Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta bezp³atna Pokryte œniegiem góry, oœnie one lasy mo na powiedzieæ, e w Zawoi widaæ tê prawdziw¹ zimê. Nie ma takiej w mieœcie, dlatego pod Babi¹ Górê przyje d aj¹ rzesze turystów. Gabinet Dermatologii Estetycznej podjasieniem dr n. med. Tomasz Rogoziñski Z³uszczanie, botox, wype³nianie zmarszczek SUCHA BESKIDZKA ul. Bat. Ch³opskich 2 tel Do z³ na oœwiadczenie Tak e dla klientów z gorsz¹ histori¹ sp³at kredytów Równie z zajêciami Komorniczymi!!! tel , kom C Chc¹ odpocz¹æ od codziennoœci, pooddychaæ górskim powietrzem. Zamierzaj¹ tutaj aktywnie wypocz¹æ czy to je d ¹c na nartach, czy przemierzaj¹c leœne szlaki i wêdruj¹c na szczyt. Na leœnym szlaku Spotkaæ tu mo na bardzo wielu studentów, którzy zw³aszcza teraz, przed zbli aj¹c¹ siê sesj¹ egzaminacyjn¹, przybywaj¹ w góry, by trochê odpocz¹æ, zrobiæ sobie przerwê w nauce. Niektórzy nie mog¹ sobie jednak pozwoliæ na wyjazd kilkudniowy, nawet czasem nie ca³odniowy. Nie powstrzymuje ich to jednak. Ju z samego rana wsiadaj¹ w autobus, by chocia parê godzin spêdziæ w górach. - Przyjecha³am tu, eby odpocz¹æ od krakowskiego zgie³ku mówi Madzia, jedna z turystek, - od kurzu miasta i od tej ca³ej bieganiny. Taki wypad w góry pozwala doskonale pod³adowaæ akumulatorki przed sesj¹. Chcia³am siê zrelaksowaæ, pooddychaæ œwie ym powietrzem górskim i poogl¹daæ widoki. Czy warto by³o przyjechaæ? Pewnie, e warto opowiada dalej studentka. - Bawi³am siê œwietnie. Park jest naprawdê piêkny, a zim¹... to prawdziwa frajda tu siê znaleÿæ. Uwielbiam œnieg, zimê, ale nie w mieœcie. W mieœcie zima jest okropna, nie to co w górach tu jest fantastyczna! Du o, du o œniegu. Gdy ruszaj¹c niebieskim szlakiem na szczyt Babiej Góry, postawi³am pierwszy krok, wpad³am w zaspê po kolana. Ale nie zniechêci³o mnie to wcale i sz³am dalej. Na szczycie góry widoki by³y przepiêkne, szkoda tylko e widocznoœæ nie za dobra. Dzieñ, w którym tam by³am, by³ niestety doœæ pochmurny. Mimo tego uda³o mi siê zobaczyæ naprawdê wiele. Warto tu te podkreœliæ, e Babiogórski Park Narodowy jest naprawdê dobrze oznaczony. W lasach wyznaczone s¹ ponadto œcie ki edukacyjne. Na ka dym przystanku takiej œcie ki umieszczona jest tablica informacyjna, z której turyœci mog¹ na przyk³ad dowiedzieæ siê wielu ciekawostek o budowie terenu, o wystêpuj¹cych tu gatunkach drzew oraz o mieszkañcach parku, yj¹cych tu ptakach i zwierzêtach. - By³am tu pierwszy raz, nie mia³am te przy sobie adnej mapy, a mimo to, nie zgubi³am siê wspomina Madzia, turystka z Krakowa. - Dotar³am na miejsce bez adnego problemu. Na pewno Zawoi nie zapomnê. Znam wiele parków narodowych, w wielu by³am, ale ka dy z nich jest inny, ka dy ma specyficzny urok, który powoduje, e chêtnie siê tam wraca i nigdy nie zapomina o wra eniach, jakich siê tam doœwiadczy³o. Babiogórski Park Narodowy odwiedzi³am po raz pierwszy. Zimowa aura doda³a mu klimatu. Trasa trochê mnie zmêczy³a, na koniec pad³am œmieje siê studentka, - ale i tak warto by³o tu przyjechaæ. Na nartach Do Zawoi przyje d aj¹ te zapaleni narciarze. W tym sezonie czynny jest ju wyci¹g na Mosornym Groniu. Wyci¹g jest otwarty codziennie od godziny 9:00 i od samego rana dalszy ci¹g na str. 2» KOMPLEKSOWE WYKAÑCZANIE WNÊTRZ M.IN.: projektowanie i aran acje, wizualizacje komputerowe, posadzki przemys³owe - betonowe, ywice - do gara y, hal, domów hydro- i chemoizolacje ³azienek, tarasów, piwnic Tel wycena, wykonawstwo Tel aran acje, wizualizacje Maków Podhalañski TWÓJ PARTNER W LESIE I OGRODZIE NISKIE CENY DU E RABATY SPRZEDA RATALNA SERWIS TRWA E I NIEZAWODNE SUCHA BESKIDZKA, ul. Mickiewicza 9 tel e mail: DEALER: P.H.U. JOLKA JACEK BAÑDURA Market Kredytowy Multika Kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny, DB Kredyt!!! Sucha B. Ul. Mickiewicza 61 (naprzeciwko PKP 100m w stronê Stryszawy) tel: 33/ kom: , PRODUCENT SURMA Sklep: Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 169 (Pasa handlowy) tel Zak³ad: Zembrzyce 264 tel BIELSKO-BIA A WADOWICE CIESZYN YWIEC zapisy tylko w LUTYM!!! PROMOCYJNE CENY NA BILETY LOTNICZE MEKSYK 2400 BUENOS AIRES 3500 NOWY JORK 1370 CHICAGO 1380 RIO 2650 LOS ANGELES 1800 JOHANNESBURG 2430 OFERTA NA LATO 2009 JU W SPRZEDA Y!!! Centrum Handlowe Zakopianka ul. Zakopiañska Kraków Pon.-sb. 09:00-21:30 Niedz tel /188 tel /132 Przy zakupie i okazaniu tej reklamy rabat wellkommbilety * ceny brutto w dwie strony REZERWACJA ON-LINE:

2 2 Styczeñ 2009 Nr 1 SUCHA BESKIDZKA Ma³opolanie Roku 2008 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski zorganizowa³o 8 stycznia w Sali Obrad Rady Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa XVIII Noworoczne Spotkanie Op³atkowe Samorz¹dów Ma³opolski i Polski Andrzej Zoll 1996 Marian Krzaklewski 1996 Wis³awa Szymborska 1997 Adam Bachleda-Curuœ 1997 Ignacy Tokarczuk 1998 Bohdan "Tytus" Zieliñski 1998 Zbigniew Brzeziñski 1999 Andrzej Wajda 1999 Czes³aw Mi³osz 2000 Franciszek Macharski 2000 Kazimierz Barczyk 2001 Stanis³aw Lem 2001 Stefan Grzybowski 2002 Antoni Dziatkowiak Zima w Zawoi» dokoñczenie ze str. 1 przyje d aj¹ ju ludzie. Przewa nie kupuj¹ karnety ca³odniowe, lub przynajmniej na kilka godzin. Mi³oœnicy nart wyje d aj¹ wyci¹giem na górê, po czym do zjazdu maj¹ do wyboru cztery trasy: czerwon¹ FIS (LS+GS) o d³ugoœci m i ró nicy poziomów: 336 m, Wyci¹g na Mosorny Groñ W spotkaniu wziêli udzia³ Ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz, w³adze Miasta Krakowa, przedstawiciele w³adz Województwa Ma³opolskiego, Korpusu konsularnego oraz przedstawiciele ludzi œwiata kultury, nauki oraz mediów. Spotkanie uœwietni³ Koncert Polskich Kolêd i Pastora³ek w wykonaniu Chóru Krakowskiej M³odej Filharmonii pod dyrekcj¹ Rafa³a Marchewczyka. Na uroczystoœci zgodnie z tradycj¹ og³oszono nazwiska dwóch Laureatów Tytu³u Ma³opolanina Roku 2008 : Zostali nimi: Ks. Prof. Micha³ Heller i Prof. Jacek WoŸniakowski. W uzasadnieniu wyboru czytamy, e tytu³y zosta³y przyznane: Ks. Prof. Micha³owi Hellerowi, polskiemu uczonemu, którego myœli i idee maj¹ globalny wymiar, twórcy Centrum Kopernika Badañ Interdyscyplinarnych w UJ i PAT, znamienitemu kosmologowi, filozofowi i teologowi, laureatowi Nagrody Templetona za przerzucanie mostów pomiêdzy religi¹ i nauk¹. Prof. Jackowi WoŸniakowskiemu, za³o ycielowi Klubów Inteligencji Katolickiej, twórcy i dyrektorowi wydawnictwa ZNAK, pierwszemu Prezydentowi Krakowa odrodzonego samorz¹du, za upowszechnianie katolickiej nauki spo³ecznej i idei pañstwa obywatelskiego. Ma³opolaninem Wszechczasów jest Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. *** Micha³ Kazimierz Heller Urodzi³ siê 12 marca 1936 r. w Tarnowie w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec by³ in ynierem, m. in. buduj¹cym Zak³ady Azotowe w Moœcicach ko³o Tarnowa, a matka nauczycielk¹. W Laureaci Tytu³u Ma³opolanina Roku dwie niebieskie (jedna ma d³ugoœæ: 400 m i ró nicê poziomów 65 m, druga zaœ d³ugoœæ: 330 m, a ró nicê poziomów: 70 m) oraz zielon¹ przeznaczon¹ dla dzieci jej d³ugoœæ wynosi 50 metrów. Wszystkie trasy s¹ oœwietlone i naœnie ane. Niestety nie ma biletów ulgowych dla dzieci i m³odzie y. Chêtnych do wyjazdów wyci¹giem na Mosorny Groñ i zjazdów na nartach w dó³ jednak nie brakuje. - Je d ê sobie po trzy razy codziennie wieczorkiem i czasie wojny, w 1940 r., rodzina Hellerów zosta³a zes³ana przez Rosjan na Sybir, a póÿniej w 1944 r. przesiedlona do Urbachu, niedaleko Saratowa w po³udniowej Rosji. Koniec wojny, jak i sytuacja polityczna w kraju pozwoli³ Hellerom wróciæ w 1946 roku do rodzinnych Moœcic. Tam tez ukoñczy³ szko³ê podstawowa i gimnazjum a w roku 1953 zda³ maturê. Nastêpnie wst¹pi³ do Wy szego Seminarium Duchownego w Tarnowie gdzie uzyska³ tytu³ magistra z teologii oraz œwiêcenia kap³añskie (26 IV 1959 r.). W roku 1960 decyzja bpa Pêkali ks. Heller rozpocz¹³ studia z filozofii przyrody na Wydziale Filozofii Chrzeœcijañskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyska³ magisterium z filozofii, a rok póÿniej doktorat z kosmologii relatywistycznej. Jego rozprawa doktorska nosi³a tytu³ Koncepcja 2002 Jerzy Nowosielski 2003 Henryk Miko³aj Górecki 2003 Krzysztof Penderecki 2004 Robert Korzeniowski 2004 S³awomir Mro ek 2005 Adam Bujak 2005 Franciszek Ziejka 2006 Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz 2006 Jerzy Stêpieñ 2007 Jerzy Sadowski 2007 Adam Ma³ysz 2008 Micha³ Heller 2008 Jacek WoŸniakowski Wycieczka po Babiogórskim Parku Narodowym - po przejsciu trasy jest œwietnie, bo warunki s¹ wyœmienite pisze wiechu, uczestnik dyskusji na forum.zawoja na temat wyci¹gu na Mosornym Groniu. - Do szczêœcia nie potrzebujê ca³ej otwartej trasy, bo i tak korzystam z ma³ego paska. S¹ jednak i tacy, którzy nie s¹ zadowoleni z funkcjonowania wyci¹gu i utrzymania trasy narciarskiej. Wspominaj¹ o braku seryjnych modeli Wszechœwiata i jej filozoficzne implikacje. Nastêpnie poszerza sw¹ wiedzê na Wydziale Fizyki UJ, jako wolny s³uchacz, i przygotowuje rozprawê habilitacyjn¹ na temat Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej. Habilitacjê uzyskuje w roku 1969 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1972 ks. Micha³ Heller obejmuje stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1985 r. zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r. profesorem zwyczajnym na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie. Pe³ni tam m. in. funkcjê dziekana i kierownika Katedry Filozofii Przyrody. Warto wspomnieæ e od 1991 ksi¹dz Heller pe³ni po dzieñ dzisiejszy funkcje Rektora Instytutu Teologicznego w Tarnowie, w tym tez roku zostaje cz³onkiem Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie a od roku 2000 kiedy Instytut Teologiczny sta³ sie zamiejscowym Wydzia³em Teologicznym funkcje Dziekana Wydzia³u Teologicznego w Tarnowie PAT w Krakowie. Ksi¹dz Heller jest te za³o ycielem dzia³aj¹cej od 1981r. Krakowskiej Grupy Kosmologicznej, w dzia³alnoœci której bierze udzia³ wielu m³odych zdolnych fizyków i astronomów. W 1994 Jan Pawe³ II nadaje mu godnoœæ papieskiego pra³ata honorowego. W 1996 r. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza nadaje ks. Hellerowi Doktorat Honoris Causa za wartoœci humanistyczne Jego twórczoœci. Jest wybitnym cz³onkiem wielu instytucji naukowych polskich jak i zagranicznych m.in. Polskiej Akademii Umiejêtnoœci Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Petersburskiej Akademii Historii Nauki i Techniki, International Astronomical Union, European Physical Society, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Theology etc. Jest te laureatem wielu presti owych nagród i wyró nieñ, m. in Nagrody im. Ksiêdza Idziego Radziszewskiego KUL (2000), Nagrody im. Hugo Steinhausa (2001). W roku 2008 otrzyma³ Nagrodê przerw na ratrakowanie i o powstaj¹cych na trasie muldach. Inni zaœ w³aœnie wspomniane muldy lubi¹. Jedno jednak jest pewne, turystów w Zawoi nie brakuje. Wielu z nich jest bowiem zdania, e jak odpoczynek to tylko w górach! Anna Maria Pi¹tkowska Templetona, wrêczana od 1973 r., jest najwy sz¹ na œwiecie nagrod¹ finansow¹ przyznawan¹ indywidualnie naukowcowi - przewy sza pod tym wzglêdem nawet Nagrodê Nobla i wynosi ponad 1,6 mln dolarów. Ca³¹ nagroda przekaza³ na stworzenie Centrum Kopernika Badañ Interdyscyplinarnych w UJ i PAT, które otwarto 2 paÿdziernika 2008 roku. Ks. prof. Heller otrzyma³ j¹ za ca³okszta³t dzia³alnoœci dotycz¹cej relacji miêdzy religi¹, teologi¹ a naukami. *** Jacek WoŸniakowski Urodzony 23 kwietnia 1920 roku w Biórkowie prof. Jacek WoŸniakowski jest jednym z najwybitniejszych mieszkañców dzisiejszego Krakowa. Potomek znakomitych rodów szlacheckich kszta³ci³ siê w szwajcarskim Fryburgu oraz Gimnazjum Sanatoryjnym Mêskim Jana Wieczorkowskiego w Rabce, gdzie zda³ maturê w roku Wartoœci wyniesione z domu rodzinnego nie pozwoli³y mu pozostaæ obojêtnym na los ojczyzny zagro onej agresj¹ pañstw s¹siednich. WoŸniakowski wst¹pi³ do Szko³y Podchor¹ ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu oraz odby³ praktykê wojskow¹ w 8 Pu³ku U³anów. Popis swej walecznoœci i odwagi da³ w okresie zawieruchy wojennej. W trakcie kampanii obronnej 1939 roku zosta³ ciê ko ranny, a nastêpnie podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w funkcjonuj¹cej na terenie Generalnego Gubernatorstwa Tarczy oraz pe³ni³ urz¹d adiutanta komendanta mieleckiego obwodu AK. Po wojnie WoŸniakowski ukoñczy³ filologiê polsk¹ i filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. W swym bogatym dorobku dziennikarskim ma na koncie m.in. wspó³pracê z Tygodnikiem Powszechnym (sekretarz redakcji w latach ), G³osem Anglii, miesiêcznikiem Znak (red. naczelny w latach ) oraz wydawnictwem Znak (za³o yciel i redaktor naczelny w latach ). W 1953 roku nasz laureat rozpocz¹³ pracê akademick¹ na Katolickim Uniwersytecie lubelskim, gdzie w latach by³ profesorem. WoŸniakowski zaanga owany by³ przy tym w dzia³alnoœæ szeregu organizacji o charakterze spo³eczno-naukowym m.in. w Zwi¹zku Literatów Polskich, AICA, Towarzystwie Kursów Naukowych, Klubach Inteligencji Katolickiej. W okresie PRL-u pracowa³ równie na rzecz opozycji demokratycznej. By³ on cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodnicz¹cym NSZZ Solidarnoœæ (1988) oraz uczestnikiem obrad Okr¹g³ego Sto³u w 1989 roku. W latach WoŸniakowski sprawowa³ urz¹d pierwszego Prezydenta Krakowa w dziejach III RP. W okresie przeobra eñ systemowych patronowa³ inicjatywom na rzecz rozwoju demokracji i pobudzenia œwiadomoœci obywatelskiej, choæby za spraw¹ Fundacji Edukacji dla Demokracji. Tegoroczne wyró nienie jest dla prof. WoŸniakowskiego nagrod¹ za ca³okszta³t jego dzia³añ publicznych i starañ na rzecz narodu polskiego. Jego yciorys, bêd¹cy wspania³¹ kart¹ z historii Polski i Krakowa, jest dowodem, e wielki wysi³ek i praca w³o ona w rozwój idei pañstwa, demokracji i samorz¹dnoœci mo e przynieœæ wymierne efekty. Sw¹ postaw¹ yciow¹ pokaza³, e pojêcie walki o lepsz¹ Polskê za pomoc¹ czynu zbrojnego i nowoczesnej pracy organicznej mo e przybraæ wielowymiarowy charakter.

3 Nr 1 Styczeñ Strzela³ z broni pneumatycznej PóŸnym popo³udniem 2 stycznia w Suchej Beskidzkiej na ulicy Mickiewicza 19-letni mieszkaniec Makowa Podhalañskiego strzela³ z broni pneumatycznej na œrut. T u przed godzin¹ 16 oficer dy urny Komendy Policji w Suchej Beskidzkiej odebra³ telefon od kobiety, która zg³osi³a, e do jej mê a strzela mê czyzna. Odbieraj¹cy zg³oszenie natychmiast wys³a³ we wskazane miejsce dwa patrole policji: prewencji i ruchu drogowego. Policjanci byli na miejscu w ci¹gu 2 minut. Mê czyzna, który strzela³ le a³ na chodniku i by³ przytrzymywany przez mieszkañca arnówki, do którego wczeœniej odda³ kilka strza³ów, jednym z nich rani¹c go w policzek. Na szczêœcie œrut, który utkwi³ w policzku nie zagra a³ Koniec z graffiti Suska Policja zatrzyma³a trzech nieletnich, którzy ju od dwóch lat niszczyli elewacje budynków, wykonuj¹c na nich graffiti. Od pocz¹tku 2007 roku w Suchej Beskidzkiej nieznani sprawcy dokonywali uszkodzeñ elewacji budynków poprzez wykonywanie graffiti. Ró nego rodzaju napisy i rysunki szpeci³y miasto, ku³y w oczy nie tylko mieszkañców, ale równie turystów. Ich sprawcy dopuszczali siê uszkodzeñ mienia, a tym samym przestêpstwa lub wykroczenia, w zale noœci od wysokoœci szkody. Przywrócenie œcian budynków do stanu pierwotnego niejednokrotnie wi¹za³o siê z bardzo du ymi kosztami. Graffiti na œcianach przybywa³o coraz wiêcej, niestety sprawcy nie byli znani. Suska Policja mia³a podejrzenia wskazuj¹ce na sprawców tych chuligañskich zachowañ. Aby jednak komukolwiek przedstawiæ zarzuty, trzeba je by³o oprzeæ na dowodach. Dlatego te by³y to ustalenia czasoch³onne i kosztowa³y du o pracy. Z³odzieje zatrzymani Policjanci z Komisariatu w Jordanowie zatrzymali z³odziei, którzy 27 grudnia w godzinach popo³udniowych w³amali siê do domu mieszkalnego w Osielcu, podczas gdy jego gospodarz i domownicy bawili siê na rodzinnym weselu. Z³odzieje ukradli 10 tysiêcy z³otych oraz 2 telefony komórkowe. W wyniku natychmiastowych dzia- ³añ ju nazajutrz rano jordanowscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkañca Osielca, który po przedstawieniu mu zebranych dowodów, przyzna³ siê do w³amania. Zaraz po tym zatrzymano jego yciu. Policjanci zabezpieczyli broñ, a 19-letniego Makowianina zatrzymali i nastêpnie zawieÿli na Komendê. Przeprowadzone tam badanie wskaza³o w niego 0,94mg/l w wydychanym powietrzu. Jak ustalono pomiêdzy mê - czyznami od d³u szego czasu dochodzi³o do nieporozumieñ. W dniu strzelaniny spotkali siê w jednym ze sklepów w Suchej Beskidzkiej. Tam dosz³o miêdzy nimi do utarczki s³ownej, po czym obaj wyszli i udali siê w przeciwnych kierunkach. Mieszkaniec arnówki wraz ze swoj¹ on¹ i 3,5 letni¹ jego kolegê, 37-letniego mieszkañca Krakowa. Trzeci sprawca nadal jest poszukiwany. W mieszkaniu Osielczanina zabezpieczono nie tylko czêœæ skradzionych pieniêdzy i telefon komórkowy, ale równie marihuanê, któr¹ odowa³ w doniczce. Mê czyzna ten znany by³ policjantom, poniewa na swoim koncie innego rodzaju przestêpstwa. Z³odziejom grozi do 12 lat wiêzienia. Jeden z nich odpowie równie za posiadanie narkotyków. Info: KPP Sucha Beskidzka SUCHA BESKIDZKA córeczk¹ uda³ siê w stronê pobliskiego parkingu, gdzie mia³ pozostawiony samochód. W pewnej chwili zauwa y³, e w ich kierunku biegnie znajomek, z którym kilka minut wczeœniej siê pok³óci³. Mieszkaniec arnówki trzyma³ w rêku broñ, jak siê póÿniej okaza³o pneumatyczn¹ i mierz¹c w niego, zacz¹³ strzelaæ. Na szczêœcie aden z wystrzelonych œrutów nie trafi³ w niego ani w osoby postronne. Atakowany próbowa³ odebraæ mu broñ, która w trakcie szamotaniny wystrzeli³a, rani¹c w policzek mieszkañca arnówki. Mimo tego uda³o mu siê odebraæ broñ napastnikowi. Na miejsce przybyli policjanci, którzy zatrzymali 19-latka z Makowa. Mieszkaniec arnówki tymczasem zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie usuniêto mu tkwi¹cy w policzku œrut, po czym zosta³ zwolniony do domu. Na szczêœcie nikomu wiêcej nic siê nie sta³o, chocia skutki mog³y byæ tragiczne. Któryœ z wystrzelonych œrutów móg³ przyk³adowo uszkodziæ komuœ oko. Na broñ, któr¹ posiada³ Makowianin, nie trzeba mieæ zezwolenia. Mê czyzna ten zosta³ zatrzymany do dyspozycji Prokuratury w Suchej Beskidzkiej. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolnoœci za nara enia innych na utratê ycia lub zdrowia. Info: KPP Sucha Beskidzka W koñcu w wyniku dzia³añ operacyjnych suscy kryminalni ustalili i zebrali wszelkie mo liwe dowody, które wskaza³y, i uszkodzeñ tych dokonywa³o 3 nastolatków - mieszkañców Suchej Beskidzkiej w czasie od stycznia 2007 do sierpnia 2008 roku. Zebrane dowody nie dawa³y cienia w¹tpliwoœci, co do ich winy. Osoby te przyzna³y siê do zarzutów. Przewa nie graffiti wykonywa³y samodzielnie pod os³on¹ nocy. Kilka zrobili wspólnie. Oko³o 85% graffiti wykonanych na budynkach miasta Sucha Beskidzka to dzie³o w³aœnie tej trójki nastolatków. W sumie 15 razy niszczyli œciany budynków, czasami tych samych. Z uwagi na to i by³y to osoby nieletnie koñcem 2008 roku sprawa zosta³a skierowana do S¹du Rodzinnego w Suchej Beskidzkiej. S¹d zastosuje wobec nich œrodki wychowawcze, a rodzice najprawdopodobniej zostan¹ obci¹ eni finansowo za wybryki swoich dzieci. Info: KPP Sucha Beskidzka OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW BUDZÓW 281 Badania techniczne wszystkich pojazdów Czynne: pon.-pt , sob tel Stacja paliw tel , tel./fax: Orkiestra zebra³a ponad 40 tysiêcy z³otych Podczas XVII fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy sztab w Suchej Beskidzkiej zebra³ ponad 40 tysiêcy z³otych. To najwy sza kwota, jak¹ dot¹d, uczestnicz¹c od samego pocz¹tku w akcji, suski sztab zebra³. J ak co roku, przez ca³y dzieñ na ulicach Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalañskiego, Stryszawy, Zawoi, Osielca, Juszczyna, Lachowic, Krzeszowa, Skawicy, Budzowa, Marcówki, Bieñkówki i Zembrzyc kwestowali wolontariusze. Do akcji przy³¹czy³y siê równie szko³y z terenu ca³ego powiatu. Po po³udniu na ma³ej scenie suskiego zamku odby³ siê prawdziwy rockowy maraton. W koncercie udzia³ wziê³y trzy ywieckie zespo³y: Metanoia, Anviltones, Gloria Victis, a na zakoñczenie, w gotycko-progresywne klimaty przeniós³ s³uchaczy cieszyñski zespó³ Poison Words. Podczas koncertu odby³a siê te licytacja gad etów WOŒP i pami¹tek ufundowanych przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Siedzib¹ Mo esz pomóc! sztabu oraz koordynatorem akcji w powiecie suskim by³ jak co roku Miejski Oœrodek Kultury - Zamek. Info: UM Sucha Beskidzka Antosia urodzi³a siê r., z ogromnym naczyniakiem limfatycznym (nowotwór niez³oœliwy). Naczyniak jest bardzo rozleg³y zajmuje ca³¹ praw¹ stronê szyi, nasadê jêzyka, podniebienie miêkkie wnikaj¹c do œródpiersia górnego. Dziewczynka przesz³a dwa zabiegi w szpitalu w Prokocimiu w Krakowie, jednak nie da³y one oczekiwanych rezultatów. Obecnie po konsultacjach u œwiatowej s³awy specjalisty w leczeniu naczyniaków limfatycznych - dr. Miltona Wanera - Antosia bêdzie kontynuowaæ leczenie w Berlinie. Operacje i zabiegi przekraczaj¹ mo liwoœci finansowe rodziców st¹d te nasz apel o pomoc. Jak mo esz pomóc? Przeka 1% swojego podatku. Fundacja Dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹ Ul. omiañska 5, Warszawa KRS: Koniecznie z dopiskiem: Darowizna na leczenie i rehabilitacjê Antoniny Skoczylas Lub dokonaj wp³aty: Numer konta: Bank Pekao S.A. I/ Warszawa Fundacja Dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹ Ul. omiañska 5, Warszawa SWIFT: PKOPPLPW Koniecznie z dopiskiem: Darowizna na leczenie i rehabilitacjê Antoniny Skoczylas (œrodki zgromadzone na tym koncie mo emy wykorzystaæ na leczenie za granic¹) Koniecznie z dopiskiem: Darowizna na leczenie i rehabilitacjê Antoniny Skoczylas (œrodki zgromadzone na tym koncie mo emy wykorzystaæ tylko w kraju).

4 4 Styczeñ 2009 Nr 1 SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE Dzieñ z ycia leœniczego Les³aw Dyrcz, leœniczy z Leœnictwa Czarna Hala opowiada o specyfice swojego zawodu O której musi wstaæ leœniczy i czym siê w ci¹gu dnia zajmuje? Z rozpoczêciem dnia to jest ró nie, zale y od pory roku i od œwitu, czyli o której s³oñce wstaje. Jeœli wczeœniej umówimy siê z odbiorcami, którzy przyje d aj¹ po drewno, to oko³o godziny 6:00 musimy im je wydaæ. O 7:00 wzywam kierownika Zak³adu Us³ug Leœnych i rozdzielam prace dotycz¹ce organizacji przy pozyskaniu i przy zrywce drzewa na dany dzieñ. Kolejny punkt to lustracja terenu. Trzeba obejœæ granice leœnictwa i sprawdziæ stan drewna na sk³adach. Zajmuje to œrednio oko³o dwóch godzin. Niektórych zajêæ nie mo na przewidzieæ, pewne sprawy narzuca ycie. Czasem jest wywóz drzewa, czasem przyje d a ktoœ po zakup jakiegoœ artyku³u. W sumie to w moim przypadku jest tak, e kr¹ ê po terenie leœnictwa od 6:00 do 17:00. W tym czasie muszê byæ dostêpny dla prze³o onych i dla odbiorców. Jak zmieniaj¹ siê codzienne obowi¹zki na prze³omie pór roku? Fa³szywe dwudziestoz³otówki Popo³udniu 11 stycznia 2009 dy urny KPP Sucha Beskidzka zosta³ telefonicznie powiadomiony, e na jednej ze stacji paliw nieznana osoba wprowadzi³a w obieg fa³szywy banknot o nominale 20 z³otych. Na miejsce natychmiast skierowano W moim leœnictwie 50 procent terenu zajmuj¹ lasy œwierkowe, w zwi¹zku z czym istnieje tu problem z wystêpowaniem du ej iloœci posuszu œwierkowego. G³ównym sprawc¹ tego zjawiska jest oczywiœcie zespó³ korników, który doœæ szybko doprowadza do rozpadu zwartych œlicznych œwierczyn. Wydaje mi siê, e jedn¹ z przyczyn tak szybkich zmian jest ogólne ocieplenie klimatu, ³agodne zimy, ma³a iloœæ opadów atmosferycznych oraz zanieczyszczenia chemiczne. Leœnictwo Czarna Hala znajduje siê na wysokoœci metrów n. p. m. Dlatego warunki zim¹ s¹ tu bardzo surowe. Na bie ¹co trzeba dokarmiaæ zwierzynê, wyk³adaæ w paœnikach karmê treœciw¹ i objêtoœciow¹, i lizawki, w których umieszcza siê sól. Nie mo na te zapomnieæ o do ywianiu po ytecznej fauny, czyli ptactwa. Karmniki dla ptaków zape³nia siê s³onecznikiem i kulkami z t³uszczu. Z kolei wiosna to czas, by usun¹æ drzewa obumar³e, zniszczone przez korniki i uzupe³niæ te miejsca m³odymi zdrowymi drzewkami, gatunkami kryminalnych, którzy wstêpnie ustalili markê i numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszali siê sprawcy tego przestêpstwa. Nastêpnie na drodze prowadz¹cej z Zembrzyc do Suchej Beskidzkiej patrol operacyjny zatrzyma³ poszukiwany samochód, jad¹cy w stronê Makowa Podhalañskiego. Znajdowa³o siê w nim dwóch mieszkañców Makowa Podhalañskiego w wieku 30 i 37 lat. Zostali oni zatrzymani i przewiezieni do Komendy w Suchej Beskidzkiej. W wyniku przeprowadzonych czynnoœci ustalono, e to zatrzymany 37- latek wprowadzi³ na stacji paliw falsyfikat o nominale 20 z³otych. U 30- latka z kolei ujawniono i zabezpieczono kolejny falsyfikat o nominale 20 z³otych, który posiada³ tê sam¹ seriê i numer jak ten, który zosta³ zabezpieczony na stacji paliw. Policja w jego mieszkaniu znalaz³a te i zabezpieczy³a sprzêt komputerowy s³u ¹cy do produkcji falsyfikatów oraz a tak e nó introligatorski. Obaj mê czyÿni zostali zatrzymani do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Grozi im kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolnoœci. KPP Sucha Beskidzka domieszkowymi. W przypadku lasu, gdzie gatunkiem panuj¹cym jest œwierk, domieszk¹ bêdzie jod³a, buk, sosna. G³ównym zajêciem leœniczego w lecie jest natomiast walka z kornikiem. Polega ona na szybkim wyznaczeniu drzew trocinkowych, czyli tych zaatakowanych przez korniki oraz ich terminowym wywozie. W ten sposób ogranicza siê rozwój najwiêkszego szkodnika, jakim jest kornik rytownik, a tym samym zapobiega siê dalszemu rozpadowi Beskidów. Jesieñ natomiast mija przy sprawach porz¹dkowych: poprawieniu paœników, karmników, dróg wywozowych, rowów, przepustów, oczyszczeniu s¹czków, zebraniu pu³apek i ogólnym przygotowaniu do zimy. Trzeba te oczyœciæ budki lêgowe, sprawdziæ i ogrodziæ mrowiska, a tak e zabezpieczyæ miejsca biwakowania i budynki do u ytku turystów w razie potrzeby naprawiæ ogrodzenia. Dlaczego leœniczy? Czym Pan siê kierowa³, wybieraj¹c ten zawód? Wybra³em zawód leœnika g³ównie z mi³oœci do przyrody. Chcia³em lepiej poznaæ wszystko, co mnie otacza³o. Muszê jednak przyznaæ, e ta praca wydawa³a mi siê ³atwiejsza i prostsza. Z pocz¹tku myœla³em, e wiêcej czasu poœwiêcê na moje zainteresowania, na obserwacjê przyrody. Szybko siê jednak przekona³em, e czas który muszê poœwiêciæ na wykonanie wszystkich prac, zajmuje mi 95 procent dnia. Na obserwacje ju nie ma czasu Zawód leœniczego pocz¹tkowo wydaje siê ³atwy. Po jakimœ czasie jednak, gdy ma siê ju pewien sta i doœwiadczenie, okazuje siê, e trzeba oddaæ ca³y czas wolny i w pe³ni serce, aby pokonaæ wszystkie trudnoœci i wykonaæ zaplanowane zadania. Pracujê jako leœniczy od 1991 roku i wcale nie jest tak ³atwo, jak mi siê na pocz¹tku zdawa³o. Jakimi cechami musi siê odznaczaæ leœniczy? Czy jest to praca dla ka dego? Leœniczy musi byæ nieugiêty i wytrwa³y, musi mieæ naprawdê silny charakter. Wed³ug mnie nie jest to praca dla ka dego. Nie ka dy bêdzie przecie w stanie spêdzaæ ca³e dni w lesie, zw³aszcza zim¹, gdy jest mróz. Uwa am, e najtrudniejszym czasem pracy w leœnictwie jest w³aœnie okres zimowy. Leœniczy przebywa wtedy w warunkach skrajnych, surowych, gdy temperatura siêga nawet -20 stopni C. Gdy niektórym osobom wydawa³oby siê, e wtedy jest za zimno, by wychodziæ z domu, leœnik musi wykonywaæ swoj¹ pracê. Inni pracuj¹ w biurach i wykonuj¹ swoje obowi¹zki przy œredniej temperaturze +20 stopni C. Porównuj¹c ich pracê z zawodem leœniczego, mo na zauwa yæ wielk¹ ró nicê. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Karnawa³ w pe³ni ale czy ka dy idzie na bal? Styczeñ to miesi¹c zabaw i tañców. Karnawa³, czas hucznych bali i spotkañ towarzyskich rozpoczyna siê w Sylwestra, a koñczy w Œrodê Popielcow¹, gdy nadchodzi Wielki Post. K arnawa³, dawniej nazywany zapustami lub miêsopustem, by³ to czas, gdy urz¹dzano zimowe zabawy i huczne bale. Po Nowym Roku zaczynano karnawa³owe szaleñstwa, bawiono siê i urz¹dzano pe³ne przepychu bale. W tradycji staropolskiej karnawa³ zajmowa³ doœæ szczególne miejsce. W tym czasie panny na wydaniu mog³y zaprezentowaæ siê na uroczystych balach, tam poznaæ kawalerów i wybraæ wœród nich odpowiedniego kandydata na mê a. Szlacheckie bale karnawa³owe trwa³y czasem i po kilka dni, a nawet tygodni. Zdarza³o siê nawet, e dany szlachcic spêdza³ poza domem niemal e ca³y karnawa³. Zje d ano siê z ró nych okolic i wêdrowano od dworu do dworu. Urz¹dzane by³y te polowania. Z kolei w XIX wieku zabawy karnawa³owe przybra³y charakter bardziej dystyngowany i wyrafinowany. Do dobrego tonu nale a³o pokazanie siê na balu w stolicy. Powodzeniem cieszy³y siê te wtedy bale maskowe, daj¹ce mo liwoœæ popisania siê w³asn¹ pomys³owoœci¹ w przygotowaniu przebrania. Dziœ natomiast nie uczestniczymy ju tak czêsto w balach. Czasem jesteœmy zbyt zmêczeni, innym razem nie mamy na to czasu. Du a czêœæ balów karnawa³owych to studniówki i pó³metki organizowane w szko³ach. Przy dÿwiêkach orkiestry, m³odzie, ubrana w eleganckie stroje, tañczy do bia³ego rana. Jak dzisiaj spêdzamy okres karnawa³u? Mi³a mieszkanka powiatu suskiego: Na Sylwestra by³am na balu ze znajomymi w Bystrej. Jak siê idzie z wiêksz¹ grup¹ znajomych to zawsze jest fajnie. By³a to du a impreza na czterysta osób. W sumie to dobrze siê bawi³am, ale dwa lata temu by³o, wydaje mi siê, trochê lepiej. Wtedy te orkiestra lepiej gra³a. W tym roku by³o trochê za du o ludzi. Poza tym w karnawale, ju nied³ugo, czeka mnie jeszcze jeden wielki bal planujê swój œlub. ukasz z Juszczyna: Sylwestra spêdzi³em w domu, w karnawale te raczej siê nigdzie nie wybieram. Wolê spokojnie pobyæ w domu.

5 Nr 1 Styczeñ POWIAT JORDANÓW Kolêdowali w Osielcu Szopkê betlejemsk¹ wprowadzi³ do œwi¹tyñ Œwiêty Franciszek z Asy u. Nasza wyobraÿnia zaczê³a wiêc powoli przyswajaæ sobie na swój sposób obrazy zwi¹zane z narodzinami Jezusa. Te obrazy przez wieki ewaluowa³y i dostosowywa³y siê do zwyczajów w danym kraju, a œciœlej - w danym jego regionie. Biuro Podró y PANORAMA Rok za³o enia 1992 Oferuje: - bilety autokarowe, lotnicze, promowe, - wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne, - ubezpieczenia turystyczne: Warta Travel, karta Euro<26, karta Planeta M³odych Jordanów, ul. gen. Maczka 5 Tel. (018) Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 125 Tel. (033) (033) Na naszych terenach okres bo onarodzeniowy kojarzy siê z szopkami i kolêdnikami. Aby zwyczaj ten jeszcze jakiœ czas przetrwa³, konieczne jest organizowanie przegl¹dów. Dawniej jednak grupy kolêdnicze nie wystêpowa³y na scenie, lecz sz³y od domu do domu z gwiazd¹, turoniem lub szopk¹, œpiewaj¹c kolêdy, czêsto te przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Na kolêdników ka dy czeka³. Opuszczenie czyjegoœ gospodarstwa stanowi³o obrazê jego domowników, ale nie by³o to te bez przyczyny. Drzwi domów otwiera³y siê w œrodku nocy, ka dy przyjmowa³ kolêdê nie patrz¹c na zaœnie one buty, na zimno wchodz¹ce przez uchylone drzwi. Kolêdnicy nieœli radosn¹ nowinê zwi¹zan¹ z narodzeniem Zbawiciela. A dziœ, aby ta piêkna tradycja nie posz³a w zapomnienie, trzeba organizowaæ przegl¹dy kolêdnicze. Najlepiej na nich wypadaj¹ przedszkolaki. Na scenie Gminnego Oœrodka Kultury w Osielcu zaprezentowa³y siê wiêc: Niepubliczne Przedszkole Leœna Kraina z Osielca, Samorz¹dowe Przedszkole z Osielca (grupa Jagódki ), Samorz¹dowe Przedszkole z êtowni (grupa Kropelki ), Samorz¹dowe Przedszkole z Naprawy (grupa Krasnoludki ). Ich wystêpy najmocniej by³y oklaskiwane przez zebran¹ publicznoœæ, a jurorzy przyznali wszystkim dyplomy oraz nagrody. Z kolei kategoriê dzieciêc¹ wygra³a grupa Maluszki z Zespo³u Szkó³ w Osielcu, a kategoriê doroœli grupa Osielcany z Osielca, ze wzglêdu na brak konkurencji. Ci ostatni otrzymali od jurorów nominacjê na Konkurs Powiatowy Babiogórskie Pod³azy. Kategoriê m³odzie ow¹ reprezentowa³y dwa zespo³y: Ko³o Teatralne z Zespo³u Szkó³ w Naprawie zwyciêzca tej kategorii, i grupa Kolêdnicy z GOK Filia Toporzysko. Info: UG Jordanów ZEMBRZYCE Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy szóste kwestowanie w Zembrzycach Ju po raz szósty w Zembrzycach zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Pad³ rekord zebrano wiêcej ni w poprzednich latach. Od samego rana wolontariusze kwestowali przed koœcio³em, zbieraj¹c pieni¹dze dla fundacji. O godzinie 17:00 w Zespole Szkó³ w Zembrzycach odby³y siê wystêpy. Tam do wielkiej orkiestry przy³¹czyli siê: Zespó³ Fantazja z Zembrzyc pod kierunkiem Edwarda Stopy, Zespó³ Mirameja oraz Weso³e Struny prowadzone przez Barbarê Cyganik. Kolêdowaæ zaczêli: trio G. Oliwa, H. Wac³aw i J. Tokarz, Orkiestra Dêta Rytm pod kierunkiem Mariana Ryszawy, a tak e Zembrzyckie Ko³o Gospodyñ Mioduszuna wraz z Tadeuszem Wojtankiem. Ponadto mo na by³o obejrzeæ prace uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej z Zembrzyc. WOŒP 2009 uœwiadomi³a nam, e Orkiestra Jurka Owsiaka bêdzie graæ Do koñca œwiata i jeden dzieñ d³u ej, gdy chêtnie przy³¹czaj¹ siê do niej mali i wiêksi artyœci, a z roku na rok jest ich coraz wiêcej. Urzêdy statystyczne wykazuj¹, e WOŒP jest najwiêksz¹ tego typu, fenomenaln¹ wrêcz akcj¹ charytatywn¹. Koordynatorem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Zembrzycach jest Piotr Talaga. Akcja od szeœciu lat skupia m³odych wolontariuszy, którzy chêtnie bior¹ w niej udzia³. - Tego roku pad³ rekord zbieranych funduszy powiedzia³ Piotr Talaga. - W Zembrzycach zebrano tysi¹ca z³otych. W innych miejscowoœciach te by³o gor¹co. Tego dnia w Marcówce odby³y siê Jase³ka oraz Adopcja Serca - wspania³a akcja zainicjowana przez nauczycieli i Radê Rodziców, podczas której zbierano fundusze dla dziecka z Boliwii. W Œleszowicach natomiast mia³ miejsce coroczny Koncert Noworoczny Stowarzyszenia Muzycznego Œleszowice i wspania³e Jase³ka w Szkole Podstawowej pod kierunkiem Katarzyny Targosz. Trzeba przyznaæ, e w mieszkañcy Gminy Zembrzyce bardzo aktywnie prze ywaj¹ okres Œwi¹t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku. Jak mo na zauwa yæ, jest to czas serdecznych spotkañ, artystycznych akcentów, czas robienia dobrych uczynków i otwarcia siê na drugiego cz³owieka. To czas wydarzeñ, które pozwalaj¹ ka demu oderwaæ siê od codziennoœci. BUDZÓW Jase³ka w Palczy Tu przed Bo ym Narodzeniem Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Palczy, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, zorganizowano œwi¹teczne jase³ka po³¹czone z Aukcj¹ Bo onarodzeniow¹. S cenariusz tegorocznych jase³ek przygotowa³y Jolanta Uptas i Beata Je. Na scenie pojawili siê pastuszkowie, trzej królowie oraz anio³y i zwierzêta leœne. Wszyscy przybyli do stajenki, by wraz z rodzicami Jezusa cieszyæ siê z narodzin dzieci¹tka. Przedszkolaki zaprezentowa³y siê wspaniale, graj¹c i œpiewaj¹c jak prawdziwi aktorzy. Dzieci przy akompaniamencie Barbary Pieczary zaœpiewa³y rodzicom pastora³ki. Oprócz nich wyst¹pi³ tak e chór uczniów pod opiek¹ Bernadetty uczak. Jak co roku, tak i tym razem po zakoñczeniu jase³ek odby³a siê aukcja, na której wystawiono ponad sto ozdób przygotowanych przez grono pedagogiczne oraz ofiarowanych przez rodziców. Aukcja trwa³a dwie godziny i przynios³a wiele emocji, gdy ceny wyjœciowe by³y wielokrotnie licytowane przez uczestników. Gdy wszystkie przedmioty zosta³y ju sprzedane, okaza³o siê, e uzbierano oko³o 4 tys. z³otych. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zaplanowane na przysz³y rok uroczyste obchody nadania szkole imienia ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Info: UG Budzów Info: GOK Zembrzyce

6 6 Styczeñ 2009 Nr 1 POWIAT MAKÓW PODHALAÑSKI Najpiêkniejsza szopka W Zespole Szkó³ w Makowie Podhalañskim ju po raz szósty odby³ siê Gminny Konkurs na Szopkê Regionaln¹. Do konkursu zg³oszono 16 szopek. J ak zwykle m³odzi artyœci (ze szko³y z Juszczyna, Bia³ki, Wieprzca, Kojszówki i Ma-kowa Podhalañskiego) wykazali niezwyk³¹ inwencjê, szczególnie w doborze BUDZÓW Jase³ka w Zache³mnej Wchodz¹cym w sobotnie popo³udnie 13 grudnia do Szko³y Podstawowej w Zache³mnej od razu rzuci³y siê w oczy kolorowe ozdoby przekazane przez dzieci na kiermasz œwi¹teczny. Ka dy wiêc od razu kupowa³ jak¹œ ozdobê, gdy dochód przeznaczony by³ na rzecz szko³y. Uczniowie odwdziêczyli siê goœciom za ich hojnoœæ, wystawiaj¹c dla nich jase³ka w niecodziennej aran acji. Jezusa odwiedzili nie tylko pasterze, trzej królowie i anio³owie, ale tak e dzieci, które podarowa³y dzieci¹tku: kredki, blok, smoczek, butelkê na mleko, zabawki oraz zaœpiewa³y dla niego rockandrollow¹ piosenkê. Ich wystêp wzbudzi³ wœród widzów zachwyt. Równie gor¹co przyjêto gospodynie z Bieñkówki, które wyst¹pi³y chwilê po jase³kach. Po czêœci artystycznej przysz³a pora na rozstrzygniecie gminnych konkursów œwi¹tecznych. komponentów. Szopki wykonane zosta³y nie tylko z tradycyjnych materia³ów takich jak: s³oma, drewno, mech, lecz tak e z piernika, papieru, makaronu, ciasta solnego, plasteliny i W konkursie na babiogórsk¹ szopkê regionaln¹ w kategorii dzieciêcej modeliny. Wszystkie by³y piêkne i bardzo pomys³owe. Oto wyniki konkursu: - I miejsce - Kamila Janik z Zespo³u Szkó³ w Makowie Podhalañskim - II miejsce Wojciech Paj¹k i ukasz Ocieczek z Wieprzca - III miejsce - Dominik Janik z Zespo³u Szkó³ w Makowie Podhalañskim - wyró nienia - Angelika i Honorata Stopa ze Szko³y Podstawowej z arnówki oraz Nina Kucharczyk z Zespo³u Szkó³ w Makowie. Podczas uroczystoœci zaproszeni goœcie, rodzice i dzieci obejrzeli Jase³ka przygotowane przez uczniów klasy I c Szko³y Podstawowej pod kierunkiem Aleksandry Zaj¹c. Prace, które zajê³y I, II, III miejsce oraz prace wyró nione bêd¹ bra³y udzia³ w Babiogórskim Konkursie na Szopkê Regionaln¹ w Zawoi. Pozosta³e szopki mo na ogl¹daæ w koœcio³ach i kaplicach gminy. Info: UM Maków Podhalañski zwyciê y³a grupa piêcio- i szeœciolatków z przedszkola w Budzowie, w kategorii dzieciêco-m³odzie owej równorzêdne dwa pierwsze miejsca przyznano Barbarze Kozio³ek i Weronice Trzop (obie z Gimnazjum w Budzowie), a w kategorii rodzinnej triumfowa³a rodzina Wrzodków z Zache³mnej. Najpiêkniejsze paj¹ki wykona³y zache³mnianki: Emilia, Patrycja i Karolina Gwi d (kategoria dzieciêca) oraz Rada Rodziców SP w Zache³mnej (kategoria doros³ych). Rada Rodziców otrzyma³a tak e g³ówne nagrody za wygran¹ w konkursach na naj³adniejsze pod³aÿniki, œwiaty i ozdoby choinkowe. W kategorii dzieciêco-m³odzie owej triumfowa³y odpowiednio Joanna Malina (Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Baczynie), Damian, Adrian i Klaudiusz Studniccy (SP w Zache³mnej) oraz Konrad Krzanowski (SP nr 1 w Budzowie). Info: UG Budzów Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie skorzystaæ z formularza na stronie SPRZEDAM Sprzedam mieszkanie w Bochni, os. Niepodleg³oœci, 69m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, piwnica, miejsce parkingowe. Cena do uzgodnienia. Kontakt: Sprzedam mieszkanie 34m2 w Suchej Beskidzkiej osiedle Na Stawach. Kontakt: tel Sprzedam kamienicê w Skomielnej Czarnej, b.dobre miejsce pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Kontakt: lub po 19stej (012) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 ar. Polanka ko³o Myœlenic. Kontakt: Sprzedam dom w Proszówkach na dzia³ce 20 arów wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Kontakt: Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹, 17 arów, oko³o 2 km od Wieliczki. Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni ok.15 ar. Dzia³ka po³o ona jest w Osieczanach okolice myslenic. Kontakt: Sprzedam 20a w Drogini. Dzia³ka 20 a budowlana nad jeziorem dobczyckim. Zagospodarowana, czêœciowo ogrodzona z wjazdem bezpoœrednio z drogi asfaltowej. Woda + mini domek gospodarczy. Kontakt: Sprzedam - Okazja! Sprzedam dzia³kê Narkotesty siê sprawdzaj¹ Policjanci z Jordanowskiego Komisariatu Policji 30 grudnia w nocy w Osielcu zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Od kieruj¹cej nie czuæ by³o alkoholu, jednak jej zachowanie wskazywa³o, e znajduje siê pod dzia³aniem œrodków odurzaj¹cych. Podczas kontroli okaza³o siê, e kieruj¹ca posiada³a przy sobie 3 gramy amfetaminy. Ponadto przeprowadzono narkotest, który da³ wynik pozytywny, jednak dopiero wynik badania pobranej reklama w G OSIE BESKIDZKIM gdzie spotkasz w miejscowoœci Zabawa po atrakcyjnej cenie. Dojazd drog¹ utwardzon¹. Media w bliskiej odleg³oœci. Kontakt: Sprzedam dom w Dobczycach o pow. 217m2. Dwupoziomowy, bardzo ³adny, na wzgórzu, blisko miasta. 6 pokoi, 2 ³azienki, hall z kominkiem. Cena do uzgodnienia. Kontakt: Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê o powierzchni 17 arów, po³o on¹ w cichej okolicy Makowa Podh. Media w zasiêgu, cena do uzgodnienia Kontakt: Sprzedam las o pow. oko³o 1 hektara i nieu ytki rolne o pow. 35 arów w miejscowoœci Osielec ko³o Jordanowa. Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13 arów na obrze ach Bochni. Dobra lokalizacja, media. Kontakt: Sprzedam nowy dom murowany w centrum Kobyla, na dzia³ce 21arowej.Dzia³ka uzbrojona-pr¹d, gaz. Cena do negocjacji. Kontakt: (014) / (012) Sprzedam na dom w Proszówkach k/ Bochni na dzia³ce 20 arów wraz z budynkami gospodarczymi. Kontakt: Sprzedam dwurodzinny du y dom w Zembrzycach. Bardzo tanio. Kontakt: krwi wska e jednoznacznie, czy kobieta prowadzi³a pojazd pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Kieruj¹ca zosta³a zatrzymana do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Po przedstawieniu jej zarzutu dotycz¹cego przestêpstwa posiadania narkotyków, zosta³a zwolniona. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci. g³os Sucha Beskidzka: - ul. Mickiewicza, ulice w centrum - sklepy centrum Maków Podhalañski: - Rynek, ul. Wolnoœci, sklepy w Rynku Jordanów: - Rynek Zawoja: - delikatesy, stacja benz. Lotos Sieæ delikatesów Centrum Info: KPP Sucha Beskidzka skutecznie zadzwoñ: i niedrogo g³os

7 Nr 1 Styczeñ INFORMACJE Chroñmy bioró norodnoœæ Nasza cywilizacja zosta³a zbudowana dziêki wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i mo e trwaæ tylko w oparciu o nie, dlatego jednym z g³ównych wyzwañ cz³owieka XXI wieku jest w³aœciwa dba³oœæ o zasoby przyrody. J ako jej podstawê przyjêto zachowanie ró norodnoœci biologicznej (bioró norodnoœci). Dziêki ró norodnoœci biologicznej zostaje utrzymana równowaga (homeostaza) w przyrodzie, im bardziej ró norodny jest uk³ad przyrodniczy tym trudniej go zachwiaæ. Cele przyœwiecaj¹ce ochronie bioró norodnoœci maj¹ wymiar nie tylko przyrodniczy, ale równie kulturowy, spo³eczny i ekonomiczny. Termin bioró norodnoœæ zosta³ rozpowszechniony w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w zwi¹zku z powstaniem i podpisaniem przez wiele pañstw (w tym Polski) Konwencji o Ochronie Ró norodnoœci Biologicznej. W tym dokumencie bioró norodnoœæ zosta³a zdefiniowana jako zró nicowanie wszystkich ywych organizmów wystêpuj¹cych w ekosystemach l¹dowych, morskich i s³odkowodnych oraz zespo³ów ekologicznych. Dotyczy to ró norodnoœci w obrêbie gatunku, pomiêdzy gatunkami oraz ekosystemami, dlatego bioró norodnoœæ rozpatrujemy na trzech poziomach: - w zró nicowaniu genetycznym wewn¹trz jednego gatunku - widoczne jest ono w iloœci odmian, ras klimatotypów i ekotypów, - w wieloœci gatunków wystêpuj¹cych na Ziemi. Warto podkreœliæ, e obecnie docenia siê wartoœæ wszystkich gatunków w tym równie tych do tej pory G³os Beskidzki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Beskidzki Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Beskidzki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. uwa anych za chwasty czy szkodniki, - w wieloœci siedlisk, ekosystemów i krajobrazów wystêpuj¹cych na Ziemi. Nie mo na chroniæ pojedynczych gatunków (odmian, czy ras) w oderwaniu od warunków, w jakich one yj¹ oraz organizmów, które poprzez wspó³istnienie z nimi warunkuj¹ ich byt. 10 grudnia. Kradzie butli. W Suchej Beskidzkiej na ul. Makowskiej w godzinach nocnych nieznani sprawcy skradli 50 sztuk butli z gazem i samochód Lublin. ¹czne starty oszacowano na oko³o 23 tys. z³. Po dwóch dniach samochód zosta³ odnaleziony w Niepo³omicach. 12 grudnia. NietrzeŸwy, kolizja drogowa. W Tarnawie Dolnej mieszkaniec Jaszczurowej kieruj¹c Cinquecento nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków na drodze i na ³uku drogi uderzy³ w barierki ochronne. Okaza³o siê, e prowadzi³ pojazd pod wp³ywem alkoholu - 0,79mg/l. 16 grudnia. Potr¹cenie. W Suchej Beskidzkiej na ul. Mickiewicza 24-letni mieszkaniec Lachowic, kieruj¹c samochodem Opel, potr¹ci³ na przejœciu dla pieszych 18-letni¹ mieszkankê Krzeszowa. W wyniku odniesionych obra eñ pozosta³a ona na leczeniu szpitalnym. 17 grudnia. Zniewa enie policjantów. Policjanci Komisariatu Jordanów zatrzymali 45-letniego mieszkañca êtowni, który zniewa y³ ich wulgarnymi s³owami podczas przeprowadzanej w stosunku do niego interwencji domowej. 18 grudnia. Wypadek drogowy. Przyjmuje siê, e najwiêksze zagro enia dla bioró norodnoœci spowodowane przez cz³owieka to: - niszczenie przez cz³owieka miejsca ycia roœlin i zwierz¹t, - wprowadzanie gatunków (odmian) pochodz¹cych z innych rejonów geograficznych powoduje to wypieranie gatunków (odmian) rodzimych. Drastycznym przyk³adem takiego dzia³ania jest sprowadzenie przez cz³owieka królików do Australii. Szybko opanowa³y one œrodowisko doszczêtnie wyjadaj¹c po ywienie rodzimym gatunkom. Drugim takim przyk³adem jest sprowadzenie z Kaukazu do Polski Barszczu Sosnowskiego, roœlina ta nadmiernie namno y³a siê w Polsce powoduj¹c tym straty w rolnictwie. Dodatkowo okaza³a siê niebezpieczna dla ludzi (co roku odnotowywane s¹ poparzenia ludzi). - zmiany klimatyczne obecnie obserwowane na Ziemi powoduj¹, e wiele gatunków nie nad¹ a za zmieniaj¹cymi siê warunkami ycia. Notatki z radiowozu W Makowie Podhalañskim 54-letni mieszkaniec Osielca, kieruj¹c Polonezem, nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków na drodze i z powodu gwa³townego hamowania, zjecha³ na przeciwleg³y pas jezdni, gdzie zderzy³ siê z prawid³owo jad¹cy samochód Citroen Berlingo, którym porusza³ siê 38- letni mieszkaniec miejscowoœci Kluszkowce. Okaza³o siê, e kierowca Citroena znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu - 0,44mg/l. Kierowca Poloneza oraz pasa erka Citroena z powodu obra- eñ pozostali na leczeniu szpitalnym. 19 grudnia. NietrzeŸwy kieruj¹cy. W Krzeszowie 23-letni mieszkaniec wsi, bêd¹c w stanie nietrzeÿwym (wynik Do tej pory zosta³o opisanych ponad 2 mln gatunków ( ród³o: Ró norodnoœæ biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Œrodowiska, 2003 r.). Oczywiœcie nie s¹ to wszystkie gatunki jakie wystêpuj¹ na Ziemi, a tylko te zarejestrowane. Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym, zwi¹zanym z ewolucj¹ przebiegaj¹cym powoli. W historii Ziemi mo na zaobserwowaæ okresy wzmo onego wymierania (by³o ich 5). Przyjmuje siê, e zwi¹zane one by³y z kataklizmami nawiedzaj¹cymi ziemiê (erupcje wulkaniczne, zmiany klimatu). Naukowcy twierdz¹, ze obecnie obserwujemy szóste wielkie wymieranie gatunków. Najbardziej dotkliwym skutkiem tego blinem, w wyniku czego najecha³ na budynek sklepu w Krzeszowie. 24 grudnia. Kolizja drogowa. W Hucisku mieszkanka wsi nie zachowa³a ostro noœci podczas cofania i uderzy³a w Fiata CC, nale ¹cego do mieszkañca S³awkowa. Sprawczyni ukarana mandatem 250 z³. 25 grudnia. Kolizja drogowa. W etowni 22-letni mieszkaniec Tokarni, kieruj¹c BMW, wpad³ w poœlizg, w wyniku czego potr¹ci³ 71-letni¹ mieszkankê êtowni, a nastêpnie uderzy³ w barierê energoch³onn¹. Potr¹cona na szczêœcie nie odnios³a adnych obra eñ. Sprawca ukarany z³. 26 grudnia. Kolizja drogowa. W Budzowie na jezdniê wprost pod nadje d aj¹cego Citroena wbieg³ pies. Kierowca samochodu 30-letni mieszkaniec Bielska-Bia³ej, chc¹c unikn¹æ jego potr¹cenia, gwa³townie hamowa³, w wyniku czego wpad³ w poœlizg i wjecha³ do rowu przewracaj¹c samochód. 27 grudnia. Kradzie z w³amaniem. W Stryszawie nieznani sprawcy po zerwaniu k³ódki z metalowego kojca, skradli 4 butle z gazem. Wartoœæ strat z³otych na szkodê Spó³ki Handlowej Stryszawa. wymierania mo e byæ upadek cywilizacji cz³owieka. Jak podaje IUCN (Miêdzynarodowa Unia Ochrony przyrody i jej Zasobów - organizacja, która zajmuje siê publikacj¹ Czerwonej Ksiêgi) w swoim raporcie z 2007 roku, ycie na Ziemi znika w coraz szybszym tempie i bêdzie siê tak dzia³o, dopóki nie zostan¹ podjête pilne dzia³ania. Na ponad 41 tysiêcy gatunków monitorowanych przez IUCN ponoad16 tysi¹com grozi wymarcie to wiêcej ni po³owie! To a o 188 gatunków wiêcej ni rok wczeœniej. Zagro ony wymarciem jest co czwarty gatunek ssaków, co pi¹ty ptaków, co trzeci p³azów i 70 procent roœlin! Zachowanie bioró norodnoœci i powstrzymanie zanikania gatunków na Ziemi stanowi wyzwanie dla ochrony przyrody, rolnictwa, leœnictwa, gospodarki wodnej i planowania przestrzennego. W chwili obecnej obserwujemy znaczne zmiany w tych kierunkach. W najwiêkszym skrócie jest to: tworzenie obszarów Natura 2000, wielofunkcyjny model gospodarki leœnej, zainteresowanie rolnictwem ekstensywnym. Czy to nie jest ci¹gle za ma³o? Polski Klub Ekologiczny prowadzi projekt, wspó³finansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, maj¹cy na celu ochronê bioró norodnoœci. Dzia³ania skierowane s¹ do dzieci, nauczycieli, pracowników gmin oraz spo³ecznoœci lokalnych. Wiêcej informacji na temat projektu mo na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z organizacj¹ za poœrednictwem poczty internetowej: lub telefonu: 032/ Magdalena Kita zatrzymany przez Policjê. Pozostali znajduj¹ siê w szpitalu. 29 grudnia. Potr¹cenie pieszej. W Toporzysku kieruj¹cy Fiatem 57-letni mieszkaniec wsi potr¹ci³ przechodz¹c¹ przez jezdniê 14-letni¹ dziewczynkê. Piesza dozna³a urazu g³owy. Pozosta³a na leczeniu szpitalnym. Szczegó³owe okolicznoœci bada policja. Nieszczêœliwy wypadek. W Jachówce 50-letni mieszkaniec wsi na w³asnej dzia³ce leœnej wycina³ drzewo. Niespodziewanie uderzy³ go konar drzewa. W wyniku zdarzenia mê czyzna poniós³ œmieræ na miejscu. Wykluczono dzia³anie osób trzecich. 30 grudnia. Kolizja drogowa. W Osielcu na drodze krajowej nieznany kieruj¹cy samochodem ciê arowym najecha³ na kratkê œciekow¹ znajduj¹ca siê na jezdni, która nastêpnie wypad³a spod kó³ ciê arówki i uderzy³a w jad¹cy za nim samochód osobowy Ford i uszkodzi³a go. 1 stycznia. Po ar. W Makowie Podhalañskim na wskutek odpalonej petardy przez nieznan¹ osobê wybuch³ po ar budynku gospodarczego. W wyniku po aru ca³kowicie spali³ siê dach budynku oraz sk³adowana w nim s³oma. Straty oszacowano na 15 tys. z³. Bójka. W Zawoi w jednym z domów wczasowych dosz³o do bójki pomiêdzy NietrzeŸwy kieruj¹cy. W Zawoi szeœcioma mieszkañcami odzi w wieku 1,21 mg/l), kierowa³ dostawczym Lu- od 21 do 23 lat. Jeden z nich zosta³» dokoñczenie na str. 8

8 8 Styczeñ 2009 Nr 1 REKLAMA MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ SKLEP MEDYCZNY Sucha Beskidzka ul. Handlowa 1 (Przychodnia miejska) tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: CENTRUM KSZTA CENIA DOROS YCH Kraków, ul. Ba³uckiego 29 Nabór: wrzesieñ, luty ka dego roku Kontakt bezpoœredni: Notatki z radiowozu» dokoñczenie ze str. 7 Policjanci zatrzymali do kontroli Opla. Okaza³o siê, e kieruj¹cy samochodem, 20-letni mieszkaniec Mys³owic, kierowa³ pojazdem pod wp³ywem alkoholu - wynik badania 0,77mg/l. 2 stycznia. Kolizja drogowa. W Osielcu mieszkaniec wsi, kieruj¹c samochodem Hyundai, w wyniku niedostosowania prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, uderzy³ w barierkê ochronn¹. Sprawcê ukarano mandatem 500 z³. Kolizja drogowa. W Suchej Beskidzkiej na ul. Zasypnica 51-letni mieszkaniec Jordanowa, kieruj¹c samochodem ciê arowym Volvo, zerwa³ przewo onym ³adunkiem (drewnem) rynnê z dachu budynku. Nikomu nic siê nie sta³o. Sprawa zostanie rozstrzygniêta w S¹dzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Kolizja drogowa. W Baczynie 46- letni mieszkaniec Krakowa, kieruj¹c Mercedesem, nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia bocznego z prawid³owo jad¹cym Oplem, którym porusza³ siê mieszkaniec Bia³ki. Sprawcê ukarano mandatem 300 z³. 3 stycznia. Kolizja drogowa. W Zawoi 60-letnia mieszkanka Brzegu, kieruj¹c Mitsubishi, wpad³a w poœlizg i zderzy³a siê z prawid³owo jad¹cym Volkswagenem, którym porusza³ siê mieszkaniec Krakowa. Ukarana zosta³a mandatem 300 z³. 4 stycznia. Kolizja drogowa. W Jordanowie na ul. S³owackiego mieszkaniec Lubienia, kieruj¹c samochodem Peugeot, przez nieuwagê najecha³ na ty³ samochodu BMW, którym porusza³a siê obywatelka Niemiec. Sprawcê ukarano mandatem 500 z³. NietrzeŸwy kieruj¹cy. W Budzowie zatrzymano do kontroli drogowej Fiata. Okaza³o siê, e kierowca, 48-letni mieszkaniec Zache³mnej, znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu wynik 0,27mg/l. 5 stycznia. Kolizja drogowa. W Zawoi mieszkaniec wsi, kieruj¹c samochodem Jeep, nie zachowa³ ostro noœci i najecha³ na ty³ Fiata, którym porusza³ siê mieszkaniec Skawicy. Sprawca ukarany mandatem 300 z³. Kradzie. Mieszkaniec Skawicy zg³osi³, e 4 stycznia, gdy przebywa³ w jednym z lokali na terenie Zawoi, nieznana osoba skrad³a mu z kurtki portfel, w którym mia³ nieca³e 200 z³ oraz dokumenty. LICEA OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH Z UPRAWNIENIAMI SZKO Y PUBLICZNEJ 2-LETNIE UZUPE NIAJ CE I 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE ZAOCZNE KRAKÓW: JORDANÓW: ZAKOPANE: Kolizja drogowa. W Suchej Beskidzkiej na ul. Batalionów Ch³opskich mieszkaniec miasta, kieruj¹c Citroenem, podczas skrêtu w lewo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa kieruj¹cemu samochodem Kia, który nastêpnie, chc¹c unikn¹æ zderzenia, uderzy³ w Opla. Sprawca zosta³ ukarany mandatem 300 z³. 7 stycznia. Kradzie. Mieszkanka Krakowa, w³aœcicielka jednej z placówek handlowych na terenie Zawoi zg³osi³a, e jej pracownica (mieszkanka Œl¹ska), podczas jej nieobecnoœci skrad³a pieni¹dze w kwocie 2300 z³otych z sejfu do którego posiada³a klucze. 8 stycznia. Kradzie z w³amaniem. W Suchej Beskidzkiej pod os³on¹ nocy na razie nieznany sprawca, po uprzednim wywa eniu drzwi, w³ama³ siê do kiosku, sk¹d ukrad³ papierosy na kwotê oko³o 3000 z³. Po ar. W Bia³ce dosz³o do po aru budynku mieszkalnego, w wyniku czego w³aœciciel dozna³ poparzeñ twarzy oraz innych czêœci cia³a i pozosta³ na leczeniu szpitalnym. Straty materialne oszacowano na 10 tys. z³. Jak ustalono, w³aœciciel naprawia³ jedn¹ z maszyn stolarskich i wtedy zapali³y siê trociny. 10 stycznia. NietrzeŸwy kieruj¹cy. W Bystrej zatrzymano do kontroli samochód Ford. Okaza³o siê, e kierowca, 39-letni mieszkaniec wsi, znajdowa³ siê pod silnym dzia³aniem alkoholu - wynik badania 1,03 mg/l. 11 stycznia. Pobicie. Do szpitala w Suchej Beskidzkiej trafi³ 19-letni mieszkaniec Juszczyna. Zosta³ on pobity przez nieznanego sprawcê w okolicy dyskoteki Energy w Przytkowicach. Ze z³aman¹ szczêk¹ i podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu pozosta³ na leczeniu w szpitalu. Po ar. W Juszczynie dosz³o do po aru budynku mieszkalnego, w wyniku którego czêœciowo spali³ siê dach. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Pobicie, naruszenie nietykalnoœci policjantów. W Jordanowie w jednym z lokali policjanci zatrzymali trzech mieszkañców miasta w wieku od 20 do 22 lat, którzy pobili 35-letniego mê czyznê. Podczas zatrzymania naruszyli nietykalnoœæ cielesn¹ oraz kierowali groÿby w stosunku do interweniuj¹cych funkcjonariuszy. Po ar. W Naprawie wybuch³ po ar drewnianego budynku. Przyczyn¹ najprawdopodobniej by³o zwarcie instalacji elektrycznej. Straty wynosz¹ 150 tys. z³. XXVII Ma³opolski Przegl¹d Grup Kolêdniczych o Lipnick¹ Gwiazdê 25 stycznia w niedzielny poranek zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej po raz kolejny zagoszcz¹ grupy kolêdnicze z terenu by³ego województwa tarnowskiego. B arwne widowiska o zró nicowanej tematyce (herody, draby, szczodroki, trzej królowie) nawi¹zuj¹ce do tradycji kolêdowania w okresie Bo ego Narodzenia przez wiele godzin gromadz¹ liczn¹ publicznoœæ. Wieloletnia realizacja imprezy oraz wysoki poziom prezentowanych widowisk kolêdniczych wpisa³y j¹ na sta³e w kalendarz dzia³añ kulturalnych tej czêœci Ma³opolski. W imprezie uczestnicz¹ dzieciêce, m³odzie owe i doros³e grupy kolêdnicze. Zazwyczaj jest to blisko 300 wykonawców w oko³o 20 grupach. Spoœród wszystkich uczestników Przegl¹du wybrane grupy kolêdnicze wezm¹ udzia³ w porannej Mszy Œw., a po jej zakoñczeniu w korowodzie przejd¹ do budynku Domu Kultury. O godz. 10:00 rozpoczn¹ siê pierwsze wystêpy kolêdników, które potrwaj¹ do póÿnych godzin popo³udniowych. W jury oceniaj¹cym wystêpy zasi¹d¹ przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Ma³opolskiego Centrum Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu. Jury bêdzie bra³o pod uwagê nie tylko estetykê i jakoœæ strojów w jakich pokazali siê kolêdnicy, ich umiejêtnoœci, ale tak e czas programu, który nie powinien przekraczaæ 15 minut. Na zwyciêzców oprócz statuetek Lipnickiej Gwiazdy czekaj¹ atrakcyjne nagrody finansowe. Systematycznie organizowany Ma³opolski Przegl¹d Grup Kolêdniczych, przyczyni³ siê do podtrzymania wielu zwyczajów i obrzêdów a w efekcie uchroni³ je od zapomnienia. Wspólne spotkanie najlepszych zespo³ów stwarzaj¹ mo liwoœæ poznania zwyczajów i obrzêdów nieco odmiennych w ró nych rejonach by³ego województwa tarnowskiego. Przekazywanie obrzêdów i zwyczajów zwi¹zanych z okresem Bo ego Narodzenia m³odemu pokoleniu pozwoli na to, by tradycje te przetrwa³y jak najd³u ej. Przegl¹d Grup Kolêdniczych stanowi ciekaw¹ propozycjê spêdzania wolnego czasu dla mieszkañców jak i formê edukacji regionalnej. Od wielu lat Przegl¹d gromadzi liczn¹ publicznoœæ wœród której oprócz lipniczan s¹ równie ludzie polityki, samorz¹dowcy, osoby zwi¹zane z kultur¹. Lipnicka gwiazda jest inspiracj¹ coraz szerszych krêgów zwolenników zachowania polskiej tradycji kolêdowej. Organizatorami Ma³opolskiego Przegl¹du Grup Kolêdniczych s¹: Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Trochê historii Ma³opolskie Centrum Kultury Sokó³ z Nowego S¹cza. Dodatkowe informacje dotycz¹ce Przegl¹du mo na uzyskaæ pod nr tel , , oraz za poœrednictwem poczty elektronicznej Historia Ma³opolskiego Przegl¹du Grup Kolêdniczych o Lipnick¹ Gwiazdê rozpoczê³a siê w 1983 roku w Gromniku (pod nazw¹ I Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych). Kolejne Przegl¹dy odby³y siê w PilŸnie, Lipnicy Murowanej i Pleœnej. Na sta³e LIPNCKA GWIAZDA zagoœci³a w Lipnicy Murowanej od 1987 roku. Tradycja kolêdowania w wielu wsiach Ma³opolski w okresie Bo ego Narodzenia i Nowego Roku trwa nieprzerwanie od wielu lat, jednak gdzieniegdzie zmieniaj¹ siê cechy dawnego "chodzenia po kolêdzie", które przekszta³ca siê we wspó³czesne widowisko teatralne. Zwyczaje i obrzêdy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolêd i pastora³ek i sk³adanych yczeñ odchodz¹ w zapomnienie. W wielu wsiach w Ma³opolsce s¹ jednak starsi kolêdnicy, którzy mog¹ przekazaæ swoj¹ wiedzê m³odszym. Aby zimowe obrzêdy przetrwa³y w dawnej formie we w³asnym œrodowisku, nale y daæ mo liwoœæ autentycznym kolêdnikom zaprezentowania siê podczas organizowanych nieprzerwanie od po³owy lat 80-tych przez oœrodki i domy kultury przegl¹dach grup kolêdniczych, na które co roku zg³asza siê du a liczba zespo³ów.

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA Wykonano dnia 02 marca 2010 r. Opracowanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ZABEZPIECZAJĄCEJ TRASĘ VIII BIEGU EUROPEJSKIEGO Zamawiający: MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo