Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej Szczurek profesor nadzw. I-33 Dr inŝ. Iwona Polarczyk adiunkt I-33 Dr inŝ. Wojciech Cepiński adiunkt I-33 Dr inŝ. Mateusz Słupiński adiunkt I-33 Dr inŝ. Sebastian Englart adiunkt I-33 Informacja o wykładowcach spoza PWr.* Mgr inŝ. Adam Nowakowski Dyrektor Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Ukończył podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej z zakresu inŝynierii gazownictwa, na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Maszyn Przepływowych w zakresie metrologii przepływu, spręŝarek i turbin, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W latach był słuchaczem studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Specjalista nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Odbył szereg kursów międzynarodowych z których najwaŝniejsze to: kurs organizowany przez RUHRGAS GmbH w Essen, kurs organizowany przez John Conway Associates Ltd Londyn, Weatherford Enterra Compression Company -Kanada, United Nations Economic Commission for Europe GAS CENTRE. Od 2000 roku Członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Unii Gazowniczej, zajmującego się problemami transportu gazu (IGU Gas Transmission Working Commitee). Związany z gazownictwem od 19 lat, od 1993 roku pracował w PGNiG na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji oraz eksploatacją systemu gazowniczego kraju (m.in. dyrektor biura eksploatacji obiektów systemu od

2 12/1998 i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych). Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Marcin Czub Z-ca Dyrektora Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny za obszar dyspozycji krajowego systemu przesyłowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Energetyki Cieplnej. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów.Brał udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach branŝowych z zakresu kierowania zespołem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Od 13 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1999 roku pracował jako Kierownik Działu Ruchu Systemu w PGNiG. Od 2007 roku był Głównym Dyspozytorem krajowego systemu przesyłowego. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu systemem gazowniczym kraju. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Stanisław Trzop były Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny PERN Przyjaźń. Absolwent wydziałów: Mechaniczno-Górniczego Politechniki Śląskiej oraz Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. Posiada kwalifikacje wyŝszego dozoru w specjalności budowlano-montaŝowej wydobywających ropę naftową i gaz ziemny na lądzie oraz prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie gazu w górotworze - Nr. 0230/98/96 - Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, 1996 oraz jest certyfikowanym przez Cambridge Welding Institute jako Europejski Inspektor-Spawalnik praktykujący - Diploma Nr EWIP/GB/ Pracował ponad 12-lat za granicą kolejno jako: kierownik bezpieczeństwa projektu i kontroli jakości (QA/QC Manager) oraz konsultant techniczny budowy terminali: LNG w Turcji, LPG w Szanghaju, stacji uzdatniania i rozdziału gazu w Tajlandii i gazociągów podmorskich wokół Das Island. Nadzorował budowy rafinerii i ropociągów w Nigerii oraz rafinerii: Mina Abdulla Refinery w Kuwejcie, przebudowę portów The South and North Ports Modification w Kuwejcie oraz gazociągów i przetłoczni w Emiratach Arabskich. W kraju pracował jako kierownik projektów: ropociąg Przyjaźń III nitka, ropociąg Pomorski (Płock-Gdańsk), rurociągi produktów finalnych oraz gazociąg Kościan - EC Zielona Góra. Były przewodniczący ZR Nr 9 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa odpowiedzialny za opracowanie i nowelizację norm ZN-G-3900:2001 Gazociągi. Próby specjalne. Wykonanie ; ZN-G-3910:2001-

3 Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym. Projektowanie, wykonanie i odbiór ; Próby hydrostatyczne (wytrzymałości i szczelności) gazociągów przesyłowych o ciśnieniu większym niŝ 1,6 MPa (zastąpienie PN-92/ M do czasu ustanowienia nowej normy); Powłoki wewnętrzne rur stalowych do budowy gazociągów wysokich ciśnień. Wymagania i zalecenia wg Uchwały KST Nr 25/III/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku. Autor ponad 30 artykułów związanych z tematyką budowy i uruchomienia terminali importowych skroplonego gazu ziemnego, rurociągów lądowych i podmorskich gazu ziemnego, ropy naftowej oraz produktów naftowych. Współautor ksiąŝki Budowa rurociągów dalekosięŝnych, zawierającej rozdział o LNG i CNG. Wykładowca przedmiotu: Terminale i instalacje skroplonego gazu ziemnego, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Wojciech Kowalski - Członek Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. odpowiedzialny za obszar eksploatacji, dyspozycji ( Krajowa Dyspozycja Gazu ) krajowego systemu przesyłowego oraz koordynacji budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Brał udział w specjalistycznych kursach z zakresu zarządzania jakością, finansami przedsiębiorstwa oraz oceny opłacalności i ryzyka projektów. Od 25 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1986 roku pracował w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Od 1995 roku był wiceprezesem Zarządu BSiPG GAZOPROJEKT S.A. odpowiedzialnym za sprawy techniczne, a następnie handlowe. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmą, projektowaniu obiektów przemysłowych, zarządzaniu procesem inwestycyjnym w obszarze energetyki i gazownictwa. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu, promotor prac końcowych. Dr Marcin Sienkiewicz adiunkt w Zakładzie Studiów nad Geopolityką, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski. Ekspert ds. paliwowo-energetycznych Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, analityk Forum Polityki Wschodniej oraz członek Rady Programowej Top Consulting Conferences & Trainings. W latach współpraca ekspercka z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarią Prezydenta RP. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu problematyki paliwowo-energetycznej,

4 bezpieczeństwa energetycznego, geografii gospodarczej oraz polskiej polityki zagranicznej. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Organizator i uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa narodowego. Autor ponad 40 publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i sektora gazowo-naftowego. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Maciej Markiewicz Kierownik Laboratorium Technik Eksploatacji Gazociągów w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (obecnie zmienił nazwę na: Instytut Nafty i Gazu) (od 2009 r. na emeryturze). W roku 1962 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inŝyniera elektryka. Specjalista zagadnień ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów, przede wszystkim elektrochemicznej ochrony katodowej. Od roku 1974 kierownik Laboratorium Ochrony Katodowej w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wykonywał prace badawcze, projektowe i pomiarowe z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji, zagroŝenia prądami błądzącymi, badań oddziaływań linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi. W latach realizował prace z zakresu ochrony katodowej w Czechosłowacji, Niemczech (d. NRD), w Turcji i w Syrii. W latach konsultant elektryk w zakresie projektowania układów zasilania, dystrybucji, zabezpieczeń i sterowania w Dziale Projektowania i Rozwoju huty Ŝelaza i stali ZISCO w Zimbabwe. Od 1994 ponownie w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, (który zmienił nazwę na Instytut Nafty i Gazu), gdzie pracuje do dzisiaj, mimo przejścia na emeryturę w roku W latach prowadził wykłady z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych konstrukcji na Studium Podyplomowym InŜynieria Gazownictwa w Politechnice Warszawskiej. Opublikował około 25 artykułów i ponad 30 referatów z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji na krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest współautorem ksiąŝki Ochrona Elektrochemiczna przed Korozją wydanej przez PWN w roku Prowadził szereg szkoleń z zakresu ochrony katodowej gazociągów. Wykładowca przedmiotu: Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Adam Matkowski Pełnomocnik Dyrektora, Doradca Zarządu Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Przez 14-lat wiceprezes Zarządu i Dyrektor Projektowania i Rozwoju w Gazoprojekt S.A.. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii. Rzeczoznawca w specjalności gazownictwo w zakresie programowania rozwoju

5 gazyfikacji, rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie sieci gazowych, projektowania oraz budowy, rozbiórki i utrzymania i związanych z nimi robót. Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo Technicznego SITPNIG.W latach prowadził nadzór i koordynację zespołu projektowego w "Gazoprojekcie" na wszystkich etapach projektowania i budowy kompletnego systemu Gazociągów Tranzytowych na terytorium Polski, w tym gazociągu DN 1400 o długości 680 km wraz z przekroczeniami rzek Wisły, Odry, Warty, 5 tłoczni, kaŝda o mocy MW, kabel światłowodowy, pełna infrastruktura towarzysząca w zakresie projektowym, występowały wszystkie fazy od koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze, nadzór autorski nad budową i eksploatacją; do dzisiaj funkcja generalnego projektanta SGT. Wykładowca studiów podyplomowych na: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Poznańskiej i Politechnice Wrocławskiej w zakresie transportu i magazynowania gazu,. Autor licznych publikacji i artykułów w czasopismach branŝowych, współautor "Historii Gazownictwa Polskiego do 2000". Od roku 2010 redaktor wydania Vademecum Gazownika opracowywanego przez KNT przy SITPNIG. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja magazynów gazu, Akty prawne i przepisy w UE i Polsce podstawy, promotor prac końcowych. Dr inŝ. Andrzej Barczyński Dyrektor Biura Rozwoju Systemu Gazowniczego w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu. Doktor inŝ. mechanik-energetyk, absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dziedzinie energetyki gazowej. Odbył staŝe zagraniczne: we Francji, Holandii, Niemczech i d. ZSRR. Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz dozorowe energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej. W przemyśle gazowniczym pracuje od r 1970 zajmując róŝne stanowiska począwszy od specjalisty technicznego poprzez kierownika do dyrektora. Konsultant wielu prac wdroŝeniowych dla branŝy gazowniczej, ekspert m.in. przy projektowaniu tłoczni gazu na gazociągu Jamal, zbiornika gazu w Mogilnie i Wierzchowicach. Członek: Komisji Normalizacyjnych przy PKN, Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne powołany przez Prezesa URE, Zespołu Konsultacyjnego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz v-ce przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Izbie InŜynierów Budownictwa, przedstawiciel PZiTS w Międzynarodowej Unii Przemysłu Gazowniczego (w latach ), organizator oraz członek Komitetów Naukowych na wielu konferencjach naukowo-technicznych.spełnia wymogi kandydata na członka Rad Nadzorczych. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych na wielu uczelniach technicznych w Polsce m.in. na Politechnice Poznańskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, AGH w Krakowie oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. Autor lub współautor wielu

6 projektów racjonalizatorskich, patentów, prac wdroŝeniowych ekspertyz oraz ponad 200 publikacji w tym kilku ksiąŝek z zakresu gazownictwa. Wykładowca przedmiotów: Budowa i eksploatacja gazociągów, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, promotor prac końcowych. Prof. dr hab. inŝ. Janusz Skorek - Kierownik Zakładu Energetyki Gazowej, Rozproszonej i Jądrowej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 2006 roku profesora zwyczajny w Politechnice Śląskiej. Specjalista układów energetyki gazowej oraz cieplnych procesów przemysłowych, zagadnień wymiany ciepła i energetycznego zaopatrzenia budynków. Prowadzi intensywne działania w zakresie wdraŝania technologii rozproszonych kogeneracyjnych układów energetycznych głównie w oparciu o paliwa gazowe. Autor i współautor ponad 240 publikacji i referatów oraz 7 monografii i skryptów, a w tym Gazowe układy kogeneracyjne (WNT 2005), Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy (WPolŚl 2002) oraz Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy (WPolŚl 2008). Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej prowadzi działalność popularyzującą w kręgach technicznych technologię rozproszonej energetyki gazowej. Jest autorem i kilkudziesięciu prac badawczych zrealizowanych na potrzeby przemysłu. Wykładowca przedmiotu: Energetyka gazowa, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Andrzej Kiełbik Z-ca Kierownika Pracowni Studiów i Analiz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie opracowań projektowych, analitycznych i koncepcyjnych w branŝy gazowniczej i petrochemicznej. Jako kierownik projektu opracowywał koncepcje programowo-przestrzenne, studia wykonalności, analizy pracy gazowniczego systemu przesyłowego, lokalizacji gazociągów przesyłowych, studia wykonalności w zakresie CCS tj instalacji transportu i magazynowania CO 2. Kierował takŝe opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych gazociągów i instalacji gazowniczych. Czynnie uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach

7 Izby Gospodarczej Gazownictwa. StaŜ pracy wynosi 16 lat. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie gazociągów, Terminale i instalacje gazu skroplonego. Mgr inŝ. Zbigniew Bobiński Główny InŜynier - Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Białostockiej, Wydział Elektryczny. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie inŝynierii gazownictwa. Ponadto brał udział w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach branŝowych i tematycznych, związanych z techniką gazowniczą (w tym w szczególności z tłoczniami gazu), systemami automatyki i sterowania, systemami zasilania awaryjnego i gwarantowanego obiektów gazowniczych. Posiada uprawnienia budowlane: kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji elektrycznych obejmujących: instalacje elektryczne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Posiada świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń grupy 1, grupy 2 i grupy 3 (pełny zakres bez ograniczeń parametrów). Ponadto jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brał współudział w opracowaniu i wdroŝeniu w latach 90-tych w ramach struktury Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa kilku zakładowych wniosków racjonalizatorskich z zakresu automatyki i sterowania agregatów turbinowych oraz technologii gazowej i układów pomocniczych tłoczni gazu. Od początku pracy zawodowej udział w licznych komisjach i zespołach rozruchowych i odbiorowych praktycznie wszystkich nowobudowanych i modernizowanych tłoczni gazu oraz innych obiektów gazowniczych na terenie Polski. Od 20 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Andrzej Kopczyński Generalny Projektant w Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Zarządzał projektowaniem i realizacją przesyłowej sieci gazowej na terytorium Polski, między innymi: systemem gazociągów tranzytowych Jamał Europa Zachodnia. Jest autorem i współautorem szeregu polskich i zakładowych norm dotyczących projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej w szczególności dotyczących obliczeń wytrzymałościowych i prób ciśnieniowych rurociągów i obiektów gazowniczych. Jako długoletni członek Polskiego Komitetu Normalizacji jest współautorem szeregu opracowań dla branŝy gazowniczej, mających na celu dostosowanie polskich norm do wymogów Unii Europejskiej.

8 Zajmuje się działalnością propagatorską w zakresie nowoczesnych technologii budowy sieci gazowych zwiększających ich niezawodność i bezpieczeństwo. W latach r. jako Główny Projektant uczestniczył w realizacji tłoczni złoŝowych w miejscowościach Załęcze i śuchlow. W okresie jako Generalny Projektant zajmował się projektowaniem i nadzorem tłoczni gazu na gazociągu tranzytowym Jamał Europa, zlokalizowanych w miejscowościach Szmotuły, Ciechanów i Zambrów. W latach r. uczestniczył w pracach Komisji Problemowej nr 277 ds. Gazownictwa i Komisji Problemowej nr 143 ds. Elektryczności Statycznej oraz wdraŝał Normy Europejskie o w/w tematyce do Norm polskich. W okresie jako Generalny Projektant prowadził prace projektowe i usługowe dla Stacji Przygotowania Gazu Elektrociepłowni Kaliningrad 2. Opracował szereg dokumentów normalizacyjnych dotyczących projektowania i budowy obiektów gazowniczych. Prowadził zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Śląskiej. Wykładowca przedmiotów: Akty prawne i przepisy w UE i Polsce, Projektowanie gazociągów, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Daniel Gerwatowski Zastępca Kierownika Tłoczni, Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w firmie System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz jest słuchaczem studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia MenedŜerów. Obecnie otworzył przewód doktorski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska, gdzie promotorem jest - prof. dr hab. inŝ. Andrzej Osiadacz, a tytuł przewodu to: Analiza przepustowości układu przesyłowego gazu ziemnego. Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 przy RFSNT NOT w Ciechanowie (uprawnienia energetyczne). Od 2007 prowadzi wykład na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nt. Stacje przetłoczne ich rola w procesie transportu gazu. Od 15 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 1996 roku pracuje w EuRoPol Gaz S.A. Autor kilkunastu artykułów i referatów z zakresu gazownictwa. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Piotr Musiał Dyrektor projektowania i rozwoju w BSiPG Gazoprojekt S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Ekspert z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w sektorze gazowniczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał

9 na wszystkich szczeblach pracy w biurze projektów. Generalny projektant m.in. PMG Wierzchowice, Bonikowo, Tłoczni Gazu Jeleniów i Krzywa, Stacji Przygotowania Gazu Kaliningrad, Zagospodarowania ZłoŜa Lavan w Iranie (MDP). Uczestniczył w realizacji Systemu Gazociągów Tranzytowych przez Terytorium RP i tłoczni tranzytowych. Audytor wewnętrzny. Autor i współautor publikacji z zakresu gazownictwa, w tym szczególnie podziemnego magazynowania gazu i zarządzania projektami, prelegent na wielu konferencjach i sympozjach branŝowych. Wykładowca przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja magazynów gazu. Mgr inŝ. Piotr Bujalski Z-ca Dyrektora Pionu Krajowej Dyspozycji Gazu w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału InŜynierii Środowiska. Nadzoruje przygotowanie analiz w sytuacjach powstania zagroŝeń bezpieczeństwa energetycznego w zakresie niezbilansowania systemu przesyłowego. Nadzoruje opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Jest szefem zespołu ustalającego zasady pełnienia operatorstwa na Systemie Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Specjalista zagadnień nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 19 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Jacek Pawlaczyk Kierownik Pracowni Studiów i Analiz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział InŜynierii Środowiska kierunek klimatyzacja, ogrzewnictwo i urządzenia sanitarne, studia podyplomowe Politechnika Warszawska, Wydział InŜynierii Środowiska - kierunek inŝynieria gazownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie opracowań projektowych, analitycznych i koncepcyjnych w branŝy gazowniczej. Kierownik projektu odpowiedzialny za projekty gazociągów przesyłowych od DN300 do DN800 (ca 800 km) oraz Project Manager odpowiedzialny za realizację w ramach generalnej realizacji inwestycji interkonektora systemów gazowniczych Polska Czechy. Autor i współautor opracowań i prezentacji z zakresu gazownictwa oraz opracowań dotyczących aspektów technicznych oraz prawnych procesu projektowania. Wykładowca przedmiotu: Budowa i eksploatacja gazociągów. Mgr inŝ. Ireneusz Filarowski Kierownik Zespołu Automatyki Kontrolno-Pomiarowej w Pracowni Technologicznej Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Specjalista w

10 zakresie projektowania systemów pomiarowych i układów automatyki, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Elektryczny, Specjalność Elektroenergetyka i Automatyka Przemysłowa. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem projektowym i koordynacji projektów w zakresie związanych z tłoczniami gazu, stacjami gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego ciśnienia. WaŜniejsze projekty zrealizowane pod jego nadzorem to: Stacja przygotowania gazu dla elektrowni 900 MW pierwszy i drugi blok w Kaliningradzie (Rosja). KPMG Mogilno projekt budowlany; projekt wykonawczy automatyki i sterowania odwiertów oraz Ośrodka Centralnego. Podziemny magazyn gazu Wierzchowice projekt budowlany, opracowanie specyfikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, opracowanie programu funkcjonalno-uŝytkowego w zakresie branŝy, opracowanie projektu schematów P&ID dla obiektów. Tłocznia tranzytowe gazu na gazociągu Yamał Europa Zachodnia projekt budowlany, projekt podstawowy, opracowanie specyfikacji aparatury kontrolno-pomiarowej. Baltic-Pipe terminal odbiorczy, gazociąg wysokiego ciśnienia koncepcja, projekt podstawowy w ramach współpracy z biurem COWI A/S Dania. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Bartłomiej Szczepaniak Kierownik Działu Pomiarów w GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia PreMBA organizowane przez Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Specjalista pomiarów w ramach nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada uprawnienia energetyczne i elektryczne w zakresie eksploatacyjnym. Od 11 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2000 roku pracuje najpierw PGNiG a następnie w Gaz- System S.A. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjnopomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu.. Mgr inŝ. Witold Misiewicz zastępcą kierownika Pracowni Technologicznej Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Specjalista w zakresie projektowania obiektów technologicznych sieci gazowych, kilkukrotny absolwent studiów magisterskich i inŝynierskich. M.in. absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny, specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn, absolwent Politechniki Warszawskiej Studium Podyplomowe InŜynierii Gazownictwa, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: Klimatyzacja i

11 Ogrzewnictwo, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duŝe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem projektowym i koordynacji projektów związanych z tłoczniami gazu, stacjami gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego ciśnienia. WaŜniejsze doświadczenia zawodowe: Gazociąg w/c DN500 MOP 8,4 MPa Taczalin Radakowice projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja UDT. Wewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy Tłoczni Gazu Zambrów. Zagospodarowanie odwiertów gazowych Mołodycz 1, 3 projekt wykonawczy. Koncepcja modernizacji węzła i tłoczni gazu Rembelszczyzna. Rozbudowa PMGZ Husów studium wykonalności. Przekształcenie Kopalni Gazu Ziemnego ANTONIN 1 w Podziemny Magazyn Gazu MIKSTAT studium programowe. Gazociąg Bonikowo - Kościan, projekty wykonawcze; Podziemny magazyn gazu Bonikowo szczegółowy projekt instalacji gazowej; PMG Nowa Ruda projekt wstępny; Baza magazynowa paliw projekt technologiczny. Tłocznie Szamotuły, Ciechanów i Zambrów projekt budowlane i wykonawcze, dokumentacja UDT. Węzeł rozdzielczy gazu Meszcze II projekt instalacji gazowej. Tłocznie gazu Jeleniów i Krzywa koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze instalacji gazowej. Baltic-Pipe terminal odbiorczy, gazociąg wysokiego ciśnienia koncepcja. Tłocznia gazu Kondratki projekt budowlany. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych, Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji pomiarowych i tłoczni gazu, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Przemysław Ziomek Kierownik Zespołu Elektrycznego, projektant ochrony katodowej w BSiPG Gazoprojekt S.A. od 2001 r. Uczestniczył przy projektowaniu systemów ochrony katodowej na Tłoczniach Gazu Systemu Gazociągów Tranzytowych (Kondratki, Włocławek, Szamotuły, Ciechanów, Zambrów), Tłoczni Gazu Hołowczyce oraz Bazę Paliw przy MPS Krzesiny. W zakresie ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia zaprojektował ochronę katodową gazociągów Gustorzyn Odolanów, Swinoujście Szczecin, Polkowice śary, Jeleniów Dziwiszów. Wykładowca przedmiotu: Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej, promotor prac końcowych. Mgr inŝ. Jacek Osiewała Kierownik Pracowni Gazociągowej w BSiPG Gazoprojekt S.A.. Specjalista w zakresie projektów inwestycji liniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń przeszkód naturalnych i infrastruktury technicznej. Posiada równieŝ duŝe doświadczenie w problematyce wodno-melioracyjnej. Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa. Wielokrotnie prowadził i wygłaszał

12 referaty na sympozjach o tematyce energetycznej oraz organizował i prowadził szkolenia w zakresie znajomości Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego. Audytor wewnętrzny, autor i współautor wielu instrukcji i procedur w zakresie systemu zarządzania jakością. Wykładowca przedmiotów: Projektowanie gazociągów. Mgr inŝ. Wojciech Burzyński Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz szkolenia zarządzania projektami w zakresie metodyki PRINCE2TM nr certyfikatu XZ9S. Specjalista nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Posiada uprawnienia energetyczne gazowe w zakresie eksploatacyjnym i nadzoru. Od 18 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr ElŜbieta Hordziejewicz Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych w BSiPG Gazoprojekt S.A. Opracowuje studia wykonalności, analizy CBA. oraz biznes plany dla projektów realizowanych w wielu branŝach, w tym głównie branŝy energetycznej. Od 2003r. zajmuje się opracowywaniem studiów wykonalności oraz doradztwem w zakresie pozyskiwana środków finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W latach opracowała szereg studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla pozyskania środków w ramach ZPORR w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, obiektów szkolnych i rekreacyjnych oraz obiektów kulturalnych. Od 2008r. brała udział w opracowywaniu studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla projektów twardych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Posiada bogatą praktyką w prowadzenie zajęć, wykładów, szkoleń i konsultacji z analiz efektywności, analiz finansowych, analiz społecznogospodarczych, analiz efektywności oraz z zakresu opracowywania studiów wykonalności i pozyskiwania dofinansowania dla projektów ze środków UE. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Jolanta Barczyk Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych w BSiPG Gazoprojekt S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz ekonomiczno-finansowych oraz analiz efektywności, biznes planów, studiów wykonalności itp. Bierze udział w opracowaniu dokumentacji projektowej, opracowaniach metodycznych i metodologicznych miedzy innymi

13 Metodyki ustalania opłacalności przyłączania odbiorców do sieci gazowej Metodyki oceny kosztów pracy systemu gazowniczego dla realizacji dostaw gazu do poszczególnych rejonów i odbiorców gazu w kraju. Bierze udział w negocjacjach jako doradca ekonomiczny. Opiniuje i konsultuje opracowania z zakresu ekonomii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów na wyŝszych uczelniach : AGH - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Krakowie; Politechnika Warszawa Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji - studium podyplomowe: InŜynieria gazownictwa. Autorka i współautorka publikacji w branŝowych czasopismach. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Stanisław Brzęczkowski Kierownik Działu Bilansowania w Pionie Krajowej Dyspozycji Gazu w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył podyplomowe studia MBA w University of Illinois oraz z zakresu zarządzania w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalista zagadnień nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 17 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2004 roku pracuje w Gaz- System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. Mgr inŝ. Waldemar Kurzaj Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przciwpoŝarowych oraz rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracę zawodową zaczynał jako asystent naukowo-badawczy w Politechnice Wrocławskiej. Od 1997 r. zatrudniony jest w BSiPG GAZOPROJEKT S.A jako rzeczoznawca. Konsultował i uzgadniał w zakresie ochrony ppoŝ. i bhp wszystkie projektowe prace Biura. Za najwaŝniejsze w tym równieŝ mające znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju naleŝy wymienić: projekty Tłoczni Gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia Jamał Europa Zachodnia, projekty Podziemnych Magazynów Gazu w tym największe w kraju magazyny Wierzchowicach i Mogilnie, Kosakowie, projekty gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rurociągów paliwowych ropy i produktów ropopochodnych. Jako wieloletni rzeczoznawca współpracuje z wieloma jednostkami projektowymi. Prowadzi szkolenia w zakresie swoich specjalności. Wykładowca przedmiotu: Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska. Mgr inŝ. Maciej Szeniawski Koordynator ds. obliczeń symulacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, specjalność: InŜynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu metod i narzędzi oprogramowania w Politechnice Warszawskiej oraz jest słuchaczem studiów PreMBA organizowanych przez

14 Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Specjalista systemów SCADA oraz obliczeń symulacyjnych w ramach nadzoru i sterowania ruchem Krajowej Dyspozycji Gazu. Od 11 lat związany jest z branŝą gazowniczą. Od 2000 roku pracuje najpierw PGNiG a następnie w Gaz-System S.A. Wykładowca przedmiotu: Zarządzanie transportem gazu. * ze względu na konieczność dojazdu z terenu całej Polski do Wrocławia większej części specjalistów, oraz ich bieŝące zatrudnienie na odpowiedzialnych stanowiskach, lista zawiera nadmiarową liczbę nazwisk wykładowców na części przedmiotów celem moŝliwych zamian i zastępstw.

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski profesor W9 / K1 Dr hab. Andrzej Szczurek,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr. Dr hab. Andrzej Szczurek, prof. nadzw. profesor nadzw. W7 / K3 Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.01.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 6 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego szkolenie poszerzone zostanie o zagadnienia związane z Energochłonnością

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 2015-04-14 14:28 IZOSTAL SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Raport bieżący 13/2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, Ŝe Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.09.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 3 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl CURRICULUM VITAE Marrzena Kopacka Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 E-mail: vi_legis@marzenakopacka.pl Data i miejsce urodzenia: Stan rodzinny: Rodzice: Zawód: 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju

Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju z odbudową obiektów gazowniczych, zniszczonych w czasie II wojny światowej. W 1950 roku system gazowniczy składał się z 154 gazowni

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa tel. 22 220 18 00 faks: 22 220 16 06 e-mail: pr@gaz-system.pl www.gaz-system.pl PROJEKTY O STATUSIE PCI REALIZOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE

GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE GZOG GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WIEDZA TECHNOLOGIA DOŚWIADCZENIE KIM JESTEŚMY Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. powstał w 2000 roku, na bazie pionu technicznego oddziału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A.

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. Pan Dariusz Ciborski Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Ciborski - ukończył studia magisterskie w zakresie kierunku informatyka na Politechnice Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. ... (pieczątka zakładu pracy) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. 0 85 742 18 65 Nr ewidencyjny Data wpływu... Data

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A.

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Ewa Bobkowska Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Data urodzenia: 29.08.1956 r. Podstawową działalnością wykonywaną przez Panią Ewę Bobkowską jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu P.A. NOVA S.A. Pani Ewa Bobkowska

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009.

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009. Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu Rokosowo, 24-25.02.2009. Politechnika Poznańska w liczbach dziewięć wydziałów prawie 20 tys. studentów 25 kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu.

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Technologia Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Magazyn napełniany jest gazem (Lw) z podsystemu gazu zaazotowanego z Mieszalni Grodzisk

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: kwietnia 2016

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: kwietnia 2016 Komunikat nr 1 VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 20-22 kwietnia 2016 r. VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Data wpływu:......... (F-ra)... Data wpłaty: :......... Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Wojciech Paździor Przewodniczący Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. była członkiem lub Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Pozostałe zamówienia planowane na 2017 rok

DZIEŃ DOSTAWCY. Pozostałe zamówienia planowane na 2017 rok DZIEŃ DOSTAWCY Pozostałe zamówienia planowane na 2017 rok Celem czwartego bloku tematycznego jest przedstawienie pozostałych zamówień planowanych na 2017 rok Kluczowe zagadnienia: 1 Jaka Jaka jest skala

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA PWr. ZAKŁAD OCHRONY ATMOSFERY I ZAKŁAD EKOLOGISTYKI BUD. D-2, POK. 217 i 224

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Grzegorz Wielgus WARSZAWA 20.11.2017 Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego PSG dane o sieci i odbiorcach Długość sieci gazowej 179,6 tys. km Liczba

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016 Komunikat nr 2 VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 20-22 kwietnia 2016 r. VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: 20

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku energetyka

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW CZY MOŻLIWA JEST DALSZA INTEGRACJA POLITYCZNA UE ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ BEZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO? DEBATA PLENARNA JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014 Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta Czerwiec 2014 Plan prezentacji 1 Podstawowe informacje o Grupie PERN Przyjaźń 2 Główne kierunki tłoczenia paliw 3 Zalety transportu rurociągowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011 Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski Marzec 2011 Plan prezentacji I. PMG w krajowym systemie gazowniczym II. Współfinansowanie Projektów PMG z funduszy

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jerzy Skorwider, docent w Politechnice Śląskiej

dr inŝ. Jerzy Skorwider, docent w Politechnice Śląskiej dr inŝ. Jerzy Skorwider, docent w Politechnice Śląskiej 1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ Czas Zakład pracy Stanowisko 01.04.1969 staŝysta 30.09.1969 Automatyki 01.10.1969 asystent 30.09.1970 Automatyki 01.10.1970

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013

V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013 V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2013 Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013 Komunikat nr 1: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI Szanowni Państwo! Dziekan

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo