PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego oraz wokół Stawu Niemieckiego w Busku-Zdroju. Kwiecień 2015 r. Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Kusocińskiego Teren wokół Stawu Niemieckiego w Busku-Zdroju , , , , , Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza Busko-Zdrój 1.0 Budowa sieci światłowodowej, węzłów dystrybucyjnych, punktów kamerowych

2 CZĘŚĆ OPISOWA I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kusocińskiego oraz wokół Stawu Niemieckiego w Busku-Zdroju. Inwestorem zadania jest: Gmina Busko-Zdrój al. Mickiewicza Busko-Zdrój NIP: REGON: I.1 Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych Zakres zadania obejmuje: 1. Wykonanie projektu technicznego wraz z głoszeniem wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. 2. Budowę systemu transmisji światłowodowej i miedzianej dla nowo utworzonych punktów kamerowych, oraz budowę 2 punktów dystrybucyjnych. 3. Dostawę i instalację 14 kamer stałopozycyjnych na istniejących słupach oświetlenia terenu. 4. Dostawę i instalację w serwerowni Zamawiającego urządzeń i oprogramowania dla systemu zarządzania obrazem (VMS). 5. Uruchomienie systemu, sporządzenie dokumentacji systemu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prac ziemnych. Koncepcję systemu przedstawiono na rysunku nr 1. Zestawienie punktów kamerowych z obszarami obserwacji Numer Nr słupa Punkt dystr. CAM01 10 PD1 CAM02 6 PD1 CAM03 18 PD2 CAM04 18 PD2 CAM05 19 PD2 CAM06 21 PD2 CAM07 24 PD2 CAM08 30 PD2 Kamera Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Teren rekreacyjny nad stawem - stanowisko do grilla Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Teren rekreacyjny nad stawem - stanowiska do grilla Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Rampa Skate Park Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Linarium Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Boisko Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Rampa Skate Park Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 2) Trampolina Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 2) Siłownia zewnętrzna CAM09 30 PD2 Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1)

3 CAM10 4 PD1 CAM11 4 PD1 CAM12 4 PD1 CAM13 12 PD1 CAM14 15 PD2 Plac zabaw Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Jaz Stawu Niemieckiego i droga dojazdowa Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Altana zachodnia przy Stawie Niemieckim Stałopozycyjna kompaktowa w obudowie zewnętrznej o rozdzielczości 2 mpx, zewnętrzny doświetlacz podczerwieni (typ 3) Altana wschodnia przy Stawie Niemieckim Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 1) Wjazd na parking Stałopozycyjna typu bullet o rozdzielczości 5 mpx (typ 2) Parking I.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Teren na którym prowadzona będzie inwestycja został wykonany w roku 2014 przez Wykonawcę robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane DK-BUD Ostrowski Krystian z Sędziszowa i objęty jest gwarancją. Wykonawca zobowiązany będzie, po wykonaniu prac, do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym odtworzenia nawierzchni z kostki i terenów zielonych. W związku z tym, przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu. I.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa terenów rekreacyjnych, poprzez instalację systemu monitoringu wizyjnego. Zainstalowany i uruchomiony system musi zapewniać: 1. Obserwację wybranych fragmentów terenu za pomocą kamer stałopozycyjnych w systemie ciągłym 24/7/ Możliwość identyfikacji osób i pojazdów przebywających na monitorowanym terenie 3. Rejestrację obrazu wraz z dostępem do archiwum przez okres co najmniej 30 dni 4. Niezawodność, potwierdzoną udzieloną min. 36-miesięczną gwarancją Wykonawcy i niezależnymi gwarancjami producentów urządzeń 5. Wysoką wydajność systemu transmisji i przetwarzania obrazu, zapewniającą możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne kamery I.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe I.4.1 Dokumentacja projektowa Wykonawca realizując zamówienie wykona projekt techniczny systemu monitoringu, w zakresie co najmniej: 1. schemat połączeń logicznych urządzeń, wraz z adresacją IP i elementami konfiguracji 2. projekt budowlany rurociągów kablowych i przyłączy zasilania, sporządzony na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:500 wraz z zgodami na umieszczenie w nieruchomościach przez które będzie przebiegała sieć 3. Zestawienie kamer zawierające obliczenia jakości obrazu dla poszczególnych scen, zawierające: azymut kamer, wysokość montażu

4 określenie rozmiarów obserwowanej sceny i odległość od punktu kamerowego. Poszczególne obszary obserwacji uzgadniane będą, na etapie projektu, z Inwestorem, obliczenia uzyskanej liczby pikseli na metr sceny Wykonawca dokona zgłoszenia budowy przyłączy punktów kamerowych i punktów dystrybucyjnych do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. I.4.2. System transmisji światłowodowej i miedzianej Wykonawca zaprojektuje sieć światłowodową łączącą punkty dystrybucyjne (PD) dla kamer z punktem styku z operatorem, zapewniającym transmisję z kamer do serwerowni UMiG w Busku-Zdroju. Punktem styku będzie skrzynka teletechniczna operatora w bloku na os. Andersa 4, piwnica, kl. I. Wykonawca powinien przewidzieć ułożenie nowych rurociągów kablowych HDPE40 pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, blokiem na os. Andersa 4 oraz budynkiem Przedszkola nr 2, przy ul. Kościuszki 14. Wykonawca zaprojektuje nie mniej niż 2 punkty dystrybucyjne. Lokalizacje PD należy dobrać tak, aby przyłącza do kamer wynosiły nie więcej niż 90m. Do budowy sieci światłowodowej należy używać kabla światłowodowego z włóknami single-mode G.652 typu ADQ(ZN)B2Y 12J. W relacji PD skrzynka operatora i pomiędzy PD należy zestawić po 2 włókna światłowodowe. Po stronie PD światłowód należy zakończyć w miniaturowych przełącznicach 2xSC/APC. Po stronie operatora wprowadzić światłowód z PD do skrzynki teletechnicznej i zakończyć na przełącznicy pigtailami 2xSC/APC. W bud. przedszkola pozostawić zapas światłowodu, umożliwiający przyszłe wydzielenie z kabla 1 tuby na potrzeby jednostki. Przyłączenie poszczególnych kamer należy wykonać zewnętrznym kablem miedzianym FTPw cat. 5e, prowadzonym pomiędzy PD a słupem w rurach osłonowych HDPE32. Kabel musi zostać wprowadzony do słupa pod ziemią. Rurociągi kablowe układać na głębokości 0,7m. Po stronie kamery kabel należy wpiąć bezpośrednio do urządzenia, prowadząc przez wysięgnik. Po stronie PD kable zakończyć na ekranowanym panelu krosowym 10". Do słupów 19,21 należy doprowadzić po jednym nadmiarowym przewodzie FTPw. Punkty PD zabudować w zewnętrznych szafkach, posadowionych na fundamencie. Dopuszcza się rozwiązania z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo lub obudowy termoutwardzalne w klasie szczelności nie mniejszej niż IP65. Szafki muszą zostać wyposażone w zamek patentowy. W PD należy zainstalować przełączniki przemysłowe, wyposażone w 8 portów z obsługą PoE 802.3af i dwa porty SFP oraz wyposażyć je w odpowiednią ilość wkładek. Wejścia alarmowe przełączników należy podłączyć do kontraktonów czujników otwarcia drzwi PD i przekaźnika zaniku zasilania. W każdym PD zainstalować zasilacz montowany na szynie DIN 230VAC/48VDC o mocy co najmniej 150W. Zasilanie elektryczne PD należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami serii PN-IEC z budynku przedszkola. W miejscu zasilania zaprojektować i wykonać szafkę RACK 19" 12U wraz z zasilaczem awaryjnym dla punktów PD o mocy nie mniej niż 500VA. Zasilanie oświetlacza przy kamerze CAM11 wykonać osobno, równolegle z kablem kamery. I.4.3. Punkty kamerowe Wykonawca dostarczy i zainstaluje na istniejących słupach oświetlenia terenu 14 megapikselowych kamer stałopozycyjnych o rozdzielczości 5 mpx każda, zgodnie z zestawieniem w tabeli. Lokalizację i przybliżone azymuty kamer wskazano na rys. 1.

5 Kamery muszą być zamontowane do słupów na dedykowanych adapterach montażowych, przytwierdzonych do konstrukcji słupa taśmą stalową. Kamerę CAM11 należy umieścić w aluminiowej lub poliwęglanowej obudowie zewnętrznej, w klasie szczelności IP66. Pole widzenia kamery (obserwowana altana) musi zostać doświetlone promiennikiem podczerwieni 850nm lub 940 nm. Okablowanie zasilająco-sygnałowe kamer musi być prowadzone wewnątrz słupów a kable nie mogą być widoczne z zewnątrz. Ze względów eksploatacyjnych, wysokość montażu kamer powinna wynosić nie mniej niż 2,6m. Dokładną wysokość, kąt pokrycia terenu a także uzyskaną rozdzielczość kamery Wykonawca określi w projekcie technicznym. Dostawa i instalacja systemu zarządzania obrazem (VMS) Dostarczony system zarządzania obrazem powinien zapewnić możliwość zapisu obrazu z zainstalowanych kamer, jak również umożliwić w przyszłości jego rozbudowę. System musi umożliwiać obsługę kamer różnych producentów zarówno przez integrację natywną z systemem jak i standard ONVIF. Wykonawca zainstaluje system zarządzania obrazem w wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK 19", w serwerowni UMiG. Zamawiający zapewni transmisję w standardzie Ethernet pomiędzy punktem styku sieci światłowodowej kamer i systemem VMS. Obraz z kamer musi być rejestrowany w VMS z prędkością nie mniej niż 13 kl/s oraz dostępny z ostatnich 30 dni. Odtwarzanie obrazu odbywało się będzie z stacji roboczych Zamawiającego, nie będących przedmiotem postępowania. Zakres dostawy i uruchomienia VMS obejmuje: 1. Serwer systemu, z zainstalowanym system operacyjnym klasy serwerowej oraz oprogramowaniem do rejestracji i przetwarzania obrazu 2. Zasób dyskowy typu ISCSI o pojemności netto nie mniej niż 6TB. Zasób dyskowy należy skonfigurować w systemie RAID5 i wyposażyć w dysk zapasowy (hot spare). 3. Konfigurację systemu zarządzania obrazem, m.in.: ustawienie synchronizacji czasu wszystkich urządzeń, włączenie kamer do systemu, ustalenie parametrów i harmonogramów zapisu obrazu, ustalenie stref detekcji ruchu, ustawienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, pola obserwacji kamer, założenie kont operatorów systemu i nadanie uprawnień

6 II. Opis wymagań Zamawiającego Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń i oprogramowania, spełniających niżej wymienione parametry techniczne. Podane parametry są wymaganiami minimalnymi, Wykonawca powinien zaoferować urządzenia o parametrach równych lub lepszych. Wykonawca wraz z ofertą składa zestawienie oferowanych urządzeń, zawierające producenta i model oraz, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, karty katalogowe (dopuszcza się w języku polskim lub angielskim). II.1. Wymagania minimalne dla przełącznika punktów PD1,PD2: 8 portów 10/100 BaseTX w porty SFP z obsługą modułów 1 Gb/s DDM obsługa zasilania 803.3af/at, co najmniej 120W łącznie dla wszystkich portów możliwość pracy w topologii ringu z czasem odtworzenia nie większym niż 8s obsługa IGMP, LACP, GVRP, QoS, VLAN, pvlan, QinQ, LLDP, DHCP, 802.1x, RSTP, MSTP, Precision Time Protocol, Port Trunk, kolejkowanie WRR zarządzanie przez SSH, HTTPS, dedykowany NMS producenta urządzenia, port konsoli powiadomienia o zdarzeniach przez , SNMP trap, logowanie do Syslog wewnętrzny monitoring temperatury 2 alarmowe wejścia i dwa wyjścia przekaźnikowe montaż na szynie DIN temperatura pracy -40 do 75 st C przy wilgotności do 95% odporność udarowa na przepięcia nie mniej niż 2,2 kv na porcie zasilania i portach Ethernet przełącznik musi spełniać normy kompatybilności elektromagnetycznej IEC/EN , IEC /EN letnia gwarancja producenta II.2 Wymagania minimalne dla kamer typ 1 i typ 2 przetwornik nie mniejszy niż 1/3,2" typu CMOS, z skanowaniem progresywnym pozioma liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 2592 pionowa liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 1944 metalowa, wykonana z stopu niekorodującego, obudowa typu bullet, zintegrowana z wysięgnikiem, umożliwiająca wprowadzenie okablowania do wewnątrz kamery i wpięcie do urządzenia. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń z fabrycznie zamontowaną wiązką kablową, wymagającą wyniesienia złącza na zewnątrz kamery. Obudowa musi spełniać normy odporności na zniszczenie IK10 i szczelności IP66 oraz zapewniać pracę kamery w temperaturze -40 do 50 st. C. wbudowany, zamaskowany doświetlacz, zasięg doświetlenia terenu do 30m (kamera typ 1) lub 60m (kamera typ 2) minimalne oświetlenie sceny w trybie kolorowym 0,3 lux dla F1.2 (kamera typ 1) lub 0,6 lux (kamera typ 2), minimalne oświetlenie sceny w trybie monochromatycznym z doświetleniem podczerwieni 0 lux zakres dynamiki co najmniej 69 db obiektyw motorzoom o regulowanej ogniskowej w zakresie 3 do 9 mm co daje kąt obserwacji stopni (kamera typ 1) lub 9-22 mm co daje kąt obserwacji stopni (kamera typ 2). Regulacja

7 ogniskowej i ostrości kamery musi być możliwa z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem i powinna być nadawanym uprawnieniem operatora systemu kompresja MPEG-4 part 10/AVC (H.264), MJPEG poklatkowość nie mniej niż 13 kl/s w pełnej rozdzielczości 5 mpx i 30 kl/s w rozdzielczości 2 mpx lub mniejszej detekcja ruchu, ustawiana w zakresie obszaru i czułości, z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem migawka elektroniczna w zakresie 1/6 do 1/8000 sec praca przesłony, wybór trybu dzień/noc w trybie ręcznym i automatycznym, z poziomu z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem możliwość automatycznej regulacji balansu bieli, światła wstecznego (BLC) obsługa co najmniej 4 stref prywatności. Ustawienie stref musi odbywać się z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem obsługa wejścia i wyjścia audio z próbkowaniem co najmniej 8 khz 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, którego stan widoczny jest w zaoferowanym systemie zarządzania obrazem wbudowany port RJ45 100Base-TX wsparcie dla ONVIF, zarządzania przez WWW (HTTPS) obsługa protokołów RSTP, RTCP, IGMP, DHCP, SOAP, HTTP, HTTPS, Zeroconf obsługa trybów strumieniowania RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/ RTSP/HTTPS/TCP, HTTP z uwagi na konieczność montażu na lekkich słupach aluminiowych, waga kamery nie powinna przekraczać 1,2 kg zasilanie kamery może być realizowane w jednym z trybów: 802.3af przy poborze mocy nie większym niż 13W, 12VDC przy poborze mocy nie większym niż 22W lub 24VAC przy poborze mocy nie większym niż 28VA kamera musi spełniać normy odporności elektromagnetycznej EN Class B i EN kamera musi posiadać co najmniej 3-letnią gwarancję producenta II.3. Wymagania minimalne dla kamer typ 3 przetwornik nie mniejszy niż 1/3" typu CMOS, z skanowaniem progresywnym pozioma liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 1920 pionowa liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 1080 obudowa kompaktowa, metalowa, wykonana z stopu niekorodującego. Obudowa musi zapewniać pracę kamery w temperaturze -10 do +50 st. C. minimalne oświetlenie sceny w trybie kolorowym 0,4 lux dla F1.6 i 0,04 lux dla F1.6 w trybie monochromatycznym zakres dynamiki co najmniej 69 db obiektyw motorzoom o regulowanej ogniskowej w zakresie 4,5 do 84 mm co daje kąt obserwacji 3-52 stopni. Regulacja ogniskowej i ostrości kamery musi być możliwa z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem i powinna być nadawanym uprawnieniem operatora systemu kompresja MPEG-4 part 10/AVC (H.264), MJPEG

8 poklatkowość nie mniej niż 30 kl/s w pełnej rozdzielczości 2 mpx detekcja ruchu, ustawiana w zakresie obszaru i czułości, z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem migawka elektroniczna w zakresie 1/6 do 1/8000 sec praca przesłony, wybór trybu dzień/noc w trybie ręcznym i automatycznym, z poziomu z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem możliwość automatycznej regulacji balansu bieli, światła wstecznego (BLC) obsługa co najmniej 64 stref prywatności. Ustawienie stref musi odbywać się z poziomu aplikacji klienckiej zaoferowanego systemu zarządzania obrazem obsługa wejścia i wyjścia audio z próbkowaniem co najmniej 8 khz wbudowany wewnętrzny zegar RTC wyjście lokalne video w standardzie PAL obsługa kart SD/SDHC/SDXC w klasie 6 dla celów lokalnego zapisu 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, którego stan widoczny jest w zaoferowanym systemie zarządzania obrazem wbudowany port RJ45 100Base-TX wsparcie dla ONVIF, zarządzania przez WWW (HTTPS) obsługa protokołów RSTP, RTCP, IGMP, DHCP, SOAP, HTTP, HTTPS, Zeroconf obsługa trybów strumieniowania RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/ RTSP/HTTPS/TCP, HTTP z uwagi na konieczność montażu na lekkich słupach aluminiowych, waga kamery wraz z zastosowaną obudową zewnętrzną nie powinna przekraczać 2,2 kg zasilanie kamery może być realizowane w jednym z trybów: 802.3af lub 12VDC przy poborze mocy nie większym niż 6W, 24VAC przy poborze mocy nie większym niż 8VA kamera musi spełniać normy odporności elektromagnetycznej EN Class B i EN kamera musi posiadać co najmniej 3-letnią gwarancję producenta III.4. Wymagania minimalne dla doświetlacza podczerwieni oświetlacz musi zapewnić doświetlenie sceny na dystansie do 155m przy 20-stopniowym kącie promieniowania, z możliwością wymiany soczewek na szersze kąty promieniowania (do 120 stopni) doświetlanie musi być zrealizowane w długości fali nie mniejszej niż 850nm za pomocą diod LED typu SMT zasilanie 24VAC z zużyciem mocy nie przekraczającym 50W obudowa w klasie szczelności IP66, zapewniająca pracę w zakresie temperatur -40 do +50 st. C. wbudowana fotokomórka automatycznie załączająca doświetlacz po zmroku możliwość zdalnej regulacji mocy w zakresie 20 do 100%, czułości załączenia, resetu urządzenia za pomocą dedykowanego pilota (nie wchodzi w zakres dostawy) długi czas życia urządzenia, potwierdzony 5-letnią gwarancją producenta

9 4.Wymagania minimalne dla serwera systemu VMS Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. Płyta główna z możliwością instalacji minimum jednego fizycznego procesora dwu, cztero, sześcio, ośmio lub dziesięciordzeniowego minimum 6 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania łącznie co najmniej 192GB pamięci RAM możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBE płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Procesor Jeden procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 175 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji jednoprocesorowej Pamięć RAM minimum 8 GB pamięci RAM Sloty PCI Express minimum jeden slot sloty PCI Express x8 generacji trzeciej o prędkości x4 minimum jeden slot sloty PCI Express x16 generacji trzeciej generacji pełnej wysokości Wbudowane porty minimum 5 portów USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub Karta graficzna zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli Interfejsy sieciowe minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla TCP Offload Kontroler dyskowy sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 Wewnętrzna pamięć masowa możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera zainstalowane 2 dyski twardeo o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia

10 typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde Napęd optyczny zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD Bezpieczeństwo i system diagnostyczny panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera zintegrowany z płytą główną moduł TPM wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą Chłodzenie i zasilanie minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 350 Wat każdy Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność: komunikacja poprzez interfejs RJ45;podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging; wbudowana diagnostyka; wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych; dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń; monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera; zdalna instalacja systemów operacyjnych; wsparcie dla IPv4 i IPv6; zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii; integracja z Active Directory możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) Gwarancja trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę

11 internetową producenta lub jego przedstawiciela dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim Certyfikaty serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere Wymagania minimalne dla systemu zarządzania obrazem Podane wymagania dotyczą możliwości oferowanego oprogramowania, w zależności od zakupionej licencji. Przedmiotem niniejszego postępowania, jest dostarczenie oprogramowania w wersji podstawowej, z licencją na 18 kamer, 1 serwer, 2 równolegle podłączone stacje operatora. Z uwagi na rozwojowy charakter systemu, Zamawiający musi posiadać możliwość aktualizacji systemu do uzyskania pełnej funkcjonalności w każdym czasie, bez jego wymiany a jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji. Funkcjonalności oprogramowania serwera praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 200 kamer i co najmniej 20 serwerów otwarta architektura klient-serwer pozwalająca na podłączenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urządzeń możliwość nagrywania z co najmniej 24 kamer na jednym serwerze wsparcie dla kamer sieciowych obsługujących powszechnie stosowane kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264 autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwością importu użytkowników z domeny systemu Windows obsługa kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) do 29 Mpix włącznie szybkość nagrywania: do 100 klatek na sekundę (na kamerę) oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia dotyczące użytkowników: logowanie, wylogowania użytkownika, serwer zmienił ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urządzenia, urządzenie podłączone, urządzenie odłączone, wyjście cyfrowe wyzwalane, dodanie zakładek, zakładka zaktualizowana, skasowanie zakładki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiału wideo, aktywacja głośnika, głośnik wyłączony, otwarciu macierzy wirtualnej monitorów, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usunięty, dodanie strony internetowej, strona internetowa zaktualizowana, strona internetowa skasowana oprogramowanie ma zapewnić grupowanie wszystkich serwerów w celu zapewnienia ciągłości pracy

12 systemu na wypadek awarii któregoś z nich dane o użytkownikach, ich aktywności zdarzeniach, alarmach pozostają niezmienione, nie ulegają utracie w sytuacji awarii któregoś serwera w sieci grupie ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla każdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu ustawienia parametrów rejestracji: ilość klatek/s, rozdzielczość, jakość kompresji przynajmniej 10 poziomów kompresji w tym wizualnie bezstratną; oprogramowanie musi zapewnić opcję nagrywania buforowego przed zdarzeniem i nagrywania po zdarzeniu oprogramowanie musi zapewnić opcję zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku zdarzeń w polu widzenia kamery oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego kasowania najstarszych kopii zapasowych w przypadku wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych oprogramowanie musi posiadać możliwość rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który można określić indywidualnie dla każdego źródła video. Harmonogram powinien zawierać obsługę następujących parametrów: tryb nagrywania, ciągłe nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejścia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo nagrywanie ciągłe, nagrywanie z detekcją ruchu lub zdarzenia; możliwość konfigurowania co najmniej 3 stref prywatności w polu widzenia jednej kamery możliwość konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia jednej kamery obsługa detekcji ruchu, zdarzeń alarmowych, wejść / wyjść alarmowych, stref prywatności z podłączonych kamer z powiadamianiem na alarmowanie o zaniku obrazu na którejś z kamer, sabotażu zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych możliwość sterowania kamerami obrotowymi PTZ co najmniej 10 programowalnych pozycji dla każdej kamery obrotowej możliwość konfigurowania tras patrolowych w każdej kamerze obrotowej wysterowanie kamery obrotowej we wcześniej zaprogramowaną pozycję presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.) możliwość zaimplementowania narzędzi (algorytmów) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych) oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia na serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w działaniu serwera aplikacji, niski stan zasobów serwera aplikacji, błąd instalacji serwera aplikacji, licencja wkrótce wygaśnie, licencja wygasła, błąd bazy danych, błąd inicjalizacji danych, błąd partycji, powrót działania partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, błąd zapisu danych, rozpoczęcie uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakończona, aktualizacja danych nie powiodła się,

13 rozpoczęcie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakończone, odzyskiwanie danych nie powiodło się, zapisywanie zakładki nie powiodło się, połączenie sieciowe nawiązanie, połączenie sieciowe stracone, błąd wysyłania a, błąd sprzętowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczęto, archiwizacja zakończona, kopia zapasowa nie powiodła się, połączenie z serwerem utracone sterowanie wejściami i wyjściami alarmowymi kamer i wideo serwerów system musi zapewniać możliwość zdalnego przydzielania uprawnień dostępu przez administratorów systemu różnym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca system musi mieć możliwość generowania i eskalowania alarmów w oparciu o czas wystąpienia i priorytet system musi mieć możliwość tworzenia i zabezpieczenia prywatnych zakładek odnoszących się do zdarzeń materiału wideo, które operator chce przekazać do dalszej analizy możliwość niezależnego przyporządkowania uprawnień każdemu z użytkowników systemu: podgląd na żywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego materiału, eksport materiału wideo, konfiguracja systemu, zarządzanie użytkownikami funkcja raportowania o aktywności użytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Możliwość zapisania wyników raportu do pliku. Funkcjonalności oprogramowania stacji operatorskiej (klienckiej). oglądanie pełnych jakościowo obrazów, wsparcie dla kompresji, co najmniej: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264 wsparcie pracy wielomonitorowej - minimum 6 monitorów na jedną stację kliencką możliwość uzyskania podglądu w podziale od 1 x 1 do 8 x 8 na każdym monitorze możliwość wyświetlania widoków z kamer na żywo, widoków z materiału zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron html możliwość swobodnego wyboru co ma być wyświetlane na wybranym polu: widok z kamery, mapa, strona html wyszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo w oparciu o wielorakie kryteria np. zdarzenia typu wykryto ruch, aktywności wejść alarmowych, indeksy, oś czasu, itp. funkcja dołączania programu klienckiego do oglądania nagrań eksportowanych na zewnętrzne nośniki np: CD, DVD cyfrowy zoom w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum oprogramowanie musi posiadać możliwość wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych, przejrzystych map umożliwiających wskazanie zasięgu danej kamery na obiekcie oprogramowanie musi zapewnić możliwość ręcznego włączenia nagrywania przez użytkownika oprogramowanie musi zapewniać możliwość definiowania automatycznie maksymalnego czasu rejestracji manualnej wyzwolonej przez użytkownika możliwość kooperacyjnej pracy operatorów systemu poprzez błyskawiczne dzielenie się oglądanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku wystąpienia zdarzenia, kilku operatorów ma mieć możliwość oglądani dokładnie tego samego co wybrany operator system ma mieć możliwość rozbudowy o opcjonalny, w pełni integralny moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR)

14 możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu oprogramowanie ma zapewniać pełną dowolność i skalowalność kształtowania wyświetlanych informacji, obrazów z kamer na każdym wykorzystywanym, podłączonym do stacji oglądowej monitorze oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania na tym samym monitorze podpiętym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie na żywo i nagranego możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualną eskalacją zdarzeń pełne zarządzanie opcjami alarmów (przejmowanie, zatwierdzanie, eskalacja) autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości importu użytkowników z domeny systemu Windows oprogramowanie ma zapewniać kolaboracyjną współpracę niezależnych operatorów systemu poprzez możliwość przekazania przez jednego operatora oglądanych przez niego widoków z kamer innemu operatorowi w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzeń z kamer przez kilku operatorów oprogramowanie musi zapewniać możliwość obrotu obrazu z kamery o 90 ⁰, 180 ⁰, 270⁰ sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą myszy komputerowej lub joysticka transmisja dźwięku: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego, obsługa dźwięku w podglądzie na żywo oraz w podglądzie przy odtwarzaniu nagrań z archiwum oprogramowanie dla stacji operatorskiej (klienckiej) musi być dostępne w polskiej wersji językowej. Oprogramowanie poza obsługą kamer (wyświetlanie, sterowanie, zarządzanie alarmami) musi umożliwiać prezentowanie wielopoziomowych map z zaznaczonymi obiektami polami widzenia kamer na obiekcie oraz umożliwiać przełączanie się pomiędzy tymi obiektami oprogramowanie musi współpracować (poprzez ONVIF) z szeregiem dostępnych na rynku rozwiązań sprzętowych: kamer sieciowych o standardowych i podwyższonych rozdzielczościach (kamery megapikselowe), kamer analogowych, serwerów wizyjnych - zapewnić możliwość dalszej rozbudowy systemu o kolejne urządzenia, kamery podłączane do struktury sieci IP. Podstawowe funkcjonalności użytkowe systemu ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, automatyczną (zgodnie z harmonogramem) ich rejestracją system powinien umożliwiać korzystanie z komputerów, serwerów, pamięci masowej i przełączników od dowolnego producenta z komponentami, które spełniają minimalne wymagania; oprogramowanie powinno być skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientów, serwerów i kamer oprogramowanie musi zawierać aplikację gateway, która pozwala podłączyć urządzenia mobilne do systemu. Mobilny klient musi być obsługiwany przez urządzenia mobilne z systemem Android i Apple możliwość zdalnego (z dowolnego miejsca systemu), ręcznego i automatycznego sterowania parametrami (Pan/Tilt/Zoom) kamer wielu producentów oprogramowanie zarządzające serwera i klienta muszą posiadać możliwość instalacji na jednej maszynie jak również na oddzielnych tworząc architekturę klient-serwer system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację jednocześnie strumienia danych

15 niskiej i wysokiej jakości. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania okresu przechowywania strumienia wysokiej jakości, tak, aby strumień ten został usunięty po określonym czasie a strumień niskiej jakości pozostawał do końca żądanego okresu przechowywania system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne zmniejszenie poklatkowości do ½ lub ¼ zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 w celu optymalizacji czasu przechowywania nagranego materiału wideo system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu do co najmniej 200 TB oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację do najnowszej wersji bez konieczności odinstalowywania poprzedniej wersji oprogramowanie musi automatycznie wykrywać wszystkie serwery uruchomione na komputerach podłączonych do tej samej sieci co klient oprogramowanie musi mieć funkcję wyszukiwania, aby wykryć serwery uruchomione na komputerach połączonych w innym segmencie sieci niż klient, za pomocą adresów IP lub nazw hostów oprogramowanie do zarządzania wideo w sieci (musi umożliwiać zarządzanie i synchronizację serwerów w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowała utraty danych i ustawień systemu niezależne definiowanie parametrów dla każdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie) jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w tym samym czasie archiwizacja nagrań na nośnikach DVD i CD. Szczegółowe parametry funkcjonalne i użytkowe dla systemu rozbudowa systemu możliwa w każdej chwili nawet o pojedynczą kamerę niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji, sterowania, jednoczesny zapis wielu kanałów wideo centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu alarmowanie o zaniku sygnału wideo na którymś z wejść możliwość wyświetlania obrazów z kamer w formatach okien podzielonych zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) różnych producentów możliwość wykonywania zbliżeń z danej kamery z jednoczesną bezstratną rejestracją obrazu z całego pola widzenia kamery i optymalizacją wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacji; możliwość tworzenia wielowarstwowych map terenu objętego zasięgiem kamer możliwość umieszczania na mapach punktów kamerowych wraz z graficznym określeniem zasięgu pola ich widzenia oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego logowania się do NVR oprogramowanie musi zapewnić możliwość monitorowania dostępu użytkownika do każdego klastra serwerów oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego wylogowania z NVR, gdy aplikacja nie jest używana możliwość natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez kliknięcie

16 ikony kamery na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazów z danej kamery np. sceneria ogólna wraz z jednoczesną wizualizacją wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybór z poziomu listy, mapy terenu) oprogramowanie musi zapewnić możliwość importowania i eksportowania ustawień klienta, takich jak mapy, widoki i strony internetowe oprogramowanie musi zapewnić możliwość ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych przesyłanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej możliwość sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na każdym stanowisku operatorskim w systemie za pomocą pulpitu sterującego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikację klienta możliwość zarządzania nagranym materiałem, a w szczególności zbliżania dowolnie wybranego fragmentu z zapewnieniem jakości pozwalającej na weryfikację szczegółów obiektu (np. twarzy osoby przebywającej na trybunie) oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie obrazu na żywo jak i nagranego materiału wideo oraz strumienia audio na tym samym ekranie jednocześnie oprogramowanie musi umożliwiać oglądanie tego samego strumienia wideo na żywo lub nagranego na różnych poziomach zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku oprogramowanie musi umożliwiać nawigację na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz, linię czasu lub zdarzenia oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zakładek na nagraniach wideo i audio z wielu źródeł, wyświetlanie zakładek na osi czasu, i opcję wyszukiwania zakładek oprogramowanie musi umożliwiać ochronę zakładek tak, aby dane wideo i audio nie były nadpisywane oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie zakładek na podstawie różnych kryteriów, w tym nazwy zakładek, notatek i powiązanych nazw kamer; oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dźwięku w oparciu o różne kryteria, w tym o czas, datę, źródła wideo i zdarzenia; oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych przez użytkownika; oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o czas, datę, źródła wideo i wyświetlić wyniki jako serię miniatur; oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe; oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania nagrań wideo w oparciu o transakcje z urządzeń typu point-of-sales oprogramowanie musi umożliwiać konwersję materiału wideo, który został wyeksportowany w natywnym formacie do innych popularnych formatów przesyłanie obrazów optymalnej jakości pomiędzy serwerami rejestrującymi a stacjami operatorskimi możliwość przesyłania tylko wybranych fragmentów obrazu pomiędzy serwerami rejestrującymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostępnego pasma z zastrzeżeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazów z najlepszą dostępną jakością; obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie (z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu) o każdym zaniku sygnału, zasilania, otwarciu drzwi, itp.

17 rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie zawierającej datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia możliwość elastycznego kreowania reguł definiujących automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umożliwia automatyczne reagowanie na wcześniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy) możliwość elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy użyciu kalendarza pozwalającego na wybór trybów pracy: rejestracja całości materiału, ruchu, zdarzeń, brak rejestracji przy jednoczesnym podglądzie na żywo, itp. możliwość zwiększenia liczby stanowisk operatorskich w systemie - bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji możliwość uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji w oparciu o sieć komputerową systemu monitoringu administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej włączonej do sieci komputerowej systemu monitoringu

18 Wymagania minimalne dla macierzy dyskowej macierz dyskowa iscsi, dostępne 4 gigabitowe porty do przyłączania serwerów z możliwością agregacji (LACP) obsługa do 16 dysków twardych SATA 3,5" macierz musi zostać dostarczona z dyskami twardymi SATA przeznaczonymi do systemów pamięci masowej w ilości zapewniającej uzyskanie pojemności netto co najmniej 6 GB w RAID5 oraz zapewniającymi automatyczną podmianę dysku w przypadku uszkodzenia (hot spare) interfejs SATA 3.0 Gb/s kontroler macierzowy wspierający RAID 0,1,3,5,6,0+1, JBOD 1 GB pamięci cache jednoczesna obsługa różnych poziomów RAID dynamiczna migracja poziomu RAID natychmiastowa dostępność zasobów (inicjalizacja w tle) wsparcie dla SMART i NCQ automatyczne wykrywanie wyjęcia i włożenia dysku automatyczna odbudowa zawartości uszkodzonego dysku obsługa globalnych i lokalnych dysków spare obsługa wolumenów o pojemności większej od 2TB kontrola dostępu do LUNów (R/W albo RO) możliwość przyłączenia do 32 komputerów (hostów), maks. 16 serwerów w klastrze na wolumen oprogramowanie firmowe w pamięci flash zarządzanie poprzez WWW, Telnet, SNMP, RS232, panel z wbudowanym wyświetlaczem LCD redundantne wentylatory i zasilacze wysokość nie więcej niż 3U szyny montażowe do szafy RACK 19" 5. Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, zawierającą co najmniej: a) zestawienie zainstalowanych urządzeń wraz z ich adresacją, numerami seryjnymi i podstawowymi parametrami konfigracyjnymi b) schemat logiczny i wykonawczy połączeń sieci c) obmiary powykonawcze wraz z kosztorysem powykonawczym (przy czym wyliczoną wartość kosztorysową należy traktować poglądowo a kosztorys nie stanowi podstawy do rozliczenia z Wykonawcą) d) dokumentację powykonawczą tj. ksero dokumentacji projektowej/schematu uwzględniającego lokalizację oraz ilość kamer monitorujących podstawowego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu w 2 egzemplarzach, e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przyjętą do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju (w 3 egzemplarzach) lub kopię dokumentów przekazanych do w/w organu wraz z potwierdzeniem daty złożenia, f) dziennik budowy, g) wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją, przedmiarami i

19 ewentualnie programem zapewnienia jakości, h) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty itp. wbudowanych materiałów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, k) Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów l) Plan serwisowania i przeglądów technicznych wymaganych przez producenta m) Protokół z przeszkolenia pracownika Zamawiającego pod katem prawidłowej obsługi i podstawowej bieżącej konserwacji wykonanego systemu. n) oświadczenie producenta lub autoryzowanego na terenie RP dystrybutora kamer, serwera, półki dyskowej o posiadaniu przez urządzenia gwarancji producenta

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo