Regulamin korzystania z FreeHotSpot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z FreeHotSpot"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z FreeHotSpot 1. Definicje stosowane w Regulaminie Dostawca internetu przedsiębiorstwo dostarczające usługę internetu na zlecenie Właściciela, który następnie jest przez niego udostępniany za pośrednictwem Urządzenia. Ekran Powitalny witryna internetowa służąca Użytkownikowi do logowania się do Internetu za pośrednictwem Urządzenia zaś Operatorowi do emitowania reklamy z Sieci Reklamowej. Lokalizacja przestrzeń objęta działaniem Urządzenia, FreeHotSpot polegającym na udostępnianiu przezeń internetu Użytkownikom. Operator operator Sieci Reklamowej, ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawrat 29; , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,80 zł, o numerze NIP , o numerze REGON , właściciel marki FreeHotSpot i Sieci FreeHotSpot. Partner firma lub organizacja współpracująca z Operatorem w obszarze komunikacji marketingowej lub innym. Regulamin niniejszy spis warunków i zasad korzystania przez Użytkownika z Internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem urządzeń FreeHotSpot należących do Właściciela. Sieć Reklamowa infrastruktura techniczna służąca do zarządzania oraz emitowania reklamy internetowej za pośrednictwem Urządzeń na Ekranie Powitalnym. Terminal komputer przenośny, smartfon, laptop lub inne narzędzie służące do korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia. Urządzenie FreeHotSpot czyli narzędzie służące do udostępniania darmowego internetu Użytkownikom przez Właściciela oraz emitowania reklam przez Operatora z utworzonej przezeń Sieci Reklamowej. Użytkownik osoba fizyczna korzystająca z internetu udostępnianego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia. Właściciel nabywca lub posiadacz Urządzenia FreeHotSpot udostepniający internet Użytkownikom w swojej lokalizacji. 2. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) jest określenie warunków i zasad korzystania z internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia nabytego od Operatora. 2. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się przez Użytkownika z Regulaminem oraz 1

2 zaakceptowaniem jego postanowień. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Internetu przez Użytkownika za pośrednictwem Urządzenia nie będzie możliwe. 3. Zasady korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzeń 1. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzeń reguluje niniejszy Regulamin. 2. Możliwość korzystania z Internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia jest dla Użytkownika całkowicie bezpłatna. 3. Podmiotem decydującym o tym komu udostępnić Internet za pośrednictwem Urządzenia jest wyłącznie Właściciel. Jeżeli Właściciel z jakichkolwiek względów odmówi Użytkownikowi prawa skorzystania z Internetu w należącej do niego Lokalizacji lub też taką możliwość ograniczy, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 4. Właściciel jest także jedynym podmiotem decydującym o zakresie usług sieciowych (m.in. o możliwości przeglądania stron www, korzystania z poczty elektronicznej, korzystania z sieci P2P etc.) udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia w jego Lokalizacji. Operator nie jest podmiotem decyzyjnym w tym zakresie, w związku z czym Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 5. Połączenie z Internetem udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia nie jest szyfrowane, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości. 6. Korzystanie przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest okresowym wyświetlaniem komunikatów reklamowych na ekranie Powitalnym. Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia Ekranu Powitalnego zawierającego reklamy z Sieci Reklamowej. 7. W określonych przypadkach dodatkowym warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia jest wykonanie przez Użytkownika jednej lub kilku poniższych czynności jednocześnie: a. Polubienie fan-pageʼa Właściciela lub Partnera w serwisie społecznościowym Facebook b. Opublikowanie statusu w serwisie społecznościowym Facebook c. Opublikowanie tweetʼu w serwisie społecznościowym Twitter d. Innej czynności w mediach społecznościowych 8. Kontynuowanie korzystania z Internetu przez Użytkownika po wyświetlaniu mu Ekranu Powitalnego następuje po kliknięciu przez niego w przycisk Korzystaj za darmo. 9. Po upłynięciu określonego czasu korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia, lub po wykorzystaniu określonej ilości danych, Ekran Powitalny zostanie wyświetlony samoczynnie. Wznowienie swobodnego korzystania z Internetu będzie możliwe po kliknięciu przez Użytkownika przycisku Korzystaj za darmo. 2

3 4. Obowiązki użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetu za pośrednictwem Urządzenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Użytkownik korzystając z Internetu za pośrednictwem Urządzenia nie może podejmować żadnych działań ani też przesyłać jakichkolwiek materiałów, czy zapisów, które: a. są sprzeczne z prawem, b. naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, c. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, d. naruszają prawa osób trzecich, e. zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę. 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Internetu za pośrednictwem Urządzenia. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Operatora lub Właściciela, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Operatorowi lub Właścicielowi lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich zasądzonych od Operatora. lub Właściciela kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika Internetu za pośrednictwem Urządzenia. 4. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenia swojego Terminala przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego. 5. Korzystanie przez Użytkownika z internetu za pośrednictwem Urządzenia oznacza wyrażenie przez niego zgody na wyświetlanie mu reklamy poprzez Ekran Powitalny w sposób i na zasadach ustalonych przez Operatora. 5. Obowiązki Operatora 1. Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić sprawne funkcjonowanie Urządzenia. 2. Operator dołoży wszelkich starań by emisja reklam poprzez Ekran Powitalny była dla Użytkownika możliwie jak najmniej uciążliwa. 3. Operator dołoży należnych starań, w celu zabezpieczenia dostępu do Urządzeń i przesyłanych za ich pośrednictwem danych Użytkowników, w sposób uzgodniony z Właścicielem. 3

4 6. Wyłączenie odpowiedzialności 1. Użytkownik korzysta z Internetu za pośrednictwem Urządzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2. Operator nie odpowiada za przepustowość, stabilność oraz inne parametry połączenia z siecią internet za pośrednictwem Urządzeń. 3. Operator nie prowadzi wsparcia technicznego dla Użytkowników. Działanie oraz parametry sieci udostępnianej przez Urządzenie zależne są wyłącznie od parametrów internetu Właściciela dostarczanego mu przez Dostawcę Internetu. 4. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usługi dostępu do internetu za pośrednictwem Urządzenia w Lokalizacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dostawca Internetu, z którym Właściciel zawarł odpowiednią umowę o świadczenie usług. 5. Operator nie odpowiada za ewentualny brak kompatybilności Terminali Użytkowników z Urządzeniem. 6. Operator nie odpowiada za ryzyko wynikające z korzystania z nieszyfrowanych połączeń z siecią Internet i ewentualne związane z nim ryzyko utraty lub przechwytu danych, atak phishingowy, zawirusowanie etc. 7. Użytkownikom nie przysługują roszczenia związane ze skutkami zdarzeń opisanych w punktach 2-6 powyżej. 8. Operator nie odpowiada za treść reklam emitowanych w Sieci Reklamowej wyświetlanych Użytkownikowi za pośrednictwem Ekranu Powitalnego. 7. Niedozwolone użycie 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem jest niedozwolone. 2. Redystrybucja przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach zarobkowych jest niedozwolona. 3. Udostępnianie za pośrednictwem Internetu poprzez połączenie z wykorzystaniem Urządzenia treści chronionych prawem własności intelektualnej do których Użytkownik nie posiada praw jest niedozwolone. 4. Usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieci, do których Użytkownik nie posiada uprawnień i wykorzystywanie pozyskanego tą droga dostępu do jakichkolwiek celów jest niedozwolone. 5. Stosowanie przez Użytkownika w trakcie korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia narzędzi służących do blokowania reklamy internetowej, takich jak wtyczki do przeglądarek Adblock, jest zabronione. 6. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów i innych programów mogących uszkodzić Terminale innych Użytkowników. 7. Zabronione jest rozsyłanie treści nie zamówionych przez odbiorców (spamowanie). 4

5 8. Pliki cookies Urządzenie może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika korzystającego z Internetu za pośrednictwem Urządzenia identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika Serwisu, jak też dla jego Terminalu oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług. Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. 9. Dostępność Regulaminu 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Użytkownika za pośrednictwem linku umieszczonego na Ekranie Powitalnym oraz pod adresem 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie. Nowa treść Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana pod adresem 5

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Informacja o Firmie prowadzącej sklep: Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl.

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl. REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono definicję: BOK PPUC Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo