Tematyka dostępnych szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka dostępnych szkoleń"

Transkrypt

1 Tematyka dostępnych szkoleń Tematyka i zakres szkoleń udostępnionych na platformie projektu Wioska internetowa dostępnej dla wszystkich placówek: I. Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie Celem kursu jest zapoznanie osób zajmujących się lub pragnących rozpocząć taką działalność z dorobkiem i kategoriami agroturystyki, z podstawowymi pojęciami związanymi z agroturystyką, określeniem i analizą podstawowych czynników sprzyjających i ograniczających rozwój agroturystyki, zachęcenie do głębszego postrzegania poszczególnych zjawisk i procesów, występujących między nimi zależności, jako warunku aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości wsi polskiej. 01. Agroturystyka część I 02. Agroturystyka część II 03. Biznesplan część I 04. Biznesplan część II 05. Controlling w rolnictwie część I 06. Controlling w rolnictwie część II 07. Czynniki produkcji rolniczej część I 08. Czynniki produkcji rolniczej część II 09. Ekonomika gospodarstw mlecznych i produkcji mleka część I 10. Ekonomika gospodarstw mlecznych i produkcji mleka część II 11. Ekonomika gospodarstw trzodowych część I 12. Ekonomika gospodarstw trzodowych część II 13. Ekonomika gospodarstw zbożowych część I 14. Ekonomika gospodarstw zbożowych część II 15. Ergonomia i BHP w rolnictwie część I 16. Ergonomia i BHP w rolnictwie część II 18. Finanse gospodarstwa rolniczego część II 19. Gospodarowanie zapasami w rolnictwie część I 20. Gospodarowanie zapasami w rolnictwie część II 21. Integracja europejska część I 22. Integracja europejska część II 23. Integrowana produkcja w gospodarstwie część I 24. Integrowana produkcja w gospodarstwie część II 25. Kalkulacja dochodu i wartości dodanej w gospodarstwie część I 1

2 26. Kalkulacja dochodu i wartości dodanej w gospodarstwie część II 27. Kalkulacja nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej część I 28. Kalkulacja nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej część II 29. Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej w produkcji roślinnej część I 30. Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej w produkcji roślinnej część II 31. Kanały dystrybucji produktów żywnościowych część I 32. Kanały dystrybucji produktów żywnościowych część II 33. Koszty w rolniczym procesie produkcyjnym część I 34. Koszty w rolniczym procesie produkcyjnym część II 35. Logistyka w gospodarstwie rolniczym część I 36. Logistyka w gospodarstwie rolniczym część II 37. Majątek gospodarstwa rolniczego część I 38. Majątek gospodarstwa rolniczego część II 39. Marketing produktów rolno-żywnościowych część I 40. Marketing produktów rolno-żywnościowych część II 41. Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach rolniczych część I 42. Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach rolniczych część II 43. Opodatkowanie rolnictwa część I 43. Opodatkowanie rolnictwa część I 45. Otoczenie gospodarstw rolniczych część I 46. Otoczenie gospodarstw rolniczych część II 48. Planowanie w gospodarstwie rolniczym część II 49. Planowanie zasobów siły roboczej w gospodarce część I 49. Planowanie zasobów siły roboczej w gospodarce część I 50. Planowanie zasobów siły roboczej w gospodarce część II 51. Podstawowe kierunki wsparcia gospodarstw w PROW cześć I 52. Podstawowe kierunki wsparcia gospodarstw w PROW część II 53. Podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości część I 54. Podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości część II 55. Produkcja ekologiczna w rolnictwie część I 55. Produkcja ekologiczna w rolnictwie część I 57. Produkty lokalne i regionalne część I 58. Produkty lokalne i regionalne część Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich część I 60. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich część II 61. Rachunkowość w rolnictwie część I 62. Rachunkowość w rolnictwie część II 2

3 63. Restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego część I 64. Restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego część II 65. Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie część I 66. Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie część II 67. Ryzyko w rolnictwie część I 68. Ryzyko w rolnictwie część II 69. Trwały rozwój rolnictwa i gospodarstwa część I 70. Trwały rozwój rolnictwa i gospodarstwa część II 71. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie część I 72. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie część II 73. Ubezpieczenia obowiązkowe upraw część I 74. Ubezpieczenia obowiązkowe upraw część II 75. Ubezpieczenia w rolnictwie część I 76. Ubezpieczenia w rolnictwie część II 77. Warunki i koszty finansowania kredytem część I 78. Warunki i koszty finansowania kredytem część II 79. Wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa część I 80. Wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa część II 81. Wspólna polityka rolna unii europejskiej - cele, zasady część I 82. Wspólna polityka rolna unii europejskiej - cele, zasady część II 83. Zarządzanie strategiczne - myślenie i działanie część I 84. Zarządzanie strategiczne - myślenie i działanie część II 85. Zespołowe formy gospodarowania w rolnictwie część I 86. Zespołowe formy gospodarowania w rolnictwie część II 87. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych część I 88. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych część II 89. Organizacja rynku produktów rolno-żywnościowych część I 90. Organizacja rynku produktów rolno-żywnościowych część II II. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Moduł zawiera edukacyjny mogący przyczynić się do podniesienia konkurencyjności kapitału społecznego polskiej wsi wspierając rozwój terenów wiejskich. Proponowana tematyka prowadzi do zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru objętego wsparciem. 01. I Ty możesz zostać przedsiębiorcą 02. Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej 3

4 03. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej 04. Czy musimy płacić podatki? 05. Zatrudnianie pracowników 06. Co należy do obowiązków pracodawcy? 07. Innym się udało - teraz kolej na Ciebie!! - Przykłady udanych inwestycji na terenach wiejskich 08. Dziedziczenie w warunkach wiejskich 09. Nieruchomości wiejskie - nabywanie, zbywanie i podział 10. Podstawowe typy umów zawieranych przy produkcji rolnej 11. Razem łatwiej - spółdzielnie rolnicze III. Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej Moduł zawiera edukacyjny z zakresu głównych funkcji opakowania, rynku opakowań w Polsce i tendencji rozwojowych. Omówiono m.in.: podstawowe rodzaje opakowań i stosowane y opakowaniowe, funkcje pełnione przez opakowania, czynniki wpływające na zainteresowanie klienta opakowaniami z zapakowanym produktem, ekonomiczną i marketingową funkcję opakowania, specyfikę polskiego przemysłu opakowań, prognozę rozwoju rynku opakowań w Polsce, Europie i USA do 2010 roku. 01. Opakowania produktów spożywczych Rola opakowań w obrocie towarowym 02. Opakowania jednostkowe stosowane do pakowania produktów spożywczych 03. Wymagania Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa dotyczące opakowań stosowanych do pakowania produktów spożywczych 04. Opakowania transportowe bezpośrednie 05. Opakowania transportowe produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych 06. Jednostki ładunkowe 07. Badania opakowań transportowych i jednostek ładunkowych 08. Opakowania i odpady opakowaniowe 09. Recykling odpadów opakowaniowych 10. Znaki na opakowaniach związane z wymaganiami ochrony środowiska 11. Opakowania kompostowalne z polimerów biodegradowalnych 12. System organizacyjno prawny w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych 13. Sposoby oceny jakości opakowań 14. Systemy pakowania produktów spożywczych 15. Wprowadzenie do problematyki polskiego ogrodnictwa 16. System wspomagania doboru opakowań świeżych owoców i warzyw 4

5 17. System wspomagania doboru opakowania - wspieranie i koordynacja współpracy plantatora/pakującego z wielkotowarowym odbiorcą, dostawcą opakowań i usługodawcą LTS (Logistyka-Transport-Spedycja) 18. Korzyści osiągane przez plantatora/pakującego jako użytkownika systemu wspomagania doboru opakowań 19. Wymogi systemu GS1 w obrocie wielkotowarowym - Kodowanie i oznaczanie opakowań oraz świeżych owoców i warzyw w poszczególnych formach opakowaniowych dla potrzeb automatycznej (ADC) i elektronicznej (EDI) wymiany danych w łańcuchu dostaw. 20. System wspomagania doboru opakowań źródłem informacji dla regionalnych i lokalnych jednostek administracji państwowej oraz samorządowej i promocji regionu IV. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe Moduł zawiera szkolenia adresowane do wszystkich osób zamieszkujących tereny wiejskie. Szkolenia te mają na celu umożliwienie ludności zapoznanie się ze sposobami postępowania w różnych sytuacjach, jakie mogą być spowodowane przez katastrofy lub klęski żywiołowe. Część I: Ochrona ludności Część II: Zasady i sposoby prowadzenia działań ratowniczych mających na celu zwalczanie zagrożeń dla życia i mienia osób powodowanych przez klęski żywiołowe i katastrofy Część III: Zarządzanie kryzysowe w Polsce V. Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej Moduł zawiera szkolenia adresowane do wszystkich osób zamieszkujących tereny wiejskie. Szkolenia mają na celu możliwość uzyskania niezbędnych umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych i jako takie są niezbędnym uzupełnieniem kwalifikacji rolnika i przedsiębiorcy działającego w środowisku wiejskim. Część I: Pieniądz Część II: Zagrożenia, zasady bezpieczeństwa i charakterystyka zasad Nowej Gospodarki Część III: Ogólne zasady korzystania z banków internetowych Część IV: Zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania (wirtualny rachunek) VI. Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, w których często nie ma możliwości atrakcyjnego spędzania 5

6 czasu wolnego. Alternatywą są coraz częściej funkcjonujące w Polsce, obok świetlic środowiskowych, świetlic przy domach kultury czy też świetlic socjoterapeutycznych, świetlice wiejskie. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem i wydaje się, że wraz z rozwojem samorządności lokalnej, umacnia się ich rola i pozycja w społeczności. 01. Założenie działalności świetlicy wiejskiej. Jaki powinien być wychowawca świetlicy? 02. Organizowanie współpracy w grupie, rozumienie procesów grupowych 03. Metodyka pracy wychowawcy świetlicy wiejskiej 04. Metody wstępne, techniki mające na celu przełamanie lodów 05. Techniki integracyjne 06. Cykl zabaw spojonych wspólną fabułą 07. Zabawy ruchowe i muzyczne obniżające poziom agresji w grupie 08. Elementy programu profilaktycznego 09. Metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży 10. Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy 11. Coś z niczego, czyli jak zrobić coś oryginalnego 12. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 13. Ewaluacja, czyli znaczenie informacji zwrotnych w ocenianiu zajęć 14. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród dzieci i młodzieży. Mechanizmy agresji i przemocy rówieśniczej 15. Rozpoznawanie trudności wychowawczych dzieci i rodziny oraz umiejętności udzielania pomocy dziecku i rodzinie 16. Odpowiedzialność wychowawcy, rodziców i wychowanków - reguły, regulaminy, przepisy korzystania z pomieszczeń i sprzętu 17. Konflikt - teoria i sposoby rozwiązywania, mediacje i negocjacje 18. Problemy typowe dla pracy ze zróżnicowaną wiekowo grupą 19. Indywidualny rozwój wychowawcy świetlicy - komunikacja interpersonalna 20. Indywidualny rozwój wychowawcy świetlicy II stres VII. Informatyka i języki obce 01. Użytkowanie komputerów 02. Usługi w sieci Internet 03. Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze 04. Przetwarzanie i edycja tekstów 05. Arkusze kalkulacyjne 6

7 06. Grafika menedżerska i prezentacyjna 07. Kurs grafiki komputerowej 08. Projektowanie aplikacji internetowych 09. Tworzenie stron internetowych 10. Wirtualny e-handel 11. Pakiet biurowy w biznesie 12. Obsługa systemu Linux 13. Język angielski - dla początkujących 14. Język niemiecki - dla początkujących 15. Język niemiecki - poziom średnio-zaawansowany Programy dostępne na platformie zbudowanej dla potrzeb równolegle realizowanego projektu Internetowych Centrów Edukacyjno Oświatowych: Produkcja rolna Nazwa kursu Forma Czas trwania [godz.] Podstawy produkcji roślinnej Kurs 40 Maszyny i urządzenia w produkcji roślinnej Kurs 40 Technologie produkcji roślinnej - zboża Kurs 40 Technologie produkcji roślinnej - okopowe Kurs 40 Technologie produkcji roślinnej - przemysłowe Kurs 30 Technologie produkcji roślinnej produkcja pasz Kurs 40 Anatomia i fizjologia zwierząt Kurs 32 Żywienie zwierząt Kurs 32 Budownictwo i technika w produkcji zwierzęcej Kurs 32 Technologie produkcji zwierzęcej - bydło Kurs 40 Technologie produkcji zwierzęcej - trzoda chlewna Kurs 40 Technologie produkcji zwierzęcej - wybrane gatunki Kurs 40 Rozwój przedsiębiorczości: Nazwa kursu Forma Czas trwania [godz.] 7

8 Uwarunkowania organizacyjno -prawne prowadzenia działalności rolniczej Kurs 32 Wspólna Polityka Rolna Kurs 32 Podstawy rachunkowości rolnej Kurs 32 Marketing i zarządzanie w gospodarstwie rolnym Kurs 32 Podstawy prawne działalności gospodarczej Kurs 32 Turystyka wiejska Kurs 32 Agroturystyka Kurs 32 Prowadzenie negocjacji Kurs 16 Komunikacja Kurs 24 Umiejętności sprzedaży Kurs 40 Asertywność Kurs 16 Planowanie i prowadzenie zebrań Kurs 16 Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych Kurs 16 Controling (Zarządzanie na zasadach controllingu, Składowe kontrolingu, Podział na MPK, Zarządzanie wartością firmy) Relacje z klientami (Profesjonalna sprzedaż, Satysfakcja klienta, Usługa w ujęciu korzyści, Długotrwałe relacje z klientem, Związki z klientami, Klient wewnetrzny) Marketing (Definiowanie klienta, Wstęp do analizy rynku, Analiza rynku docelowego, Docieranie do klienta, Tworzenie oferty) Prawo(Zbieranie informacji o kliencie, Prawna ocena ryzyka, Monitorowanie płatności, Zabezpieczenie należności) Kurs 10 Kurs 16 Kurs 8 Kurs 8 Szkoła liderów Kurs 96 Umiejętności osobiste (komunikacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, Coaching i mentoring, Ocenianie pracowników) Kurs 16 Podstawy wiedzy informatycznej na różnym poziomie zaawansowania: Nazwa kursu 8 Forma Czas trwania [godz.] Microsoft Word - kurs podstawowy Kurs 10 Microsoft Word kurs zaawansowany Kurs 8 Microsoft Excel kurs podstawowy Kurs 8 Microsoft Excel kurs zaawansowany Kurs 8 Microsoft PowerPoint kurs podstawowy Kurs 8 Microsoft PowerPoint kurs zaawansowany Kurs 8 Podstawy technik informatycznych Kurs 8

9 Użytkowanie komputera system operacyjny Windows Kurs 8 Microsoft Access kurs podstawowy Kurs 8 Usługi w sieciach informatycznych (Internet) Kurs 8 Tworzenie stron WWW Kurs 8 Podstawowe technologie Windows Forms w Microsoft Visual Studio 2005 Kurs 24 Wprowadzenie do programowania w Microsoft.NET Kurs 16 Wprowadzenie do programowania za pomocą Microsoft C#.NET Kurs 40 Tworzenie aplikacji internetowych z Microsoft Visual Studio 2005 Kurs 24 Dostęp do danych z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2005 Kurs 24 Wprowadzenie do programowania za pomocą Visual Basic.Net Kurs 40 Zaawansowany dostęp do danych za pomocą Microsoft Visual Studio 2005 Zaawansowane technologie budowy aplikacji Web za pomocą Visual Studio 2005 Zaawansowane technologie budowy aplikacji Windows Forms za pomocą Visual Studio 2005 Kurs 16 Kurs 16 Kurs 16 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Kurs 40 Programowanie z wykorzystaniem XML w środowisku Microsoft.NET Framework Kurs 24 Rozwijanie serwisów XML Web z wykorzystaniem ASP.NET Kurs 24 Tworzenie aplikacji Web w XML Kurs 39 Rozwijanie aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem środowiska Visual Studio.NET Kurs 40 Podstawy programowania Microsoft.NET 2.0 Kurs 24 Zaawansowane programowanie Microsoft.NET 2.0 Kurs 24 Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows Vista Kurs 24 Konfiguracja aplikacji i narzędzi systemu Windows Vista Kurs 16 Rozwiązywanie problemów z systemem Windows Vista Kurs 24 Wdrażanie i instalacja Windows Vista za pomocą obrazów Kurs 16 Konstruowanie zapytań w środowisku Microsoft SQL Server 2005 Transact-SQL Kurs 24 Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2005 Kurs 24 Projektowanie infrastruktury Microsoft SQL Server 2005 Kurs 16 Projektowanie zabezpieczeń dla Microsoft SQL Server 2005 Kurs 16 Wprowadzenie do instalacji i zarządzanie Microsoft Exchange Server 2007 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu wymiany wiadomości Microsoft Exchange Server 2007 Kurs 24 Kurs 8 9

10 Odtwarzanie serwerów i baz Microsoft Exchange Server 2007 Kurs 8 Podstawy infrastruktury sieci oraz platforma aplikacyjna Microsoft Windows Server 2008 Kurs 40 Szybki start do Visual Stuio 2008 Kurs 8 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008 Kurs 40 Wdrażanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 Kurs 24 Wdrażanie Windows SharePoint Services 3.0 Kurs 16 Biblioteka Multimedialnych ów edukacyjnych dostarczona do każdego spośród 480 Internetowych Centrów Edukacyjno Oświatowych jako pakiet oprogramowania multimedialnego na płytach CD zawiera: Nazwa kursu EUROPlus+ Angielski z Cambridge Extra Edition -Pakiet (trzy poziomy) Kurs języka angielskiego New Reflex English, Pakiet Kurs języka angielskiego EduROM Multimedialne Lekcje dla Szkół Ponadgimnazjalnych Matematyka EduROM Multimedialne Lekcje dla Szkół Ponadgimnazjalnych - Fizyka z Astronomią EduROM Multimedialne Lekcje dla Szkół Ponadgimnazjalnych - Biologia EduROM Multimedialne Lekcje dla Szkół Ponadgimnazjalnych - Chemia EduROM Multimedialne Lekcje dla Szkół Ponadgimnazjalnych Przedsiębiorczość Słownik j. angielskiego Collins Forma Czas trwania [godz.]

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo