REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali"

Transkrypt

1 REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali l. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w związku z: 1) obsługą eksploatacyjną, 2) dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, 3) podgrzewania wody do celów użytkowych, 4) dostawą energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania, 5) wywozem nieczystości stałych, 6) podatkiem od nieruchomości, 7) opłatami za wieczyste użytkowanie terenów, 8) ubezpieczeniami majątkowymi zasobów mieszkaniowych, 9) odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 10) utrzymaniem dźwigów, 11) utrzymaniem zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, 12) utrzymaniem domofonów, 13) utrzymaniem stanowisk postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym, 14) spłatą kredytu wg. normatywu. 15) udostępnieniem pomieszczeń wspólnych do wyłącznego korzystania przez określone osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu lub odrębną własność lokalu 1.2. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m 2 powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię tę oblicza się według zasad określonych polską normą PN-70/B lub PN- ISO 9836:1997 Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim, jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe oraz pomieszczeń przynależnych jak stanowiska postojowe, piwnice itp., z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggii, pawlaczy. Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się osoby zamieszkałe w poszczególnych lokalach. W przypadku, gdy w lokalu 1

2 mieszkalnym nie jest zamieszkała żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę odpowiadającej przeciętnej liczbie osób zamieszkałych w danym typie (wielkości) mieszkań Do rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wprowadza się określenie powierzchni obliczeniowej równej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych. Zestawienie powierzchni obliczeniowej dla całych zasobów Spółdzielni. Nieruchomość lokale mieszkalne lokale użytk. Pow oblicz Stanowis. post. Pow Piwnic Pow użytkowa Pow wspólna Pow. nierchom proc. udział 1. Wilcza 1968, , , ,80 464,4 3157,20 42,2 2. Prochowa 2120, ,37 402,22 128, ,05 655, ,61 35,2 3. Krańcowa 1358, ,77 571,66 52, ,92 664, ,43 22,5 5447, ,94 973,88 330, , , , Zasady rozliczania kosztów 2.1. Koszty obsługi eksploatacyjnej obejmują wydatki Spółdzielni na: l) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, 2) energię elektryczną zużywaną do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych, 3) ubezpieczenia majątkowe zasobów mieszkaniowych oraz od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem nieruchomościami, 4) utrzymanie personelu i lokali związanych z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, 5) inne wydatki, jeżeli wynika to z niniejszego regulaminu lub są one związane z eksploatacją nieruchomości. 6) koszty wynikające z użytkowania pomieszczeń Biura zarzadu Spółdzielni w tym ; - zużycia energii elektrycznej - zużycia zimnej wody / ryczałt w wysokości 2 m³ na zatrudnioną osobę / - zużycia ciepłej wody / ryczałt w wysokosci podgrzania 1 m³ na zatrudioną sosbę / - udostępnienia sygnału internetowego wg. stawek obowiązujących dla mieszkańców. - udostępnienia pomieszczeń wspólnych na cele prowadzonej działalności wg pkt 2.15 Koszty wymienione w 6) pomniejszają koszty nieruchomości Wilcza. Koszty obsługi eksploatacyjnej są ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku. Koszty wspólne dotyczące całości zasobów mieszkaniowych są rozliczane na poszczególne budynki w stosunku do powierzchni mieszkalnej i powierzchni lokali użytkowych w poszczególnych budynkach. Rozliczenia kosztów obsługi eksploatacyjnej na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tych lokali. 2

3 Średni koszt obsługi eksploatacyjnej w przeliczeniu na l m 2 powierzchni użytkowej może być korygowany dla lokali użytkowych z tytułu większej intensywności ich użytkowania, zwiększającej koszty ponoszone przez Spółdzielnię. Wysokość tej korekty określa Rada Nadzorcza Spółdzielni. W przypadku zastosowania korekty obciążeń lokali użytkowych kosztami obsługi eksploatacyjnej, kwotę kosztów obsługi eksploatacyjnej przypadającą na lokale mieszkalne ustala się przez odjęcie od całkowitej kwoty tych kosztów kwoty przypadającej na lokale użytkowe Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, uiszczanymi na rzecz usługodawców zewnętrznych. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w poszczególnych budynkach. Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale dokonuje się według wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach w przypadku budynków, w których podjęto instalację wodomierzy w poszczególnych lokalach; koszty związane z wodą zużywaną na cele ogólne budynku (np. podlewanie trawników) są zaliczane do pozostałych kosztów obsługi eksploatacyjnej (ust pkt 5); jeśli w budynku, w którym podjęto indywidualizację opomiarowania zużycia wody, użytkownicy niektórych lokali odmawiają zgody na zainstalowanie wodomierzy indywidualnych lub uniemożliwiają odczyt wskazań tych wodomierzy, to koszty dostarczenia wody i odprowadzania ścieków ustala się w oparciu o stawki ryczałtowe określone jako koszt dostarczenia 6 m3 wody zimnej na osobę i koszt podgrzania 3 m3 wody na osobę; jeśli w budynku, w którym wszystkie ujęcia wody mają zainstalowane wodomierze indywidualne, występuje różnica między wskazaniami wodomierza głównego budynku a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, to różnica jest rozliczana jako pozostałe koszty obsługi eksploatacyjnej (ust pkt 5). Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali Spółdzielnia dokonuje w okresach rocznych, przy czym rozliczenie wstępne (zaliczkowe) jest dokonywane na podstawie danych rozliczenia ostatecznego w roku poprzednim. Zaliczki na poczet kosztów dostawy i odprowadzenia ścieków są naliczane w wysokości wstępnego rozliczenia za kwartał poprzedzający ostatni okres rozliczeniowy. 2.3 Koszty podgrzewania wody do celów użytkowych obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę energii cieplnej lub gazu, energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń służących do wytwarzania ciepła. Koszty obejmujące zakup gazu i energii cieplnej są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Podział kosztów na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzewania wody następuje w oparciu o odczyty urządzeń pomiarowych / zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody/. Zaliczki na poczet kosztów dostawy i odprowadzania ścieków są naliczane w wysokości wstępnego rozliczenia kosztów za kwartał poprzedzający ostatni okres rozliczeniowy Koszty dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę energii cieplnej lub gazu, energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń służących do wytwarzania ciepła. Koszty 3

4 obejmujące zakup gazu i energii cieplnej są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Podział kosztów na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzewania wody następuje w oparciu o odczyty urządzeń pomiarowych / zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody / Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dzierżawę pojemników do składowania nieczystości oraz za wywóz tych nieczystości, uiszczanymi przez spółdzielnię na rzecz usługodawców zewnętrznych. Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Rozliczenia kosztów wywozu nieczystości na poszczególne lokale (w ramach budynku ) dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach. Obciążenie lokali użytkowych kosztami wywozu nieczystości stałych może być korygowane, jeśli charakter działalności prowadzonej w tych lokalach powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię. Wysokość tej korekty określa Rada Nadzorcza Spółdzielni Opłacany przez spółdzielnię podatek od nieruchomości jest rozliczany odrębnie dla każdego budynku. Jednostką rozliczeniową podatku od nieruchomości jest powierzchnia użytkowa lokalu, wyrażona udziałem w nieruchomości. Jeśli charakter lokalu lub rodzaj prowadzonej działalności powodują wzrost obciążeń Spółdzielni z tytułu podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają tylko te lokale. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości począwszy od 2005 roku - indywidualnie z gminą Ponoszone przez spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie terenu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Rozliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów dokonuje się na poszczególne lokale, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej wyrażonej udziałem w nieruchomości. Jeśli charakter użytkownika lokalu powoduje zmniejszenie obciążeń Spółdzielni opłatami za wieczyste użytkowanie terenów, to odpowiednio obniża się obciążenie tych lokali. Jeśli charakter lokalu powoduje wzrost obciążeń Spółdzielni opłatami za wieczyste użytkowanie terenów, to skutki tego wzrostu obciążają tylko te lokale. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, począwszy od 2005 roku - rozlicza się indywidualnie z właścicielem gruntu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za ubezpieczenie majątkowe zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Rozliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów dokonuje się na poszczególne lokale, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej wyrażonej udziałem w nieruchomości. 4

5 2.9. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w wysokości zapewniającej pokrycie pełnych potrzeb związanych z remontami należącymi do obowiązków Spółdzielni (ust. 4.1 i 4.2). Wysokość tych odpisów jest ustalana, ewidencjonowana i rozliczana w zł/m 2,odrębnie dla każdego budynku. W ustalonej wysokości odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione odpisy na zadania specjalne (np. na opomiarowanie zużycia wody i ciepła w lokalach, na poprawę izolacyjności cieplnej budynków, na wymianę okien). Jeśli charakter lokalu lub rodzaj prowadzonej w nim działalności powodują zwiększone potrzeby remontowe należące do obowiązków Spółdzielni, to odpowiednio koryguje się wysokość obciążających dany lokal odpisów na fundusz remontowy. Wysokość tej korekty określa Rada Nadzorcza Spółdzielni Koszty utrzymania dźwigów (eksploatacji i remontów) są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku wyposażonego w dźwigi. Kosztami utrzymania dźwigów obciąża się lokale w budynkach wyposażonych w dźwigi położone powyżej najniższej kondygnacji, na której znajdują się drzwi wejściowe dźwigu. 1) w przypadku budynków wyposażonych w dźwigi obsługujące kondygnację podziemną od lokali znajdujących się na parterze budynku opłat za eksploatację nie pobiera się. 2) ustala się upust w opłatach za eksploatację urządzeń dźwigowych w wysokości 25 % dla lokali znajdujących się powyżej ostatniego przystanku dźwigu. 3) ustala się upust w opłatach za eksploatację urządzeń dźwigowych w wysokości 25 % dla lokali znajdujących się na I piętrze budynku. Do kosztów eksploatacji dźwigów zalicza się 10 % kosztów energii elektrycznej zużytej w nieruchomości w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu ceny jednostkowej energii elektrycznej. Rozliczenia kosztów utrzymania dźwigów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób. Jeśli charakter lokalu lub rodzaj prowadzonej w nim działalności powoduje zwiększoną intensywność użytkowania dźwigu, to odpowiednio jest korygowane obciążenie lokalu kosztami utrzymania dźwigu. Wysokość tej korekty określa Rada Nadzorcza Spółdzielni Koszty utrzymania zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych obejmują wyłącznie instalacje umożliwiające użytkownikom lokali odbiór programów publicznej telewizji i radia. Usługi telewizji kablowej (w tym utrzymania instalacji telewizji kablowej) w zakresie przekraczającym odbiór telewizji publicznej, stanowią odrębny rodzaj działalności, nie zaliczany do gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Koszty utrzymania zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku posiadającego tę instalację. Rozliczenia kosztów utrzymania zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych dokonuje się jednolicie, niezależnie od ich charakteru, powierzchni użytkowej czy liczby zamieszkałych osób Koszty utrzymania urządzeń domofonowych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku posiadającego tę instalację. 5

6 Rozliczenia kosztów utrzymania urządzeń domofonowych na poszczególne lokale dokonuje się jednolicie, niezależnie od ich charakteru, powierzchni użytkowej czy liczby zamieszkałych osób Koszty utrzymania stanowisk postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym obejmują koszty: utrzymania czystości i porządku, energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia oraz do napędu urządzeń związanych z eksploatacją garażu, odpisem na fundusz remontowy części garażowej. Odpisy na fundusz remontowy garażu są ustalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w wysokości zapewniającej pokrycie pełnych potrzeb związanych z remontami należącymi do obowiązków Spółdzielni. Wysokość tych odpisów jest ustalana, ewidencjonowana i rozliczana odrębnie dla każdego budynku Koszty spłaty kredytu wg normatywu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. Rozliczenia kosztów spłaty kredytu są rozliczane indywidualnie w stosunku do lokali zajmowanych na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wysokość stawki w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej mieszkania określają przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z późniejszymi zmianami Koszty udostępnienia pomieszczeń / lub ich części / wspólnego użytku na potrzeby członków lub współwłaścicieli Spółdzielni ustalane są indywidualnie w oparciu o stawki zatwierdzone przez Radę nadzorczą Spółdzielni. Przychody z tego tytułu pomniejszają koszty eksploatacji nieruchomości na której znajdują się te pomieszczenia Pożytki i inne przychody nieruchomości są przeznaczane na obniżenie kosztów eksploatacji tej nieruchomości. 3. Ustalanie opłat za używanie lokali 3.1. Ustalone w wyniku rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciążenie poszczególnych lokali stanowi podstawę do określenia przez Zarząd Spółdzielni: 1) wysokości opłat należnych za użytkowanie: lokali na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, mieszkań wynajmowanych oraz lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni, 2) wysokości obciążeń kosztami lokali użytkowych wynajmowanych (wysokość czynszu najmu nie jest związana z tymi kosztami, lecz wynika z warunków umowy najmu). Wstępnego rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się na podstawie ustaleń rocznych planów rzeczowo-finansowych, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Jeśli w ciągu roku następują zmiany w warunkach działania Spółdzielni powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta rozliczenia wstępnego, o ile Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o korekcie planu rzeczowo-finansowego. Jeśli roczne rozliczenie kosztów i przychodów 6

7 gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykazuje w stosunku do lokali wymienionych w pkt. l różnicę, to zwiększa ona odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym Osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz Spółdzielni: 1) opłaty pokrywające koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z danym lokalem, 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości utraconych pożytków (np. różnica między możliwym do uzyskania czynszem najmu na warunkach komercyjnych, a kosztami określonymi w pkt. l) Opłaty należne od lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni są pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy Spółdzielni. Jeśli użytkownik zwalnia lokal nie odnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty za okres remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia), jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji spółdzielni użytkownik jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą Opłaty za używanie lokalu są płatne z góry do dnia 15 każdego miesiąca. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza statutowe odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek i szczegółowe zasady naliczania określa Regulamin naliczania odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat. Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek za zwłokę, jeśli opóźnienie we wnoszeniu opłat było spowodowane trudną sytuacją materialną lub życiową użytkownika lokalu i zobowiązał się on do uregulowania zaległości w opłatach w terminie określonym przez Zarząd O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemnie przed datą podwyżki opłat, chyba, że podwyżka jest spowodowana decyzjami urzędowymi podjętymi w terminie uniemożliwiającym spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone w kasie Spółdzielni lub przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa statut spółdzielni, a po jego wyczerpaniu na drodze sądowej. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości. 7

8 4. Obowiązki spółdzielni 4.1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić czystość i porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, utrzymywać budynki i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich instalacji i urządzeń, których utrzymywanie w należytym stanie należy do spółdzielni. Obowiązkiem Spółdzielni jest zapewnienie użytkownikom lokali sprawnej obsługi administracyjnej Zakres obowiązków Spółdzielni oraz obowiązków użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali określa odrębny regulamin. 5. Upusty w opłatach i odszkodowania 5.1. W przypadku wadliwego funkcjonowania zbiorczych anten radiowo telewizyjnych oraz urządzeń domofonowych użytkownikom lokali przysługuje obniżka opłat w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień wadliwego funkcjonowania tych instalacji Jeśli poszczególne składniki opłat są ustalane proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób, składników tych nie pobiera się od osób czasowo przebywających poza miejscem stałego pobytu, jeśli okres czasowej nieobecności trwa dłużej niż dwa miesiące, pod warunkiem: 1) zgłoszenia tego faktu Spółdzielni przed okresem czasowej nieobecności, 2) dopełnienia określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji ludności oraz wykonywania obowiązku meldunkowego W przypadku długotrwałego obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku niezadowalającego poziomu świadczonych usług lub niewykonywania przez Spółdzielnię obciążających ją remontów Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o przyznaniu członkowi zamieszkałemu w tym lokalu odszkodowania w formie obniżenia opłat za używanie lokalu. Przy przyznaniu odszkodowania Zarząd bierze pod uwagę przyznany już upust zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Podejmując taką decyzję Zarząd ustala jednocześnie, jakie działania i w jakim terminie zostaną podjęte w celu poprawy warunków zamieszkania. O podjętych decyzjach w tych sprawach Zarząd informuje Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Globalne kwoty udzielonych bonifikat i przyznanych odszkodowań stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatwierdzony Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia roku 8

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. Uchwalony przez Radę Nadzorczą 16.12.2011r. zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2012r. i Aneksem

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota I. Postanowienia ogólne. 1. Członkowie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr.ewid.R/RN/23 SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona/stron 1/10 Os.Boh.Września 26 Wydanie I Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. 1. Zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali zostały ustalone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU 1 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują: 1) koszty

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI R E G U L A M I N w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1.1.Koszty gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej PIOTROWO 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użytkownik rozumie się przez to Członka Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion.

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15 / 2006 z dnia 27.07.2006 r. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor''

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Celem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi:

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi: Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. TEKST JEDNOLITY 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone: Tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników lokali znajdujących się w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników lokali znajdujących się w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię. Tekst jednolity, obowiązujący od 01.07.2013 r. REGULAMIN nr 2/2010 Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście-Prasa z dnia 24.03.2010 r. dotyczący rozliczania kosztów dostawy mediów do budynków i dokonywana

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELCZYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. IM. B. CHROBREGO W ŁODZI. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OŁAWIE ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach I. Postanowienia ogólne. 1.1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza Regulamin zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie lokalu. I. Postanowienia ogólne. Regulamin niniejszy ustala zasady: - rozliczeń kosztów gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI Na podstawie Statutu Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z art. 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię: Załącznik do uchwały nr 2/7/2012 Rady Nadzorczej SM "ODJ" Kraków z dnia 17.12.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Postawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 24.06.1994.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Załącznik do uchwały nr 9/XI/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2012r. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: 1. DEFINICJE

Podstawy prawne: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: 1. DEFINICJE Załącznik do uchwały nr /08 Rady Nadzorczej SMW JEDNOŚĆ z dnia 2008 r. R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania opłat za używanie lokali w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "MAZOWSZE" w Ciechanowie

R E G U L A M I N. MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016 Rady Nadzorczej SMLW Mazowsze w Ciechanowie z dnia 16 grudnia 2016r R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy. REGULAMIN Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

II Rozliczanie kosztów eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

II Rozliczanie kosztów eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych oraz ustalanie opłat z tego tytułu. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie Podstawy prawne regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STRZELCACH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STRZELCACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 1 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali.

R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali. 1 I.P. Załącznik nr. 1 do Uch. R.N. nr.18 z dnia 16.12.2009r R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W WSM OCHOTA Tekst jednolity ze zmianami z dnia 10.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ESPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ESPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ESPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PIOTROWO

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PIOTROWO Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PIOTROWO 1 Postanowienia ogólne. 1. Koszty eksploatacji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N

R E G U L A M I N R E G U L A M I N -------------------------- w sprawie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

c) zainstalowane są urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużywanego

c) zainstalowane są urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużywanego R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warszawa, dnia 13.05.2013 r. R E G U L A M I N Spółdzielnii Mieszkaniowej "Ksawerów" dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali. Regulamin opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo