Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników"

Transkrypt

1 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002

2 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Materiały z konferencji (Opole, 8 listopada 2001)

3 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Materiały z konferencji (Opole, 8 listopada 2001) Opole 2002

4 KOMITET W YDAW NICZY Przewodniczący: Stanisław Sławomir Nicieja Członkowie: Stanisław Gajda, ks. Piotr Jaskóła, Adam Latała, Marek Masnyk, Janusz Słodczyk, Krzysztof Szczegół, Janina Hajduk-Nijakowska REDAKCJA prof, dr hab. Władysław Hendzel dr Wanda Matwiejczuk OPINIA NAUKOWA prof, dr hab. Józef Długosz STRESZCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Izydor Mielnik OPRACOW ANIE REDAKCYJNE Halina Szczegół PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO DRUKU Anna Błaszczyk SKŁAD KOMPUTEROWY Jolanta Kotura PROJEKT OKŁADKI Marian Wojewoda Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ISSN W ydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień: tel. (077) ; Druk: W ydawnictwo Sw. Krzyża, Opole, ul. Katedralna 4. Nakład: 200 egz. Objętość: 9,5 ark. wyd.; 8,0 + 0,5 ark. druk.

5 EX LIBRIS BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Bolesław Polnar

6 SPIS TREŚCI Przedmowa (Wanda MATWIEJCZUK)... 7 Wanda MATWIEJCZUK, Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w latach Henryk HOLLENDER, Nowoczesna biblioteka uniwersytecka: mity i p rogn ozy Zbigniew ŻMIGRODZKI, Biblioteki w XXI wieku: tendencje i z a g ro ż e n ia Artur JAZDON, Realizacja hasła Użytkownik naszym królem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Elżbieta CZERWIŃSKA, Potrzeby czytelników wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych (na przykładzie Biblioteki Politechniki O p olsk iej) Teresa ŁAPACZ, Organizacja działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w nowym gmachu a potrzeby czytelników w świetle badań ankietowych (lipiec 2001 r o k ) Rostislav HLADKY, Knihovna a jeji role v univerzitnim informaćnim s y s t e m u Rostislav HLADKY, Biblioteka i jej rola w uniwersyteckim systemie informacyjnym (tłum aczenie) Maria REKOWSKA, Zaspokajanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich (na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Biblioteki Laurentian University w Ontario w K an adzie) Teresa ŁAGODZIŃSKA-MAŁYSZKO, Nowoczesna organizacja biblioteki a trudne problemy integracji środowiskowej Andrzej ŁADOMIRSKI, Konsekwencje zmiany systemu finansowania Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przeprowadzonej w latach

7 Anna BOGŁOWSKA, Stan komputeryzacji udostępniania zbiorów w polskich bibliotekach uniwersyteckich (relacja ze spotkania roboczego w Toruniu) Mariusz POLARCZYK, Wykaz PODRĘCZNIK w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej Jolanta SZEMIEN, Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia.. 121

8 PRZEDMOWA Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, 8 listopada 2001 roku w siedzibie Biblioteki zorganizowana została konferencja naukowa na temat Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. W konferencji udział wzięli: prof. UO dr hab. Józef Musielok prorektor Uniwersytetu Opolskiego, mgr Anna Chrzanowska naczelnik Departamentu Badań Naukowych i Wydawnictw Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, prof. dr hab. Stanisław Kochman przewodniczący Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiciele Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej z Krakowa i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, dyrektor Centrum Informacyjnego i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca, dyrektorzy i pracownicy dwunastu bibliotek uniwersyteckich z kraju, dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek politechnik, szkół wyższych, akademii ekonomicznych, akademii medycznych, akademii pedagogicznych i instytutów naukowo- -badawczych, dyrektorzy i pracownicy opolskich bibliotek oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu. Otwierając konferencję, prof. UO dr hab. Józef Musielok powiedział [...] Zmieniający się świat stawia nowe wymagania i wyzwania, dotyczy to również biblioteki. Ci, którzy korzystają z jej usług, doceniają wysiłek i zaangażowanie pracowników. Zmieniają się biblioteki, bo zmieniają się nasze potrzeby i wymagania. Biblioteka to takie miejsce, gdzie pracuje wielu ludzi, a laury zbierają ci, którzy z ich pracy korzystają. Jest to w pewnej mierze przykre, ale każdy wybiera sobie zawód, a ten szczególnie. Jest to pewna misja, poświęcenie, praca na sukces innych 1. W części inaugurującej konferencję wystąpiła Pani mgr Anna Chrzanowska reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zwracając się 1 Cyt. Protokół z konferencji naukowej Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, zorganizowanej 8 listopada 2001 r. przez Biblioteką Główną UO, s. 1 (maszynopis).

9 Przedmowa do uczestników obrad, między innymi stwierdziła [...] Środowisko bibliotekarzy jest szczególnie otwarte na wyzwanie naszych czasów, na nowości, a jednocześnie dba o jakość swoich kwalifikacji i świadczonych usług dla dobra nauki 2. Podczas konferencji wygłoszono dwanaście referatów, większość z nich dotyczyła efektów działalności bibliotecznej uzyskanych poprzez wprowadzenie reorganizacji i unowocześnienia metod pracy na rzecz czytelników. Pierwszy referat rozpoczynający obrady 8 listopada 2001 roku wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki i poświęcił go zagadnieniu: Biblioteki w XXI wieku: tendencje i zagrożenia. Kolejnych jedenaście tematów przedstawionych przez referentów dotyczyło rezultatów działalności bibliotecznej uzyskanych poprzez wprowadzenie nowych metod zarządzania biblioteką naukową, reorganizację pracy, komputeryzację i unowocześnianie usług informacyjnych, które zakładały poprawę obsługi czytelników i lepszą realizację ich potrzeb. Konferencja odbywała się w dwóch sesjach, pierwszą prowadził prof. dr hab. Józef Długosz, były dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, drugą dr Elżbieta Czerwińska dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. W dniu poprzedzającym konferencję 7 listopada 2001 roku, w ramach uroczystości jubileuszowych, wygłoszone zostały dwa referaty, które zamieszczono w tej publikacji, dr Wandy Matwiejczuk dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego na temat przeszłości i przyszłości Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego i dra Henryka Hollendra dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z Warszawy Nowoczesna biblioteka uniwersytecka: mity i prognozy. Zebrany materiał poświęcony problematyce Unowocześniania organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników obejmuje łącznie trzynaście referatów, które ułożono w kolejności wystąpień, przyjętej w dniu poprzedzającym konferencję i w dniu konferencji. Obrady zakończono dyskusją odnoszącą się do przedstawionych referatów oraz problematyki dalszego unowocześniania zasad i metod działalności bibliotecznej, które powinny ułatwiać dostęp do kompletnych i dobrze zorganizowanych księgozbiorów, w dogodnym czasie, a także przy uwzględnieniu jak najlepszych warunków pracy osobom korzystającym z agend udostępniania zbiorów i informacji naukowej. Uczestnicy obrad zajęli zgodnie stanowisko, że zorganizowana konferencja zapoczątkowała wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących koniecznych dalszych zmian zarówno w warsztatach pracy bibliotekarzy, jak i w całej sferze świadczonych na rzecz czytelników usług bibliotecznych. Wanda Matwiejczuk 2 Tamże, s. 2.

10 W anda M ATW IEJCZUK Biblioteka Główna U niw ersytetu Opolskiego POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH TH E H IS T O R Y O F T H E M A IN LIB R A R Y O F O P O L E U N IV E R SITY IN S u m m a ry : The vicissitudes of the Main Library of Opole University are integrated with the history of the H igher School o f Educational Studies, subsequently renamed Opole University. In the first period of (the so-called Wroclaw years) a library collection was set up that served the needs of the newly organized study courses, such as Russian and Polish studies, mathematics, and physics. Since 1954 the library had offered its services to the students and academic teachers o f the Higher School of Educational Studies. The library organized its own information system called PEDAGOG, computerized its services within the SOWA system, started publishing Rocznik Biblioteki Głównej (Main Library Yearly), an set up a collection featuring more than five hundred thousand books and periodicals. On October 1, 1994, the said Higher School of Educational Studies and the Institute of Theological and Pastoral Studies in Opole were combined to form Opole University. Thus the library received the status of a university library and adopted the name of the Main Library of Opole University. During the tragic flood of 1997 about a hundred and twenty thousand volumes and periodicals were lost. Within four years since then a major part of the collection has been restored. In its fiftieth year, the Main Library has 571,390 books and periodicals, 19 data bases, more than 20,500 readers and processes above 73,800 information items. A construction of a new m odem library building is being planned for the future. Okres wrocławski - początki organizacji biblioteki uczelnianej Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego tworzy wspólną historię z uczelnią, która przez czterdzieści trzy lata przygotowywała kadrę pedagogiczną do szkolnictwa na Opolszczyźnie i w kraju, a od 1996 roku kształci studentów na kilkunastu kierunkach studiów uniwersyteckich.

11 10 Wanda Matwiejczuk Początki tworzenia księgozbioru datuje się na rok 1950 i stanowił on wtedy własność Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu. Pierwszy dokument biblioteczny z tego okresu, jakim jest inwentarz zbiorów, rejestruje 1333 woluminy książek. W tym najstarszym księgozbiorze obok literatury społeczno-politycznej znajdowała się literatura piękna polska i obca, a wśród niej utwory takich autorów, jak: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Dąbrowska, Joseph Conrad i Honore de Balzac. Analizując wpisy do inwentarza bibliotecznego, napotyka się wiele pozycji wydanych we Lwowie, Wilnie, Krakowie i Warszawie w latach Książki te, jako dary, trafiły do bibliotecznego księgozbioru, a do Wrocławia przywiezione zostały wraz z dobytkiem nauczycieli akademickich i ludności ze wschodnich kresów przedwojennej Polski. Organizowana biblioteka uczelniana wzbogacona została także o dwutysięczny księgozbiór przejęty z byłego Instytutu Pedagogicznego we Wrocławiu. Od października 1951 roku Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu rozpoczęła działalność na rzecz czytelników, kadry naukowej i studentów i od tego czasu służy dydaktyce i nauce. Skromne dokumenty i informacje z początkowego okresu funkcjonowania Biblioteki we Wrocławiu w latach nie pozwalają przywołać wielu faktów, które mogłyby wzbogacić wiedzę o jej historii. Odwołując się pamięcią do tych czasów, dr Jan Jakubowski wspominał: W tym okresie gromadzono głównie podręczniki, skrypty i literaturę w pozycjach wieloegzemplarzowych. Natomiast rozprawy naukowe, monografie, teksty źródłowe stanowiły nikły procent nabytków. Księgozbiór nie różnił się w zasadzie od przeciętnego zestawu książek w bibliotekach szkolnych 1. Pierwsze celowe zakupy z nowej literatury prowadzone były zgodnie z profilem studiów organizowanych w młodej uczelni pedagogicznej, a były to: filologia polska, matematyka, fizyka i filologia rosyjska. Zgromadzony zbiór nie zaspokajał w pełni potrzeb dydaktycznych i naukowych. Studenci i pracownicy mogli jednak korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu W październiku 1954 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną wraz z Biblioteką przeniesiono do 1 J. Jakubowski, Biblioteka Główna, [w:] Dwudziestolecie WSP w Opolu: , red. H. Borek, J. Jakubowski, Opole 1970, s

12 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 11 Opola, gdzie umieszczona została w jednym z trzech budynków przy ul. Luboszyckiej. Powstała tam wówczas czytelnia z 50 miejscami, magazyn książek i pracownie biblioteczne. Kierownictwo Biblioteki powierzono mgr Krystynie Suberlak. Pod koniec roku z Biblioteki korzystało 420 osób. Do dyspozycji czytelnikom przygotowano zbiory biblioteczne liczące woluminy. Prace merytoryczne i obsługę czytelników realizował pięcioosobowy personel, którym od września 1955 roku przez kolejny rok kierowała mgr Irena Mirska. Z początkiem lipca 1956 roku kierownictwo biblioteki objął adiunkt mgr Tadeusz Stożek, pracownik Oddziału Rękopisów i Starych Druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, który pełnił tę funkcję do 1965 roku. Zgodnie z wymogami dynamicznie rozwijającej się młodej opolskiej uczelni, bibliotekarze przystąpili do szybkiego rozwoju zbiorów, które należało kompletować zgodnie z profilem studiów nauczycielskich. Przez pierwsze lata w Opolu księgozbiór powiększał się po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy woluminów rocznie, wzrastała także liczba czytelników i wypożyczeń. Władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej przeznaczyły na zakup nowości z literatury naukowej i czasopiśmiennictwa znaczne środki finansowe. Dużym wsparciem były również dary przekazane przez duże polskie biblioteki, takie jak: Biblioteka Uniwersytecka z Wrocławia, Biblioteka Uniwersytecka z Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka z Poznania, Biblioteka Uniwersytecka z Łodzi, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, Biblioteka Narodowa z Warszawy, Zbiornica Księgozbioru Dzieł Zabezpieczonych z Bytomia. Z niewielkiej początkowo zbliżonej do szkolnej biblioteki, powstawała placówka mająca księgozbiór o charakterze naukowym, który z końcem 1959 roku przewyższał wielokrotnie zbiór przywieziony z Wrocławia do Opola. Z usług bibliotecznych korzystało ponad tysiąc czytelników zarejestrowanych w wypożyczalni. Kolejne dziesięciolecie przypadające na lata charakteryzuje się dalszym wzrostem tempa rozwoju księgozbioru, który 31 grudnia 1969 roku osiągnął stan woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Treściowo obejmował on kilkanaście podstawowych dziedzin wiedzy: filozofię, religioznawstwo, nauki społeczne, językoznawstwo, matematykę, fizykę i chemię, nauki przyrodnicze i geografię, sztukę, literaturę polską i powszechną, wydzieloną literaturę rosyjską, historię i biografistykę. Rozwojowi Biblioteki sprzyjała nieco korzystniejsza sytuacja lokalowa i usytuowanie jej w gmachu głównym Uczelni, gdzie uruchomiono dużą czytelnię, wydzielono księgozbiór podręczny o charakterze encyklopedy-

13 12 W anda Matwiejczuk czno-informacyjnym, a także wprowadzono nową strukturę organizacyjną obejmującą pięć Oddziałów: Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Opracowania Druków Zwartych i Ciągłych, Magazynowania i Konserwacji Zbiorów, Udostępniania (czytelnię, wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną) oraz Katalogi. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Biblioteki pieczę sprawowała Senacka Komisja Biblioteczna. Dyrektorem Biblioteki w sierpniu 1965 roku został dr Jan Reiter, absolwent Wydziału Filozoficznego i Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a od kwietnia 1967 roku obowiązki dyrektora przejął mgr Jan Jakubowski, historyk i kustosz dyplomowany. Codzienną bibliotekarską pracę przez pierwsze dwadzieścia lat wykonywali ludzie, którzy z wielkim zaangażowaniem powiększali księgozbiór, zmieniali zasady organizacyjne, rozbudowywali i doskonalili informację katalogową, a korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia kształcili młodą kadrę bibliotekarzy. Dbali o popularyzowanie literatury naukowej i upamiętniali na wystawach dorobek wybitnych ludzi nauki, rocznice, fakty i osiągnięcia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Rozwój działalności informacyjnej, dalsza rozbudowa księgozbioru Lata siedemdziesiąte zaznaczyły się znacznym wzrostem potrzeb czytelników na usługi informacyjne. Temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw Uczelnia, powołując w 1972 roku na wniosek Senackiej Komisji Bibliotecznej Oddział Informacji Naukowej. Ten kolejny okres w rozwoju Biblioteki zapoczątkowany organizacją warsztatu informacyjno-bibliograficznego, tworzeniem kartotek zagadnieniowych, prowadzeniem zajęć dydaktycznych z informacji naukowej i historii książki, trwa nadal, ale obecnie w zmienionym i unowocześnionym zakresie. Od 1976 roku obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej przejęła dr Wanda Matwiejczuk. W tym czasie Wyższa Szkoła Pedagogiczna rozwijała bardzo intensywnie swą działalność, kształcąc studentów na takich kierunkach jak: historia, filologia polska, filologia rosyjska, nauki społeczne, pedagogika, matematyka, fizyka i chemia. Rozszerzony zakres studiów wymagał systematycznej rozbudowy księgozbioru, zapewnione odpowiednie środki finansowe na zakup nowej literatury umożliwiły zgromadzenie do końca 1980 roku ponad woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Lata osiemdziesiąte, a w szczególności rok 1981 i 1982 były tym okresem, kiedy bardzo poważnie ograniczona została dostawa książek i cza

14 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 13 sopism z importu, a ogólna sytuacja społeczno-polityczna ograniczyła wpływy nowych publikacji naukowych. Biblioteka Główna funkcjonowała ponad trzydzieści lat w pomieszczeniach, które przy znacznym wzroście księgozbioru i usług okazały się niewystarczające. Wymagało to pilnej poprawy bazy lokalowej. Inicjatywa zmiany lokalizacji agend bibliotecznych i przemieszczenia zbiorów podjęta została przez ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. dra hab. Tadeusza Gospodarka. Przejęty w stanie rozpoczętej budowy nietypowy obiekt, po dziewięciu latach prac adaptacyjnych i budowlanych, w 1989 roku stał się nową siedzibą Biblioteki. Scalony księgozbiór liczący wówczas woluminów, dobre warunki do nauki i studiów, a także dogodniejsze miejsca pracy dla bibliotekarzy, sprzyjały dalszemu wzrostowi czytelników, wypożyczeń i usług bibliotecznych. W latach rozwinęła się struktura organizacyjna Biblioteki Głównej, która pod koniec tego okresu obejmowała siedem oddziałów i sześć bibliotek w sieci uczelnianej. Samodzielne księgozbiory miały biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Ekonomicznego, Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Techniki i Studium Wojskowego. W latach stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej objął prof. dr hab. Józef Długosz, historyk, kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i wicedyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Z jego inicjatywy ukazał się pierwszy Rocznik Biblioteki Głównej, którego wydanie kontynuowano przez następne lata. Uniwersytecki okres w działalności Biblioteki Głównej Z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu, 1 października 1994 roku utworzony został Uniwersytet Opolski, tym samym Biblioteka Główna uzyskała status biblioteki uniwersyteckiej i przyjęła nazwę Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska naukowego na informację z zakresu nauk pedagogicznych, poszerzono zakres tematyczny bazy informacyjnej PEDAGOG utworzonej w 1990 roku, o nowy profil - edukację elementarną i wychowanie przedszkolne. Oddział Informacji Naukowej kontynuował systematyczną działalność wystawienniczą, promując dorobek naukowy poszczególnych instytutów i pracowników naukowych. W październiku 1995 roku uruchomiono pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Długosza specjalizację bibliotekarską dla studentów z kierunku pedagogiki.

15 14 Wanda Matwiejczuk Bardzo ważnym etapem w rozwoju Biblioteki było podjęcie działań związanych z komputeryzacją prac bibliotecznych. Proces ten rozpoczęto już w 1986 roku od skomputeryzowania czynności merytorycznych bibliotekarskich, by w następnych latach, przechodząc różne etapy modernizacji i zmian systemowych, objąć w konsekwencji jego zasięgiem całą drogę książki od gromadzenia poprzez opracowanie, informowanie i udostępnianie w systemie OPAC, co nastąpiło w 1997 roku. Czynności związane z unowocześnianiem form pracy w Bibliotece trwają cały czas i wynikają z jednej strony z rozwoju technologii informatycznej, a z drugiej - ze stale rosnących potrzeb czytelników. W styczniu 1995 roku powstało Konsorcjum Bibliotek Śląskich, które połączyło w programie TEMPUS Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej z Katowic i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego. Kontynuowana w następnych latach współpraca bibliotek poszerzona o inne placówki biblioteczne w regionie śląskim, przyniosła wiele osiągnięć: wprowadzono do usług informacyjnych nowe bazy o zasięgu światowym (Social Science Citation Index i Science Citation Index), a zastosowany system InfoWare umożliwił nawigację i dostęp do wielu zbiorów krajowej i zagranicznej informacji naukowej. Uczestnictwo w programie TEMPUS umożliwiło opolskim bibliotekarzom odbycie stażów zawodowych i poznanie nowoczesnych bibliotek: w Trewirze, Tours, Brukseli, Londynie i Madrycie. Katastrofalna powódź w 1997 roku - straty w księgozbiorze Najtrudniejszy okres w minionym pięćdziesięcioleciu to czas od 9 lipca do pierwszych dni października 1997 roku. Tragiczna powódź, w wyniku której 10 lipca kilka minut po godzinie 10. rano woda zalała dwie kondygnacje obiektu Biblioteki Głównej, spowodowała znaczne straty w księgozbiorze bibliotecznym (usunięto około 120 tysięcy woluminów książek i czasopism) i zniszczenia w pomieszczeniach magazynowych. Zbyt późne ostrzeżenie o czasie i rozmiarach zbliżającego się kataklizmu uniemożliwiło przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej, która objęłaby całość zbiorów. Od pierwszych dni katastrofy Biblioteka otrzymała szczególną pomoc ze stron władz Uniwersytetu Opolskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zmaganiach ze skutkami powodzi obok bibliotekarzy stanęli ludzie dobrej woli, pracownicy naukowi, wojsko i wolontariusze. Największy trud jednak spoczywał na bibliotekarzach, którzy od pierwszych dni, kiedy można było wejść do budynku Biblioteki pracowali z wielkim odda

16 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 15 niem, nie szczędząc sił i czasu, w trudnych warunkach pokonywali wielokilometrową, krętą drogę korytarzy, wynosząc tysiące woluminów. W pamięci wszystkich, którzy pracowali w tamtym tragicznym czasie, pozostanie zawodowa solidarność, koleżeńska pomoc i wygrany wyścig z czasem, dzięki czemu udało się tak wiele w tak wyjątkowych okolicznościach. Biblioteka ponownie rozpoczęła działalność 6 października 1997 roku. Od tych dni do tej pory otrzymano ponad woluminów darów z kraju i zza granicy, od instytucji i osób prywatnych. Ponad 250 ofiarodawców przekazało Bibliotece Głównej książki i czasopisma. Tak spontanicznej, życzliwej i wielkiej pomocy nikt nie śmiał oczekiwać. Bezpośrednio po powodzi Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja i wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński podjęli inicjatywę budowy nowego gmachu bibliotecznego na suchym i bezpiecznym terenie. W przedstawionym wyborze ważniejszych wydarzeń, na szczególną uwagę zasługuje fakt przyznania Bibliotece w 1997 roku egzemplarza obowiązkowego. Dzięki wpływom nowości z polskiej produkcji wydawniczej zaistniała możliwość szybkiego odrestaurowania utraconego księgozbioru. W pięćdziesiątym roku działalności bibliotecznej Biblioteka Główna od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Opolskiego, jest współorganizatorem promocji wybitnych pisarzy, polityków, ludzi nauki i kultury z kraju i zza granicy. Zainicjowana przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Sławomira Nicieję Złota Seria Wykładów Otwartych organizowana w Czytelni Biblioteki Głównej ma już swoją tradycję, zapoczątkowana w 1996 roku stała się okazją do zaprezentowania ponad dwudziestu ważnych i interesujących tematów, miejscem dyskusji i wymiany poglądów, nie tylko dla studentów i pracowników Uniwersytetu, lecz także dla mieszkańców Opola. W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z nowoczesnych technik poszukiwania i zarządzania informacją oraz danymi zamieszczonymi w zbiorach medialnych (audio, wideo, digital) w różnych zakresach i z różnych dziedzin wiedzy, uruchomiono Czytelnię Multimedialną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy i telewizyjny. W roku akademickim 2000/2001, zamykającym pięćdziesięcioletni okres działalności Biblioteki Głównej i podległych jej jedenastu agend w sieci bibliotecznej, zarejestrowano czytelników. Wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło osób, które wypożyczyły do domu

17 16 Wanda Matwiejczuk i skorzystały z księgozbiorów w czytelniach z woluminów. Oddział Informacji Naukowej oraz czytelnie obsłużyły w ciągu mijającego roku akademickiego użytkowników, odbiorców informacji, których potrzeby realizowano, opierając się na posiadanych zbiorach książek i czasopism, bazach danych i katalogach bibliotecznych. Pod koniec września 2001 roku stan zbiorów bibliotecznych w Uniwersytecie Opolskim obejmował woluminów książek, czasopism, mikrofilmów, 578 starodruków, zbiór dokumentów z Archiwum Rodła, rękopisy i nagrania dźwiękowe, kasety i dyski VHS, DVD i inne. Z prenumeraty, kupna i egzemplarza obowiązkowego Biblioteka Główna i biblioteki sieci uniwersyteckiej przyjmują ponad 2500 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W Bibliotece Głównej i we wszystkich podległych jej agendach bibliotecznych 30 września 2001 roku zatrudnionych było przy realizacji zadań obejmujących gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, w informacji naukowej, w magazynach bibliotecznych i przy konserwacji zbiorów siedemdziesięciu trzech bibliotekarzy. Nad sprawnością sieci komputerowej czuwał trzyosobowy zespół informatyków. Obsługę administracyjną, techniczną i porządkową zapewniała grupa siedemnastu pracowników. Rozbudowa sieci komputerowej ułatwiła czytelnikom dostęp do katalogów bibliotecznych, baz danych na CD-ROM i informacji znajdujących się w Internecie. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów były bazy zagraniczne: ERIC, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Beilstein, Chemical Abstracts, ATLA, Psyclnfo, Math Sci-Mathematical Reviews, a także zbiory informacji o zawartości czasopism naukowych zagranicznych EBSCO - projekt EIFL i Swets Blackwell - System Swetsnet Navigator. Własna baza informacyjna PEDAGOG rozbudowana została do około jedenastu tysięcy rekordów z zapisem danych o publikacjach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Poprzez zastosowanie VLAN-ów w miejskiej sieci komputerowej Biblioteka Główna i sieć bibliotek Uniwersytetu Opolskiego uzyskały wspólną łączność, dostęp do katalogów bibliotecznych, kont czytelniczych i baz danych. Działalność biblioteczna jest w pełni skomputeryzowana. Biblioteka ma swoją stronę WWW i poprzez nią informuje o zbiorach bibliotecznych, bazach danych, dostępie do księgozbiorów i o wszystkich ważniejszych działaniach podejmowanych na rzecz czytelników. W minionym pięćdziesięcioleciu realizowano wiele zadań o różnym charakterze, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym, ale do najważniejszych należy zaliczyć te, które ułatwiały korzystanie z Biblioteki i sprzyjały tworzeniu przyjaznego klimatu współpracy bibliotekarzy z czytelnikami.

18 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 17 Na przyszłość Można przewidzieć, że graficzny, symboliczny zapis treści, stanowiący podstawę współczesnych książek drukowanych i czasopism, dokumentów życia społecznego i innych komunikatów, będzie funkcjonował nadal, ale z pewnością zostanie wzbogacony przez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz uzupełniony o środki audiowizualne i elektroniczne, wspomagające percepcję treści. Książka elektroniczna, stanowiąca dzisiaj nowość, jest zapowiedzią zmiany dotychczasowej, tradycyjnej formy papierowego woluminu, tak przyjaznego czytelnikom i tak bardzo funkcjonalnego do tej pory. W prognozowaniu losów książki należy podzielić pogląd prof. dra hab. Krzysztofa Migonia, który uważa, że zarówno beletrystyka, jak i literatura naukowa... długo jeszcze pozostaną w najwygodniejszej dla czytelnika formie drukowanego, albo inną techniką wykonywanego kodeksu. Ale i pozycja książki «nienarracyjnej», zwłaszcza edukacyjnej i naukowej nie wydaje się być zagrożona. Książka naukowa, przynajmniej w obecnym modelu uprawiania nauki i upowszechniania wiedzy, zachowuje swoją klientelę, tak po stronie twórców, jak i odbiorców, choć właśnie komunikacja naukowa często nie potrzebuje książki (ale, dodajmy nie potrzebuje tylko tradycyjnej książki naukowej; potrzebuje zaś czasopism, materiałów konferencyjnych i innych rodzajów «szarej literatury», w istocie więc różnego typu dokumentów piśmienniczych, zatem swego rodzaju książek) 2. Taka perspektywa kultury książki wyznaczy przyszłą funkcję biblioteki, która przyjmie nowe treści w nowej formie przekazu. Czytelnie przystosowane zostaną do nowych warunków pracy osób, które będą korzystały z dokumentów oglądowo-słuchowych i elektronicznych, informacja naukowa zaniecha budowy kartotek na rzecz tworzenia i współtworzenia dużych baz bibliograficznych i tekstowych. W planowanym nowym obiekcie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przewiduje się połączenie zbiorów bibliotecznych w jedną całość, gdzie obok siebie znajdą miejsce: książki, czasopisma papierowe i czasopisma elektroniczne, bazy informacyjne dostępne sieciowo, zbiory medialne oraz ulokowany w Internecie katalog własnego księgozbioru i innych bibliotek, a dziedzinowy układ literatury naukowej ułatwi czytelnikom samodzielny i wolny dostęp do zbiorów, które uzupełni wiedza zawarta w pojemnej pamięci komputerowej. Przyszłą działalność biblioteczną uwarunkuje także czytelnik, użytkownik zbiorów, to jego nowe wymagania będą obligowały służbę biblioteczną do zmiany czasu i warunków pracy. Bibliotekarze będą musieli rozważyć i uwzględnić te wymagania. Zmieni się z pewnością obecny ste 2 K. Migoń, Książka przyszłością kultury, Bibliotekarz 2001, nr 7-8, s U n ow ocześnianie organizacji..

19 18 Wanda Matwiejczuk reotyp bibliotekarza, ten zawód ma ciekawą przyszłość, obecnie pełnione role i obowiązki zawodowe na różnych stanowiskach ulegną zmianom. Pracownik biblioteczny stanie się partnerem czytelnika, który w krótkim ograniczonym czasie będzie oczekiwał kompetentnej, szybkiej obsługi i wyczerpującej informacji. Bardzo interesującą wizję przyszłości zawodu bibliotekarskiego przedstawiła na łamach Bibliotekarza Bożena Bednarek-Michalska, podsumowując swój artykuł wyraziła nadzieję, zbliżoną do poglądu większości współczesnych bibliotekarzy, że będziemy pracowali... z tą samą książką - tylko w zmienionej formie, w tej samej bibliotece - tylko ze zmieniona przestrzenią, będą również ci sami bibliotekarze, tylko - jak to określa autorka - w «innej skórze» 3. Wychodząc naprzeciw zmieniającej się funkcji współczesnej biblioteki naukowej, a w szczególności biblioteki uniwersyteckiej, z całą pewnością rozpatrzyć należy wszystkie uwarunkowania i okoliczności, ażeby wykreować i stworzyć bibliotekę otwartą, z wolnym dostępem do bogatego w treści księgozbioru, zróżnicowanego pod względem formy, bibliotekę nową i nowoczesną, wybudowaną na miarę potrzeb czytelników i oczekiwań bibliotekarzy. 3 B. Bednarek-Michalska, Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być?, Bibliotekarz 1998, nr 12, s. 3-7.

20 Henryk HÜLLENDER Biblioteka U niw ersytecka w W arszawie NOWOCZESNA BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA: MITY I PROGNOZY A M O D E R N U N IV E R SIT Y L IB R A R Y : M YTH S A N D O U T L O O K S S u m m a ry : Contemporary academic libraries function as regular enterprises by setting goals and measuring the degree of their attainment. Their quality is determined not so much by the size of their collections as by the degree of convenience offered to the user. This is achieved both by a rigorous observance of standards and by introducing original localized solutions, as well as by exhibiting a capacity to participate in international projects. All these measures are aimed, first of all, at aiding the didactic process, although persistent stereotypes link them to research studies, which is detrimental to the process of rationalizing the rules of funding. If the com puter-assisted information in Poland is to be financed exclusively from the research study funds, then the quality of the didactic process will surely be seriously affected. The computerization of the resources is one of the crucial tasks of academic libraries. It certainly requires ample funding; however, it does not allow us to give up erecting new library buildings, as they are needed by the academic community for their social and cultural significance, as well as for their capacity to store huge resources of the printed materials Panie Rektorze, Droga Wando, Szanowni goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę piękną uroczystość. Rozumiem, że może mieć ono coś wspólnego z przekonaniem, że Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zrobiła znaczące kroki w kierunku nowoczesności. Nie mogę powiedzieć, iżbym w to do końca nie wierzył. Cieszy mnie też ta fala zainteresowania bibliotekami (na które biblioteki ciężko zapracowały!), choć uważam, że nadal w powszechnej świadomości Polaków stanowią one białą plamę. Wizyta w Opolu jest dla mnie tym milsza, że pracując na Mazowszu, cenię miejsca o wyrazistej, bogatej tradycji. Przemówienie Pana Rektora Stanisława Nicieji na inauguracji roku akademickiego 2001/2002 było wielką pochwałą Opola jako miasta. Mimo że Warszawa jest najwięk

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej - Adiunkt biblioteczny - Adiunkt dokumentacji naukowej - Asystent biblioteczny - Asystent dokumentacji naukowej - Bibliotekarz - Dokumentalista

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

Wanda Matwiejczuk Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1 (36),

Wanda Matwiejczuk Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1 (36), Wanda Matwiejczuk Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1 (36), 115-119 2013 Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (36)

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach zawartych w następujących aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Iwona Sójkowska Międzynarodowe naukowo-dydaktyczne seminarium bibliotek politechnik Strategia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku I. Zadania biblioteki szkolnej. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zadania biblioteki.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły.

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły. Biblioteka Szkolna I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 Cele główne w bieżącym roku szkolnym: 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Kreowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Załącznik do zarządzenia Nr 43/ 2016 r. Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach z dnia 12.12. 2016 r. ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Cele i zadania Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która: 1) służy realizacji potrzeb i

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ 25-28 września 2007 ZAKOPANE Oczekiwania wobec automatyzacji

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu?

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? Moduł IX Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? 1. Czytelnia Ogólna i Czasopism Czytelnia Ogólna i Czasopism udostępnia książki i czasopisma z zakresu dyscyplin reprezentowanych w UŚ (poza chemią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IZABELA NOWAKOWSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  IZABELA NOWAKOWSKA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO http://www.bg.am.lodz.pl IZABELA NOWAKOWSKA izabela.nowakowska@umed.lodz.pl SPECYFIKA PRACY INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Opracowała: mgr Teresa Gach nauczyciel - bibliotekarz 2 Wstęp Tradycyjna biblioteka, której wizerunek jest głęboko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne a) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. b) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01 października 2017 roku

Obowiązuje od 01 października 2017 roku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ w SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października 2017 roku PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch PIONIER 2003 Poznań 9-11 kwietnia 2003. Geneza WBC1 Celem strategicznym PFBN realizowanym od lat jest rozbudowa i modernizacja platformy

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Strzygach 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie klas 1-6, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator

Biblioteka Informator Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata - PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020 Wrzesień, 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Analiza SWOT Biblioteki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Zadania i ich realizacja

Zadania i ich realizacja Oddział Czasopism Zadania i ich realizacja Zadania kierownika Oddziału: polityka gromadzenia i uzupełniania zbiorów przyjmowanie dezyderatów od jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych Uczelni

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ

Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ Zapisy prawne u Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 wraz ze zmianami] (Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2016-2020 to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane lokalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 01.03.2016 r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie 09.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Obecność członków Rady Bibliotecznej: - dr Małgorzata Całka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach. 2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie biblioteki.

Przestrzenie biblioteki. Magdalena Chromińska chrominskam@uph.edu.pl Anna Mielczarek mielczareka@uph.edu.pl Przestrzenie biblioteki. Aspekty niearchitektoniczne na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego aspekt finansowy. Agata Muc Biblioteka Teologiczna - Uniwersytet Śląski

Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego aspekt finansowy. Agata Muc Biblioteka Teologiczna - Uniwersytet Śląski Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego aspekt finansowy Agata Muc Biblioteka Teologiczna - Uniwersytet Śląski Cele referatu: Omówienie różnorodnych źródeł finansowania Sposoby

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły po

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku Słupsk

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. styczeń 2015 Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. Typy bibliotek - w historycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Nazwisko

Bardziej szczegółowo