I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00, o numerze NIP na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, ze zm.). I. Postanowienia ogólne 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Agent Rozliczeniowy, bank lub instytucja kredytowa prowadząca działalność określoną w Ustawie o Usługach Płatniczych albo instytucja płatnicza, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w rozumieniu tej ustawy, zawierająca z Akceptantem umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu karty płatniczej, 2. Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z Agentem Rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 3. Autoryzacja zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty, 4. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A., 5. Centrum Telefoniczne CT; jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę klientów przy wykorzystaniu łączy telefonicznych za pośrednictwem pracownika Banku lub serwisu automatycznego, 6. Dzień Roboczy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Oddziały Banku prowadzą działalność operacyjną 7. Elektroniczne Kanały Dostępu EKD kanały dostępu informatycznego System bankowości internetowej R Online Biznes, Centrum Telefoniczne i/ lub Strefa Obsługi Biznesu umożliwiające wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących Rachunków, Rachunku Karty i Kart za pomocą urządzeń teleinformatycznych i na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej R-Online Biznes oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 8. Indywidualny Limit Transakcji Gotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający ilość oraz kwotę w złotych polskich, do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje wypłaty gotówki przy użyciu każdej Karty, 9. Indywidualny Limit Transakcji Bezgotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający kwotę w złotych polskich, do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje bezgotówkowe przy użyciu każdej Karty, 10. Karta karta debetowa wydana Użytkownikowi przez Bank na wniosek Posiadacza, 11. Karta Wzorów Podpisów (KWP) formularz bankowy, w którym Klient wskazuje osoby uprawnione do dysponowania środkami pieniężnymi na Rachunkach, zgodnie z oznaczeniem grupy umocowania, służący do ewidencji wzorów podpisów tych osób. 12. Kod CVV2/CVC2- trzycyfrowy kod, umieszczany na rewersie karty, służący do weryfikacji Posiadacza lub Użytkownika w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia karty (transakcje przez Internet, telefon, zamówienie pocztowe) 13. MasterCard MasterCard Worldwide; międzynarodowa organizacja płatnicza zrzeszająca banki wydające karty płatnicze z logo MasterCard i/lub Maestro, 14. Numer PIN poufny osobisty kod identyfikacyjny właściwy dla danej Karty, służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, 15. Pełnomocnictwo dokument w którym Posiadacz wskazuje osoby posiadające pełnomocnictwo do dokonywania czynności w nim określonych, zgodnie ze wzorem obowiązującym w Banku lub udzielone w innej formie, 16. Posiadacz podmiot, który zawarł Umowę z Bankiem, 17. Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, ze zm. ) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi, 18. Rachunek rachunek bieżący lub pomocniczy Posiadacza prowadzony w Banku, wskazany przez Posiadacza we Umowie, 19. Rodzaj Karty jeden z rodzajów Kart oferowanych przez Bank: Visa Business, MasterCard Business do konta EUR, 20. R-Online Biznes System Bankowości Internetowej dla klientów korporacyjnych Banku, 21. Strefa Obsługi Biznesu SOB; jednostka organizacyjna Banku dedykowana do spersonalizowanej obsługi klientów biznesowych przy wykorzystaniu łączy telefonicznych za pośrednictwem pracownika Banku lub serwisu automatycznego, 22. Tabela Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A., stanowiąca integralną część Umowy, 23. Technologia Zbliżeniowa - technologia umożliwiająca dokonywanie Kartami Transakcji zbliżeniowych; MasterCard PayPass lub VISA paywave, lub każdą technologią która je zastąpi, funkcjonującą pod inną nazwą marketingową, dająca tą samą funkcjonalność. 24. Transakcja płatność za nabywane towary i usługi, wpłata lub wypłata gotówki, dokonana przy użyciu Karty, 25. Umowa Umowa o wydanie Karty oraz rozliczania Transakcji dokonanych przy jej użyciu, 26. Umowa Rachunku umowa rachunku bankowego, której integralną częścią jest Umowa, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, której integralną część stanowi Regulamin, Wniosek i Tabela, 27. Ustawa o Usługach Płatniczych ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; 28. Użytkownik Karty osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której imię i nazwisko znajdują się na Karcie przyznanej przez Bank na Wniosek Posiadacza, 29. VISA VISA Europe lub VISA Inc. międzynarodowa organizacja płatnicza zrzeszająca banki wydające karty z logo VISA, 30. Zablokowanie Karty czasowe zablokowanie możliwości korzystania z Karty, 1

2 31. Zamknięcie dnia proces informatyczny dokonywany w Banku pod koniec każdego Dnia roboczego. 32. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie możliwości korzystania z Karty. 2. Informacje ogólne 1. Karty służą do realizowania płatności bezgotówkowych za towary i usługi oraz wypłat gotówki w punktach oznaczonych symbolem VISA lub MasterCard na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami jak również do realizowania wpłat oraz Transakcji na odległość poprzez Internet, telefon. 2. Karta jest własnością Banku i powinna zostać zwrócona na każde żądanie Banku. 3. Posiadacz oraz Użytkownik karty mogą dokonywać zleceń dotyczących obsługi Kart korzystając z R-online Biznes, zgodnie z regulaminem R-online Business. 4. Za wydanie, korzystanie i obsługę Kart wydanych Posiadaczowi Bank pobiera opłaty i prowizje wskazane w Tabeli. 5. Bank zachowuje sobie prawo do kontaktu z Posiadaczem i/ lub Użytkownikiem, o ile zaistnieje taka potrzeba, a w szczególności w przypadku: a) zmiany w Limitach transakcyjnych b) Zablokowania Karty lub Zastrzeżenia Karty c) dokonania lub próby dokonania Transakcji Kartą, w celu jej potwierdzenia. II. Wydawanie Kart 3. Zawarcie umowy 1. Bank zawiera z Posiadaczem Umowę po złożeniu przez niego w Banku podpisanej, kompletnej Umowy oraz po złożeniu na Umowie podpisów za Bank. Datą zawarcia Umowy jest data w niej podana. 2. Posiadacz może występować o wydanie kilku Kart do jednego Rachunku. 3. Karty nie są wydawane do Rachunków objętych: a) usługą saldo netto b) zarządzaniem saldami na koniec dnia w opcji zerowanie sald lub transfer nadwyżki c) zarządzania saldami na konie dnia w opcji uzupełnianie niedoborów jeżeli jest to rachunek główny usługi.. 4. Karta może być wydana Użytkownikowi Karty będącemu osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Zamówienie nowych Kart w miejsce Kart zastrzeżonych może być dokonane tylko na podstawie złożenia pisemnego wniosku lub przez EKD, o ile Bank udostępni taką możliwość. 6. Użytkownik Karty może otrzymać tylko jedną Kartę do jednego Rachunku Posiadacza. 7. Karta jest wydawana na okres wskazany na Karcie. Okres ważności Karty kończy się w ostatnim dniu miesiąca zaznaczonego na Karcie. 8. Karty VISA Business są wydawane wyłącznie do rachunków prowadzonych w złotych polskich (PLN). 9. Karty MasterCard Business do konta w EUR wydawane są wyłącznie do rachunków prowadzonych w euro (EUR). 4. Umowa 1. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych w Umowie, jak również prawo do odmowy wydania Karty/zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 2. W trakcie trwania Umowy Posiadacz zobowiązany jest pisemnie niezwłocznie informować Bank o wszelkich zmianach danych zawartych we Umowie, korzystając z EKD i/lub na piśmie. 3. Umowa jest zawierana na czas określony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie. Za miejsce zawarcia Umowy uznaje się siedzibę Banku. 4. Dowód zawarcia umowy stanowi otrzymany przez Posiadacza przeznaczony dla niego egzemplarz Umowy podpisany przez Bank. 5. Przeznaczony dla Posiadacza egzemplarz Umowy przesyłany jest przesyłką pocztową na wskazany w Umowie Rachunku adres do korespondencji lub przekazywany do rąk własnych. 5. Wydanie karty 1. Karta dostarczana jest Użytkownikowi na wskazany w Umowie adres do korespondencji. 2. Karta przesłana Użytkownikowi nie jest aktywna i nie można przy jej użyciu realizować Transakcji. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty oraz nadania Numeru PIN pod numerem telefonu wskazanymi na Karcie, lub w EKD. 4. Posiadacz może wskazać w Pełnomocnictwie osobę uprawnioną do: 1. aktywowania i zastrzegania Kart, 2. zmiany i aktualizacji danych osobowych i adresowych wskazanych w Pełnomocnictwie i/lub Umowie, 3. zamawiania Karty w miejsce Karty zastrzeżonej. 5. W wyjątkowych przypadkach Karta może zostać aktywowana przez osobę wskazaną przez Posiadacza w Pełnomocnictwie. W takim przypadku list z Numerem PIN wysyłany jest po dokonaniu aktywacji zgodnie z zapisami 5 ust Nieaktywowanie Karty w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania Karty, może zostać uznane przez Bank za rezygnację z Karty. 7. W przypadkach aktywacji karty przez Pełnomocnika i/lub na podstawie dyspozycji telefonicznej Użytkownika Bank dopuszcza wysyłkę Numeru PIN za pośrednictwem poczty. Koperta z Numerem PIN jest wysyłana odrębnym listem zwykłym na wskazany w Umowie adres. 8. Trzecia kolejna dyspozycja Użytkownika o ponowną wysyłkę Numeru PIN w formie papierowej zostanie potraktowana przez Bank jako dyspozycja Zastrzeżenia Karty. 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Kartę bądź Numer PIN, Użytkownik Karty powinien skontaktować się niezwłocznie z Bankiem. 10. Numer PIN może zostać zmieniony przez Użytkownika na dowolny czterocyfrowy nowy Numer PIN za pośrednictwem EKD. Zmiana Numeru PIN następuje niezwłocznie po jej potwierdzeniu przez Bank. 6. Wzór podpisu 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik zobowiązany jest w sposób trwały podpisać Kartę w przewidzianym do tego miejscu, przy czym podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Umowie. 2. Podpis musi w całości mieścić się na pasku do podpisu i umożliwiać jednoznaczną identyfikację Użytkownika. 3. Użytkownik i Posiadacz ponoszą odpowiedzialność za skutki niezłożenia podpisu na Karcie. 2

3 4. Brak podpisu na dowodzie dokonania Transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu na Karcie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia Użytkownika Karty i Posiadacza z odpowiedzialności za zrealizowaną Transakcję. 7. Wznowienie karty 1. Karty wznawiane są automatycznie na kolejny okres, pod warunkiem że Karta nie jest Zablokowana ani Zastrzeżona, została aktywowana oraz jeśli na 31 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty Posiadacz nie dostarczy do Banku zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty lub z jej dalszego użytkowania. 2. Brak zawiadomienia jest dla Banku dyspozycją do przygotowania Karty z nowym terminem ważności i do pobrania opłat z tego tytułu. 3. Karta wznowiona dostarczana jest Użytkownikowi listem zwykłym, na wskazany w Umowie adres. Numer PIN do Karty wznowionej pozostaje bez zmian. Kartę należy niezwłocznie po otrzymaniu aktywować pod numerami telefonu wskazanymi na Karcie lub w EKD. 4. Karty wznawiane są nieaktywne. Użytkownik może aktywować Kartę wznowioną poprzez EKD lub dokonanie następujących operacji potwierdzonych dotychczasowym Numerem PIN: a) Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN oznaczonym logo VISA lub Mastercard, b) Operacji sprawdzenia salda rachunku w bankomacie, c) Transakcji wypłaty gotówki w bankomacie. 5. Bank zastrzega możliwość zmiany Numeru PIN do karty wznawianej, o czym poinformuje Posiadacza lub Użytkownika. 6. Karta, której termin ważności upłynął, powinna zostać niezwłocznie zwrócona do Banku lub trwale zniszczona w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie (poprzez fizyczne uszkodzenie mikroprocesora i paska magnetycznego) oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym.. III. Posługiwanie się Kartą 8. Używanie karty 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik Karty w okresie jej ważności. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Karty osobom trzecim. 3. Karta powinna być używana zgodnie z: a) niniejszym Regulaminem, b) przepisami polskiego prawa,, c) przepisami prawa obowiązującymi w miejscu, w którym dokonuje się Transakcji, w szczególności dotyczącymi zakazu zakupów określonych towarów lub usług. 9. Zasady ogólne posługiwania się kartą 1. Użytkownik Karty może dokonywać transakcji: a) w oddziałach banków ze znakiem VISA lub MasterCard zależnie od posiadanego Rodzaju Karty, b) w bankomatach ze znakiem VISA lub MasterCard zależnie od posiadanego Rodzaju Karty, c) w punktach handlowo-usługowych ze znakiem VISA lub MasterCard zależnie od posiadanego Rodzaju Karty, d) na odległość w formie zamówień pocztowych, telefonicznych oraz internetowych, e) wpłat gotówkowych w PLN we wpłatomatach Banku, przy użyciu kart Visa Business. 2. Lista dostępnych wpłatomatów, o których mowa powyżej, dostępna jest w SOB, na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku. 3. Użytkownik Karty powinien przechowywać dowody dokonania Transakcji oraz wszelkie inne dokumenty związane z Transakcją w celu udokumentowania ewentualnych reklamacji. 4. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z Posiadaczem lub Użytkownikiem Karty w sytuacjach wymagających potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Posiadaczem lub Użytkownikiem Karty Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty. Bank zastrzega sobie również prawo do Zablokowania Karty ze względów bezpieczeństwa, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, iż danej Transakcji dokonuje osoba nieuprawniona lub istnieje podejrzenie, że doszło do przechwycenia danych z Karty. 5. Bank może odmówić Autoryzacji Transakcji płatniczej, gdy zachodzi podejrzenie, że Transakcja została zlecona przez osobę nieupoważnioną. 10. Autoryzacja transakcji 1. Autoryzacja Transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: a) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub b) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego ze wzorem na Karcie, na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez Akceptanta, lub c) podanie numeru Karty, daty ważności Karty i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 oraz imienia i nazwiska znajdującego się na karcie przy Transakcjach realizowanych za pośrednictwem poczty, telefonicznie oraz w przypadku transakcji internetowych, lub d) zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego w przypadku transakcji do kwoty 50 PLN lub jej równowartości w EUR, zrealizowanej u Akceptantów wspierających Technologię zbliżeniową. W przypadku transakcji zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 50 PLN konieczne może być wprowadzenie Numeru PIN, o ile Bank udostępni taką funkcjonalność dla danej karty, lub e) umieszczenie Karty VISA Business oraz potwierdzenie Transakcji we wpłatomacie w przypadku wpłaty gotówkowej. 2. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może spowodować Zablokowanie Karty. 3. Dokonanie akceptacji Transakcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej powoduje, że staje się ona nieodwołalna w rozumieniu art. 51 Ustawy o Usługach Płatniczych. 4. Przed dokonaniem pierwszej Transakcji w Technologii zbliżeniowej wymagane jest dokonanie przynajmniej jednej Transakcji u Akceptanta potwierdzonej Numerem PIN. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta oraz za odmowę Autoryzacji Transakcji, gdy odmowa następuje z przyczyn niezależnych od Banku. 3

4 IV. Limity Transakcji 11. Limity indywidualne 1. Transakcje dokonywane są przez Użytkowników Karty w oparciu o dostępne środki na Rachunku wskazanym przez Posiadacza w Umowie oraz przy zachowaniu Indywidualnych Limitów Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych. Maksymalne wartości Indywidualnych Limitów Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych podane są w Tabeli i w Umowie. W przypadku gdy dokonano Transakcji bez Autoryzacji Banku, Posiadacz Karty odpowiada za zrealizowaną Transakcję, choćby nie znajdowała pokrycia w środkach dostępnych na Rachunku lub przekraczała Indywidualny Limit Wydatków Gotówkowych lub Bezgotówkowych. 2. Z ważnych przyczyn Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Indywidualnych Limitów Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych. Bank poinformuje Posiadaczy oraz Użytkowników o zmianie w sposób przewidziany do komunikowania o zmianach Regulaminu opisany w 27 ust Bank w indywidualnych przypadkach może zaakceptować wyższe Indywidualne Limity Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych od tych, które określono w Tabeli. 4. Posiadacz lub umocowany przez niego Użytkownik Karty ma możliwość dokonywania zmian Indywidualnych Limitów Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych za pośrednictwem systemu R-Online Business (na podstawie odrębnej umowy). Górny zakres zmian ograniczają maksymalne Limity Transakcji Gotówkowych i Bezgotówkowych podane w Tabeli i w Umowie. 5. Zmiana limitów indywidualnych, o której mowa w punkcie 4 powyżej, o ile jest dokonana w dzień roboczy do godziny 15:30, obowiązuje od kolejnego dnia kalendarzowego. Zmiana zlecona w dzień wolny od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 15:30 traktowana jest jak złożona do godziny 15:30 następnego dnia roboczego. V. Rozliczenia 12. Przewalutowania transakcji 1. Rozliczenia związane z wydawaniem i używaniem Kart VISA Business prowadzone są w złotych polskich (PLN). 2. Rozliczenia związane z wydawaniem i używaniem Kart MasterCard Business do konta w EUR prowadzone są w euro (EUR). 3. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart VISA Business, zrealizowane w innej walucie niż złote polskie (PLN) oraz dolary amerykańskie (USD), przeliczane są na USD według kursu VISA powiększonego o prowizję Banku w wysokości 4%, obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem Transakcji. Następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży USD, obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. 4. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart VISA Business, zrealizowane w dolarach amerykańskich (USD), przeliczane są przez Bank na złote polskie po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży USD, obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem Transakcji 5. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart MasterCard Business do konta w EUR, zrealizowane w innej walucie niż złote polskie (PLN) lub euro (EUR), przeliczane są na EUR według kursu MasterCard, obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem Transakcji. 6. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart MasterCard Business do konta w EUR, zrealizowane w złotych polskich (PLN), przeliczane są przez Bank na EUR po pierwszym ogłoszonym kursie kupna EUR, obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem Transakcji. 7. Transakcje wpłat we wpłatomatach mogą być wykonywane tylko za pomocą karty VISA Business i tylko w PLN. 13. Rozliczenia transakcji 1. Rozliczenie Transakcji dokonanych przy użyciu Karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji odbywa się poprzez obciążenie/uznanie Rachunku wskazanego w Umowie. 2. Transakcja płatnicza dokonywana Kartą pomniejsza saldo dostępne na rachunku do którego została wydana Karta, poprzez zablokowanie równowartości kwoty Transakcji płatniczej na rachunku wraz z opłatami i prowizjami albo powoduje obciążenie rachunku kwotą Transakcji płatniczej wraz z opłatami i prowizjami. W przypadku Transakcji płatniczych, które powodują zablokowanie środków, blokada jest znoszona w momencie obciążenia rachunku kwotą Transakcji płatniczej oraz należnymi opłatami i prowizjami. 3. Nie dokonanie przez Bank blokady środków na rachunku na kwotę Transakcji płatniczej dokonywanej kartą lub dokonanie blokady na niepełną kwotę transakcji lub zniesienie blokady, nie zwalnia Klienta od obowiązku utrzymania na rachunku środków zapewniających rozliczenie wszystkich transakcji kartowych zrealizowanych przez użytkownika Karty. 4. Transakcja wpłaty we wpłatomacie księgowana jest w tym samym dniu, o ile zostanie ona dokonana przed Zamknięciem dnia. Transakcja dokonana po Zamknięciu dnia w systemach informatycznych Banku, księgowana jest kolejnego dnia. 5. Potwierdzeniem rozliczenia przez Bank Transakcji i obciążenia/uznania Rachunku w związku z używaniem Karty jest wyciąg z Rachunku, do którego została wydana Karta. VI Reklamacje 14. Zasady ogólne reklamacji 1. Posiadacz i Użytkownik Karty zobowiązani są kontrolować zgodność dowodów dokonania Transakcji przy użyciu Kart z wyciągami z Rachunku. 2. Użytkownik Karty lub Posiadacz jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty otrzymania zestawienia operacji zgłosić do Banku reklamacje dotyczące w szczególności: a) kwestionowanych Transakcji ujętych na wyciągu z Rachunku, b) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji. 3. Użytkownik Karty powinien przechowywać potwierdzenia dokonania Transakcji przy użyciu Karty i dokumenty związane z Transakcją w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji Transakcji. 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, powinna być sporządzona w formie pisemnej wraz z dołączonym 4

5 dowodem dokonania Transakcji w przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji. 15. Składanie i rozpatrywanie reklamacji 1. Zgłoszenie reklamacji dotyczące Transakcji powinno zawierać Numer Karty, datę Transakcji, kwotę i walutę Transakcji, nazwę punktu, w którym została dokonana Transakcja, dokładny opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika Karty lub Posiadacza (zgodny z Kartą Wzorów Podpisów), której dotyczy reklamacja. Należy również dołączyć dowód dokonania Transakcji. 2. Bank rozpatruje reklamacje dotyczące Transakcji niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji i otrzymania przez Bank od uczestników procesu reklamacyjnego dokumentów lub informacji niezbędnych do jej rozpoznania. 3. W toku rozpatrywania reklamacji Bank ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów/ oświadczeń niezbędnych do wyjaśnienia reklamacji. Posiadacz lub Użytkownik Karty jest zobowiązany takowe dostarczyć bez zbędnej zwłoki. 4. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub EKD. 5. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub EKD. 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bank uznaje Rachunek kwotą reklamowanej Transakcji wraz z należnymi opłatami i prowizjami. 16. Rezygnacja z zakupionych towarów i usług 1. Rezygnacja z zakupionych przy użyciu Kart towarów lub usług nie zwalnia Posiadacza oraz Użytkownika Karty z odpowiedzialności za dokonaną Transakcję. 2. Jeżeli Akceptant przyjmie zwrot towaru lub rezygnację z usługi, Użytkownik Karty jest zobowiązany żądać od tego punktu dowodu dokonania Transakcji uznaniowej. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady towarów i usług nabytych przy użyciu Kart. 17. Natychmiastowe uznanie reklamacji 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika Karty lub Posiadacza Karty, Bank może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu Rachunku kwotą reklamacji niezwłocznie po jej przyjęciu. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niesłuszna, Bank ma prawo obciążyć ponownie Rachunek reklamowaną kwotą, skorygowaną o wysokość odsetek należnych Bankowi. 2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1, Bank uznaje Rachunek, niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, kwotą reklamowanej Transakcji, jak również kwotą pobranych prowizji i odsetek w sytuacji gdy reklamacja jest uznana za słuszną. VII. Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności 18. Zabezpieczenie Karty 1 Użytkownik Karty oraz Posiadacz Karty, z chwilą otrzymania Karty, zobowiązani są podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, a w szczególności są zobowiązani do: a) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty wraz z Numerem PIN, c) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty bądź zniszczenia Karty, d) nieudostępniania Karty lub Numeru PIN osobom nieuprawnionym, e) korzystania z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, f) bieżącego monitorowania dokonanych transakcji i niezwłocznego zgłaszania Bankowi nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji. 2 Numer Karty może być udostępniony osobie trzeciej tylko w celu wykonywania Umowy, dokonania Transakcji lub zgłoszenia utraty Karty. 19. Utrata karty 1. W przypadku zagubienia, kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty, oprócz zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Utratę Karty bądź niezamierzone ujawnienie Numeru PIN lub danych z Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty powinien niezwłocznie zgłosić do Banku w celu zastrzeżenia Karty: a) EKD: i. w CT, lub ii. w SOB, lub iii. w R-online Biznes. b) osobiście: i. w Banku, lub ii. w każdym innym banku akceptującym Karty ze znakiem odpowiednio VISA lub MasterCard. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązani są dostarczyć do Banku: a) pismo wyjaśniające okoliczności zagubienia, kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty, b) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty wydane przez Policję, c) Kartę w przypadku podejrzenia kradzieży danych z Karty, d) inne dokumenty potrzebne do ustalenia zakresu odpowiedzialności Banku i Posiadacza / Użytkownika, w przypadku złożenia przez Posiadacza / Użytkownika reklamacji transakcji kartowej. 4. Karta zgłoszona jako utracona nie może być używana i w przypadku odnalezienia powinna zostać niezwłocznie zwrócona do Banku, bądź zniszczona w sposób trwale uniemożliwiający jej dalsze używanie. 20. Wydanie Karty w miejsce zastrzeżonej 1. Po zastrzeżeniu Karty Bank wydaje nową Kartę i pobiera odpowiednie opłaty zgodnie z Tabelą. Podstawą do wydania Karty jest: a) złożenie wniosku pisemnego przez Posiadacza lub b) złożenie dyspozycji w EKD przez Posiadacza lub osobę wskazaną w Pełnomocnictwie. 5

6 2. W przypadku utraty Karty za granicą, Bank umożliwi dokonanie wypłaty gotówki do wysokości dostępnych na Rachunku środków, jednak nie więcej niż do równowartości 5000 USD w walucie lokalnej lub awaryjną wysyłkę nowej Karty za granicę. W takim przypadku Rachunek, do którego wydano Kartę, zostanie obciążony zgodnie z Tabelą. 21. Odpowiedzialność za transakcje 1. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 EUR ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji z zastrzeżeniem zapisów ust Bank, niezależnie od kwoty, nie odpowiada za Transakcje: a) dokonane przy użyciu Karty bądź numeru Karty przez Posiadacza / Użytkownika karty; b) których dokonano przed zgłoszeniem utraty Karty, z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika Karty, c) których dokonano w wyniku umyślnego lub wynikającego z niezachowania należytej staranności naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 Ustawy o Usługach Płatniczych, w szczególności gdy Posiadacz lub Użytkownik Karty nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 18 Regulaminu, d) potwierdzone prawidłowo wprowadzonym Numerem PIN, jeśli Posiadacz bądź Użytkownik Karty nie dochowali należytej staranności przy przechowywaniu numeru PIN, e) których dokonano po zgłoszeniu utraty Karty z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika Karty. 22. Odpowiedzialność Banku 1. Bank nie odpowiada za wyrządzone szkody z powodu okoliczności niezależnych od Banku, a w szczególności spowodowane: a. działaniem siły wyższej obejmującej m.in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, lub b. decyzją organów władzy publicznej, aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy, lub c. opóźnieniem wynikającym z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, awarii sieci telefonii komórkowych oraz opóźnień wynikłych z działania telekomunikacji lub poczty, lub d. przerwami w funkcjonowaniu systemów informatycznych Banku wynikającymi z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją, zasileniem lub zabezpieczeniem. 2. Roszczenia Posiadacza wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają w terminie sześciu miesięcy od dnia obciążenia Rachunku lub dnia w którym Transakcja miała być wykonana, jeśli Posiadacz nie powiadomił Banku o takim zdarzeniu. 3. Bank nie odpowiada za niezrealizowane lub błędnie zrealizowane Transakcje wynikające z niewłaściwego użytkowania bankomatu lub wpłatomatu. Bank udostępnia Instrukcję korzystania z wpłatomatu na stronie internetowej. 4. W przypadku wpłat we wpłatomacie, wpłatomat dokonuje sprawdzenia autentyczności banknotów i zwraca banknoty uznane za niespełniające odpowiednich warunków, a następnie przelicza pozostałą kwotę wpłaty. Banknoty niespełniające odpowiednich warunków są opisane w instrukcji obsługi wpłatomatu, którą Bank udostępnia na stronie internetowej Banku. VIII. Usługi dodatkowe 23. Usługi dodatkowe 1. Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla Użytkowników Kart. Rodzaj oraz zakres usług dodatkowych określa Bank. 2. Informacje o usługach dodatkowych, o których mowa w ust. 1, dostępne są w EKD, Oddziałach Banku, w Tabeli oraz na stronach internetowych Banku. 3. Wszelkie roszczenia Użytkownika Karty lub Posiadacza wobec firm świadczących usługi dodatkowe powinny być kierowane bezpośrednio do tych firm. IX. Rozwiązanie Umowy 24. Wypowiedzenie Umowy 1. Posiadacz może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie zostały dokonane żadne operacje przy jej użyciu. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi poniesione opłaty za wydanie Karty, o ile opłaty takie zostały pobrane, pomniejszone o koszty wyprodukowania Karty. 2. Posiadacz lub Bank może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Miesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od następnego dnia po dniu wpłynięcia do Banku tego wypowiedzenia. Rozwiązanie dla swojej ważności musi mieć formę pisemną. Wypowiedzenie przez Bank Umowy Rachunku uznaje się za równoznacznie z wypowiedzeniem Umowy. 3. Wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy Rachunku uznaje się za równoznacznie z wypowiedzeniem Umowy. 4. Zwrócenie Karty wraz z pisemną informacją, że Posiadacz rezygnuje z jej używania, jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy w części dotyczącej tej Karty. 5. Pismo wypowiadające Umowę uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty nadania listu poleconego, wysłanego na ostatni adres wskazany Bankowi przez Posiadacza, o ile na Rachunku występuje saldo debetowe. Po upływie 7-dniowego terminu na doręczenie pisma Bank blokuje Karty Posiadacza, któremu wypowiada Umowę. 6. W przypadku złożenia przez Posiadacza dyspozycji zamknięcia Rachunku, wszystkie Karty wydane do tego Rachunku mogą zostać niezwłocznie Zastrzeżone. 25. Naruszenie Umowy i Regulaminu 1. Bank ma prawo dokonać Zastrzeżenia lub Zablokowania Karty w każdym czasie i zażądać jej zwrotu oraz rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: a) naruszenia przez Posiadacza lub Użytkownika Karty postanowień Regulaminu, b) zajęcia wierzytelności z Rachunku w toku postępowania egzekucyjnego, c) podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji albo nieautoryzowanego debetu na Rachunku. 6

7 2. O dokonaniu Zastrzeżenia lub Zablokowania Kart Bank informuje Posiadacza lub Użytkownika Karty: pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem EKD, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby niewskazane ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 26. Okres wypowiedzenia 1. W przypadku rozwiązania Umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wydanych Kart do Banku lub zniszczenia wszystkich Kart w sposób trwale uniemożliwiający ich użytkowanie. 2. W okresie wypowiedzenia Umowy Rachunek może być obciążany z tytułu Transakcji oraz opłat, prowizji i odsetek związanych z wydawaniem i używaniem Kart. Zwrot Kart lub upłynięcie daty ważności Kart nie zwalnia Posiadacza z uregulowania wobec Banku wszelkich należności z tytułu Transakcji dokonanych przy ich użyciu oraz opłat, prowizji i odsetek związanych z wydawaniem i używaniem Kart. 3. Rozwiązanie przez Posiadacza Umowy w trakcie okresu ważności Karty nie stanowi tytułu do roszczeń Posiadacza o zwrot pobranych przez Bank opłat za wydanie Karty. X. Postanowienia końcowe 27. Zmiany Regulaminu i Tabeli 1. Zasady udostępnienia i zmiany Tabeli określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych, który stanowi integralną część Umowy Rachunku. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Tabeli bez przygotowywania aneksu do Umowy. W przypadku zmian, Bank poinformuje Posiadacza poprzez: a) udostępnienie informacji w oddziałach Banku, b) w sposób przyjęty dla wysyłania wyciągów lub za pośrednictwem dostępnych EKD na zasadach określonych w odrębnej umowie. 3. Informacje, o zmianie Regulaminu i/ lub Tabeli, uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej wysłania na ostatni podany przez Klienta adres do wysyłki wyciągów z Rachunku Karty, zaś w przypadku Elektronicznych Kanałów Dostępu - w dniu, w którym informacje zamieszczono w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku dyspozycji odbierania wyciągów przez Posiadacza w jednostce prowadzącej Rachunek lub elektronicznie, nie odebranie informacji po upływie 14 dni od daty wystawienia wyciągu, do którego jest dołączana informacja uznawane będzie przez strony jako jej doręczenie. 4. Złożenie przez Posiadacza pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty doręczenia może stanowić dla Banku podstawę do wypowiedzenia Umowy. Jeżeli w powyższym terminie Posiadacz nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, zmiany uważa się za przyjęte przez Posiadacza z dniem ich wejścia w życie. 5. Posiadacz ma obowiązek zapoznania Użytkowników Kart ze zmianami do Regulaminu oraz Tabeli. 6. Zmiany Tabeli i Regulaminu wynikające z rozszerzenia katalogu produktów i zakresu świadczonych usług przez Bank nie wymagają informowania Posiadacza. 28. Ustawa o usługach płatniczych 1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa Bankowego, Prawa Dewizowego,, Ustawy o Usługach Płatniczych, oraz regulaminów Banku, w tym postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, oraz rachunków lokat terminowych, który stanowi integralną część Umowy, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu. 3. Strony wyłączają w całości stosowanie przepisów: działu II Ustawy o Usługach Płatniczych, art , art. 45, art. 46 ust. 2-5 oraz art Ustawy o Usługach Płatniczych, rozdziału 4 działu III Ustawy o Usługach Płatniczych (z wyjątkiem art. 59) do transakcji płatniczych, których nie wymieniono w art. 53 ust.1 Ustawy o Usługach Płatniczych. W przypadku transakcji płatniczych wykonywanych na terytorium jednego lub więcej państw członkowskich (w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) termin, o którym mowa w art. 54 ust 1. Ustawy o Usługach Płatniczych, ustala się na maksymalnie 4 Dni Robocze od dnia otrzymania dyspozycji Klienta przez Bank. 29. Postanowienia końcowe 1. Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem lub Użytkownikiem Karty bez uprzedniego zawiadomienia. 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Posiadaczem lub Użytkownikiem Karty oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji. 3. Nagrania rozmów, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystywane przez Bank w celach dowodowych. Regulamin obowiązuje od dnia

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy,

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy, Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Definicje

I. Definicje. Definicje Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych Iłża 2016 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdział 2. Wydawanie karty...str

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. 1. Definicje

I. Definicje. Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. 1. Definicje Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart debetowych business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Karty VISA BUSINESS KREDYTOWA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi karty VISA BUSINESS KREDYTOWA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne... 3 Dział II. Umowa o Kartę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart VISA Business Charge, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania,

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo