Pomiary rezystancji metodami technicznymi Ćwiczenie 4 Pomiary rezystancji metodami technicznymi Program ćwiczenia: 1. Techniczna metoda pomiaru rezystancji wyznaczenie charakterystyki =f(u) elementu nieliniowego (żarówka samochodowa) 2. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu ES1C 200 012 POMIAR MOCY WATOMIERZEM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: "Pomiary rezystancji metody techniczne i mostkowe" Tarnów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego. kłady regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia stałego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia: Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: POMIARY MOCY

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: POMIARY MOCY Zespół zkół Technicznych w karżysku-kamiennej prawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: OWN ELEKTYZN ELEKTONZN imię i nazwisko OMY MOY rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia: oznanie pośredniej

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego I. Prawa Kirchoffa Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozpływami prądów w obwodach rozgałęzionych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. Ćwiczenie nr 10 Pomiar rezystancji metodą techniczną. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. 2. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA EZ1C

METROLOGIA EZ1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METOLOGI Kod przedmiotu: EZ1C 300 016 POMI EZYSTNCJI METODĄ

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10 Miernictwo I dr Adam Polak WYKŁAD 10 Pomiary wielkości elektrycznych stałych w czasie Pomiary prądu stałego: Technika pomiaru prądu: Zakresy od pa do setek A Czynniki wpływające na wynik pomiaru (jest

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia Zaznajomienie się z oznaczeniami umieszczonymi na przyrządach i obliczaniem błędów pomiarowych. Obsługa przyrządów

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu ES1C 200 012 Ćwiczenie pt. POMIAR

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

budowa i zasada działania watomierzy elektrodynamicznych i ferromagnetycznych,

budowa i zasada działania watomierzy elektrodynamicznych i ferromagnetycznych, Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu: TS1C 200 008 ODDZIAŁYWANIE PRZYRZĄDU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Przyrządy i przetworniki pomiarowe Przyrządy i przetworniki pomiarowe Są to narzędzia pomiarowe: Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru i służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy Znajomość zasady działania przyrządów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek 1. Dane osobowe Data wykonania ćwiczenia: Nazwa szkoły, klasa: Dane uczniów: A. B. C. D. E. 2. Podstawowe informacje BHP W pracowni większość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma

FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma dr hab. inż. Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, pok 18 Gmach Fizyki, murba@if.pw.edu.pl www.if.pw.edu.pl/ murba strona Wydziału Fizyki www.fizyka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora ĆWICZENIE NR 7 Badanie i pomiary transformatora Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą i budową transformatorów Wyznaczenie początków i końców uzwojeń pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona ZADANIA ELEKTROTECHNIKA KLASA II 1. Uzupełnij tabelkę: nazwa symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz ----------------- watomierz ----------------- wielkość mierzona jednostka - nazwa symbol jednostki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Pracownia elektryczna MontaŜ Maszyn Instrukcja laboratoryjna Pomiar mocy w układach prądu przemiennego (dwa ćwiczenia) Opracował: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2007 Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii. Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego.

Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii. Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego. Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii. Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego. Ćwiczenie Nr POMIARY PARAMETRÓW DWÓJNIKÓW PASYWNYCH METODĄ TRZECH WOLTOMIERZY Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2011/2012) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Nr. Ćwicz. 7 Politechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I POMIAR CZĘSOLIWOŚCI I INERWAŁU CZASU Grupa:... kierownik 2... 3... 4... Ocena I. CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie Analiza błędów i niepewności pomiarowych Proam ćwiczenia: 1. Wyznaczenie niepewności typ w bezpośrednim pomiarze napięcia stałego. Wyznaczenie niepewności typ w pośrednim pomiarze rezystancji

Bardziej szczegółowo

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego LV6 Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego Celem ćwiczenia jest zapoznanie z problematyką wyznaczania wartości mocy i energii z próbek sygnału zebranych w obwodzie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Ćwiczenie 1&2 (Elektronika i Telekomunikacja) Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar bezpośredni napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI 1 WYKORZYSTAIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU 1. CEL ĆWICZEIA: SKŁADOWYCH IMPEDACJI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami pomiaru składowych impedancji multimetrem cyfrowym. 2. POMIARY

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Laboratorium nr 2. Liniowe i nieliniowe elementy elektroniczne Zasada superpozycji i twierdzenie Thevenina

Elektronika. Laboratorium nr 2. Liniowe i nieliniowe elementy elektroniczne Zasada superpozycji i twierdzenie Thevenina Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 2 emat: Liniowe i nieliniowe elementy elektroniczne Zasada superpozycji i twierdzenie hevenina SPIS REŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice. Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice. Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników wer. 1.1.2, 2016 opracowanie: Łukasz Starzak Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem cyfrowym 2. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem

Bardziej szczegółowo

3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy

3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy 3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy przemiennego prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych z grzejnikiem, transformatorem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Informacja do zadań 1. i 2. Przez dwie identyczne żarówki (o takim samym oporze), podłączone szeregowo do baterii o napięciu 1,6 V (patrz rysunek), płynie prąd o natężeniu

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY 5. POMY POJEMNOŚC NDKCYJNOŚC POMOCĄ WOLTOMEY, MPEOMEY WTOMEY Opracował:. Czajkowski Na format elektroniczny przetworzył:. Wollek Niniejszy rozdział stanowi część skryptu: Materiały pomocnicze do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa Celem doświadczenia jest wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium miernictwa elektronicznego - Narzędzia pomiarowe 1 NARZĘDZIA POMIAROWE

Laboratorium miernictwa elektronicznego - Narzędzia pomiarowe 1 NARZĘDZIA POMIAROWE Laboratorium miernictwa elektronicznego - Narzędzia pomiarowe 1 NARZĘDZIA POMIAROWE CEL ĆWICZENIA Poznanie źródeł informacji o parametrach i warunkach eksploatacji narzędzi pomiarowych, zapoznanie ze sposobami

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięcia stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi

Pomiary napięcia stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi Pomiary napięcia stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi Idealny woltomierz cechuje się: a) nieskooczoną rezystancją zewnętrzną b) nieskooczoną rezystancją wewnętrzną c) skooczoną rezystancją zewnętrzną

Bardziej szczegółowo