1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów"

Transkrypt

1 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) Studia stacjonarne 1.5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat 1.6. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia Kształcenie w ramach kierunku zarządzanie umiejscowione jest w obszarze nauk społecznych Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie odnoszą się do dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu (dyscyplina podstawowa) oraz dyscyplin pokrewnych: ekonomia, finanse, socjologia, psychologia i prawo Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju Misja UEP Jesteśmy wspólnotą akademicką, której zależy na budowaniu PRESTIŻ-u Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzimy badania naukowe, które istotnie wzbogacają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, a przez kształcenie studentów i doktorantów przygotowujemy na wysokim poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom rynku pracy i podejmować aktywność naukową. Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są: P prawda R rzetelność E elitarność S szacunek T transparentność I innowacyjność Ż życzliwość Poprzez realizację przyjętego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dąży do wzmocnienia pozycji uczelni jako wiodącej, prestiżowej, a 1

2 zarazem jednej z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce, poważanej za wysoką jakość działalności edukacyjnej. Program kształcenia na kierunku Zarządzanie stwarza możliwości samorealizacji studentów. Głównym celem Uniwersytetu Ekonomicznego określonym w misji jest przygotowanie na najwyższym poziomie kadry zdolnej skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Kierunek studiów Zarządzanie realizuje ten cel poprzez proces kształcenia i program studiów gwarantujący efekty kształcenia w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu niezbędne dla skutecznego menedżera we współczesnej gospodarce. W programie położono nacisk nie tylko na wiedzę ale także na umiejętności studentów w zakresie myślenia analitycznego i podejmowania racjonalnych decyzji uwzględniających skutki ekonomiczne i społeczno-przyrodnicze oraz na rozwój kompetencji społecznych studentów, takich jak współpraca, przywództwo oraz dążenie do uczenia się przez całe życie. Kierunek studiów stawia na przekazywanie studentom wartości określonych w misji Uniwersytetu Ekonomicznego takich jak: prawda (P), rzetelność (R), elitarność (E), szacunek (S), transparentność (T), innowacyjność (I) i życzliwość (Ż). Program kształcenia wpisuje się w cele i strategię uczelni w zakresie rozwoju ofert studiów (zadanie zapisane w Karcie Strategicznej UEP) przez zmodyfikowanie i poszerzenie oferty kierunkowej i specjalnościowej oraz zwiększanie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych Opis specjalności tworzących kierunek, w szczególności cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów Główne cele kształcenia na kierunku Zarządzanie to: przekazanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie działań strategicznych i taktycznych w różnych sferach funkcjonowania organizacji w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie u studentów umiejętności zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzania w warunkach internacjonalizacji i globalizacji oraz różnic kulturowych, kształtowanie umiejętności szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, a w szczególności we wspomaganiu decyzji menedżerskich w warunkach funkcjonowania biznesu w skali ogólnoświatowej, będących konsekwencją transformacji gospodarki elektronicznej oraz procesu kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Celem poznawczym procesu kształcenia jest wyjaśnienie stosowanej w ekonomii i naukach o zarządzaniu terminologii, przedstawienie najnowszych koncepcji teoretycznych, a także wyjaśnienie zjawisk zachodzących w zorganizowanych zespołach ludzkich. Działalność dydaktyczna na kierunku Zarządzanie jest ukierunkowana na kształtowanie postaw i etycznych zachowań w działalności gospodarczej, a w szczególności: uczciwości i rzetelności profesjonalnej, przekonaniu o potrzebie kojarzenia celów biznesowych z celami ogólnospołecznymi, przekonania o wysokiej wartości profesjonalizmu w działalności praktycznej, świadomości znaczenia wiedzy na poziomie uniwersyteckim. W procesie dydaktycznym kształtowana jest także pozytywna motywacja przyszłego absolwenta związana z wykonywaną działalnością profesjonalną, w tym: motywacja do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, 2

3 pozytywne postrzeganie pracy własnej i cudzej, elastyczna adaptacja do zmieniającego się rynku pracy, lojalność wobec pracodawców, współpracowników, partnerów biznesowych i klientów, utrzymanie więzi z Alma Mater. W procesie dydaktycznym kładzie się nacisk na uzyskanie możliwie najwyższej gotowości absolwentów do podejmowania publicznie odpowiedzialnych zadań wykorzystujących ich potencjał kwalifikacyjny. Ponadto, istotnym celem kształcenia jest umożliwienie realizacji potrzeby indywidualizacji studiów, która ma zapewnić wykształcenie absolwentów o różnych sylwetkach zawodowych, w tym: absolwentów o sylwetce menedżera (przygotowanych do objęcia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach), absolwentów o sylwetce sztabowca (przygotowanych do objęcia stanowiska specjalisty w komórkach funkcjonalnych różnego typu organizacji), absolwentów o sylwetce lidera (przygotowanych do pełnienia funkcji przełożonego zespołów ludzkich dowolnego typu), absolwentów o sylwetce przedsiębiorcy (przygotowanych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), absolwentów o sylwetce doradcy (przygotowanych do objęcia stanowisk eksperckich). Absolwent kierunku Zarządzanie na pierwszym stopniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach: pracowników w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania), menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także identyfikacji własnych celów zawodowych, planowania ścieżki kariery i funkcjonowania na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym). Możliwości dalszego kształcenia: Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). 3

4 W ramach kierunku Zarządzanie I stopień w roku akademickim 2013/2014 studenci mają możliwość wyboru jednej z 9 następujących specjalności: 1. Handel i marketing 2. Konsulting gospodarczy 3. Komunikacja w biznesie 4. Logistyka krajowa i międzynarodowa 5. Organizacja i zarządzanie w biznesie 6. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami 7. Zarządzanie przedsiębiorstwami 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Zarządzanie projektami Ad. 1 HANDEL I MARKETING Opis specjalności Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu. Wielu naszych absolwentów pracuje w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych. Wiedza i umiejętności W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, planowania i zarządzania asortymentem towarów, planowania i realizacji badań marketingowych, zarządzania działem sprzedaży, tworzenia i zarządzania sklepem internetowym, planowania i realizacji strategii promocji, planowania i realizacji kampanii reklamowych w Internecie, planowania i realizacji działań merchandisingowych (tworzenia planogramów), komunikacji interpersonalnej i negocjacji, analizy i zasad kształtowania cen, analizy rynku w różnych przekrojach, wprowadzania nowych produktów na rynek, przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami strategie marketingowe przedsiębiorstw wybrane przedmioty: marketing, zarządzanie produktem, marketingowe strategie cen, zarządzanie dystrybucją, plan marketingowy, organizacja kampanii reklamowej, zarządzanie marką, 4

5 zasady działania przedsiębiorstw handlowych z uwzględnieniem globalnie działających sieci handlowych wybrane przedmioty: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, strategie i analiza konkurencji, zarządzanie innowacjami, zorganizowane rynki hurtowe, zarządzanie międzykulturowe, merchandising, biznesplan, handel elektroniczny. komunikacja marketingowa wybrane przedmioty: negocjacje handlowe, organizacja kampanii reklamowych, obsługa klienta, prezentacje i wystąpienia publiczne. W ramach specjalności handel i marketing studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, prowadzonych przez praktyków oraz brać udział w pracach dwóch studenckich kół naukowych działających przy Katedrze Handlu i Marketingu: SKN e- commerce i SKN Marketingu. Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, Brand Manager w firmach produkcyjnych, Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw, Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych, Account Manager w agencjach reklamowych, specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw, analityk w agencji badań marketingowych, analityk ds. mediów. Jednocześnie studia na specjalności handel i marketing przygotowują do prowadzenia własnej firmy. Ad.2 KONSULTING GOSPODARCZY Opis specjalności Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interakcyjności. Wiedza i umiejętności Studia na specjalności konsulting gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozowania oraz skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów strategicznych, podejmowania decyzji wynikających z analizy uwarunkowań działalności gospodarczej, szacowania potencjału strategicznego podmiotów gospodarczych, formułowania i oceny opcji strategicznych, symulacji i analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, 5

6 efektywnego zarządzania projektem, zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces, zarządzania i proces doradztwa gospodarczego, raportowania, prezentowania i wizualizacji informacji, skutecznego negocjowania, budowy relacji interpersonalnych. Absolwent studiów I stopnia specjalności konsulting gospodarczy powinien posiadać ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w szczególności w obszarze planowania strategicznego. Powinien posiadać umiejętność diagnozowania i analizy problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien także posiadać umiejętności analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami Oferta programowa specjalności konsulting gospodarczy budowana była przy założeniu konieczności wykształcenia kompletnych umiejętności potrzebnych analitykowi, konsultantowi i menedżerowi. W związku z tym w ramach oferty znajdują się przedmioty, które kształtują kwalifikacje podobne do uzyskiwanych przez absolwentów innych specjalności, jednak których rozproszenie wymagałoby od studenta podjęcia studiów na kilku specjalnościach. Jednocześnie zaproponowano studentom nowe, oryginalne przedmioty, dotychczas niespotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności. Przedmioty obowiązkowe na I stopniu studiów to: audyt marketingowy, usprawnienia organizacyjne, obsługa klienta korporacyjnego, informatyka w zarządzaniu projektami, analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, techniki raportowania. Dodatkowo proponujemy aż 19 przedmiotów specjalnościowych do wyboru. Profil absolwenta Absolwent specjalności konsulting gospodarczy powinien być przygotowany do podjęcia pracy analityka lub doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, asystenta czy doradcy prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym, jak również zarządzającego procesami gospodarczymi. Specjalność konsulting gospodarczy na I stopniu studiów przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze analityka zjawisk gospodarczych. Absolwent specjalności powinien być przygotowany do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jak i działach analiz strategicznych przedsiębiorstw. W szczególności absolwent I stopnia studiów powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku: analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych, analityka branżowego, sektorowego, analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe, analityka zdrowia organizacji, analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania. Specjalność konsulting gospodarczy jest nową ofertą dydaktyczną Wydziału Zarządzania. Podejmując studia na tej specjalności możesz stać się podmiotem w nowym, ambitnym przedsięwzięciu i jednym z pierwszych absolwentów z unikatowym dyplomem. Ad. 3 KOMUNIKACJA W BIZNESIE 6

7 Opis specjalności Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy. Komunikacja w biznesie to specjalność, na której możesz zdobyć uniwersalne umiejętności mające decydujący wpływ na pełen sukcesów przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę, gdyż każdy musi się komunikować, ale nie każdy potrafi robić to skutecznie. W programie studiów licencjackich dominują przedmioty, których zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z szeroko pojętej komunikacji (np. prezentacje i wystąpienia publiczne, negocjacje, techniki sprzedaży, tworzenie kampanii reklamowych) Wiedza i umiejętności W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie: jak budować swój własny wizerunek i wizerunek przedsiębiorstwa, jak skutecznie negocjować kontrakty z Polakami i obcokrajowcami, jak kreować i zarządzać marką, jak budować oryginalne kampanie promocyjne, jak wykorzystać nowoczesne kanały komunikacji marketingowej, jak stosować zasady i techniki profesjonalnej sprzedaży, jak tworzyć skuteczne programy lojalnościowe, jak występować publicznie i przekonywać do siebie innych, jak wygrać na rynku i odnieść sukces w biznesie. Wybrane przedmioty Studiującym na specjalności komunikacja w biznesie oferowane są następujące przedmioty: strategia promocji, komunikacja międzyludzka, zachowania nabywców, komunikacja multimedialna, reklama, techniki sprzedaży, marketing bezpośredni, negocjacje, strategia opakowania i design, targi i eventy, korespondencja biznesowa, komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Public Relations, prezentacje i wystąpienia publiczne, rola lidera w pracy zespołowej, Methods and Instruments of Marketing Communications, Marketing Strategies Polish Cases and Experience, Leadership, Loyalty programs, Entrepreneurial Marketing, Konsumentenverhalten. Europäische und Weltliche Trends, Kommunikation und Verhandlungen Internationale Aspekte. 7

8 Profil absolwenta Wiedza i umiejętności, jakie można nabyć na specjalności komunikacja w biznesie, potrzebne są na każdym szczeblu kariery zawodowej, a także w życiu osobistym. Kończąc studia, można ubiegać się o posadę m.in. na następujących stanowiskach: menedżer ds. komunikacji marketingowej, menedżer ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. Public Relations, menedżer ds. promocji, menedżer produktu, marki, menedżer ds. sprzedaży, specjalista ds. kontaktów z klientami, trener biznesu. Ad. 4 LOGISTYKA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA Opis specjalności Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami. Jednak we współczesnym świecie zarządzanie logistyczne polega przede wszystkim na kierowaniu takimi przepływami między przedsiębiorstwami tworzącymi sieci (łańcuchy dostaw), które są najczęściej korporacjami międzynarodowymi. Studia uczą zarządzać procesami transportu, magazynowania, obsługi zapasów oraz innymi działaniami tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje po możliwie najniższych kosztach. Specjalność przygotowuje do wykonywania wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów. Wiedza i umiejętności Specjalność przygotowuje analityków, menedżerów i projektantów systemów logistycznych. Studenci zyskują wiedzę na temat wspomnianych przepływów materiałów i informacji, poznają instrumenty zarządzania logistycznego i uczą się, jak je stosować. Absolwenci specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego. Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami logistyka strategiczna wybrane przedmioty: Międzynarodowe strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, Ocena systemów logistycznych, logistyka operacyjna wybrane przedmioty: Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie zapasami, zarządzanie transportem, Koszty logistyki, międzynarodowy rynek usług logistycznych wybrane przedmioty: Systemy transportowe, Prawo transportowe, Branża usług logistycznych. Profil absolwenta Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych, 8

9 usługowych itd. Nadto zapotrzebowanie na absolwentów zgłasza ciągle rosnąca branża usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych itd.). Na specjalności kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania, umiejętności analizowania problemów logistycznych w różnej skali i zdolność projektowania systemów logistycznych. Ad. 5 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE Opis specjalności Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Wyróżnikiem specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie na tle innych specjalności oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jest: nastawienie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami; proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizacje; przyjęta w modelu kształcenia na specjalności logika układu zajęć jest logiką od ogółu do szczegółu, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych (takich jak modele biznesu), a dopiero następnie przechodzenie do problemów szczegółowych (takich jak projektowanie struktur organizacyjnych); silne osadzenie wykładanych treści w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno o teoretycznych, jak i empirycznych aspektach zarządzania; zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i instytucjach na wszystkich poziomach zarządzania (z silnym dowartościowaniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym; zajęcia współprowadzone przez praktyków gospodarczych; przyjęty kompleksowy model kształcenia studentów obejmujący zintegrowaną ofertę kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia; kluczowym zagadnieniem, wokół którego budowana jest oferta edukacyjna na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie jest pytanie jak organizować działalność zarządczą? ; w oferowanym programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia przedmioty nawiązują do modelu organizacji McKinsey a, natomiast przedmioty prowadzone na drugim stopniu pozwalają na rozwijanie kompetencji i umiejętności analitycznozarządczych. Wiedza i umiejętności Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnych zadań zarządczych i ról organizacyjnych związanych z prowadzeniem biznesu. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii biznesu jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania, wyjaśniają 9

10 zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, a także kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu biznesem oraz rozwijają zainteresowania poznawcze. Na pierwszym stopniu, w ramach specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i ponad dwadzieścia przedmiotów specjalnościowych do wyboru, które odnoszą się do składowych modelu McKinsey a strategii, struktur, systemów, wartości, pracowników, stylów kierowania i umiejętności. Studia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy związanej z: rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w działalności biznesowej, znajomością funkcjonowania współczesnego biznesu w warunkach globalizacji gospodarki światowej, umiejętnością projektowania systemów zarządzania działalności biznesowej, umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi, posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnych organizacjach biznesowych, ukształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Profil absolwenta Ukończenie studiów na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na zarządzanie i doskonalenie procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii, struktur, systemów zarządzania, kultury organizacyjnej, zasobów ludzkich, stylów kierowania i umiejętności. Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie to potencjalni: menadżerowie/kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego zarządów, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy organizacyjni, konsultanci firm doradczych. Ad. 6 ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Opis specjalności Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze 10

11 gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Wiedza i umiejętności Absolwent nabywa umiejętności: zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.), doradztwa na rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, tworzenia biznes planów, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, analizy rynku nieruchomości. Wybrane przedmioty Metody wyceny nieruchomości, Doradztwo na rynku nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Przygotowanie inwestplanu, Finansowanie inwestycji i nieruchomości, Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, Analiza rynku nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Marketing na rynku nieruchomości, Zachodnie rynki nieruchomości. Profil absolwenta Potencjalne miejsca pracy absolwentów: firmy zarządzające nieruchomościami, firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane, praca w administracji samorządowej, badania rynku i koniunktury rynkowej, banki departamenty kredytów hipotecznych, praca jako specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych, praca wykonywana w formule wolnego zawodu rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości, zarządca nieruchomości, praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa piony zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami. Ad. 7 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI Opis specjalności Przedsiębiorstwa dowolnej kategorii (np. przemysłowe, usługowe) i dowolnej wielkości (np. małe i średnie) są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i 11

12 mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami. Wiedza i umiejętności Specjalność nastawiona jest na całościowe postrzeganie przedsiębiorstwa i łączy: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania. Prezentując teoretyczne podstawy, podejmując dyskusje na zajęciach, student uzyskuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Nabywają wiedzę w zakresie jak kreować wartość przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania. Do umiejętności, które student nabędzie w czasie studiowania na specjalności, można zaliczyć: radzenie sobie ze standardowymi, ale i nietypowymi problemami powadzenia przedsiębiorstw, w tym takimi jak: kształtowanie strategii i biznesplanów, zakładanie działalności gospodarczej, zarządzanie przedsięwzięciami (projektami), zarządzanie ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie technologiami, w tym wykorzystywanie systemów informatycznych, przywództwo i kierowanie ludźmi, budowanie partnerstwa, partycypacji oraz postaw i zaangażowania w zarządzaniu, zdolności negocjacji, budowanie struktur organizacyjnych i prowadzenie działalności zgodnie z zasadami równowagi społecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Na pierwszym stopniu studiów, w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami, studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i osiem przedmiotów do wyboru. Metody nauczania na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami: Zajęcia na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria w większości mają charakter studium przypadku, projektu lub też gry kierowniczej, a w połączeniu z praktyką gospodarczą (zajęcia współprowadzone z praktykami) pozwalają na weryfikację wiedzy teoretycznej w kontekście rzeczywistości funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Profil absolwenta Ukończenie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami to potencjalnie: zarządzający przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi (top management), menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa, przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, przyszły doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania. Ad. 8 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Opis specjalności 12

13 Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR). Profil specjalności zogniskowany jest przede wszystkim na ZZL w przedsiębiorstwach, ale uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży. Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się zatem każdemu, niezależnie od stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi jest specjalnością dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów. Oferta specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dzięki temu można budować kompetencje w zakresie HRM od operacyjnych na licencjacie, przez strategiczne na magisterium i aktualizować je w ramach studiów podyplomowych. Wiedza i umiejętności Studiując zarządzanie zasobami ludzkimi nabywa się kompetencji w zakresie: doboru pracowników, projektowania szkoleń pracowników, ocenienia pracowników, zarządzania wynikami pracy, kształtowania systemu wynagrodzeń, systemów informatycznych obsługujących zzl, stosowania prawa pracy. Służą temu nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych. Współpracują z nami w zakresie kształcenia studentów m.in.: GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska, Samsung Wronki, Volkswagen Poznań, Unilever. Wybrane przedmioty specjalnościowe Dobór pracowników, Szkolenia pracowników, Systemy wynagradzania, Zarządzanie wynikami pracy, Motywacja pozapłacowa, Administrowanie procesami personalnymi, Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Organizacja funkcji personalnej. Profil absolwenta Potencjalne miejsca pracy absolwentów: specjalista ds. personalnych w działach personalnych, menedżer średniego i wyższych poziomów, który musi mieć wiedzę o zarządzaniu ludźmi, specjalista zatrudniony w agencjach personalnych. 13

14 Ad. 9 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Opis specjalności to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania a zarazem jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate IPMA lub/i Certified Associate in Project Management PMI. Wiedza i umiejętności Studia na specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: planowania projektu tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim realizacji projektu kontroli projektu finansowania projektu komunikowania się zespołu w projekcie i z interesariuszami radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami i ryzykiem w realizacji projektu wykorzystania MS Project w zarządzaniu projektami budowania własnego potencjału kierownika projektu Wybrane przedmioty specjalnościowe Planowanie i organizowanie projektu Metody zarządzania projektami Kierowanie zespołem projektowym Zarządzanie ryzykiem projektu Wspomaganie zarządzania projektem przez MS Project Komunikowanie w projekcie Lider zespołu projektowego Zamknięcie projektu Analiza opłacalności projektu Kształtowanie potencjału kierownika projektu Zarządzanie projektem międzyorganizacyjnym Zarządzanie zespołem wielokulturowym Profil absolwenta Absolwent specjalności Zarządzanie projektami po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kierownika projektu (pokrewne określenia: project manager, menedżer projektu, lider projektu) dla projektów o małej skali, asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub 14

15 jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) dla stopnia pierwszego (w kategoriach efektów kształcenia) Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, historii, geografii oraz informatyki a także musi posiadać znajomość języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego) na poziomie zaawansowanym. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie musi posiadać wiedzę, umiejętności: umiejętność przygotowania prac pisemnych, umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, potrafi komunikatywnie wyrażać opinie, umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ma świadomość ciągłego rozwoju wiedzy i potrzeby jej aktualizacji, dlatego dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie dostrzega efekty współpracy w ramach pracy zespołowej potrafi określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań potrafi współdziałać, przyjmując właściwe role w grupie rozumie potrzebę postępowania w życiu zawodowym w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny Zasady rekrutacji Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 określone są w uchwale nr 95 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na stacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, zdawanych przez kandydata w ramach nowej matury albo w przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą punkty uzyskane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplom International Baccalaureate), mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się nową maturą. 15

16 Obywatele polscy, nielegitymujący się maturą międzynarodową, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się starą maturą. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 97 (2011/2012) z dnia 20 kwietnia 2012 roku oraz uchwale nr 81 (2009/2010) z dnia 23 kwietnia 2010 roku. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu kwalifikacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia albo na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP. Dopuszczalny jest udział studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w zajęciach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody dziekana udzielonej na wniosek studenta. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych zaocznych następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub na podstawie wyników egzaminów maturalnych albo dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (punktacja procentowa w przypadku nowej matury lub oceny w przypadku starej matury). Pierwszeństwo przy przyjęciach na studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia mają kandydaci, którzy w tym samym roku ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na UEP, lecz nie zostali przyjęci z powodu ograniczonej liczby miejsc. Na studia prowadzone w językach obcych wstęp jest wolny. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Osoby posiadające już status studenta danego wydziału i kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam wydział i kierunek. Decyzję o limitach przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne podejmuje Senat UEP. Przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunku prawnoekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą prowadzone pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez Senaty obu uczelni dotyczących utworzenia tego kierunku. Postępowanie rekrutacyjne na UEP organizuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez rektora. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan wyznaczony przez dziekana. Zadaniem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest: - dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego, - udział jej członków w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, - ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia, - podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości, - podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia, - zawiadomienie kandydatów o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy: 16

17 - zatwierdzanie - na wniosek właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - wydziałowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, - rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, - podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji komisji wydziałowych dotyczących przyjęcia na studia. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdza zakres materiału na rozmowy kwalifikacyjne i powołuje egzaminatorów poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz kierowników zespołów prowadzących rozmowy kwalifikacyjne. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych upoważnieni są nauczyciele akademiccy szkoły wyższej. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych mogą być upoważnieni nauczyciele szkół średnich. Tematy rozmów kwalifikacyjnych są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych. Tematy zatwierdza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Zakres materiału, będący podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych, jest udostępniany kandydatom, na co najmniej trzy miesiące przed egzaminem wstępnym. Kandydat, który odbył rozmowę kwalifikacyjną, może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych punktach z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Zaświadczenie to wydaje się w roku kalendarzowym odbycia rozmowy. Organizacja i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie został wyczerpany limit przyjęć. Jeżeli na kierunku, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: a) podanie (według ustalonego formularza), b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony, c) ankieta osobowa, d) deklaracja podjęcia studiów na UEP, e) kserokopia dowodu osobistego, f) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, g) nośnik optyczny (płyta kompaktowa) z kolorową fotografią cyfrową o wymiarach 20 25mm (rozmiar po wydrukowaniu) w rozdzielczości 300 dpi, o rozszerzeniu.jpg lub.tif (bez kompresji), h) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne), i) zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości), j) zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate), k) zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą), 17

18 l) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą), m) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, n) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami), o) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonym oświadczeniu kandydat na studia zobowiązany jest do jego niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów, p) deklaracja kandydata o wyborze pierwszego kierunku studiów stacjonarnych. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji kandydat na studia zobowiązany jest do jej niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w 1 pkt 7, składają ponadto: q) potwierdzoną kserokopię paszportu (zamiast dokumentu wskazanego w ppkt. e), r) kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, s) oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy, mając możliwość wyboru, wybrali zasady podjęcia studiów obowiązujące obywateli polskich). Dodatkowe dokumenty złożone przez kandydata, inne niż wymienione w 3 pkt 8, nie będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym Różnice w stosunku do innych programów (kierunków) prowadzonych na UEP o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia Kierunek Zarządzanie w sposób istotny różni się od innych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie jako jedyne na UEP odnoszą się do dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu jako wiodącej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Zbieżność programowa dotyczy obowiązkowych zajęć umożliwiających nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (blok A). Natomiast zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (blok B) oraz zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych ze specjalnością (blok C) stanowią odrębną grupę o odmiennych treściach programowych i efektach kształcenia, mających na celu wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne do efektywnej działalności we współczesnym biznesie. W stosunku do pozostałych kierunków na Wydziale Zarządzanie tj. Finanse i Rachunkowość oraz Gospodarka Przestrzenna program kształcenia na kierunku Zarządzanie kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z kierowaniem zespołami ludzkimi i podejmowaniem decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach w warunkach ryzyka i niepewności. Podkreśla się w procesie kształcenia znaczenie umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych niezbędnych w tworzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Ogromną wagę przywiązano także w programie do rozwoju umiejętności myślenia analitycznego oraz holistycznego spojrzenia na organizację, otoczenie i wzajemne relacje. 18

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 84 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 84 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Profil Absolwenta SALES MANAGER kierownik/dyrektor sprzedaży opracowywanie strategii sprzedażowych kierowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ 2014/2015

SPECJALNOŚĆ 2014/2015 SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 2014/2015 Dlaczego zarządzanie projektami? To jedna z jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalności w dziedzinie zarządzania Coraz więcej firm przechodzi od

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KIERUNEK ZARZĄDZANIE: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Wszystkie specjalności: Badania marketingowe Controlling Informatyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KADRA DYDAKTYCZNA Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Marketingowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia; v Kognitywistyka; stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK FINANSE MENEDŻERSKIE ERSKIE

KIERUNEK FINANSE MENEDŻERSKIE ERSKIE KIERUNEK FINANSE MENEDŻERSKIE ERSKIE Opis kierunku Studia na kierunku FINANSE MENEDŻERSKIE pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo