REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, Poznań. Poznań, roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, Poznań Poznań, roku

2 Spis treści: 1 Promocja i Organizator 2 Definicje 3 Cel Promocji 4 Zakres Promocji 5 Uczestnicy Promocji 6 Czas i miejsce przeprowadzania Promocji 7 Warunki Promocji 8 Rozpatrzenie Zgłoszenia i zwrot pieniędzy 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 10 Inne uprawnienia Konsumenta 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną 12 Postępowanie reklamacyjne 13 Postanowienia końcowe 2

3 1 Promocja i Organizator 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki udziału w Akcji promocyjnej dla Konsumentów pod nazwą: Spróbuj za darmo! (zwanej dalej: Promocją) oraz zasady jej przeprowadzania. 2. Organizatorem Promocji są: MUG sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Geodetow , Sa d Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa dowego KRS nr: , NIP: Kapitał zakładowy: 5000 zł w pełni wpłacony, adres do doręczeń: ul. Rynek Jeżycki 1/8, Poznań (zwani dalej: Organizatorem). 3. Promocja jest organizowana na zlecenie Gruma Netherlands BV, ul. Produktieweg JC, NIP: NL B01 (zwanego dalej: Zleceniodawcą). 4. Zwrot pieniędzy stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów. 5. Fundatorem nagród w promocji jest Zleceniodawca. 2 Definicje Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Produkt którykolwiek z następujących rodzajów produktów Zleceniodawcy marki: Mission Wraps : (a) Original; (b) Spelt&Oat; (c) Mediterranean Herbs; (d) Multigrain oznakowany naklejką reklamową z informacją o Promocji o treści: Spróbuj za darmo! ; 2. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U , ze zm.); 3. Uczestnik Konsument, który dokonał zakupu co najmniej jednego z Produktów w Czasie Promocji, spełniający wymogi określone w 5 Regulaminu; 4. Zgłoszenie dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, z których ostatnia polega na wysłaniu prawidłowo i kompletnie 3

4 wypełnionego formularza Zgłoszenia za pośrednictwem wskazanej strony internetowej (tj. kliknięciu: Wyślij i uzyskaniu potwierdzenia skutecznego wysłania). 3 Cel Promocji Celem Promocji jest zapewnienie Uczestnikom możliwości otrzymania zwrotu równowartości ceny zakupu Produktów, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 4 Zakres Promocji 1. Promocja ma zasięg ogólnopolski. Promocją objęte są Produkty zakupione przez Konsumenta w sklepach/punktach prowadzących sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawężenia zakresu Promocji lub jej rozszerzenia na inne produkty oferowane przez Zleceniodawcę. Zmiana taka będzie traktowana jako zmiana Regulaminu i wejdzie w życie na zasadach określonych w 13 ust. 5 Regulaminu. 5 Uczestnicy Promocji 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletni Konsumenci posiadający aktywne konto w serwisie mający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rachunek bankowy prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie: polski złoty, spełniający wszystkie wymogi określone w treści Regulaminu, z zastrzeżeniem 5 ust. 2 Regulaminu. 2. W Promocji nie mogą brać udziału, w szczególności, osoby fizyczne: (a) dokonujące zakupu Produktów bezpośrednio od Zleceniodawcy, (b) będące pracownikami, współpracownikami lub osobami uprawnionymi do reprezentowania Organizatora lub Zleceniodawcy; (c) związane z Organizatorem lub Zleceniodawcą umowami dystrybucyjnymi lub innymi umowami mającymi za przedmiot sprzedaż lub dostawę Produktów. 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. 6 Czas i miejsce przeprowadzania Promocji 4

5 Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania puli środków pieniężnych przeznaczonych przez Zleceniodawcę na cele służące realizacji Promocji, wynoszącej (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) złotych polskich (zwanym dalej: Czasem Promocji). O kolejności Zgłoszeń decyduje data wpływu Zgłoszenia do Organizatora. Organizator niezwłocznie informuje na stronie internetowej: missionwraps.com o wyczerpaniu ww. puli środków pieniężnych. 7 Warunki Promocji 1. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest dokonanie zakupu co najmniej jednego z Produktów w Czasie Promocji, złożenie Zgłoszenia w Czasie Promocji oraz spełnienie innych wymogów określonych w Regulaminie. Przez zakup rozumie się dokonanie przez Konsumenta zapłaty ceny brutto zakupu za Produkt lub Produkty. W razie wątpliwości za dzień dokonania zakupu uważa się dzień oznaczony na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży. 2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu równowartości zapłaconej przez siebie ceny zakupu Produktów w przypadku, jeżeli walory Produktów nie są dla niego z jakichkolwiek powodów satysfakcjonujące, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności 7 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu. 3. Ten sam (jeden) Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w ramach Promocji zwrotu równowartości zapłaconej przez siebie ceny zakupu brutto maksymalnie czterech Produktów, według cen wskazanych na paragonie fiskalnym (lub paragonach fiskalnych) dokumentującym zakup, jednak nie wyższej niż kwota 11,00 (słownie: jedenastu) złotych brutto za jeden Produkt. 4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczyć będzie więcej niż czterech Produktów, zwrotowi podlegać będzie równowartość zapłaconej przez Uczestnika ceny zakupu czterech Produktów, jednak nie wyższej niż kwota 11,00 (słownie: jedenastu) złotych za jeden Produkt. 5. Zgłoszenie składa się za pośrednictwem interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora: pl. Warunkiem ważności złożenia Zgłoszenia jest skuteczne wysłanie za pośrednictwem ww. strony internetowej prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza, w którym Uczestnik podał wszystkie wskazane w formularzu dane, zaznaczył odpowiednie rubryki (potwierdzenia) oraz załączył w formie wyraźnych zdjęć lub skanów wszystkie wskazane w formularzu dokumenty, a mianowicie: (a) imię i nazwisko Uczestnika; (b) pełny adres zamieszkania Uczestnika (zawierający oznaczenie ulicy, numer domu i lokalu, nazwę miejscowości i kod pocztowy), będący jednocześnie 5

6 adresem właściciela rachunku bankowego, o którym mowa w 7 ust. 5 lit. (c) Regulaminu; (c) numer rachunku bankowego Uczestnika, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie: polski złoty, na który ma zostać dokonany zwrot środków pieniężnych na rzecz Uczestnika; (d) numer telefonu komórkowego Uczestnika, za pośrednictwem którego może odbywać się kontakt Organizatora z Uczestnikiem (poprzez rozmowę lub sms), w szczególności w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika oraz okoliczności spełniania przez Uczestnika wymogów uprawniających do udziału w Promocji; (e) adres poczty elektronicznej Uczestnika, za pośrednictwem którego może odbywać się kontakt Organizatora z Uczestnikiem, w szczególności w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika oraz okoliczności spełniania przez Uczestnika wymogów uprawniających do udziału w Promocji; (f) kody promocyjne znajdujące się wewnątrz naklejek reklamowych umieszczonych na opakowaniach wszystkich Produktów objętych Zgłoszeniem; (g) opis przyczyn braku lub niepełnej satysfakcji z Produktów, przy czym treść opisu tej przyczyny nie wpływa na rozpoznanie zasadności Zgłoszenia, lecz służy dostosowywaniu walorów Produktów do oczekiwań nabywców; (h) w formularzu należy zaznaczyć rodzaj lub rodzaje Produktów objętych Zgłoszeniem; (i) w formularzu należy zaznaczyć odpowiednie rubryki, tym samym potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie oraz potwierdzając wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; (j) do formularza należy załączyć, w formie interaktywnej, wyraźny skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego lub paragonów fiskalnych dokumentujących dokonanie zakupu Produktu lub Produktów w Czasie Promocji. 6. Wzór formularza, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 7. Uczestnik jest uprawniony w ramach Promocji do złożenia Zgłoszenia osobno na każdy z zakupionych Produktów lub łącznie na kilka zakupionych Produktów, z zastrzeżeniem 7 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu. 8. Ten sam numer rachunku bankowego może być wykorzystany podczas Promocji do zwrotu pieniędzy tylko na rzecz tego samego Uczestnika. 9. Wszelkie informacje oraz dokumenty przekazane przez Uczestnika w ramach Promocji, w tym za pośrednictwem formularza Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, będą wykorzystywane tylko i wyłączenie dla potrzeb Promocji oraz w celach marketingowych wskazanych w 9 ust

7 Rozpatrzenie Zgłoszenia i zwrot pieniędzy 1. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane i rozpatrzone przez Organizatora w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia Zgłoszenia przez Uczestnika za pośrednictwem formularza, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. 2. Przez złożenie Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, rozumieć należy w pełni poprawne i kompletne wypełnienie całego formularza Zgłoszenia, z zaznaczeniem odpowiednich rubryk (potwierdzenia), z załączeniem w pełni czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich wymaganych dokumentów oraz skuteczne i terminowe wysłanie formularza za pośrednictwem wskazanej strony internetowej. W przypadku uchybień w powyższym zakresie, żadne terminy uzależnione w Regulaminie od terminu złożenia Zgłoszenia określone w Regulaminie nie rozpoczynają biegu aż do dnia złożenia Zgłoszenia. 3. Kryterium weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia stanowić będzie ocena spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów udziału w Promocji, o których mowa w Regulaminie. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika, z podaniem podstawy faktycznej podjęcia takiej decyzji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, w terminie maksymalnie dwóch tygodni od dnia złożenia Zgłoszenia przez Uczestnika. 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator dokona zwrotu kwoty, o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu w terminie dwóch tygodni od dnia pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia przez Organizatora. O dokonaniu przelewu Organizator powiadomi Uczestnika w drodze korespondencji mailowej, telefonicznie lub sms-em, według danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawdziwych lub błędnych informacji, w szczególności służących do dokonania zwrotu ceny. 7. Zwrot kwoty, o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu nie obejmuje innych kosztów związanych z dokonaniem zakupu Produktów przez Uczestnika, w szczególności kosztów dojazdu do sklepu/punktu, kosztów przesyłek czy kosztów dokonywania przelewów bankowych przez Uczestnika. 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wymogi udziału w Promocji, określone w Regulaminie. W szczególności, przed podjęciem decyzji w przedmiocie rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do ww. weryfikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub sms-em, w oparciu o dane przekazane w formularzu Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 7

8 Regulaminu. W przypadku braku przekazania przez Uczestnika wszystkich zawnioskowanych dodatkowych informacji lub dokumentów w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Organizatora, Organizator będzie uprawniony do pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania. 9. Koszty przelewów bankowych dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w 8 ust. 5 Regulaminu, obciążają Organizatora. 10. Zwrot pieniędzy w promocji nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z późniejszymi zmianami (Dz.U Nr 80 poz. 350). Zwrot pieniędzy w promocji stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów. 11. Dokonanie przez Organizatora zwrotu pieniędzy na rzecz Uczestnika nie oznacza przyznania przez Organizatora ani przez Zleceniodawcę, że Produkt ma wady fizyczne lub prawne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U , ze zm.), ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika. 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania Promocji jest Organizator Agencja MUG Sp. z o.o. 2. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie, w szczególności zbieranie i przechowywanie, jego danych osobowych przez Organizatora oraz ich udostępnianie Zleceniodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U , ze zm.) w celu organizacji i realizacji Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności rozpatrzenia Zgłoszenia Uczestnika, kontaktowania się z Uczestnikiem, dokonania na rzecz Uczestnika zwrotu środków pieniężnych stanowiących równowartość ceny zakupu Produktów oraz prowadzenia analiz i badań opinii Uczestników na temat Produktów, a także w celu wysyłania informacji handlowej przez Organizatora w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów handlowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować zakres danych objętych formularzem Zgłoszenia. 3. Uczestnik ma w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, jak również prawo żądania ich niezwłocznego poprawienia lub usunięcia. 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie po wyrażeniu przez każdego Uczestnika dobrowolnej i świadomej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki formularza Zgłoszenia, o której w 7 ust. 5 lit. i) Regulaminu i jedynie w celu określonym w 9 ust. 2 Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału w Promocji, w tym otrzymania zwrotu pieniędzy. 8

9 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika nie są już potrzebne dla celu realizacji Promocji określonego w 9 ust. 2, są one niezwłocznie usuwane i niszczone przez Organizatora. 2. Żądanie Uczestnika usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji. 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności Organizator oświadcza, że formularz strony internetowej będzie zabezpieczony przez protokół SSL i przechowywany na serwerze. 10 Inne uprawnienia Konsumenta Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z tytułu gwarancji lub rękojmi, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U , ze zm.). 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). 2. Organizator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami. 3. Organizator zapewnia Uczestnikom usługę polegającą na umożliwieniu korzystania ze stosowanego przez Organizatora programu (aplikacji). Funkcją i celem tego oprogramowania jest realizacja Promocji, w szczególności umożliwienie Uczestnikom składania Zgłoszeń za pośrednictwem drogi elektronicznej. 4. Organizator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania z programu (aplikacji) przez Uczestnika. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Uczestnikowi korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz 9

10 zapewniający jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Organizator oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Organizator zaleca stosowanie przez Uczestników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk. 5. Organizator oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Uczestnika następujących warunków technicznych: (a) komputer; (b) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki; (c) JavaScript oraz technologia Cookies; (d) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe); (e) konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane) (f) telefon komórkowy wraz z aktywnym dostępem do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym sms-ów. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem z chwilą rozpoczęcia wypełniania przez Uczestnika formularza Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. Umowa ta może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron, jak również na podstawie skierowanej do Organizatora prośby Uczestnika o usunięcie wszelkich danych dotyczących Uczestnika. 7. Uczestnik może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na korzystanie z usług unormowanych Regulaminem. 8. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Uczestnikowi zakazane jest dostarczanie w toku Promocji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Organizatora lub osoby trzecie na powstanie szkody. 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 12 Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego. 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w odniesieniu do świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). 10

11 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących realizacji usług związanych z Promocją, w Czasie Promocji i w terminie do trzech tygodni od dnia zakończenia Czasu Promocji. 2. Reklamacje, o których mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, powinny być przesłane pocztą na adres do doręczeń Organizatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu (z dopiskiem: Spróbuj za darmo! reklamacja ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ze wskazaniem następujących informacji: imię, nazwisko i adres Uczestnika, określenie przedmiotu reklamacji, opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające któregokolwiek z powyższych elementów mogą zostać pozostawione przez Organizatora bez rozpoznania. 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, pisemnie pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres pocztowy lub adres wskazany w treści reklamacji. 5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje dotyczące Promocji są: (a) udostępniane na stronie internetowej: (b) możliwe do uzyskania od Organizatora po złożeniu zapytania pocztą elektroniczną na adres 2. Wszelkie oświadczenia Uczestnika kierowane do Organizatora wymagają zachowana formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinny być przesłane pocztą na adres do doręczeń Organizatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu, za wyjątkiem tych oświadczeń, dla których Regulamin przewiduje inną formę. W przypadku pism kierowanych drogą pocztową, wszelkie terminy rozpoczynają bieg od dnia wpływu pisma do Organizatora. 3. Warunki udziału w Promocji oraz zasady jej przeprowadzania określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 11

12 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w trakcie Promocji zmian w treści Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia: na stronie internetowej: O każdorazowej zmianie treści Regulaminu Organizator poinformuje na ww. stronie internetowej niezwłocznie po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu. 6. W przypadku powstania wątpliwości na tle postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ich ostatecznej interpretacji dla potrzeb Promocji. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora w trakcie Promocji z prośbą o dokonanie interpretacji wskazanych postanowień Regulaminu. 7. Złożenie Zgłoszenia, o której mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz jego zaakceptowaniem, w tym z wyrażeniem zgód, o których mowa w 9 Regulaminu. 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Data aktualizacji r. 12

13 FORMULARZ ZGŁOSZENIA W RAMACH PROMOCJI 13

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu monitorów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji towarzyszącej zakupowi produktu Rowenta ( Promocja ) jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej. 1.2. Oferta Specjalna niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument ( Warunki Uczestnictwa lub Regulamin ) określa zasady funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo