Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej Szczurek profesor nadzw. I-33 Dr inŝ. Iwona Polarczyk adiunkt I-33 Dr inŝ. Wojciech Cepiński adiunkt I-33 Dr inŝ. Mateusz Słupiński adiunkt I-33 Dr inŝ. Sebastian Englart adiunkt I-33 Informacja o wykładowcach spoza PWr.* Mgr inŝ. Adam Nowakowski Dyrektor Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Ukończył podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej z zakresu inŝynierii gazownictwa, na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Maszyn Przepływowych w zakresie metrologii przepływu, spręŝarek i turbin, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W latach był słuchaczem studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Specjalista nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Odbył szereg kursów międzynarodowych z których najwaŝniejsze to: kurs organizowany przez RUHRGAS GmbH w Essen, kurs organizowany przez John Conway Associates Ltd Londyn, Weatherford Enterra Compression Company -Kanada, United Nations Economic Commission for Europe GAS CENTRE. Od 2000 roku Członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Unii Gazowniczej, zajmującego się problemami transportu gazu (IGU Gas Transmission Working Commitee). Związany z gazownictwem od 19 lat, od 1993 roku pracował w PGNiG na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji oraz eksploatacją systemu gazowniczego kraju (m.in. dyrektor biura eksploatacji obiektów systemu od

2 12/1998 i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych). Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Marcin Czub Z-ca Dyrektora Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny za obszar dyspozycji krajowego systemu przesyłowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Energetyki Cieplnej. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów.Brał udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach branŝowych z zakresu kierowania zespołem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Od 13 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1999 roku pracował jako Kierownik Działu Ruchu Systemu w PGNiG. Od 2007 roku był Głównym Dyspozytorem krajowego systemu przesyłowego. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu systemem gazowniczym kraju. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Stanisław Trzop były Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny PERN Przyjaźń. Absolwent wydziałów: Mechaniczno-Górniczego Politechniki Śląskiej oraz Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. Posiada kwalifikacje wyŝszego dozoru w specjalności budowlano-montaŝowej wydobywających ropę naftową i gaz ziemny na lądzie oraz prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie gazu w górotworze - Nr. 0230/98/96 - Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, 1996 oraz jest certyfikowanym przez Cambridge Welding Institute jako Europejski Inspektor-Spawalnik praktykujący - Diploma Nr EWIP/GB/ Pracował ponad 12-lat za granicą kolejno jako: kierownik bezpieczeństwa projektu i kontroli jakości (QA/QC Manager) oraz konsultant techniczny budowy terminali: LNG w Turcji, LPG w Szanghaju, stacji uzdatniania i rozdziału gazu w Tajlandii i gazociągów podmorskich wokół Das Island. Nadzorował budowy rafinerii i ropociągów w Nigerii oraz rafinerii: Mina Abdulla Refinery w Kuwejcie, przebudowę portów The South and North Ports Modification w Kuwejcie oraz gazociągów i przetłoczni w Emiratach Arabskich. W kraju pracował jako kierownik projektów: ropociąg Przyjaźń III nitka, ropociąg Pomorski (Płock-Gdańsk), rurociągi produktów finalnych oraz gazociąg Kościan - EC Zielona Góra. Były przewodniczący ZR Nr 9 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa odpowiedzialny za opracowanie i nowelizację norm ZN-G-3900:2001 Gazociągi. Próby specjalne. Wykonanie ; ZN-G-3910:2001-

3 Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym. Projektowanie, wykonanie i odbiór ; Próby hydrostatyczne (wytrzymałości i szczelności) gazociągów przesyłowych o ciśnieniu większym niŝ 1,6 MPa (zastąpienie PN-92/ M do czasu ustanowienia nowej normy); Powłoki wewnętrzne rur stalowych do budowy gazociągów wysokich ciśnień. Wymagania i zalecenia wg Uchwały KST Nr 25/III/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku. Autor ponad 30 artykułów związanych z tematyką budowy i uruchomienia terminali importowych skroplonego gazu ziemnego, rurociągów lądowych i podmorskich gazu ziemnego, ropy naftowej oraz produktów naftowych. Współautor ksiąŝki Budowa rurociągów dalekosięŝnych, zawierającej rozdział o LNG i CNG. Wykładowca przedmiotu: Terminale i instalacje skroplonego gazu ziemnego, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Wojciech Kowalski - Członek Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. odpowiedzialny za obszar eksploatacji, dyspozycji ( Krajowa Dyspozycja Gazu ) krajowego systemu przesyłowego oraz koordynacji budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Brał udział w specjalistycznych kursach z zakresu zarządzania jakością, finansami przedsiębiorstwa oraz oceny opłacalności i ryzyka projektów. Od 25 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1986 roku pracował w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Od 1995 roku był wiceprezesem Zarządu BSiPG GAZOPROJEKT S.A. odpowiedzialnym za sprawy techniczne, a następnie handlowe. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmą, projektowaniu obiektów przemysłowych, zarządzaniu procesem inwestycyjnym w obszarze energetyki i gazownictwa. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu, promotor prac końcowych. Dr Marcin Sienkiewicz adiunkt w Zakładzie Studiów nad Geopolityką, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski. Ekspert ds. paliwowo-energetycznych Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, analityk Forum Polityki Wschodniej oraz członek Rady Programowej Top Consulting Conferences & Trainings. W latach współpraca ekspercka z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarią Prezydenta RP. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu problematyki paliwowo-energetycznej,

4 bezpieczeństwa energetycznego, geografii gospodarczej oraz polskiej polityki zagranicznej. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Organizator i uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa narodowego. Autor ponad 40 publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i sektora gazowo-naftowego. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Maciej Markiewicz Kierownik Laboratorium Technik Eksploatacji Gazociągów w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (obecnie zmienił nazwę na: Instytut Nafty i Gazu) (od 2009 r. na emeryturze). W roku 1962 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inŝyniera elektryka. Specjalista zagadnień ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów, przede wszystkim elektrochemicznej ochrony katodowej. Od roku 1974 kierownik Laboratorium Ochrony Katodowej w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wykonywał prace badawcze, projektowe i pomiarowe z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji, zagroŝenia prądami błądzącymi, badań oddziaływań linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi. W latach realizował prace z zakresu ochrony katodowej w Czechosłowacji, Niemczech (d. NRD), w Turcji i w Syrii. W latach konsultant elektryk w zakresie projektowania układów zasilania, dystrybucji, zabezpieczeń i sterowania w Dziale Projektowania i Rozwoju huty Ŝelaza i stali ZISCO w Zimbabwe. Od 1994 ponownie w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, (który zmienił nazwę na Instytut Nafty i Gazu), gdzie pracuje do dzisiaj, mimo przejścia na emeryturę w roku W latach prowadził wykłady z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych konstrukcji na Studium Podyplomowym InŜynieria Gazownictwa w Politechnice Warszawskiej. Opublikował około 25 artykułów i ponad 30 referatów z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji na krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest współautorem ksiąŝki Ochrona Elektrochemiczna przed Korozją wydanej przez PWN w roku Prowadził szereg szkoleń z zakresu ochrony katodowej gazociągów. Wykładowca przedmiotu: Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Adam Matkowski Pełnomocnik Dyrektora, Doradca Zarządu Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Przez 14-lat wiceprezes Zarządu i Dyrektor Projektowania i Rozwoju w Gazoprojekt S.A.. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii. Rzeczoznawca w specjalności gazownictwo w zakresie programowania rozwoju

5 gazyfikacji, rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie sieci gazowych, projektowania oraz budowy, rozbiórki i utrzymania i związanych z nimi robót. Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo Technicznego SITPNIG.W latach prowadził nadzór i koordynację zespołu projektowego w "Gazoprojekcie" na wszystkich etapach projektowania i budowy kompletnego systemu Gazociągów Tranzytowych na terytorium Polski, w tym gazociągu DN 1400 o długości 680 km wraz z przekroczeniami rzek Wisły, Odry, Warty, 5 tłoczni, kaŝda o mocy MW, kabel światłowodowy, pełna infrastruktura towarzysząca w zakresie projektowym, występowały wszystkie fazy od koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze, nadzór autorski nad budową i eksploatacją; do dzisiaj funkcja generalnego projektanta SGT. Wykładowca studiów podyplomowych na: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Poznańskiej i Politechnice Wrocławskiej w zakresie transportu i magazynowania gazu,. Autor licznych publikacji i artykułów w czasopismach branŝowych, współautor "Historii Gazownictwa Polskiego do 2000". Od roku 2010 redaktor wydania Vademecum Gazownika opracowywanego przez KNT przy SITPNIG. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja magazynów gazu, Akty prawne i przepisy w UE i Polsce podstawy, promotor prac końcowych. Dr inŝ. Andrzej Barczyński Dyrektor Biura Rozwoju Systemu Gazowniczego w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu. Doktor inŝ. mechanik-energetyk, absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dziedzinie energetyki gazowej. Odbył staŝe zagraniczne: we Francji, Holandii, Niemczech i d. ZSRR. Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz dozorowe energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej. W przemyśle gazowniczym pracuje od r 1970 zajmując róŝne stanowiska począwszy od specjalisty technicznego poprzez kierownika do dyrektora. Konsultant wielu prac wdroŝeniowych dla branŝy gazowniczej, ekspert m.in. przy projektowaniu tłoczni gazu na gazociągu Jamal, zbiornika gazu w Mogilnie i Wierzchowicach. Członek: Komisji Normalizacyjnych przy PKN, Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne powołany przez Prezesa URE, Zespołu Konsultacyjnego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz v-ce przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Izbie InŜynierów Budownictwa, przedstawiciel PZiTS w Międzynarodowej Unii Przemysłu Gazowniczego (w latach ), organizator oraz członek Komitetów Naukowych na wielu konferencjach naukowo-technicznych.spełnia wymogi kandydata na członka Rad Nadzorczych. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych na wielu uczelniach technicznych w Polsce m.in. na Politechnice Poznańskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, AGH w Krakowie oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. Autor lub współautor wielu

6 projektów racjonalizatorskich, patentów, prac wdroŝeniowych ekspertyz oraz ponad 200 publikacji w tym kilku ksiąŝek z zakresu gazownictwa. Wykładowca przedmiotów: Budowa i eksploatacja gazociągów, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, promotor prac końcowych. Prof. dr hab. inŝ. Janusz Skorek - Kierownik Zakładu Energetyki Gazowej, Rozproszonej i Jądrowej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 2006 roku profesora zwyczajny w Politechnice Śląskiej. Specjalista układów energetyki gazowej oraz cieplnych procesów przemysłowych, zagadnień wymiany ciepła i energetycznego zaopatrzenia budynków. Prowadzi intensywne działania w zakresie wdraŝania technologii rozproszonych kogeneracyjnych układów energetycznych głównie w oparciu o paliwa gazowe. Autor i współautor ponad 240 publikacji i referatów oraz 7 monografii i skryptów, a w tym Gazowe układy kogeneracyjne (WNT 2005), Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy (WPolŚl 2002) oraz Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy (WPolŚl 2008). Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej prowadzi działalność popularyzującą w kręgach technicznych technologię rozproszonej energetyki gazowej. Jest autorem i kilkudziesięciu prac badawczych zrealizowanych na potrzeby przemysłu. Wykładowca przedmiotu: Energetyka gazowa, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Andrzej Kiełbik Z-ca Kierownika Pracowni Studiów i Analiz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie opracowań projektowych, analitycznych i koncepcyjnych w branŝy gazowniczej i petrochemicznej. Jako kierownik projektu opracowywał koncepcje programowo-przestrzenne, studia wykonalności, analizy pracy gazowniczego systemu przesyłowego, lokalizacji gazociągów przesyłowych, studia wykonalności w zakresie CCS tj instalacji transportu i magazynowania CO 2. Kierował takŝe opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych gazociągów i instalacji gazowniczych. Czynnie uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach

7 Izby Gospodarczej Gazownictwa. StaŜ pracy wynosi 16 lat. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie gazociągów, Terminale i instalacje gazu skroplonego. Mgr inŝ. Zbigniew Bobiński Główny InŜynier - Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Białostockiej, Wydział Elektryczny. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie inŝynierii gazownictwa. Ponadto brał udział w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach branŝowych i tematycznych, związanych z techniką gazowniczą (w tym w szczególności z tłoczniami gazu), systemami automatyki i sterowania, systemami zasilania awaryjnego i gwarantowanego obiektów gazowniczych. Posiada uprawnienia budowlane: kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji elektrycznych obejmujących: instalacje elektryczne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Posiada świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń grupy 1, grupy 2 i grupy 3 (pełny zakres bez ograniczeń parametrów). Ponadto jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brał współudział w opracowaniu i wdroŝeniu w latach 90-tych w ramach struktury Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa kilku zakładowych wniosków racjonalizatorskich z zakresu automatyki i sterowania agregatów turbinowych oraz technologii gazowej i układów pomocniczych tłoczni gazu. Od początku pracy zawodowej udział w licznych komisjach i zespołach rozruchowych i odbiorowych praktycznie wszystkich nowobudowanych i modernizowanych tłoczni gazu oraz innych obiektów gazowniczych na terenie Polski. Od 20 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Andrzej Kopczyński Generalny Projektant w Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Zarządzał projektowaniem i realizacją przesyłowej sieci gazowej na terytorium Polski, między innymi: systemem gazociągów tranzytowych Jamał Europa Zachodnia. Jest autorem i współautorem szeregu polskich i zakładowych norm dotyczących projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej w szczególności dotyczących obliczeń wytrzymałościowych i prób ciśnieniowych rurociągów i obiektów gazowniczych. Jako długoletni członek Polskiego Komitetu Normalizacji jest współautorem szeregu opracowań dla branŝy gazowniczej, mających na celu dostosowanie polskich norm do wymogów Unii Europejskiej.

8 Zajmuje się działalnością propagatorską w zakresie nowoczesnych technologii budowy sieci gazowych zwiększających ich niezawodność i bezpieczeństwo. W latach r. jako Główny Projektant uczestniczył w realizacji tłoczni złoŝowych w miejscowościach Załęcze i śuchlow. W okresie jako Generalny Projektant zajmował się projektowaniem i nadzorem tłoczni gazu na gazociągu tranzytowym Jamał Europa, zlokalizowanych w miejscowościach Szmotuły, Ciechanów i Zambrów. W latach r. uczestniczył w pracach Komisji Problemowej nr 277 ds. Gazownictwa i Komisji Problemowej nr 143 ds. Elektryczności Statycznej oraz wdraŝał Normy Europejskie o w/w tematyce do Norm polskich. W okresie jako Generalny Projektant prowadził prace projektowe i usługowe dla Stacji Przygotowania Gazu Elektrociepłowni Kaliningrad 2. Opracował szereg dokumentów normalizacyjnych dotyczących projektowania i budowy obiektów gazowniczych. Prowadził zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Śląskiej. Wykładowca przedmiotów: Akty prawne i przepisy w UE i Polsce, Projektowanie gazociągów, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Daniel Gerwatowski Zastępca Kierownika Tłoczni, Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w firmie System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz jest słuchaczem studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Obecnie otworzył przewód doktorski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska, gdzie promotorem jest - prof. dr hab. inŝ. Andrzej Osiadacz, a tytuł przewodu to: Analiza przepustowości układu przesyłowego gazu ziemnego. Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 przy RFSNT NOT w Ciechanowie (uprawnienia energetyczne). Od 2007 prowadzi wykład na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nt. Stacje przetłoczne ich rola w procesie transportu gazu. Od 15 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1996 roku pracuje w EuRoPol Gaz S.A. Autor kilkunastu artykułów i referatów z zakresu gazownictwa. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Piotr Musiał Dyrektor projektowania i rozwoju w BSiPG Gazoprojekt S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Ekspert z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w sektorze gazowniczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał

9 na wszystkich szczeblach pracy w biurze projektów. Generalny projektant m.in. PMG Wierzchowice, Bonikowo, Tłoczni Gazu Jeleniów i Krzywa, Stacji Przygotowania Gazu Kaliningrad, Zagospodarowania ZłoŜa Lavan w Iranie (MDP). Uczestniczył w realizacji Systemu Gazociągów Tranzytowych przez Terytorium RP i tłoczni tranzytowych. Audytor wewnętrzny. Autor i współautor publikacji z zakresu gazownictwa, w tym szczególnie podziemnego magazynowania gazu i zarządzania projektami, prelegent na wielu konferencjach i sympozjach branŝowych. Wykładowca przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja magazynów gazu. Mgr inŝ. Piotr Bujalski Z-ca Dyrektora Pionu Krajowej Dyspozycji Gazu w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału InŜynierii Środowiska. Nadzoruje przygotowanie analiz w sytuacjach powstania zagroŝeń bezpieczeństwa energetycznego w zakresie niezbilansowania systemu przesyłowego. Nadzoruje opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Jest szefem zespołu ustalającego zasady pełnienia operatorstwa na Systemie Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Specjalista zagadnień nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 19 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Jacek Pawlaczyk Kierownik Pracowni Studiów i Analiz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska kierunek klimatyzacja, ogrzewnictwo i urządzenia sanitarne, studia podyplomowe Politechnika Warszawska, Wydział InŜynierii Środowiska - kierunek inŝynieria gazownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie opracowań projektowych, analitycznych i koncepcyjnych w branŝy gazowniczej. Kierownik projektu odpowiedzialny za projekty gazociągów przesyłowych od DN300 do DN800 (ca 800 km) oraz Project Manager odpowiedzialny za realizację w ramach generalnej realizacji inwestycji interkonektora systemów gazowniczych Polska Czechy. Autor i współautor opracowań i prezentacji z zakresu gazownictwa oraz opracowań dotyczących aspektów technicznych oraz prawnych procesu projektowania. Wykładowca przedmiotu: Budowa i eksploatacja gazociągów. Mgr inŝ. Ireneusz Filarowski Kierownik Zespołu Automatyki Kontrolno-Pomiarowej w Pracowni Technologicznej Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Specjalista w

10 zakresie projektowania systemów pomiarowych i układów automatyki, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Elektryczny, Specjalność Elektroenergetyka i Automatyka Przemysłowa. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem projektowym i koordynacji projektów w zakresie związanych z tłoczniami gazu, stacjami gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego ciśnienia. WaŜniejsze projekty zrealizowane pod jego nadzorem to: Stacja przygotowania gazu dla elektrowni 900 MW pierwszy i drugi blok w Kaliningradzie (Rosja). KPMG Mogilno projekt budowlany; projekt wykonawczy automatyki i sterowania odwiertów oraz Ośrodka Centralnego. Podziemny magazyn gazu Wierzchowice projekt budowlany, opracowanie specyfikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, opracowanie programu funkcjonalno-uŝytkowego w zakresie branŝy, opracowanie projektu schematów P&ID dla obiektów. Tłocznia tranzytowe gazu na gazociągu Yamał Europa Zachodnia projekt budowlany, projekt podstawowy, opracowanie specyfikacji aparatury kontrolno-pomiarowej. Baltic-Pipe terminal odbiorczy, gazociąg wysokiego ciśnienia koncepcja, projekt podstawowy w ramach współpracy z biurem COWI A/S Dania. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Bartłomiej Szczepaniak Kierownik Działu Pomiarów w GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia PreMBA organizowane przez Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Specjalista pomiarów w ramach nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada uprawnienia energetyczne i elektryczne w zakresie eksploatacyjnym. Od 11 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2000 roku pracuje najpierw PGNiG a następnie w Gaz- System S.A. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjnopomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu.. Mgr inŝ. Witold Misiewicz zastępcą kierownika Pracowni Technologicznej Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Specjalista w zakresie projektowania obiektów technologicznych sieci gazowych, kilkukrotny absolwent studiów magisterskich i inŝynierskich. M.in. absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny, specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn, absolwent Politechniki Warszawskiej Studium Podyplomowe InŜynierii Gazownictwa, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: Klimatyzacja i

11 Ogrzewnictwo, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem projektowym i koordynacji projektów związanych z tłoczniami gazu, stacjami gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego ciśnienia. WaŜniejsze doświadczenia zawodowe: Gazociąg w/c DN500 MOP 8,4 MPa Taczalin Radakowice projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja UDT. Wewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy Tłoczni Gazu Zambrów. Zagospodarowanie odwiertów gazowych Mołodycz 1, 3 projekt wykonawczy. Koncepcja modernizacji węzła i tłoczni gazu Rembelszczyzna. Rozbudowa PMGZ Husów studium wykonalności. Przekształcenie Kopalni Gazu Ziemnego ANTONIN 1 w Podziemny Magazyn Gazu MIKSTAT studium programowe. Gazociąg Bonikowo - Kościan, projekty wykonawcze; Podziemny magazyn gazu Bonikowo szczegółowy projekt instalacji gazowej; PMG Nowa Ruda projekt wstępny; Baza magazynowa paliw projekt technologiczny. Tłocznie Szamotuły, Ciechanów i Zambrów projekt budowlane i wykonawcze, dokumentacja UDT. Węzeł rozdzielczy gazu Meszcze II projekt instalacji gazowej. Tłocznie gazu Jeleniów i Krzywa koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze instalacji gazowej. Baltic-Pipe terminal odbiorczy, gazociąg wysokiego ciśnienia koncepcja. Tłocznia gazu Kondratki projekt budowlany. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Przemysław Ziomek Kierownik Zespołu Elektrycznego, projektant ochrony katodowej w BSiPG Gazoprojekt S.A. od 2001 r. Uczestniczył przy projektowaniu systemów ochrony katodowej na Tłoczniach Gazu Systemu Gazociągów Tranzytowych (Kondratki, Włocławek, Szamotuły, Ciechanów, Zambrów), Tłoczni Gazu Hołowczyce oraz Bazę Paliw przy MPS Krzesiny. W zakresie ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia zaprojektował ochronę katodową gazociągów Gustorzyn Odolanów, Swinoujście Szczecin, Polkowice śary, Jeleniów Dziwiszów. Wykładowca przedmiotu: Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Jacek Osiewała Kierownik Pracowni Gazociągowej w BSiPG Gazoprojekt S.A.. Specjalista w zakresie projektów inwestycji liniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń przeszkód naturalnych i infrastruktury technicznej. Posiada równieŝ duŝe doświadczenie w problematyce wodno-melioracyjnej. Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa. Wielokrotnie prowadził i wygłaszał

12 referaty na sympozjach o tematyce energetycznej oraz organizował i prowadził szkolenia w zakresie znajomości Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego. Audytor wewnętrzny, autor i współautor wielu instrukcji i procedur w zakresie systemu zarządzania jakością. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie gazociągów. Mgr inŝ. Wojciech Burzyński Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz szkolenia zarządzania projektami w zakresie metodyki PRINCE2TM nr certyfikatu XZ9S. Specjalista nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada uprawnienia energetyczne gazowe w zakresie eksploatacyjnym i nadzoru. Od 18 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr ElŜbieta Hordziejewicz Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych w BSiPG Gazoprojekt S.A. Opracowuje studia wykonalności, analizy CBA. oraz biznes plany dla projektów realizowanych w wielu branŝach, w tym głównie branŝy energetycznej. Od 2003r. zajmuje się opracowywaniem studiów wykonalności oraz doradztwem w zakresie pozyskiwana środków finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W latach opracowała szereg studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla pozyskania środków w ramach ZPORR w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, obiektów szkolnych i rekreacyjnych oraz obiektów kulturalnych. Od 2008r. brała udział w opracowywaniu studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla projektów twardych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Posiada bogatą praktyką w prowadzenie zajęć, wykładów, szkoleń i konsultacji z analiz efektywności, analiz finansowych, analiz społecznogospodarczych, analiz efektywności oraz z zakresu opracowywania studiów wykonalności i pozyskiwania dofinansowania dla projektów ze środków UE. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Jolanta Barczyk Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych w BSiPG Gazoprojekt S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz ekonomiczno-finansowych oraz analiz efektywności, biznes planów, studiów wykonalności itp. Bierze udział w opracowaniu dokumentacji projektowej, opracowaniach metodycznych i metodologicznych miedzy innymi

13 Metodyki ustalania opłacalności przyłączania odbiorców do sieci gazowej Metodyki oceny kosztów pracy systemu gazowniczego dla realizacji dostaw gazu do poszczególnych rejonów i odbiorców gazu w kraju. Bierze udział w negocjacjach jako doradca ekonomiczny. Opiniuje i konsultuje opracowania z zakresu ekonomii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów na wyŝszych uczelniach : AGH - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Krakowie; Politechnika Warszawa Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji - studium podyplomowe: InŜynieria gazownictwa. Autorka i współautorka publikacji w branŝowych czasopismach. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Stanisław Brzęczkowski Kierownik Działu Bilansowania w Pionie Krajowej Dyspozycji Gazu w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył podyplomowe studia MBA w University of Illinois oraz z zakresu zarządzania w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalista zagadnień nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 17 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz- System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Waldemar Kurzaj Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przciwpoŝarowych oraz rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracę zawodową zaczynał jako asystent naukowo-badawczy w Politechnice Wrocławskiej. Od 1997 r. zatrudniony jest w BSiPG GAZOPROJEKT S.A jako rzeczoznawca. Konsultował i uzgadniał w zakresie ochrony ppoŝ. i bhp wszystkie projektowe prace Biura. Za najwaŝniejsze w tym równieŝ mające znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju naleŝy wymienić: projekty Tłoczni Gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia Jamał Europa Zachodnia, projekty Podziemnych Magazynów Gazu w tym największe w kraju magazyny Wierzchowicach i Mogilnie, Kosakowie, projekty gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rurociągów paliwowych ropy i produktów ropopochodnych. Jako wieloletni rzeczoznawca współpracuje z wieloma jednostkami projektowymi. Prowadzi szkolenia w zakresie swoich specjalności. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Maciej Szeniawski Koordynator ds. obliczeń symulacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu metod i narzędzi oprogramowania w Politechnice Warszawskiej oraz jest słuchaczem studiów PreMBA organizowanych przez

14 Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Specjalista systemów SCADA oraz obliczeń symulacyjnych w ramach nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 11 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2000 roku pracuje najpierw PGNiG a następnie w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. * ze względu na konieczność dojazdu z terenu całej Polski do Wrocławia większej części specjalistów, oraz ich bieŝące zatrudnienie na odpowiedzialnych stanowiskach, lista zawiera nadmiarową liczbę nazwisk wykładowców na części przedmiotów celem moŝliwych zamian i zastępstw.

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo