PKP Energetyka S.A Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) , fax (022) ogłasza przetarg ograniczony na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) 474-44-70, fax (022) 474-14-79 ogłasza przetarg ograniczony na:"

Transkrypt

1 PKP Energetyka S.A Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67 tel. (022) , fax (022) ogłasza przetarg ograniczony na: Budowa witryn Portalu Korporacyjnego opartego o technologię Microsoft SharePoint 2010 I. Zamawiający: PKP Energetyka S.A., Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Hoża 63/67, tel. (022) , fax (022) II. Tryb zamówienia: przetarg ograniczony. Postępowanie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. III. Przedmiot zamówienia: Budowa witryn Portalu Korporacyjnego opartego o technologię Microsoft SharePoint Cele biznesowe projektu. Zamawiający oczekuje, że w ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele biznesowe: a) usprawnienie procesów komunikacji pomiędzy Zarządem Zamawiającego, a jego jednostkami organizacyjnymi poprzez umożliwienie spójnego i wydajnego składowania oraz publikacji i dystrybucji dokumentów sporządzanych przez Biuro Organizacyjne Centrali Zamawiającego, b) optymalizacja funkcjonowania Systemu Kompleksowego Zarządzania Ryzykiem w Spółce, c) efektywne wykorzystanie narzędzia informatycznego, jakim jest Microsoft SharePoint 2010 do budowy witryn innych komórek organizacyjnych Zamawiającego w ramach przyszłej rozbudowy Portalu Korporacyjnego. Zamawiający oczekuje, że Oferent dokona szczegółowej analizy wymagań Biura Organizacyjnego oraz Komórki ds. Zarządzania Ryzykiem i przygotuje projekt rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, a następnie w fazie wdrożenia doprowadzi do ich implementacji i w rezultacie osiągnięcia założonych celów projektu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 etapy: 1) ETAP I Organizacja projektu W ramach etapu powinna zostać przygotowana kompletna dokumentacja i struktura projektowa (plan projektu), w szczególności powinien być zdefiniowany szczegółowy Strona 1 z 11

2 harmonogram realizacji prac, przeprowadzona analiza ryzyk oraz powołane zespoły robocze. 2) ETAP II Analiza i projekt portalu korporacyjnego W ramach etapu powinna zostać przeprowadzona kompleksowa analiza w zakresie potrzeb biznesowych Zamawiającego oraz przygotowany projekt logiczny i techniczny rozwiązania informatycznego oraz organizacyjnego, w szczególności w zakresie struktury witryn oraz planowanych do wdrożenia procesów obiegu dokumentów w obszarach działania Biura Organizacyjnego oraz Komórki ds. Zarządzania Ryzykiem. 3) ETAP III Implementacja struktury witryn portalu korporacyjnego oraz procesów obiegu dokumentów W ramach etapu zostaną utworzone odpowiednie witryny zgodnie z projektem uzgodnionym z komórkami merytorycznymi Zamawiającego. Wykonane witryny powinny spełniać wymagania Zamawiającego zarówno pod kątem funkcjonalnym, graficznym jak również technicznym (technologia SharePoint). Ponadto zostaną również zaimplementowane procesy obiegu dokumentów na bazie zaakceptowanych wyników ETAPU II. Wdrożone obiegi dokumentacji powinny uwzględniać specyfikę Zamawiającego pod kątem jego struktury organizacyjnej, uprawnień uczestników procesów, typów i rodzajów dokumentów oraz ich zawartości. Opracowany również zostanie scenariusz testów oraz przygotowane środowisko testowe. 4) ETAP IV Uruchomienie produkcyjne, szkolenia i asysta W końcowej fazie prac należy przeszkolić kluczowych pracowników Zamawiającego, którzy będą bezpośrednio obsługiwać wdrażaną aplikację oraz zapewnić im wsparcie w formie asysty stanowiskowej. Celem etapu jest uruchomienie produkcyjne rozwiązania. W ramach niniejszego projektu powinny zostać dostarczone wyłącznie usługi informatyczne o charakterze doradczo-wdrożeniowym, tzn. w zakres projektu NIE wchodzi zakup licencji Microsoft, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwer Microsoft SharePoint wraz z licencjami CAL, systemy operacyjne, bazy danych SQL Server, repozytoria danych, inne aplikacje Microsoft w tym w szczególności Microsoft Office) oraz zakup sprzętu, który jest wymagany do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwerów, komputerów itp.). Oferent powinien przedstawić w ofercie wymagania sprzętowe oraz niezbędne licencje stron trzecich, które są konieczne do realizacji projektu i spełnienia wymagań, które zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zakupi niezbędny sprzęt i licencje w odrębnym postępowaniu. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia (zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych). IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Strona 2 z 11

3 V. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W przetargu, pod rygorem wykluczenia z postępowania, mogą wziąć udział oferenci, którzy: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, tzn. zrealizowali w ostatnich trzech latach minimum trzy projekty na kwotę co najmniej ,00 zł netto każdy o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w ostatnim roku obrotowym nie mniejsze niż ,00 złotych), d) w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali wszystkie zamówienia z należytą starannością, e) nie wszczęli oraz nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono ich upadłości, f) nie zalegają z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, g) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy członków zarządu), h) w ciągu ostatnich trzech lat nie nałożono na nich kary pieniężnej za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 2. Oferentem może być grupa firm występujących wspólnie (konsorcjum), pod warunkiem, że: a) każda z nich spełnia warunki przedstawione w ust. 1 lit. a, d, e, f, g, h. b) łącznie spełniają warunki przedstawione w ust. 1 lit. b, c, c) ustanowiła pełnomocnika uprawnionego do występowania w ich imieniu w niniejszym postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wymaga od oferenta zawarcia umowy konsorcjum przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 4. Oferent wymieniony w ust. 2 musi dołączyć do oferty umowę konsorcjum: a) uprawniającą do wspólnego występowania w postępowaniu przetargowym. b) wskazującą podmiot uprawniony do podpisania oferty i reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym, c) ustanawiającą solidarną odpowiedzialność wszystkich firm występujących wspólnie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. VII. Wymagane oświadczenia: 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który powinien stanowić odrębny dokument, Oferent, pod rygorem wykluczenia z postępowania, dołącza oświadczenie, że: Strona 3 z 11

4 b) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) prowadzona przez Oferenta działalność gospodarcza w zakresie dotyczącym realizacji usług o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, f) w ciągu ostatnich trzech lat wszystkie zamówienia wykonywane były z należytą starannością, g) w stosunku do firmy Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, h) nie zalega z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, i) członkowie zarządu firmy Oferenta nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, j) w ciągu ostatnich trzech lat nie nałożono kary pieniężnej na Oferenta za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną, 2. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. VIII. Wymagane dokumenty 1. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do wniosku następujących dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (nie starszego niż 6 miesięcy od ostatecznej daty składania wniosków), b) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowy konsorcjum), jeżeli zachodzi taka okoliczność. Może zostać załączone wyłącznie pełnomocnictwo dla oferenta reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie, c) oświadczenia, o którym mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia, d) zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (nie starszych niż 3 miesiące od ostatecznej daty składania ofert), e) bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem, potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. VI. 1 c), Strona 4 z 11

5 f) wykazu co najmniej trzech projektów na kwotę co najmniej ,00 zł netto każdy, o charakterze odpowiadającym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia zrealizowanych w ostatnich trzech latach wraz z referencjami dotyczącymi tych projektów potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wykaz musi zawierać takie informacje, aby możliwa była klasyfikacja Oferenta zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. X ust. 2. g) wykazu pracowników, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz musi zawierać takie informacje, aby możliwa była klasyfikacja Oferenta zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. X ust. 1. Do wykazu należy dołączyć informację na temat podstawy dysponowania przez Oferenta pracownikami, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) lub umową o stałej współpracy (stali współpracownicy), co najmniej przez okres dwóch lat. h) pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu, jeśli został ustanowiony pełnomocnik. 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w oryginale lub kopii. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w niniejszym postępowaniu. IX. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w terminie do dnia roku do godz w PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, Warszawa, sekretariat Zarządu. 2. Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie przez Zamawiającego. Powyższe powiadomienie zawierać będzie zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. X. Kryteria oceny wniosków Zamawiający zaprosi do składania ofert Oferentów na podstawie oceny dokumentów, o których mowa w pkt VIII, przy czym ocena punktowa dokumentów, o których mowa w pkt. VIII 6 oraz 7 zostanie dokonana wg poniższych zasad: 1. Kryterium: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta w realizacji prac o podobnym charakterze w branży elektroenergetycznej oraz w przedsiębiorstwach wielooddziałowych (certyfikacje i referencje imienne pracowników): Kryterium ma pozwolić ocenić kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta w zakresie odpowiednim dla właściwej realizacji przedmiotowej usługi (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe pracowników imiennie wskazanych do współpracy z Zamawiającym). Z x = Z KD x 100 pkt x 0,5 Strona 5 z 11

6 Z x ocena punktowa za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta (liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta), Uwaga: Intencją Zamawiającego jest ocena zespołu Oferenta pod kątem odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, jak również dobrej jakości pracy w ramach wspólnych projektów. W związku z powyższym do obliczeń można zaliczyć wyłącznie tych pracowników Oferenta, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) co najmniej przez okres dwóch lat. Z KD = (2 x Z MCTS x Z RSP + Z RPKP ) x 0,2 Z MCTS07 liczba punktów za certyfikaty Microsoft Certified Technology Specialist MCTS w zakresie technologii SharePoint dotyczących pracowników lub stałych współpracowników Oferenta, przy czym: 0 pkt brak certyfikacji pracowników; 1 pkt certyfikacja imienna co najmniej jednego pracownika. Z RSP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta w zakresie wdrożeń portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika. Z RPKP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań opartych o technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika. 2. Kryterium: doświadczenie Oferenta we wdrożeniach projektów o podobnym zakresie i charakterze w branży elektroenergetycznej, przedsiębiorstwach wielooddziałowych oraz w sektorze publicznym (referencje Oferenta): Kryterium ma pozwolić ocenić doświadczenie Oferenta w zakresie opracowywania i wdrażania podobnych rozwiązań. D x = D RO x 100 pkt x 0,5 D x ocena punktowa za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach (liczba punktów przyznana za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach), D RO = (D REE + D RPKP1 + D RPKP2 + D RSP ) x 0,2 Strona 6 z 11

7 D REE liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, z tym że: D RPKP1 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RPKP2 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu serwerowych rozwiązań informatycznych Microsoft w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RSP liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w sektorze publicznym, z tym, że: XI. Liczba Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 1. Liczba Oferentów spośród niewykluczonych z postępowania, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zostaną wykluczeni z postępowania, będzie większa niż 3, zamawiający zaprosi do składania ofert 3 Oferentów, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunków, o których mowa w pkt. X. 3. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Oferentów którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostaną wykluczeni z postępowania. XII. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Oferentów. XIII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie Zamawiający przewiduje zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert, które zostaną złożone na podstawie wystosowanych zaproszeń do składania ofert: Strona 7 z 11

8 1. Cena oferty 50%; C x = (C min / C oferowana ) x 100 pkt x 0,5 C x ocena punktowa zaoferowanej ceny netto realizacji usługi przez Oferenta (liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę netto), C min minimalna cena netto zaoferowana w przetargu (najniższa z oferowanych cen netto za realizację usługi), C oferowana cena netto podana przez Oferenta, dla którego obliczany jest wynik (cena badanej oferty). Uwaga: Cena netto (bez podatku VAT) rozumiana jako suma wartości usług i licencji na oprogramowanie dedykowane: 1) bez kosztów zakupu licencji Microsoft, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwer Microsoft SharePoint Server wraz z licencjami CAL, systemy operacyjne, bazy danych SQL Server, repozytoria danych, inne aplikacje Microsoft w tym w szczególności Microsoft Office); 2) bez kosztów zakupu sprzętu, który jest wymagany do poprawnego funkcjonowania oferowanego rozwiązania informatycznego (serwerów, komputerów itp.). Powyższe licencje i sprzęt nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 2. Koncepcja merytoryczna realizacji usługi przez Oferenta (uwzględnienie szczegółowych wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ 20%; Kryterium ma pozwolić ocenić propozycję Oferenta w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży elektroenergetycznej i organizacji Zamawiającego. K x = K P x 100 pkt x 0,2 K x ocena punktowa koncepcji merytorycznej realizacji usługi przez Oferenta (liczba punktów przyznana danej ofercie za koncepcję merytoryczną), K P = (K OA + K OZ ) x 0,1 K OA ocena adekwatności proponowanego rozwiązania oraz sposobu realizacji (metodyki) do specyfiki organizacji Zamawiającego od 0 do 5 punktów, K OZ ocena zakresu proponowanego rozwiązania uwzględniającego wszystkie potrzeby Zamawiającego zaadresowane w SIWZ od 0 do 5 punktów, Strona 8 z 11

9 3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta w realizacji prac o podobnym charakterze w branży elektroenergetycznej oraz w przedsiębiorstwach wielooddziałowych 10%; Kryterium ma pozwolić ocenić kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta w zakresie odpowiednim dla właściwej realizacji przedmiotowej usługi (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe pracowników imiennie wskazanych do współpracy z Zamawiającym). Z x = Z KD x 100 pkt x 0,1 Z x ocena punktowa za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zespołu Oferenta (liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie zespołu Oferenta), Uwaga: Intencją Zamawiającego jest ocena zespołu Oferenta pod kątem odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, jak również dobrej jakości pracy w ramach wspólnych projektów. W związku z powyższym do obliczeń można zaliczyć wyłącznie tych pracowników Oferenta, którzy są związani umową o pracę (pracownicy) lub umową o stałej współpracy (stali współpracownicy), co najmniej przez okres dwóch lat. Z KD = (2 x Z MCTS x Z RSP + Z RPKP ) x 0,2 Z MCTS07 liczba punktów za certyfikaty Microsoft Certified Technology Specialist MCTS w zakresie technologii SharePoint dotyczących pracowników lub stałych współpracowników Oferenta, przy czym: 0 pkt brak certyfikacji pracowników; 1 pkt certyfikacja imienna co najmniej jednego pracownika; Z RSP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta w zakresie wdrożeń portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika; Z RPKP liczba punktów za referencje pracowników lub stałych współpracowników Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań opartych o technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, przy czym: 1 pkt referencja co najmniej jednego pracownika; 4. Doświadczenie Oferenta we wdrożeniach projektów o podobnym zakresie i charakterze w branży elektroenergetycznej, w przedsiębiorstwach wielooddziałowych oraz w sektorze publicznym 20%. Strona 9 z 11

10 Kryterium ma pozwolić ocenić doświadczenie Oferenta w zakresie opracowywania i wdrażania podobnych rozwiązań. D x = D RO x 100 pkt x 0,2 D x ocena punktowa za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach (liczba punktów przyznana za doświadczenie Oferenta we wdrożeniach), D RO = (D REE + D RPKP1 + D RPKP2 + D RSP ) x 0,2 D REE liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w branży elektroenergetycznej, z tym że: D RPKP1 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu rozwiązań wykorzystujących technologię SharePoint w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RPKP2 liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniu serwerowych rozwiązań informatycznych Microsoft w przedsiębiorstwach wielooddziałowych, z tym że: D RSP liczba punktów za referencje Oferenta przy wdrożeniach portali korporacyjnych opartych o technologię SharePoint w sektorze publicznym, z tym, że: XIV. Informacje dodatkowe 1. W postępowaniu wszelkie wnioski, informacje itp. są przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferenci przekazują wszelkie wnioski, informacje itp. faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest Pan Mirosław Herman, tel , Strona 10 z 11

11 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia do upływu terminu składania wniosków. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuży termin składania tych wniosków. 3. Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia. Strona 11 z 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo