Lokalny Punkt Kontaktowy 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Punkt Kontaktowy 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Lokalny Punkt Kontaktowy 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej Konferencja Granty dla doktorów i doktorantów

2 FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP) jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, część likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.

3 Program Wspierania Nauki Fundacja na rzecz Nauki Polskiej FNP na początku stycznia każdego roku na swoich stronach internetowych zamieszcza Program Wspierania Nauki, w którym określa plany działań na najbliższy rok, wysokość środków przekazanych na wsparcie nauki oraz określa programy, które będą realizowane (wraz z terminami składania wniosków).

4 Nagrody i Stypendia 1. Nagroda FNP - 21 styczeń 2007, 2. Program Mistrz, 3. MPD - 15 marca 2007, Program Wspierania Nauki 4. Start - 31 październik 2008, 5. Powrót/Homing - 30 kwietnia 2008, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 6. Program Focus - badania nad językową kategoryzacją świata, 15 października 2008, 7. Program TEAM - 15 marca i 30 września 2008, 8. Program Welcome - 15 kwietnia 2008.

5 Program Wspierania Nauki Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Stypendia Zagraniczne, 9. Program Kolumb - 15 marca, 10. Program Kwerenda - 30 września 11. Stypendia konferencyjne , 30.04, 30.06, Warsztat Naukowy, 12. Program Novum - dowolny termin. Transfer Technologii, 13. Program Ventures - 15 kwietnia, 30 października, 14. Program Innowator - 30 kwietnia. Wydawnictwa, 15. Program Monografie, 16. Projekty wydawnicze rok. Konferencje Fundacji

6 Program Wspierania Nauki Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Współpraca międzynarodowa, 17. Nagroda naukowa Copernicus - II połowa 2009, 18. Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta - 30 września, 19. Stypendia dla uczonych zagranicznych na badania w Polsce 31 października. Inne, 20. Program Fundusze dla Bibliotek tryb ciągły, 21. Program Partnerzy - 31 marca 2008, 22. Projekt Mapa Nauki.

7 Wsparcie młodych naukowców Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Wsparcie bezpośrednie (Program Start, Powroty, Kolumb), - Wsparcie pośrednie inicjatywa naukowca, poprzez projekty realizowane przez młodych naukowców (Focus) - Wsparcie pośrednie (Nagroda FNP, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie).

8 Wsparcie młodych naukowców - nagrody i stypendia, - stypendia zagraniczne, - transfer technologii, - warsztat naukowy, - wydawnictwa, -współpraca międzynarodowa, - inne inicjatywy. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Krótki opis programu, dokumentacja konkursowa/regulamin, laureaci przyznanych nagród, umowa, wniosek, dane do kontaktu. Cel programu i projektu, kto może składać wnioski, dla kogo przeznaczone środki, na co można przeznaczyć środki, wskaźniki, czas realizacji projektu, termin składania wniosku, wymagane załączniki, umowa o dofinansowanie.

9 Nagrody i Stypendia 1. Nagroda FNP - 21 styczeń 2007, pośrednio, uczeni polscy, zgłaszają laureaci poprzednich lat i naukowcy wyznaczenia przez FNP, zł brutto 2. Program Mistrz, pośrednio, stypendia dla młodych doktorantów i doktorów, kandydatów zgłaszają uczeni wybrani przez FNP, nagroda w 2008 roku 450 tys. zł, 3. MPD - 15 marca 2007, pośrednio, doktoranci wybrani w otwartym konkursie, zł/miesięcznie, 4. Start - 31 październik 2008, bezpośrednio, doktoranci lub pracownicy uczelni, zł/rocznie, 5. Powrót/Homing - 30 kwietnia 2008, bezpośrednio, co najmniej stopień doktora, zł/rocznie, 6. Program Focus - badania nad językową kategoryzacją świata, 15 października 2008, pośrednio inicjatywa naukowca, doktorzy, którzy utworzą zespół badawczy, projekt trwa 3 lata, subsydium: zł/rocznie, 7. Program TEAM - 15 marca i 30 września 2008, pośrednio, liderzy zespołów naukowych zainteresowani zatrudnieniem młodego naukowca, zł/rok/osoba, stypendium: zł miesięcznie, 8. Program Welcome - 15 kwietnia 2008 pośrednio, analogicznie jak wyżej, lider jest naukowcem z zagranicy, 1 mln zł rocznie, stypendia: do zł/rocznie oraz zł/miesięcznie

10 Stypendia Zagraniczne, 9. Program Kolumb - 15 marzec, bezpośrednio, Euro (w zależności od kraju), doktorzy, 10. Program Kwerenda (30 września), bezpośrednio, doktorzy, Euro, 11. Stypendia konferencyjne (28.02, 30.04, 30.06, 30.10), bezpośrednio, doktoranci, doktorzy, referat, Warsztat Naukowy, 12. Program Novum - dowolny termin, pośrednio inicjatywa naukowca, finansowanie inicjatyw istotnych z punktu rozwoju polskiej nauki, Transfer Technologii, 13. Program Ventures - 15 kwietnia, 30 października, bezpośrednio, studenci, absolwenci, doktoranci, badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, zł/rok, stypendium: zł zł/miesięcznie 14. Program Innowator - 30 kwietnia, bezpośrednio, doktoranci lub doktorzy, zespoły badawcze, dowolna dziedzina, Wydawnictwa, 15. Program Monografie, 16. Projekty wydawnicze rok, Konferencje Fundacji

11 Program START - stypendia krajowe dla młodych uczonych doktoranci, doktorzy Cel Programu W drodze konkursu przyznawane są stypendia młodym uczonym, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są zachętą do dalszego rozwoju. Wnioski składać mogą Wnioskodawcą mogą być instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów, wniosek składa kandydat. Finanse Wysokość rocznego stypendium zł

12 Program START - stypendia krajowe dla młodych uczonych doktoranci, doktorzy Stypendium mogą otrzymać osoby, które nie przekroczyły w chwili składania wniosku 30 lat, osoby, które nie przekroczyły w chwili składania wniosku 32 lat w przypadku skorzystania z urlopu wychowawczego, pracownicy lub doktoranci, legitymujący się dorobkiem naukowym (publikacje w uznanych periodykach). Informacje dodatkowe w 2009 rok zostało przyznane 180 stypendiów, możliwość skorzystania z stypendium wyjazdowego (do 4 tygodni) do ośrodków w których planują odbyć staż podoktorski około 30 stypendiów, wskazani prze FNP stypendyści na jej koszt wezmą udział w spotkaniach z laureatami nagrody Nobla, załączniki, instrukcja wypełniania wniosku on-line, podpis Rektora/Prorektora, raporty.

13 Program START - stypendia krajowe dla młodych uczonych doktoranci, doktorzy Stypendium można przyznać na podstawie 31 października 2008 r. Szczegółowe informacje Krystyny Frąk, tel. (022) , we.html

14 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) doktoranci Cel Programu: Wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych. W sytuacji, gdy wiele projektów uzyska wysoką punktację, pierwszeństwo mają projekty z zakresu Bio, Info, Techno.

15 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) doktoranci Bio Biotechnologia i bioinżynieria/ biotechnology and bioengineering, Postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska/ biological progress in agriculture and environmental protection, Nowe wyroby i techniki medyczne/ new medical products and techniques. Info Technologie informacyjne i telekomunikacyjne/ information and telecommunication technologies, Sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji/ intelligent, telecommunication and data communication networks of new generation, Optoelektronika/ optoelectronics, Nauki obliczeniowe/ computational sciences. Techno Nowe materiały i technologie/ new materials and technologies, Nanotechnologie/ nanotechnology, Projektowanie systemów specjalizowanych/ designing specialised systems, Mechatronika/mechatronics, Technologia i inżynieria chemiczna/ chemical technology and engineering.

16 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) doktoranci Wnioski może składać: Konsorcjum: co najmniej jedna jednostka zagraniczna i jedna polska (mająca prawo do nadawania stopnia dr) zatrudniająca koordynatora konsorcjum. Środki finansowe mogą otrzymać: Kierownikiem projektu jest a wykonawcami są doktoranci. koordynator konsorcjum, Koordynator konsorcjum zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego, międzynarodowego naboru doktorantów. Informacja o konkursie musi zostać ogłoszona w całym kraju i za granicą i na stronach:

17 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) doktoranci Konsorcjum może przeznaczyć środki na: 1. Sfinansowanie prac badawczych, 2. Sfinansowanie stypendiów, w kraju zł/miesiąc podczas stażu za granicą zł/miesiąc Program prac badawczych realizowanych przez doktorantów powinien być skoordynowany między partnerami konsorcjum i przewidywać pobyt u partnera zagranicznego każdego z doktorantów uczestniczących w projekcie przez co najmniej 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w ciągu 4 lat.

18 Czas realizacji projektu od 4 do 5 lat Termin składania wniosków przez konsorcja 15 marca 2009 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) doktoranci Szczegółowe informacje: Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych: tel. (022) , (022) , tml

19 Program Powroty/Homing stypendia dla powracających doktorzy Cel Programu Stypendia skierowane do osób, które powracają z dłuższego pobytu naukowego do Polski (ponad 9 miesięcy). Mają na celu zachęcenie młodych naukowców do powrotu do polski i zagwarantowanie środków na rozpoczęcie projektów badawczych w kraju. Wnioski składać może osoba posiadająca co najmniej stopień doktora (do 4 lat po doktoracie), pracuje (lub odbywa staż) za granicą i planuje w ciągu 6 m-cy powrót do kraju lub powróciła do niego nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem terminu składania wniosku, posiada obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu, jest lub będzie zatrudnione w chwili podpisania umowy z FNP w krajowych instytucjach.

20 Program Powroty/Homing stypendia dla powracających doktorzy Środki finansowe otrzymać mogą Osoby wymienione powyżej Środki finansowe można przeznaczyć na Imienne stypendium laureata ( zł/rok), Środki na realizacje projektu ( zł/rok), np. na zakup aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, opłacenie publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, koszty udziału w konferencjach, koszty krótkich wyjazdów krajowych i za granicę. Środki w części projektowej będą przekazywane na konto jednostki zatrudniającej kandydata, natomiast imienne stypendium na konto kandydata.

21 Program Powroty/Homing stypendia dla powracających doktorzy Informacje dodatkowe konieczność składania merytorycznych i finansowych, przez kandydata raportów przyznawane jest 15 subsydiów, czas realizacji projektu: 2 lata. Szczegółowe informacje Magdalena Wach, tel. (022) , powroty.html

22 Stypendium zagraniczne Program Kolumb doktorzy Cel programu Stypendia przeznaczone na sfinansowanie pobytów badawczych w wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Pobyt w jednym (lub w uzasadnionych przypadkach w kilku) zagranicznym ośrodku naukowym. Środki finansowe otrzymać może młody naukowiec, który po uzyskaniu stopnia doktora nie odbywał długoterminowych (powyżej 6 miesięcy) staży za granicą, kandydat nie przekroczył 35 (urlop wychowawczy 37) roku życia, kandydat posiada obywatelstwo polskie i kartę stałego pobytu, kandydat zatrudniony jest w szkole wyższej, kandydat nie jest jednocześnie beneficjentem innych programów stypendialnych.

23 Stypendium zagraniczne Program Kolumb doktorzy Środki finansowe można przeznaczyć na Stypendium wynosi od 2500 euro do 6000 euro miesięcznie (w zależności od miejsca realizacji stażu). Budżet: Stypendium, Koszty podróży stypendysty i współmałżonka, Koszty ubezpieczenia.

24 Stypendium zagraniczne Program Kolumb doktorzy Informacje dodatkowe termin składania wniosków: 15 marca. ilość stypendiów przyznanych w roku: 16. Szczegółowe informacje Magdaleny Wach, tel. (0 22) , aniczne.html

25 Program Welcome studenci, doktoranci, doktorzy Cel Programu Skierowany jest dla wybitnych naukowców z zagranicy tworzących zespoły projektowe w Polsce, działających w celu zintensyfikowania współpracy między polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. Wnioski składać może Wniosek składa kierownik projektu wraz z jednostka naukową. Kierownikiem może być zagraniczny uczony (posiadający co najmniej stopień doktora), lub polski uczony przebywający za granicą co najmniej dwa lata (posiadający co najmniej stopień doktora) zatrudnieni w jednostce goszczącej, która zobowiązana jest do finansowania jego wynagrodzenia.

26 Program Welcome studenci, doktoranci, doktorzy Środki finansowe można przeznaczyć na Część stypendialna: Stypendia dla studentów: 1000 zł/miesięcznie, Stypendium dla doktoranta: zł/miesięcznie, Uczestnik stażu podoktorskiego: 5000 zł/miesięcznie, Część projektowa zł/rok/osobę, Koszty ogólne projektu 10% kosztów kwalifikowanych. Koszty, które można pokryć z przyznanych środków: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, amortyzacja środków trwałych, wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego (poniżej 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do realizacji projektu, wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz technicznych i finansowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

27 Program Welcome studenci, doktoranci, doktorzy Otwarty konkurs na wykonawców projektu: Informacje dodatkowe czas trwania projektu: 3-5 lat, termin składania wniosków: 15 kwietnia 2009 roku. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Szczegółowe informacje Szczegółowych informacji o programie udziela Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych: tel. (022) ,

28 Program Ventures studenci, doktoranci Cel Programu Wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych, zachęcanie do podejmowania pracy naukowej. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin badań, muszą jednak cechować się dużą przydatnością dla gospodarki. Wnioski składać może Jednostka naukowa, która prowadzi działania badawcze wykorzystywane przy realizacji prac magisterskich lub doktorskich. Wniosek składa jednostka naukowa wraz z kierownikiem projektu. Kierownikiem projektu może być: a) student, który ukończył co najmniej 3 rok studiów, b) absolwent studiów magisterskich do 3 roku zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym albo c) uczestnik studiów doktoranckich

29 Program Ventures studenci, doktoranci Środki finansowe można przeznaczyć na Część stypendialna: Stypendia dla studentów: 1500 zł/miesięcznie, Stypendium dla absolwenta: 1500 zł/miesięcznie, Stypendium dla doktoranta: zł/miesięcznie, Część projektowa zł/rok, Koszty ogólne projektu 10% kosztów kwalifikowanych. Informacje dodatkowe termin składania wniosku: 15 kwietnia i 31 października 2009 r., czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat. Szczegółowe informacje tel. (022) ,

30 Program Mistrz doktoranci, młodzi naukowcy Cel Programu Subsydia Profesorskie FNP to forma wspierania najaktywniejszych uczonych polskich, która ma umożliwić Laureatom intensyfikowanie już prowadzonych badań lub też podjęcie nowych, obiecujących kierunków badań. Program jest adresowany do osób, których dotychczasowy dorobek stanowi rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią skutecznie łączyć pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Procedura wyłaniania kandydatów do subsydiów jest wielostopniowa: Zgłaszanie kandydatów - zgłaszają wybitni, zaproszeni przez FNP naukowcy -> FNP tworzy listę nominowanych uczonych i zaprasza ich do złożenia wniosków -> nominowani składają wnioski -> wybór laureatów

31 Program Mistrz doktoranci, młodzi naukowcy Informacje dodatkowe Profesor lub doktor habilitowany -> doktoranci i młodzi doktorzy (do 35 lat lub 37 (urlop wychowawczy), wypłacane są bezpośrednio przez FNP na ich rachunki). Subsydia przyznawane są na okresy trzyletnie, w liczbie do 12 subsydiów w każdym roku. Wysokość subsydiów ustalana jest corocznie (w 2008 roku przyznano 12 trzyletnich subsydiów na kwotę 450 tys. każde). Szczegółowe informacje Informacji o subsydiach profesorskich udziela Adam Zieliński, tel. (0 22) , e.html

32 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski. Cel Programu Pomoc pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących członkiem EOG, tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein Mechanizmy mają na celu wzmocnienie związków między państwami EOG a Polską. Horyzontalne cele wspólnych działań to: zrównoważony rozwój integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny, równość szans kobiet i mężczyzn, dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji zgodnie z prawem oraz przejrzystymi zasadami, współpraca wielostronna.

33 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski. W celu realizacji założeń horyzontalnych powołano Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Cele FSS poszerzanie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń, promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce i na obszarze państwdarczyńców.

34 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne O stypendium może się ubiegać Do ubieganie się o stypendia (dofinansowanie w ramach działania III Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Stypendia indywidualne ) uprawnieni są: doktoranci i młodzi naukowcy (do 40 roku życia) z Polski i państwdarczyńców, przedstawiciele instytucji działających w sektorze edukacji (poza uczelniami zaangażowanymi w projekty Mobilność Studentów i Pracowników działanie I). Osoby starające się o dofinansowanie muszą spełniać łącznie następujące warunki: - posiadać obywatelstwo polskie lub przebywać na terenie RP na podstawie karty stałego pobytu, -być zatrudnieni jako pracownicy naukowi na uczelni lub innej instytucji działającej w sektorze edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego, zawodowego i kształcenia osób dorosłych w Polsce lub jednym z panstwdarczynców.

35 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Typy projektów przeznaczonych do dofinansowania Podnoszenie jakości kształcenia, (poprzez) wzrost mobilności pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami, poprawa przygotowania kadry i struktury instytucji do udziału we współpracy międzynarodowej Konkretyzując: - wyjazdy w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych krajów-darczyńców (obie strony), - indywidualne wizyty studyjne (również przedstawicieli instytucji), Czas trwania projektu Doktoranci i młodzi naukowcy projekty badawcze trwające od 3 do 12 miesięcy, najwcześniej mogą się rozpocząć , a najpóźniej zakończyć , Pozostali pobyt do dwóch tygodni, najwcześniej mogą się rozpocząć , a najpóźniej zakończyć

36 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Finansowanie cz.1 Sposób finansowania dla projektów badawczych, dla wyjazdów trwających 5 miesięcy: pierwsza płatność, tj. 70% przyznanych środków, zostanie wypłacona po przyznaniu finansowania i podpisaniu umowy, druga płatność, tj. 20% przyznanych środków, zostanie wypłacona po upływie 2 miesięcy na podstawie przedłożonego Raportu Częściowego wraz z wnioskiem o płatność płatność końcowa, stanowiąca 10% przyznanych środków, zostanie wypłacona po 5 miesiącach po przyznaniu finansowania na podstawie Raportu Końcowego.

37 Finansowanie cz. 2 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Kwota grantu: (czas pobytu * odpowiednia stawka ryczałtowa) + (stawka na koszty podróży) + (koszty ubezpieczenia) + (koszty instytucjonalne) Wizyty studyjne Kwota grantu = (czas pobytu * odpowiednia stawka ryczałtowa) + (stawka na koszty podróży) + (koszty ubezpieczenia) W II edycji naboru stosujemy kurs 1 = 3,3641 PLN. (Tabela 192/C/NBP/2008 z dnia obowiązująca od dnia ).

38 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Finansowanie cz. 3 Polscy doktoranci i młodzi naukowcy wyjeżdżający do kraju przyjmującego: Koszty utrzymania: do Euro za miesiąc (550 Euro za tydzień) Zakwaterowanie, wyżywienie, transport miejscowy, kwota ryczałtowa, nie wymaga rozliczenia rachunkami i fakturami Koszty podróży do 500 Euro Koszty podróży (jak najtańsze, np. pociąg II klasa, tanie linie lotnicze, również samochód prywatny) wraz z kosztami wystawienia wizy, rozliczane na podstawie biletów i rachunków Koszty ubezpieczenia na czas pobytu w kraju przyjmującym Pakiet ubezpieczeń powinien obejmować: ubezpieczenie OC, dodatkowe pakiety umożliwiające niespodziewany powrót do kraju (np. z powodu choroby). Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia nie jest kosztem kwalifikowanym i powinno zostać zapewnione w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Koszty instytucjonalne do 100Euro za semestr (6 miesięcy) Koszty instytucjonalne płacone instytucji przyjmującej, będą rozliczane na podstawie rachunków (lub innego potwierdzenia) poniesionych kosztów związanych z pobytem stypendysty, wystawione przez instytucję przyjmującą

39 Finansowanie cz. 4 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Dokładne informacje na temat kosztów i metod ich udokumentowania zostały opisane w Przewodniku dla wnioskodawców Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Działanie III Stypendia Indywidualne, II nabór wniosków Zostały tam określone również koszty, których nie można rozliczyć (np. grzywny, mandaty). Dla pracy nad wnioskiem przyjmuje się następujące dane: 1 miesiąc = 4 tygodnie, 1 tydzień = 5 dni roboczych, 1 rok = 48 tygodni.

40 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia indywidualne Informacje dodatkowe wypełnić i przesłać w systemie on-line przesłać wydrukowany i podpisany formularz wraz załącznikami do Operatora 2 egzemplarze (oryginał i kopia), wniosek należy przesłać do 30 listopada 2008 (decyduje data stempla) lub dostarczyć osobiście do 28. listopada 2008 r., dane adresowe operatora znajdują się na stronie oraz w Przewodniku dla wnioskodawcy, ostateczna wersja wniosku (wydrukowana) musi być bez znaku wodnego SZKIC, wyczerpująco odpowiadamy na pytania (ograniczona liczba znaków), zakaz modyfikowania formularza, Szczegółowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze FSS: tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , oraz na stronach internetowych oraz

41 Lokalny Punkt Kontaktowy 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę Anna Pluta Lokalny Punkt Kontaktowy 7.PR Ul. Komandorska 118/1208, Wrocław Tel Fax

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów

Mobilność doktorantów Mobilność doktorantów Marta Łazarowicz Politechnika Warszawska 28 marca 2015 Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie:

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie: 1. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Program Ventures projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Program ma na celu wsparcie projektów aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. w 2013 roku

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. w 2013 roku Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku Wspierać na jlepszych, aby mogli stać się

Bardziej szczegółowo

Cele FSS. Szanowni Państwo,

Cele FSS. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery programy stypendialne i grantowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Danuta Pawlak specjalista ds. informacji i promocji O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców programy stypendialne i nagrody dla początkujących uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Krystyna Frąk Starszy koordynator programów

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz. Nauki Polskiej

Programy Fundacji na rzecz. Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2012 roku Wspierać na jlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Program Ventures. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Warszawa, luty 2008 r. Zarys Programu

Program Ventures. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Warszawa, luty 2008 r. Zarys Programu Program Ventures Zarys Programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, luty 2008 r. Informacje ogólne Program Ventures realizowany w ramach Działania 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu

Bardziej szczegółowo

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców TEAM Building O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców Dr Beata Frączak Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów Warszawa, 10 maja 2016 TEAM FIRST TEAM Doświadczeni naukowcy

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r.

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r. KATARZYNA DUDEK 17 października 2016 r. PROGRAMY FINANSOWANE PRZEZ NCN PRELUDIUM konkurs NCN na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców programy stypendialne dla początkujących i doświadczonych uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Krystyna Frąk Starszy koordynator

Bardziej szczegółowo

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu Katarzyna Aleksandrowicz Koordynator Programu 1. Możliwo liwości uzyskania stypendium dla naukowców w

Bardziej szczegółowo

Strony warte odwiedzenia podczas poszukiwaniu grantów:

Strony warte odwiedzenia podczas poszukiwaniu grantów: Strony warte odwiedzenia podczas poszukiwaniu grantów: http://www.eracareers-poland.gov.pl/ Granty konferencyjne: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_kon

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne pn."możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych"

Spotkanie informacyjne pn.możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych Spotkanie informacyjne pn."możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych" Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla humanistów Angelika Łysiak Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery programy stypendialne i grantowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska koordynator programu Welcome O Fundacji na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców Aneta Michałkiewicz Jak ugryźć 10 milionów cz. II Finansowanie badań naukowych 28 lutego 2012 Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex. Fundusz Stypendialny y SCIEX Dzień informacyjny Euraxess Międzynarodowa ę mobilność polskich naukowców Warszawa, 10 maja 2011 PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW MAŁGORZATA ŻAK-SKWIERCZYŃSKA Pozyskiwanie grantów DLACZEGO? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Dlaczego warto ubiegać się o granty? I. ROZWÓJ NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 1 października 2012

Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 1 października 2012 Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 1 października 2012 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl Start stypendia dla młodych uczonych -31 października Program Pomost

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka wspołpraca w dziedzinie badań i nauki. Małgorzata Stengel Politechnika Lubelska 20 listopada 2009

Polsko-Niemiecka wspołpraca w dziedzinie badań i nauki. Małgorzata Stengel Politechnika Lubelska 20 listopada 2009 Polsko-Niemiecka wspołpraca w dziedzinie badań i nauki Małgorzata Stengel Politechnika Lubelska 20 listopada 2009 Umowy i porozumienia o współpracy realizowane z partnerami niemieckimi Umowa między Rządem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 15.01.2016 Anna Foltyniak-Pękala Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendia dla wybitnych młodych naukowców nauki humanistyczne, nauki społeczne, Nauki ścisłe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI W 2008 ROKU

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI W 2008 ROKU PROGRAM WSPIERANIA NAUKI W 2008 ROKU Warszawa, grudzień 2008 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit. Powstała w konsekwencji podjętej w okresie transformacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe stojącym

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Program Team, Welcome i Homing Plus

Program Team, Welcome i Homing Plus Program Team, Welcome i Homing Plus INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU PROGRAMY TEAM, WELCOME, HOMING

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Postanowienia ogólne

Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Postanowienia ogólne Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb organizowania konkursu w programie Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM NAUKI Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r. prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 BUDŻET NCN 2017 2017 wzrost budżetu NCN o 149 268 tys.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin SUBSYDIÓW PROFESORSKICH - program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin SUBSYDIÓW PROFESORSKICH - program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin SUBSYDIÓW PROFESORSKICH - program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Subsydia Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej dalej Fundacją) to forma wspierania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY BADAŃ NAUKOWYCH. FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE

KOSZTY BADAŃ NAUKOWYCH. FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE KOSZTY BADAŃ NAUKOWYCH. FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE Marcin RóŜalski Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi KOSZTY BADAŃ NAUKOWYCH Wysokie koszty prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Poznań, 16 marca 2010

Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Poznań, 16 marca 2010 Fundusz Fundacja Rozwoju Stypendialny Systemu Edukacji Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią Poznań, 16 marca 2010 Informacje ogólne - Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Regulamin programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Regulamin programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej PREAMBUŁA Program FOCUS służy wspieraniu najaktywniejszych młodych uczonych posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej i corocznie określanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów badawczych w Szwajcarii. Poznań, 16 marca 2011

Możliwości finansowania projektów badawczych w Szwajcarii. Poznań, 16 marca 2011 Fundusz Fundacja Rozwoju Stypendialny Systemu Edukacji Możliwości finansowania projektów badawczych w Szwajcarii Poznań, 16 marca 2011 Tematy spotkania Informacje ogólne o SCIEX Jakie projekty mogą być

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Beata Frączak Warszawa, 10 maja 2011 r. O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Zarejestrowana 6 lutego 1991 roku. pierwsza subwencja została przyznana w

Bardziej szczegółowo

Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 20 marca 2013

Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 20 marca 2013 Informacja o dostępnych stypendiach i finansowaniu projektów stan na 20 marca 2013 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl Start stypendia dla młodych uczonych -31 październik 2013 Homing Plus

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA DNIA DOKTORANTA

II EDYCJA DNIA DOKTORANTA II EDYCJA DNIA DOKTORANTA 26 marca 2015, Poznań Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta Anna Ostrowska Koordynator Programowy/Doradca Edukacyjny FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD Dla kogo? doktoranci

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zamykająca

Konferencja Zamykająca Konferencja Zamykająca Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Warszawa, 28 marca 2012 II edycja Funduszu Podstawowe informacje Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NARODOWE CENTRUM NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII PROJEKTY BADAWCZE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Poznań, 26.03.2014 r. Misja i zadania NCBR March 31, 2014 Misja i zadania NCBR Wsparcie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA REZULTATÓW

PREZENTACJA REZULTATÓW KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO Warszawa, 28 marca 2012 r. PREZENTACJA REZULTATÓW Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) źródło: www.ncn.gov.pl Magdalena Frątczak Rodzaje Opus Preludium Sonata Harmonia Maestro Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Numer dokumentu: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny SCIEX

Fundusz Stypendialny SCIEX Fundusz Stypendialny SCIEX Agata Buchwał Poznań,21 marca 2012 PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.sciex.pl

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Numer : 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Przyznane

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, ETIUDA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI MNiSW STYPENDIUM STARTFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 PROGRAM LIDER Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Program LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry

Bardziej szczegółowo

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe Gdańsk, 12 stycznia 2015 Newsletter nr 1/2015 Biura Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi Aktualnie otwarte konkursy krajowe Etiuda 3 - Narodowe Centrum Nauki Konkurs na stypendia doktorskie. W konkursie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Oferta programowa program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Oferta programowa program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Krystyna Frąk Starszy Koordynator Programu FNP Uniwersytet Łódzki 28 października 2017 Kim jesteśmy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe aktualizacja: 18/03/2014 1. ILE WNIOSKÓW MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNA INSTYTUCJA DO AKCJI 1 W SEKTORZE KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH? CZY BĘDĄ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin KRAJOWYCH STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH - programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin KRAJOWYCH STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH - programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin KRAJOWYCH STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH - programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Program krajowych stypendiów wyjazdowych ma za zadanie wspierać rozwój

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05.03.2012 Regulamin organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych w ramach projektu pt.: UAM: Unikatowy

Bardziej szczegółowo

1. Czym jest Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy? 2. Rozwój Polskich Uczelni i Współpraca Instytucjonalna dwie akcje w ramach FSS czego dotyczą?

1. Czym jest Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy? 2. Rozwój Polskich Uczelni i Współpraca Instytucjonalna dwie akcje w ramach FSS czego dotyczą? 1. Czym jest Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy? FFS został powołany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beata Frączak Warszawa 22 września 2010r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE PROGRAM MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE INSTRUKCJA I FORMULARZ OCENY DLA RECENZENTA Konkurs nr 4/2010 1 Informacje ogólne 1. Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej trzech recenzentów. 2. Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

7. Program Ramowy Unii Europejskiej spotkanie informacyjne dla naukowców fizyków

7. Program Ramowy Unii Europejskiej spotkanie informacyjne dla naukowców fizyków Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Warszawa, 29 stycznia 2009r. 7. Program Ramowy Unii Europejskiej spotkanie informacyjne dla naukowców fizyków Justyna Szadkowska 1 BranŜowy Punkt Kontaktowy Technologii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Lp. tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich. tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

WNIOSEK. Lp. tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich. tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko WNIOSEK na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 1 oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych

Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki Konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego W związku z otrzymaniem przez Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Plan prezentacji Informacje ogólne o Sciex Jakie projekty mogą być finansowane? Jak prawidłowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI PROGRAM WSPIERANIA NAUKI w 2010 roku Warszawa, grudzień 2009 FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja Sukces. Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc)

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) w ramach Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED), współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r.

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce? Maciej Żylicz III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Podstawy reformy zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką wprowadzić zasady

Bardziej szczegółowo