Wzór UMOWA Nr Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt obrotowy w terminach i kwotach:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór UMOWA Nr... 2. 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt obrotowy w terminach i kwotach:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór UMOWA Nr... o kredyt obrotowy zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:... zarejestrowanym w Sądzie..., NIP..., REGON..., adres..., kapitał zakładowy... zwanym dalej "Bankiem", reprezentowanym przez: a: Gminą Kurzętnik woj. warmińsko - mazurskie Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 reprezentowanym przez: 1. Wójt Gminy Wojciech Dereszewski przy kontrasygnacie p.o. Z-cy Skarbnika Gminy Janiny Tomaszewskiej zwanym dalej Kredytobiorcą". Udzielenie kredytu 1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i wyborze oferty z dnia... Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego w wysokości ,- PLN.(słownie zł: cztery miliony złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na okres od dnia 01 grudnia 2011 r. do dnia r. na warunkach określonych w niniejszej umowie Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt obrotowy w terminach i kwotach: Jedna transza w wysokości PLN w terminie od 01 grudnia 2011 r., 2. Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub może obniżyć wysokość kredytu, w przypadku gdy Kredytobiorca w ciągu 30 dni od postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji nie rozpocznie jego wykorzystania. 3. Wypłata transzy kredytu będzie dokonana bezgotówkowo, na rachunek obsługi kredytu, a następnie przelewem na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym Brodnica Nr Splata kredytu Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w następujący sposób : Kredytobiorca będzie spłacał kredyt w 48 ratach w okresach kwartalnych po upływie każdego kwartału do 10-tego dnia następnego miesiąca począwszy od r. do r. wraz z naliczonymi przez Bank odsetkami za okres kredytowania 2. Pierwsza rata w wysokości ,00 PLN i każda następna w wysokości ,00 PLN płatna w ostatnim dniu każdego kwartału. Czwarta rata każdego roku płatna jest w dniu 20 grudnia.

2 4. 1. Odsetki naliczone przez Bank w okresach miesięcznych będą spłacane kwartalnie po upływie każdego kwartału do 10-tego dnia następnego miesiąca począwszy od r. do r. na podstawie dyspozycji Banku obciążenia rachunku bieżącego, wskazanego przez Kredytobiorcę lub przyjęcia wpłaty na rachunek kredytowy Kredytobiorcy. 2. Bank dokona ostatecznego rozliczenia dokonanych spłat w dniu spłaty ostatniej raty kredytu. 3. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty należności wynikających z rozliczenia określonego w ust Termin spłaty kredytu nie jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron tzn. wcześniejsza spłata kredytu nie wymaga zgody stron. Za wcześniejszą spłatę kredytu dokonaną z inicjatywy Kredytobiorcy Bank nie może żądać prowizji. 5. Wpłaty na poczet spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zaliczane są przez Bank w następującej kolejności: koszty, odsetki z tytułu należności przeterminowanych, zaległe odsetki umowne, niespłacony w terminie kredyt, bieżące odsetki umowne, bieżąca rata kapitału Kredyt jest ewidencjonowany na rachunku kredytowym.. 2. Kredytobiorca dokona spłaty należności wynikających z niniejszej umowy na w/w rachunek. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na ten rachunek. Prowizje Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych prowizji i opłat związanych z udzielonym kredytem, a w szczególności wynikających z niewykorzystania kredytu jak również z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Wykonawca Bank zostanie zawiadomiony o przedterminowej spłacie kredytu na 10 dni przed wpływem środków na rachunek Wykonawcy Banku Oprocentowanie i warunki zmiany Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę wykonawcy. Wysokość oprocentowania zostanie przez Bank każdorazowo podana do wiadomości Kredytobiorcy w terminie 7 dni od rozpoczęcia kolejnego okresu odsetkowego. Oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym, w którym przyjmuje się, że rok liczy 360 dni a miesiąc 30 dni. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi... % 2. Odsetki od kredytu są naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu i za okres jego wykorzystania. Bank nalicza odsetki począwszy od dnia uruchomienia kredytu (transzy) do dnia poprzedzającego jego całkowita spłatę. 3. O zmianach wysokości oprocentowania Bank będzie informował Kredytobiorcę z tytułu zabezpieczenia kredytu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenie w siedzibie Banku i jego jednostkach organizacyjnych. 4. Zmiana oprocentowania nie stanowi zmiany warunków umowy. 5. Nie spłacenie raty lub całości kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski w

3 stosunku rocznym. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego na dzień zawarcia umowy wynosi.%. W czasie trwania umowy kredytowej oprocentowanie podlega zmianom stosownie do kształtowania się stopy kredytu lombardowego NBP. Zabezpieczenia kredytu Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią: 1) Weksel własny in blanco Kredytobiorcy. 2. Dokumenty, oświadczenia i czynności związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią integralną część tej umowy. 3. Koszty związane z zawarciem umowy kredytu, w tym ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 4. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli w okresie edytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub nastąpiło obniżenie wartości przyjętego zabezpieczenia. Prawa i obowiązki Bank ma prawo do: 1) kontrolowania czy kredyt został wykorzystany na cel określony w 1, 2) dokonywania oceny sytuacji prawnej, finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy oraz stanu i wartości zabezpieczeń kredytu 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1/ udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących udzielonego kredytu, 2/ składania w Banku okresowych sprawozdań finansowych, a także zeznań podatkowych i informacji o sytuacji majątkowej i gospodarczej umożliwiającej ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, 3/ umożliwienia przeprowadzenia przez Bank - w okresie kredytowania - inspekcji związanych z badaniem wykorzystania i możliwości spłaty kredytu, dokonywanych w siedzibie Kredytobiorcy oraz w siedzibach podległych mu jednostek, a także inspekcji przyjętych przez Bank zabezpieczeń prawnych, 4/ Dostarczania na prośbę Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeń prawnych, 5/ powiadamiania Banku o występowaniu o kredyt lub pożyczkę w innym banku, 6/ powiadamiania Banku o udzielonych poręczeniach, 7/ powiadamiania Banku o wszelkich decyzjach, działaniach, faktach i zamierzeniach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną, majątkową i ekonomiczną, w tym o zmianie statusu prawnego. 3. Bank może unieważnić niewykorzystany kredyt lub jego niewykorzystaną transzę, wskutek pogorszenia się wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy w przypadku: 1/ zaklasyfikowania przez Bank należności z tytułu kredytu do należności zagrożonych, 2/ opóźnień w spłacie odsetek od wykorzystanej części kredytu, przekraczających 30 dni, 3/ wystąpienia zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych Kredytobiorcy, 4/ zmniejszenia wartości zabezpieczeń spłaty kredytu,

4 Złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub innych danych i informacji, stanowiących podstawę udzielenia kredytu lub ustanowienia prawnego zabezpieczenia jego spłaty. 4. Unieważnienie transzy kredytu skutkuje obniżeniem wysokości przyznanego kredytu do poziomu środków wykorzystanych na dzień unieważnienia, natomiast unieważnienie całej kwoty kredytu skutkuje wygaśnięciem zawartej umowy kredytowej. 5. O unieważnieniu całej kwoty kredytu lub jego części, Bank informuje Kredytobiorcę niezwłocznie, w formie pisemnej, przesłanej listem poleconym. 6. Zadłużenie kredytowe, zaewidencjonowane na dzień unieważnienia, podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w 4.1. niniejszej umowy, z tym że okres kredytowania ulega odpowiedniemu skróceniu a ilość rat odpowiedniemu zmniejszeniu. Opóźnienia w spłacie W razie nie spłacenia przez Kredytobiorcę kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności, niespłacona kwota zostaje przeksięgowana na rachunek kredytu przeterminowanego oprocentowanego w wysokości stawki określonej w Ofercie publicznej Banku dla zadłużenia przeterminowanego. 2. Odsetki niespłacone przez Kredytobiorcę w umownym terminie płatności Bank przenosi na rachunek odsetek zapadłych niespłaconych oraz ma prawo do podwyższenia oprocentowania całego nie zapadłego kredytu za okres zalegania z zapłatą odsetek odpowiednio do długości okresu utrzymania się zaległości. 3. Wszczęcie postępowania windykacyjnego może nastąpić po upływie okresu wskazanego przez Bank w wezwaniu Klienta do spłaty zadłużenia. 4. O występujących opóźnieniach w spłacie należności Banku powstałych z tytułu niniejszej umowy, Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę, poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przesyłając upomnienia, wezwania do zapłaty lub pisma informujące obowiązujące zgodnie z odpowiednią procedurą. Warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy W razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane i/lub nie wywiązywania się przez Kredytobiorcę z zobowiązań określonych w 9.2. i 15. albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może: 1) obniżyć kwotę przyznanego kredytu, 2) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub części, 3) podwyższyć oprocentowanie kredytu (marżę na ryzyko) w związku z koniecznością tworzenia przez Bank rezerw celowych na podstawie odrębnych przepisów, 4) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu 5) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że program naprawczy nie jest w należyty sposób realizowany Bank może wypowiedzieć umowę zgodnie z zapisami punktu 2) i ustępu Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni. 3. W razie stwierdzenia przez Bank, że Kredytobiorca: 1) złożył fałszywe dokumenty lub podał fałszywe dane, stanowiące podstawę udzielenia kredytu,

5 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, dotyczące któregokolwiek z prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, Bank może odstąpić od umowy za uprzednim poinformowaniem Kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynach tego odstąpienia. 4. Po upływie okresu wypowiedzenia lub po odstąpieniu od umowy, w przypadku o którym mowa wyżej, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami. 5. O niespłaceniu kredytu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy Bank powiadamia poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6. W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego, przy czym zobowiązany jest do spłaty w tym terminie kredytu wraz z odsetkami. Upoważnienia Kredytobiorca może upoważnić Bank do pobierania spłat kapitału i odsetek w terminach umownych z jego rachunku nr... i zobowiązuje się zapewnić odpowiednią wysokość środków dla realizacji upoważnienia. 2. Kredytobiorca wyraża zgodę na obciążanie jego rachunku bieżącego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, wymagalnymi kwotami należnymi Bankowi na spłatę zadłużenia przeterminowanego powstałego w wyniku niespłacenia kredytu oraz odsetek w terminach umownych, bez jego dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorca oświadcza, że : 1) zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo bankowe, poddaje się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z tej umowy, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty... zł (słownie złotych:...) 2) egzekucja obejmuje wszelkie należności wynikające z tej umowy, a także koszty postępowania sądowego związane z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 3) Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia... Zobowiązania kredytobiorcy 14. Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem, 2) wywiązania się ze wszystkich obowiązków względem Banku wynikających z tej umowy oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwiska, (nazwy), adresu, siedziby i okolicznościach dotyczących jego stanu prawnego.

6 15. Inne postanowienia umowy: 1. Płatności rat kapitałowych będą realizowane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, z tym że jeżeli będzie to dzień świąteczny, sobota, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Spłata rat odsetkowych będzie następowała kwartalnie po upływie każdego kwartału do 10-tego dnia następnego miesiąca. Pozostałe zasady jak dla rat kapitałowych. 2. Płatności odsetek w terminie o którym mowa w pkt. 1 są bezwzględnie wymagane. 3. Płatności rat kapitałowych w terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie jest bezwzględnie wymagana, pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas określony. Wniosek powinien być złożony w Banku, na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może przekraczać poza okres kredytowania. Niespłacona rata kapitału wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitału w okresie kredytowania, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji. 4. Po każdorazowym przesunięciu terminów spłaty raty kapitału Bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitału i odsetek, stosownie do treści siwz Kredytobiorcy o odroczeniu terminu płatności, za powyższą czynność Bank nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji. 5. Bank udzieli karencji w spłacie pierwszej raty kapitału do. 6. Kredytobiorca zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, tj..r. jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż w par. 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania. Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzedniego powiadomienia Banku co spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości i wielkości rat odsetkowych. 7. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usług; 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającej się procedury postępowania przetargowego; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych, 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 6) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; Postanowienia końcowe Bank doręcza pisma Kredytobiorcy z tytułu zabezpieczenia kredytu na adres podany w niniejszej umowie i innych dokumentach do niej dołączonych, bądź też na inny podany adres. 2. Odmowa przyjęcia pisma lub adnotacja poczty nie podjęto w terminie" (awizo), adresat nieznany", adresat wyprowadził się" lub podobne wywołuje skutki doręczenia. 3. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze w trybie art. 138 i 139 kodeksu postępowania cywilnego.

7 Zgodnie z art. 105 ust. 4b i 4c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Bank może przekazywać do Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr prowadzonej przez Związek Banków Polskich oraz Biurom Informacji Gospodarczej na zasadach i w zakresie obowiązujących przepisów informacje o zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z niniejszej umowy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) łączna kwota zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 500 zł, 2) zobowiązania są wymagalne od co najmniej 60 dni, 3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez Kredytobiorcę, a jeżeli Kredytobiorca nie wskazał takiego adresu na adres siedziby Kredytobiorcy (lub adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy), wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 2. Na podstawie art. 105 ust. 4d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 3. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazanych przez Bank, a dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od wygaśnięcia jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy oraz 2 lata od dnia otrzymania przez w/w biuro zapytania z Banku, powstałego w związku ze złożeniem przez Kredytobiorcę wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe. Dane te mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. bankom oraz innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym. 4. Bank może zlecić dochodzenie swoich roszczeń osobom trzecim, na co Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę. Kredytobiorca wyraża zgodę na zbycie wymagalnych wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych osób w przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z warunków niniejszej umowy. Bank zawiadomi Kredytobiorcę odrębnym pismem o podmiocie, który będzie dochodził w jego imieniu roszczeń i o zakresie danych przekazanych przez Bank lub o nabywcy wierzytelności. Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu wykonywania przez Bank niezbędnych czynności bankowych w zbiorze danych Banku, na warunkach określonych w art. 23. ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych dla celów marketingowych i promocji produktów finansowych oferowanych przez Bank, także po wygaśnięciu Umowy Kredytu. Bank zobowiązuje się w zakresie danych osobowych Kredytobiorcy do ochrony tych danych oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 4 oraz w art Ustawy z dnia

8 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100 poz. 442 ze zm.) Bank zobowiązuje się do przedstawienia danych osobowych na żądanie Kredytobiorcy do wglądu oraz umożliwienie ich korekty w przypadku niezgodności danych. Kredytobiorcy przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 w/w Ustawy o ochronie danych osobowych W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: a/ ustawa Prawo bankowe, b/ ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 19. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku lub jego Oddziału. 20. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 21. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem Kasztelu Rycerskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między:

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: UMOWA - projekt kredytu długoterminowego W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: 1. Gminą Zapolice, Plac Strażacki 5, Zapolice (98-161), reprezentowaną przez: Wójta Jana Zaborowskiego,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... 2009 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PROJEKT UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr w dniu..pomiędzy......., zwanym dalej Udzielającym reprezentowanym przez: 1. 2. a Gminą Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują:

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: 1. Stanisław Skaja - Starosta 2. Przemysław Biesek - Talewski - Wicestarosta przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r.

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) nr INW.272...2013 zawarta w dniu...2013r. pomiędzy: Gminą Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez:

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez: UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej projekt... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. ... zał cznik nr 1 Kwota, okres oraz cel kredytowania ,00 zł

WZÓR UMOWA NR. ... zał cznik nr 1 Kwota, okres oraz cel kredytowania ,00 zł UMOWA NR. W dniu... r. pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166: reprezentowaną przez: zwaną dalej Kredytobiorcą a... będącym płatnikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Projekt. UMOWA Nr. W dniu. r. pomiędzy Bankiem, zwanym dalej reprezentowanym przez:

Załącznik nr 2. Projekt. UMOWA Nr. W dniu. r. pomiędzy Bankiem, zwanym dalej reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 UMOWA Nr Projekt W dniu. r. pomiędzy Bankiem, zwanym dalej reprezentowanym przez: 1) 2) a Gminą Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 29-105 Krasocin zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy W dniu r. w Szczekocinach pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny którą reprezentuje: 1) mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP.272.17.2011

UMOWA NR ZP.272.17.2011 UMOWA NR ZP.272.17.2011 W dniu... r. pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166: reprezentowaną przez: zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo