Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle"

Transkrypt

1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP KM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle Nr zamówienia: ZP KM Strona: 1/6

2 Na przedmiot zamówienia składa się: 1. Utrzymanie czystości i porządku w obszarach przyprzystankowych i wiatach przystankowych: 1.1. utrzymanie czystości na chodnikach, 1.2. mycie wiat, 1.3. pielęgnacja zieleni (koszenie), 1.4. opróżnianie koszy, 1.5. zwalczanie śliskości na chodnikach w okresie zimowym (15 X 30 IV), 1.6. dokonywanie bieżącej kontroli śliskości na chodnikach, 1.7. usuwanie przerostów traw i innych roślin, 1.8. bieżąca naprawa wiat, słupków i tablic nie wymagających nakładów materiałowych, 1.9. demontaż i utylizacja uszkodzonych konstrukcji wiat wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. 2. Utrzymanie należytego stanu technicznego wiat przystankowych: 2.1. uzupełnianie przeszklenia, 2.2. uzupełnianie zadaszenia, 2.3. uzupełnianie ławek Zadanie obejmuje również: 1. transport sprzętu z bazy na miejsce prowadzonych prac, 2. zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 3. transport nadmiaru śniegu usuniętego podczas obfitych opadów na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 4. zakupienie, transport, magazynowanie, dysponowanie i stosowanie materiałów chemicznych koniecznych do zwalczania śliskości zimowej i uszarstniania jezdni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U ), 5. organizacja ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania, 6. uczestniczenie Wykonawcy w kontroli stanu przystanków komunikacyjnych wraz z Zamawiającym, na każde żądanie zamawiającego, 7. zapewnienie kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego w dni robocze i wolne od pracy (posiadanie co najmniej dwóch telefonów komórkowych), 8. Wszelkie koszty wynikające z powyższego wykazu ponosi Wykonawca. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 10 ZESTAWIENIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH. ZASADY UTRZYMANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH A. ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH I. Obszary utrzymania czystości. 1. Przez oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oznaczonych w kolumnie grupa przystanków symbolem WZ rozumie się oczyszczanie pasów przylegających do krawędzi zatrzymania zatok autobusowych o szerokości od krawędzi zatrzymania zatoki do 1m za wiatą przystankową (lub od krawędzi chodnika za wiatą przystankową) i na długości krawędzi zatrzymania zatoki przystankowej. Nr zamówienia: ZP KM Strona: 2/6

3 2. Przez oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oznaczonych w kolumnie grupa przystanków symbolem W rozumie się oczyszczanie pasów przylegających do przystanków komunikacyjnych o szerokości od krawędzi jezdni do 1m za wiatą przystankową (lub od krawędzi chodnika za wiatą przystankową) i na długości do 6m po każdej stronie od wiaty przystankowej wzdłuż osi drogi. 3. Przez oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oznaczonych w kolumnie grupa przystanków symbolem Z rozumie się oczyszczanie pasów przylegających do krawędzi zatrzymania zatok autobusowych o szerokości od krawędzi zatrzymania zatoki do 1m za oznakowaniem przystanku komunikacyjnego znakiem drogowym D-15 (lub od krawędzi chodnika za oznakowaniem przystanku komunikacyjnego znakiem drogowym D-15) i na długości krawędzi zatrzymania zatoki przystankowej. 4. Przez oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oznaczonych w kolumnie grupa przystanków symbolem N rozumie się oczyszczanie pasów przylegających do przystanków komunikacyjnych o szerokości od krawędzi jezdni do 1m za oznakowaniem przystanku komunikacyjnego znakiem drogowym D-15 (lub od krawędzi chodnika za oznakowaniem przystanku komunikacyjnego znakiem drogowym D-15), i na długości do 6m po każdej stronie od oznakowania przystanku komunikacyjnego wzdłuż osi drogi. 5. Zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach przyprzystankowych wskazanych w pkt 1-4, w okresie zimowym, winno się odbywać na całej ich długości i szerokości. II. ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM WZ I W, W OKRESIE LETNIM. 1. Usuwanie występujących zanieczyszczeń z chodników w obszarze przyprzystankowym (wskazanym w pkt I) powinno odbywać się codziennie, z wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, oraz interwencyjnie w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. Oczyszczanie chodników obejmuje również (co najmniej dwukrotne w ciągu roku) rozpylenie środka chemicznego zapobiegającego przerastaniu traw i innej roślinności. Usuniecie obumarłych roślin lub darni wyrastającej z chodników powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb i jego efektem powinno być pełne odkrycie obrzeża chodnikowego lub krawężnika drogowego. Usuwanie występujących zanieczyszczeń powinno odbywać się na całej szerokości i długości chodnika położonego w obszarze utrzymania czystości w taki sposób, aby nawierzchnia miała widoczną strukturę, krawędź chodnika była odsłonięta a krawężnik wyraźnie się odznaczał. Zamiatanie powinno odbywać się w ten sposób aby pył i kurz nie unosił się w powietrzu. Zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco. 2. Opróżnianie koszy na odpady zlokalizowanych w obszarze przyprzystankowym należy wykonywać z taką częstotliwością, aby napełnienie kosza odpadami nie przekraczało 70% jego objętości. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania koszy w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 3. Oczyszczanie wiat i słupków przystankowych z zanieczyszczeń (w tym reklam, ogłoszeń itp. za wyjątkiem tych, na które Zamawiający wyraził zgodę) i graffiti w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 4. Mycie wiat przystankowych winno być prowadzone, co najmniej raz na trzy miesiące (z wyłączeniem dni kiedy temperatura mierzona o godzinie 8:00 rano jest niższa niż 10 C) lub w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 5. Utrzymanie pasa zieleni w obszarze przyprzystankowym polega na: a) koszeniu terenów zieleni przyprzystankowej z taką częstością, aby wysokość traw nie była wyższa niż 10cm, b) oczyszczanie terenów zieleni przyprzystankowej z występujących nieczystości codziennie, Nr zamówienia: ZP KM Strona: 3/6

4 c) przycinanie żywopłotów w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień, d) przycinanie odrostów pni drzew oraz gałęzi krzewów i drzew w obszarze przyprzystankowym do wysokości 2,2 m według potrzeb, 6. Bieżąca naprawa wiat, słupków i tablic do 5 dni kalendarzowych od wskazania przez Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach termin realizacji może być wydłużony przez Zamawiającego. 7. Demontaż i utylizacja uszkodzonych konstrukcji wiat do 10 dni (odrębne zlecenie, według ustaleń z Zamawiającym). III. Zasady utrzymania czystości i porządku przystanków komunikacyjnych oznaczonych symbolem WZ i W, w okresie zimowym. 1. W okresie zimowym, czynności bieżącego utrzymania czystości realizowane są w zakresie codziennego zbierania występujących nieczystości. Ponadto należy realizować czynności zgodnie z pkt II.2, II.3, II.4, II.5.b). 2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bieżącej kontroli śliskości na chodnikach w obszarach przyprzystankowych, w przypadku jej stwierdzenia podejmuje działania niezbędne do jej usunięcia. 3. Śliskość na chodnikach w obszarach przyprzystankowych należy usunąć niezwłocznie po jej wystąpieniu poprzez: a) odśnieżanie pasa chodnika (czas przystąpienia: natychmiast po ustaniu opadów śniegu, a w przypadku opadów ciągłych, w ciągu 2 godzin od chwili ich wystąpienia), b) usuwanie luźnego śniegu i błota pośniegowego do nawierzchni chodnika, c) posypanie środkami chemicznymi (solą) lub piaskiem. 4. W razie wystąpienia długotrwałych sprzyjających warunków atmosferycznych, udeptany na chodnikach w obszarach przyprzystankowych śnieg i piasek winien być usunięty ciągu tygodnia. 5. W razie wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych należy realizować czynności zgodnie z pkt II. 6. W razie obfitych opadów śniegu Zamawiający może żądać wywozu śniegu, na wskazane miejsce (odrębne zlecenie, według ustaleń z Zamawiającym). 7. Bieżąca naprawa wiat, słupków i tablic do 5 dni kalendarzowych od wskazania przez Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach termin realizacji może być wydłużony przez Zamawiającego. 8. Demontaż i utylizacja uszkodzonych konstrukcji wiat do 10 dni (odrębne zlecenie, według ustaleń z Zamawiającym). IV. Zasady utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych grupy Z. 1. W okresie letnim zasady utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych grupy Z są zgodne z zasadami określonymi dla przystanków komunikacyjnych grupy WZ z wyłączeniem zadań dotyczących wiat przystankowych. 2. W okresie zimowym zasady utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych grupy Z są takie same, jak dla przystanków komunikacyjnych grupy WZ z wyłączeniem zadań dotyczących wiat przystankowych. V. Zasady utrzymania czystości na drogach grupy N. Nr zamówienia: ZP KM Strona: 4/6

5 1. W okresie letnim zasady utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych grupy N są zgodne z zasadami określonymi dla przystanków komunikacyjnych grupy Z z wyłączeniem zadań dotyczących zatok autobusowych. 2. W okresie zimowym zasady utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych grupy N są takie same, jak dla przystanków komunikacyjnych grupy Z z wyłączeniem zadań dotyczących zatok autobusowych. B. Zasady utrzymania należytego stanu technicznego 1. Uzupełnianie przeszklenia wiat należy wykonać szybą hartowaną przeźroczystą grubości minimum 8 mm z kompletem uszczelek i niezbędnymi akcesoriami. 2. Uzupełnienie zadaszenia wiat należy wykonać poliwęglanem komorowym grubości minimum 4,5 mm (góra) lub szybą hartowaną przeźroczystą grubości min. 8 mm (szczyt) z kompletem uszczelek i niezbędnymi akcesoriami. 3. Uzupełnienie ławek wiat należy wykonać blatem z laminatu lub innym zastosowanym wcześniej materiałem wraz z niezbędnymi akcesoriami. 4. Remont konstrukcji wiat polegający na uzupełnieniu ubytków, oczyszczeniu i pomalowaniu itp. na odrębne zlecenie, według ustaleń z Zamawiającym. C. Inne uwagi. 1. Przyjmuje się, że okres zimowy rozpoczyna się 15 października a kończy 30 kwietnia następnego roku. W zależności od warunków atmosferycznych okres zimowy może być zmieniany, o czym Wykonawca będzie powiadamiany przez Zamawiającego. 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca może być zobowiązany do składania Zamawiającemu meldunków (w wyznaczonych dniach, częstotliwościach i godzinach) informujących o zakresie i obszarze wykonywanych prac. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia interwencyjnego dyżuru w godzinach od 5:00 do 21:00 w każdy dzień roboczy oraz od 8:00 do 21:00 w dni ustawowo wolne od pracy, w celu wykonywania prac z zakresu utrzymania czystości, w przypadku interwencyjnego zgłoszenia telefonicznego pracowników Straży Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Przystąpienie do usunięcia zanieczyszczeń i/lub interwencji w przypadku usterki zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzi ma nastąpić do 2 godzin od momentu zgłoszenia. Prace powinny być zakończone w ciągu 1 godziny od momentu przystąpienia do ich wykonania, chyba że zakres prac uzasadnia wydłużenie terminu ich zakończenia. O przystąpieniu do prac interwencyjnych i ich zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej. 4. Wykonawca odbierze z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i zadba o prawidłowe ustawienie koszy na przystankach komunikacyjnych. (maksymalnie 50 szt. w trakcie trwania umowy) 5. Opisane wyżej długotrwałe sprzyjające warunki atmosferyczne to utrzymująca się przez okres dwóch tygodni średnia temperatura w wysokości co najmniej 7 C. 6. Czynności porządkowe opisane wyżej jako usuwanie występujących zanieczyszczeń obejmują zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów i zabrudzeń jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę. W szczególności do zanieczyszczeń zalicza się: błoto, pył, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, odchody zwierzęce, wyrastające chwasty i trawę, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione ładunki, porzucone zużyte opony samochodowe, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia. 7. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt, którym dysponuje Wykonawca, powinien być utrzymany w dobrym stanie Nr zamówienia: ZP KM Strona: 5/6

6 technicznym i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu (zestawienia) przystanków komunikacyjnych, w tym grupy przystanków oznaczonych literą WZ, W, Z i N oraz ich ilości, podanych w załączniku nr 1 do umowy. Nr zamówienia: ZP KM Strona: 6/6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Sprzątanie dróg i ulic gminnych Strona 1 z 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179966-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S 1 / 34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248707-2016:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i prace interwencyjne w zakresie sprzątania na terenie

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Lp. Rodzaj prac Wielkość Jednostka miary 1. LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1.1 mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2012-12-13 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl Łask: Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr...

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr... WZÓR P O R O Z U M I E N I E Nr... zawarte w dniu...... 201.r. w. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1....

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 6, do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są wymagania wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Police będących

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp.

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp. Zał. 8 ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V Stawka Jednostkowa Razem Wartość netto Jednostka Ilość Lp. Rodzaj prac Miary jednostek Netto (zł) (4X5) 1 2 3 4 5 6 1 Praca pługo-solarki dużej w rejonie:

Bardziej szczegółowo

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie Słupia p/kępnem, dnia 27.11.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/kępnem informuje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2017/2018 zajmować się będą następujące

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Rzeszów: Wykonanie usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 1042-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 278016-2015 z dnia 2015-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr Do umowy Zadanie nr 1, zadanie nr 2: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 A) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110008-2017:text:pl:html -: Usługi sprzątania 2017/S 059-110008 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zamienny ZAŁĄCZNIK B dla zadania nr 2

Zamienny ZAŁĄCZNIK B dla zadania nr 2 Zamienny ZAŁĄCZNIK B dla zadania nr 2 ZADANIE NR 2- TUNEL DLA PIESZYCH ul. BAJANA 1 Zamiatanie posadzki w przejściu Gruntowne dwa w miesiącu 60 m² 2 Oczyszczanie z zabrukowanych skarp Raz w miesiącu 100

Bardziej szczegółowo

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi Formularz 2.2. KONCEPCJA DZIAŁAŃ (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie Utrzymaj Standard autostrady A2 odcinek Modla-Dąbie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Oleśnica, dnia 08.09.2017r. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 15-15C, 17-17E w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratniej 7, 56-400

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 I. Podstawy prawne II. Utrzymanie przejezdności dróg i ciągów komunikacyjnych III. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy: Załącznik nr 4 Nr sprawy: ZP.271.3.14.2016.IMO2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta Biała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015 Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA Krasnystaw, luty 2015 1 Utrzymanie drogi Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy Zp 13/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na całorocznej pielęgnacji terenów zieleni i utrzymaniem właściwego stanu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający Tychy, dnia 27 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Towarowa 1 Polska Znak sprawy: PN/02/11/2013/PI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez:

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic przy kontrasygnacie Pani

Bardziej szczegółowo

1082 przystankach oraz 7 dworcach komunikacji miejskiej w Poznaniu (ogłoszenie nr 500194-

1082 przystankach oraz 7 dworcach komunikacji miejskiej w Poznaniu (ogłoszenie nr 500194- Ldz. ZTM.KZP.3410-35-2/13 Poznań, 9 grudzień 2013 r. www.ztm.poznan.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w

Bardziej szczegółowo

Zieleń /m 2 / 1 Aleja Wojska Polskiego 444 2 Daszyńskiego 503 3 Grunwaldzka 310 4 Jagiełły 1324 5 Kisielicka 1200 6. 117 plac zieleni przy bloku nr 2

Zieleń /m 2 / 1 Aleja Wojska Polskiego 444 2 Daszyńskiego 503 3 Grunwaldzka 310 4 Jagiełły 1324 5 Kisielicka 1200 6. 117 plac zieleni przy bloku nr 2 Załącznik A do SIWZ Utrzymanie czystości ulic, chodników i zieleni na terenie miasta Prabuty Opis przedmiotu zamówienia pielęgnacja zieleni. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / Dyrektora - Andrzeja Ochmana. a. zwanym dalej Wykonawcą :

UMOWA nr / Dyrektora - Andrzeja Ochmana. a. zwanym dalej Wykonawcą : UMOWA nr / 2014 zawarta w dniu.. r. w Tychach pomiędzy Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach al. Marszałka Piłsudskiego 12, nr NIP 646 284 27 94 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 WIATY AUTOBUSOWE CPV: Konstrukcje 600 601 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Drogi: 246,5 km m2

Bieżące utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Drogi: 246,5 km m2 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.27.2014 Tom III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bieżące utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240607-2017:text:pl:html -: Usługi sprzątania 2017/S 119-240607 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Koszalin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2014/S

Polska-Koszalin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2014/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72063-2014:text:pl:html Polska-Koszalin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni

Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni Częstotliwość a) utrzymanie w czystości powierzchni działki, na której znajduje się pętla autobusowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Usługa zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Metro Marymont

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Metro Marymont Zał. Nr 9 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Metro Marymont Częstotliwość pkt A.. 3) SIWZ a) utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku ekspedycji tj. biurowych,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych . Pieczęć Wykonawcy SFORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PRZY REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH, SPRZĄTANIA ORAZ ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY ADMINISTROWANYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Lp. Rodzaj usług Zakres usług USŁUGI OGRODNICZE 1. Pielęgnacja krzewów W ramach pielęgnacji należy na bieżąco i stosownie do potrzeb: (liściastych, żywopłotów)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Usługi Komunikacyjne 95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7 tel. /042/ 716-21-49, 716-96-29 NIP 732-10-00-562 Reg. P-470766548-9094715153-2-701-47151 Zgierz: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ-I.271.114.317.2017 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 54 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 55 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 468/XXXIX/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 468/XXXIX/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 468/XXXIX/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Zał. Nr 2 do SIWZ. Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Częstotliwość a) b) sprzątanie biurowych i socjalnych; sprzątanie technicznych;

Bardziej szczegółowo

Techniczna D

Techniczna D Załącznik 4 a do SIWZ Urząd Miasta i Gminy Mirsk Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-06.10.01 SPRZĄTANIE ULIC MIASTA MIRSKA Mirsk październik 2010r. Zatwierdzam: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot szczegółowej

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego oraz parkingu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1 PRZEDMIOT UMOWY. I. Sprzątanie i odśnieżanie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej ( SKR ), tj.:

UMOWA 1 PRZEDMIOT UMOWY. I. Sprzątanie i odśnieżanie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej ( SKR ), tj.: UMOWA zawarta w dniu 2013 roku w Tychach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Towarowa 1, REGON 27279364, NIP 6460009023, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: ZKM-2/2013

Postępowanie znak: ZKM-2/2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkm.ilawa.pl Iława: Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych,

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-01-23 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Zimowe i letnie utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu BPIN BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU Danuta Zubrzycka 75-810 KOSZALIN ul. Kaczeńców 22 tel. 606 241 049 bpin@wp.pl Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3543Z Wierciszewo Skibno -

Bardziej szczegółowo

2) Dodatkowe kody CPV*: CPV usługi odśnieżania

2) Dodatkowe kody CPV*: CPV usługi odśnieżania DOA-ZP.VIII.271.12.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: CPV 90.60.00.00-3 usługi sprzątania oraz usługi

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 styczeń 2011 ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 administruje siecią

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 05 marca 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:258610-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

1. 4. Plac Wielkopolski o powierzchni do sprzątania m 2

1. 4. Plac Wielkopolski o powierzchni do sprzątania m 2 Zał.Nr1 do SIWZ i Umowy OPIS TECHNICZNY TARGOWISK I JARMARKÓW OBJĘTYCH USŁUGĄ NA PRACE PORZĄDKOWE WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERMINIE OD 1 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. W sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenach miejskich, w przejściu podziemnym oraz płatnych miejscach parkingowych na terenie miasta Koszalina.

Bardziej szczegółowo

A. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania chodników:

A. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania chodników: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi porządkowe, w tym prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych i parkingach (poza pasem drogowym)

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pzdp.pl Przemków: Utrzymanie poboczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach wiejskich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pieniezno.pl/ Pieniężno: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i placów

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi z 5 2010-12-21 08:50 Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 367003-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE PRZEDMIOTY -

DODATKOWE PRZEDMIOTY - Znak sprawy: IR.271.29.2016 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Inwestycji i Rozwoju 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 716 28 54 (pieczęć wydziału zamawiającego) OPIS Załącznik nr 26.1 do SIWZ PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 356367-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

dalej zwanego Wykonawcą, zawarto umowę na sprzątanie i utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych i przystanków autobusowych.

dalej zwanego Wykonawcą, zawarto umowę na sprzątanie i utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych i przystanków autobusowych. Umowa zawarta dnia 2018 r. pomiędzy Gminą Słubice, NIP 598-00-05-172 reprezentowaną przez Tomasza Ciszewicza - Burmistrza Słubic przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Gminy Zawadzkie

UMOWA NR Na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Gminy Zawadzkie Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWA NR Na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Gminy Zawadzkie zawarta w dniu roku w Zawadzkiem pomiędzy Gminą Zawadzkie, 47-120 Zawadzkie ul Dębowa 13, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

A. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania chodników:

A. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania chodników: Dział II SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi porządkowe, w tym prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych oraz konserwacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (prac) porządkowych na zewnątrz budynków realizowanych na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania : Oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków na terenie miasta Zamość SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo