Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników"

Transkrypt

1 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002

2 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Materiały z konferencji (Opole, 8 listopada 2001)

3 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Materiały z konferencji (Opole, 8 listopada 2001) Opole 2002

4 KOMITET W YDAW NICZY Przewodniczący: Stanisław Sławomir Nicieja Członkowie: Stanisław Gajda, ks. Piotr Jaskóła, Adam Latała, Marek Masnyk, Janusz Słodczyk, Krzysztof Szczegół, Janina Hajduk-Nijakowska REDAKCJA prof, dr hab. Władysław Hendzel dr Wanda Matwiejczuk OPINIA NAUKOWA prof, dr hab. Józef Długosz STRESZCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Izydor Mielnik OPRACOW ANIE REDAKCYJNE Halina Szczegół PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO DRUKU Anna Błaszczyk SKŁAD KOMPUTEROWY Jolanta Kotura PROJEKT OKŁADKI Marian Wojewoda Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ISSN W ydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień: tel. (077) ; Druk: W ydawnictwo Sw. Krzyża, Opole, ul. Katedralna 4. Nakład: 200 egz. Objętość: 9,5 ark. wyd.; 8,0 + 0,5 ark. druk.

5 EX LIBRIS BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Bolesław Polnar

6 SPIS TREŚCI Przedmowa (Wanda MATWIEJCZUK)... 7 Wanda MATWIEJCZUK, Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w latach Henryk HOLLENDER, Nowoczesna biblioteka uniwersytecka: mity i p rogn ozy Zbigniew ŻMIGRODZKI, Biblioteki w XXI wieku: tendencje i z a g ro ż e n ia Artur JAZDON, Realizacja hasła Użytkownik naszym królem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Elżbieta CZERWIŃSKA, Potrzeby czytelników wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych (na przykładzie Biblioteki Politechniki O p olsk iej) Teresa ŁAPACZ, Organizacja działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w nowym gmachu a potrzeby czytelników w świetle badań ankietowych (lipiec 2001 r o k ) Rostislav HLADKY, Knihovna a jeji role v univerzitnim informaćnim s y s t e m u Rostislav HLADKY, Biblioteka i jej rola w uniwersyteckim systemie informacyjnym (tłum aczenie) Maria REKOWSKA, Zaspokajanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich (na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Biblioteki Laurentian University w Ontario w K an adzie) Teresa ŁAGODZIŃSKA-MAŁYSZKO, Nowoczesna organizacja biblioteki a trudne problemy integracji środowiskowej Andrzej ŁADOMIRSKI, Konsekwencje zmiany systemu finansowania Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przeprowadzonej w latach

7 Anna BOGŁOWSKA, Stan komputeryzacji udostępniania zbiorów w polskich bibliotekach uniwersyteckich (relacja ze spotkania roboczego w Toruniu) Mariusz POLARCZYK, Wykaz PODRĘCZNIK w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej Jolanta SZEMIEN, Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia.. 121

8 PRZEDMOWA Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, 8 listopada 2001 roku w siedzibie Biblioteki zorganizowana została konferencja naukowa na temat Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. W konferencji udział wzięli: prof. UO dr hab. Józef Musielok prorektor Uniwersytetu Opolskiego, mgr Anna Chrzanowska naczelnik Departamentu Badań Naukowych i Wydawnictw Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, prof. dr hab. Stanisław Kochman przewodniczący Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiciele Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej z Krakowa i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, dyrektor Centrum Informacyjnego i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca, dyrektorzy i pracownicy dwunastu bibliotek uniwersyteckich z kraju, dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek politechnik, szkół wyższych, akademii ekonomicznych, akademii medycznych, akademii pedagogicznych i instytutów naukowo- -badawczych, dyrektorzy i pracownicy opolskich bibliotek oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu. Otwierając konferencję, prof. UO dr hab. Józef Musielok powiedział [...] Zmieniający się świat stawia nowe wymagania i wyzwania, dotyczy to również biblioteki. Ci, którzy korzystają z jej usług, doceniają wysiłek i zaangażowanie pracowników. Zmieniają się biblioteki, bo zmieniają się nasze potrzeby i wymagania. Biblioteka to takie miejsce, gdzie pracuje wielu ludzi, a laury zbierają ci, którzy z ich pracy korzystają. Jest to w pewnej mierze przykre, ale każdy wybiera sobie zawód, a ten szczególnie. Jest to pewna misja, poświęcenie, praca na sukces innych 1. W części inaugurującej konferencję wystąpiła Pani mgr Anna Chrzanowska reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zwracając się 1 Cyt. Protokół z konferencji naukowej Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, zorganizowanej 8 listopada 2001 r. przez Biblioteką Główną UO, s. 1 (maszynopis).

9 Przedmowa do uczestników obrad, między innymi stwierdziła [...] Środowisko bibliotekarzy jest szczególnie otwarte na wyzwanie naszych czasów, na nowości, a jednocześnie dba o jakość swoich kwalifikacji i świadczonych usług dla dobra nauki 2. Podczas konferencji wygłoszono dwanaście referatów, większość z nich dotyczyła efektów działalności bibliotecznej uzyskanych poprzez wprowadzenie reorganizacji i unowocześnienia metod pracy na rzecz czytelników. Pierwszy referat rozpoczynający obrady 8 listopada 2001 roku wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki i poświęcił go zagadnieniu: Biblioteki w XXI wieku: tendencje i zagrożenia. Kolejnych jedenaście tematów przedstawionych przez referentów dotyczyło rezultatów działalności bibliotecznej uzyskanych poprzez wprowadzenie nowych metod zarządzania biblioteką naukową, reorganizację pracy, komputeryzację i unowocześnianie usług informacyjnych, które zakładały poprawę obsługi czytelników i lepszą realizację ich potrzeb. Konferencja odbywała się w dwóch sesjach, pierwszą prowadził prof. dr hab. Józef Długosz, były dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, drugą dr Elżbieta Czerwińska dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. W dniu poprzedzającym konferencję 7 listopada 2001 roku, w ramach uroczystości jubileuszowych, wygłoszone zostały dwa referaty, które zamieszczono w tej publikacji, dr Wandy Matwiejczuk dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego na temat przeszłości i przyszłości Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego i dra Henryka Hollendra dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z Warszawy Nowoczesna biblioteka uniwersytecka: mity i prognozy. Zebrany materiał poświęcony problematyce Unowocześniania organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników obejmuje łącznie trzynaście referatów, które ułożono w kolejności wystąpień, przyjętej w dniu poprzedzającym konferencję i w dniu konferencji. Obrady zakończono dyskusją odnoszącą się do przedstawionych referatów oraz problematyki dalszego unowocześniania zasad i metod działalności bibliotecznej, które powinny ułatwiać dostęp do kompletnych i dobrze zorganizowanych księgozbiorów, w dogodnym czasie, a także przy uwzględnieniu jak najlepszych warunków pracy osobom korzystającym z agend udostępniania zbiorów i informacji naukowej. Uczestnicy obrad zajęli zgodnie stanowisko, że zorganizowana konferencja zapoczątkowała wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących koniecznych dalszych zmian zarówno w warsztatach pracy bibliotekarzy, jak i w całej sferze świadczonych na rzecz czytelników usług bibliotecznych. Wanda Matwiejczuk 2 Tamże, s. 2.

10 W anda M ATW IEJCZUK Biblioteka Główna U niw ersytetu Opolskiego POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH TH E H IS T O R Y O F T H E M A IN LIB R A R Y O F O P O L E U N IV E R SITY IN S u m m a ry : The vicissitudes of the Main Library of Opole University are integrated with the history of the H igher School o f Educational Studies, subsequently renamed Opole University. In the first period of (the so-called Wroclaw years) a library collection was set up that served the needs of the newly organized study courses, such as Russian and Polish studies, mathematics, and physics. Since 1954 the library had offered its services to the students and academic teachers o f the Higher School of Educational Studies. The library organized its own information system called PEDAGOG, computerized its services within the SOWA system, started publishing Rocznik Biblioteki Głównej (Main Library Yearly), an set up a collection featuring more than five hundred thousand books and periodicals. On October 1, 1994, the said Higher School of Educational Studies and the Institute of Theological and Pastoral Studies in Opole were combined to form Opole University. Thus the library received the status of a university library and adopted the name of the Main Library of Opole University. During the tragic flood of 1997 about a hundred and twenty thousand volumes and periodicals were lost. Within four years since then a major part of the collection has been restored. In its fiftieth year, the Main Library has 571,390 books and periodicals, 19 data bases, more than 20,500 readers and processes above 73,800 information items. A construction of a new m odem library building is being planned for the future. Okres wrocławski - początki organizacji biblioteki uczelnianej Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego tworzy wspólną historię z uczelnią, która przez czterdzieści trzy lata przygotowywała kadrę pedagogiczną do szkolnictwa na Opolszczyźnie i w kraju, a od 1996 roku kształci studentów na kilkunastu kierunkach studiów uniwersyteckich.

11 10 Wanda Matwiejczuk Początki tworzenia księgozbioru datuje się na rok 1950 i stanowił on wtedy własność Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu. Pierwszy dokument biblioteczny z tego okresu, jakim jest inwentarz zbiorów, rejestruje 1333 woluminy książek. W tym najstarszym księgozbiorze obok literatury społeczno-politycznej znajdowała się literatura piękna polska i obca, a wśród niej utwory takich autorów, jak: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Dąbrowska, Joseph Conrad i Honore de Balzac. Analizując wpisy do inwentarza bibliotecznego, napotyka się wiele pozycji wydanych we Lwowie, Wilnie, Krakowie i Warszawie w latach Książki te, jako dary, trafiły do bibliotecznego księgozbioru, a do Wrocławia przywiezione zostały wraz z dobytkiem nauczycieli akademickich i ludności ze wschodnich kresów przedwojennej Polski. Organizowana biblioteka uczelniana wzbogacona została także o dwutysięczny księgozbiór przejęty z byłego Instytutu Pedagogicznego we Wrocławiu. Od października 1951 roku Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu rozpoczęła działalność na rzecz czytelników, kadry naukowej i studentów i od tego czasu służy dydaktyce i nauce. Skromne dokumenty i informacje z początkowego okresu funkcjonowania Biblioteki we Wrocławiu w latach nie pozwalają przywołać wielu faktów, które mogłyby wzbogacić wiedzę o jej historii. Odwołując się pamięcią do tych czasów, dr Jan Jakubowski wspominał: W tym okresie gromadzono głównie podręczniki, skrypty i literaturę w pozycjach wieloegzemplarzowych. Natomiast rozprawy naukowe, monografie, teksty źródłowe stanowiły nikły procent nabytków. Księgozbiór nie różnił się w zasadzie od przeciętnego zestawu książek w bibliotekach szkolnych 1. Pierwsze celowe zakupy z nowej literatury prowadzone były zgodnie z profilem studiów organizowanych w młodej uczelni pedagogicznej, a były to: filologia polska, matematyka, fizyka i filologia rosyjska. Zgromadzony zbiór nie zaspokajał w pełni potrzeb dydaktycznych i naukowych. Studenci i pracownicy mogli jednak korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu W październiku 1954 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną wraz z Biblioteką przeniesiono do 1 J. Jakubowski, Biblioteka Główna, [w:] Dwudziestolecie WSP w Opolu: , red. H. Borek, J. Jakubowski, Opole 1970, s

12 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 11 Opola, gdzie umieszczona została w jednym z trzech budynków przy ul. Luboszyckiej. Powstała tam wówczas czytelnia z 50 miejscami, magazyn książek i pracownie biblioteczne. Kierownictwo Biblioteki powierzono mgr Krystynie Suberlak. Pod koniec roku z Biblioteki korzystało 420 osób. Do dyspozycji czytelnikom przygotowano zbiory biblioteczne liczące woluminy. Prace merytoryczne i obsługę czytelników realizował pięcioosobowy personel, którym od września 1955 roku przez kolejny rok kierowała mgr Irena Mirska. Z początkiem lipca 1956 roku kierownictwo biblioteki objął adiunkt mgr Tadeusz Stożek, pracownik Oddziału Rękopisów i Starych Druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, który pełnił tę funkcję do 1965 roku. Zgodnie z wymogami dynamicznie rozwijającej się młodej opolskiej uczelni, bibliotekarze przystąpili do szybkiego rozwoju zbiorów, które należało kompletować zgodnie z profilem studiów nauczycielskich. Przez pierwsze lata w Opolu księgozbiór powiększał się po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy woluminów rocznie, wzrastała także liczba czytelników i wypożyczeń. Władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej przeznaczyły na zakup nowości z literatury naukowej i czasopiśmiennictwa znaczne środki finansowe. Dużym wsparciem były również dary przekazane przez duże polskie biblioteki, takie jak: Biblioteka Uniwersytecka z Wrocławia, Biblioteka Uniwersytecka z Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka z Poznania, Biblioteka Uniwersytecka z Łodzi, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, Biblioteka Narodowa z Warszawy, Zbiornica Księgozbioru Dzieł Zabezpieczonych z Bytomia. Z niewielkiej początkowo zbliżonej do szkolnej biblioteki, powstawała placówka mająca księgozbiór o charakterze naukowym, który z końcem 1959 roku przewyższał wielokrotnie zbiór przywieziony z Wrocławia do Opola. Z usług bibliotecznych korzystało ponad tysiąc czytelników zarejestrowanych w wypożyczalni. Kolejne dziesięciolecie przypadające na lata charakteryzuje się dalszym wzrostem tempa rozwoju księgozbioru, który 31 grudnia 1969 roku osiągnął stan woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Treściowo obejmował on kilkanaście podstawowych dziedzin wiedzy: filozofię, religioznawstwo, nauki społeczne, językoznawstwo, matematykę, fizykę i chemię, nauki przyrodnicze i geografię, sztukę, literaturę polską i powszechną, wydzieloną literaturę rosyjską, historię i biografistykę. Rozwojowi Biblioteki sprzyjała nieco korzystniejsza sytuacja lokalowa i usytuowanie jej w gmachu głównym Uczelni, gdzie uruchomiono dużą czytelnię, wydzielono księgozbiór podręczny o charakterze encyklopedy-

13 12 W anda Matwiejczuk czno-informacyjnym, a także wprowadzono nową strukturę organizacyjną obejmującą pięć Oddziałów: Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Opracowania Druków Zwartych i Ciągłych, Magazynowania i Konserwacji Zbiorów, Udostępniania (czytelnię, wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną) oraz Katalogi. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Biblioteki pieczę sprawowała Senacka Komisja Biblioteczna. Dyrektorem Biblioteki w sierpniu 1965 roku został dr Jan Reiter, absolwent Wydziału Filozoficznego i Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a od kwietnia 1967 roku obowiązki dyrektora przejął mgr Jan Jakubowski, historyk i kustosz dyplomowany. Codzienną bibliotekarską pracę przez pierwsze dwadzieścia lat wykonywali ludzie, którzy z wielkim zaangażowaniem powiększali księgozbiór, zmieniali zasady organizacyjne, rozbudowywali i doskonalili informację katalogową, a korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia kształcili młodą kadrę bibliotekarzy. Dbali o popularyzowanie literatury naukowej i upamiętniali na wystawach dorobek wybitnych ludzi nauki, rocznice, fakty i osiągnięcia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Rozwój działalności informacyjnej, dalsza rozbudowa księgozbioru Lata siedemdziesiąte zaznaczyły się znacznym wzrostem potrzeb czytelników na usługi informacyjne. Temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw Uczelnia, powołując w 1972 roku na wniosek Senackiej Komisji Bibliotecznej Oddział Informacji Naukowej. Ten kolejny okres w rozwoju Biblioteki zapoczątkowany organizacją warsztatu informacyjno-bibliograficznego, tworzeniem kartotek zagadnieniowych, prowadzeniem zajęć dydaktycznych z informacji naukowej i historii książki, trwa nadal, ale obecnie w zmienionym i unowocześnionym zakresie. Od 1976 roku obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej przejęła dr Wanda Matwiejczuk. W tym czasie Wyższa Szkoła Pedagogiczna rozwijała bardzo intensywnie swą działalność, kształcąc studentów na takich kierunkach jak: historia, filologia polska, filologia rosyjska, nauki społeczne, pedagogika, matematyka, fizyka i chemia. Rozszerzony zakres studiów wymagał systematycznej rozbudowy księgozbioru, zapewnione odpowiednie środki finansowe na zakup nowej literatury umożliwiły zgromadzenie do końca 1980 roku ponad woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Lata osiemdziesiąte, a w szczególności rok 1981 i 1982 były tym okresem, kiedy bardzo poważnie ograniczona została dostawa książek i cza

14 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 13 sopism z importu, a ogólna sytuacja społeczno-polityczna ograniczyła wpływy nowych publikacji naukowych. Biblioteka Główna funkcjonowała ponad trzydzieści lat w pomieszczeniach, które przy znacznym wzroście księgozbioru i usług okazały się niewystarczające. Wymagało to pilnej poprawy bazy lokalowej. Inicjatywa zmiany lokalizacji agend bibliotecznych i przemieszczenia zbiorów podjęta została przez ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. dra hab. Tadeusza Gospodarka. Przejęty w stanie rozpoczętej budowy nietypowy obiekt, po dziewięciu latach prac adaptacyjnych i budowlanych, w 1989 roku stał się nową siedzibą Biblioteki. Scalony księgozbiór liczący wówczas woluminów, dobre warunki do nauki i studiów, a także dogodniejsze miejsca pracy dla bibliotekarzy, sprzyjały dalszemu wzrostowi czytelników, wypożyczeń i usług bibliotecznych. W latach rozwinęła się struktura organizacyjna Biblioteki Głównej, która pod koniec tego okresu obejmowała siedem oddziałów i sześć bibliotek w sieci uczelnianej. Samodzielne księgozbiory miały biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Ekonomicznego, Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Techniki i Studium Wojskowego. W latach stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej objął prof. dr hab. Józef Długosz, historyk, kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i wicedyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Z jego inicjatywy ukazał się pierwszy Rocznik Biblioteki Głównej, którego wydanie kontynuowano przez następne lata. Uniwersytecki okres w działalności Biblioteki Głównej Z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu, 1 października 1994 roku utworzony został Uniwersytet Opolski, tym samym Biblioteka Główna uzyskała status biblioteki uniwersyteckiej i przyjęła nazwę Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska naukowego na informację z zakresu nauk pedagogicznych, poszerzono zakres tematyczny bazy informacyjnej PEDAGOG utworzonej w 1990 roku, o nowy profil - edukację elementarną i wychowanie przedszkolne. Oddział Informacji Naukowej kontynuował systematyczną działalność wystawienniczą, promując dorobek naukowy poszczególnych instytutów i pracowników naukowych. W październiku 1995 roku uruchomiono pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Długosza specjalizację bibliotekarską dla studentów z kierunku pedagogiki.

15 14 Wanda Matwiejczuk Bardzo ważnym etapem w rozwoju Biblioteki było podjęcie działań związanych z komputeryzacją prac bibliotecznych. Proces ten rozpoczęto już w 1986 roku od skomputeryzowania czynności merytorycznych bibliotekarskich, by w następnych latach, przechodząc różne etapy modernizacji i zmian systemowych, objąć w konsekwencji jego zasięgiem całą drogę książki od gromadzenia poprzez opracowanie, informowanie i udostępnianie w systemie OPAC, co nastąpiło w 1997 roku. Czynności związane z unowocześnianiem form pracy w Bibliotece trwają cały czas i wynikają z jednej strony z rozwoju technologii informatycznej, a z drugiej - ze stale rosnących potrzeb czytelników. W styczniu 1995 roku powstało Konsorcjum Bibliotek Śląskich, które połączyło w programie TEMPUS Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej z Katowic i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego. Kontynuowana w następnych latach współpraca bibliotek poszerzona o inne placówki biblioteczne w regionie śląskim, przyniosła wiele osiągnięć: wprowadzono do usług informacyjnych nowe bazy o zasięgu światowym (Social Science Citation Index i Science Citation Index), a zastosowany system InfoWare umożliwił nawigację i dostęp do wielu zbiorów krajowej i zagranicznej informacji naukowej. Uczestnictwo w programie TEMPUS umożliwiło opolskim bibliotekarzom odbycie stażów zawodowych i poznanie nowoczesnych bibliotek: w Trewirze, Tours, Brukseli, Londynie i Madrycie. Katastrofalna powódź w 1997 roku - straty w księgozbiorze Najtrudniejszy okres w minionym pięćdziesięcioleciu to czas od 9 lipca do pierwszych dni października 1997 roku. Tragiczna powódź, w wyniku której 10 lipca kilka minut po godzinie 10. rano woda zalała dwie kondygnacje obiektu Biblioteki Głównej, spowodowała znaczne straty w księgozbiorze bibliotecznym (usunięto około 120 tysięcy woluminów książek i czasopism) i zniszczenia w pomieszczeniach magazynowych. Zbyt późne ostrzeżenie o czasie i rozmiarach zbliżającego się kataklizmu uniemożliwiło przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej, która objęłaby całość zbiorów. Od pierwszych dni katastrofy Biblioteka otrzymała szczególną pomoc ze stron władz Uniwersytetu Opolskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zmaganiach ze skutkami powodzi obok bibliotekarzy stanęli ludzie dobrej woli, pracownicy naukowi, wojsko i wolontariusze. Największy trud jednak spoczywał na bibliotekarzach, którzy od pierwszych dni, kiedy można było wejść do budynku Biblioteki pracowali z wielkim odda

16 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 15 niem, nie szczędząc sił i czasu, w trudnych warunkach pokonywali wielokilometrową, krętą drogę korytarzy, wynosząc tysiące woluminów. W pamięci wszystkich, którzy pracowali w tamtym tragicznym czasie, pozostanie zawodowa solidarność, koleżeńska pomoc i wygrany wyścig z czasem, dzięki czemu udało się tak wiele w tak wyjątkowych okolicznościach. Biblioteka ponownie rozpoczęła działalność 6 października 1997 roku. Od tych dni do tej pory otrzymano ponad woluminów darów z kraju i zza granicy, od instytucji i osób prywatnych. Ponad 250 ofiarodawców przekazało Bibliotece Głównej książki i czasopisma. Tak spontanicznej, życzliwej i wielkiej pomocy nikt nie śmiał oczekiwać. Bezpośrednio po powodzi Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja i wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński podjęli inicjatywę budowy nowego gmachu bibliotecznego na suchym i bezpiecznym terenie. W przedstawionym wyborze ważniejszych wydarzeń, na szczególną uwagę zasługuje fakt przyznania Bibliotece w 1997 roku egzemplarza obowiązkowego. Dzięki wpływom nowości z polskiej produkcji wydawniczej zaistniała możliwość szybkiego odrestaurowania utraconego księgozbioru. W pięćdziesiątym roku działalności bibliotecznej Biblioteka Główna od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Opolskiego, jest współorganizatorem promocji wybitnych pisarzy, polityków, ludzi nauki i kultury z kraju i zza granicy. Zainicjowana przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Sławomira Nicieję Złota Seria Wykładów Otwartych organizowana w Czytelni Biblioteki Głównej ma już swoją tradycję, zapoczątkowana w 1996 roku stała się okazją do zaprezentowania ponad dwudziestu ważnych i interesujących tematów, miejscem dyskusji i wymiany poglądów, nie tylko dla studentów i pracowników Uniwersytetu, lecz także dla mieszkańców Opola. W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z nowoczesnych technik poszukiwania i zarządzania informacją oraz danymi zamieszczonymi w zbiorach medialnych (audio, wideo, digital) w różnych zakresach i z różnych dziedzin wiedzy, uruchomiono Czytelnię Multimedialną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy i telewizyjny. W roku akademickim 2000/2001, zamykającym pięćdziesięcioletni okres działalności Biblioteki Głównej i podległych jej jedenastu agend w sieci bibliotecznej, zarejestrowano czytelników. Wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło osób, które wypożyczyły do domu

17 16 Wanda Matwiejczuk i skorzystały z księgozbiorów w czytelniach z woluminów. Oddział Informacji Naukowej oraz czytelnie obsłużyły w ciągu mijającego roku akademickiego użytkowników, odbiorców informacji, których potrzeby realizowano, opierając się na posiadanych zbiorach książek i czasopism, bazach danych i katalogach bibliotecznych. Pod koniec września 2001 roku stan zbiorów bibliotecznych w Uniwersytecie Opolskim obejmował woluminów książek, czasopism, mikrofilmów, 578 starodruków, zbiór dokumentów z Archiwum Rodła, rękopisy i nagrania dźwiękowe, kasety i dyski VHS, DVD i inne. Z prenumeraty, kupna i egzemplarza obowiązkowego Biblioteka Główna i biblioteki sieci uniwersyteckiej przyjmują ponad 2500 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W Bibliotece Głównej i we wszystkich podległych jej agendach bibliotecznych 30 września 2001 roku zatrudnionych było przy realizacji zadań obejmujących gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, w informacji naukowej, w magazynach bibliotecznych i przy konserwacji zbiorów siedemdziesięciu trzech bibliotekarzy. Nad sprawnością sieci komputerowej czuwał trzyosobowy zespół informatyków. Obsługę administracyjną, techniczną i porządkową zapewniała grupa siedemnastu pracowników. Rozbudowa sieci komputerowej ułatwiła czytelnikom dostęp do katalogów bibliotecznych, baz danych na CD-ROM i informacji znajdujących się w Internecie. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów były bazy zagraniczne: ERIC, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Beilstein, Chemical Abstracts, ATLA, Psyclnfo, Math Sci-Mathematical Reviews, a także zbiory informacji o zawartości czasopism naukowych zagranicznych EBSCO - projekt EIFL i Swets Blackwell - System Swetsnet Navigator. Własna baza informacyjna PEDAGOG rozbudowana została do około jedenastu tysięcy rekordów z zapisem danych o publikacjach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Poprzez zastosowanie VLAN-ów w miejskiej sieci komputerowej Biblioteka Główna i sieć bibliotek Uniwersytetu Opolskiego uzyskały wspólną łączność, dostęp do katalogów bibliotecznych, kont czytelniczych i baz danych. Działalność biblioteczna jest w pełni skomputeryzowana. Biblioteka ma swoją stronę WWW i poprzez nią informuje o zbiorach bibliotecznych, bazach danych, dostępie do księgozbiorów i o wszystkich ważniejszych działaniach podejmowanych na rzecz czytelników. W minionym pięćdziesięcioleciu realizowano wiele zadań o różnym charakterze, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym, ale do najważniejszych należy zaliczyć te, które ułatwiały korzystanie z Biblioteki i sprzyjały tworzeniu przyjaznego klimatu współpracy bibliotekarzy z czytelnikami.

18 Powstanie i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 17 Na przyszłość Można przewidzieć, że graficzny, symboliczny zapis treści, stanowiący podstawę współczesnych książek drukowanych i czasopism, dokumentów życia społecznego i innych komunikatów, będzie funkcjonował nadal, ale z pewnością zostanie wzbogacony przez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz uzupełniony o środki audiowizualne i elektroniczne, wspomagające percepcję treści. Książka elektroniczna, stanowiąca dzisiaj nowość, jest zapowiedzią zmiany dotychczasowej, tradycyjnej formy papierowego woluminu, tak przyjaznego czytelnikom i tak bardzo funkcjonalnego do tej pory. W prognozowaniu losów książki należy podzielić pogląd prof. dra hab. Krzysztofa Migonia, który uważa, że zarówno beletrystyka, jak i literatura naukowa... długo jeszcze pozostaną w najwygodniejszej dla czytelnika formie drukowanego, albo inną techniką wykonywanego kodeksu. Ale i pozycja książki «nienarracyjnej», zwłaszcza edukacyjnej i naukowej nie wydaje się być zagrożona. Książka naukowa, przynajmniej w obecnym modelu uprawiania nauki i upowszechniania wiedzy, zachowuje swoją klientelę, tak po stronie twórców, jak i odbiorców, choć właśnie komunikacja naukowa często nie potrzebuje książki (ale, dodajmy nie potrzebuje tylko tradycyjnej książki naukowej; potrzebuje zaś czasopism, materiałów konferencyjnych i innych rodzajów «szarej literatury», w istocie więc różnego typu dokumentów piśmienniczych, zatem swego rodzaju książek) 2. Taka perspektywa kultury książki wyznaczy przyszłą funkcję biblioteki, która przyjmie nowe treści w nowej formie przekazu. Czytelnie przystosowane zostaną do nowych warunków pracy osób, które będą korzystały z dokumentów oglądowo-słuchowych i elektronicznych, informacja naukowa zaniecha budowy kartotek na rzecz tworzenia i współtworzenia dużych baz bibliograficznych i tekstowych. W planowanym nowym obiekcie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przewiduje się połączenie zbiorów bibliotecznych w jedną całość, gdzie obok siebie znajdą miejsce: książki, czasopisma papierowe i czasopisma elektroniczne, bazy informacyjne dostępne sieciowo, zbiory medialne oraz ulokowany w Internecie katalog własnego księgozbioru i innych bibliotek, a dziedzinowy układ literatury naukowej ułatwi czytelnikom samodzielny i wolny dostęp do zbiorów, które uzupełni wiedza zawarta w pojemnej pamięci komputerowej. Przyszłą działalność biblioteczną uwarunkuje także czytelnik, użytkownik zbiorów, to jego nowe wymagania będą obligowały służbę biblioteczną do zmiany czasu i warunków pracy. Bibliotekarze będą musieli rozważyć i uwzględnić te wymagania. Zmieni się z pewnością obecny ste 2 K. Migoń, Książka przyszłością kultury, Bibliotekarz 2001, nr 7-8, s U n ow ocześnianie organizacji..

19 18 Wanda Matwiejczuk reotyp bibliotekarza, ten zawód ma ciekawą przyszłość, obecnie pełnione role i obowiązki zawodowe na różnych stanowiskach ulegną zmianom. Pracownik biblioteczny stanie się partnerem czytelnika, który w krótkim ograniczonym czasie będzie oczekiwał kompetentnej, szybkiej obsługi i wyczerpującej informacji. Bardzo interesującą wizję przyszłości zawodu bibliotekarskiego przedstawiła na łamach Bibliotekarza Bożena Bednarek-Michalska, podsumowując swój artykuł wyraziła nadzieję, zbliżoną do poglądu większości współczesnych bibliotekarzy, że będziemy pracowali... z tą samą książką - tylko w zmienionej formie, w tej samej bibliotece - tylko ze zmieniona przestrzenią, będą również ci sami bibliotekarze, tylko - jak to określa autorka - w «innej skórze» 3. Wychodząc naprzeciw zmieniającej się funkcji współczesnej biblioteki naukowej, a w szczególności biblioteki uniwersyteckiej, z całą pewnością rozpatrzyć należy wszystkie uwarunkowania i okoliczności, ażeby wykreować i stworzyć bibliotekę otwartą, z wolnym dostępem do bogatego w treści księgozbioru, zróżnicowanego pod względem formy, bibliotekę nową i nowoczesną, wybudowaną na miarę potrzeb czytelników i oczekiwań bibliotekarzy. 3 B. Bednarek-Michalska, Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być?, Bibliotekarz 1998, nr 12, s. 3-7.

20 Henryk HÜLLENDER Biblioteka U niw ersytecka w W arszawie NOWOCZESNA BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA: MITY I PROGNOZY A M O D E R N U N IV E R SIT Y L IB R A R Y : M YTH S A N D O U T L O O K S S u m m a ry : Contemporary academic libraries function as regular enterprises by setting goals and measuring the degree of their attainment. Their quality is determined not so much by the size of their collections as by the degree of convenience offered to the user. This is achieved both by a rigorous observance of standards and by introducing original localized solutions, as well as by exhibiting a capacity to participate in international projects. All these measures are aimed, first of all, at aiding the didactic process, although persistent stereotypes link them to research studies, which is detrimental to the process of rationalizing the rules of funding. If the com puter-assisted information in Poland is to be financed exclusively from the research study funds, then the quality of the didactic process will surely be seriously affected. The computerization of the resources is one of the crucial tasks of academic libraries. It certainly requires ample funding; however, it does not allow us to give up erecting new library buildings, as they are needed by the academic community for their social and cultural significance, as well as for their capacity to store huge resources of the printed materials Panie Rektorze, Droga Wando, Szanowni goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę piękną uroczystość. Rozumiem, że może mieć ono coś wspólnego z przekonaniem, że Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zrobiła znaczące kroki w kierunku nowoczesności. Nie mogę powiedzieć, iżbym w to do końca nie wierzył. Cieszy mnie też ta fala zainteresowania bibliotekami (na które biblioteki ciężko zapracowały!), choć uważam, że nadal w powszechnej świadomości Polaków stanowią one białą plamę. Wizyta w Opolu jest dla mnie tym milsza, że pracując na Mazowszu, cenię miejsca o wyrazistej, bogatej tradycji. Przemówienie Pana Rektora Stanisława Nicieji na inauguracji roku akademickiego 2001/2002 było wielką pochwałą Opola jako miasta. Mimo że Warszawa jest najwięk

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Opracowała: mgr Teresa Gach nauczyciel - bibliotekarz 2 Wstęp Tradycyjna biblioteka, której wizerunek jest głęboko

Bardziej szczegółowo

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu?

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? Moduł IX Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? 1. Czytelnia Ogólna i Czasopism Czytelnia Ogólna i Czasopism udostępnia książki i czasopisma z zakresu dyscyplin reprezentowanych w UŚ (poza chemią

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IZABELA NOWAKOWSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  IZABELA NOWAKOWSKA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO http://www.bg.am.lodz.pl IZABELA NOWAKOWSKA izabela.nowakowska@umed.lodz.pl SPECYFIKA PRACY INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach. 2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future? 173 Bo ena Budrewicz, Anna Kmiecik Politechnika Opolska Biblioteka G³ówna b.budrewicz@bg.po.opole.pl a.kmiecik@bg.po.opole.pl Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Traditional collections

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Nasze wczoraj, dziś i jutro. Konferencja poznańskich bibliotek naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań, 10 września 2014 Iwona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku jest placówką z ponad 60. letnią tradycją. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Bibliograficzne bazy on-line Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Elementy składowe informacji bibliograficznej zapotrzebowanie na informację warsztat informacyjny i jego narzędzia zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium Wnioski z seminarium Biblioteka pedagogiczna wspiera uczniów i nauczycieli gimnazjów w realizacji projektów edukacyjnych (Sulejówek 6-7.10.2011 r.) Przygotowanie projektu: w zakresie wyboru zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ

Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ Badanie dostępności wybranych tytułów czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych w bazie MERKURIUSZ Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU. Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU. Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu Wstęp W XXI wieku techniki komputerowe zawładnęły prawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii

Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii Elżbieta Knapik dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu Kraków, 11 stycznia 2013 r. Komputeryzacja biblioteki Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Inspirowanie aktywności zawodowej bibliotekarzy wrocławskich ze szczególnym uwzględnieniem kadr zatrudnionych w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Inspirowanie aktywności zawodowej bibliotekarzy wrocławskich ze szczególnym uwzględnieniem kadr zatrudnionych w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej Inspirowanie aktywności zawodowej bibliotekarzy wrocławskich ze szczególnym uwzględnieniem kadr zatrudnionych w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej Beata Starosta Biblioteka Główna i OINT Politechniki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy. Kto może korzystać z czytelni?

Wszyscy. Kto może korzystać z czytelni? CZYTELNIA W czytelni zgromadzono podstawowe podręczniki, skrypty, wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe i albumy oraz podstawowe czasopisma z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji. Udostępnia się

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja Biblioteka Główna PW - lokalizacja Biblioteka Główna PW Co tutaj znajdziesz? Bogaty księgozbiór Fachową pomoc w wyszukiwaniu literatury Przestrzeń do nauki indywidualnej i w grupach Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo