PKP Energetyka S.A Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) , fax (022) ogłasza przetarg ograniczony na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) 474-44-70, fax (022) 474-14-79 ogłasza przetarg ograniczony na:"

Transkrypt

1 PKP Energetyka S.A Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) , fax (022) ogłasza przetarg ograniczony na: Budowa witryn Portalu Korporacyjnego opartego o technologię Microsoft SharePoint 2010 I. Zamawiający: PKP Energetyka S.A., Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67, tel. (022) , fax (022) II. Tryb zamówienia: przetarg ograniczony. Postępowanie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. III. Przedmiot zamówienia: Budowa witryn Portalu Korporacyjnego opartego o technologię Microsoft SharePoint Cele biznesowe projektu. Zamawiający oczekuje, że w ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele biznesowe: a) usprawnienie procesów komunikacji pomiędzy Zarządem Zamawiającego, a jego jednostkami organizacyjnymi poprzez umożliwienie spójnego i wydajnego składowania oraz publikacji i dystrybucji dokumentów sporządzanych przez Biuro Organizacyjne Centrali Zamawiającego, b) optymalizacja funkcjonowania Systemu Kompleksowego Zarządzania Ryzykiem w Spółce, c) efektywne wykorzystanie narzędzia informatycznego, jakim jest Microsoft SharePoint 2010 do budowy witryn innych komórek organizacyjnych Zamawiającego w ramach przyszłej rozbudowy Portalu Korporacyjnego. Zamawiający oczekuje, że Oferent dokona szczegółowej analizy wymagań Biura Organizacyjnego oraz Komórki ds. Zarządzania Ryzykiem i przygotuje projekt rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, a następnie w fazie wdrożenia doprowadzi do ich implementacji i w rezultacie osiągnięcia założonych celów projektu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 etapy: 1) ETAP I Organizacja projektu W ramach etapu powinna zostać przygotowana kompletna dokumentacja i struktura projektowa (plan projektu), w szczególności powinien być zdefiniowany szczegółowy Strona 1 z 11

2 harmonogram realizacji prac, przeprowadzona analiza ryzyk oraz powołane zespoły robocze. 2) ETAP II Analiza i projekt portalu korporacyjnego W ramach etapu powinna zostać przeprowadzona kompleksowa analiza w zakresie potrzeb biznesowych Zamawiającego oraz przygotowany projekt logiczny i techniczny rozwiązania informatycznego oraz organizacyjnego, w szczególności w zakresie struktury witryn oraz planowanych do wdrożenia procesów obiegu dokumentów w obszarach działania Biura Organizacyjnego oraz Komórki ds. Zarządzania Ryzykiem. 3) ETAP III Implementacja struktury witryn portalu korporacyjnego oraz procesów obiegu dokumentów W ramach etapu zostaną utworzone odpowiednie witryny zgodnie z projektem uzgodnionym z komórkami merytorycznymi Zamawiającego. Wykonane witryny powinny spełniać wymagania Zamawiającego zarówno pod kątem funkcjonalnym, graficznym jak również technicznym (technologia SharePoint). Ponadto zostaną również zaimplementowane procesy obiegu dokumentów na bazie zaakceptowanych wyników ETAPU II. Wdrożone obiegi dokumentacji powinny uwzględniać specyfikę Zamawiającego pod kątem jego struktury organizacyjnej, uprawnień uczestników procesów, typów i rodzajów dokumentów oraz ich zawartości. Opracowany również zostanie scenariusz testów oraz przygotowane środowisko testowe. 4) ETAP IV Uruchomienie produkcyjne, szkolenia i asysta W końcowej fazie prac należy przeszkolić kluczowych pracowników Zamawiającego, którzy będą bezpośrednio obsługiwać wdrażaną aplikację oraz zapewnić im wsparcie w formie asysty stanowiskowej. Celem etapu jest uruchomienie produkcyjne rozwiązania. W ramach niniejszego projektu powinny zostać dostarczone wyłącznie usługi informatyczne o charakterze doradczo-wdrożeniowym, tzn. w zakres projektu NIE wchodzi zakup licencji Microsoft, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwer Microsoft SharePoint wraz z licencjami CAL, systemy operacyjne, bazy danych SQL Server, repozytoria danych, inne aplikacje Microsoft w tym w szczególności Microsoft Office) oraz zakup sprzętu, który jest wymagany do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwerów, komputerów itp.). Oferent powinien przedstawić w ofercie wymagania sprzętowe oraz niezbędne licencje stron trzecich, które są konieczne do realizacji projektu i spełnienia wymagań, które zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zakupi niezbędny sprzęt i licencje w odrębnym postępowaniu. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia (zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych). IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Strona 2 z 11

3 V. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W przetargu, pod rygorem wykluczenia z postępowania, mogą wziąć udział oferenci, którzy: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, tzn. zrealizowali w ostatnich trzech latach minimum trzy projekty na kwotę co najmniej ,00 zł netto każdy o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w ostatnim roku obrotowym nie mniejsze niż ,00 złotych), d) w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali wszystkie zamówienia z należytą starannością, e) nie wszczęli oraz nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono ich upadłości, f) nie zalegają z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, g) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy członków zarządu), h) w ciągu ostatnich trzech lat nie nałożono na nich kary pieniężnej za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 2. Oferentem może być grupa firm występujących wspólnie (konsorcjum), pod warunkiem, że: a) każda z nich spełnia warunki przedstawione w ust. 1 lit. a, d, e, f, g, h. b) łącznie spełniają warunki przedstawione w ust. 1 lit. b, c, c) ustanowiła pełnomocnika uprawnionego do występowania w ich imieniu w niniejszym postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wymaga od oferenta zawarcia umowy konsorcjum przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 4. Oferent wymieniony w ust. 2 musi dołączyć do oferty umowę konsorcjum: a) uprawniającą do wspólnego występowania w postępowaniu przetargowym. b) wskazującą podmiot uprawniony do podpisania oferty i reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym, c) ustanawiającą solidarną odpowiedzialność wszystkich firm występujących wspólnie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. VII. Wymagane oświadczenia: 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który powinien stanowić odrębny dokument, Oferent, pod rygorem wykluczenia z postępowania, dołącza oświadczenie, że: Strona 3 z 11

4 b) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) prowadzona przez Oferenta działalność gospodarcza w zakresie dotyczącym realizacji usług o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, f) w ciągu ostatnich trzech lat wszystkie zamówienia wykonywane były z należytą starannością, g) w stosunku do firmy Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, h) nie zalega z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, i) członkowie zarządu firmy Oferenta nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, j) w ciągu ostatnich trzech lat nie nałożono kary pieniężnej na Oferenta za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną, 2. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. VIII. Wymagane dokumenty 1. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do wniosku następujących dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (nie starszego niż 6 miesięcy od ostatecznej daty składania wniosków), b) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowy konsorcjum), jeżeli zachodzi taka okoliczność. Może zostać załączone wyłącznie pełnomocnictwo dla oferenta reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie, c) oświadczenia, o którym mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia, d) zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (nie starszych niż 3 miesiące od ostatecznej daty składania ofert), e) bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem, potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. VI. 1 c), Strona 4 z 11

5 f) wykazu co najmniej trzech projektów na kwotę co najmniej ,00 zł netto każdy, o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia zrealizowanych w ostatnich trzech latach wraz z referencjami dotyczącymi tych projektów potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wykaz musi zawierać takie informacje, aby możliwa była klasyfikacja Oferenta zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. X ust. 2. g) wykazu pracowników, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz musi zawierać takie informacje, aby możliwa była klasyfikacja Oferenta zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. X ust. 1. Do wykazu należy dołączyć informację na temat podstawy dysponowania przez Oferenta pracownikami, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) lub umową o stałej współpracy (stali współpracownicy), co najmniej przez okres dwóch lat. h) pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu, jeśli został ustanowiony pełnomocnik. 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w oryginale lub kopii. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w niniejszym postępowaniu. IX. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w terminie do dnia roku do godz w PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, Warszawa, sekretariat Zarządu. 2. Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie przez Zamawiającego. Powyższe powiadomienie zawierać będzie zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. X. Kryteria oceny wniosków Zamawiający zaprosi do składania ofert Oferentów na podstawie oceny dokumentów, o których mowa w pkt VIII, przy czym ocena punktowa dokumentów, o których mowa w pkt. VIII 6 oraz 7 zostanie dokonana wg poniższych zasad: 1. Kryterium: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta w realizacji prac o podobnym charakterze w branży elektroenergetycznej oraz w przedsiębiorstwach wielooddziałowych (certyfikacje i referencje imienne pracowników): Kryterium ma pozwolić ocenić kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta w zakresie odpowiednim dla właściwej realizacji przedmiotowej usługi (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe pracowników imiennie wskazanych do współpracy z Zamawiającym). Z x = Z KD x 100 pkt x 0,5 Strona 5 z 11

6 Z x ocena punktowa za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta (liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta), Uwaga: Intencją Zamawiającego jest ocena zespołu Oferenta pod kątem odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, jak również dobrej jakości pracy w ramach wspólnych projektów. W związku z powyższym do obliczeń można zaliczyć wyłącznie tych pracowników Oferenta, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) co najmniej przez okres dwóch lat. Z KD = (2 x Z MCTS x Z RSP + Z RPKP ) x 0,2 Z MCTS07 liczba punktów za certyfikaty Microsoft Certified Technology Specialist MCTS w zakresie technologii SharePoint dotyczących pracowników lub stałych współpracowników Oferenta, przy czym: 0 pkt brak certyfikacji pracowników; 1 pkt certyfikacja imienna co najmniej jednego pracownika. Z RSP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta w zakresie wdrożeń portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika. Z RPKP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań opartych o technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika. 2. Kryterium: doświadczenie Oferenta we wdrożeniach projektów o podobnym zakresie i charakterze w branży elektroenergetycznej, przedsiębiorstwach wielooddziałowych oraz w sektorze publicznym (referencje Oferenta): Kryterium ma pozwolić ocenić doświadczenie Oferenta w zakresie opracowywania i wdrażania podobnych rozwiązań. D x = D RO x 100 pkt x 0,5 D x ocena punktowa za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach (liczba punktów przyznana za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach), D RO = (D REE + D RPKP1 + D RPKP2 + D RSP ) x 0,2 Strona 6 z 11

7 D REE liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, z tym że: D RPKP1 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RPKP2 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu serwerowych rozwiązań informatycznych Microsoft w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RSP liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w sektorze publicznym, z tym, że: XI. Liczba Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 1. Liczba Oferentów spośród niewykluczonych z postępowania, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zostaną wykluczeni z postępowania, będzie większa niż 3, zamawiający zaprosi do składania ofert 3 Oferentów, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunków, o których mowa w pkt. X. 3. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Oferentów którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostaną wykluczeni z postępowania. XII. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Oferentów. XIII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie Zamawiający przewiduje zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert, które zostaną złożone na podstawie wystosowanych zaproszeń do składania ofert: Strona 7 z 11

8 1. Cena oferty 50%; C x = (C min / C oferowana ) x 100 pkt x 0,5 C x ocena punktowa zaoferowanej ceny netto realizacji usługi przez Oferenta (liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę netto), C min minimalna cena netto zaoferowana w przetargu (najniższa z oferowanych cen netto za realizację usługi), C oferowana cena netto podana przez Oferenta, dla którego obliczany jest wynik (cena badanej oferty). Uwaga: Cena netto (bez podatku VAT) rozumiana jako suma wartości usług i licencji na oprogramowanie dedykowane: 1) bez kosztów zakupu licencji Microsoft, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwer Microsoft SharePoint Server wraz z licencjami CAL, systemy operacyjne, bazy danych SQL Server, repozytoria danych, inne aplikacje Microsoft w tym w szczególności Microsoft Office); 2) bez kosztów zakupu sprzętu, który jest wymagany do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwerów, komputerów itp.). Powyższe licencje i sprzęt nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 2. Koncepcja merytoryczna realizacji usługi przez Oferenta (uwzględnienie szczegółowych wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ 20%; Kryterium ma pozwolić ocenić propozycję Oferenta w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży elektroenergetycznej i organizacji Zamawiającego. K x = K P x 100 pkt x 0,2 K x ocena punktowa koncepcji merytorycznej realizacji usługi przez Oferenta (liczba punktów przyznana danej ofercie za koncepcję merytoryczną), K P = (K OA + K OZ ) x 0,1 K OA ocena adekwatności proponowanego rozwiązania oraz sposobu realizacji (metodyki) do specyfiki organizacji Zamawiającego od 0 do 5 punktów, K OZ ocena zakresu proponowanego rozwiązania uwzględniającego wszystkie potrzeby Zamawiającego zaadresowane w SIWZ od 0 do 5 punktów, Strona 8 z 11

9 3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta w realizacji prac o podobnym charakterze w branży elektroenergetycznej oraz w przedsiębiorstwach wielooddziałowych 10%; Kryterium ma pozwolić ocenić kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta w zakresie odpowiednim dla właściwej realizacji przedmiotowej usługi (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe pracowników imiennie wskazanych do współpracy z Zamawiającym). Z x = Z KD x 100 pkt x 0,1 Z x ocena punktowa za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta (liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta), Uwaga: Intencją Zamawiającego jest ocena zespołu Oferenta pod kątem odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, jak również dobrej jakości pracy w ramach wspólnych projektów. W związku z powyższym do obliczeń można zaliczyć wyłącznie tych pracowników Oferenta, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) lub umową o stałej współpracy (stali współpracownicy), co najmniej przez okres dwóch lat. Z KD = (2 x Z MCTS x Z RSP + Z RPKP ) x 0,2 Z MCTS07 liczba punktów za certyfikaty Microsoft Certified Technology Specialist MCTS w zakresie technologii SharePoint dotyczących pracowników lub stałych współpracowników Oferenta, przy czym: 0 pkt brak certyfikacji pracowników; 1 pkt certyfikacja imienna co najmniej jednego pracownika; Z RSP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta w zakresie wdrożeń portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika; Z RPKP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań opartych o technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika; 4. Doświadczenie Oferenta we wdrożeniach projektów o podobnym zakresie i charakterze w branży elektroenergetycznej, w przedsiębiorstwach wielooddziałowych oraz w sektorze publicznym 20%. Strona 9 z 11

10 Kryterium ma pozwolić ocenić doświadczenie Oferenta w zakresie opracowywania i wdrażania podobnych rozwiązań. D x = D RO x 100 pkt x 0,2 D x ocena punktowa za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach (liczba punktów przyznana za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach), D RO = (D REE + D RPKP1 + D RPKP2 + D RSP ) x 0,2 D REE liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, z tym że: D RPKP1 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RPKP2 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu serwerowych rozwiązań informatycznych Microsoft w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RSP liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w sektorze publicznym, z tym, że: XIV. Informacje dodatkowe 1. W postępowaniu wszelkie wnioski, informacje itp. są przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferenci przekazują wszelkie wnioski, informacje itp. faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest Pan Mirosław Herman, tel , Strona 10 z 11

11 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia do upływu terminu składania wniosków. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuży termin składania tych wniosków. 3. Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia. Strona 11 z 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Płośnica: Budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica II etap Numer ogłoszenia: 353848-2009; data zamieszczenia: 09.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer ogłoszenia: 139701-2007; data zamieszczenia: 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału (eko - groszku ) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ANALIZA RYNKU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ANALIZA RYNKU PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97 400 Bełchatów Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5. www.elbelchatow.pgegiek.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Chełm: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Zespołu Szkół w Okszowie. Numer ogłoszenia: 302296-2011; data zamieszczenia: 23.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Telefon/fax: NIP:. Nr rachunku bankowego :. .

Telefon/fax: NIP:. Nr rachunku bankowego :.  . Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Do zapytania ofertowego zapraszającego do składania ofert na wyposażenie obiektu - Szpital Uzdrowiskowy Jagusia dla projektu: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa : +48 (22)551-21-00, fax: +48 (22) 551-21-01; http://zmsp.bip.um.warszawa.pl, e-mail: zmsp@zmsp.warszawa.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Rozbudowa telewizji przemysłowej na terenie szpitala dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Warszawa: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Numer ogłoszenia: 175702-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ostrzeszów: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Ostrzeszów w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014..r. Usługi będą realizowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Dostawa zestawu laparoskopowego HD z narzędziami dla ginekologii do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zgk.gorakalwaria.pl Góra Kalwaria: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sobików w miejscowości Cendrowice.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 04.07.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 poniżej 207 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu w latach: 2008-2011. Numer ogłoszenia: 161847-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN i DROBIU Numer ogłoszenia: 250919-2007; data zamieszczenia: 14.12.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 4 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Strona 2 z 4 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa szybkiego testu sensorycznego do wykrywania równoczesnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-13 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń i ciągów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Naprawa instalacji odsiarczania biogazu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdańsk: Naprawa instalacji odsiarczania biogazu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Naprawa instalacji odsiarczania biogazu Numer ogłoszenia: 51634-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Przedszkola Nr 10: 1) wymiana okien, 2) wymiana hydrantów wewnętrznej sieci wodociągowej, 3) wymiana wew. instalacji wodociągowej, 4) remont wejścia głównego, 5)

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy BPM.ZZP.271.540.2014 Nowy Sącz: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych w ramach projektu pn.: Internet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Wykonanie prac projektowych, dla zadania:przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie. Numer ogłoszenia: 245126-2008; data zamieszczenia: 13.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE MDK/2168/2015 BIELSKO-BIAŁA, DNIA 6 lipca 2015 R. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE MIEJSKI DOM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. 1 MAJA 12 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 4 2015-04-21 11:20 Tuchola: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi Numer ogłoszenia: 55869-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-06-11 13:28 Słupsk: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP 10 w Słupsku Numer ogłoszenia: 197588-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo