1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów"

Transkrypt

1 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) Studia stacjonarne 1.5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat 1.6. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia Kształcenie w ramach kierunku zarządzanie umiejscowione jest w obszarze nauk społecznych Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie odnoszą się do dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu (dyscyplina podstawowa) oraz dyscyplin pokrewnych: ekonomia, finanse, socjologia, psychologia i prawo Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Misja UEP Jesteśmy wspólnotą akademicką, której zależy na budowaniu PRESTIŻ-u Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzimy badania naukowe, które istotnie wzbogacają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, a przez kształcenie studentów i doktorantów przygotowujemy na wysokim poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom rynku pracy i podejmować aktywność naukową. Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są: P prawda R rzetelność E elitarność S szacunek T transparentność I innowacyjność Ż życzliwość Poprzez realizację przyjętego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dąży do wzmocnienia pozycji uczelni jako wiodącej, prestiżowej, a 1

2 zarazem jednej z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce, poważanej za wysoką jakość działalności edukacyjnej. Program kształcenia na kierunku Zarządzanie stwarza możliwości samorealizacji studentów. Głównym celem Uniwersytetu Ekonomicznego określonym w misji jest przygotowanie na najwyższym poziomie kadry zdolnej skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Kierunek studiów Zarządzanie realizuje ten cel poprzez proces kształcenia i program studiów gwarantujący efekty kształcenia w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu niezbędne dla skutecznego menedżera we współczesnej gospodarce. W programie położono nacisk nie tylko na wiedzę ale także na umiejętności studentów w zakresie myślenia analitycznego i podejmowania racjonalnych decyzji uwzględniających skutki ekonomiczne i społeczno-przyrodnicze oraz na rozwój kompetencji społecznych studentów, takich jak współpraca, przywództwo oraz dążenie do uczenia się przez całe życie. Kierunek studiów stawia na przekazywanie studentom wartości określonych w misji Uniwersytetu Ekonomicznego takich jak: prawda (P), rzetelność (R), elitarność (E), szacunek (S), transparentność (T), innowacyjność (I) i życzliwość (Ż). Program kształcenia wpisuje się w cele i strategię uczelni w zakresie rozwoju ofert studiów (zadanie zapisane w Karcie Strategicznej UEP) przez zmodyfikowanie i poszerzenie oferty kierunkowej i specjalnościowej oraz zwiększanie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych Opis specjalności tworzących kierunek, w szczególności cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów Główne cele kształcenia na kierunku Zarządzanie to: przekazanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie działań strategicznych i taktycznych w różnych sferach funkcjonowania organizacji w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie u studentów umiejętności zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzania w warunkach internacjonalizacji i globalizacji oraz różnic kulturowych, kształtowanie umiejętności szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, a w szczególności we wspomaganiu decyzji menedżerskich w warunkach funkcjonowania biznesu w skali ogólnoświatowej, będących konsekwencją transformacji gospodarki elektronicznej oraz procesu kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Celem poznawczym procesu kształcenia jest wyjaśnienie stosowanej w ekonomii i naukach o zarządzaniu terminologii, przedstawienie najnowszych koncepcji teoretycznych, a także wyjaśnienie zjawisk zachodzących w zorganizowanych zespołach ludzkich. Działalność dydaktyczna na kierunku Zarządzanie jest ukierunkowana na kształtowanie postaw i etycznych zachowań w działalności gospodarczej, a w szczególności: uczciwości i rzetelności profesjonalnej, przekonaniu o potrzebie kojarzenia celów biznesowych z celami ogólnospołecznymi, przekonania o wysokiej wartości profesjonalizmu w działalności praktycznej, świadomości znaczenia wiedzy na poziomie uniwersyteckim. W procesie dydaktycznym kształtowana jest także pozytywna motywacja przyszłego absolwenta związana z wykonywaną działalnością profesjonalną, w tym: motywacja do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, 2

3 pozytywne postrzeganie pracy własnej i cudzej, elastyczna adaptacja do zmieniającego się rynku pracy, lojalność wobec pracodawców, współpracowników, partnerów biznesowych i klientów, utrzymanie więzi z Alma Mater. W procesie dydaktycznym kładzie się nacisk na uzyskanie możliwie najwyższej gotowości absolwentów do podejmowania publicznie odpowiedzialnych zadań wykorzystujących ich potencjał kwalifikacyjny. Ponadto, istotnym celem kształcenia jest umożliwienie realizacji potrzeby indywidualizacji studiów, która ma zapewnić wykształcenie absolwentów o różnych sylwetkach zawodowych, w tym: absolwentów o sylwetce menedżera (przygotowanych do objęcia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach), absolwentów o sylwetce sztabowca (przygotowanych do objęcia stanowiska specjalisty w komórkach funkcjonalnych różnego typu organizacji), absolwentów o sylwetce lidera (przygotowanych do pełnienia funkcji przełożonego zespołów ludzkich dowolnego typu), absolwentów o sylwetce przedsiębiorcy (przygotowanych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), absolwentów o sylwetce doradcy (przygotowanych do objęcia stanowisk eksperckich). Absolwent kierunku Zarządzanie na pierwszym stopniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach: pracowników w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania), menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także identyfikacji własnych celów zawodowych, planowania ścieżki kariery i funkcjonowania na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym). Możliwości dalszego kształcenia: Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). 3

4 W ramach kierunku Zarządzanie I stopień w roku akademickim 2013/2014 studenci mają możliwość wyboru jednej z 9 następujących specjalności: 1. Handel i marketing 2. Konsulting gospodarczy 3. Komunikacja w biznesie 4. Logistyka krajowa i międzynarodowa 5. Organizacja i zarządzanie w biznesie 6. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami 7. Zarządzanie przedsiębiorstwami 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Zarządzanie projektami Ad. 1 HANDEL I MARKETING Opis specjalności Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu. Wielu naszych absolwentów pracuje w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych. Wiedza i umiejętności W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, planowania i zarządzania asortymentem towarów, planowania i realizacji badań marketingowych, zarządzania działem sprzedaży, tworzenia i zarządzania sklepem internetowym, planowania i realizacji strategii promocji, planowania i realizacji kampanii reklamowych w Internecie, planowania i realizacji działań merchandisingowych (tworzenia planogramów), komunikacji interpersonalnej i negocjacji, analizy i zasad kształtowania cen, analizy rynku w różnych przekrojach, wprowadzania nowych produktów na rynek, przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami strategie marketingowe przedsiębiorstw wybrane przedmioty: marketing, zarządzanie produktem, marketingowe strategie cen, zarządzanie dystrybucją, plan marketingowy, organizacja kampanii reklamowej, zarządzanie marką, 4

5 zasady działania przedsiębiorstw handlowych z uwzględnieniem globalnie działających sieci handlowych wybrane przedmioty: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, strategie i analiza konkurencji, zarządzanie innowacjami, zorganizowane rynki hurtowe, zarządzanie międzykulturowe, merchandising, biznesplan, handel elektroniczny. komunikacja marketingowa wybrane przedmioty: negocjacje handlowe, organizacja kampanii reklamowych, obsługa klienta, prezentacje i wystąpienia publiczne. W ramach specjalności handel i marketing studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, prowadzonych przez praktyków oraz brać udział w pracach dwóch studenckich kół naukowych działających przy Katedrze Handlu i Marketingu: SKN e- commerce i SKN Marketingu. Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, Brand Manager w firmach produkcyjnych, Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw, Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych, Account Manager w agencjach reklamowych, specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw, analityk w agencji badań marketingowych, analityk ds. mediów. Jednocześnie studia na specjalności handel i marketing przygotowują do prowadzenia własnej firmy. Ad.2 KONSULTING GOSPODARCZY Opis specjalności Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interakcyjności. Wiedza i umiejętności Studia na specjalności konsulting gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozowania oraz skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów strategicznych, podejmowania decyzji wynikających z analizy uwarunkowań działalności gospodarczej, szacowania potencjału strategicznego podmiotów gospodarczych, formułowania i oceny opcji strategicznych, symulacji i analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, 5

6 efektywnego zarządzania projektem, zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces, zarządzania i proces doradztwa gospodarczego, raportowania, prezentowania i wizualizacji informacji, skutecznego negocjowania, budowy relacji interpersonalnych. Absolwent studiów I stopnia specjalności konsulting gospodarczy powinien posiadać ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w szczególności w obszarze planowania strategicznego. Powinien posiadać umiejętność diagnozowania i analizy problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien także posiadać umiejętności analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami Oferta programowa specjalności konsulting gospodarczy budowana była przy założeniu konieczności wykształcenia kompletnych umiejętności potrzebnych analitykowi, konsultantowi i menedżerowi. W związku z tym w ramach oferty znajdują się przedmioty, które kształtują kwalifikacje podobne do uzyskiwanych przez absolwentów innych specjalności, jednak których rozproszenie wymagałoby od studenta podjęcia studiów na kilku specjalnościach. Jednocześnie zaproponowano studentom nowe, oryginalne przedmioty, dotychczas niespotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności. Przedmioty obowiązkowe na I stopniu studiów to: audyt marketingowy, usprawnienia organizacyjne, obsługa klienta korporacyjnego, informatyka w zarządzaniu projektami, analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, techniki raportowania. Dodatkowo proponujemy aż 19 przedmiotów specjalnościowych do wyboru. Profil absolwenta Absolwent specjalności konsulting gospodarczy powinien być przygotowany do podjęcia pracy analityka lub doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, asystenta czy doradcy prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym, jak również zarządzającego procesami gospodarczymi. Specjalność konsulting gospodarczy na I stopniu studiów przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze analityka zjawisk gospodarczych. Absolwent specjalności powinien być przygotowany do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jak i działach analiz strategicznych przedsiębiorstw. W szczególności absolwent I stopnia studiów powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku: analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych, analityka branżowego, sektorowego, analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe, analityka zdrowia organizacji, analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania. Specjalność konsulting gospodarczy jest nową ofertą dydaktyczną Wydziału Zarządzania. Podejmując studia na tej specjalności możesz stać się podmiotem w nowym, ambitnym przedsięwzięciu i jednym z pierwszych absolwentów z unikatowym dyplomem. Ad. 3 KOMUNIKACJA W BIZNESIE 6

7 Opis specjalności Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy. Komunikacja w biznesie to specjalność, na której możesz zdobyć uniwersalne umiejętności mające decydujący wpływ na pełen sukcesów przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę, gdyż każdy musi się komunikować, ale nie każdy potrafi robić to skutecznie. W programie studiów licencjackich dominują przedmioty, których zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z szeroko pojętej komunikacji (np. prezentacje i wystąpienia publiczne, negocjacje, techniki sprzedaży, tworzenie kampanii reklamowych) Wiedza i umiejętności W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie: jak budować swój własny wizerunek i wizerunek przedsiębiorstwa, jak skutecznie negocjować kontrakty z Polakami i obcokrajowcami, jak kreować i zarządzać marką, jak budować oryginalne kampanie promocyjne, jak wykorzystać nowoczesne kanały komunikacji marketingowej, jak stosować zasady i techniki profesjonalnej sprzedaży, jak tworzyć skuteczne programy lojalnościowe, jak występować publicznie i przekonywać do siebie innych, jak wygrać na rynku i odnieść sukces w biznesie. Wybrane przedmioty Studiującym na specjalności komunikacja w biznesie oferowane są następujące przedmioty: strategia promocji, komunikacja międzyludzka, zachowania nabywców, komunikacja multimedialna, reklama, techniki sprzedaży, marketing bezpośredni, negocjacje, strategia opakowania i design, targi i eventy, korespondencja biznesowa, komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Public Relations, prezentacje i wystąpienia publiczne, rola lidera w pracy zespołowej, Methods and Instruments of Marketing Communications, Marketing Strategies Polish Cases and Experience, Leadership, Loyalty programs, Entrepreneurial Marketing, Konsumentenverhalten. Europäische und Weltliche Trends, Kommunikation und Verhandlungen Internationale Aspekte. 7

8 Profil absolwenta Wiedza i umiejętności, jakie można nabyć na specjalności komunikacja w biznesie, potrzebne są na każdym szczeblu kariery zawodowej, a także w życiu osobistym. Kończąc studia, można ubiegać się o posadę m.in. na następujących stanowiskach: menedżer ds. komunikacji marketingowej, menedżer ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. Public Relations, menedżer ds. promocji, menedżer produktu, marki, menedżer ds. sprzedaży, specjalista ds. kontaktów z klientami, trener biznesu. Ad. 4 LOGISTYKA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA Opis specjalności Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami. Jednak we współczesnym świecie zarządzanie logistyczne polega przede wszystkim na kierowaniu takimi przepływami między przedsiębiorstwami tworzącymi sieci (łańcuchy dostaw), które są najczęściej korporacjami międzynarodowymi. Studia uczą zarządzać procesami transportu, magazynowania, obsługi zapasów oraz innymi działaniami tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje po możliwie najniższych kosztach. Specjalność przygotowuje do wykonywania wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów. Wiedza i umiejętności Specjalność przygotowuje analityków, menedżerów i projektantów systemów logistycznych. Studenci zyskują wiedzę na temat wspomnianych przepływów materiałów i informacji, poznają instrumenty zarządzania logistycznego i uczą się, jak je stosować. Absolwenci specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami logistyka strategiczna wybrane przedmioty: Międzynarodowe strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, Ocena systemów logistycznych, logistyka operacyjna wybrane przedmioty: Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie zapasami, zarządzanie transportem, Koszty logistyki, międzynarodowy rynek usług logistycznych wybrane przedmioty: Systemy transportowe, Prawo transportowe, Branża usług logistycznych. Profil absolwenta Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych, 8

9 usługowych itd. Nadto zapotrzebowanie na absolwentów zgłasza ciągle rosnąca branża usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych itd.). Na specjalności kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania, umiejętności analizowania problemów logistycznych w różnej skali i zdolność projektowania systemów logistycznych. Ad. 5 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE Opis specjalności Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Wyróżnikiem specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie na tle innych specjalności oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jest: nastawienie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami; proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizacje; przyjęta w modelu kształcenia na specjalności logika układu zajęć jest logiką od ogółu do szczegółu, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych (takich jak modele biznesu), a dopiero następnie przechodzenie do problemów szczegółowych (takich jak projektowanie struktur organizacyjnych); silne osadzenie wykładanych treści w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno o teoretycznych, jak i empirycznych aspektach zarządzania; zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i instytucjach na wszystkich poziomach zarządzania (z silnym dowartościowaniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym; zajęcia współprowadzone przez praktyków gospodarczych; przyjęty kompleksowy model kształcenia studentów obejmujący zintegrowaną ofertę kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia; kluczowym zagadnieniem, wokół którego budowana jest oferta edukacyjna na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie jest pytanie jak organizować działalność zarządczą? ; w oferowanym programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia przedmioty nawiązują do modelu organizacji McKinsey a, natomiast przedmioty prowadzone na drugim stopniu pozwalają na rozwijanie kompetencji i umiejętności analitycznozarządczych. Wiedza i umiejętności Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnych zadań zarządczych i ról organizacyjnych związanych z prowadzeniem biznesu. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii biznesu jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania, wyjaśniają 9

10 zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, a także kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu biznesem oraz rozwijają zainteresowania poznawcze. Na pierwszym stopniu, w ramach specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i ponad dwadzieścia przedmiotów specjalnościowych do wyboru, które odnoszą się do składowych modelu McKinsey a strategii, struktur, systemów, wartości, pracowników, stylów kierowania i umiejętności. Studia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy związanej z: rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w działalności biznesowej, znajomością funkcjonowania współczesnego biznesu w warunkach globalizacji gospodarki światowej, umiejętnością projektowania systemów zarządzania działalności biznesowej, umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi, posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnych organizacjach biznesowych, ukształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Profil absolwenta Ukończenie studiów na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na zarządzanie i doskonalenie procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii, struktur, systemów zarządzania, kultury organizacyjnej, zasobów ludzkich, stylów kierowania i umiejętności. Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie to potencjalni: menadżerowie/kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego zarządów, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy organizacyjni, konsultanci firm doradczych. Ad. 6 ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Opis specjalności Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze 10

11 gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Wiedza i umiejętności Absolwent nabywa umiejętności: zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.), doradztwa na rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, tworzenia biznes planów, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, analizy rynku nieruchomości. Wybrane przedmioty Metody wyceny nieruchomości, Doradztwo na rynku nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Przygotowanie inwestplanu, Finansowanie inwestycji i nieruchomości, Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, Analiza rynku nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Marketing na rynku nieruchomości, Zachodnie rynki nieruchomości. Profil absolwenta Potencjalne miejsca pracy absolwentów: firmy zarządzające nieruchomościami, firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane, praca w administracji samorządowej, badania rynku i koniunktury rynkowej, banki departamenty kredytów hipotecznych, praca jako specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych, praca wykonywana w formule wolnego zawodu rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości, zarządca nieruchomości, praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa piony zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami. Ad. 7 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI Opis specjalności Przedsiębiorstwa dowolnej kategorii (np. przemysłowe, usługowe) i dowolnej wielkości (np. małe i średnie) są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i 11

12 mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami. Wiedza i umiejętności Specjalność nastawiona jest na całościowe postrzeganie przedsiębiorstwa i łączy: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania. Prezentując teoretyczne podstawy, podejmując dyskusje na zajęciach, student uzyskuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Nabywają wiedzę w zakresie jak kreować wartość przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania. Do umiejętności, które student nabędzie w czasie studiowania na specjalności, można zaliczyć: radzenie sobie ze standardowymi, ale i nietypowymi problemami powadzenia przedsiębiorstw, w tym takimi jak: kształtowanie strategii i biznesplanów, zakładanie działalności gospodarczej, zarządzanie przedsięwzięciami (projektami), zarządzanie ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie technologiami, w tym wykorzystywanie systemów informatycznych, przywództwo i kierowanie ludźmi, budowanie partnerstwa, partycypacji oraz postaw i zaangażowania w zarządzaniu, zdolności negocjacji, budowanie struktur organizacyjnych i prowadzenie działalności zgodnie z zasadami równowagi społecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Na pierwszym stopniu studiów, w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami, studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i osiem przedmiotów do wyboru. Metody nauczania na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami: Zajęcia na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria w większości mają charakter studium przypadku, projektu lub też gry kierowniczej, a w połączeniu z praktyką gospodarczą (zajęcia współprowadzone z praktykami) pozwalają na weryfikację wiedzy teoretycznej w kontekście rzeczywistości funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Profil absolwenta Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami to potencjalnie: zarządzający przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi (top management), menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa, przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, przyszły doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania. Ad. 8 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Opis specjalności 12

13 Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR). Profil specjalności zogniskowany jest przede wszystkim na ZZL w przedsiębiorstwach, ale uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży. Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się zatem każdemu, niezależnie od stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi jest specjalnością dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów. Oferta specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dzięki temu można budować kompetencje w zakresie HRM od operacyjnych na licencjacie, przez strategiczne na magisterium i aktualizować je w ramach studiów podyplomowych. Wiedza i umiejętności Studiując zarządzanie zasobami ludzkimi nabywa się kompetencji w zakresie: doboru pracowników, projektowania szkoleń pracowników, ocenienia pracowników, zarządzania wynikami pracy, kształtowania systemu wynagrodzeń, systemów informatycznych obsługujących zzl, stosowania prawa pracy. Służą temu nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych. Współpracują z nami w zakresie kształcenia studentów m.in.: GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska, Samsung Wronki, Volkswagen Poznań, Unilever. Wybrane przedmioty specjalnościowe Dobór pracowników, Szkolenia pracowników, Systemy wynagradzania, Zarządzanie wynikami pracy, Motywacja pozapłacowa, Administrowanie procesami personalnymi, Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Organizacja funkcji personalnej. Profil absolwenta Potencjalne miejsca pracy absolwentów: specjalista ds. personalnych w działach personalnych, menedżer średniego i wyższych poziomów, który musi mieć wiedzę o zarządzaniu ludźmi, specjalista zatrudniony w agencjach personalnych. 13

14 Ad. 9 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Opis specjalności to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania a zarazem jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate IPMA lub/i Certified Associate in Project Management PMI. Wiedza i umiejętności Studia na specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: planowania projektu tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim realizacji projektu kontroli projektu finansowania projektu komunikowania się zespołu w projekcie i z interesariuszami radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami i ryzykiem w realizacji projektu wykorzystania MS Project w zarządzaniu projektami budowania własnego potencjału kierownika projektu Wybrane przedmioty specjalnościowe Planowanie i organizowanie projektu Metody zarządzania projektami Kierowanie zespołem projektowym Zarządzanie ryzykiem projektu Wspomaganie zarządzania projektem przez MS Project Komunikowanie w projekcie Lider zespołu projektowego Zamknięcie projektu Analiza opłacalności projektu Kształtowanie potencjału kierownika projektu Zarządzanie projektem międzyorganizacyjnym Zarządzanie zespołem wielokulturowym Profil absolwenta Absolwent specjalności Zarządzanie projektami po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kierownika projektu (pokrewne określenia: project manager, menedżer projektu, lider projektu) dla projektów o małej skali, asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub 14

15 jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) dla stopnia pierwszego (w kategoriach efektów kształcenia) Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, historii, geografii oraz informatyki a także musi posiadać znajomość języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego) na poziomie zaawansowanym. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie musi posiadać wiedzę, umiejętności: umiejętność przygotowania prac pisemnych, umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, potrafi komunikatywnie wyrażać opinie, umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ma świadomość ciągłego rozwoju wiedzy i potrzeby jej aktualizacji, dlatego dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie dostrzega efekty współpracy w ramach pracy zespołowej potrafi określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań potrafi współdziałać, przyjmując właściwe role w grupie rozumie potrzebę postępowania w życiu zawodowym w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny Zasady rekrutacji Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 określone są w uchwale nr 95 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na stacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, zdawanych przez kandydata w ramach nowej matury albo w przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą punkty uzyskane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplom International Baccalaureate), mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się nową maturą. 15

16 Obywatele polscy, nielegitymujący się maturą międzynarodową, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się starą maturą. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 97 (2011/2012) z dnia 20 kwietnia 2012 roku oraz uchwale nr 81 (2009/2010) z dnia 23 kwietnia 2010 roku. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu kwalifikacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia albo na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP. Dopuszczalny jest udział studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w zajęciach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody dziekana udzielonej na wniosek studenta. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych zaocznych następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub na podstawie wyników egzaminów maturalnych albo dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (punktacja procentowa w przypadku nowej matury lub oceny w przypadku starej matury). Pierwszeństwo przy przyjęciach na studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia mają kandydaci, którzy w tym samym roku ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na UEP, lecz nie zostali przyjęci z powodu ograniczonej liczby miejsc. Na studia prowadzone w językach obcych wstęp jest wolny. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Osoby posiadające już status studenta danego wydziału i kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam wydział i kierunek. Decyzję o limitach przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne podejmuje Senat UEP. Przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunku prawnoekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą prowadzone pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez Senaty obu uczelni dotyczących utworzenia tego kierunku. Postępowanie rekrutacyjne na UEP organizuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez rektora. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan wyznaczony przez dziekana. Zadaniem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest: - dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego, - udział jej członków w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, - ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia, - podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości, - podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia, - zawiadomienie kandydatów o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy: 16

17 - zatwierdzanie - na wniosek właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - wydziałowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, - rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, - podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji komisji wydziałowych dotyczących przyjęcia na studia. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdza zakres materiału na rozmowy kwalifikacyjne i powołuje egzaminatorów poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz kierowników zespołów prowadzących rozmowy kwalifikacyjne. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych upoważnieni są nauczyciele akademiccy szkoły wyższej. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych mogą być upoważnieni nauczyciele szkół średnich. Tematy rozmów kwalifikacyjnych są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych. Tematy zatwierdza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Zakres materiału, będący podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych, jest udostępniany kandydatom, na co najmniej trzy miesiące przed egzaminem wstępnym. Kandydat, który odbył rozmowę kwalifikacyjną, może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych punktach z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Zaświadczenie to wydaje się w roku kalendarzowym odbycia rozmowy. Organizacja i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie został wyczerpany limit przyjęć. Jeżeli na kierunku, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: a) podanie (według ustalonego formularza), b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony, c) ankieta osobowa, d) deklaracja podjęcia studiów na UEP, e) kserokopia dowodu osobistego, f) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, g) nośnik optyczny (płyta kompaktowa) z kolorową fotografią cyfrową o wymiarach 20 25mm (rozmiar po wydrukowaniu) w rozdzielczości 300 dpi, o rozszerzeniu.jpg lub.tif (bez kompresji), h) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne), i) zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości), j) zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate), k) zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą), 17

18 l) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą), m) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, n) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami), o) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonym oświadczeniu kandydat na studia zobowiązany jest do jego niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów, p) deklaracja kandydata o wyborze pierwszego kierunku studiów stacjonarnych. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji kandydat na studia zobowiązany jest do jej niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w 1 pkt 7, składają ponadto: q) potwierdzoną kserokopię paszportu (zamiast dokumentu wskazanego w ppkt. e), r) kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, s) oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy, mając możliwość wyboru, wybrali zasady podjęcia studiów obowiązujące obywateli polskich). Dodatkowe dokumenty złożone przez kandydata, inne niż wymienione w 3 pkt 8, nie będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym Różnice w stosunku do innych programów (kierunków) prowadzonych na UEP o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia Kierunek Zarządzanie w sposób istotny różni się od innych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie jako jedyne na UEP odnoszą się do dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu jako wiodącej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Zbieżność programowa dotyczy obowiązkowych zajęć umożliwiających nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (blok A). Natomiast zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (blok B) oraz zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych ze specjalnością (blok C) stanowią odrębną grupę o odmiennych treściach programowych i efektach kształcenia, mających na celu wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne do efektywnej działalności we współczesnym biznesie. W stosunku do pozostałych kierunków na Wydziale Zarządzanie tj. Finanse i Rachunkowość oraz Gospodarka Przestrzenna program kształcenia na kierunku Zarządzanie kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z kierowaniem zespołami ludzkimi i podejmowaniem decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach w warunkach ryzyka i niepewności. Podkreśla się w procesie kształcenia znaczenie umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych niezbędnych w tworzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Ogromną wagę przywiązano także w programie do rozwoju umiejętności myślenia analitycznego oraz holistycznego spojrzenia na organizację, otoczenie i wzajemne relacje. 18

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo