REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, Poznań. Poznań, roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, Poznań Poznań, roku

2 Spis treści: 1 Promocja i Organizator 2 Definicje 3 Cel Promocji 4 Zakres Promocji 5 Uczestnicy Promocji 6 Czas i miejsce przeprowadzania Promocji 7 Warunki Promocji 8 Rozpatrzenie Zgłoszenia i zwrot pieniędzy 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 10 Inne uprawnienia Konsumenta 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną 12 Postępowanie reklamacyjne 13 Postanowienia końcowe 2

3 1 Promocja i Organizator 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki udziału w Akcji promocyjnej dla Konsumentów pod nazwą: Spróbuj za darmo! (zwanej dalej: Promocją) oraz zasady jej przeprowadzania. 2. Organizatorem Promocji są: MUG sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Geodetow , Sa d Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa dowego KRS nr: , NIP: Kapitał zakładowy: 5000 zł w pełni wpłacony, adres do doręczeń: ul. Rynek Jeżycki 1/8, Poznań (zwani dalej: Organizatorem). 3. Promocja jest organizowana na zlecenie Gruma Netherlands BV, ul. Produktieweg JC, NIP: NL B01 (zwanego dalej: Zleceniodawcą). 4. Zwrot pieniędzy stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów. 5. Fundatorem nagród w promocji jest Zleceniodawca. 2 Definicje Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Produkt którykolwiek z następujących rodzajów produktów Zleceniodawcy marki: Mission Wraps : (a) Original; (b) Spelt&Oat; (c) Mediterranean Herbs; (d) Multigrain oznakowany naklejką reklamową z informacją o Promocji o treści: Spróbuj za darmo! ; 2. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U , ze zm.); 3. Uczestnik Konsument, który dokonał zakupu co najmniej jednego z Produktów w Czasie Promocji, spełniający wymogi określone w 5 Regulaminu; 4. Zgłoszenie dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, z których ostatnia polega na wysłaniu prawidłowo i kompletnie 3

4 wypełnionego formularza Zgłoszenia za pośrednictwem wskazanej strony internetowej (tj. kliknięciu: Wyślij i uzyskaniu potwierdzenia skutecznego wysłania). 3 Cel Promocji Celem Promocji jest zapewnienie Uczestnikom możliwości otrzymania zwrotu równowartości ceny zakupu Produktów, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 4 Zakres Promocji 1. Promocja ma zasięg ogólnopolski. Promocją objęte są Produkty zakupione przez Konsumenta w sklepach/punktach prowadzących sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawężenia zakresu Promocji lub jej rozszerzenia na inne produkty oferowane przez Zleceniodawcę. Zmiana taka będzie traktowana jako zmiana Regulaminu i wejdzie w życie na zasadach określonych w 13 ust. 5 Regulaminu. 5 Uczestnicy Promocji 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletni Konsumenci posiadający aktywne konto w serwisie mający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rachunek bankowy prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie: polski złoty, spełniający wszystkie wymogi określone w treści Regulaminu, z zastrzeżeniem 5 ust. 2 Regulaminu. 2. W Promocji nie mogą brać udziału, w szczególności, osoby fizyczne: (a) dokonujące zakupu Produktów bezpośrednio od Zleceniodawcy, (b) będące pracownikami, współpracownikami lub osobami uprawnionymi do reprezentowania Organizatora lub Zleceniodawcy; (c) związane z Organizatorem lub Zleceniodawcą umowami dystrybucyjnymi lub innymi umowami mającymi za przedmiot sprzedaż lub dostawę Produktów. 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. 6 Czas i miejsce przeprowadzania Promocji 4

5 Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania puli środków pieniężnych przeznaczonych przez Zleceniodawcę na cele służące realizacji Promocji, wynoszącej (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) złotych polskich (zwanym dalej: Czasem Promocji). O kolejności Zgłoszeń decyduje data wpływu Zgłoszenia do Organizatora. Organizator niezwłocznie informuje na stronie internetowej: missionwraps.com o wyczerpaniu ww. puli środków pieniężnych. 7 Warunki Promocji 1. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest dokonanie zakupu co najmniej jednego z Produktów w Czasie Promocji, złożenie Zgłoszenia w Czasie Promocji oraz spełnienie innych wymogów określonych w Regulaminie. Przez zakup rozumie się dokonanie przez Konsumenta zapłaty ceny brutto zakupu za Produkt lub Produkty. W razie wątpliwości za dzień dokonania zakupu uważa się dzień oznaczony na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży. 2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu równowartości zapłaconej przez siebie ceny zakupu Produktów w przypadku, jeżeli walory Produktów nie są dla niego z jakichkolwiek powodów satysfakcjonujące, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności 7 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu. 3. Ten sam (jeden) Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w ramach Promocji zwrotu równowartości zapłaconej przez siebie ceny zakupu brutto maksymalnie czterech Produktów, według cen wskazanych na paragonie fiskalnym (lub paragonach fiskalnych) dokumentującym zakup, jednak nie wyższej niż kwota 11,00 (słownie: jedenastu) złotych brutto za jeden Produkt. 4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczyć będzie więcej niż czterech Produktów, zwrotowi podlegać będzie równowartość zapłaconej przez Uczestnika ceny zakupu czterech Produktów, jednak nie wyższej niż kwota 11,00 (słownie: jedenastu) złotych za jeden Produkt. 5. Zgłoszenie składa się za pośrednictwem interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora: pl. Warunkiem ważności złożenia Zgłoszenia jest skuteczne wysłanie za pośrednictwem ww. strony internetowej prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza, w którym Uczestnik podał wszystkie wskazane w formularzu dane, zaznaczył odpowiednie rubryki (potwierdzenia) oraz załączył w formie wyraźnych zdjęć lub skanów wszystkie wskazane w formularzu dokumenty, a mianowicie: (a) imię i nazwisko Uczestnika; (b) pełny adres zamieszkania Uczestnika (zawierający oznaczenie ulicy, numer domu i lokalu, nazwę miejscowości i kod pocztowy), będący jednocześnie 5

6 adresem właściciela rachunku bankowego, o którym mowa w 7 ust. 5 lit. (c) Regulaminu; (c) numer rachunku bankowego Uczestnika, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie: polski złoty, na który ma zostać dokonany zwrot środków pieniężnych na rzecz Uczestnika; (d) numer telefonu komórkowego Uczestnika, za pośrednictwem którego może odbywać się kontakt Organizatora z Uczestnikiem (poprzez rozmowę lub sms), w szczególności w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika oraz okoliczności spełniania przez Uczestnika wymogów uprawniających do udziału w Promocji; (e) adres poczty elektronicznej Uczestnika, za pośrednictwem którego może odbywać się kontakt Organizatora z Uczestnikiem, w szczególności w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika oraz okoliczności spełniania przez Uczestnika wymogów uprawniających do udziału w Promocji; (f) kody promocyjne znajdujące się wewnątrz naklejek reklamowych umieszczonych na opakowaniach wszystkich Produktów objętych Zgłoszeniem; (g) opis przyczyn braku lub niepełnej satysfakcji z Produktów, przy czym treść opisu tej przyczyny nie wpływa na rozpoznanie zasadności Zgłoszenia, lecz służy dostosowywaniu walorów Produktów do oczekiwań nabywców; (h) w formularzu należy zaznaczyć rodzaj lub rodzaje Produktów objętych Zgłoszeniem; (i) w formularzu należy zaznaczyć odpowiednie rubryki, tym samym potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie oraz potwierdzając wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; (j) do formularza należy załączyć, w formie interaktywnej, wyraźny skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego lub paragonów fiskalnych dokumentujących dokonanie zakupu Produktu lub Produktów w Czasie Promocji. 6. Wzór formularza, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 7. Uczestnik jest uprawniony w ramach Promocji do złożenia Zgłoszenia osobno na każdy z zakupionych Produktów lub łącznie na kilka zakupionych Produktów, z zastrzeżeniem 7 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu. 8. Ten sam numer rachunku bankowego może być wykorzystany podczas Promocji do zwrotu pieniędzy tylko na rzecz tego samego Uczestnika. 9. Wszelkie informacje oraz dokumenty przekazane przez Uczestnika w ramach Promocji, w tym za pośrednictwem formularza Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, będą wykorzystywane tylko i wyłączenie dla potrzeb Promocji oraz w celach marketingowych wskazanych w 9 ust

7 Rozpatrzenie Zgłoszenia i zwrot pieniędzy 1. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane i rozpatrzone przez Organizatora w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia Zgłoszenia przez Uczestnika za pośrednictwem formularza, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. 2. Przez złożenie Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, rozumieć należy w pełni poprawne i kompletne wypełnienie całego formularza Zgłoszenia, z zaznaczeniem odpowiednich rubryk (potwierdzenia), z załączeniem w pełni czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich wymaganych dokumentów oraz skuteczne i terminowe wysłanie formularza za pośrednictwem wskazanej strony internetowej. W przypadku uchybień w powyższym zakresie, żadne terminy uzależnione w Regulaminie od terminu złożenia Zgłoszenia określone w Regulaminie nie rozpoczynają biegu aż do dnia złożenia Zgłoszenia. 3. Kryterium weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia stanowić będzie ocena spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów udziału w Promocji, o których mowa w Regulaminie. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika, z podaniem podstawy faktycznej podjęcia takiej decyzji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, w terminie maksymalnie dwóch tygodni od dnia złożenia Zgłoszenia przez Uczestnika. 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator dokona zwrotu kwoty, o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu w terminie dwóch tygodni od dnia pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia przez Organizatora. O dokonaniu przelewu Organizator powiadomi Uczestnika w drodze korespondencji mailowej, telefonicznie lub sms-em, według danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawdziwych lub błędnych informacji, w szczególności służących do dokonania zwrotu ceny. 7. Zwrot kwoty, o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu nie obejmuje innych kosztów związanych z dokonaniem zakupu Produktów przez Uczestnika, w szczególności kosztów dojazdu do sklepu/punktu, kosztów przesyłek czy kosztów dokonywania przelewów bankowych przez Uczestnika. 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wymogi udziału w Promocji, określone w Regulaminie. W szczególności, przed podjęciem decyzji w przedmiocie rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do ww. weryfikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub sms-em, w oparciu o dane przekazane w formularzu Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 7

8 Regulaminu. W przypadku braku przekazania przez Uczestnika wszystkich zawnioskowanych dodatkowych informacji lub dokumentów w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Organizatora, Organizator będzie uprawniony do pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania. 9. Koszty przelewów bankowych dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w 8 ust. 5 Regulaminu, obciążają Organizatora. 10. Zwrot pieniędzy w promocji nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z późniejszymi zmianami (Dz.U Nr 80 poz. 350). Zwrot pieniędzy w promocji stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów. 11. Dokonanie przez Organizatora zwrotu pieniędzy na rzecz Uczestnika nie oznacza przyznania przez Organizatora ani przez Zleceniodawcę, że Produkt ma wady fizyczne lub prawne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U , ze zm.), ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika. 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania Promocji jest Organizator Agencja MUG Sp. z o.o. 2. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie, w szczególności zbieranie i przechowywanie, jego danych osobowych przez Organizatora oraz ich udostępnianie Zleceniodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U , ze zm.) w celu organizacji i realizacji Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności rozpatrzenia Zgłoszenia Uczestnika, kontaktowania się z Uczestnikiem, dokonania na rzecz Uczestnika zwrotu środków pieniężnych stanowiących równowartość ceny zakupu Produktów oraz prowadzenia analiz i badań opinii Uczestników na temat Produktów, a także w celu wysyłania informacji handlowej przez Organizatora w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów handlowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować zakres danych objętych formularzem Zgłoszenia. 3. Uczestnik ma w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, jak również prawo żądania ich niezwłocznego poprawienia lub usunięcia. 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie po wyrażeniu przez każdego Uczestnika dobrowolnej i świadomej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki formularza Zgłoszenia, o której w 7 ust. 5 lit. i) Regulaminu i jedynie w celu określonym w 9 ust. 2 Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału w Promocji, w tym otrzymania zwrotu pieniędzy. 8

9 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika nie są już potrzebne dla celu realizacji Promocji określonego w 9 ust. 2, są one niezwłocznie usuwane i niszczone przez Organizatora. 2. Żądanie Uczestnika usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji. 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności Organizator oświadcza, że formularz strony internetowej będzie zabezpieczony przez protokół SSL i przechowywany na serwerze. 10 Inne uprawnienia Konsumenta Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z tytułu gwarancji lub rękojmi, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U , ze zm.). 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). 2. Organizator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami. 3. Organizator zapewnia Uczestnikom usługę polegającą na umożliwieniu korzystania ze stosowanego przez Organizatora programu (aplikacji). Funkcją i celem tego oprogramowania jest realizacja Promocji, w szczególności umożliwienie Uczestnikom składania Zgłoszeń za pośrednictwem drogi elektronicznej. 4. Organizator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania z programu (aplikacji) przez Uczestnika. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Uczestnikowi korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz 9

10 zapewniający jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Organizator oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Organizator zaleca stosowanie przez Uczestników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk. 5. Organizator oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Uczestnika następujących warunków technicznych: (a) komputer; (b) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki; (c) JavaScript oraz technologia Cookies; (d) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe); (e) konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane) (f) telefon komórkowy wraz z aktywnym dostępem do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym sms-ów. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem z chwilą rozpoczęcia wypełniania przez Uczestnika formularza Zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 5 Regulaminu. Umowa ta może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron, jak również na podstawie skierowanej do Organizatora prośby Uczestnika o usunięcie wszelkich danych dotyczących Uczestnika. 7. Uczestnik może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na korzystanie z usług unormowanych Regulaminem. 8. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Uczestnikowi zakazane jest dostarczanie w toku Promocji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Organizatora lub osoby trzecie na powstanie szkody. 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 12 Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego. 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w odniesieniu do świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U ). 10

11 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących realizacji usług związanych z Promocją, w Czasie Promocji i w terminie do trzech tygodni od dnia zakończenia Czasu Promocji. 2. Reklamacje, o których mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, powinny być przesłane pocztą na adres do doręczeń Organizatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu (z dopiskiem: Spróbuj za darmo! reklamacja ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ze wskazaniem następujących informacji: imię, nazwisko i adres Uczestnika, określenie przedmiotu reklamacji, opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające któregokolwiek z powyższych elementów mogą zostać pozostawione przez Organizatora bez rozpoznania. 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, pisemnie pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres pocztowy lub adres wskazany w treści reklamacji. 5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje dotyczące Promocji są: (a) udostępniane na stronie internetowej: (b) możliwe do uzyskania od Organizatora po złożeniu zapytania pocztą elektroniczną na adres 2. Wszelkie oświadczenia Uczestnika kierowane do Organizatora wymagają zachowana formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinny być przesłane pocztą na adres do doręczeń Organizatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu, za wyjątkiem tych oświadczeń, dla których Regulamin przewiduje inną formę. W przypadku pism kierowanych drogą pocztową, wszelkie terminy rozpoczynają bieg od dnia wpływu pisma do Organizatora. 3. Warunki udziału w Promocji oraz zasady jej przeprowadzania określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 11

12 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w trakcie Promocji zmian w treści Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia: na stronie internetowej: O każdorazowej zmianie treści Regulaminu Organizator poinformuje na ww. stronie internetowej niezwłocznie po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu. 6. W przypadku powstania wątpliwości na tle postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ich ostatecznej interpretacji dla potrzeb Promocji. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora w trakcie Promocji z prośbą o dokonanie interpretacji wskazanych postanowień Regulaminu. 7. Złożenie Zgłoszenia, o której mowa w 7 ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz jego zaakceptowaniem, w tym z wyrażeniem zgód, o których mowa w 9 Regulaminu. 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Data aktualizacji r. 12

13 FORMULARZ ZGŁOSZENIA W RAMACH PROMOCJI 13

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARRY.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARRY.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARRY.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo