Regulamin serwisu (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, , ul. Geodetów 32, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w pełni wpłaconym w wysokości 5000 zł, zwanym dalej Operatorem serwisu. 2. Operator serwisu jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). Operator serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu serwisu i zgodnie z jego postanowieniami. 3. Usługa polega na bezpłatnym udostępnieniu treści serwisu internetowego niezalogowanym użytkownikom w wersji okrojonej oraz zalogowanym użytkownikom w wersji pełnej poprzez korzystanie z udostępnionej przez Operatora serwisu aplikacji. 4. Serwis prowadzony jest w celu komunikacji marketingowej marki Mission Wraps oraz przeprowadzenia promocji Spróbuj za darmo, której organizatorem na zlecenie fundatora nagród Gruma Netherlands BV, ul. Produktieweg JC, NIP: NL B01 jest Operator serwisu. Zasady promocji określa odrębny regulamin. 5. Operator serwisu dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania z serwisu przez Użytkownika. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Operator serwisu oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie serwisu, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Operator serwisu zaleca stosowanie przez Użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk. 6. Operator zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania serwisu: komputer

2 przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki; JavaScript oraz technologia Cookies; aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe); konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane) telefon komórkowy wraz z aktywnym dostępem do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym sms-ów. 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia wypełniania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale Rejestracja użytkownika w serwisie. Umowa ta może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron, jak również na podstawie skierowanej do Operatora prośby Użytkownika o usunięcie wszelkich danych dotyczących Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na korzystanie z usług unormowanych Regulaminem serwisu. 8. Operator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie w toku korzystania z serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Organizatora lub osoby trzecie na powstanie szkody. Rejestracja użytkownika w serwisie 1. W pełni aktywnym Użytkownikiem serwisu może być osoba, która zarejestruje się w serwisie korzystając z dostępnego w serwisie formularza. 2. W celu rejestracji w serwisie użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego: adres hasło Po wypełnieniu formularza na podany przez użytkownika adres wysłany zostaje link aktywacyjny. Po kliknięciu linka, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę potwierdzającą aktywację konta w serwisie i staje się aktywnym użytkownikiem serwisu. 4. W promocji Spróbuj za darmo wziąć udział może aktywny użytkownik serwisu podając dodatkowo w formularzu rejestracji do promocji: imię i nazwisko adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, miasto, kod)

3 numer konta bankowego numer telefonu komórkowego Z zastrzeżeniem, że uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunki wskazane w regulaminie promocji Spróbuj za darmo. Dodawanie przepisów Serwis umożliwia [p[rzez dedkowany formularz znajdujący się w sekcji Mój profil dostępnej po zalogowaniu dodawanie prac przez Użytkownika w postaci przepisu. Dodając prace, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą projektu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do projektu. 1. Użytkownik oświadcza, że zgłoszone przez niego prace nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowe podmiotów trzecich. 2. Operator, w zamian za prawo zgłoszenia pracy, nabywa od Użytkownika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Użytkownika projektów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Licencja niewyłączna do projektów obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 4. Operator i Zleceniodawca, na którego rzecz działa, uprawnieni są do wykorzystania projektów do prowadzenia serwisu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.

4 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Operatora do wykonywania praw zależnych do projektów i rozporządzania tymi prawami. Operator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami. Logowanie 1. Użytkownik loguje się do serwisu podając jako login oraz nadane podczas rejestracji hasło. 2. W celu przypomnienia hasła użytkownik może skorzystać z funkcji Zapomniałeś hasło?. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-447), ul. Geodetów 32. Dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z promocji Spróbuj za darmo i korzystania z usług serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi niezbędny warunek do wzięcia udziału w promocji i korzystania z usług serwisu. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych przez Administratora danych i jego partnerów handlowych. 2. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926). 3. W ramach serwisu przetwarzane są dane osobowe takie, jak: - adres - imię i nazwisko (w ramach rejestracji do promocji Spróbuj za darmo ) - numer telefonu komórkowego (w ramach rejestracji do promocji Spróbuj za darmo ) 4. W serwisie oprócz informacji osobowych zbierane są niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin serwisu oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych. Operator serwisu może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tym serwisem, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników. 5. Na komputerach użytkowników serwisu są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci plików "cookie". Pliki cookie są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji

5 pozostawionych przez pliki cookie niniejszego serwisu. W przypadku gdy użytkownik serwisu chce wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, powinien skonfigurować w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu zainstalowane są poniższe pliki cookie: a. sesyjne - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). b. google analytics są plikami tymczasowymi i stałymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika i zbierającymi informacje o zachowaniu użytkownika w ramach serwisu.usunięcie plików cookie może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisu. Odpowiedzialność użytkowników b.1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz nieprzekazywania osobom trzecim loginu i hasła, który umożliwia dostęp do profilu użytkownika w serwisie. Postanowienia końcowe 1. Kontakt z operatorem serwisu jest możliwy pod adresem 2. Warunki udziału w promocji organizowanej za pośrednictwem serwisu oraz zasady jej przeprowadzania określa wyłącznie Regulamin aktualnej promocji. 3. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne lub reklamowe zawarte w serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu serwisu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana taka wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej: O każdorazowej zmianie treści Regulaminu serwisu Operator poinformuje na ww. stronie internetowej niezwłocznie po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu. 5. Operator zastrzega sobie prawo do: zmiany funkcjonalności serwisu czasowego zawieszania działalności serwisu na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową serwisu z zastrzeżeniem, że nie wpłyną one na przebieg prowadzonych w serwisie promocji.

6 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: jakiekolwiek szkody wynikające z przejęcia hasła użytkownika przez osoby trzecie naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem serwisu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ) 8. Regulamin serwisu wchodzi w życie w dniu r. Data aktualizacji regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo